fmaf wolo BUITENLAND. Eleclrische Installation. F.H.Lomans FEUILLETON. DE MILUONAIRS IMRKMEMSNIIS - T „DE EEMLANDER Otrechtsctiestraat 15 Telef. 483. SjLs !Hi!ROIMD£LLE" REGEN MAMTELS LEDEREN KOEDEN 18.50 - 8,75 - 5.25 't LAANTJE 3 22e Jaargang No. 163 aort 2.10. Idsm Uanco per oost 1 3lpo wnfk (met cratto verrek er'ru^ tm&m oa&ebakbea) 0.17* alaomtartnte mnamcr* Cj05 AMERSFOOBTSCH DAGBLAD n OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. «ySTAEKENINO CTtia TEL INT. SIS. Vrijdag II Januari 1924 bewitsnumioer. elke resel neet J 25. d'CTitmb» diniECn eo Ueld.dleheidwdve «entlêo roet it helK der prij» Voor tundel en hedrn' btnUe» «er too. decline benei Ineen »o«r het «Jverieeren ten» dren hm. beveltende de voorwaarden watdl 09 uovitUK toegezonden. DUfTSCHLAND. DE HERVATTING DER MILITAIRE CONTROLE. Het eerste incident. De geallieerde militaire controle is gisteren hervat. De leden der commissie, die in verschil lende steden vertoeven, hebben uitdrukkelijk be vel gekregen rich slechts in burger te vertoo- nen en de gevoeligheden van de Duitsche auto riteiten te ontzien. Naar Wolff uit Berlijn seint, trachtten gister morgen voorbijgangers de officieren van de ge allieerde militaire controlecommissie, toen deze in de Bellevuestrasse in hun au+o stapten, met sneeuwballen te gooien. Drie van de daders kon den gearresteerd en naar het hoofdbureau van politie worden gebracht. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Een manifest van den rijkskanselier. B p r J ij n, TO Jan. (W. B.) Naar aanleiding van. den verjaardag van de bezetting van het Roergebied heeft de rijkskanselier een bekend- moking uitgevaardigd, waarin hij wijst op de ellende en de beproeving van de bevolking in het oude en het nieuwe bezette gebied en een beroep doet op allen ter wereld, die nog men- schelijk gevoel en volkenrechtelijk besef behou den hebben, om mee te werken, dat de wettige toestand in het bezette gebied hersteld wordt en dat vooral de iweedirirend Duitschers. di onschuldig in gevangenissen versmachten, ein- deliik aan hun gezinnen worden tcrufeireven en dat de verdrevenen naai hun haardsteden mo gen tcrugkeeren. De rijkskanselier betoogt, dat de bittere ervaringen van de jongste maanden bij alle Duitschers de overtuiging hebben ^er- sterkt, dot het bezette en onbezette Duitschland niet zonder elkaar kunnen leven. Een rede van minister Hoefle. Berlijn, TO Jan. (W.-B.). Dr. Hoefle, d<* minister van het bezette gebied, heeft vhnavond draadloos een toespraak gericht, voornamelijk tot de inwoners van het bezette gebied, waarin hij o. a. verklaardeOnze broeders en zusters aan Rijn en Roer mogen nimmer den indruk krijgen, dat zij door de rijksregeering worden prijsgegeven en aan een onzeker lot overge laten. De rijksregeering streeft naar duurzame en dragelijke rechtsverhoudingen. Zij stelt ech ter ook emstire pogingen in het werk om de politiek van de schadevergoeding op een be- gaanbaren weg te brengen De inwoners van het niet-bezette gebied vermaant hii hunner zijds niet te verzwakken in wérk en offers voor de vriiheid en de verlossing van het Du'tsche volk. De Duitsche regeering en Tmt Duitsche volk zijn bereid alle stappen te doen teneinde het aan te sturen op den waren vrede tussrhen da.yolkeren. Een verzochting van 't hezettings- regime. Dortmund, TO Jan. (W. B.). Blijkens een mededeeling van de bezcttingsautoiiteiten wordt in overleg met de Rijnlnndcommissie alle toe zicht op het vcrvoer van brandstoffen en op den uitvoer uit het oude en nieuwe bezette gebied opgeheven. Inzake het vervoer van bijproducten ran steenkool treedt geen verandering in. De arbeidsonrust Dnsseldorp, TO Jan. (B. T. A.) Aon den communistischen oproep tot een alge- meene stoking is zoo goed als geen gevolg gegeven. (Gisteravond meldden wij door een seinfout abusievelijk, dat de nlgemeewe staking volledig is uitgebroken.) Een algemecne staking. SoUngen, TO Jon. (\V. B.) De bedrijfs- raden van de vrije vakvereeniging hebben be sloten Vrijdag de algemeene staking te begin nen ter verzekering van het behoud van den ochturigen werkdag. VERBOD VAN VEREENIGINGEN EN VER GADERINGEN IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 10 Jan. (W. B.). Generaal von Seeckt heeft algemeene richtsnoeren aangege ven volgens welke vergaderingen onder den bloo- ten hemel in den regel verboden moeten worden. Voorts moeten vergaderingen van verboden ver- eenigingen verboden worden alsmede vergade ringen, die vrees voor ordeverstoring wettigen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De kwestie van de erkenning door Frankrijk en Engeland van de autonome regeering Londen, 10 Jan. (N T A. Draadloos.) Vernomen wordt, dat tijdens 't voortduren der besprekingen tusschen de geallieerde mogend heden de beslissing omtrent de regeling van hot vraagstuk van de Boiersche Palts, waarom trent meennigsverschil bestaat, is uitgesteld. Op 2 Januari he'eft de hooge commissie voor het Rijnland bij meerderheid van stemmen van Frankrijk en België (Engeland stemde tegen) vastgesteld, dat bepaalde besluiten van een separatistisch lichaam, dat zich aandient als een zelfstandige regeering van de Beiersche Palts, zouden worden geregistreerd Naar ver nomen wordt, werd de stem van België des tijds alleen gegeven onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dot een dergelijke registreering geenerlei erkenning inhield van een z.g zelf standige regeering Sedertdien heeft men op den voorgrond gesteld, dat een dergelijke er kenning binnen TO dogen na de registratie au tomatisch volgt, d w.z met ingang van T2 Januari. Hangende het door de geallieerden overeengekomen uitstel, zal deze beslissing na tuurlijk niet van kracht worden. De houding van Frankrijk. P a r ij s, TO J a n. (Havas). Sinds enkele dagen werd er van gedachtengewisseld tusschen Frankrijk en België met betrekking tot den toe stand in de Palts, waar de Fronsche regepving indertijd heeft gewezen op het bestaan van ge heime organisaties, die gewelddaden tegen de separatisten voorbereidden De moord op Heinz heeft ongelukkigerwijze de bezorgheid beves tigd en de houding van de Fransche autoritei ten, waartegen de Engelsche regeering gespro- testeerd heeft, bevestigd De beide regeerincen hebfcert besloten, def de afgevaardigden van d^ hooge geallieerde commissie een onderzoek zullen instellen Bloedige botsingen te Spiers. Berlijn. TO Jan (W -R.) Volgens de Ber liner Z«i»unjr am Mittag hadden er in verband inct de vermoording van den separatistenleider Heinz uit Orbis te Spiers bloedige botsingen plaats tusschen de separat'^-n en de bevolking, waarbij vijf personen gedood moeten zijn. Bizon- dorheden over den omvang der onlusten zijn niet bekend, daar de separatisten een strenge verkeorsofshriting toepassen. Bizonderheden over den onn- slag te Spiers. B e r 1 ij n, TO Jan (N T. A Draadloos.) Uit Frankfort wordt bericht, dot de aanslag te Spiers geschiedde door drie personen, die het lokaal binnendrongen en den gasten toeriepen: „U hoeft niet bang te zijn de actie geldt al leen do aanwezige separatistische leiders". De separatisten nemen gijze laars wegens den moord. Zweibrücken, TO Jan. (W.-B.). Als gijzelnaars voor den moord op den leider van de regeering der autonome Palts, Heinz, zijn 's nachts georresteeid de Oberregie: imgsrat dr. Pöllmann, Director dr. Lehmonn, Oberlondes- gerichtsprasident Bilabel, Stantsanwalt Konig, burgemeester Goehring, Amtsrat Mulle- en Ju: tizassessor Bilabel. Gedurende den nacht werd door de separtisten een strenge pnscontróle uit gooiend Nog vier separatistenlcidcrs in de Palts gedood. Frankfort, TO Jan, (W. B.) Sinds den moord, gisteren gepleegd op den separatisten leider van dc Palts, Heinz, te Spiers, in het restau rant Wittelsbacher Hof. zijn nog moordaansla gen gepleegd op de separatistenleiders Weiss, Sand, Weigl en Fusshcller, die allen gedood zijn, terwijl tal van andere personen, onder wie ze kere LilJienthal, ernstig gewond werden. Verlaging der goederentarieven bij de Rij ksspcor wegen. B e r 1 ij n, TO Jan. (W. B.) Ondanks den sbchten finoncieelen toestand, waarin de.rijks- VRAAGT PRIJSOPGAVE VAN 16|I3 LANGESTRAAT AMERSFOORT ONTVANGEN: Uitgebreids sorteering voor Dames en Meisjes en een ijroote sorteerin^ spoorwegen verkeeren en de uitgaven in ver band met de Roerbezetting, die nog steeds on gedekt blijven loopen, zal met ingang van 20 Januari een verlaging ven de gewone tarieven voor het goederenvervoer van 8 worden in gevoerd. Andere verlagingen voor den door- en uitvoer, speciaal wat betreft dc tarieven voor de zeehavens, zijn nog in voorbereiding. DE SOCIALISTISCHE JEUGDORGANISATIE. Berlijn, 10 Jan. (W. B.). Naar de Vor- warts meldt, is nn afloop van het internationaal opvoedingscongres te Honover aldaar het be stuur van de socialistisch internationale jeugd organisatie bijeen gekomen. DE ECONOMISCHE CRISIS. Het lijden der kinderen. Berlijn, 10 Jan (W.-B.). Als resultaat van een rondvraag onder de burgemeesters van d-* groote Duitsche stodon, stelt het Berliner Tageblott vast, dat de Duilcche kinderen het ergste onder den tegenwoordigen nood lijden. Het is gebleken, dat in Dresden gemiddeld 700 kinderen zonder ontbijt naar school gaan; dage lijks vallen kinderen op school flauw van uit putting op T200 kinderen uit eenige wijken blpken 285 aan ruggegrnatsverkmmming te Hjden. Te Neurenberg waren van 7850 kinde ren, die aan een onderzoek onderworpen wer dn, 6000 sterk ondervoed. Te Leipzig krijgen 0 pet. van alle schoolkinderen geen warm eten. Te Mürurhen zijn 78 pet der onderzochte kin deren tuberculeus, zccals trouwens heel Duitschland vol is met inrichtingen voor tuber culose voor kinderen volwassenen. Vooral wat de behuizing betreft, krijgt men een treurig beeld, daar zes en meer personen gedwongen zijn in één kamer te slapen. HET PROCES-HITLER. Müuchen, 10 Jon. (W. B.) De dagvaar ding tegen Hitler en zeven van zijn medestan ders voor het Volksgerccht te München is thans uitgebracht. Zij is gegrond op hoogverraad Het proces zal waarschijnlijk pos midden of eind Februari beginnen. SELGIE. BESCHERMING DER VALUTA. B e r 1 ij n, TO Jon. (N T. A. Draadloos.) Uit Brussel wordt gvmeld, dat de Belgische regeering maatregelen ter bescherming von de vp.lutn overweegt. HET PROCES DER GEDEPORTEERDEN. P a r ij s, T 0 J a n. (B. T A.) De behandeling van het proces van de Belgische gedeporteer den voor het arbitrage-hof is vandaag afge- loopen Aan het eind van de zitting vroeg de president aan den Duitschen gemachtigde of schending van het volkenrecht geen juridische kwestie was en of de toen typische gevallen, die in het proces zijn ter sprake gebracht, geen betrekking hebben op het volkenrecht. uo vertegenwoordiger van Duitschland eindig de toen met te antwoorden Het gaat niet over het volkenrecht, maar over het verdrag van Versailles. Men meent, dat het vonnis in Fe bruari zal kunnen worden gevold, of misschien zelfs einde Januari. FRANKRIJK. UIT HET FRANSCHE PARLEMENT. Doumcrgue herkozen als Senaats voorzitter. P a r ij s, TO Jo n. (B. T. A.) Doumergue is herkozen tot voorzitter van den Sonant. DE STORM. Tc St. Nozairc is Woensdag tijdens don ge weldigen s'orm een deel von de hoofdpier weg gespoeld. Blokken steen met een gewicht von een halve ton werden 100 meter en verder weg gesleurd. Te Noyon werd een kleine stoomboot door de golven opgenomen cr^ boven op den zecboulevord gezet. Sedert gisteren werden, naar uit Brest wordt bericht, ter hoogte van Ouessant 7 schepen al» verkccrcndc in nood gesignaleerd. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. Een kabinetsraad. Reuter meldt, dat er heden een nieuwe kabi netsraad zal worden gehouden ter bespreking van de bizonderheden der troonrede. Het Lagerhuis tot Dinsdag verdoagd. Londen. 10 Jan. (N. T. A. Draadloos.) Het Lagerhuis is tot Dinsdag verdaagd. Dan heeft de oft'icieele opening plaats met voorle zing van de troonrede. Vandaag werd du be- eediging der leden voortgezet. Nog 40 moes ten bij de verdaging beëedigd worden. EEN BRITSCHE ONDERZEEËR DOOR EEN SLAGSCHIP GERAMD. Dc gehecle bemanning der duik boot vermoedelijk omgekomen. Londen, 10 J n n. (N. T. A. Draadloos). Dc admiraliteit deelt mee: „De duikboot L 24 is gezonken, naar men vreest met verlies van alle opvarenden, bij een oefening ter hoogte van Portlond. Alle pogingen worden in het werk ge - steld om het wrak op te sporen, waarvan de ligging ongeveer bekend is." De agent van Lloyds tc Weymouth deelt mee, dat de L 24 Portland verlaten heeft met de Atlantische vloot en toen geramd is door het slagschip Resolution. Dit slagschip is te Port land teruggekeerd Het weer wns tijdens het on geluk nevelig, de zee vrij kalm. Von andere zijde meldt men, dat er vermoede lijk extra-manschappen aan boord waren voor speciale oefeningen. Een vaartuig, speciaal gebouwd voor berging von gezonken duikbooten, is onmiddellijk met allen spoed naar de plaats des onheils vertrok ken om te trachten de bemanning te redden. De L 24 is in het laatst van den oorlog op stapel gezet en even na den wapenstilstand te water gelaten. Zij had een waterverploatsing van T070 ton onder water en een snelheid von 17 knoopen. Bij het uitvaren van dc vloot uit Weymouth twee jaar geleden is een soortgelijk ongeluk gebeurd met de K 5. Londen, TO Jan. (R.) De L 24 telde een bemanning van 30 koppen. DE ACTIE DER MIJNWERKERS. Opzegging der notionelo loonovereenkomst? Londen, TO Jan. (R.) De stemming onder do mijnwerkers is heden begonnen voor alle mijnen over de vraag of de bestaande nationale loonovereenkomst met drie maanden zal wor den opgezegd. Het bestuur van den mijnwer- kersbond beveelt aan te stemmen ten gunste van beëindiging. L uilslag wordt Maandag of Dinsdag bekend. Wanneer, naar verwacht wordt, de meerderheid voor beëindiging is, zal de overeenkomst formeel opgezegd worden, maar het voornemen bestaat gedurende den op- zeggingstijd met de werkgevers te onderhan delen over een hooger minimumloon, terwijl van werknemerszijdo ook parlementair© steppes\ worden overwogen. DE STAKING DER DUITSCHE ZEELIEDEN. Londen, 10 Jon. (R.) Allo havenarbeiders, behoorend tot den transportbond van losse ar beiders, legden hot werk neer op het Duitsche stoomschip Fronkenwold. De elevators werden stopgezet. De groanlossers weigerden te wer ken, zoolang het geschil niet is bijgelegd. Een ander Duitsch schip betaalde gisteren het volh* Britsche loon. Een nader Rcuterbericht meldt, dat do ha venarbeiders hedon het lossen zullen hervatten, hangendo verdero onderhandelingen nopens do loonen der bemanning. De Duitscho consul noo- digde de Duitsche reeders uit een conferentie tc Londcn bij tg wonen, waarop ook vertegen woordigers van den Duitschen zceliedenbond tegenwoordig zullen zijn ter bespreking van de loonen der bemonning van alle Duitscho sche pen, die Britsche havens binnenloopen. SPANJE. RUW WEER. Madrid, TO Jon. (B. T. A.) Een hevige storm woedt non de N.W. kust van Spanje. Uit Sint Sebastioon wordt gemeld, dot een stoom schip, toen het de haven uitvoer, is gezonken, waarbij 9 personen verdronken zijn. Ten gevolge van een storm op de kust, oldus een bericht uit Madrid, is nabij Gijon een stoomboot gozonken. Andere booten irregen ernstige averij. To Bilbao werden 40 visschers^ bdoten vernield. ITALIË. DE ONTBINDING DER KAMER. Rome, TO Jan. (B. T. A.) Volgens Ket Giomalc d'Italia zou dc koning hedenmorgen het besluit gctcekcnd hebben tot ontbinding dor Kamer. Het besluit zou vóór Zaterdag worden gepubliceerd. DIEFSTAL VAN MILITAIRE DOCUMENTEN. Rome, 10 Jan. (B. T. A.) Uit Florence wordt aan het Giornole dltalia gemeld, dat Dinsdag op dé spoorbaan tusschen Brato en Clansono een postzak werd gevonden bevat tende militaire poststukken. Er moeten docu menten uit gesto'cn zijn, betrekking hebbende op de werkzaamheden der intergeallieerde mili taire commissie ter afbakening van de grenzen van Albanië, die thans tc Floronc* zitting houdt. SCHIPBREUK VAN DE TASMANIA. Een sloep door de Waaldijk opgepikt. Uit Londen wordt d.d. gisteren aon de Tel. bericht Lloyds scheepvanrtbureau deelt mede, dat gisteravond een draadloos telegTom werd ont vangen, uitgezonden door het Ncdcrlandsr.hr schip Waaldijk, dat toen ten Westen van do Golf von Biskaye en 70 mijl ten Noorden van Coruno was. Het telegram luidde „Hebben zoo even sloep opgepikt van Tasmanio, welk schip 5 uut tc voren is verloten. Tweede sloep met kapitein en andere helft der bemonning drijft nog rond, dcch is nog niet gezien. Gelieve er op te letten". De Tasmania, een Italiaonsche boot, metende 3922 ton, is een van de schepen, die in den jongsten storm in dit gebied zijn verongelukt. RIJSt AND SPOORWEGONGELUK. Warschau, Tl Jon. (V D.) Bij Znamien ko ontspoorde een militaire trein, welke een afdeeling van het roode leger naar Kief zou vervoeren. Het geheele corps officieren, da» met deze trein reed, werd gedood32 man werden ernstig gewond. Men gelooft te doen te hebben met een aanslag der tegenrevolutio- nairen. JAPAN. AANBOUW VAN ZES KRUISERS. B e r 1 ij n, I 0 J e n. (N. T. A. Draadloos). De minister van marine heeft besloten nog dit jaar over te gaan tot den aanbouw van twee kruisers ieder van 10.000 ton cn vier kruisers, ieder van 7500 ton. Wie spreekt, die zaait, wie hoort, die maait, Hooft. doos F. FRANKFORT MOORE. Uit het Engelsch rloor F. J. VAN DER MOLEN. „Waarom neemt ze dan Drummond niet?" vroeg Angela. „Je redeneert alweer onlogisch, mijn kind," antwoordde oom. „Wat drommel, hoe kan een meisje met iemand trouwen, wanneer hij haar niet vraagt „Wat belette Drummond dan om Valencia te vragen „Ja kijk, dat is een vraag, die alleen een des kundige vermag op te lossen, en ik ben niet meer don een leek." Een oogenblik zwegen allen. Toen, na diep te hebben nagedacht, merkte Lady Glenmirk op „Welbeschouwd, met iemand uit hetzelfde district te trouwen, heeft wel iets voor geldja, natuurlijk, in de oogen van som migen waar het ten slotte op uit moest loopen, weet ik niethet schijnt tegen al les op te wegen. Die innige band tusschen geld en oudé familiesnou 1" .Juist zoo het is even onlogisch als dal een antieke Gratis zich zou hullen in mo derne kleedij, om voordeeliger uit te komen •- Apollo in een pyjama," stemde Bally- sporjy toe. Onthutst zag Lady Glenmirk eerst hem aan. en vervolgens Angela. Angela lachte. ..En hoe gaat het met onzen vriend New ton?" vroeg oom. ..Ik ken zoo iemand niet," antwoordde Angela blozend, maar haar kin een halven duim of daaromtrent verheffend. „Wat? Isaac P. Newton? Gekibbeld?" „Gekibbeld!" „Goeie hemel! Ik had ej geen idee op. dat het al zoo ver gekomen zou zijn. Hoe liet je dc intimiteit tusschen die twee zoo ver gaan. van een kibbelpartijtje op te zetten?" En Patricius wendde zich tot zijn zuster. ..Hij heeft zich als een gentleman gedra gen fiat nioct ik zeggen," antwoordde Ladv Glenmirk. „Ik heb hem nooit voor minder aange zien." zei haar broer. „Vertel mii alles, wat er gebeurd is, nichtje." „Daar valt niets te vertellen, ik vond New ton wel aardig, toen hij de eerste maal met ons lunchte: rnaar een half uur later on< moeite hii papa. en mis was het. Tk zag het komen. Alleen iemand, die sterk in zijn schoenen staat, kan tegen papa's gepreek ÜD-" „En Newton kon er met tegen op? „Allerminst. Dag aan dag kwam hij lustig en wel aan de villa, om ons wat op le vroo lijken: maar nauwelijks had papa een voet binnen de deur gezet met zijn hoed op het hoofd, of Newton nam de paraplu onder den arm en ging heen. onverschillig met welk verhaal hij juist bezig was hij kende verscheidene leuke geschiedenissen uit dc Rocky Mountains geschiedenissen met be ren." „Ik weet het. Een paar ervan heb ikzelf hem hooren vertellen. Ga door. „O. ik zou dat allemaal over het hoofd hebben gezien, was hij in andere opzichten maar voor redeneering vatbaar geweest Maar dat was hij niet: hij was even be krompen als papa." „Ach, kom, dat denk je maar." „Ik zeg je, dat hij het was even be krompen als papa. Wij hadden in de opera Melba willen zien in de Romeo en Julia, en hij beloofde ons. voor een loge te zullen zorgen. Maar hij deed het niet Papa had Rem gewaarschuwd, vertelde hij ons, dat de actrice, die dc rol van moeder zou vervul len, op het tooneel echte diamanten droeg, en hii mocht ons niet aanmoedigen, een opera aan te hooren, waarin iemand mee speelde. op wie ook maar het geringste te zeggen viel." „Dat klinkt wel wat eng." „Eng? doch dat vergaf ik hem. Maar toen bespraken wij lang en breed mijn mee doen aan het bloemencorso, en hoe mijn rijtuig versierd zou worden. Ik wou den piiis trachten te winnen, en toen beloofde hij mij een teckcning van Le Jeune, den artiest Hij deed het ook. 0, een pracht van een tee kening niets zou erbij kunnen halen. Het moet hem wel een vijftig pond hebben ge kost. En toen" zei hij: „Ik denk, dat zal hier wel zijn als bij ons: een gentleman mag een dame zeker zooveel bloemen aanbieden ais hii verkiest, zonder zich aan een imperti nentie schuldig te maken." „Wel. natuur lijk." zeg ik; „hij mag haar niet alleen aan bieden zooveel als hij verkiest, maar zooveel als zii verkiest, en dat is nas heel veel meer." Hij lachte en zei, dat het in orde was. Ik was zeker van mijn bloemen cn mijn pnjs, rnct een illustratie van mijzelf in een der damesperiodieken, tot hii gisteren avond met een lang gezicht bij ons binnen trad. Papa had hem weer gewaarschuwd, zei hij, dat het bloemencorso een overblijf sel was van een godsdienstige plechtigheid uit den Heidenschen tijd, of, wat nog erge*- was,, van de Hijgh Church, en als dat zoo was, dan was hij, ofschoon het hem ontzet tend speel, genoodzaakt, zijn teekening terug te vragen." „En zijn beloften?" „En zijn beloften. Nu, dat was meer. dan vleesch en bloed verdragen konden. Ik liep naar de portefeuille, die daar ligt, haalde er zijn teekening uit, scheurde het in een dozijn stukjes en riep hem toe: „Neem uw teeke ning maar mee. Ik hoop het nimmer terug te zien en u evenmin." „Wel sakkerloot! Was dat niet wat al te heftig?" „Natuurlijk, maar had hij iets anders ver diend? Ik had hern toch zóo voor papa ge waarschuwd!" „En hoe liep het toen af?" „Hoe het afliep? Wel, terwijl hij de snip pers opraapte, trachtte hij het goed te pro- ten met iels te beweren van ons verschil in standpunt, cn meer van dien nonsens. Ik begeerde verder niets van hem te weten. Ik zei hem nog. dat papa en hij, naar ik hoopte, goede vrienden zouden mogen blijven, maar dat het met onze vriendschap voor altijd gedaan was. En toen liep ik de deur uit. Maar ik heb niet gehuild geen traan!" „Vertel er mii maar niets van!" „Ik vertel het u toch geen traan geen enkelen traan tot ik op mijn kamer was." „O. dus toen wel!" „Wel. was hel niet om een pop van hout te doen huilen? Stel ie toch eens voor: de eerste prijs, een halve pagina in een der damesbladen misschien een heele, cn nu De herinnering daaraan werd de arme An- g^a te machtig. Zij wierp zich op de sofa, even tevoren door haar moeder verlaten, en schreide haar leed uit op den arm van dat meubel. „Aha!" riep haar oom, „is de geschiedenis reeds zoo ver gevorderd? Maar Angela schonk al haar aandacht aan haar verdriet. „Nu, als het zóó ver is, dan zal het nog wel niet uit zijn," zei haar oom. „Isaac P. Newton is een merkwaardig schrandere vent. En ook een merkwaardig gelukkige kerel is hij, want hij is in staat, door zijn slecht gedrag zoo'n lieve meid. en zoo'n knappe meid maar dat doet er minder toe haar traantjes te doen vergieten. Hij is een slimme guit; maar als hij jou vraagt, of je met hem wijt trouwen, Angela na dat hij eerst je vaders toestemming heeft weten te verkrijgen voor dien stap let op, want Newton is het stellig van plan. plaag je hoofd dan niet met uit te pluizen, of je op alle streken van het kompas van hem houdt, maar je vraagt doodeenvoudig je eigen onnoozel, idioot, onbetrouwbaar, vrou welijk hartje, of je hem liefhebt, en als jé hartje je zegt van wel, ga ie dan verder niets afvragen, ga dan niet denken, of hii mogelijk vroerger wel eens een andere heeft liefgehad of dat hij later nog wel van een zal houden, denk dan niet aan die anderen, die iou wel eens in een donker hoekje gezoend hebben, of aan jc eigen schuldig hart, dat met zijn kunsten hen in zoo'n donker hoekje gelokt had, denk dan nergens aan, maar vlieg hem om den hals en je zult voor eeuwig gelukkig zijn. God helpc jc, mijn kind; dal is de raad van je oom, die reeds enkele jaren in de wereld heeft rondgezien en tot de ontdekking is geko men, dat een meisjeshart er niet is om onder een vijftigvoudige lens te worden gelegd vor microscopisch onderzoek. Als je hart je zegt, hem om den hals te moeten vliegen vlieg dan!" „Dat zal ik dat zal ik I" riep Angela door haar tranen heen. .Woidt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1