483 WEIGERT UW ELECIRISCH LICHT „DE EEMLANDER" BUITENLAND. WOLLEN GOEDEREN Willem Groenhuizen MEDAILLES 22e Jaargang Nc. 167 QR0NaCM£N!SP6liS per 00*1 f 1—per ta£z» ewceukken) f 1 0.03. per maaaJcD voor Amerv toort f 2.10, tdem üanco «eek (met cratis verzekering 0.17& atzoodmlijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. Woensdag (6 Januari 1924 5ÜTkI A0ÏERTENTIÊN m Inbegrip «o e» bewijsnummer. elke regel meer 0 23. d.ensraMb-.. dingen co LicldjdlsHctdwdTc tcntico toot de hdtt der prijv Voor handel en bedrijl bestaan zeer TooidecliRC benallnvcn voor het advcrtecren ten« ciicu a«re, bevattende do voorwaarden, wordt op POSTREKENING N° 47S10. TEL INT 513. Gemeentelijke tarieven en fmantieele politiek. Nog nauwelijks is de gemeentebegrooting met haar bijlagen, de bedrijfsbegroolingen, door den Raad goedgekeurd of B. en W. zenden een voorstel tot wijziging rond. Deze wijzigingen bedoelen een nadere vast stelling der tarieven voor gas en electrici- teit, mede in verband met de finantieele po sitie der gemeente. De leit-motieven tot dit voorstel zijn gelegen in de besprekingen tij dens de behandeling der begrooting van 1924, en worden voor wat het gastarief be treft nader aangeduid met de povere opmer king, dat men ..het in het belang der gas fabriek acht". Dit belang nu, hoewel niet verder uitgewerkt acht men gelegen in een gehoopte toename van de afgifte van gas door prijsverlaging. De voorgestelde ver laging, bij de begrooling reeds op twee cent per M3. in uitzicht gesteld is nu op het dubbele berekend, n.l. 4 cent per .V,3., waarmede een mindere opbrengst op de basis van 1923 van f145.000 is gemoeid, in aanmerking genomen, dat over 1923 een winst van f 70.000 is te verwachten zal dus het exploitatie-verlies in 1924 op f75.000 zijn te stellen. Dat verlies nu meent men te. mogen verhalen op de reserves, die door het zusterbedrijf, electriciteit, bijna geheel is gekweekt. Een zakenbeleid dat o.i. niet zonder bedenking is. Wel is indertijd door den gemeenteraad een belangen-gemeen- schap tusschen de gasfabriek en het elec- triciteitsbedrijf geschapen, waarbij beider reserves tot dekking van geleden ver liezen mogelijk werd, maar nimmer heeft men hiermede een tarieven-politiek op 't oog gehad, waaruit wiskunstig te bereke nen verliezen zouden zijn te dekken. Integendeel. De bedoeling is nimmer an ders geweest dan verliezen, die gedurende het exploitatie-jaar zouden ontstaan door onvoorziene daling van de prijzen der bij producten, cokes, teer, ammoniak enz., dan wel door.plotselinge stijging der grondstof fen, steenkolen en olie, of door een of an der technisch ongeluk, waardoor reserve materiaal moest worden aangeschaft, en niet op de kapitaal-rekening kon worden verhaald. Het berekend verlies bedraagt cfc 2 cent per M3. Een vraag, die hier niet is te beantwoorden, maar eenigszins ligt opgesloten in het antwoord van den be trokken wethouder tijdens de begrootings- debatten is deze, of de gasbedrijfsbegroo- ting nu zoo „krap" was, dat hieruit nog niet één cent was te halen, en de touwtjes nog aan elkaar waren te Unoopen. M. a. w. of met elf cent per M3. geen sluitende be- drijfsbegrooting was te maken en men zich hiermede tevreden had moeten stellen. Hoe lager de prijs, hoe aanlokkelijker voor de consumenten, maar dan niet ten koste der clectriciteitsverbruikers, zooals hier het geval is. Er is alle reden voor de laatstgenoemden om een bedenkelijk gezicht te zetten bij dit voorstel, omdat de exploi tatie van gas nog steeds ais met iooden hart gebukt gaat onder een extra aflos sing eener crisisieening, n.l. met f 50.000 per jaar. Dit geld, waar destijds de geheele gemeente van heeft geprofiteerd, immers als uitkeering uit het kapitaal der gasfabriek aan de gemeentekas, zonder dat de fabriek winsten maakte, moet nu ook verdiscon teerd in de gastarieven door de electrici- teitsverbruikers alleen worden vergoed. Dat hierin een- element van onbillijkheid schuilt tegenover een deel onzer medebur gers behoeft geen nader betoog. Dit springt te meer in 't oog als men het vrij hooge cijfer van de genoemde winst van het elec- tririteitsbedrijf in 't oog houdt. Behalve dat men de verordening, waarbij de belangengemeenschap tusschen de be drijven is geregeld door deze politiek var reserve-vernietiging geweld aandoet, wil men de e.-verbrüikers onmiddellijk weder reserves doen kweeken door een o. i. t e hoog tarief. In 't stuk van B. en W. is op de basis van 1923.voor 1924 een winst ge raamd van f 105.000.Gelet op de gesta dige toeneming van het e.-de'oiet zal dit nog belangrijk hoogcr uitkomst kunnen ge ven. Desniettegenstaande meent men van dit hooge winstcijfer slechts f 17.800 voor ta riefsverlaging in aanmerking ie mogen brengen, zocidat nog f 87200 geraamde winst overblijft. Is het nu niet al te veel ge vergd, dat de e.-gebruikers in één jaar fijds weder middels de tarieven een reserve kweeken tot dit bedrag? Als men kon be sluiten voor de gewone verbruikers op 25 hoogstens 26 cent te gaan, dan ^ou nog f75.000 overblijven, wat o. i. gelet op het kapitaal in dit bedrijf gestoken een reuzen- winst is. De totale kosten, inbegrepen stroomaankoop, rente en afschrijvingen, loonen en salarissen, en:, enz. zijn voor-'24 geraamd op rond f200.000. Bij het beschouwen dezer exploitatie- en winstcijfers moet men vooral niet vergeten, dat als pijp- en kabelrecht uit deze bedrij ven, water- inbegrepen, reeds f 78.000.in. de gemeentekas vloeit. Hoe het ook zij, er ontstaat een zeer groote bevoorrechting van de gas- tegenover de eiectriciteitsverbrui- kers, hetwelk niet alleen met een meerder gehoopt debiet'van de gasfabriek kan wor den goed gepraat en zulks te meer niet, omdat, zooals boven is aangetoond, onder het te verwachten exploitatie-verlies op gas de extra-aflossing op crisisieening verscho len zit, en dit geld niet aan de fabriek, maar op rekening eener te lage belastingheffing in oorlogstijd moet worden gesteld, waar van allen, zij het ten onrechte, destijds pro fiteerden. In den Raad zal gelegenheid zijn nog andere en formeele bezwaren tegen deze po litiek en dit beleid aan te voeren. Tegelijk moet in dit verband een andere vraag wor den gesteld, en zoo mogelijk beantwoord, n.l. of het publiek middels de tarieven ge noodzaakt kan worden formeel natuur lijk wei, want de gemeente is monopolist, maar moreel bedoel ik, tot het vormen van eigen bedrijfskapitaal voor de bedrijven. De gemaakte bedrijfswinst over 1923 zal, blijkens de behandeling der begrooting deels tot de gewone inkomsten van den dienst 1924 worden bestemd. In '22 en '23 is dit eveneens gebeurd, dank zij de drang van hoogerhand om de bedrijfsverliezen over I92Ö in de rekening van 1922 te leiden. Nu "aat men weer de oude koers uit. en zullen bedrijfswinsten weer dienen tot stijving der gewone middelen, en ter ontlasting der ge wone inkomstenbelasting. De oude koers, de slagen van 't gat, de oijn vergeten. J. HOFLAND Sr. a.uivi**K toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Schacht naar Parijs ontboden. P a r ij s, I 5 J a n (B. T A.) In haar bijeen komst van hedenochtend heeft dc commissie van deskundigen besloten aan Schacht, gou verneur van de Rijksbank, en aan dc commis sarissen voor da buitenlandsche betoalmiddelen te verzoeken de volgende bijeenkomst bij te wo nen. om inlichtingen te verschaffen over eenige geldkwesties. Rcchberg's besprekingen te Parijs. B e r 1 ij n, T 5 Jan. (\V. B.) Met betrekking tot de besprekingen van Arnold Rechberg te Perijs, heeft de ijksdagfractie van de Duitsche Volkspartij tot de rijksregeering het verzoek gericht, of deze bereid is te onderzoeken of een bespreking, met offirieele vertegenwoordigers der buitenlandsche politiek, van een particulier, die hiertoe geen opdrècht heeft gekregen en welke bespreking wordt gevoerd naast cl regeeringsbesprekingen, langs wettelijken weg of op andere krachtige wijze kan worden tegenge gaan. Dc vergaderingen van het comité van deskundigen. P a r ij s, 15 Jan. (B. T. A.) Het comité van deskundigen hield hedenochtend een zitting, die ONDER-iLOUSES VESTENm/zMOD WEN HANDSCHOENEN IJSTRÖIEN OCHTENDJAPONNEN MANTEL- EN H0EDENMAGAZ1JH „L'HIRO^DELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT JUWELIER. Langestraat 43, TcleJ. 852. Postr. 7532. Spoorliorloyes f 13.50 BEL DAN OP DIE DOET ZMN PLICHT. tot tot tegen den middag voortduurde. Er werd geen communiqué uitgegeven. Heden in den no- liddag zal een nieuwe bijeenkomst plaats 'heb ben. De Franschc pers over dc commissie van experts. De Fronsche pers, oldus wordt draadloos uit Parijs geseind, riet eenparig de beginbespre- kingen in de commissie van deskundigen onder gunstig licht. De blodc-n van alle richting bren gen hulde aan de krachtige woorden van gene raal Dawes. De Echo de Paris schrijft, dat zijn openings rede allen Franschen welkom zal zijn. Het blad wijst erop, dat de generaal op de Roerbezetting alleen zinspeelde met de woorden, dat het niet dc taak der commissie is er dc wettigheid van na to gaan. Dawes beschouwt dus de bezetting als een voldongen feit. Duilschlund's betalings- capaciteit acht hij blijkbaar thans nog niet voor vaststelling vatbaar. De Matin zegt dat, mot*ten mail als Dawes op den voorritterszetel, men binnen weinige weken een rapport over Duitschlond's toestond zo! hebben, dat definitieve voorstellen bevat. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. De commissie van zestig voor het Rijnland. Keulen, 15 Jan. (W. B.) De commissie van zestig, ingesteld ter bespreking van de Rijnlandsche vraagstukken, heelt in haar heden gehouden zitting het presidium gekozen. Tot eerste-voorzitter werd gekozen dr. Mönnig (Centrum) te Keulen, tot vice-voorzitter dr. Meerfeld (Centrum), eveneens te Keulen. Boven dien werd een uit vijftien leden bestaande com missie ter afdoening der loopende zaken geko- gen. De commissie werd hierdoor definitief ge constitueerd. Betreffende de kwestie der bezettingskosten kwam do vergadering tot de conclusie, dat de rijksregeering deze kosten verder moest drogen, zoolang dit even mogelijk was. Met betrekking tot de beperking van het recht van vergadeien en de persvrijheid in het bezette gebied besloot de commissie, met het oog op de e.s. rijksdag- verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen, stappen te deen bij dé hooge mtergeaHieerde Rijrlandcommissie en generaal Degoutte, om de waarborging van het volle recht tot vergaderen en vrijheid van pers tet verzoeken. Dc kwestie der spoorwegen in 't gebied van Keulen. Londen, 15 Jan. (R.) Hier is bevestiging ontvangen van het bericht, dat dc Fronsche regeering dc Er\gclsch-Frunschc overeenkomst voor dc spoorwegen in het gebied van Keulen verworpen heeft. Verder is niets bekend. Ook valt niot te zeggen wat de volgende stop zal zijn, maar verdere onderhandelingen worden verwacht. Het standpunt der Britschc regeering is, dot de treinen in de Britschc zóne volkomen vrij moeten zijn van Franschc contrólc of toe zicht. P a r ij s, 15 Jan. (B. T. A.) In bevoegde kringen hier wordt tegengesproken, dat dc Fronsche rcgcering de overeenkomst op de spoorwegen in het gebied van Keulen verwor pen heeft Hervatting van scheepvaart. In de jongste vergadering van den economi- schen raad te Dusseldorp, die, gelijk men weet, door de Franschc bczettingsautoriteitcn is inge steld, is mcdcdecling gedaan, óat de bezwuren, die tot dusver tegen do Rijnzcescheepvnart be stonden, zijn opgeheven. Menjcon derhalve ver wachten, dat de Rijn- cn zeescheepvaart spoe dig zol worden 'hervat. Dc arbeidsonrust. B e r 1 ij n, 15 J a n. (\V. B.) Noor de blodcn uit Essen melden, ontwikkelen dc communisten en syndicalisten, in verband met hot coinmunis- tisch-syndicalistische besluit tot olgemcenc sta- kng 'voor het Rijnland en Westtalen, in alle groote plaatsen van het Roergebied een groote activiteit. Tot nog toe is de beweging echter in het algemeen beperkt gebleven tot de wek- loozen, die verscheiden malen probeeidcn de arbeiders bij hun werk lastig tc vallen. In Gelscnkirchen meest door dc politie van de vuurwapenen gebruik worden gemaakt. Krefeld, 15 Jan. (W. B.) Te Krefeld is de stoking algemeen. Ook de bloden verschijnen niet. Volgens een bekendmaking der stakers zullen ook de employés uit de bedrijven wor den gehauld. •HET NIEUWE SAKSISCHE KABINET. Het program der rcgcering. Dresden, 15'Jan. (W. B.) In de heden gehouden zitting van den Landdag stelde de mi nister-president Heldt het Huis het nieuwe kabi net voor, dot ols volgt is samengesteld: Muller (soc.-dem.), binncnland-=chc zaken Kaiser (D. V. P.), volksopvoeding. Bunger (D. V. P.), justitie. Reinhold (dem.), financiën. Eisner (soc.-dem.), arbeid. Spreker zcide o. a., dat deze regeering het eerste kabinet van het midden was, dot voor Saksen werd gevormd. Er was getracht het be staan der regeoring op losse schroeven te stellen döor dc ontbinding van het parlement en hét uit schrijven der nieuwe verkiezingen door middel van een referendum te doen geschieden. Dc dringendste plicht van het kabinet was dc staats- begrooting op goudbosis te stellen. De sanee ring der financiën zou in de eerste plaats af hangen van de vraag, of het zou gelukken het bedrijfsleven weer op gong tc brengen cn daar mee een gezonden grondslag tc leggen voor het in evenwicht brengen der begrooting. De Saksische regeering zal zich niet door de bevordering van particuliere belangen van den rechten weg laten afdringen, die zachtjesaan leidt naar de vorming van den Duitschen een heidsstaat. Het voorlezen der regeerin<?sverklaring werd herhaaldelijk door communistische interrupties onderbroken. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Clive te Spiers aangekomen. Spiers, 15 Jan. (B. T. A.) De Engelsche consul Clive is hier hedenmorgen aangekomen en is onmiddellijk met het onderzoek begonnen, waarbij hij vergezeld werd van vertegenwoordi gers van de hooge intergeallieerde Rijnland commissie Het verkeer tusschen dc Palts en onbezet Duitschland hersteld. Mannheim, 15 Jan. (W. B.) Hedenmor gen werd het verkeer op de Mannheimer brug Niet wie weinig heeft maar wie veel noodig heeft is arm. Seneca. FEUILLETON~ DE MILLIONAIRS ÖOOÏ F. FRANKFORT MOORE. Uit hei Engclsch dooi F. J. VAN DER MOLEN. 56 - „Je bent niet in een erg complimenteuse stemming", sprak hij ten slotte. „Zeg mij ten minste openhartig, hoe je zoo veranderd bent of misschien moet ik zeggen door wien en niet hoe?" Zij ging voor hem staan en vestigde haar oogen strak op zijn gezicht. Hoe was het mo gelijk, dacht ze mei verwondering, dat ze dien ruv/en, gemeenen, wreeden trek in zijn gelaat nooit tevoren ontdekt hadl Haar lippen open den rich als om te spreken; ze bewogen zich ze trilden; maar geen woord liet zich hooren. Eerst teen zij hem den rug had toegekeerd en haar wandeling door de kamer hervat had, keerde haar spraak terug. „Ik kan het je niet zeggen", verklaarde ze. „Zelfs geen naam kan ik je ja toch, dat zal ik Weer hield ze haar blik op hem gevestigd. „Ik zal er niet vooi terugdeinzen. Je vroeg mij, wie het was, die mij verte'de... wat ik wee- Als ik je den naam zeg, dan weet je meteen alles, wat ik weet. Haar naam is Dolores Zelaya." Als door den bliksem getroffen, ston4 hij daar. Een felle blos overtoog plotseling zijn ge laat, om even snel te wijken en plaats te maken voor een doodclijk wit. Roerloos, een beeld der uiterste verbazing gelijlbleef hij haar ir. t open mond aanstaren. Lang. bleef het stil. Ten slotte sprak zij „Gal" Hij antwoordde niet. Nog staarde zijn oog haar aan. Weer trad een stilte in, totdat een diepe ademhaling zijn borst verruimde, als herstelde hij zich van een duizciing. „Het was een heksl" fluisterde hij; „een dui velin!" „Zoo laf ben je, een vrouw te schimpen na haar te hebben vermoord," zei zij. Js ze dood is ze dood?" riep hij. „Hoe weet je het die briefEn hij wees naar den brief in haar hand. „Zij schreef hem mij den vorigen herfst reeds. Zij lag toen te Londen in een ziekenhuis. De brief aan mijn adres werd onder haar hoofdkus sen gevonden, toen zij drie weken geleden stierf en werd mij door de administratie van het zie kenhuis toegezonden. Eerst naar Brockenshire, vandaar naar Schotland, tot hij mij een half uur geleden in handen kwam. Zij vertelde mij alles, wat er te vertellen viel. Kan er ooit een vrouw op lager, gemeener manier bedrogen zijn, sinds de duivel de eerste vrouw verleidde? Nu is ze dood, het arme kindl en jij, die haar vermoord hebt, zoo zeker als ooit een vrouw naar lichaam en ziel door een. man vermoord is. jij komt hier en zegt over haar graf„Het was een duivelinl" Zij schreef den brief in Octo ber. Was er nog een laatste spoor van liefde voor jou in het hart van de arme meid geble- •■en, dat zij aarzelde, mij den brief te zenden? Ik weet het niei. Wel heb ik eens gehoord, dat de grootste schurken.... in elk geval, ze zond mij dien brief niet; maar ik kreeg hem toch en werd er door gered. Gered van jou!" Hij had intusschcn zijn tegenwoordigheid van geest geheel herkregen. „Valencia, lieve", sprak hij, „natuurlijk nicen je het zoo erg nietLieve Hemel, als van olie mannen het vroegere leven eens open gelegd werdHet spreekt van zelf, dat ik er spijt van heb geloof mij, ik meen het ernstig. Het spijt mij ontzettendmaar 't is ook al zoo iang geleden. Ik was rog zoo jong. God v/eet, dat als ik ongedaan kon maken, wat ik mis dreven hebmaar nu fcc». ik een nieuw le ven begonnen. Jij meeni het zoo erg niet, Va lencia. De wereld is zoo bedorven, maar wij leven er nu eenmaal in en Zij had hem den rug toegekeerd, met een kreet, niet van afgrijzen, maar wel van innige verachting. Zij hield zich van hem afgewend, terwijl zij voor het venster stond. Maar nog had hij zijn zin niet voltooid, of een hevige angst scheen zich van haar meester te maken. „Mijn God! Hij komt hierl" klonk het ontzet over heur lippen, fluisterend, alsof ze in zichzelf sprak. „Hij komt hierl Als ze elkaar ontmoe ten neen, ze mogen elkaar niet zien Zij snelde naar de deur haar woeste be weging deed Cleveland ontstellen maar toen haar vingers dc kruk omspanden, bleef ze eens klaps staan. Zij keerde zich om cn keek naar Cleveland, alsof een woord van hem haar vast hield, en scheen te willen antwoorden. De angst op haar gelaat veranderde in weifeling. „Ik dacht er niet aan," fluisterde ze nog maals. „Daar dacht ik niet aan. Hij weet niet hij kan niet weten hij is veilig Voor een tijdlang voor een tijdlang." Zij haalde diep adem, juist als Sutton Cleveland gedaan had. toen hij zich her stelde van den schrik op het hooren van den naam Dolores, Zij haalde diep adem, en langzaam naar een fauteuil schrijdend, zette zij er zich in neer. Zij nam een nummer van de Figaro op, dat dien morgen gekomen was en trok er het omhulsel af. Langzaam sloeg ze blad na blad om, als zocht zo naar eenig bepaald bericht. Hij bleef haar steeds verwonderd aanlrij ken. Een knecht diende meneer Drummond aan. George Drummond trad binnen. Daar stonden nu naast elkaar de beide mannen, zonder van elkaar tc weten, welke rol elk hunner had gesnoeid in die tragedie van zeven jaren her. Alleen Valencia wist het. De krant ontviel haar vingers, terwijl zij langzaam opstond van haar zetel en in de oogen staarde, eerst van George Drummond, toen van Cleveland. Haar lippen hadden zich geopend; haar adem joeg hoorbaar; bei haar handen hield zij tegen haar borst geprest. De mannen gaven elkaar de hand. Zij lachte. Het was dc lach van iemand, die een geheim weet. Snel keerden beide mannen zich naar hadr om; maar haar gelaat liet geen spoor van eenigen lach zien. ..Zou je niet liever heengaan?" vroeg ze kalm aan Cleveland. Hij zag eerst haar aan, cn vervolgens Drummond. „Ja, ik zal gaan," zei hij. „Maar vóór ik ga, wensch ik even in herinnering te bren gen, om alle misverstand te voorkomen, dat je mij je hand beloofd hebt, cn dat ik niet van plan ben. ie van ie belofte te ont slaan. Ik zal hier in huis blijven, tot ie \ader terug is. Hij kent zijn wereld; met hem kan ik praten." Daarna wende hij zich tot George: „Ik weet niet, wat u hier komt doen: maar indien uw onderhoud met mijn verloofde eenigszins met ons engagement in verband sttaat, zult u mij rekenschap moe ren uur vóór de aankomst van den Engelschcn consul-goncroal Clivo door de Franschc bczet tingsautoriteitcn vrijgegeven. Tegelijkertijd werd dc contrdle van het telefoonverkeer tusschen de Palts cn het onbezette Duitschland gelast. De besprekingen van Clive. Berlijn, 15 Jon. (W. B.) Dc besprekingen, die de Engelsche consul-generaal Clive tc Mannheim met vertegenwoordigers der Palts, waaronder de bisschop van Spiers, den voorzit ter van den protestanten kerkerand en vertegen woordigers van olie partijen cn economische groepen heeft gehad, hebben volgens het Berl. Tugcbl. oongetoond, dat allo vertegenwoordigers der Palts zich eenparig vcrz.etten tegen de heer- schoopij der separatisten. Een protestvcrklaring werd door alle deelnemers aan de bespreking, ook dcor de communisten, getoekend. Oen dreigement der separatisten. B e r 1 ij n15 Jan. (N. T. A. Draadloos). De separatisten dreigen in ccri manifest bij eiken nieuwen aanslag' op leden der autonome rcgce ring telkenmale vijf aanzienlijke burgers der Palts met hun leven en gehele vermogen daar voor verantwoordelijk tc stellen. ARBEIDSCONFLICTEN. Dc staking in dc middcn-Duilschc metaalindustrie. Mougdenburg, 15 Jon. (W. B.) Dc ver gadering van vertrouwensmannen dor metaal arbeiders heeft met algcmecne stemmen dc door de Moagdenburgsche orbritagc-commissic voor de midden-Duitsche metaalindustrie gevelde scheidsrechtelijko uitspraak afgewezen In Maag denburg, Halle cn Dessou wordt in dc metoal- ndustrie gestaakt wegens niet inwilliging van de looneischcn. Uitsluiting in dc Opper-Silczischc metaalindustrie. Beuthcn, 15 Jam (W. B.) In dc metaal industrie in Opper-Silezic zijn 60.000 arbeiders uitgesloten. Met uitzonderng van de Donncvs- niorckhüttc en dc Oberschlcsische Eisenbahn- bedarfs A.G., waur nog gedeeltelijk wordt ge werkt, is overal de arbeid neergelegd. Dc wek gevers geven ols reden op voor de uitsluiting de weigering der arbeiders om de overeenkomst betreffende de ticn-urigcn arbeidsdag na te leven. De vokverecnigingen beweren, dot dc werknemers den tien-urigen arbeidsdag zou den hebben afgewezen, omdat de werkgevers andere punten der overeenkomst, zooals dio betreffende het ontslaan von personeel en dc rusttijden, niet hebben uitgevoerd. EEN COMPLOT TEGEN GENERAAL VON SEECKT. De hoofdpersoon georresteerd. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan het Hbld. gemeld Dezelfde kringen, die indertijd bij dc moor den op Erzbergcr en Rathenou botrokken wa ren, hebben blijkbaar een nieuw complot gc- sn eed, welks plcnnen echter door het tijdig in grijpen eener rijksautoriteit nog tjjdig in do kiem konden worden gesmoord. Hedenmorgen is in het café Josty tc Berlijn een man gearresteerd, een voormalig officier, die ernstig wordt verdacht op een zeer hoog geplaatste militaire persoonlijkheid (bedoeld wordt generaal von Sceckt) ccn aanslag tc heb ben willen plegen. Dc betrokken rnan, tegen wien reeds door het O. M. tc Berlijn een bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd, is met behulp van de politieke ofdceling van het hoofdbureau van politie gearresteerd en reeds voor den rechter van instructie geleid. Volgens het „8 Uhr Abendblatt" st&at het vost, dat de aangehoudene verscheiden medeplichtigen heeft, naar wie gezocht wordt. BELGIE. LIE VALUTA-SPECULATIES. Rcgecringsmootregclen. Brussel, 15 Jan. (B. T. A.) In den Se naat interpellaties beantwoordend nopens de onderdrukking von valuta-speculaties, zeide Oieunis. dat de stijging van de wisselkoersen een rechtstreeksch gevolg was van den oor log. Wij zijn er in gesloagd, zeide Theunis, zonder dc hnndelsoperaties tc belemmeren, spe ten geven begrijp dat wel, meneer Drum mond." „Hij hij zegt jou jij moet hem reken schap geven jij bent hein verantwoording schuldig! fluisterde Valencia in denzelfden toon, waarop ze reeds twee malen gespro ken had. En weer lachte ze, doch weer bleef haar gelaat even wezenloos. Sutton Cleveland wierp haar nog een enkelen blik toe, die aan duidelijkheid geen twnfcl overliet, liep naar de deur en ging heen, de deur achter zich dichtslaand. Hij kon nog niet verder dan halverwege den corridor naar de bibliotheek zijn geko men, toen Valencia reeds op George Drum mond was toegesneld. „Je \ertelde mij, dat ie mij liefhad." sprak ze in srneckcnd gefluister. „Ik geloofde je ik geloof je nu; maar ie kunt het be wijzen door heen te gaan in je boot en dan weg van hier. Je zult het doen o, je moet het doen! Geloof mij, ik weet, wat het best voor je is het eenige wat jc doen kunt het eenige. wat je kan redden van wat mijl kan redden mij! Ach, meer inaig ik niet zeggen. Jc gaat wel, niet waar?" „Wat er ook mag gebeuren, van jc te scheiden kan niet het beste voor mij zijn. Wel liet slechtste," zei hij. „En je beweerde, dat je mij liefhad!" klonk haar droevig verwijt, .,Ik zei, dat ik ie liefhad dat zeg ik ie nog met heel mijn ziel, Valencia met heel mijn ziel! En ik weet, dat je ook mij liefhebt. Dacht je dan, dat ik, met die over tuiging dien in mijn hart, je zou willen ver laten? Xooit, in der eeuwigheid niot! Laat mij dien man te woord staan, die juist de kamer verliet laat mij hem tc woord staan laat mij met jc vader spreken. Geen enkel bezwaar zal mij kunnen af schrikken, indien ik maar weef, dat jc bij mij blijft, dat je voor eeuwig bij mij unit blijven." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1