ELECTRISCHEKACHELS F.H.Lornans DE EEMLANDER BUITENLAND. Spoorhorloges f 13.50 PUDS m AWEaiLüïlfi nrt lnb**rtp *4" Willem Groenhuizen MEDAILLES 5.25 3.75 FEUILLETON. Terug in hei leven. £2t Jaargang No. 185 lUMEMUISPlUS "J tOGCt per oost f l-*, per 1 C.Q5. QjaadeD voor AmerS' 2.10, idem tranco per «rek (m«i cratb rerrekering lakkon) 0.17^, atxoodaxüjlce i AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensday 6 Februari 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. tf BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ H*. 47910. TEL INT S13. bctnjsnummcr, elkc r»*el o«r 0.23. d.enrtm.nb» d,nqcn eo Ucldidi-hcidwdTC traliën roof dc hdh der prij». Voor Eindel cn hedrijt besUin teer Tooideelipe bcp.llncra too» het »d»erteerra Ken# dicu-aire, beTittendo de voonrxerden. woedt op aaavtjug toestonden. t Pac ficatie. Pacificatie is bevrediging en bevrediging schenkt rust. Het nieuwe voorstel van B. en W., om den ouden toestand op onderwijs gebied te herstellen, zoodat er weder oplei dingsscholen rullen komen en de aangifte der leerlingen zal plaats hebben bij de Hoof den van Scholen, zal heilzame gevolgen met zich medebrengen, indien de Raad er mee accoord gaat, want er zal dan meerdere be vrediging komen en meer rust. De onrust en de onvrede bij de ouders gewekt, vloeiden n.l. voort uit: lo. de opheffing van genoemde oplei dingsscholen en 2o. de onzekerheid, waar hun kinderen geplaatst zouden worden en of ze op de een maal aangegeven school geplaatst zouden blijven. Velen keerden de openbare school den rug toe, omdat zij meenden, dat de oplei ding aldaar geen waarborg meer kon geven, een goede vooropleiding te zijn voor ver dere studie. Velen, die het openbaar onderwijs gaarne trouw waren gebleven, meenden zich ver plicht te zien hun kind te plaatsen op een Bijzondere school, want het belang van hun kind ging boven andere overwegingen. Velen namen in arren moede hun kinde ren van de openbare school, omdat zij het eigen beschikkingsrecht niet wenschten overgedragen te zien aan het gemeentebe stuur. Zoo groeide het Bijzonder onderwijs ten koste van de openbare school en dit niet in vrije en eerlijke concurrentie, (want dan zou daarop niets aan te merken zijn), maar op kunslmatige wijze, door een zekeren dwang. En dit gevoelen wij niet als recht. De zoogenaamde „pacificatie" heeft geen gelijke berechtiging geschonken tusschen het Openhaar en het Bijzonder onderwijs, doch aan dit laatste een grooten voorsprong gegeven. De vrije ontwikkeling van het Openbaar onderwijs wordt geremd door al lerlei knellende begrenzing. De beslissing over de interne aangelegenheden van school en onderwijs berust niet meer bij het onderwijzend personeel, doch zij wor den gebonden aan een eenheidsleerplan, een eenheidslesrooster, eenheidsmethodes. De Bijzondere school meg haar interne aan gelegenheden regelen, zooals zijzelf verkiest en dat is een groot voordeel. Dit werkt het vrije initiatief van het onderwijzend perso neel in de hand, do.t daardoor beroepslief de ontstaan en dienstijver. De Bijzondere school mag een schoolgeld heffen boven het normale en kan dit sur plus besteden aan verbetering van het on derwijs. Zij mogen reserve-onderwijzers aan stellen. Stelt de gemeente echter één re serveonderwijzer aan, dan hebben alle Bij zondere scholen direct recht op een reser ve-onderwijzer. Het is te begrijpen, dat de gemeenten daarvoor terugschrikken en dan heft men scholen op, zeer tot schade van het Openbaar onderwijs. De Bijzondere school kan ten allen tijde het gebouw gebruiken. Wenschen de ouders van de kinderen der openbare school een cursus voor hun kinderen buiten de school uren, dan moeten zij een lokaal afhuren. Handenarbeid, schooltuintjes, de nieuwste leermiddelen zijn bereikbaar voor het Bij zonder onderwijs. Het Bijzonder onderwijs heeft recht op al les, wat de gemeente besteedt aan de open bare school. De openbare school kan in om gekeerden zin niet dezelfde rechten doen gelden. De ouders hebfcen bij het Bijzonder onderwijs medezeggingschap. Bij het open baar onderwijs is dit uitgesloten. Wanneer men pacificatie wenscht, stelle men Openbaar en Bijzonder onderwijs vol komen gelijk in gelijke berechtiging, vrij van knellende en belemmerende banden. Het Gemeentebestuur is zelve gebonden en kan niet alles doen, doch het is haar plicht zooveel mógelijk tegemoet te komen aan de wenschen der ouders. Wat daar leeft als billijk verlangen, dat dient men in te wil ligen, zooals indertijd de meisjesschool op verlangen der ouders gehandhaafd bleef. Dit is juist en dit is recht. Geen partij make van de school een politieke speelbal; geen partij heeft moreel het recht haar meening als dwang op te leggen aan anderen. Be geef den Raad dezer gemeente in over weging de voorstellen van B. en W. als een billijke regeling te accepteeren. Het zal meer vrijheid brengen en meer zelfbeschik kingsrecht. En opvoeding kan alleen slagen in vrijheid en beroepsliefde groeit uit zelf beschikkingsrecht. 'A. ELZINGA. VOLKENBOND. DE ONTWAPENING. Geneve, 5 F c b r. (B. T. A.) De commissie voor de ontwapening heeft venochtend een ge heime vergadering gehouden, waarin een alge- meene bespreking heeft plaats gehad over twee kwesties: die van de ontwapening en die van den particulieren aanmaak van wapenen. In dere vergadering is gebleken, dot de besprekingen geheim moeten blijven en dat de twee bovenge noemde kwesties nauw verband met elkaar hou den. ZWEEDSCHE KRITIEK. B e r 1 ij n, 5 Fcbr. (N. T. A. Draadloos). In den Zweedschen ministerraad heeft blijkens een telegram uit Kopenhagen de minister-presi dent Trygger zich zeer sceptisch uitgelaten over het nut van den Volkenbond voor Zweden. Om trent den geest van den Volkenbond kon men reeds twijfel koesteren, maar de Zweedsche neutraliteit zou reeds door do verplichting tot het toepassen van economische sancties en maatregelen, die Zweden door toetreding tot den Bond op zich nam, in gevaar worden gebracht. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van deskundigen. Gistermorgen had de eerste commissie van experts een bespreking met den directeur van de rijksbank, dr. Schacht, inzake de goudbiljct- tenbank, waarna zij op het ministerie van finan ciën met dr. Luther de kwesties inzake de valuta besprak. B e r 1 ij n, 5 Febr. (W. B.) De tweede com missie van deskundigen heeft vandaag gespro ken over de schatting van het buitenlandsch grondbezit in Duitschland. UIT HET BEZETTE GEBIED. Een Fransch-Britsche exploitatie van het Roergebied? B c r 1 ij n, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Daily Telegraph zijn te Londen, waarschijnlijk op instigatie van Franschc zijde, vooraanstaande Fransche industrieelen aangeko men, teneinde de Britsche industrieele kringen te winnen voor de idee van gemeenschappelijke exploitatie van het Rijnland en het Roergebied. Werkhervatting. Dusseldorp, 5 Febr. (W. B.) Alle me- toalfabrieken in het district Dusseldorp zullen, voor zoover dit niet reeds geschied is, overmor gen het werk hervatten. Gebouw ontruimd. Dusseldorp, 5 Febr. (W. B.) De Fran schc bezettingsoverheid heeft het diiecticge- bouw der posterijen weer ontruimd. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een aanstaand Fransch-Britsch ac coord inzake de Palts? P a r ij s5 Febr. (B. T. A.) Eric Phipps, de Engclsche zaakgelastigde, heeft vanochtend een bezoek gebracht aan Perretti della Rocca, den UTRECHTSCHESTRAAT 15, TEL. 483. JUWELIER. Langcstraat 43, Telef. 852. Postr. 7582. Dames en Meisjes Hoeden- en Con'ectiamagazUn „L'HIROMDEILE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Meisjes Cases Imit. Leder Bruin en Zwart 52 cM. lang iedere 8 cftl langer 25 c. meer Rssenniaolett in Gabardina LODEN rnt. 1 ödor Coverooat 23 -22-50-15 Kinder Pees in Peigo on ft'ai i oo Gummi 5.' oM. lang 'cdera S cftL langer 25 cl. meel BEL DAN OP DIEDOETZfJN PLICHT. directeur van politieke zaken aan het ministe rie van buitenlandsche zaken. In Fransche krin gen overhecrscht thans de meening, dat de op lossing van het Fransch-Engelsche geschil over de Palts op den goeden weg is. Nader wordt uit Parijs bericht, dat, nu dc rust in de Palts is hersteld, het doelloos schijnt de separatistische verordeningen te bekrach tigen. Men zou dientengevolge streven naar den terugkeer van den vroegeren Stand van zaken. Dc door de separatisten verdreven Duitschcrs zouden terugkeeren en zij, die door dc Rijnland commissie zijn verbennen, zondsi dc beslissing dezer laatste moeten afwachten. Dc ontruiming van gebouwen. Worms, 5 Fcbr. (W. B.) Dc separatisten hebben ook-de gebouwen van het districtsbe- stuur alhier ontruimd. ERNSTIGE MIJNGAS-ONTPLOF^ING. Reeds tien dooden geborgen. Berlijn, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Breslau heeft bij Hous- dorf, in het kolenbekken ven Waldonburg, een hevige mijngasontploffing plaats gehad, waar door 30 mijnarbeiders werden ingesloten. Tot nu toe werden 10 lijken geborgen. Bij een poging tot redding verdrenken. Berlijn, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Bij een poging om twee kinderen te redden, die door het ijs van een gracht in Bremen waren gezakt, verdronk de 50-jarige zoon van den Pcruaanschcn consul Diaz Gramados. FRANKRIJK. EEN REDE VAN POINCARÉ IN DE KAMER. De bezuinigingen. P a r ij s, 4 Febr. (Havas). In de Kamer heeft Herriot het artikel voor de bcsluit-wetten (décrets-lois) bestreden en verklaard, dat dien tengevolge zelfs dc gematigde republikeinen niet voor een dergelijk ontwerp kunnen stemmen. Poincaré zeide in zijn antwoord, dat de regec- ring heelcmeal niet denkt over een dictatuur. Zij is echter van, oordeel, dat het Fransche volk bezuiniging eischt. Dc regcering wil de tolk zijn van den wensch van het volk en het parlement cn wil beiden tot elkaar brengen, in stede van ze van elkaar te verwijderen. Het stelsel van de besluiten is in cn na den oorlog in gebruik geweest cn heeft nooit iets van een gcvuorlijke nieuwigheid gehad. Do openbare meening zou zeer teleurgesteld zijn als het parlement niet spoedig tot een resultaat kwam. Poincaré wees er met kracht op, dat zij, die hem van incon stitutioneel bijgedachten verdenken, hem on recht aandoen, evenals zijdie in dat opzicht zekere verwachtingen van hem koesto ren. Ik zal zorgen, oldus zcido Poincaré onder toejuichingen, dat zij bedrogen uitkomen. De minister-president wees er op, dot do maatre gelen tegen belastingontduiking ten doel hebben de op schandelijke wijze verkregen oorlogs winsten eon te tasten. Voorts merkte hij op, dat de uitdrukking bcsluit-wet volkomen onjuist is. De regcering vraagt slechts het recht machti ging te krijgen tot voorloopig ingrijpen, onder voorbehoud van goedkeuring van het parlement, als de besluiten bestaande wetten aantasten. Poincaré merkte op, dat hij niet de man was, die ccn stelsel van besluiten wilde invoeren om do uitgaven te verhoogen cn las een desbetref fend besluit voor. Op de vraag van verscheidene afgevaardigden, wie do maker daarvan was, ont- woordde Poincaré: „Het is iemand, die dacht den Rubicon over te steken", waarmee hij doelde op Caillaux. De spreker herinnerde er aan, dat de toepassing van het stelsel van de besluiten na het uitbreken van den oorlog goede resul taten heeft algeworpen en legde den nadruk op de ontwerpen, in 1916 door Briand ingediend, die de bevoegdheid van dc regeering om bij be sluiten tc handelen, terwijl .de Kamerzitting ge schorst was, nog wilden uitbreiden. Poincaré toonde uitvoerig aan, waarbij hij zich op precedenten beriep, dat het ondorhovige ont werp geen enkele uitschakeling van het wetge vend gezag bevat. Hij constateerde, dat het aan tal ambtenaren aanzienlijk wordt ingekrompen, maar er moet een geweldige inspanning worden gedaan voor den nationalen wederopbouw, die niet moet worden gedwarsboomd door een treuzelende administratie met een overmatig aantal ambtenoren. Hij zei, dat dc administratie geen rem moet zijn bij den economischen voor uitgang der actie en verklaarde, dat het moge lijk is heel wat diensten in te krimpen. Men moet geen onnoodig geworden organen behou den, die aan de begrooting knagen. Hij herin nerde croon, dat hij een ministerie en verschil lende onderstootssocretariaten had opgeheven. Hij zal overwegen, wat er nog in de richting van de bezuiniging kon worden gedaan. Poin caré eindigde met te zeggen: Wij hebben resultaten noodig. In het belang van dc republiek cn de vrijheid vragen wij ons de middelen te geven om te handelen cn resul taten tc verkrijgen, die het land zoo onmiddellijk verwacht. Na de redevoering van Poincaré nam de Ka mer met 335 tegen 18 stemmen de sluiting aon van de bespreking over art. 1, dot een bezuini ging van ten minste I milliard voorziet op de be grooting voor 1924 en waarbij de regeering gemachtigd wordt ccn verordening uit tc vaar digen nopens olie administratieve hervormingen, die dc verwezenlijking der bezuinigingen noodig zal maken. Op verzoek van Poincaré besloot de Komer met 525 tegen 218 stemmen morgenochtend te vergaderen. ENGELAND. DE REGEERING-MACDONALD. Hoor voorAemens. Londen, 5 Fcbr. (N. T. A. Draadloos). Algemeen trekt zich de aondocht samen op cb verklaring, die de premier Dinsdag a.s. onmid dellijk na de wederbijeenkomst van het parle ment zal afleggen. Deze verklaring zal ccn uit eenzetting behelzen van dc politiek der arbei- dersregeering benevens een uitvoerig overzicht van de binnen- en buitenlandsche zaken. Niet het minst belangrijk deel daarvan zal Mocdo- nald's overzicht zijn van den toestand van Europa en de inzichten van dc nieuwe regce ring te dien aanzien, die haar weerspiegeling ruilen vinden in de politieke lijnen, die hij zal trekken. De bladen hechten in dit verband groote beteekenis aan de aanwezigheid te Lon den van Lord Crcwe, den Britschcn gezant in Frankrijk. In het deel der verklaring, dat de binnenland- schc politiek behandelt, zullen twee vraagstuk ken, do werkloosheid en de woningnood, op den voorgrond staan. De ministers houden zich de ze week druk bezig met het uitwerken van plan nen tot het behandelen van deze problemen Do bladen melden, dat twee punten ven dc re- gceringsvoorstellcn inzake do werkloosheid zul* len zijnten eerste uitbreiding van dc wet, die den handel faciliteiten verleent cn van do rredietcn uit de schatkist tot het steunen van nationale werkplannen; ten tweede ontwerpen voor grooto werken in verbond met het trans portwezen. Gemeld wordt, dat het deportement van koloniën waarschijnlijk zijn medewerking zal verleencn aan het program van maatregelen ter verbetering van hot verkeer tusschen verschillende dcelen van het rijk. In dit verband wordt gemeld, dot dc minister van koloniën en dc minister van posterijen bezig zijn met het onderzoek van het vraagstuk der draadlooze telegrafie tusschen de dcelen des rijks. Wat den woningnood betreft, is bekend, dot dc regcering voornemens is over tc gnon tot den bouw van woningen op grooto school. Dc regcering stuit daarbij op bopoolde moeilijk- heden. In dc eerste plaats doet zich do vraog voor hoe te komen aan behoorlijke arbeids krachten. De vakvercenigingen in do bouwvak ken waren.totnogtoo niet geneigd toe te stom men in dc vermeerdering van arbeidskrachten, behalve wanneer zij waarborgen krijgen, dat zij voortdurend cn in toenemende mate arbeid zul len vinden. Vernemen wordt, dat thans een voorstel is gedaan, volgens hetwelk de regee ring den bouwvakarbeiders voortdurend arbeid garandeert over een tijdvak van vijftien of twin tig jaar. Wheatley, do minister van gezond heid, zal morgen met vertegenwoordigers der vakvercenigingen over deze zaak conforceren. Een tweede moeilijkheid is het gebrek oan stcencn. Vernomen wordt nu, dot de minister van gezondheid, teneinde in dczcv moeilijkheid to voorzien, de mogelijkheid overweegt van do heropening van in onbruik geraakte steenbak kerijen. Terloops wordt er op gewezen, dat zulk een maatregel reeds op zichzelf in dc land bouwdistricten, waar de steenbakkerijen ge woonlijk liggen, dc arbeidsgelegenheid zou be vorderen. Dc erkenning van Rusland cn dc verhouding tot Frankrijk. Londen, 5 Fcbr. (R.) In een onderhoud met een vertegenwoordiger van dc Manchester Daily Despatch verkloardo Mncdonold, dat do erkenning van Rusland absoluut is. Met spits vondigheden houden we ons niet op. Wot een dc jurc-crkenning betreft, spreker heeft bezwaar tegen uitdrukkingen, die door het gewone pu bliek niet kunhen worden verstaan. Daarvoor is Rusland M erkend, of niet erkend, maar door dc sovjet aan deze froze- waarde hechtte, was hij bereid aan het verzoek to voldoen. Rusland cn Duitschland moeten lid worden van den Volkenbond. Wat Rusland betreft is er geen moeilijkheid, manr op Duitschland's lidmaatschap moet worden aangedrongen. Snrekende over dc Britsche betrekkingen met de Franschc regeering gaf Moedonald uiting oan de mecning, dat do aarzelende negatieve houding dor Britsche regeering in hoofdzaak verantwoordelijk was voor dc misverstonden. Dat olies is thons voorbij. Engeland zal niet longer tevreden zijn met afwachten en stil zit ten. Deze nieuwe houding schijnt boven ver wachting succes tc zullen opleveren. DE WERKLOOSHEID. Londen, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het aantal personen, dot 28 Januari stond in geschreven als geheel werkloos, bedroeg 1.248,700, of 69.019 mcér dan op 21 Jon., doch 201,178 minder dan op I Jon. T925. Do vermeerdering was echter grootendccls too to schrijven nan dc spoorwegstaking. DE STAKING TE BOMBA7. Bombay, 5 Fcbr. (R.) De fabrikanten heb ben dc voorstellen tot arbitrage verworpen. Do uitsluiting der arbeiders wordt voortgezet. ZWEDEN. DE ZWEEDSCHE BEWAPENING. B e r 1 ij n, 5 Fcbr. (N. T. A. Droodloos). Het nieuwe Zwccdsche deïensic-progromma ver- Tracht in het ongeluk nooit den moed te verliczon. Horatius. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt dooi W. J. A. ROLDANUS Jr. 13 „Het zou kunnen zijn, Quong Ho. „zeide hij", dat het er nu bezaaid is met bioscopen en tan- godansers. In het Engeland der laatste twintig jaren is zelfs het ondenkbare mogelijk. Maar we zullen gaan kijken." „De dansers, die u noemt, sir, ken ik niet," antwoordde Quong Ho, „maar in de veertien dagen, die we in uw wonderbaarlijk land door gebracht hebben, ben ik meermalen naar de bioscoop geweest en ik heb den indruk gekre gen, dat de kinematograaf, mits goed gebruikt, het prachtigste werktuig is voor de verbreiding der beschaving, dat de wereld ooit gezien heeft." „Quong Ho," zcide Baltazar, „er staat in ons contract niets over de verbreiding der bescha ving. De eerstvolgende drie jaar zal je je tijd niet meer verspillen aan een van die futiele en slecht begrepen, zij het ook ingenieus bedachte vermaken. Als de streek, die ik op het oog heb, niet aan mijn doel beantwoordt, zullen wc een andere zoeken." En dan voegde hij er op een toon van wroeging aan toe: „Het spijt me, dat ik den tijd, dien ik je in Londen had willen laten doorbrengen, moet bekorten. Ik had zoo graag gewild, dat je er een algemeen denkbeeld van hadt." „Sir," antwoordde Quong Ho. „zonder nu te willen pochen, maar ik ken LouJ-ml Ik zou ge blinddoekt van hier den weg kunr.c.i vinden naar den Tower, het House of Parliaments, en North End Road, Fulham, en naar het museum van Madame Tussaud." „Alle plekken, die je genoemd hebt, zijn onge twijfeld plekken van beteekenis, uitgezonderd de North End Road, Fulham. Wat voor interessants vindt je in die achterbuurt?" Quor.g Ho's gewoonlijk glimlachend en be wegelijk gezicht werd als een uitdrukkingsloos masker. „Dat was het eind van mijn zwerftochten in die richting." „Ik geloof, dat het veel beter voor je is als je naar een intellectueelere atmospheer verhuist." Drie weken later betrokken zij Spendale Farm. HOOFDSTUK V. Dat was, voor zoover enkele vluchtige pen seelstreken een beeld van hem geven kunnen, John Baltazar ten tijde, dat zijn zoon met een gewonden voet in het hospitaal lag en met Mar- celle Baring het mysterie van zijn bestaan be sprak. Een man met vele gebreken, vele onuit staanbaarheden, met enkele v/reedheden. Een man, gevoelig en hard tegelijk, dapper en laf, met de traditioncele gewoonten van den struis vogel en het hart van een leeuw. Een r.ian, schijnbaar toegevend aan de buitensporigste gril len en toch steeds trouw blijvend aan zichzelf en ook door zijn geheelen vreemden levensloop heen een volkomen eenheid van karakter bewa rend. Misschien kunnen zijn benijders, wanneer zij hem uit een ander oogpunt beschouwen, zeg gen. dat hii graan optrad voor zich7elf als be hoor en bovendien dat gehoor op de galerij plaatste. Maar waarom niet? Het ligt in het we zen van het inensclielijk bewustzijn, dat een man in zekeren mate een acteur voor zichzelf moet zijn. Dumas fils heeft eens van zijn on- sterfelijken halfmulat-vader gezegd: „Hij zou best in staat zijn om achter in zijn eigen equi page te gaan zitten, ten einde de menschen in den waan tc brengen, dat hij een negerpalfre nier had." Een barbaarsch epigram. Maar het zou een diepere waarheid bevat hebben als hij gezegd had, dat zijn vader in staat was dat te doen om zichzelf in den waan te brengen, dat hij een neger-palfrenier had. Hoe meer wij het publiek tot den man zelf beperken, des te meer houden we van hem, des te menschelijker schijnt het levende wezen ons toe. Wanneer Baltazar voor dat publiek van één speelde, had hij vele beroemde collega's. Wanneer zijn jnethode iets melodramatisch had, zij had tenminste breedte. Zij had op een eenvoudige wijze groote resul taten... „Dat is het wat ik juist zoo graag mag in de drie groote stelsels der Chineesche ethica." placht hij te zeggen. „Daarin is niets van die vervloekte spitsvondigheid. Je aanvaardt de ver schillende denkbeelden of niet. Er zijn geen ho- moöesische of homoioesische conflicten en der gelijke onzin, die voor meer dan duizend jaar de Westersche wijsbegeerte aan flarden gerukt hebben. In China ga je recht in het hart der zaak. AI de spitsvondigheid ligt in de juiste in terpretatie van jullie geschriften Dat was een ruwe geloofsbelijdenis, bijna een karakterontleding. Het intellect van den wiskun dige verkneuterde zich in het proces om tot een juiste conclusie te komen, maar tegelijkertijd had de philosophische eenvoud van die conclu sie iets aantrekkelijks voor een van oorsprong Hij had een afschuw van complicaties. Dat was zijn zwakheid. Heel onwijsgeerig eischte hij het absolute. Vandaar het opgeven van zijn aca demische loopbaan, welke het meedoogenlooze verlaten van zijn vrouw ten gevolge had. Van daar het afsnijden van zijn carrière in China, waar een klein beetje coquetteeren met politieke corruptie hem grooten rijkdom en macht ge bracht zou hebben. Vandaar de ondoordringbare muur, dien hij nu tusschen zich en de rest der menschheid opgericht had. Hij bezat geen kracht tot een compromis. Op bovenstaande manier is getracht de vraag te beantwoorden, welke Marcelle Baring zich gesteld had in dien slapeloozen nacht na haar terugkeer uit Londen, toen de ongekunstelde be wondering van een jongen bronnen van gevoel geopend had, die zij voor eeuwig gesloten ge waand had: dc vraag, gedaan door Godfrey Bal tazar, dezelfde vraag, die hij bijna op hetzelfde oogenblflc aan zichzelf stelde, toen hij in de glo rie van den zonsondergang over het hek leunde; de vraag, die hij zich bleef stellen, nadat Quong Ho met nieuwe inzichten in elliptische functies en de wijsbegeerte van Lao Tsc en de Ethica der Liefde want de wiskundelessen werden steeds gevolgd dcor een discussie over algemeene on derwerpen naar bed gegaan was en hem al leen gelaten had om zijn laatste pijp te rooken en zijn werk af te maken, /vlaar de discussie over de Ethica der Liefde had het hem onmogelijk gemaakt zijn gedachten te concentreeren en de vraag teruggebracht, die enkele uren daarvoor hem bezig gehouden had. Quong Ho had cenigszins beschroomd in eijn eigen taal gezegd: „Meester, mag mijn nederig persoontje de op lossing van een vertrouwelijk probleem vragen dingen, die betrekking hebben op het mensche- lijk gedrag?" „Steek maar van wal," zeide Baltazar. „Dank u, sir, ik zal van wal steken. Toen ik China verliet, was ik een jonge man zonder cenige beteekenis, dc zoon van reeds lang over leden ouders, uw lijfknecht, bijna uw slaaf, om dat u mijn leven kocht." „Dat kunnen wc gerust overslaan." „Geen quaestie van met uw permissie. Ik werd in Chen Chow slechts als een boerenkinkel be schouwd." „Zoo? O, ja. Ga verder," glimlachte Baltazar. „Ik zag toen de dochter van Fung Yu, den tuinman van het paleis „Ik herinner me dien schavuit. Had hij een dochter?" „Er waren onderhandelingen gaande," ging Quong Ho voort. „Dc jonge vrouw was zeer begeerenswaard. Zij v/as deugdzaam en gedwee en niet ontbloot van lichamelijke aantrekkelijk heden. Toen ik u uit China volgde, liet ik de zaak tusschen mij en Fung Yu achter in een staat van gespannen animo." „Je bedoelt Fung Yu's dochter? In onze ru were manier van spreken komt het hierop neer dat je verliefd bent op een meisje in China en zij misschien op jou cn dat je weggeloopen bent en nu niet weet wat je doen moet," - (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1