grsöte mmm de eemlander buitenland. winter artikelen sjioorhorlones f 13.50 ISSOIIKKENISPSIJS PIUS BER ABIERTEBTlEll "2 Inbegrip w „L'HIRONDELLE" ll\ COIUCTIE KOOIt VOORIAARSHOEGEN. Otrechtschestraat 15 Telef. 483. Willem Groerihirzen SVIEDA'LLES FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No. 173 per com per «aandc» vtxw \atcn* tooct 2-10. Idem trzaco t 1per «eek (net srati» *er*ek«nng «•gehrkke») f 0,17». aisottdarlijke qmbcts AMERSFOORTSCH 1 C.05 99 11 OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. AOSTREKEWINO .TWO. TEL l»T SIS. Woensdag 23 Januari 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienrtaanb» dineen en Ueldjdi»:heid»-adTt.lefitiên roof de helft der prijs. Voor haodd co bednjl bestaan zeer «oordecli.ee benalinecn eoor het adrerieeren tcno aren1 aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvms toegezonden. DU1TSCHLAND. UIT HET BEZETTE GEBIED. De „blokkade" van de Engelsche zone. Uit Parijs d.d. 22 Jan.: De openbare meening In Frankrijk verlangt naar een bevredigende op lossing tusschen het Fransch—Belgisch spoor- wegbeheer in het Rijnland en de spoorwegdi rectie te Keulen en verbaast zich over den toon, die sommige Engelsche bladen hebben aange slagen bij de behandeling van deze zaak, die haar oorzaak vindt in de algemeene staking op de spoorwegen in het Rijnland, welke de Duit- schc regeering in het begin van 1923 ontketend heeft. Sinds het lijdelijk verzet gestaakt is en het normale verkeer in de Fransche en Belgi sche zones is hervat, is op sommige grenssta tions tusschen de Fransche en Engelsche zone een opstopping ontstaan. De maatregelen van het Fransch-Belgisch spoorwegbeheer hadden geen ander doel dan hierin verbetering te bren gen en op de beste wijze de voedselvoorziening van de Engelsche zone te verzekeren. Van En gelsche zijde zijn de voorstellen om het verkeer in beide streken met elkaar in overeenstemming te brengen nog niet aanvaard. Het gaat er om, met de verzekering van de voedselvoorziening van de Engelsche zone, de rechten van de Fransch-Belgische regie en de veiligheid van de bezettingstroepen te verzekeren. Men hoopt te Parijs, dat spoedig een billijke regeling zal wor den verkregen. Londen, 22 Jan. (N. T. A. Draadloos). In welingelichte kringen is men van meening, dat de vertraging in de oplossing van het vraagstuk van de spoorwegen in het Rijnland niet is toe te schrijven aan cenige daad of na latigheid van Engelsche zijde. Metterdaad zijn de onderhandelingen, die gevoerd zijn tusschen de Engelsche bezettingsoverheid en de Fransch- Belgische regiecommissie, waarvan o.a. Bréaud lid was, reeds op 14 December beëindigd. Hier bij namen de Engelschen op zich de Duitschcrs te overreden de overeengekomen regeling ook hunnerzijds te aanvaarden. Ecnige dogen, nadat dit was geschied, bleek, dat Bréaud, naar allen schijn handelend volgens zijn instructies, met een reeks nieuwe voorstellen aankwam, teneinde voor het Fransch-Belgische beheer nieuwe poli tieke en financieele voorrechten te verkrijgen. Men wijst er op, dat de overeenkomst van 14 December voldoende en zelfs royaal tegemoet komt aan al wat de regie kan verlangen en dat door het nageven ervan geen sprake zou kunnen zijn van overlading op het net, waarover men van Fransche zijde klaagt Alleen de Franschen zelf zijn er schuld aan, dat het niet in werking trad, wijl zij er na onderteekening hun goed keuring aan onthielden. P a r ij s, 2 3 J an. (Havas). In bevoegde krin gen worden de krantenberichten, waarin be weerd wordt, dat de Fransch-Belgische spoor- wegTegie de Engelsche zone heeft geblokkeerd, onjuist verklaard. In werklijkheid heeft de regie sedert de olgemcene spoorwegstaking, die in 1923 uitbrak, steeds voldoende treinen gezon den voor de Britsche troepen tusschen Keulen en de grens van het door België bezette gebied, terwijl beperking van het spoorwegverkeer door de zone van Keulen ook het verkeer tusschen de Roer en het Fransche bezette gebied zou 6chaden. Alleen eenige Britsche autoriteiten, die de noodzakelijke overeenkomst met de regie nog niet gesloten hebben, storen nog den goeden gang van zaken. De spoorwegregie heeft onlangs zelfs bij een levensmiddelenzending naar Keu len facilteiten verleend. Een gemeenschappe lijke oplossing alleen kan het spoorwegverkeer volledig in orde brengen en voorstellen daartoe ■werden reeds in Dec den Britschen autoritei ten voorgelegd. De staking in de bruinkolen- mijnen. Keulen, 22 Jan. (W. B.) De staking in de biuinkolenmijnen duurt onveranderd voort Op het oogenblik werkt nog slechts één enkele mijn in het heele bekken. De communistische algemeene stoking een mislukking. Dusseldorp, 22 Jan. (W. B.) De door de communisten op touw gezette wilde alge meene staking zal, naar het zich laat aanzien, tegen het einde der week definitief geëindigd zijn. In olie werkplaatsen valt een oonmerkelijke vermeerdering, van den arbeid vast te stellen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Het rapport van Clive. Spiers, 22 Jan. (W. B.) Het verslag, dot Give, de Engelsche consul-generaal te Mün- chen, te Londen over de Palts heeft uitgebracht, heeft hier oprechte voldoening gewekt. Een verklaring van ccn districtscommissaris. Heidelberg, 22 Jan. (W. B.) Naar men uit de Palts meldt, heeft de districtscommissaris te Duerkheim gezegd, dat het Roerbckken vrij zal worden, doch de Palts autonoom blijven. De kneveling van de pers. Mannheim, 22 Jan. (W. B.) De Paltser dagbladuitgevers hebben besloten de uitgave van hun bladen te staken, totdat de vrijheid van drukpers gewaarborgd zal zijn. DE ECONOMISCHE CRISIS. Een nieuwe gift van den paus. München, 22 Jan. (W. B.) De paus heeft opnieuw een millioen lire geschonken ten be hoeve van de noodlijdenden in Duitschlond zon der onderscheid des geloofs. DE INKRIMPING VAN 'T AANTAL AMBTENAREN. Berlijn, 22 Jan. (W. B.) Bij de onder het rijksministerie van buitenlandsche zaken ressor- teerende diensten zal het ambtenaren- en be- ambtenpersoneel op 31 Jan. 1924 met 23 zijn verminderd. In de organisatie van den eco- nomischen rijksraad kon reeds aanzienlijke be sparing worden verkregen. Het rijkscommissa riaat voor de kolendistributie, de Eisenwirt- schaftsbund, de Metallwirtschofsbund en alle nog bestaande bureaux voor den buitenlandschen handel zullen binnenkort worden opgeheven. FRANKRIJK. DE VERWOESTE GEBIEDEN. Een regecringsmaatrcgcl tegen te hooge schadeloosstellingen. P a r ij s, 2 2 Jan. (Havas). De ministerraad heeft besloten een wetsontwerp in te dienen om ten behoeve van het ministerie der bevrijde ge bieden de gelegenheid te openen om, buiten do bestaande bepalingen om, in beroep te gaan tegen beslissingen, waarbij ten aonzien van de oorlogsschade een te hooge schadeloosstelling is vastgesteld. ENGELAND. HET KABINET-BALDWIN TEN VAL GEBRACHT. Ramsoy Mecdonald aanvaardt het premierschap. Uit Londen wordt ons heden gemeld Romsay Mocdonold heeft het ambt van pre mier aanvaard. Ramsay MacDonald gereed gekomen met de samen stelling der regccring. Londen, 22 Jan. (N. T. A. Draadloos). De gebeurtenissen op politiek gebied na de nederlaag van de conservatieve r-geering heb ben zich vandaag snel ontwikkeld Vanochtend om half elf is dc laatste conservatieve miruster- laad gehouden en een uur later bood Baldwin het ontslag van het kabinet aan op het paleis van Buckingham. Om 12 uur ontving de koning Ramsay MacDonald, den leider van dc arbei derspartij, die vergezeld werd door Thomas, Clynes en Henderson, zijn voorneamste col lega's. De koning verzocht MacDonald een kabinet te vormen, welke teak d^ arbeiderslei der aanvaardde. Hierop werd MacDonald bc- eedigd als lid van den geheimen reed. Zijn audiëntie duurde ongeveer een uur. Toen het Lagerhuis bijeenkwam, deelde Bald win het besluit van de regeering om cf te tre den mede, waaraan hij toevoegde, dat de minis ters in functie zouden blijven, totdat de nieuwe regeering benoemd zou zijn. Hij stelde voor, dat het Huis tot 12 Februari uiteen zou gaan, welke datum getroffen was om aan de behoef ten van de nieuwe regeering tegemoet te komen. HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT VAX ALLE REEDS ONTVANGEN: SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP JUWELIER. Langcstraat J3, Tele!. 852. Postr. 7582. Dit voorstel werd aangenomen, waarop het Huis uiteenging. Om vijf uur verleende de koning MacDonald opnieuw een audiëntie, waarna werd meegedeeld, dat de kon;ng de ministérieele benoemingen, die MacDonald had voorgesteld, goedgekeurd had. Dit zijn de volgende MacDonald, eerste lord van de schatkist en minister van buitenlandsche zaken Clynes, lord groot-zegelbewaarder en plaats vervangend leider van het Lagerhuis Lord Parmoor, vicc-pTesident van den gehei men raad Burggraaf Haldone, lord kanselier Snowden, kanselier van de schatkist Henderson, minister van binnenlandsche za ken Thomas, minister van koloniën Walsh, minister van oorlog Sir Sidney Olivier, minister van Indië Generaal-mojoor Thomson, luchtvaartminis- ter Burggraaf Chelmsüorc, -eerste lord van de admiraliteit Sidney Webb, minister van koophandel Wheatlev, minister van volksgezondheid Noel Buxton, minister van landbouw Adamson, minister voor Schotland Trevelyan, minister van onderwijs Thomas Shaw, minister van arbeid Vernon Hartshorn, postmeester-generaal; Kolonel Wedgwood, kanselier van het hertog dom Lancaster Jowett, minister van openbare werken. Naar men verzekert, zullen de oude ministers morgen hun portefeuilles aan him opvolgers ovc-rdragen. Dc houding der liberalen. Londen, 22 J an. (N. T. A. Draadloos), De liberale partij heeft vandaag vergaderd. Al gemeen was men van opinie, dat de arbeiders- regeering ten volle moet worden gestemd, zoo lang de maatregelen, die zij voorstélt in over eenstemming zijn met de tradities en politiek der liberalen en zij zich niet op glibberige paden begeeft. De partij heeft verder een commissie benoemd tot onderzoek van een kiesrecht-hervorming. Dit vraagstuk zal vermoedelijk binnenkort in de politiek zeer op den voorgrond treden. Van alle kanten meent men, dat, nu de arbeiderspartij als derde groote partij is opgetreden, wijzigin gen in de kieswet ncodig zullen zijn, die vroe ger, toen er slechts twee partijen waren, goed voldeed, doch thans bij drie partijen vaak een j minderheid de overwinning bezorgt Een alter natieve stem of evenredige vertegenwoordiging kunnen deze moeilijkheid oplossen. Het Lagerhuis verdaagd. Londen, 22 Jan. (R.) Baldwin deelde in het Lagerhuis mede, dot de koning de ontslag aanvraag heeft aangenomen. Het parlement is verdaagd tot 12 Februari. Duitschc persstemmen. Het Berliner Togcblatt ziet In de regeerings- le'ding van Romsay MacDonald in da eerste plaats oen bewijs, dat dc dcmocratisecring van Engeland, die nu een feit is geworden, niet meer ongedaan zol kunnen worden gemaokt In gelijke woorden uit zich dc Vossische Zci- tungf, welk blad er tevens op wijst, dot dc nieuwe regeering geen eigenlijke arbeiders- régeering in den zin van h?t woord zal zijn. De Vorwtirts is van mecning, dat, al zal er ook geen socialistische politiek to venvachten zijn, MacDonalds politiek toch door socialisti- schen geest znl worden ingegeven en wel in dien zin, dat hij zal medewerken om de besluiten van het verdrag von Versailles in een doodworkelijk vredesverdrag te herscheppen. Het orgaan van de Deutschvölkische Partei, de Zeit, woarschuwt ervoor zich illusies te vor men op'grond van het optreden ecner orbeiders- regoering in Engeland en zich daardoor alleen reeds politieke wonderdoden ten aanzien van het buitenland te beloven. EEN VLIEGTUIG VERBRAND. Uit Londen wordt gemeld Het Fransche-vlieg tuig, dat den dienst onderhoudt over het Ka naal, vatte boven het vliegveld te Londen vlam. Beide passagiers, een Amorikaansche handels man en een Algerijnsche Sheik, die gekleed was in zijn nationale kleederdrocht, werden gered. Ook de vlieger wist zich te redden. In minder dan 10 minuten was het vliegtuig gchcol ver- nield DE SPOORWEGSTAKING. Dc spoorwegdirecties nog steeds bereid tc ondcrhondelcn. Londen, 22 Jan. (R.) Dc spoorwcgdirec- teuren hebben nan den bond van machinisten cn stokers medegedeeld, dot hun vroegere voor stellen nog steeds kunnen worden oqngenomcn, maar dat zij het uiterste zijn, waartoe de maat schappijen bereid zijn te gaan. De directeuren verklaren genegen tc zijn het bestuur von den bond te ontvangen, als dit een bespreking wen- schelijk acht De stand van de staking is vondoag in wezen niet veranderd, ofschoon zij een ernstige ont wrichting van de mijnindustrie begint te ver oorzaken, waarin vele duizenden reeds werkloos zijn geworden. Enkele staal- en blikfabricken zijn ook al gesloten. Londen, 22 Jon. (R.) De vooruitzichten ten aanzien van dc spoorwegstaking zijn iets ver beterd tengevolge van het besluit van het be stuur van den bond van machinisten en stokers om de spoorwegdirecties te verzoeken een bij eenkomst te beleggen „teneinde een beslechting van dc bestaande geschillen te verzekeren". DENEMARKEN. Een paniek op de Kopenhangsche beurs. Berlijn, 22 Jon. (N. T. A. Draadloos). Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de onver wacht sterke koersdaling van den Dcenschcn kroon op de beurs een panickachtige stemming teweeg bracht, zoodat van de graonnoteering afgezien moest worden. De bladen verlangen ingrijpen der regcering door maatregelen op het gebied der handelspolitiek. ITALIË. BOTSING TUSSCHEN FASCISTEN EN POLITIEKE TEGENSTANDERS. R o m e, 2 2 J a n. (B. T. A.). De Tubuno ver neemt, dot bij Pignerolle een fascist gedood is en één ernstig gewond bij ccn botsing met po litieke tegenstanders. VIERVOUDIGE MOORD. R o m e, 2 2 J o n. (B. T. A.) Do Tribuna ver- verneemt uit Palermo, dat 4 personen te Giunti bij Marsole vermoord zijn gevonden. Het zou hier een wraakneniing betreffen. RUSLAND. LENIN OVERLEDEN. Londen, 22 Jan. R.) Het Russische Tc- lcgrnof Agentschap te Londen deelt mede, dat Lenin op 21 Jonunii tc Moskou is gestorven. Zijn levensloop. Lcnin is niot meer. Het Russisch' telcgroot- agentschop meldt, dat de man, die eens de tsaar van de bolsjowiki werd gehecten, te Moskou is overleden. Lenin was al geruimen tijd ziek en d< lange duin* en het ernstig karakter van zijn ziekte lieten venvachten, aldus de N. R. Ct., da', hij nimmer meer een actief doel zou nemen aan het bestier van den sowjet-stont, die voor een groot deel zijn schepping hecten mocht. Wladi» mir Iljits Oeljanof was in 1870 geboren en i> dus slechts 54 jaar oud geworden. Hij was gce:\ jood, gelijk men wel eens von nnti-bolsjewiek- sche zijde te verstaan hooft gegeven, cn even min Duitscher, gelijk onderen hebben willen doen gcloovcn, doch een echte Rus, von zuiver b.ocd, geboren te Scmbirsk onn de Wolga. Hij werd in zijn beste jar^n geschetst als een man van indrukwekkend voorkomen, met knippende, bijziende oogen cn ccn stroef gelaat, dat altijd ernrtig stond. Door dc sonmgeknepen oogen kwam het Mongoolschc karakter in zijn kop sterk naar voren. Als spreker oefende bij een mogncMsrhe.n invloed uit, vooral op jonge lie den. Zijn sordonische lach, zijn flikkerend-: oogen, zijn wilde gebaren en de heetc adem van zijn wooiden, dio als oen lavastroom over zijn lippen t loeiden, bezorgden zijn betoog een mee slepende kroch# wooitioor hij menig aanvanke lijk tegenstander tot ccn ijverig volgeling'heelt bekeerd. Zijn gosieuht was van oudsher revolu tionair. Lenin's oudste broer werd in T887 we gens medeplichtigheid non een aanslag on tsonr Alexander III opgehangen, en hijzelf, di reeds als jong jurist een werk over De ontwik keling van het kapitalisme in Ruslon4 schreci, werd spoedig daarop wegens revolutionaire be drijvigheid verdreven. Tn 1897 hij was toen gevestigd als advocaat werd hij naar Sibcn" verbannen cn in 1900 vluchtte hij naar het bui tenland, waar hij weldra de leidei werd von den uitersten vieugrl van dc sociaal -democratisch emigrontenpartij. Toen in 1903 de scheuring tusschen mensjewiki en bolsjewiki onvermijdelijk bleek, stond Lenin aan het hoofd von loatstgr nocindcn. Tijdens dc revolutie von 1905 keerd- hij tc St. Petersburg terug, doch was spoedig gedwongen weer zijn toevlucht in het buitenland te zoeken. Bij hot uitbreken von den oorlog werd Lenin te Krokau als onderdunn von ccn aan Oostenrijk vijandig land gcinterncerd, doch spoedig mocht hij zich naar Zwitserland bege ven, waar hij zich bij dc Russische kolonie t Zimmcrwold onnsloot. Natuurlijk nam hij oo1 deel oon het congres te Kienthol. Een maand na het uitbreken von dc revolutie wns hij «f Rus land teruggekeerd. Engeland had hem een pos geweigerd, doch Duitschlond, van zijn bolsje wistische actie tegen de regeering voordeel wachtende, liet hem door, zoodut hij over Zwe den St. Petersburg kon bereiken. Daar predikt hij al dadelijk den vrede tot eiken prijs cn dc al gemeene confiscotic von het bezit Spoedig be gon hij bij de arbeiders- en soldatenreden ge hoor te vinden. Reeds bij dc Mei-onlusten wei den dc nomen von Lenin en Trotzki genoemd en onder Kerenski's bewind groeide zijn inv^cd ge- staog; zijn Prawda werd een blad van b tceke- nis. Hij vestigde zich in het paleis van Ksjo- sinskajo (de geliefde danseres van den tsaar), waar hij door zijn eigen lijfwacht, het 1ste regi ment mitrailleurs, beschermd werd. Toen einde lijk, na dc mislukte poging von Juli, in Octobr; de bolsjewiki zich van het bewind hadden mees ter gemankt, sprak het vanzelf, dot de man, di steeds hun leider was geweest, voorzitter wen. van den raad von volkscommissarissen. D. schepping von den bolsjcwistischcn stoat ge schiedde naar zijn inzichten. Men kent zijn poli tiek, het fanatieke Marxisme, dot den kepitolis- tischcn staat in elkaar tropt en als wat „boui - geoisie" mag hecten, tracht uit tc roeien met wortel en tak, men kent zijn streven naar hel ontketenen van de wereldrevolutie en men kent de aanvankelijke resultaten von zijn werk, hon gersnood ollentwege, het lond von zijn voor naamste hulpbronnen beroofd en een terrein, waarop welig een nieuw kapitalisme, dat van diefstal en woeker tiert. Aan den cmst van z ij n fanatisme heeft niemand ooit getwijfeld, maar Aan het geduld kent men den man. Goethe. Naor het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 2 „Hij was op-ende-op een mensch," ant woordde zij kalm. „Te veel mensch. Natuur lijk was liij in wezen een geleerde een savant of hoe u hem noemen wilt. Zijl» werk wgs voor hem altijd een intellects eele orgie. Maar hij hield ook van do we reld. Hij was een innemende persoonlijk heid. Het leek alsof hij zooveel mogelijk van liet leven trachtte te krijgen." „En waarom heeft hij het niet gekregen?" „I-Iii was iemand met een buitengewoon ontwikkeld eergevoel." Godfrey Baltazar wierp den brandenden lucifer, waarmede hij een sigaret wilde'aan steken, weg. „Hebt u mijn vader heel goed gekend?" „Ik heb u toch gezegd, dat wij goede vrien den waren." „Hebt u mijn moeder gekend?" Haar oogleden knipten even; maar zij ant woordde vast; „Neen Ik was maar een studente en uw vader, was mijn "repetitor. Maar ik heb van andere menschen veel over uw moeder ge hoord. Zij is al lang dood. niet?" „Ja. Toen ik vijf was. Ik herinner me haar nauwelijks Ik ben opgevoed door miin oom en tante familie van haar kant. Zij had den mijn vader nauwlijks gekend en wisten geen goed woord voor hem te vinden. Eerst toen ik ouder werd en steeds meer voor wis kunde begon te voeten, begreep ik wat voor een Icraan hij was. En bijna mijns ondanks werd ik betooverd door het geheimzinnige van dit alles. Want voor zoover ik te weten heb kunnen komen, is bij. terwijl hij door zijn eigen geld en dat van mijn moeder fi nancieel onafhankelijk was eri op zijn der tigste jaar een wereldvermaardheid begon tc krijgen, plotseling van het aangezicht der aarde verdwenen. Van zelfmoord is geen sprake. Degene, die een kaartje voor de an dere wereld koopt, neemt dc moeite niet al zijn wereldsche bezittingpn mede te nemen." „Uw vader hield te veel van het leven, om daaaruit uit eigen beweging te scheiden." „Wat voor den duivel heeft hij dan gc- nuan en waarom heeft hi| het gedaan?" „Dat weet ik niet" „Leeft hij of is hij dood?" „Hoe zou ik dat weten. Mr.. Baltazar?*' „Heeft hij u nooit geschreven na „Waarom zou hij mij geschreven hebben?" Het verwijt in haar stem en haar oogen deed den jongen man excuses stamelen. „Neen, natuurlijk niet. U moet het mij niet kwalijk nemen, zuster; maar, zooals ik u al gezegd heb. ik heb nog nooit een goede kennis van mijn vader ontmoet. En ik wil zooveel mogelijk van hem te weten komen." Zij narn een stoel en kwam naast hem zitten. De groote hall was heel stil en in tegenstelling met den feilen zonneschijn, dien zij door de ramen zagen, heel donker. Door de openstaande deur kwamen de zomergeuren. De lucht was wat zwaar Zij voelde haar mutsje warm om haar slapen en een moeheid, die haar ledematen zwak maakte. De inspanning der oorlogsjaren be gon haar invloed te laten gelden. Zij had deze aanstelling beschouwd als een soort rust van het zware werk in het Hospitaal van een groote stad, dat zij juist verlaten had. Daarvoor was zij werkzaam geweest in Frankrijk. En daarvoor vele jaren lang had zij de onzelfzuchtige loopbaan van verpleegster gevolgd. En nu dreigden plotseling haar sterke zenuwen haar te be geven. Als zij niet was gaan zitten, zouden haar becnen haar den dienst geweigerd heb ben. Dat dacht zij tenminste... Zij keek naar den jongen man. zoo precies zijn vader in gebaren en blik. maar in taal en uiterlijk zij moest er nog aan wennen maar zij kende den revolutionnairen invloed van den oorlog den echten oorlog, op degenen, die dc verschrikkingen ervan onder de oogen ge zien hebben zoo verschillend van het levenslustige, vurige wezen. John Baltazar, die nooit van dc mogelijkheid dezer wereld ramp gedroomd had. Hij bezat vrijwel de zelfde innemende manieren, dezelfde eenvou dige wijze om zich uit te drukken; maar zijn mond was slapper; de oogen waren blauw, de oogen van een twistzieke blon dine niet de dwingende, lachende, staal grijze oogen met een vreemde flikkering in de iris van John Baltazar. Alles in het jonge gezicht, dat niet van John Baltazar was. was van zijn moeder. Zij haatte dc moeder, nu deze dood was, evenzeer als zij het dc levende gedaan had Slechts eenmaal had zij haar gezien, een blonde spitsmuis van een vrouw. De kleine harde mond had zich in haar herinnering vastgezet; de kleine harde, blauwe oogen hadden haar twintig laar lang achtervolgd. En nu zag zij dien mond en die oogen weer voor zich. Het overige, al datgene, wat edel in den jongen man was, was John Baltazar. „Wie heeft u het weinige, dat u van hem weet. verteld?'' vroeg zij. „Mijn oom. De broer van mijn moeder. Ik geloof niet, dat ik familie van vaders kant heb. In ieder geval heb ik er nooit van gehoord. Wij zijn afkomstig van een onde Hugenootenfamilie refugié's na de Her roeping van het Edict van Nantes God weet wat we daarvoor geweest zijn. Lang geleden kreeg ik toevallig een exemplaar van de Annuaire militaire dc l'armcé fran- oaise onder het oog en in die lijst vond ik een Baltazar. Even kwam de gedachte in mc op hem te schrijven, maar ik heb het natuurlijk niet gedaan. Nou zal de arme ui-ommei wel gesneuveld zijn. Maar dat alles heeft niets met uw vraag te maken. Mijn oom Sir Richard Woodcott zij heb ben hem ridder gemaakt, omdat hij makke lijk brekende potten en pannen fabriceerde of omdat hij trouw naar de kerk ging of zoo iets u kent dat type wel En weer verweet zij hem: „Ik dacht, dat u daareven z^ide. dat hij u opgevoed had." „Hij was mijn toeziende voogd cn. beheer de het geld van mijn moeder. Maar hij heeft mij nooit laten vergeten, dat ik de zoon van John Baltazar was. Er was geen sprake van eenige toegenegenheid, noch bij hem noch bij zijn vrouw. Telkens als ik iets ver keerd deed, moest ik hooren, dat die schoft van een vader uit mij sprak. Na een kin derlijke phase waarin ik hem beschouwde als pen soort duivel, die mijn jong leven vernietigd had. begon ik langzamerhand in het geheim iets voor hem te gevoelen. U begrijpt me zeker wel? Als hij tegenstelling was van oom Richard, moest hij iemand zijn, met wien ik kon svrnpathisceren of lie ver iemand, die met mij zou kunnen syrn- Dathiseeren. Zij wierpen mij, om zoo tc zeg gen, in de armen van zijn nagedachtenis. Grappig niet? „Wat speciaal verweten zij hem?" „O. alles," antwoordde hij met een zor geloos lachje. „Iedere gemeenheid onder d#> zon. Reusachtig egoïsme en harteloosheid was nog het minste. En natuurlijk dronk hii Een roode vlek vlamde plotseling op de wang der zuster en haar moede oogen fon kelden. „Dat is een leugen. En het andere ook Ho#» durven zij?" „O, een pacifistisch ridder, die met den oorlog zijn fortuin maakt, durft alles. En dan natuurlijk alles wat men zegt over iederen man, die van zijn vrouw wegloopt." .Spreek wat duidelijker Zij zette haar elleboog op dc tafel, liet baar kin op haar hand rusten en keek hem strak aan. „Wel „hij hield, eenigszins veslegon, op. „Onzedelijkheid andere vrouwen." „Dat is ook niet waar. Tenminste niet in dien zin. Er was een andere vrouw. Ja! Maar slechts één. En God weet, dat er niets reiners en mooiers op deze aarde kan zijn dan wat tusschen hen bestond." „Ik geloof niets liever dan dat." zeide John Baltazar s zoon. „Maar hoe weet u dat? „Het is de geschiedenis van mijn beste vriendin.' antwoordde zij. Zij hield niets voor mij verborgen. Het meisje moest hem aanbidden of zij wilde of niet Ilij was een man, om aangebeden te worden. Ik wil geen kwaad spreken van uw moeder er kunnen van beide kanten misverstanden geweest zijn maar ik wist mijn vriendin en ik wisten door kennissen in Cambridge niet van hem zelf dat hij een heel onge lukkig huwelijksleven had." „Luister eens, zuster," zeide de jonge Bal tazar, terwijl hij zijn hand opstak, om haai tegen te houden. „Nu wij zoo intiem over mijn zaken praten, wil ik u iets vertellen waarover ik nog nooit met iemand oen woord gesproken heb. Ik kan mij niet her inneren, dat ik 's avonds in bed lekker toe gestopt. en in slaap gezoend werd door een engel in vrouwengedaante, zooals andere kinderen in prentenboeken. En ik wil graag bekennen, dat ik vroeger die kinderen be nijdde. Het eenige wat ik mij nog levendig herinner, is, dat ik bijna doodgeslagen ben met een gordel het was een van die lec- ren dingen, die vrouwen vroeger om haar middel droegen en toen opgesloten werd in het kolenhok." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1