AMERSFOOBTSCH DAGBLAD A. VAN DE WEG buitenland. DE EEMLANDER IRORHKEIITSPBIJS KINDERWEEGSCHALEN TE HUUR BIJ Langestraat 23 Telefoon 217 JOH. VAN DIJK FEUILLETON. Terug in he4 leven. 22e Jaargang No. 190 per 1 CJOI per 5 tsaaadc® voor Amerv Uaort f 2.10, Idem franco f 1". pet «ark (met gratis verzekermg ptakkaa) f 0.17s, alsoedsrlijkc trammers fy DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTAEKEMINO H*. <79(O. TEL INT. ETS. Dinsdag 12 Februari 1924 FtBiBiimiHiiazLir^- bcw*l>a-mer. elfa> rr*d 0 25. dwnrtuabw dinetn co Ueld»diRh«idMdTt.«ni»ici> »oof de bef Ir der' prifv Voor lumdtl ca bedrijl boteea leer 7oordeel.ee beojllneen toot het «dTerteeren Ecn« diculaire, bevattende da voorwaarden. woedt op aanvraag tocucxondca. j DU ITSCHLAND. Bijeenkomst der commissie voor buitcnlondsche zaken uit den rijksdag. Ber I ijn, 1 T Febr. (W. B.) De commissie voor de buitenlandsche zaken uit den rijksdag is tegen Maandag bijeengeroepen ter bespre king van den buitenlondschen toestand, met name de kwestie van Rijn en Roer. DUITSCHLANDS HANDEL MET HET BUITENLAND. De officiecle statistiek van Duitschland's buitenlandschen handel voor het jaar 1923 toont, blijkens een telegram uit Berlijn, aan, dat deze handel nog niet de helft van den omvang bereikt heeft, die in vredestijd be reikt werd. Deze achteruitgang wordt toege schreven aan de toestanden, die in het bezette gebied geschapen zijn door de uitschakeling van de Duitsche douane-autoriteiten en do kortwieking van het Duitsche bestuur. HET HANDELSVERDRAG MET AMERIKA. Wolff seint uit Berlijn De inhoud van het te Washington onder» teekende Duitsch-Amerikaansche handelsver drag is thans bekend gemaakt. Het omvat 32 artikelen. Het hoofdpunt van het verdrag vormt artikel 7, dat het onvoorwaardelijke meest begunstigd zijn in den wederzijdschcn goederenruil vastlegt. Daarbij zullen goederen, die in schepen van een ander land worden in gevoerd, aan geen andere of hoogere rechten onderworpen zijn, dan wanneer ze met een binnenland"ch schip worden aangevoerd. Ook dooTvoervrijheid is in het verdrag verzekerd. Er zal geen verhooging van doorvoerrechten plaats vinden. De rentevoet van goudcredieten. Wolff seint uit Berlijn Van heden af wordt voor goudcredieten de officieele rentevoet voor wissels met drie maanden looptijd tot 12 pet. en voor lecningen op longen termijn tot 15 pet verhoogd. DE GOUDBILJETTENBANK. Berlijn thans als zetel gekozen Uit Rome wordt d.d. gisteren aan de Tel. be richt De Italioansche gedelegeerde in de eerste commissie van Experts, prof. Flora, heeft een interview toegestuon aan den Berlijnschen cor respondent van de „Tribuna" en daarbij ver klaringen afgelegd, welke een belangrijke non vulling vormen van het door deze commissie uitgegeven communiqué in zake de goudbiljet- tenbank. Prof. Flora verklaarde, dot de commissie van experts, met het oog op de moeilijkheden, waar mede Duitschlond thans te kanipen heeft bij het verkrijgen van levensmiddelen en gtond- stoffen, de stichting van een particuliere goud- biljettenbank voorbereidt Deze bank zou voor 50 pet met Duitsch kapitaal en voo; 50 pet. met buitenlandsch kapitaal werken. Zij zou zoo wel de Rentenbank alsook de Rijksbank in zich moeten opnemen. De bank zou het ook moge lijk moeten maken, dat het land, dot geen ac tieve handelsbalans heeft, in het buitenland kan koopen, daar anders die industrie noch tot produceeren, noc-h tol exporteeren in staat zou zijn. De centTale zetel van de bonk, welke binnen drie maanden zou moeten worden opgerich zou te Berlijn gevestigd zijn en de Duitsche president zou worden bijgestaan door Duit sche commissarissen. De reserves van de bank zouden in Zwitserland worden belegd. Wat betreft het Roergebied, aldus prof. Flora, fs de commissie van meening, dat het geheele Duitsche gebied een ondeelbaar politiek, finan cieel, economisch en administratief geheel vormt. Hij voegde hieraan toe, dat de bespre kingen met de Duitsche gedelegeerden volko men correct zijn geweest en dat de commissie den indruk heeft gekregen, dat de Duitschers volkomen eerlijk en oprecht zijn opgetreden. Ten slotte verklaarde prof. Flora, dat, in dien het economische leven niet door de poli- liek wordt verstoord, de laatsto phase van de besprekingen, welke op 18 Februari a.s. te Pa rijs zal aanvangen, tot bevredigende resultaten zal leiden voot het economische ieven, niet alleen voor Duitschland, doch ook voor de ge allieerden en geheel Europa. Nadere bizonderheden. B e rl ij n, T 2 Febr. (V. D.) Uit financicele kringen wordt vernomen, dat als basis van dc conversie van popiermarken in rentemarken genomen zal worden een billiocn popiermar ken 1 goudmark. De nieuwe bank wil ope- reeren zoowel met Duitsch, als Zwitsersch, Ne- derlandsch en Britsch kapitaal. De hoofdzetel zal waarschijnlijk in Zwitserland gevestigd worden. (Een ander bericht in ons blad over dezelfde aangelegenheid meldt echter, dot vol gens professor Flora de hoofdzetel in Berlijn gevestigd zal worden.) De plannen kunnen ech ter niet uitgewerkt worden, voordat de C. v. H. een eindbeslissing neemt. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het spoorwegverkeer in de Britsche zone. D u s s e 1 d o r p, II Febr. (B. T. A.) Daar de technische conferenties met betrekking tot de spoorwegen in de zóne van Keulen zijn uit gesteld, werd voorloopig bepaald, dat dc her vatting van h^f verkeer op de internationale treinen van Aken naar Keulen vice versa van II Februari af zal plaats hebben en dat er naar gestreefd zal worden van 14 Februari af vijf express- of sneltreinen te doen loopen in elke richting van Moinz naar Dusseldorp langs de route BonnKeulenReisholz. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Rijn-Hessen ontruimd. Frankfort a. d. Main, II Febr. (W.B.) Nadat de regeeringsgebouwen te Mainz cn Bingen door de separatisten waren ontruimd, is thans geheel Rijn-Hessen van separatisten gezuiverd. De tanende macht der sepa ratisten. Bod Ems, II Febr. (W. B.) Het gebouw van het staatskurhaus, dat sedert begin No vember 1923 de zetel der regeering van Dor- ten was, is door de separatisten ontruimd en de vlaggen zijn verwijderd. Dortcn zelf was reeds eenigen tijd verdwenen. De separatisten verstoken van den steun van De Mctz. Berlijn, II Febr. (W. B.) De B. Z. am Mittag verneemt uit de Palts, dat er steeds meer teekenen komen, dot generaal de Mrtz zijn separatistische politiek heeft opgegeven cn de separatisten in de Palts in den steek schijnt te loten. Te Koisersloutern en Landau hebben de separatisten hun vlaggen ingehaald en men verwacht hun aftocht Een bctooging te Dusseldorp. Dusseldorp, II Febr. (W.-B.). De door de "separatist én té Dusseldorp gehouden prepa- gando-vergndering is zonder incidenten vcrloo- pen, maar heeft voor de beweging geen resul taten opgeleverd. De deelnemers bestonden uit enkele honderden leden van buiten de stad (dc z.g. Rijnlandsche Onafhankeliikheidsbond) en uit communisten. Matthes verklaarde in zijn .rede inzake de ontbinding der z.g. voorloopige regee ring, dat de beweging niet in staat was geweest een duurzaam succes te boeken. De tweede maal zou men het anders aanleggen en uit de ervaring kracht putten voor een nieuwe bewe ging, die reeds in wording is. De communisten verklaarden zich bij de discussie tegen de af scheiding van het Rijnland. Matthes' meening, dat naar aanleiding van Frankrijks eisch tot voldoende beveiliging der grens een intergeallieerde of neutrale Rijn- en Roerstaat onder toezicht van den Volkenbond m-oest worden gegrondvest, vond evenmin den bijval der communisten. •ACTIVITEIT DER COMMUNISTEN. Compromitteerende stuk ken in beslag genomen. Stuttgart, II Febr. (NV. B.) Het minis terie van binnenlandsche zaken maakt bekend, dat de landpolilie erin geslaagd is door arres tatie van een communistischen koerier en inbe slagneming van bij hem gevonden stukken, on- omstootelijk vast te stellen, dat de communis ten van plan waren op 13 Februari door het heele rijk betoogingen op touw te zetten met Hoeden- en MantelmagazUn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Ochtend- japoBnen Dlrectolrs Honsen Zakdoeker Hand schoenen Ontvangen: een groots sorteerlog voorjaars boeden 9.75 7.25 v'og enkeh WINTER MANTELS tot zeer lage prijzen. 22.5015.00 TRICOT DAMESSLOBKOUSEN Extra Lang tot boven de knie J., voor Motor en Flets. 13HF. MODE-KLEUREN LANGESTRAAT 116 EBB het uitgesproken doel bloedige botsingen iet de politie te veroorzaken. Het ministerie heeft do noodige verordeningen afgekondigd DE VERKIEZINGEN IN THÜRINGEN. W e i m a r, II Febr. (W. B.) Blijkens den officieelen uitslag zijn in Thüringen gekozen 15 sociaal-democraten (2 zetels gewonnen), on- afhankelijken 0 (9 verloren), 12 communisten (6 gewonnen), Deutsch-völkischen 6 (6 gewon nen) en 32 leden van het blok van orde (6 ge wonnen). Dc onafhnnkelijken hebben 105,000 stemmen verloren. De gezomelijke burgerlijke partijen zijn ongeveer 25 pet. in stemmenaan- tal vooruitgegaan. Tot dusver zijn er 27 leden van links en 38 van rechts gekozen. DE VERHOUDING TOT POLEN. B e r 1 ij n, 11 Febr. (W. B.) Ter oplossing van de verschillen van meening tusschen Duitschland en Polen over de regeling van het onderdaanschap zullen te Dresden de onderhan delingen, die sedert het voorjaar waren stopge zet op 12 Februari met medewerking van den raad van den Volkenbond worden hervat. Rotenbacher contra Von Kahr. B c r 1 ij n, II Febr. (W. B.) Het Berliner Tageblatt verneemt uit München, dat Rothen- bacher, de hoogleeraar in het strafrecht, tegen von Kahr een aanklacht wegens beleediging heeft ingediend, omdat deze hein in een offici eele mededecling over het verbod van zijn bro chure ^Het geval-Von Kahr'" grove onwaarhe den en tendentieuze verdraaiing heeft verwe ten. Een lezing van Scheidemonn in Denemarken. Kopenhagen, II Febr. (W. B.) Op verzoek van het Duitsche studentencorps heeft Scheidemann, de gewezen rijkskanselier, giste ren hier een lezing gehouden over den nocd in Duitschland, die door een talrijk publiek werd bijgewoond. FRANKRIJK. VON HOESCH BIJ POINCARÉ. P o r ij s, 11 Febr. (B. T. A.) Poincaré ont ving om kwart over 2 Von Hoesch, den Duit- schen gezant, die hem zijn geloofsbrieven over handigde. Parijs, 11 Febr. (Haves). Bij de overhan diging van zijn geloofsbrieven aan Poincaré heeft Von Hoesch geantwoord op de tegenwer pingen von de Fransche nota van II Januari over den toestand in het Rijnland en daarover een aide-mémoire overhandigd. Doorna liep het gesprek over het herstel. P a r ij s, 11 Febr. (Havas). Huvos meent te weten, dat de verklaringen van Von Hoesch aan Poincaré over het herstel van zeer algcmccncn aard waren. Hij bracht geen duidelijke en nieu we vorstellen voor een regeling mee cn maakte toespelingen op de verklaringen, door Morx gis teren tot een afgevaardigde van het Zweedsche Roode Kruis afgelegd. Poincaré wees dc moge lijkheid von voortzetting vnn de besprekingen over het Fransch-Duitschc vraagstuk geenszins of. Hij verzocht Von Hoesch hem te beloven de voorstellen, die hij Frankrijk wil doen, schrifte lijk en in détails in te dienen, om die nauwkeurig te kunnen bcstudecren. DE FINANCIEELE DEBATTEN IN DE KAMER. P a r ij s, II Febr. (Hovos.) Nadat Poin caré dc kwestie van vertrouwen had gesteld, verwierp de Kamer met 360 tegen 182 stem men een door Blum ondersteund omendement- Bovier Lapierre, dot de schrapping voorstelde van artikel 2 van de belostingontwerpcn, het welk het creëeren van betrekkingen en het aanstellen van personeel in de tokken van staatsdienst verbiedt. De Kamer nam een aanvulling aan, waarbij de rechten der oorlogsverminkten worden ge reserveerd. De twee paragrafen van artikel 2 werden aangenomen. Een nmendement-Buisson om voor het oogenblik nieuwe subsidies oon scheepvaart-maatschappijen te schrappen werd na bestrijding vonwegc de regcering met 373 tegen 2C9 stemmen verworpen. Het arti kel werd ten slotte in zijn geheel aangenomen. De Kamer verwierp met 389 tegen 81 stem men een amendement vnn den communist Vnillont Couturier, dat herziening vroeg von de winsten, gedurende den oorlog gemaakt door industrieelen cn handelszaken. Morgen zullen de besprekingen worden voortgezet. ENGELAND. DB BIJEENKOMST VAN HET LAGERHUIS. Macdonald bij den koning. Londen, II Febr. (R.) Romsoy Macdo nald bezocht heden den koning cn ontving la ter den Frenschen gezant. De kabinetsraad, voor heden vastgesteld, is uitgesteld tot morgen. Naar men verwacht zal de premier ?ijn collega's bizonderheden mede- dcelen over zijn 's middags in het Lagerhuis te houden rede. Londen, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos.) De eerste-minister Mocdonold is heden door den koning in audiëntie ontvangen. Naar ver luidt, heeft hij een overzicht gegeven von zijn bewind gedurende de drie weken von zijn ambtsvervulling en von de politiek der nieuwer- regeering, die hij morgen officieel in het La gerhuis zol uiteenzetten. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN FRANKRIJK EN ENGELAND. De Matin, die een nauwere samenwerking tus schen Frankrijk en dc Engelsche rcgeer>\g voor staat, heeft verklaard, dot Frankrijk niet zou protcsteeren tegen een andere bezetting van het Rijnland, indien Fronkrijk's veiligheid er niet onder lijdt. DE BRITSCHE CONSERVATIEVEN. Baldwin herkozen als leider. Londen, 11 Febr. (R.). Baldwin, de pre mier van het verslagen conservatieve ministerie, is vanmiddag in een partijvergadering met alge- moene stemmen herkozen tot leider van de con servatieve partij. Dc politiek der conservatieve partij. Aan een draadloos N.T.A.-telegram ontleencn wij, dat Baldwin, die de vergadering der conser vatieven presideerde, een verklaring oflegde. waarin Hij de politiek uiteenzette, die de conser vatieve partij thans zal voltfcn. Hij zeide, dat van de politiek vwn tariefhervorminfr, waarop do partij bij do algemecne verkiezingen versluRon was, moest worden afgezien, totdat voldoende propaganda ervoor het volk de oogen zou hel>. ben geopend. De partij zou in d» toekomst echter ccn politiek volgen, die opkwam voor bizondere hulp voor dc noodlijdende industrieën, hetgeen kon geschieden door uitbreiding van de beginselen der wet op dc bescherming der in dustrieën. Do rijksprcfcTcntic moest in hot partijprogram behouden blijven, anders zou, zoo verklaarde hij, de toekomst von Engeland in ge vaar worden gebracht, door het rijk de cenige zekere markt voor Engeland was. Hierna stelde lord Balfour voor, Baldwin ols leider der partij to herkiezen. HET CONFLICT IN HET TRANSPORT BEDRIJF. De staking tegen Zaterdag verwacht Londen, 12 Febr. (V. D.) De conferen ties tusschen de havenarbeiders en do werkge vers in het havenbedrijf zijn heden afgebro ken. Dc havenarbeiders voltooien hun toebe reidselen voor een staking op Zoterdag a.s. Londen, 11 Febr. (R.) Een conferentie von havenarbeiders verwierp het voorstel der patroons tot verhooging dor looncn met één shilling daags cn het instellen van een onder zoek in de kwestie der vosto aanstellingen. Toch nog ccn schikking mogelijk? Londen, IT Febr. (R.) Gemeld wordt, dot het ministerie van arbeid morgen een bij eenkomst zol hebben met vertegenwoordigers der havenarbeiders cn de werkgevers. Dc hoop op een minnelijke schikking is daardoor her leefd. Een nederlaag voor de regcering vort Britsch-Indië Delhi, I I Febr. (R.) De regcering heef! vandaag haar eerste nederlaag geleden. Dc Sworajisten voerden n.l. met succes oppositie tegen dc behandeling vnn een wetsontwerp tot wijziging van dc pospoortenwet, straffen behelzende voor degenen, die gedurende Jonge ren tijd wegblijven don het pospoort toestaat. De oppositie rechtvaardigde hoor houding door te wijzen op een beweerd misbruik van do pospoortenwet. De rcgecring nam het wets ontwerp terug. ENGELSCH STOOMSCHIP VERGAAN. 17 leden der bemanning omgekomen. Dc Te!, bevat een Lloyds-bcricht uit Londen d.d. 11 Febr. inhoudendo: Uit Lissobon wordt gemeld, dat von hot s.s. Mora 17 leden van de bemanning zijn verdron ken, onder wie de kapitein. De Mora, welke op reis was van Manchester via Róttcrdam naar Italië, behoorde toe oon da firma Strick en Co. Ltd. te Londen. Het schip mat 5067 bruto rcg. ton. ITALIË. DE A.S. VERKIEZINGEN. B e r 1 ij n11 Febr. (W. B.) Uit Rome wordt oon dc Vossische Ztg. gemeld, dot dc vroegere minister-president Orlando heeft besloten zich op dc groote fascistische condidotenlijst voor de verkiezingen te laten plaatsen. Aon het hoofd van deze lijst zullen derhalve Mussolini, Salan- dra cn Orlando staan. HONGARIJE. GRAAF BETHLEN AAN HET WOORD. Boewapest, II Febr (V. D.). Een ver andering van den politieken koers in democra tische richting werd door den minister-president graaf Bethlen in ccn regeeringsverklnring aan gekondigd Bethlen verklaarde hierin, dat men trapsgewijze in alle instellingen democratische hervormingen moet doorvoeren. Het gaat hier niet, aldus Bethlen, om de opheffing van hot koninkrijk en het koningschap en de instelling van het twee-kamer-syst em, maar om een wederopbouw dezer instellingen op democrat!* schen grondslag. Indien men in Engeland het koningschap met een zeer ver doorgevoerde democrotie in overeenstemming heeft kunnen brengen, dan moet dit ook in Hongarije moge- lijk zijn. De liefde wondt niet, of zij lijdt zelve mede. WALLIS. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. .Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. i 18 ,rAllo, allo! Wat is er aan het handje? Allemachtig, het is Mr. Baltazar." Baltazar wees naar het moeras en zeide heesch: „Mijn chineeschc vriend ligt daar te ster ven. Er is een ongeluk gebeurd. Een ontplof fing of zoo iets. Hij ligt op stenen. U moet dadelijk mannen en doktoren zenden." „Lieve God!" riep de man uit „Natuurlijk zal ik dat. Kom binnen en vertel me alles. U wilt toch niet zeggen, dat die bommen u getroffen hebben? U schijnt er ook beroerd aan toe. Hij deed het hek open, pakte Baltazar om zijn middel en hielp hem de oprijlaan af loo pen. Weldra kwam een oude tuinman een handje helpen en tusschen zich in droegen zij den half bewustcloozen man het huis in en legden hem op een divan in de eetkamer. De gastheer schonk hem een sterke brandy soda in. „Hier drink eens!" Ket koele vocht was als een paradijsdrank voor, Baltazar's droge keel. Het ongewone opwekkende middel deed na enkele oogen- blikken zijn uitwerking. „Nou, wat is er nu eigenlijk gebeurd? U herinnert u mij nog wel? Ik heet Pillivant. Een anderhalf jaar geleden heb ik u een be zoek gebracht en hebt u mij de deur ge wezen. Maar dat is vergeten en vergeven. Jk ben niet haatdragend, \ooral niet als ierband er beroerd aan toe is. Wat kan ik voor u doen?" „Er heeft vannacht een ontploffing plaats gehad," zeide Baltazar, „waardoor ik tegen rfen grond geslagen ben. Ik werd vanochtend wakker cn zag, dat mijn huis tot den grond toe afgebrand was. Mijn Chineesche knecht ligt daar nog bewusteloos met een hersen schudding en gebroken becnen. Ik moest hulp gaan halen. U moet die onmiddellijk sturen." „In orde," zeide Pillivant. „U blijft hier. Ik zal gaan telephoneercn. Intusschen zol ik mijn vrouw bij u sturen. U hebt een bad en een verschooning, een dokter en een led noodig." „Bed!" riep Baltazar. „Ik moet naar Quong Ho terug." Hij stond op. toen Pillivant de kamer uit ging, waggelde hom na. Maar onmiddellijk daarna sloeg hij tegen den grond. „Hij heeft cognac gegeven," zeide hij tot zichzelf. „Hij stuurt zijn vrou.w Zij zal denken, dat ik dronken ben." En met inspanning van alle krachten wist hij zich op den divan te werken. Enkele minuten later kwam Mrs. Pillivant binnen. Zij was een verwelkte, vroeger knappe vrouw van achter in de dertig en droeg een lakensche rok, een laag uitge sneden zijden blouse cn een snoer parels om een magere hals. „Zoo, u bent gezept, noar ik hoor," zeide zij. „Neen, sta niet op. Blijf liggen. Als u het nog niet gehoord hebt. zult u wel blij zijn te vernemen, dat het ding twintig mijl verder op het moeras in vlammen neergekomen is en alle schoften levend verbrand zijn." Baltazar spande al ziin krachten in, om zijn hersenen te laten werken. „Schoften? Wat voor schoften? Waar hebt u het over? ik bagriip het niet." „Wel, de bemanning van de Zeppelin. Waar hij vandaan kwam of wat hij hier do^n wilde, weten we niet we zullen moe ten wachten tot we bericht uit Londen krij gen. Hij moet leelijk beschadigd en in de mist verdwaald zijn. Zij moeten hun bom men hebben laten vallen voor zij probeer den te landen maar vóór zij tijd hadden om Ie landen, was de Zeppelin al verbrand. Wij hebben dc bommen gehoord, maar dach ten, dat zij in het moeras terecht gekomen waren. Wc hadden geen flauw idee, dat zij iemand getroffen hadden!" „Zeppelin! Zeppelin!prevelde Baltazar. „Het is net alsof ik dien naam meer 'ge hoord heb!" „Hij is anders bekend genoeg, zou ik den ken." zeide Mrs. Pillivant, „Maar gelooft u niet, dat het het beste zal zijn, als wij u naar bed brengen, tot de dokter komt?" „De doktor moet dadelijk naar Quong Ho, Hi] is stervende." „Dan weet ik heusch niet wat ik doen moet." Baltazar sloot zijn oogen. „Ik zal dadelijk weer beter zijn. Het is die slag op mijn hoofd cn die lange wandeling met een leoge maag." „O, ik zal wat eten voor u halen! Wat wilt u het liefst hebben?" „Niets," zeide Baltazar. „Niets. Een oogen- blikje rusten en dan moet ik terug naar Quong Ko. Hij is -de eenigc in de heele we reld, om wien ik iets geef. Hij leefde nog toen ik wegging." „U bent toch niet ernstig gewond, hoop ik?" Hij sloeg zijn oogen weer open. „Neen, neen! Mijn hoofd is alleen aardig dik. Maar Ik ben ook niet zoo jong meer als vroeger. Tusschen twee haakjes, u hadt het daareven over een Zeppelin. Dat is immers een Duitsch luchtschip?" „Ja natuurlijk Hij richtte zich op op zijn elleboog en zijn ooigen schitterden onder zijn gefronste wenkbrauwen. „Waarom zouden Duitsche luchtschepen bommen op het moeras laten vallen?" „Dat heb ik u toch gezegd. Zij moesten hun bommen kwijt zijn vóór zij landden." „Maar waarom hadden zij bommen bij zich?" „Daar zou ik mc nu maar niet druk over maken, als ik u was," antwoordde zij vrij zenuwachtig. „U beseft, geloof ik, niet hoe ziek u bent." „Ik ben niet ziek en in geen geval ijl ik. Ik wjl het weten. Waarom hadden zij boomen bij zich? Wacht even. Ik hen nu weer hrelemaal beter. Mijn geest is helder. U zeide, dat het luchtschip in vlammen neerkwam en de schoften verbrandden. Wat wil dat zeggen?" „U hebt toch wel van de luchtraids ge hoord? Er over gelezen in de couranten?" „Tk lees nooit couranten. Luchtraids? Zeg toch in Gods naam wat u bedoelt." Zij keek rond om te zien, dat zij bij de deur kon komen. Zijn uiterlijk, zijn ver ward haar, dat met bloed bedekt was zijn ö'ogen, die uit een verwilderd en bebloed ge zicht schitterden zijn vuil, half naakt lichaam zouden meer dan voldoende ge weest zijn om een vrouw bang te maken. En hij" sprak als een krankzinnige. Zij gichelde nerveus. „U hebt. toch zeker wel van een Europee- sclien oorlog gehoord Hij ging recht op zitten. „Oorlog! Wat voor oorlog?" Mrs. Pillivant vluchtte de kamer uit. Bal tazar stond op. „Oorlog? Oorlog met Duitschland? Ja, na tuurlijk Duitschland. want Zeppelins waren Duitsche luchtschepen. Een Europeesche oorlog, had de vrouw gezegd. Nu eerst viel zijn blik op een courant, die opengeslagen op de eettafel lag. Niet meer denkend aan zijn pijn en uitputting, liep hij naar de tafel en greep hij dc courant dc hoofdjes ver bijsterden hem door hun verrassende open baring. Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Rus land, Duitschland. Oostenrijk, Bulgarije geheel Europa in oorlog. Hij staarde naar dc letters, toen een zware hand op zijn schouder gelegd werd. Hij keerde zich om en zog het dikke cn glimlachende gezicht van Pillivant. „Ik heb alles voor elkaar gekregen den dokter, dc politie, de ambulance. Ik zal or een paar meenemen in mijn Rolls-Royce en de dokter de anderen in zijn auto. We zul len den Chink in no time hier /hebben." „Den wat?" vroeg Baltazar met een vlug gen blik. „Den Chink den Chinees „0 ja. Mijn vriend Mr. Quong Ho. Als if er geen bezwaar tegen, hebt, ga ik mee.1* „Maar dat is onmogelijk, waarde heer. V moet naar bed. Het is heusch geen last. Er zijn vijftien slaapkamers in het huis. U kunt kiezen. Is Mrs. Pillivant niet hij u geweest?" „Zij heeft mij die eer bewezen." „Maar waarom heeft zij dan niet voor u gezorgd? Ik zal de boel wel even in orde brengen." Hii was reeds bij de deur, toen Baltazar hem terugriep. „Wacht even. Bekommer u niet om mij. Zeg mij één ding.'* Hij sloeg met dc palm van zijn hand op de open courant. „Hoe lang duurt het nou al?" „Hoe lang of wat al duurt?" vroeg Pilli vant, die terugkwam. „Deze oorlog." „Ik begrijp niet wat y eigenlijk bedoelt, zeide Pillivant verbaasd. „fk wil weten hoe lang de oorlog, waar ik in de courant over lees, nu al duurt." Pillivant keek hem met zijn kleine oogje» van terzijde aan. Hij begon hetzelfde ver moeden te krijgen als zijn vrouw. (Wordt vervolgd.)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1