FMfflMF LEOPOLD DE EEMLANDER BUITENLAND. IMMENÏSFIIUS r 4 PRUS BEI ABVERTENTlEN H tnbcRTtp ram aam 't LAANTJE 3 ELOUSFS JOKKEN MANTELS Elecirlsche- en Gaslampen. FEUILLETON. Temg in het Beven. 22» Jaargang No. ISI toor» per can naande» voor Aeqctv 1 2.1CX Idem tranco 1 per «reek «mei erati» verre kering ^frakken) f 0.17&, alzoodcrljjkc nummers RTSCH DAGBLAD ii 1 CJOS. DIRSCTCUR-urrGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTYTAL 2A. FOSTREKENINO H*. 4TS10. TO. tMT STS. Vrijdag I Februari 1924 be.ijinuramcr. «Ike rrgel m«r 0.23. dicnittinbw. dmscn co UddidighcidvodTC. tentiëo toot de hein der prijs. Voor hsodel en bedrijl beslasn leer Toordceiige berallneen »oor het «dverleeicn Een» circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aan waag toegezonden. VOLKENBOND. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. Ge.nève, 31 Jan. (B. T. A.) De Raad van het Internationaal Arbeidsbureau heeft zijn werkzaamheden beëindigd en is tot April uit eengegaan. Het debat over do arbeidstoestan den in het Soargebicd werd in gemeen overleg verdaagd DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het Duitsche kapitaal in den vreemde. 3 rlijn31 Jan (W.-B.). De leden van de 6ub -commissie uit de commissie van herstel voor het Duitsche kapitaal in den vreemde, die giste ren te Berlijn aangekomen zijn, zijn vandaag door den rijkskanselier, in tegenwoordigheid van de betrokken ministers ontvangen. In antwoord on een toespraak van den rijkskanselier, sprak MacKenno, de voorzitter van de sub-commissie, de hoop uit, det de commiss'e er in zou slagen haar werk zoo snel mogelijk ten einde te brengen. 3e eerste commissie van deskundigen. Berlijn 31 Jan. (\V. B.) De eerste com missie van experts heeft heden besprekingen gevoerd met den president der rijksbank Schacht en den leider der krijgslasten-commis sie Fischer. DE BEEERSCHE LANDDAG. München, 31 Jan. (W. B.) De Landdag heeft het regeeringsontwerp, dat het aantal af gevaardigden op 99 wilde bepalen, verworpen cn dat van de grondwetscommissie aangeno men om het te stellen op 113 gekozenen, waar bij dan nog 15 landsafgevanrdigden komen. HET OPPERBEVEL VAN HET BELGISCHE BEZETTINGSLEGER. Brussel, 31 v a n. (B. T. A.) Van 1 Febr. zal het Belgische detachement in het Roerge bied worden geplaatst onder het bevel van den commandant van het bezettingsleger. Het op perbevel over het bruggehoofd van Duisburg en Ruhrort zal worden opgeheven, terwijl het opperbevel over het Belgische detochement in het Roergebied zijn hoofdkwartier in Duisburg zal vestigen en alle Belgische troepen, c'lie zich op den rechter Rijnoever bevinden, onder zijn orders zal hebben. EEN NIEUWE OVEREENKOMST MET DE MICUM. Keulen, 31 Jan. (W. B.) Tusschcn de Roermijnen en de Micum is thans een overeen komst gesloten betreffende de bijproducten van kolen, welke eveneens tot 15 April van kracht blijft. Na goedkeuring der overeenkomst door de Rijnlandcommissie zullen de in beslag geno men voorraden worden vrijgegeven. DE ROERBEZETTING. Stopzetting van mijnen wegens wogongebrek. Essen, 31 Jan. (W.-B.). Verscheidene mij nen aan de Roer h'bben Dinsdag en Woensdag het werk weer moeten stopzetten, wegens het gebrok aan wagons. De regie eischt van de Duitsche spoorwegen voor de eerstkomende dagen 4000 open wagons per dag. De staking in het Wuppcrdal. Elberfeld, 51 Jan. (W. B.) In den sta- iingstoestand in het Wupperdal is sinds giste ren een aanmerkelijke verbetering ingetreden. In verschillende bedrijven hebben zich weder arbei ders aangemeld. L DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Gumbingcr overleden. Spiers, 31 Jan. (W. B.) De Dinsdag ern stig gewonde separatist Gumbinger is aan de gevolgen van de revolverschoten in het zie kenhuis te Frankenthal overleden. Scholieren veroordeeld. Voordat de separatisten Spiers binnentrokken, Ihnclden scholieren een zelfverdedigingsorgani satie tegen hen opgeritht. De leden werden, naar het Beri. Tag. meldt, door de Franschen naar Landau gebracht en in de gevangenis mis handeld, waarbij hun „bekentenissen" werden afgeperst De Fronschc krijgsraad te Landau heeft thans vier knapen veroordeeld tot ieder twee jaar ge vangenisstraf cn 1000 goudmark boete; zes anderen kregen gevangenisstraffen van 15 maanden, een jaar, acht maanden, zes cn vier maanden, benévens hooge boeten In den loop van het proces is van Fransche zijde erkend, doe dc beklaagden in de gevunge- nis zijn mishandeld. Beieren en de Palts. M n ch c n, 31 Jon. (\V. B.) In de voltal lige zitting van den landdag betreurde voor zitter Koenïgsbouer het feit, dat het geweten der beschaafde noties niet tegen de schending van alle burgerlijke rechten en dc overweldi ging door de separatisten wos opgekomen. Do onderdrukkers van de Palts waren op enkele uitzonderingen na geen Poltsers, terwijl de Franschen de schuld voor dezen toestond dra gen. Premier von Knilling verklaarde, dat de won daden der separatisten onder bescherming der bezettingsautoriteitcn, tot een nieuw protest dwongen. Daarna sproken de woordvoerders der ver schillende partijen zich uit, die allen verklaar den het met de woorden van von Knilling eens te zijn. Rijksspoorwegen en Posterijen zelfstandige ondernemingen. Berlijn, 31 Jon. (W. B.) Het rijkskabinet heeft in ziin heden gehouden zitting een ont werpverordening aangenomen, waarbij onder den naam „Deutsche Reichsbahn" de rijksspoor wegen vereenigd zullen worden in een zelf standige onderneming, welke deze spoorwegen zal cxploiteeren en beheeren. Ook heeft het kabinet een ontwerp financieele wet in zake de posterijen aangenomen. Bij deze wet worden het rijkspost- en telegruaf-bedrijf in een zelfstandige onderneming onder den nnam „Deutsche Reichspost" vereenigd, en door den rijkspostminister beheerd. Dc ambtenaren-vermindering. B c r 1 ij n 31 Jan. (W. B.) Het aantal be ambten en minder personeel bij het rijksministe rie van de bezette gebieden, wordt einde Januari met 18.7 procent verminderd. De transporten in de Engclsche zóne. Keulen, 31 Jan. (W. B.) Er bestaat reden om te veronderstellen, dat de onderhandelingen over de spoorwegkwestie in de Engelsche zone in de naaste toekomst zullen worden hervat, ten einde tot een definitieve regeling te geraken. Luitenant Griffith c.s. vrijgelaten. B e r 1 ij n 3 1 Jon. (W. B.) Van Amerikaan' sche zijde is herhaaldelijk bij de Rijksregcering aangedrongen, op de invrijheidstelling van den wegens den overval op den Amerikaanschen deserteur Bcrgdoll op Bodensch gebied veroor deelden Amerikaanschen luitenant Griffith en diens medeplichtigen. Griffith en de andere da ders zijn nu gisteren door de regcering van Bo den onder inachtneming van de bijzondere om standigheden ter zake, cp vrije voeten gesteld. Ecn filmoperateur gemolesteerd. B e r 1 ij n 31 Jan. (V. D.) Vier jongeman nen bedreigden den operateur van een bioscoop theater, waar de nationalistische film „Fiederi- cus Rex" werd vertoond. Zij vernielden het toe stel. DE DEUTSCHE ZEITUNG VERBODEN. B cr 1 ij n, 3 1 Jan. (W. B.) De Deutsche Ztg. is voor den tijd van 1 tot en met 3 Februari verboden wegens persoonlijke hatelijke aanval len op do Rijksregeering. BELGIE. VERLENGING VAN DEN WETTELUKEN WERKTUD. De Belgische minister van arbeid en nijver heid heeft bij het bureau van de Kamer inge diend ecn wetsontwerp, waarbij de wet op den achturigen arbeidsdag wordt gewijzigd. Bij deze voorgestelde wijziging krijgen de werkgevers vrijheid in noodzakelijke gevallen 120 uren per jaar te laten overwerken. In elk geval zal echter niet langer dan tien uur per dag gewerkt mo gen worden, terwijl de werkgevers bij alle ge vallen van ovbrwerk den inspecteur van den ar beid vooraf moeten waarschuwen. Dames en Meisjes HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTPAAT, AMERSFOORT Wills in gck'euida Model Caiique in [FUN en FANIASIE STGfFEH 10.25,5 75,3.251:2.75 7 50 4 s( n vBisthilleode QUALITEITEH 5, 12.50 9.50 Zoo juist ontvangen EEN NIEUWE SORTEERING SPOTKCOPJES. UTRECHTSCHESTRAAT 15, TEL. <33. FRANKRIJK. POINCARÉ EM RAMSAY MACDONALD. Een conferentie? P a r ij s, 1 Febr. (V. D.) De Matin meldt, dot Poincaré een uitnoodiging tot ecn confe rentie met Ramsay Macdonald zou hebben aan vaard. UIT DE FRANSCHE KAMER. De oorlcgsschadevergocdingen. Par ij s, 31 Jan. (Havas). De Kamer heeft de behandeling over de oorlogssctiadevei-voe dingen voortgezet. Klotz en Reibel hebben ver zet aungeteekend tegen een herziening, aange zien de eerlijkheid en goede trou.v von dt meer derheid von de getroffenen vaststaat. Poincaré wees op de noodzakelijkheid in het belang van het begrootingsevenwicht om misbruiken, hoe zeldzaam zij ook mogen zijn, te achterhalen, zonder de eerlijke getroffenen te benadeelen. Nadat Loucheur en ds Lasteyrie nog van ge dachten gewisseld hadden inzake den omvang, welke een herziening zou moeten aannemen, mengde Brinnd zich in het debat om het stond- punt der regeering te steunen. Ter slotte be sloot de Kamer met 51.9 tegen 235 stemmen olie schadeloosstellingen van meer dan een milliocn aan een hernieuwd onderzoek te on derwerpen. DE RAMP VAN DE DIXMUDE. P o r ij s31 J on. (V. D.). Door het door het ministerie van marine ingestelde eerste comité verklaard heeft niet te kunnen slagen in het aan wijzen van de voor de ramp van de Dixmude verantwoordelijke menschon, besloot de minister van marine een hooge commissie te benoemen om het onderzoek voort te zetten. ENGELAND. DF, PLANNEN DER NIEUWE REGEERING. O. o. verlaging van rechten op thee cn suiker. Londen, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos) Remsay Macdonald is hedenavond te Londen aangekomen na zijn kortstondig rework aan Schotland. Zoo spoedig mogetijk zal hij morgen op het departement van byitenlaidsche zaken don Franschen ambassadeur ontvangen, die hem don brief van Poincaré zal aanbidden in ant woord op zijn jongste zeer vriendschappelijke mededeeling. De openbaarmaking van deze briefwisseling, die onmiddellijk daarna verwacht wordt, wordt met veel belangstelling tegemoet gezien. Verslagen van belangrijken eard nopens de hervatting van de betrekkingen met Rusland en ten aanzien van de vordering der werkzaamhe den van de comités van deskundigen, die zich tnans te Berlijn bevinden in verband met het schadevergoedingsvrnagstuk, zullen morgen eveneens voor Macdonuld en het kabinet be schikbaar zijn. Intusschen zijn de ondere minis ters druk bezig geweest met het voorbereiden hunner plannen. Philip Snowden, dc nieuwe kan selier der schatkist, is bezig geweest met het overwegen van zijn bogrooting. Naar vernomen wordt, streeft hij er naar om zoo mogelijk hot feit, dat de arbeiderspurtij voor het eerst dit kanselierschop bezet, zich te doen kenmerken door een of ondere verlichting der binncnlond- sche rechten. Hem wordt het voornemen toege schreven te pogen den suikcroccijns tc verlogen cn zoo mogelijk af te schoffcn. Een goedkooper ontbijttafel was ecn der beloften van tol von arbeiderscandidaten bij de jongste algemecne verkiezingen. De roming der uitgaven voor het komende dienstjaar zijn reeds in hoofdzaak op gesteld door Snowdcn's voorganger, maar noor gemeld wordt, gaat Snowden zc nauwkeurig na met het oog op bezuinigingen en gelooft hij in stoat tc zijn om met behulp dier bezuinigingen den last van de ontbijttafel tc verlichten. Near gemeld wordt is ook een vermindering van het recht op thee bij den kanselier in overweging, maar niet voor de kanselier in den loop van April medcdeeling doet van zijn bcgrooting in het Lagerhuis, zal het definitief bekend zijn of suiker of thee, of beide, begunstigd zullen wor den. Een andere minister, die bezig is met belang rijke zaken von binnenlnndschcn oard is Nool Buxton, de minister van landbouw. De landbouw heeft onlangs een slechten tijd doorgemaakt cn bij de algerr.eene verkiezingen kondigde de vo- rige regeering een politiek aan van het verlec- nen van bijdragen aan de boeren als een maat regel van verlichting. De nieuwe minister heeft, naar gemeld wordt, vorderingen gemaakt met het opstellen van zijn eigen voorstellen. Naar vernomen wordt, overweegt hij het spoedig doen bijeenkomen cener conferentie, waarop de land bouw in den uitgebreidston zin zal vertegen woordigd zijn, ten einde de gehcclc aangelegen' heid tc bespreken. Van d ringend belang op binnenlandsch gebied is de zaak der huisvesting. Whcotlcy, de minister van gezondheid, heeft deze aangelegenheid to behandelen en gisteren heeft hij den belangrijken stap gedaan te confereeren met het bestuur van alle bonden von bouwvakarbeiders. Er werden voorstellen en denkbeelden van belangrijken aard besproken cn cr werd een resolutie aange nomen, waarbij de aanwezigen zich verbonden de regeering krachtig te steunen bij haar ver langen om het vraagstuk of te doen. De voor ziening in voldoende en goed verdeelde arbeids krachten is een der meest belangrijke vraagstuk ken hierbij betrokken cn het ministerie van ge zondheid en de vakbonden zullen thans samen overwegen hoe dit het best kun worden bereikt. ONVOORWAARDELIJKE ERKENNING VAN DE SOVJET-REGEERING Londen, 51 Jan. (R.) Reuter verneemt, dot er in officieele kringen op wordt gezin speeld, dot de erkenning der Russische regee ring wellicht zal aangekondigd worden, voordot het parlement bijeenkomt, terwijl de erkenning zal geschieden zonder voorafgaande voorwoor den. London, X Febr. (V. D.) Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de erkenning von de Sovjet-regecring door dc Britsche regeering slechts een kwestie van dogen is en waarschijn lijk zal plaats hebben, voordat het parlement op 12 Februori a.s. weer bijeenkomt. Er zullen geen voorwaarden worden gesteld, doch nadat de di plomatieke betrekkingen zullen zijn hersteld, zul len de terugbetalingen dc oorlogsleeningen de schulden van voot den oorlog cn de schode- loosstelling van Britsche onderdanen worden besproken. Dt Britsche regecring is van oordeel dat d ie kwesties beter kunnen worden behan deld wonneer vriendschappelijke onderhandelin gen worden onderhouden, dan met een niet-er- kende rcgeering. Definitief wordt gemeld dat James O'Crady de post van eersten Britschen ambassadeur te Moskou is oangeboden, welke post hij heeft aanvaard. Dc benoeming is ech ter, door het besluit der erkenning nog niet is gepubliceerd, nog niet officieel afgekondigd. Londen, 1 Febr. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dot de Russische regeering waar borgen wil geven voor het staken der propa ganda in onder invloed van Engeland staande gebieden. In de heden tc houden ritting van het Britsche kabinet zal een besluit worden genomen over dc wijze waarop dc erkenning- zal geschieden cn deze zal worden bekend gc- moakt DE GRENSKWESTIE VAN ULSTER. Dublin, 31 Jan. (R.) Een vraag van een arbeidcrslid der Doil Eirconn beantwoordend over dc aanstaande Icrsche grensconfcrcntlc, welko te Londen zal worden gehouden, zeide de minister van binneninndscho zaken, dot de nieu we Engelsche regeering ten opzichte der grens kwestie hetzelfde standpunt innam als haar voorgangster. DE TOESTAND IN BENGALEN. Do nationalistische agitatie. Delhi, 31 Jan. (R.) De wetgevende verga dering openend, zcide Lord Reading o.m., dat dc regecring vastbesloten is een eind te mnken oon do gewelddaden cn samenzweringen in Bengalen. Hij was bevreesd voor de toekomst der hervormingen en waarschuwde dc verga dering, dot de voortgang dier hervormingen er door kon worden tegengehouden. Wijzigingen in do constitutie zijn, naar de onderkoning op merkte, onmogelijk znder toestemming van hot Britsche parlement en volk. ITALIË. DE VERKIEZINGEN. Dc socialisten rn communisten nemen er niet aan deel. Milaan, 31 Jan. (V. D.) De socialisten en communisten zullen niet oan de verkiezingen deelnemen. HET PALEIS VAN JUSTITIE TE MILAAN AFGEBRAND. M i 1 a o n, 3 1 Jan. (B. T. A.) In den ofge- loopcn nacht is het poleis van justitie door brand verwoest, Dc strafregisters cn dossiers zijn bijkans olie verloren gegaan. GRIEKENLAND. DE ZIEKTE VAN VENIZELOS. Berichten omtrent z'n aftreden aftreden als premier. 'Athene, 31 Jon. (B. T. A.) Het ontslag van Venizelos, binnen een of twee dngen, wordt zeker geacht. Athene, 31 Jan. (V. D.) Het kabinet heeft besloten het rapport der professoren af te wach ten alvorens ecn opvolger van Venizelos tc be noemen. Mevrouw Venizelos is uit Parijs naar Athene vertrokken, vergezeld door prof. dr. Voquez. Londen, 31 Jon. (R.) Reuter verneemt, dat cr aanwijzingen zijn, dat Venizelos niet blij vend het premierschap opgeeft, moor no eenige weken rust zijn ambt hervat. Athene, 31 Jan. (B. T. A.) Venizelos hc^ft den geheelen dog het bed gehouden. A t h e n e, 3 1 Jan. (B. T. A.) In weerwil van Venizelos' geuiten wcnsch af tï zien van het vervullen der functie van president van der» ministerraad, besloten zijn medewerkers met het nemen eener beslissing tot Zondog te wach ten. DE VERHOUDING TOT TURKIJE. Athene, 31 Jan. (B. T. A.) Volgens do bluden heeft dc Turksche consul te Saloniki opnieuw geschillen uitgelokt. Zij achton zijn terugroeping vereischt in het belang van do verbetering van de betrekkingen tusschcn bei de landen. VEREENÏGOE STATEN. HOT OLIESCHANDAAL. Washington, 31 Jon. (R.) De motie van Welsh om den president te verzoeken de concessies aan Doheny en Sinclair ongeldig to verklaren, is in den Senaat nog niet in stem ming gekomen, tengevolge Van de vele daorop ingediende amendementen. De stemming over deze amendementen wijst cr echter op, dat do Senaat vast besloten is de noodig't ophelde ring over alle schandalen inzake de pc'rolcum- concessies af te dwingen. De motie-Wclsh verklaart, dot do t *n cessies verleend zijn zonder de noodigc volmachten cn in strijd met de wet. Washington, 31 Jon. (R.) Dc republi keinen hebben tevergeefs getracht Denby's naam in ecn verband met dien van Foil in do motie togen de concessies van de petroleum- terreinen geschrapt te krijgen. f Dc meester, in zijn wijsheid, f^ist; De leerling in zijn waan beslist. Staring. Naar het EngeTsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. Am ROLDANUS Jr. r En op die wijze was het mogelijk, dat, toen het belangrijkste nieuws uit de wereldgeschiede nis tot Water-End doordrong en het stadje in rep en roer bracht. Quong hoorde zonder te luisteren en derhalve niets van het nieuws aan zijn meester medcdeelen kon. En langzamerhand verloor dat is het gevolg, van door gemeen zaamheid gekweekte verachting Quong Ho zijn prestige in Water-End. Zijn wekelijksche verschijning in het stedeke met de grijze merrie en den veerloozen kar begon een van de ge wone telkens weer terugkeerende dingen te wor den zooals de Zondagsche preek van den vicaris en de Zaterdagavondsche drinkerijen en het thuis brengen van den ouden Jack Bonnithorne. den kamnjoenpl^hnlist van het moeras Maar omtrent Baltoznr, dien men slechts eens gezien had, ontstonden legenden. Hij was krank zinnig. Hij was ecn heksenmeester. Hij was een zendeling met een bekeerling. Het vermoeden der boeren, dat hij alleen wat zwakzinnig was, vond den meesten aanhang. Don fluisterde iemand, dot hij een Duitsche spion was. De dappersten uit het stadje maakten het plan tot een middernachtelijke expeditie, om hem bij zijn misdadige praktijken te overvallen sarcasti sche opmerkingen van veldwachter Doubleday, die vroeg welke voor den vijand nuttige inlich tingen behalve dan de opbrengst heide per vierkante acre gegeven konden worden door ccn man, die het eenzaamste plekie van het Vercenigde Koninkrijk bewoonde, bekoelden hun ondernemingsgeest, welke eveneens oen knok kreeg door een stortregen, die het vooruitzicht op een wondeling van 16 mijl nu niet zoo heel prettig maakte. Toen de zon weer doorkwam, waren hun vermoedens ook verdwenen cn kort dnnrno bevonden de mscsten zich in 'skonings uniform in van Water-End ver verwijderde stre ken. Op een goeden morgen wachtte veldwachter Doubleday Quong Ho op en zcide hem, dot hij zich volgens de Realim Act als vreemdeling moest laten inschrijven. Quong Ho ging met ccn veldwachter mede naar het politiebureau en voldeed aan de formaliteiten. Naam en voor naam Li Quong Ho. NationaliteitChinees. Beroep Student. „Hè riep veldwachter Doubleday, ccn man met een rood gezicht en een stoppeligen zwar ten snor, uit. „Daar neem ik geen genoegen mee. Ben je niet de huisknecht van Mr. Hoe heet hij ook weer „Dat gedeelte van mijn bezigheden is zuiver incidenteel." zeide Quong Ho. „Wees zoo goed om in te vullen student." „En waar studeer je in „In speciale tokken van Westersche wijsbe geerte," antwoordde Quong Ho. „Bliksems nog toe I" zeide de verbaasde Dou bleday. „Maar dut zijn mijn zaken niet" Zoo werd Quong Ho de eenige vreemde ling- als student ingeschreven. „Dat is heel interessant," zeide de vicaris, toen hij een praatje maakte met Doubleday. „De Chi- neezen zijn een merkwaardig ras. Wij zullen goed op hen moeten letten." „Ik ben bang, dat dot niet gaan zal, sir. Met i het weinige personeel hebben we al werk ge- noeg." En toen de vicaris uitlegde, wat hij eigenlijk bedoelde, veegde de veldwachter van verlich ting het zweet van zijn voorhoofd af. „Ik heb mijn honden al vol met het in gareel houden van de Christenen, zonder dc heidenen na te gaan." zeide hij. „Ik ben overtuigd, dat zijn meester en hij twee ongevaarlijke zonderlingen zijn, „zeide de vica ris. En no deze woorden werden de bewoners van Sper.dale Farm als zonderlingen beschouwd. Toen Quong Ho na zijn ontmoeting met veld wachter Doubleday op de hoeve terugkwam, sprak hij met geen enkel woord over zijn in schrijving als vreemdeling. En evenmin kwam het in hem op, om het popieren geld te laten zien, dot hij in plaats van het gewone goud voor de cheque die hij had moeten incassceren, ontvangen had met de dagelijksche geldzaken bemoeide Boltazor, die een onbeperkt vertrou wen stelde in de eerlijkheid van den Chinees, zich niet. Dat hij, ondanks de meest strikte be velen, Boltozar onkundig laten moest van de verschillende teekenen van nationale onrust, die hij te Water-End had waargenomen, gaf Quong Ho nu cn dan gewetenskwellingen. Hij herin nerde zich het gezegde„Terugdeinzen voor uw plicht, wanneer gij die voor u ziet, bewijst ge brek aan zedelijken moed." Maar wat was zijn plicht Aon den anderen kont was er ook het gezegde„Offeren aan uw geest, waarmede gij niets te maken hebt, is niets anders dan sla vernij." Wat had hij tc maken met dien zuiver Engelschen oorlogsgeest, dat hij daarvoor slaafs zijn bijna kinderlijke verplichtingen zou ten of fer brengen Blijkbaar niets. Quong Ho bleef daarom doorgaan geen ijdele praatjes te ver- koopen en deed zijn verschillende bezigheden met opgeruimden geest. En daar John Baltazor, die nu bijna twintig jaar dood was voor de Engelsch sprekende we reld, met niemand correspondeerde behalve met ecn paar boekverkoopers, daar hij geen enkel dag-, week- of maandblad los, daar hij met nie mand omging don met Quong Ho, wiens lippen hij verzegeld had, had hij voor zich een bijna volmaakte barrière opgericht, waar in het ge heel geen nieu\vs van hetgeen er gebeurde door heen dringen kon. „Quong Ho," had hij op een lentedag kort na zijn terugkeer uit China, teen hij tot een van die revolutionnaire besluiten, welko een ken merk waren van de crisisdogen van zijn leven, gekomen was, gezegd, „ik heb bij de geesten van mijn voorouders gezworen drie jaar long het leven van een kluizenaar te leven, met geen enkel mensch omgang te hebben, mij af te zon deren als iemand, die dood is voor dc belangen van de tegenwoordige wereld. Mijn redenen voor dit besluit zal ik je rnededeelen, mits jij trouw het contract uitvoert, dat ik jo voorstellen zal. Wanneer jij ertegen opziet je te binden, waartoe je als vrij man het volle recht hebt, dan zal ik je terugreis van China betalen en je een som geld geven, waarmee je een eervolle loopbaan kon beginnen. Als je het voorstel aanvaardt, zal fk als man van eer mijn deel vervullen. De laat ste acht jaar ben je mijn huisknecht en mijn leerling geweest. „U hebt dezen ongelukkigen wees uit de han den van een tyronieken gouverneur van den dood gered," viel Quong Ho hem in de rede zij spraken zijn moedertaal „u hebt hem de tnal van Engeland en de wijsgeerige stelsels van het Oosten zoowel als van het Westen geleerd en u ben^ voor mij als een vader, aan wicn ik kinderlijke trouw cn toewijding verschuldigd ben „Dot is heel mooi gezegd, Quong Ho," ant woordde Baltazor. „En ik stel je verklaringen ten zeersto op prijs." De plaats, waar dit ge denkwaardige gesprek gehouden werd, wos een klein slaapkamertje boven in het Savoy Hotel; Ba.tazor met bloeddoorlcopen oogen en een bar stende hoofdpijn op zijn bed zittend cn Quong Ho, onberispelijk in zijn Chincesche klceder- drocht, voor hem staande. rrIk ben niet gezegend met zoons en zal daarom gnome de toewijding aanvoorden, die men een vader verschuldigd is. Doch slechts van een tijdperk van drie jaor. Er kon een tijd komen, dat overdreven kinder lijke toewijding hinderlijk zou kunnen worden. En hij l^gde hem het continet voor. In ruil voor do absolute gehoorzaamheid van Quong Ho en zijn toestemming om drie jaor het leven van ccn kluizenaar te leiden, nam Boltazar do verplichting op zich om hem als den knapstcn Chineeschen wiskundige naar zijn vaderland ten rug te sturen want hij had den buitengewo nen aanleg von den jongen man reeds op prijs leeren stellen en hem daardoor ecn gocdo positie tc verzekeren in het moderne China, welks wonderbaarlijke toekomst het onderwerp van zoovele hunner droomen en gesprekken geweest was. En Quong Ho had den plechtigcn eed van trouw afgelegd cn enkele weken later dc doode- lijke eenzaamheid van het moeras als een van zelf sprekende levensvoorwaarde aanvaard- Zeker van de onwonkelbare trouw van Quong Ho en in de onverstoorbare afzondering leefde Baltazor ecn leven overeenkomstig zijn idealen. Geen enkele rimpeling van den maalstroom kwam, hoe zwak ook, tegen den lagen granieten muur, die de lage hoeve omgaf. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1