buitenland. GRODÏE liPfiUMli winter artikelen feuilleton. Terug in het leven. DE EEMLANDER MONHMEIHSPBUS Pillis OER ABVERIENIIEX mi tnbocttp PHILIPS LAMPEN P. NIEROP Langestr. 90 WOLLEN USTRUlEN JOH. VAN DIJK 22e Jaargang No. 174 11 - raat \mcn> 2.10. idem Uinoo pet tata t 1—r«* mmek tmct eritto «crrektriBg l«i au'ekla) t 0.17*. slsoedstlqltt w—am UM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD it 99 OIRECTEUR-UrrOCVCR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCH6 POORTWAL 2 A. POSTREKENINQ <7910. TEL 1WT 513. Donderdag 24 Januari 1924 bewij.nui.mcr, elke .c«el meer O 25. den<1*™b«. <iineen en Ucldidteheidwdee «enliën toot de helft «Ier prij* Voor handel co bcdnjt beslaan reer Too (decline benalinccn het «d ver teer en tcn« dico a re. bevallende de roorwaaxJcn wordt op aanv»«Ujt toegezonden. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTROLE. Besprekingen in den gezanten- raad. Parijs, 2 3 Jan. (B. T. A.). De gezanten- raad heeft zich vanochtend bezig gehouden met de loopende zaken, o.a. de militaire controle der geallieerden. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissies von deskundigen. Parijs, 23 Jan. (B. T. A.) De tweede commissie van deskundigen, onder voorzitter schap van MncKenna, heeft Bergmann gehoord, die vergezeld werd d?or Meyer. Bergmann is een uut lang gehoord. Hij antwoordde op ver schillende vragen, door de leden van de com missie gesteld met betrekking tot de middelen om het naar het buitenland gevluchte Duitsche kapitaal te schatten en de maatregelen om dit te doen terugkeeren. Ma het vertrek van de Duitsche afgevaardigden hebben de leden van de commissie van gedachten gewisseld over de uiteenzettingen, door Bergmann gegeven. Zij besloten deze gedochtenwisseling vanmiddag te hervatten. De eerste commissie van deskundigen komt te 4 uur bijeei* Pór ij s, 23 Jan. (Havns). De twee commis sies van deskundigen hebben hun werkzaam heden voortgezet De commissie-Mac Kenna heeft Schacht en Bergmann gehoord over d» mogelijkheid van een onderzoek, in Duitschland in te stellen. Zit heeft besloten Donderdag té Berlijn te vergaderen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Het standpunt der soc.-dcmocra- ten in de Palts. Berlijn, 2 3 Jan. (W, B.). De Vorwarts publiceert een verklaring, die het Paltser soc.- dem. rijksdnglid Hoffmann te Kaiserslautern aan Clive heeft afgelegd, hierop neerkomende, dat er geen samenwerking heeft plaats gehad tusschen de separatistische beweging en de soc. dem. actie in de Palts, die streefde naar een afscheiding van de Palts van Beieren, maar niet van het Duitsche Rijk. Ook bij de ontvangst von politieke en economische organisaties door generaal De Metz bestreed Hoffman het stand punt van Heinz-Orbfs en betoogde hij, dat de Palts een deel van het Duitsche rijk moest blij-4 ven, De houding der Fronsche autori teiten. Volgens een Wolffbericht uit Ludwigshafen sou een Fransche kapitein 'van het controle bureau te Berg-Zabern, Geyer genaamd; alle burgemeesters in het district per auto zijn af gereden en van hen de onderteekening eener verklaring hebben verlangd, inhoudende, dot de door de geestelijken, industrieelen, werkgevers en arbeiders aan den Engelschen consul-gene raal Clive afgelegde verklaringen omtrent de gevoelens der bevolking van de Palts jegens de autonome regeering niet in overeenstemming zijn met de waarheid. TyPOGRAFENSTAKING IN HET SAARGEBIED. Saarbrucken, 23 Jan. WB.) Er is een «ettersstaking in het Saargebied uitgebroken, daar de zetters de arbeidsvoorwaarden hebben afgewezen, die in het Duitsche tarief, dat in het Saargebied zou worden ingevoerd, zijn vervat. Door deze staking wordt de Duitsche propa ganda voor de verkiezingen voor den landraad, die a.s. Zondag plaats vipden, ten zeerste be moeilijkt Saarbrucken, 23 Jan. (W. B.) De sto king der zetters en boekdrukkers heeft zich uit gebreid tot het geheele Saargebied. De kranten verschijnen niet, behalve de socidol-democrati- sche Volksstimme. ENGELAND. HET KABINET-MACDONALD. De eerste zitting van 't arbci- dersministerie. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos.) Het eerste Labour-kabinet in de geschiedenis van Engeland is thans geïnstalleerd. Vanoch tend zijn de leden van het afgetreden ministerfe door den koning in audiëntie ontvangen, waar bij zij hun ambtszegels overhandigden. Daarna heeft Z. M in tegenwoordigheid von den prins van Wales de leden van het nieuwe ministerie ontvangen, die den eed aflegden en hun ambts zegels in ontvangst namen. Buiten het paleis was een talrijke menigte samengekomen om van het historisch oogenblik getuige te zijn. Des middags hield het nieuwe kabinet zijn eerste vergadering in de ambtswoning van den premier in Downingstreet. In den loop van den dag had Ramsay Macdonald een bezoek op 't mi nisterie van buitenlandsche zaken gebracht om daar zijn ambt te aanvaarden. De bloden vernemen, dat het programma, waarop het nieuwe ministerie in de eerste plaats zijn krachten wil concentreeren, do vraagstukken von werkloosheid, huisvesting en buitenlandsche aangelegenheden zijn. Men heeft de beschikking over bijna 3 weken om dit programma te bestudeeren en men verwacht, dat Macdonald in de eerstvolgende vergadering van het Lagerhuis op 12 Februari een volle dige en gedatailleerde verklaring zal afleggen van de politiek en de plannen der regeering aangaande de bovengenoemde onderwerpen Londen, 23 Jan. (R.). Het kabinet heeft zijn eerste vergadering gehouden, die twee uur duurde. H t heeft voorloopige beslissingen ge nomen ten aanzien van een aantal kwesties, o.a. werkloosheid, volkshuisvesting, landbouw en oud-strijders. Nieuwe benoemingen. Londen, 23 Jan. (R.). Arthur Ponsonby is benoemd tot onderstaatssecretaris von bui tenlandsche zaken en mej. Bondfield tot parle mentair secretaris van arbeid. De arbciclersrcgccring en dc spoorwegstaking. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos.! De staking der machinisten en stokers, die een gToote belemmering in het verkeer en groot ongerief voor de bevolking veroorzaakt, is een kwestie, voor welke de nieuwe regeering niet onverschillig kan blijven. Men zegt don ook, dnt de arbeidersleiders zonder opzien te ba ren pogingen doen om een regeling tot stand te brengen. De stand van de staking is nu als volgtDe directeuren hebben gisteren het ver zoek der machinisten en stokers tot het houden van een nieuwe conferentie aanvaard, ond^r voorbehoud, dot de maatschappijen niet verder kunnen gaan dan de voorwoorden, die door den pcrsoncelsbond aan den vooravond der stoking zijn geweigerd. Hierop heeft de bond zijn ver zoek tot het houden von een conferentie her nieuwd om daarin „de geschilpunten uit den weg te ruimen". Hoewel zulk een conferentie tot dusver niet heeft plaats gehad, gelooft men, dot zij elk oogenblik kan worden verwacht. Een der tee kenen, die duidelijk deen zien, hoezeer het conflict de regeering ter harte gaat, is het be zoek, door den nieuwen minister van arbeid, Thomas Shaw, hedenmiddag gebracht op de vergadering van den raad van het vakvereeni- gingscongres, die z:c.h met het conflict herig hield. Eenige speciaal gekozen leden van den raad zul'en zich onmiddellijk bezig houden met een nieuw onderzoek van alle wegen, die tot een oplossing kunnen leiden. Dit optreden van de leiders der arbeidersbeweging heeft tot een zeker optimisme aanleiding gegeven. Thomas, de politieke secretaris van de na- t'onale unie van spoorwegpersoneel, verlaat dezen post in verband met zijn benoeming tot minister van koloniën. Men verneemt echter, dat hij geen ontslag als secretaris, maar alleen een langdurig verlof als zoodanig krijgt. Men beschouwt cit als een teeken, dat ook de an dere leiders der vakbeweging, die een regee- ringspost hebben aanvaard, geen ontslag zul len nemen, maar alleen op non-activiteit gaan, althans tot het zeker is hoe lang de Labour- regeering aan het bewind zal blijven. Britsche persstemmen. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos!. De vlugheid, waarmede MocDonald de narren van de voornaamste leden van zijn regeering heeft bekend gemaakt, heeft een goeden in druk gemaakt. De lijst had geenszins een slech te ontvangst, zelfs niet in d? bladen, die sterk tegen een arbeide-sbewind gekant zijn. De Ti mes vat zijn indruk samen in de opmerking, dat BOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/1S LANGESTRA AT. AMERSFOORT VAN ALLE KEELS ONTVANGEN; [El COlUCTIE MOOIE V00R1AAIISH1ECEH. Wit en gekleurd Ook voor schoolgebruik I.WG1 s RU» 1 lO „MocDonald over het geheel genomen zijn keu ze me' oordeel schijnt te hebben vastgesteld." De opneming von lord Chelmsford als eer ste lord van de admiraliteit in de nieuwste re geering is goed geheim gehouden. Hij is d?or zijn merkwaardige loopbaan, als onderkoning van Indië, a's gouverneur van Queensland en van Nieuw Zuid-Wales, ols wethouder van den Londenschen graafschapsraad, als prerident van de universiteit van Londen, in hel publieke leven von het innd cn het rijk in vele opzich ten bekender dan de mcesten. Twee ander lords, die, zooa's verwacht word, in het kabinet zijn opgenomen, zijn lord Hal- dene, bekend als rechtsgeleerde, filosoof en on- dcrwijsspccinliteit, vroeger minister van corleg en later lord-konselier, die ook thans optreedt ols lorc-knnseliar, cn lord Po moor, eveneens een bekend rechtsgeleerd?, die optreedt als lord-picsident of the Council. Vic d?r voornaamste posten worden bezet door leden van vroegere regeeringen, terwij! niet alleen lord Chelmsford cn lord Pormooi, doch ook sir Sidney Olivier, bestuursambtenaar cn vroeger gouverneur van Jamaica, c'ie minis ter van Inde is geworde»., en vc'e onderen, die verantwoordelijke pesten bezet hielden bij het leger, het bestuur en elders, beschikken over bcstimrservaring. De Manchester Guardian vestigt de aandacht op het groote aantal orbeiders-„intc!lcctueelcn", cot in het mini-teric is opgenomen. Van de va li ve-ecn:gings'eiders zijn Thomas, Hendei son, Clynes, Wal~h, Shaw, Adamson en Hartshorn in het ministerie aanwezig, maar vertegenwoor digers van den uitersten vleugel" der arbeiders partij, zegt de Guardian, zijn er niet in opge nomen. De Daily Herald zegt, dat het kabinet om vangrijk zal zijn, waarvan een der redenen is, dat een groot deel van het werk zal worden verricht door ccmité's van ministe s. Dc voor naamste porefeuillcs zuilen, zoo werd overeen gekomen, vandaag worden overgedragen. De Times verneemt, dot een von de eerste werkzaamheden, die MacDcnokl als minister van buPenlancscbe zaken ter hand zo' nemen, de verdere ontwikkeling zal zijn van het we-k van d?n Volkenbond De nieuwe premier v.enscbt volgens het blad d? zaken betreffende den VolkenhorH b'j bui'.cr'onLsche zaken onder te brergen, opdat het we k dienaangaande nau wer met buitenlondcche zaken kon worden ge coördineerd. De nieuwe minister, die zal worden aangewezen om G-oot-Britannië in de vergn- dem^cn van don Volkenbond te ve1 tegenwoor- digen, zal waarschijnlijk zitting hebben in het Hocgerhuis en in de praktijk buitenlandsche zo- ken bijstaan. DE SPOORWEGSTAKING. Koolcnnood te Liverpool. Londen, 2 3. Jan. (R.). Er heerscht ern stige kolennocd te Liverpool, zoowel oon bun kerkolen als aan kolen voor do industrie rn huisbrand. Vrachtbooten, die zouden uitvaren, hebben daardoor reeds vertraging ondervonden en tegen het einde van de week zal het gevaar bestaan, tenzij or een vermeerdering von aan- voes komt, dat de scheepvaart gedeeltelijk wordt stopgezet ZWEDEN. ZAL ZWEDEN UIT DEN VOLKENBOND TREDEN? B c r 1 ij n, 2 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Uit Kopenhagen wordt bericht, dat in de beide Kamers van den Zweedschen rijksdag een voor stel is ingediend, waarin wordt gevraagd, dat Zweden uit den Volkenbond zal treden, door deze bewezen heeft volkomen onbekwaam te zijn z'n pionnen te verwezenlijken. TSJECHO-SLOWAKIJE. De verhouding tot Hongarije. Praag, 23 Jan. (T.S P.B.). Volgens het Prager Togeblatt hoeft Bethlcn, de minister-T>rc- siJcnt van Hongarije, ge'egd, dot do betrekkin- een tusschen Tsjccho-Slowakije en Hongori'e binnenkort weer volkomen vriendschappelijk zullen zijn. De Horgoarsche regeering heeft het bewijs geleverd, dat zij naor de regeling van do financiën en de goede betrekkingen irmt de buurstaten streeft. Hongarije betuigt daarbij zijn goeden wil om de vredesverdragen na te leven. HET SCHRIKBEWIND VAN HEJJAS. Praag, 23 Jan. (T.S.P.B.) In het Hongaor- sche parlement heeft de afgevaardigde Drisdv een cnthu'ling gedaan over het schrikbewind van Hcjjas Hij noemde de nomen van de ver moorden on van de moordenaars. Hij beweer de, dat de torroristische brigade nog steeds be stoet. Haar centrum is te Boedapest. Aon het hoofd van de brigade staan Hubcl en Hejios. Minister Rnkovsky, die de vergadering bij woonde, was niet in staat op deze beweringen te antwoorden. RUSLAND. DE DOOD VAN LENIN. Lenin's po'itick zal worden voortgezet. Moskou, 23 Jon. (W. B.) Naar het R- T. A mejdt, heeft het bericht van Lenin's dood zich met bliksemsnelheid verspreid. In alle wij ken van Moskou liep het volk te hoep. De me- nitge belegerde de kranten cn d? districts-sov- jets om te verncme/i, of het bericht waar was. In de orbcid?rswijken speelden zich tragische feoneelen af. Uit de stemming bleek, dat ren c-nwonkelboro trouw het land vervult. Er is echter geen spoor van verwarring te bespeuren, eerder blijkt een krachtige, onwrikbare wil om Lenin's erfdeel te handhaven en vorder te ont wikkelen. De bekendmaking von het ol-russischc sovjet congres legt den nadruk op de stoers sterker cn gunstiger wordende positie von Ce sovjeï-regecring en geeft als voornaamste taak can het verbond tusschen boeren en arbeiders te bewaren en de politiek von den stoot, die ge richt is op bevestiging van de volksheerschop- pij, ten volle uit te voeren. Dc bekendmaking van het dage'ijksch bestuur van de Russische communisti'che partij aan alle arbeiders zegt, dot de partij met vost? schrer'ca voorwaarts znl gaan. De in den strijd opgevoede en gestaalde partij zal Lcnln's gebocen niet laten va'-en. De revolutionaire raad van oorlog heeft een order aan leger cn vloot uitgegeven, die oon het slot z°gt „De geboden van Lcnin en de trouw van het roode leger en de roodo vloot zijn cn blil- ven de steunpilaren van de sovjetmacht." Deo d? talrijke verdere bekendmakingen van allerlei organisaties en mi'itairo groepen uit alle deelen van den bond van sovjetstaten en de vele mo ties loopt ols een roode drood het gevoel van djepr* smart cn de vaste wil tot een stondvastige handhaving van Lenin's geboden. Lenin's opvolgers. B e r l ij n, 2 3 Jon. (N. T. A. Draadloos). Als opvolgers van Lenin in den raad van volks commissarissen zullen volgens een bericht aan de Voss. Ztg. voorloopig optreden Rylcof en Komenef. Een communiqué der Russische regccring deelt mede, dat het al-Russische radencongres, hetwelk to Moskou wordt gehouden cn het bin nenkort te openen congres der sovjet-unie d nocdige besluiten zullen nemen om de voort zetting von den orbcid der sovjctregecring verzekeren. Trotzki naor Moskou. B e r l ij n, 2 3 Jan. (N. T. A. Draadloos!. Trotzki zal zijn ziekteverlof afbreken ter bijwo ning der begrafenis von Lenin te Moskou. Duitsche deelneming Berlijn, 23 Jon. (W.-B.). Dc stontssecr. tnris von buitznlandsche zaken heeft den gezam von den bond van sovjetrepublieken alhier deelneming van de Duitsche regeering betuigd met het overlijden vun Lenin. Aan het Diritsche gezantschap te Moskou is opgedragen do dcei neming van den rijkspresident en de rijksregec- ring te betuigen oon Kolüvn, den voorzitter von het centraal bestuur van den bond van sovjet republieken, cn de deelneming von ministe Stresemonn en staatssecretaris von Moltzahn .oan Tsjitsjerin, den volkscommissaris van buiten landsche zaken. (Volgens een onder bericht uit Berlijn zal de Duitsche gezant te Moskou opdracht krijgen aan de rouw plechtigheden voor Lenin deel le nemen). ESTLAND. MASSA-ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN. Revol, 23 Jon. (W.-B.). Op bevel van d rechterlijke autoriteiten zijn in d?n nacht op Dinsdag in geheel E lland tol van communisten gearresteerd. Tot de gearresteerden behoor»;, ook leden van het parlement, die van poging tot revolutie beschuldigd worden. JAPAN. DE VERHOUDING TOT AMERIKA. B c r l ij n, 2 3 Jon. (N. T. A. Droodloos!. Volgens Havas heeft Mntsoei, de minister van buitenlandsche zaken, in het parlement gewezen op de goede betrekkingen met de Ver. Stoten, maar zijn leedwezen uitgesproken over de ver andering in de positie der Jnpnnsche onderda nen oon de kusten .von den Stillen Oceaan. D regcering stoat volgens den minister tegenover een delicate kwestie, maar zal .trachten in den geost van wederzijdschen eerbied tot een gun- rtige oplossing te geraken. VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Het Engelsch-Amcrikoonsch? verdrag geteekend. Washington, 23 Jon. (R.). H«' Engelsch-Amcrikarinschc verdrag nopens ster ken drannk oon boord van schopcn is heden geteekond. Men geeft te kennen, dat eerlang met andere zeevarende mogendh den over soort gelijke verdrogen zal worden onderhandeld. HET LOT VAN DE TACOMA. Dc* kruiser verloren. Washington, 23 Jon (R.). Er word gemeld, dat de kapitein cn twee marconisten vun d" kruiser Tocoma gedurende den storm gedord zijn. Ook wordt gemeld, de' een deel von de bemanning door MexicoanscLe revolu- licnnoiro zeestrijdkrachtcn gered is. De Taconvi is geheel vernield. MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Opheffing der bloIcLs van Tampico. Wa shington, 23 Jan. (R.). Dc leider dor Mexlcaonsche opstandelingen heeft aan den Amerikaanschen consul te Vera Cruz meege deeld, dat zij besloten hebben de blokkade van Tampico op te heffen. CANADA. ERNSTIGE BRAND. Te Londonville in dc provincie Vermont (Canada) heeft gisteren, blijkens een telegram uit New-York, een hevige brand gewoed. Tel dusver schijnt vost te staan, dot vier personen in de vlammen zijn omgekomen. De schade wordt geschat op een half millioen dollars. Matig is alleen hij. die van het goede niet te veel gebruikt en van het slechte niets. Seneca. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A. ROLDANUS Jr. „O, jij arme jongen!" Marcelle richtte zich in haar stoel op en tranen sprongen in haar oogen. „Voor je vijf was! O, hoe schandelijk! Wat een jeugd moet u gehad hebben? Hoe bent u er door heen gekomen?" „Ik ben zeker taai," lachte hij. „Zoodra ik naar school ging zij stuurden me er op mijn achtste jaar heen, was alles in orde. Maar over mij gaat het nu niet! Vertel de geschiedenis van uw vriendin verder. Het wordt interessant. Ik zie nu volkomen in wat voor een beroerden tijd mijn vader gehad kan hebben." „Als u dat volkomen inziet," zeide zij, „valt er weinig meer te vertellen." Zij leunde weer op haar elleboog en staar de door den grooten hall cn de openstaande deur naar dc grasperken en de boomen, die in den middagzonneschjjn baadden, vergat hem en verloor zichzelf in den zonneschijn den mooistcn. die er ooit geweest was van de achter haar liggende jaren. Godfrey Baltazar keek haar scherp, maar vriende lijk aan en zijn strenge jonge lippen ver zachten zich tot een glimlach: na een oogen- blikie stak hij zijn hand uit cn raakte hij haar rok heel zacht aan. „Vertel het mij," fluisterde hij. «Het is goed voor mij en misschien ook voor u." Met een zucht kwam zij tot het heden terug. „Het is een heel oude geschiedenis, moet u welen. Hij was ongelukkig. Het onuit staanbare humeur van zijn vrouw joeg hem het huis uit. I-lij moest zoowel zijn intellec tueel als zijn physiek le\cn leiden. Het grootste gedeelte van zijn tijd bracht hij in Cambridge door. Zaterdags en Zondags ging hij naar huis vergeefs zoekend naar ver zoening. Toen kwam dat meisje in zijn leven. Zij aanbad hem. Zij scheen hem iets heerlijks en moois te geven, waarnaar hij zoo ver langd had. En hij werd velicfd op haar. En toen zij dat wist. was het alsof zij in den zevenden hemel kwam en gaf zij om' God noch vrouw alleen om hem. Het duurde precies een maand het einde van een zomervacantie. O, het was heel onschuldig, voor zoover dat gaat zij ontmoetten el kaar alleen in de open lucht gestolen middaguren. Slechts eenmaal hebben zij el kaar gezoend. En toen zeide hij: ,Ik ben een bruut en ccn dwaas. Zoo kan het niet door gaan. Zij had zich in haar geest aan hem gegeven en was bereid alles en olies te doen. wat hij maar zou willen, zoo lang als zij maar bij hem was maar zij was te bedeesd en te schuchter om dat te zeggen. E11 hij liep vlug den weg af met haar naast, zich en riep uit: Mijn God, i'' had nooit gedacht, dat het hiertoe komen zou! Vergeef het mij. lieve kind. Als ik ooit een haar van je lief hoofd krenk, dan moge God mij in alle eeuwigheid vervloeken!' En zij liepen zwij gend voort en zij was angstig tot zij bu een kruispunt kwamen de ecne weg ging naar Cambridge, de andere naar Newnharn. Hij nam haar twee handen in de zijne cn zeide: ,Als ik deze bloem, die op mijn pad gebloeid heeft, deed verdorren, zou ik een ellendige schoft zijn. H" keerde zich om cn liep naar Cambridge. En het ionge meisje, dat niets begreep dan haar liefde voor hem. huilde den heclen weg naar Newnharn. Daarna heeft zij hem nooit meer gezien of iet van hem gehoord. Een week later ver dween hij, zonder een spoor achter te laten. En of hij leeft of dood is, weet zelfs zij nu niet. En dat is de geschiedenis van uw vader." Hij had met zijn hoefd in heide handen naar haar geluisterd. Toen zij klaar was. zeide hij: „Goddank! En ik dank ook 11. Dat is dus de oplossing van het raadsel." „Ja. Er is geen andere." „En als hij minder ja, hoe zal ik het noemen romantisch minder nauwgezet op het punt van vrouweneer geweest was zoudt u hem gevolgd hebben tot het einde der wereld?" „Tk?" Zij schrok op. „Ik? Wat bedoelt u?" „Waarom dc vriendin, zuster? Waarom die camouflage?'' 1-Iij.stak zijn hand uit en nam de hare. „Beken het maar!" Zij beantwoordde zijn handdruk, haalde haar schouders op en zeide, zonder hem aan te kijken: „Ik geloof, dat het nog al doorzichtig was. Ja. Natuurlijk zou ik alles voor hem opge geven hebben. Ter wille van mij ging hii weg maar, zoowaar als God mij hoort, i! heb hem nooit weggestuurd." Een lange stilte volgde. Er was zooveel, dat erom worstelde om {gezegd te worden, er was zoo weinig, dat gezegd worden kon. Eindelijk nam dc ionge man zijn krukken en wrikte zich van zijn stoel. Zij stond vlug on om hem te helpen. „Laten we wat in de zon gaan wandelen. Het zal ons goed doen." Zij gingen naar buiten en zij hielp hem tegen zijn wil, want hij triompheerde graag over zijn moeilijkheden het rnari* rtueuzé marmeren bordes af; zij liepen lang de vroolijke tennisbanen en dc stoelen van de opgewekte invaliden, die naar het spel zaten te kijken, en verder dcon den Japan- schen tuin met zijn vijver vol groote water lelies naar het kleine beukenboschjc. Op een ruwe bank tusschen het door de zon gevlekte groen, gingen zij zitten. „Ik hen misschien een sentimenteelc knul." zeide hij, „maar u schijnt mij nader te staan dan wie ik ook vroeger in mijn leven ont moet heb." Zij maakte een klein hulpeloos gebaar. Hii lachte zijn aardig lachje, dat aan zijn lippen haar hardheid ontnam. „U voorziet in een lang gevoelde behoefte, ziet u.'* „Dat klinkt wel aardig, maar ik begrijp het niet precies, Mr. Baltazar." „Scheid toch uit met dat. Mr. Baltazar." riep hij uit. „Mijn naam is Godfrey. Laat ik toch in God-naam iemand hooren, die mij 7,00 noemt. En u in de eerste plaats. Lieve hemel, u hebt mij al voor mijn geboorte ge kend." Hij zeide het onnadenkend een jongens achtig epigram. Haar plotselinge blos bracht hero tot het besef van ziin blunder. Hij ging rechtop zitten en zeide fluisterend: „Neem het me niet 'kwalijk. Ik wist niet wat ik zeide." Zij keek heimelijk naar zijn jortg en ver slagen gezirht en haar hart ging uit naar hem, die zich per slot van rekening een zoo wenig beteckcnend gezegde zoo vrecselijk aar trok. „Misschien is het heel goed, dat je erover begonnen bent, beste jongen. Jij cn ik zijn bel een volwassen en kunnen openhartig over de dingen spreken en sommige dingen, waarover mensrhen gewoonlijk niet praten, zijn dikwijls van het hoogste belang voor hun eigen leven en dat van anderen. Ik heb je vóór je geboorte niet gekerd en je vader cok nite. En hij telt in de eerste plaats. Als hij je gekend had, zcu hij nooit je moeder verlaten hebben, om-... Neen. neenHij zou een andere manier gevonden hebben, hij had haar niet kunnen» verlaten. Het is ongelooflijk. Ik weet het. Ik ken al het sterke en mooie en edele in hem." „Lieve God," zeide de jonge man, „wot raoet u veel van hem hebben gehouden I" „Zonder hem lief te hebben zou de grootste domkop zijn eerlijkheid gezien hebben. Zoo iemand was hij." „Vertel me," zeide hij, „al de kleine dwaas heden, die u zich van hem kunt herinneren." En nogmaals legde hij haar uit waarom hij zoo gTaag alles weten wilde. Hij was altijd een een zame jongen geweest, die niemand had met wien hij sympothiseeren kon oen intellectueels Ismaëliet wonneer een onmerkbare hart stocht voor wiskunde en oen algemeen soort ver langen om allerlei prbblemcn van menschel ijken zoowel ols goddriijken aard op te lossen intel lectueel genoemd mocht worden in de ban gedaan door de materialistische, dogmatische slechts aon geld denkende Woodcotts, om zijn vermetele idiosyncrosiecn steeds weer vergele ken bij zijn schandelijken vader. Tc verwonde ren was het dus niet, dot hij een soort eere- dienst had opgebouwd voor het eendge wezen, dot misschien iets voor hem gevoeld zou heb ben. En thans dit was de heerlijkste dag van zijn leven. Al zijn droomen waren werkelijkheid geworden. Neen, hij was geen sentimenteelc dwaas, verzekerde hij nogmaals. Als er één waanzinnig dwaalbegrip wos, dot de moderne levensbeschouwing uit elkaar deed rpringen, dan was het dat, volgens hetwelk een kind zijn ou ders dankbaar zijn moest, omdat zij hem in die idiote wereld geschopt hadden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1