A. VAN DE WEG KQSTELOOZE OVEUMG F.H.Lomans H.V.C.I - 1E18I DE EEMLANDER" 11 MIDDENSTANDS CREDIET3ANK Spoorhorlopes f 13.50 ttRflNIKMEüISPRUS EERSTE BLAD. BUITENLAND. PRDS w advertemtiFh r Inbegrip v«n KINDERWEEGSCHALEN TE HUUR BIJ Langestraat 23 Telefoon 217 Willem Groenhuizen MEDAILLES Schemerlampen JOH. VAN DUK Morgenmiddag 2"? uur Terrein B'rkhoven Gewint oriizen. KOLONIËN. BINNENLAND 22e Jaargang No. 188 pa l »oocl jaadcs voo* Amen* 1.10. idero tianco raai f Lper o«*k (met eratt» *errektrin^ aojratakken) 0.17& atzoaderliike otuomen AMERSFOORTSCH DAGBLAD c.ol II OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT. 513. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. DUITSCHLAND. DE DEUTSCHE KIESWET. B e r 1 ij n, 8 F e b r. (W. B.) Het rijkskabinet heeft vandaag het ontwerp tot wijziging van de kieswet goedgekeurd HET DEUTSCHE GELDWEZEN. Berlijn, 8 Febr (N. T. A. Draadloos). De vermindering van den banknotenomloop van de rijksbank, die begin Januari inzette, duurt voort Volgens het laatste bankrapport bedroeg het in omloop zijnde aantal papiermarken 21 trillioen mirder, terwijl het aantal rentcmarkcn verdriedubbeld» DE FISCALE NOODVERORDENING. B e r 1 ij n, 8 Febr (N. T. A Draadloos). De Commissie van XV uit den rijksdag heeft de derde belasting-noodverordening op enkele der voornaamste punten gewijzigd. Zoo krijgen o.a. de landen het recht tot 200 opcenten op de vermogensbelasting te heffen. DE SCHADELOOSSTELLING. Dc commissie van deskundigen. Berlijn, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Naar verluidt, heeft het tweede comité van des kundigen, welks laatste leden heden Berlijn ver lieten, nog geen resultaten bereikt omtrent de kwestie der kapitaolvlucht. Het heeft aan de te- geering nog meer materiaal verzocht, dat het gedeeltelijk nog heden te Berlijn verkreeg, ge deeltelijk naar Parijs wordt gezonden. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B.) De sub-commissie voor monetaire vraagstukken heeft vandaag na. der met dr. Schacht onderhandeld over de cmis- siebank. Leden van de commissie hebben enkele uren doorgebracht op het ministerie van finan ciën cn een blik geworpen in de administratie der rijksbelastingen. Daarna heeft de voltallige commissie weer vergaderd. Maandag en Dinsdag zullen leidende personen op het gebied van het Duitsche economische leven,' uit bank-, han dels-, industrie- en landbouwkringen, worden ge hoord. UIT HET BEZETTE GEBIED. Geëindigde stoking. E1 b e r f e 1 d, 8 Febr. (W B.) De werksta king van de gemeentewerklieden in het Wup- perdal is geëindigd In de metaal- en textiel fabrieken duurt de staking evenwel voort. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Ontruiming cn bezetting gebouwen. Berlijn, 8 Febr. (N T. A. Draadloos). De Rijnlandcommissie heeft na langdurige be sprekingen de regeeringsgebouwen te Coblcnz weer ter beschikking van de Duitsche regee ring gesteld. Daarentegen hebben separatisten uit den Palts in het district Bingen weer ver schillende openbare gebouwen bezet,, nadat de aanhangers van Dorten daaruit waren vertrok ken. VON KAHR. München, 8 Febr. (W. B.) Het openbaar ministerie in Beieren heeft een brochure van den Münchenschen hoogleeroar Rothenbücher over het geval-von Kahr in beslag laten nemen. HET COMPLOT TEGEN B e r I ij n, 8 Febr, (N VON SEECKT. T. A. Draadloos). De politieke politie arresteerde den voormaligcn majoor Gilbert, die in het complot tegen Von Seeckt een nog niet bekende rol heeft gespeeld. De aanhouding geschiedde echter wegens andere politieke vergrijpen. WERKLOOSHEID. Siegen, 8 Febr. (W. B.) De economische crisis in het land van Siegen is nog steecb slecht. Van dertig hoogovens zijn maar zes in bedrijf. Vier groote fabrieken liggen stil. Vijf tienduizend arbeiders zitten zonder werk. BELGIE. DE NIEUWE DUITSCHE GEZANT TE BRUSSEL. Brussel, 8 Febr. (V. D.) De nieuwe Duit sche gezant zal 28 Februari zijn post aanvaar den. De Belgische gezant De la Faille zal rijn post te Berlijn 12 Februari a.s. weer innemen. OORLOGSGEDENKTEEKENEN. Een bitter stukje van Het Laatste Nieuws. Het Laatste Nieuws schrijft ^Een komiteit is ontstaan met het doel, te Brussel, een gedenkteeken op te richten aan de nagedachtenis van den onbekenden Franschen soldaat, gesneuveld op Belgischen grond. Het goedgekeurde ontwerp stelt een groep van vier soldaten voor, die een lijkkist optillen. Aan den voet staan weenende vrouwen en oude menschen. De kosten zullen 275 duizend fr. bedragen. Het komiteit doet een beroep op de geldelijke medewerking van allen. Wij zullen dus een tweeden Onbekenden Sol daat hebben Hadden wij aan den Belgischen dan niet genoeg Of moet er een nieuwe ge legenheid worden geboden voor vertoon waar alle oprechtheid ver te zoeken is Hoe het gedenkteeken van den Franschen held zal wor den uitgebuit bij alle gelegenheid door men schen die enkel hun eigen belangen willen die nen, kan iedereen zich licht indenken. Daarna komt dan misschien nog de onbekende Engel sche soldaat I Het is. in het land, een echte plaag, met die oorlogsgedenkteekenen. Het mooiste monument dat men aan al die x helden kan oprichten is de zorg voot de levende monumenten die zij hebben nagelaten de we duwen, de weezen d^t gesneuvelden en verder ook de zorg voor de oorlogsverminkten." FRANKRIJK. DE FINANCIEELE DEBATTEN. Poincnré verlaat ten tecken van protest dc zoal. P a r ij s, 8 Febr. (Havas). In de Kamer had een heftig debat plaats over een amendement- Klotz betreffende dc bewapeningen. Poincoré /crliet de zoal bij wijze van protest. Toen hij terugkwam, werd hem een ovatie gebracht P a r ij s, 8 Febr. (Havas). Klotz diende in de Kamer een amendement in, inhoudende dat de beraamde bezuinigingen niet zullen mogen wor den toegepast op het derde hoofdstuk van dc oorlogsbegrooting, het vlootprogram, de appro viandeeringen, de reserve van oorlog cn marine, zulks in het hoogste belang der nationale ver dediging Bij de discussies protesteerde Toppo- nier levendig tegen het feit, dat Frankrijk in 1913 niet paraat was wat de nationale verdedi ging bttreft. De discussie gaf aanleiding tot groot rumoer Poincoré smeekte de sprekers uit naom van het vaderland een dergelijk debat te stoken. Toen dezen persisteerden, verliot Poin coré ten teeken van protest de regeeringsbank, gevolgd door de Lasteyrie. De zitting werd ge schorst. Het gerucht verspreidde zich, dot Poincaré zijn ontslag zou vragen, maoi even later vernam men, dot Poincaré aan het debat zou blijven deelne men. Toen Poincaré terugkwam, werd hem een ovatie gebracht. P a r ij s, 8 Febr (Havas). Bij de hervatting van de vergadering verzocht Péret de Kamer het herhalen van dergelijke incidenten tc ver- mijden, waarbij de eenige verontschuldiging dc hartstocht is, die alle afgevaardigden bezielt bij kwesties, welke dc landsverdediging raken. Klotz trok zijn amendement in en verklaarde dot de woorden en gebaren van Poincoré hem voldoening hadden verschaft. Daarna brengt dc voorzitter het eind von do tweede paragraaf van art. 1 in stemming, waarbij wordt bepaóld, dot de bij decreet genomen maatregelen, won neer deze de wijziging van geldende wetten noodig maken, binnen een termijn van 6 maan den aan de sancties van het wetgevend lichaam zullen worden onderworpen. De Kamer neemt deze bepaling aan met 352 tegen 182 stemmen. Het amendement-Locqain, dat door Poincaré was bestreden, werd verworpen met 329 tegen 232 stemmen. Dan lee^t Pérct verschillende communistische en socialistische amendementen voor cn het amendement van den royalist .Vallat, zeggende dat het eerste decreet een vermindering van het aantal ministeries en vermindering van den bij slag op de parlementaire schadeloosstelling moet behelzen. Poincoré verklaarde, dat dc re geering in geen enkele bespreking zal treden nopens bovengenoemde amendementen Hij zal de afscheiding daarvan vragen en de kwestie van vertrouwen stellen. De afscheiding van het amendement-Vallat werd aangenomen met 360 tegen 63 stemmen De voorzitter stelde art I in zijn geheel aan de orde, waarop Poincaré de kwestie van ver trouwen stelde. Het werd met 329 tegen 207 stemmen aangenomen. ENGELAND. DE TOESTAND VAN DEN PRINS VAN WALES.- Naar Reuter dd. gisteren bericht, zegt een gisteravond gepubliceerd medisch bulletin: Er zijn geen complicaties opgetreden bij de sleutelbeenbreuk, die de prins van Wales heeft opgeloopen. De prins gaat bevredigend vooruit. Uit een draadloos *N T A.-bericht blijkt, dat het ongeluk plaats had bij Leighton Buzzard, waar de prins vertoefde. De prins zette zijn jachtpaard tot ccn galop aan, met het doel deel te nemen aan een jacht, doch het paard viel bij een heg. De prins brak zijn rechter sleutelbeen. De prins vertrok ppar Londen om zich te laten verplegen. GEZANTENBENOEMINGEN. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Sir Milne Cheetham, de Britsche gezant te Bern, is benoemd tot gezant in Griekenland. Sperling, de assistent-onderstaatssecretaris op het depar tement van buitenlandsche zaken, is benoemd tot gezant in Zwitserland ter vervanging van Cheetham. Lindsay, die onlangs benoemd werd tot Britsche gezant in Constantinopel, verliet heden Londen om zijn post te aanvaarden- Zaterdag 9 Februari 1924 bewijsnummer, elke re^el meer 0 25, dienstaanb'*» dingen co Ucldadlcheidvadve, tenticn voor de bcltt der prijs Voot handel en bedrijf bestxan zeer vooideelige bcpallnvcn voor het adecrtecren Len« circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanwaait toegezonden. 4* Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. DE ARBEIDSMOEILIJKHEDEN. Looneischen. Londen, .8 Febr. (RDe federatie van vakvereenigingen van machinisten en scheeps timmerlieden heeft een verzoek ingediend om een loonsverhóoging van 10 shilling per week voor alle arbeiders aan de scheepswerven. EINDE VAN DE DUITSCHE ZEELIEDEN STAKING. 8 Febr (R) De Duitsche zee- is geëindigd. Er is overeenstem- I voor rekeninghouders oaar een ietier en nanr -Ulo plaatsen in Netlerlnntl. Vraagt giroboekje. inlichtingen en vraagt JUWELIER. Langestraat 43, Telef. 852. Postr. 7582. Groote Sorteermg staande Utrechtschestraat 15 Tel. 483 Londen, liedenstaking ming bereikt D.d. 8 Febr. wordt bericht uit Berlijn De Duitsche reedersbond verneemt van den Duitschen gezant te Londen, dat de Duitsche zeelieden, die hebben gestaakt, door de En- gelsche regeering zullen worden uitgezet, met een termijn van 14 dagen. SPANJE. DE ECONOMISCHE POLITIEK. Barcelona, 8 Febr. (B. T A.) De asso ciatie, die bijna alle Catalaansche grootindus- trieelen omvat, riep een vergadering bijeen tot het beramen van middelen om een einde te maken aaq de economische crisis. De conclusies, die werden genomen, omvatten een petitie, die verzoekt het verdrag met F ronk rijk op te zeggen, hpt verdrag met België niet te ratifieeren cn een totale verandering van de economische politiek eischt Een waarschuwing aan de revolutionaire elementen. M a d r i d, 8 F e b r. (B. T. A.) Het directoire zet in een communiqué ten aanzien van de so ciale kwesties uiteen, dat het een waakzaam oog KRAaGPaN luFfELa vanaf 95 cent KAMEELHAREN, hooge KN1PSCH0ENEN met Lederzolen f 1.25 KESB LAXGI SI RA I 1 l«i Competitiewedstrijd (Utrecht) in het zeil houdt ter handhaving van de orde en ter verwijdering van revolutionaire elemen ten ondei de stokende mijnwerkers en met alle middelen de vermindering van dc arbeidsop- brengst zal tegengaan. KRUPP IN SPANJE. Geen Duitsch-Spoansche trust. Essen, 8 Febr. (W-B.). De firma Krupp deelt inzake het bericht :n de Fransch» en Spaansche pers omtrent de vorming van een Duitsch-Spaansche trust on^ei leiding van Krupp mede, dat hier niets van bekend is. 'Alleen heeft de firma Krupp zich bereid verklaard aan twee Spaansche mnatschappijen haar ervaring bij den bouw van schepen en locomotieven ter beschik king te stellen. ITALIË. Een apostolische gedelegeerde noor Moskou. De Duitsche droadlooze dienst verspreidt een bericht uit Rome, volgens hetwelk het Voticoan een apostolischen gedelegeerde naar Moskou zal zenden Deze bekleedt echter geen diplomatieke functie. In den krater van de Vesuvius gevallen. Beilijn,8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Uit Rome wordt gemeld, dat een jonge Zweedsche vrouw, die zonder leider naar boven ging, in den krater van de Vesuvius is gevallen. Men denkt hier met een zelfmoord te doen te hebben. TSJECHO-SLO W AKIJE. EEN LAWINE. Achttien dooden. B c r 1 ij n, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Tengevolge von een lawine zijn in Rybow (Tsje- cho-Slowakije) T3 personen omgekomen. Van elf hunner rijn tot dusver de lijken geborgen. OOSTENRIJK. OVEREENSTEMMING MET HONGARIJE. Boedapest, 8 Febr. (W.-B.). De bijeen komst tusschen den Oostenrijkschen bondskan selier en den Hongaorschen minister-president heeft tot volledige overeenstemming geleid ten aanzien van inzichten en belangen. Dr. Seipel en minister Grimberger zijn vandaag weer te Wec- nen teruggekeerd. Verkoop van Oostcnrijkschc staatsmijnen. Berlijn, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Weenen werd een ge deelte van de Oostenrijkschc staatsmijnen in Tirol en Karinthic aan een Beiersche maat schappij verkocht. EEN LAWINE. L i n z, 8 Febr. (W. B.) Het station Hieffl'au in Opper-Oostenrijk is getroffen door een la wine van 300 M. lengte en 30 M. diepte, die een rijtuig met vier mensch bedolven heeft. De Enns is sterk gezwollen. Het water stoot tot den spoordijk. DE ACHTURENDAG. Ween en, 8 Febr. (W B.) De Oostenrijk- sche vakvereenigingen hebben een resolutie aangenomen, waarin er bij dc leden op wordt aangedrongen alle maatregelen te nemen, die strekken om zich tc kanten tegen de schen ding van 't beginsel van den nchturcndag. POLEN. DE VERHOUDING TOT TURKIJE. Warschau. 8 Febr. (Orient). Uit Con stantinopel wordt gemeld, dut de Nationale Vergadering dc overeenkomsten heeft bekrach tigd, welke tusschen Polen cn Turkije op dc conferentie van Lausanne gesloten waren. Dc nieuwe vlieghavcn op 't Tempclhofcr Feld. B c r 1 ij n, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Ten behoeve van dc in aanbouw zijnde groote vlieghavcn op het Tempelhofer Feld te Berlijn, is men eveneens voornemens een groot draad loos station tc bouwen, dat de verbinding tus schen de andere groote binnen- en buitenland sche vliegvelden moet onderhouden. GEËINDIGD LOONCONFLICT. Warschau, 8 Febr (P. T A.) Door tus- schcnkomst van den minister van arbeid is het conflict in de textielindustrie over het loon bij gelegd Dev betrokken partijen hebben besloten het loon op basis van den goudfrank tc bere kenen. HEVIGE SNEEUWSTORM. Warschau, 8 Febr. (W.-B.). In het Wes ten van Klein-Polen woedt ccn hevige sneeuw storm Op verschillende baanvakken van den spoorweg en oan de telefoon- en telegraaflijnen is ernstige schade aangericht Het spoorweg verkeer is op verschillende lijnen door dc opge waaide sneeuw gestremd. RUSLAND. DE ERKENNING DOOR ENGELAND. Het Britsche ontwoord. Londen, 8 Febr (R.) Rokofski, de sov jet-vertegenwoordiger te Londen, is door Mac donold op het ministerie van buitenlandsche zaken ontvangen Hij overhandigde het offi cieels ontwoord von de Russische regeering op de jongste Engelsche nota nopens de erken ning. Londen, 8 Febr. (N T. A Draadloos) Rakofski, de Russische vertegenwoordiger al hier, heeft heden oan Macdonold het ontwoord zijner regeering aangeboden op de nota van erkenning Het antwoord zegt, dat de Russi sche regeering nota neemt van deze erkenning en, „ter uitdrukking van den wcnsch van h»t tweede congres van dén bond van Russischo socialistische sovjet-republiken. dat samenwer king tu«srhen d» volkeren van Gm«t-Rrittnn- nië en Rusland een der zorgen is, die Moskou het naast aan het hart liggen" bereid is do hangende vraagstukken op vriendschappelijke wijze te bespreken en te regelen, onverschillig of zij direct of indirect samenhangen met feit der erkenning De sovjet-regeering zegt, dat zij dienvolgens bereid is te komen tot een overeenkomst met Engeland om de vroeger» tractaten die, of zijn opgezpgd, of hun rechts kracht hebben verloren als gevolg der gebeur tenissen tijdens of na den oorlog, te vervangen. Ten dien eind° is de Russische regeering be reid vertegenwoordigers met olgeheele vol macht naar Londen te zenden, wier taak het eveneens zal zijn de bestaande vorderingen en verplichtingen tusschen de partijen wederzijds te regelen en eveneens middelen te beramen voor het herstel van Ruslands credict in Groot- Brittannië. De nota zegt verder, dat de sovjet-regeering in olgeheele overeenstemming met de Engel sche van meening is. dat algeheel vertrouwen cn niet-inmenging in elkanders binncnlandsch» aangelegenheden noodzakelijke voorwoorden zijn ter versterking en ontwikkeling der vriend- schnpnelirke betrekkingen, terwijl ten slotte aan de Engelsche regeering wordt medege deeld, dat in afwachting van de aanstelling vnn ccn ambassadeur Rakofski als zaakgelastigde zal optrecj^n. Dc onti-Britsche propaganda. Moskou, 8 Febr. (W. B.) De Iswestia wijst, naar aanleiding von den Engclschen eisch om elke propaganda achterwege te loten, op d» omstandigheid, dot de derde Internationale niet met de so v iet-u egeering moet worden ver word en dat Macdonold tot de tweede in ternationale behoort, welker propaganda tegen Rusland bekend ia Tsjilsjerin over de erken ning door Italië. Rome, 8 Febr. (B. T. A.) In een brief aan Tsjitsjerin spreekt Mussolini zijn voldoening uit over de onderteekening van het handels verdrag met Rusland en deelt hij mee, dat, aan gezien thans, overeenstemming is bereikt, hij thans de kwestie van de erkenning de jure van sovjet-Rusland door Italië als geregeld be schouwt. Hij spreekt zijn vertrouwen uit, dat deze dag het begin zal beteekencn von een nieuwe, vruchtbare samenwerking. VEREEN IGDE STATEN. DE DOOD VAN WILSON. De houding van Duitschland Keulen, 8 Febr. (W. B.) Naar de cor respondent van do Kölnische Zeitung te Washington aan zijn blad seint, is bij een on derzoek inzake het niet halfstok vlaggen van het Duitsche gezantschap bij Wilsons dood gebleken, dat noch het departement van stnat noch de deken van het corps diplomatique het gezantschap van WSlson's overlijden mededee- ling had geduun. EEN EXECUTIE DOOR GAS. Carson, 8 Febr. (R.) Hier tor stede is heden de eerste executie door middel van doo- dclijk gas verricht. De geëxecuteerde mun was ccn Chinceschc moordenaar. Hij werd stevig vastgebonden op een stoel, geplaatst in een steencn gebouwtje op de binnenplaots der ge vangenis De deur werd daarop hermetisch ge sloten en het doodelijk gas binncngelotcn. Offi- cieele getuigen zagen door twee ramen toe. Dc geneeshecren gaven als hun mcening te ken nen, dot de moordenaar in minder dan dertig seconden bewusteloos was, doch dat het leven niet binnen de zes minuten geweken was. Oost-I ndië. HET POLITIO-SCHANDAAL TE BATAVIA. Uit Batavia wordt geseind Dc Road van Justitie heeft Van Rossen, over eenkomstig den eisch, voroordceld tot 6 jaar gevangenisstraf onder aftrek dir preventieve hechtenis. GESCHORST. De burgemeester van Scmorang heelt den di recteur van de waterleiding oldour, den heer E. J. Minkman, geschorst wegens het aannemen von retourcommissic. KORTE BERICHTEN. Mclkprijsverloging. Dc melkprijs tc Amsterdam zal met ingang van* 10 Februari met 1 cent per liter ve. loagd worden. Auto-ongeluk. Een outo van dc Z. N. S. M. te Princenhoge is gistermorgen door te snel rijden cn doo; verkeerd uitwijken tegen een paal gebotst. De chauffeur kreeg geen letsel, doch dc medc-in- zittende, ccn chef-machinist, kreeg ernstige wonden non het hoofd, zoodat hij in het gast huis te B:cdo moest worden opgenomen. De auto werd zwaar beschadigd. Brand. Door onbekende oorzaak is te Hapel-Ave- zaoth bij Ticl geheel afgebrand de arbeiders woning van Joh. van Dijk. Verzekering dekt de schade. Te Langcraar is de boerderij van A. Kem penaar geheel afgebrand. Ongeveer 100 stuks hoornvee cn varkens, die in den stal aanwezig waren, konden met moeite worden gered. Ver zekering dekt de schade. De oorzaak van den brand is hel vlamvatten van de zoldering, waar aan een petroleumlamp was bevestigd. Valschc zilverbons. Te Leiden zijn valsche zilverbons van 2,50 in omloop Ze dragen het seriemerk F. S. 973341 en in plaats van Rijkskontoren stoat er op rijskontoren. Consternatie in een ccnmons- wogen. Te Haarlem werd dc wogenvoerder van een eenmonswngen, toen de tram in de Jansstroat was, ter hoogte van het gouvernementsgebouw, plotseling onwel Hij viel achterover cn dc tram reed door Onder dc passagiers hecrschtc groote consternatie. Op het Spoarnc gelukte het ccn possagier dc trom tot stilstand tc brengen. De wagenvoer der werd toen naar het St. Elisabeth Gasthuis vervoerd. Een gevaarlijke weg in den nacht. Men meldt aan de M s b. Terwijl de heer B. van Haarlem per fiets Woensdag nanr Santpoort reed, omstreeks mid dernacht. kwam hij in snelle vaart ter hoogto van de Jan Gijzenvoort, onder Schoten, te recht tegen $en ijzerdrood, midden over den weg gespannen. Dooi de voort brak de draad. De heer B. reed ongeveer tweehonderd meter verder, toen een tweede draad hem trof, ditmaal tegen do kin. Nu evenwel had de aanraking noodlottigo gevolgen de heer B verloor zijn evenwicht en smakte met geweld een vijftal meters verder bezijden den weg. De draad was bevestigd aan dc borden, welke de maximum-snelheid vermel den. Het ligt geen twijfel, of hier is boosaardig opzet in 't spel. Argeloozc fietsers worden in dezen strik gelokt, met het kennelijk doel ze to berooven. Dc heei B. heeft politiegeleidc verzocht cn verkregen en zoo zijn tocht voortgezet. Dc politie heeft aanstonds een grondig onderzoek ingesteld. De Marker visscncrsvloot mindcrL Dezer dagen zijn twee marker botters ver kocht voor de Duitsche Rijnvaart. De Marker visschersvloot is sinds 1918 van 120 tot 70 botters teruggeloopen. Om een paar gulden. De 42-jarige ongehuwde landbouwer J. R. te Son (N.-Br.) had met den handelsreiziger J. van R. ccn geschil over een paar gulden. De laatste begaf zich Woensdagavond naar R. om zijn schuld te voldoen. Tusschen de beide manner, ontstond toen een woordenwisseling, waarbij dc landbouwer den handelsreiziger voor oplichter uitschold. R. trok toen plotseling een revolver uit zijn zak en loste twee schoten op den han delsreiziger. Het eerste schot ketste, terwijl het tweede schot geen doel trof daar R. opzij sprong. Eenige uren na zijn daad werd R. door dc rijks- en gemeentepolitie gearresteerd. Verdronken. De 5I-jarige J. V. te Oosterheide is in deze gemeente door onbekende oorzaak te woter ge raakt en verdronken. Diefstal von ijzer. Door de recherche tc Maastricht zijn aange houden een zekere P. A. W., wonende in de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1