AMERSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in hef leven. tMMEHISNUS 1023 WINTER 1924 WOLLEN PANTOFFELS JOH. VAN DIJK 22» Jaargang No. 192 t 1.10. Idea lime f Vper «act tmm ct»M» «amkara, 0.11». 1 CJDS. ft OIReCTEUR-UITQEVeKi J. VALKHOF*. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POrrilEKENINQ M* 47» 1». m INT 513. DE SCHADELOOSSTELLING De commissies van deskundigen. Berlijn, T3 Febr. (W. B.) De beraadsla gingen van de deskundigen-commissie zijn van- midday geëindigd. Het meest positieve resul- taot, dat bereikt is, is de opheldering van de kwestie van de goudbiljettenbonk. Verdere ge beurtenissen worden hier niet vóór half Maart verwacht (Bericht wordt verder, dat de voorzitter, gene raal Dawes, d?n Duitschen rijkskanselier zijn dank heeft betuigd voor de medewerking der* Duitsche regcering. die alle verzochte inlichtin gen verschafte. De riiksknnselier sprak er zifn voldoening over uit, dat de medewerking der Duitsche regeering bij den orbcid der comity's zoo on priis gesteld wordt en dankte verder voor de grooto nauwgezetheid, waarmede d" comités zirh van hun bu:,engewoon zware took gekweten hebben De Duitsche re^eering is voornemens het Duitsche moteriool, dnt ter be- srKjVking der deskundigen is gesteld, in een Witboek te publiceeren). UIT HET BEZETTE GEBIED. De stakingsactie. Keulen, T3 F e b r. (W. B.) In de streek van Solingen is de stakingsbeweging mislukt, terwijl ze te Barmen en Hagen nog in onverminderde mate voortduurt. Te Bormen is ook onder de spoorwegarbei ders een staking uitgebroken. die tegen den 9- tm'yen werkdag is gericht. Het verkeer onde.- vindt echter nog geen stoornis. Keulen, 13 Febr. (W. B.) De te Elberfeld stakende textielarbeiders hebben besloten van verdere staking of te zien en morgen weer oan het werk te gaan. Essen, 13 Febr. (W. B.l De communisti sche bond van hond- en hoofdarbeiders in het Roergebied roem zijn leden op tot groote be tooging tegen duurte, werkloosheid cn afschaf fing van den ochturigen werkdag. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING HEVIGE GEVECHTEN TN DE BEIERSCHE PALTS. Reeds zes en zestig dooden. Dnsseldorp, 13 Febr. (V. D.). Gemeld wordt, dot het Bezirksomt te Pirmoscns (Beier- sche Palts), waar de Beiersche sepcrotisten zich gevestigd hadden, door de tegenstanders bij verrassing in brand is gestoken. Er zijn veer tien dooden, waarvan acht autonomistm. Do hoogc in terg cal lieerde commissie heeft met o'gcmeene stemmen besloten den staat von beleg tc proclameeren cn vcrschrillcnde nationa listische organisaties tc ontbinden. Verder wordt vernomen, dat e<*n hevig gevecht is uitgebroken tusschon separatisten en tegen standers, dat den geheelen nacht duurde. Er zouden 66 dooden zijn. Dusseldorp, 13 Febr. (B. T. A.T Vol gens de Mittog zouden er te Pirmesens 66 doo den zijn te betreuren. Bizondcrheden over het bloedbad. Pirmasens, 13 Febr. (W. B.) De „Selbst- Bchutz" begon gisterenavond met den aanval tegen het regeeringsgebouw, dut door de seDa- retisten was bezet. De aanvallers werden be- scnoten. Daarna werd het gebouw met benzine begoten en in brand gestoken. De separatisten gaven zich daarop over, maar werden door de opgewonden menigte in stukken gescheurd. Schwab werd gedood. Het aantal dooden bedraagt 28 aan den kont van de seporotisten en 8 aan die van de be volking. Het aantal gewonden is groot. De Fran schen nomen een onzijdige houding aan. M a i n z13 Febr. (B. T. A.) Uit Pirmasens wordt gemeld, dot volgens een ooggetuige van het bloedbad te Pirmasens de dood van onge veer alle separatisten, die in het Bezirksomt waren, t w. ongeveer 40, valt te betreuren. Bij de burgerbevolking zijn 3 dooden gevallen en ongeveer 10 gewonden. De autoriteiten hebben vanochtend enkele personen gearresteerd. Uit Berlijn worden nog de volgende be richten d.d. gisteren aan het Hbl. gezonden De vertegenwoordigers der burgerij van Pirmasens stelden gisteren den separatisten, die zich in het Bezirksamt bevonden, een ulti matum, inhoudende, dot het gebouw des mid dags 5 uur door dc seporotisten moest zijn ontruimd cn dot zij dan de stad moesten ver laten. Toen de seporotisten oan dezen cisch niet voldeden, begof de burgerwacht zich naar het gebouw, waar een verwoed gevecht ont stond met de separatisten, die over een rui men voorraad munitie beschikten. De burger wacht werd door de brondweer gesteund. Gis teravond om tien uur duurde de strijd nog voort. Nadat eenige aonvollen der bevolking op het gebouw van het Bezirksomt waren afgeslagen, werd d\( laatste met benzine begoten en in brand gestoken. De vlammen looiden hoog op en verlichtten het nachtelijk striidtooneel. Alle klokken in de stad luidden en de gehcele be volking bevond zich op straat. De wanhoop maakte zich van de seporotisten meester. Elke tegenweer was vergeefsch en door ook de Fransche hulp, waarop men had gehoopt, wegbleef, stookten de separatisten ten slotte het vuren en verzochten hun leven te sporen. De bevolking kende echter geen erbarmen en sloeg eiken separatist, die vluchtend voor de vlammen het gebouw verliet, dood. Met brand- weerladders klom men naar de bovenste ver diepingen om de sennratisten in hun schuilhoe ken op te zoeken Hier in het brandende ge bouw werd maiv tegen man gestreden Van de 40 separatisten, die zich in het Bezirksomt be vonden, ziin er 28 óf in dc vlammen omge komen M door de verwoede bevolking gedood De brand in het Bezirksamt kon tot heden morgen nog niet worden gebluscht In Kaisersloutern hebben zich hedenmorgen dergelijke toonerlen afgespeeld. Sedert 8 uur is ook daar het Bezirksomt on- ofgebroken door d-? bevolking bestookt. De klokken riepen allen tot den strijd, alle zaken, fabrieken, winkels en zelfs de scholen waren den gonschen dag gesloten. Nadat reeds aan beide ziiden vele dooden waren gevallen, traden de bezottingsautoritei- ten op en zetten het plein en het Bezirksamt, waar zich niet alleen het hoofdkwartier der separatisten, maar ook dv zetel van het Fron- sche districtsbcstuur bevindt, of. Een delegatie uit de burgerij begaf zich naar den Franschen ploatse'ijkcn commandant en eischte den of- tocht der separatisten, daar onders alle be drijven zouden worden stopgezet. De comman dant behield zich zijn boriiss:ng voor. Omtrent den aflooo der actfe te Kaisers loutern kan niets worden gezegd, te meer daar gemeld wordt, dat uit andere plaatsen in de Palts separatisten in aantocht zijn om hun geestverwanten te Kaisersloutern te huVp tc komen. De beweging onder de bevolking om zich rrif te helpen schijnt zich ook over andere plaatsen in de Palts uit te breiden. Cp het oogenblik is het echter moeilijk nauwkeurige berichten te ontvangen. Do Pronschen. die zich nomerkeliik neutraal hebben gehouden, h^SV^n hedenmorgen de Rijnbrug hü Ludwigshnfcn voor het verkeer afgesloten Blükbanr vreesden zij, dot uit het onbezette Duitschland hulp voor de Paltsbewoners zou komen opdagen. Ook botsingen te Kaisersloutern. Kaisersloutern, 13 Febr. (W. B.) Sinds vanochtend 8 uur wordt er gestreden om het Bezirksamt, het hoofdkwartier van de se paratisten. Marokkaansche troepen grepen in om de menigte van voor het gebouw, dat te vens de zetel van den Franschen districtsged"- legeerde is, te verdrijven. Tot. dusver rijn één inwoner en één separatist zwaar en verschil lende personen licht gewond. Het gevecht ont stond doordat twee senarotisten een iron wilden afranselen. Toen politic-agenten hem te hulp kwamen, schoten de separatisten en wondden drie agenten. De hooge commissie stelt een onderzoek in. C o b 1 e n z, 13 Febr. (B. T. A.) Wegens de troebelen in de Palts herft de hooge commis sie een bijzondere commissie benoemd, bestaan de uit drie officieren, een Franschman, een Belg cn een Engelschmnn, die zirh naar de Palts zul len begeven om daar den toestond te onder zoeken en de maatregelen voor te schrijven. NIEUWSTE KLEUR2N GROOTE KEUZE LANGESTRAAT 116 OSH Hoedfn- en MantelmagazUn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Ochtend japonnen Dlrectolrs Krusen Zrkdoeker Hand schoenen Ontvangen m groote sorteeriog voorjaars boeden 9.75 7.25 ïog enkeli WINTER MANTELS tot zeer laga pr(jm. 2\50 15.Of die moeten worden genomen om de orde te her stelen. Zij hebben de opdracht om bij het ver vullen von hun taak in verbinding te blijven met den Kreistog en het mi'itoirc opperbevel. Uit Coblcnz wordt ons d.d. heden nog door Havas geseind, dat de hooge commissie to Pirmasens cn de omgeving den staat van be leg heeft ofgekondigd cn besloten alle natio nalistische vercenigingen aldoor te ontbinden, de aanstichters van de wanordelijkheden voor den krijgsraad te brengen, gedurende den nacht alle autoverkeer te verbieden en de politic te stellen onder de militaire autoriteiten. Verdere relletjes. Dusseldorp, T 5 Febr. (B. T. A.) Vol gens de Düsseldorfcr Nochrichten hebben er ge vechten plaats gehad tusschen de separatisten, die verschanst waren in het Bezirksomt cn groe nen von hun tegenstanders. De seporatisfen. die Zwcibrücken bezet hadden, zijn weggetrokken in de richting van Koiserloutern. De Franschen en dc separatisten tc Landau. Kaisersloutern, T 3 Febr. (W B.) De Fransche gedelegeerde te Landau hee't den se paratisten bevolen niets meer te ondernemen Te Ludwigshofcn en Spiers is alles rustig. BELGIE. DE DUITSCHE GEZANT. Wolff meldt, dat de nieuwbenoemde Duitsche gezant te Brussel, von Keiler, nog deze maand te Brussel zal aankomen ter aanvaarding zijner functie. FRANKRIJK. DE FRANSCHE STAATSINKOMSTEN. P a r ij s, I 3 Febr. (Havas). Dc op de staats- begrooting geïnde gelden over Januari 1924 bedragen 2295 millicen frank In cVt totaal is voor bui'ongewone inkomsten 215,493,2C0 be grepen, woorvon 200,C85,9CO voor oorlogs winstbelasting. De normale permanente in komsten bedroegen 2089 millioen, hetgeen 30^,184,000 meer is dan in Januari 1923. De indirecte belastingen en monopolies brachten T672 millioen op, de omze'bclasling f03,413,000. Zoo hooge cijfers waren tevoren nog nooit bereikt. DE FINANCIEELE PLANNEN. P a r ij s, 13 Febr. (Havas). Bokanowski, al gemeen rapporteur van de begrooting, heeft in de Kamer betoogd, dot de Kamer met spoed de voorgestelde finoncieele wetsontwerpen moet aannemen. Wanneer de bui cnlondsche houders van franken zullen weten, dat er evenwicht in de Fransche begrooting gebracht is en dat de betaling der achterstallige rente verzekerd is, zullen zij weer vertrouwen krijgen in den frank en tot zijn herstel meewerken. Minister de Lasteyrie zal morgen het woord voeren. ENGELAND. DE DISCUSSIE OVER DE REGOERINGS- VERKLARING. Dc vlootbasis von Singopcrc. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis vroeg Kenworthy of de regeering voornemens was nieuwe uitgaven tc doen voor droogdok ken voor slagschepen te Singapore. Ammon, parlementair secretaris van de admiraliteit, ant woordde, dat in ofwachting van het resultaat van een door de regeer.'ng in te stellen onder zoek van het geheelc plan, zulke uitgaven niet zouden worden gedaan, terwijl aan de autori teiten te Singapore lost wos gegeven geen ver dere verplichtingen nun te gaan. Een betoog van Baldwin. Baldwin hervatte het debat over de uiteenzet ting van dc regccringspolitiek. Hij verklaarde, dat Mncdonold geloofde, dat hij door het ten toon spreiden von een geest von redelijkheid geheel Europa kon doen huigen naar Engelond's wil, moor men zou de redelijkhe'd wel eens kun nen overdrijven zonder de rechtmatige beloo- n?ngcn doorvoor te oogs'cn. (Toejuichingen bij de oppositie). De toestond was verbc'erd, maur Mncdonold zette eenvoudig de politiek voort, die gedurende de laatste twaalf maanden con sequent was gevoerd. Donderdag 14 Februari 1924 riSTi mHiEmiM mi Inbdftip bewijsnummer, elke reeel m«er 0 23. d.cnrtMoH - dineen en Ucldidisheidwdee leunen eool de helm der prij» Voor handel en bedrijf bestaan zccc vooideclige bcnalincen voor het «dverieeren ben* ciicu atrv, bevattende d# voorwaarden, wordt op aanvfeMK toegezonden. «0»* Volgens een Britsch Todiogrom zeidc de oud premier en leider der conservatieven Baldwin o.a. nog in een uitvoerig betoog, toon hij een bespreking wijdde aan de verklaringen van Ramsay Mncdonold, wat gen door de arbeidersregecring vi.n Frankrijk, dot geen enkele oppositiepartij in deze omstan digheden geneigd was vromen tc stellen, die da taak der regcering moeilijker zoud$/i maken. Eet was inderdaad een reden tot dankbaarheid von den Volkenbond zijn. De rcgecring zou de ontwapeningsvoorstellen, die burgginof Cecil, ce vorige vertegenwoordiger von Groot-Brit- tannië in den Volkcnbondsruad, hod gedaan, nauwgezet en met sympathie overwegen, want de tegenwoordige regeerIng erkende ton vollo zijn tocgcwijdcn orbied ten behoeve van den Volkenbond. Wat Rusland betrof, was Po/moor van oordeel, dat het beste wos vriendschappelijk te beginnen en te trachten later de geschilpunten to regelen. Burggraaf Cecil betoogde, dat men diende te overwegen, of er een middel tc vinden was, waardoor dc sterkte-prcportics der bewnningen- gen von Engeland cn andere londcn zou kunnen, hij wilde niet zeggen gelijk gemaakt, moor dich ter tot elkaar werden gebracht. Het was do moeite woord alle pogingen in het werk tc stellen om er ondorc landen toe tc brengen hun strijdkrachten te verminderen tot ongeveer het zelfde peil, dnt Broot-Britannië had aangeno men. Geen grooto vermindering zou echter mo gelijk zijn, zoo'nng cr niet een hetere geestes gesteldheid in Europa cn definitieve overeen stemming tusschen de mogendheden was. Hij sn ok dc hoep uit, dnt de regeering zonder ver wijl een uit k:acht;ge figuren samengesteld© commissie zou instellen tot het doen van een onderzoek in deze zaak. Verwerping ven een motie der conservatieven. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis word na het debat de motie der conservatieven betreft de so'ndeerin- waarbij d- benoeming werd aanbevolen van een commissie van onderzoek naar de doeltreffend ste wijze, waarop d? Britscbe Industrieën tegen de buitenlnndsche concurrentie kunnen worden besche-md, verworpen met 290 tegen 103 stem men. De liberalen 'cn Lnbourmonncn stemden voor de oppositie, dat c)? tegenwoordige regce ring reeds zoo spoedig, nadat zij aan het be wind was gekomen, de politiek van minzame redelijkheid voortzette, die de vorige regeering - cn haar voorgangers onafgebroken had bn ge voerd. Hij spruk de hoop uit. dat dc nrb riders- regeering meer succes zou oogstten dan \e an dere hoeden geoogst. Gewagend van de Rus sische kwestie, zeide Baldwin, dnt dit een uiterst moeilijk vraagstuk was. daar het crcp aankwam vredelievende betrekkingen in 't leven te roe pen met een regcering, welker idealen geheel tegenovergesteld zijn aan die der Engclsche re geering. Dc critiek ven Asquith. Asquilh, die dr.orno ann het woord kwam. beweerde, blijkens den Britschen droadloozen dienst, dat het meerendcel der voorstellen von het binnenland:che po'itick program dar regee ring terug was te vinden in het verkiezingspro- gram van de partijen, cio zich thans in de "cpriosi'ie bevonden. Volgens een Reut er-telegram wijdde Asquith een bespreking oan den bestuursmaatregel von den minister van gezondheid, waarbij d? beper king werd ingetrokken ten eanzlen van het be drag oan uitkecring, dat de plaatselijke autori teiten non armlastige portonen kunnen uitkee- ren cn eveneens de straffen werden kwijtge scholden, krachtens deze beperking door het armbestuur von Poplar opgelegd. Hij zeide, dat indien de regeering dezen maatregel niet her zag, het uitgesloten wos, dot het Lagerhuis er zijn goedkeuring oan zou hechten. Deze zin speling op dc omstandigheid, dat der regeering bij de aanstaande d'scussie over dit onJerwerp v/el eens een nederlooy zou kunnen worden toe- gebrocht, werd bij de conservatieven en libe ralen met gejuich ontvnngen. Dc besprekingen in het Hoogerhuis. Ook in het Hoogerhuis, aldus een Britsch radiogram, maakte het .egeeringrprogram punt van discussie uit. Lord Po moor bepleitte geest driftig, dat de buitcnlnncsche politiek van Groot-B:ilnnniö z:ch zou boseeren op den Vol kenbond cn hij wees er cp, dat hij, teneinde als vertegenwoordiger von Groot-Britonnië in den Raad van den Volkenbond in stoot ie zijn voort durend voeling te houden met het departement van fcuitenlandsche zaken, in dit departement gehuisvest was. Pormoor venaarde dat dn kwes tia der bewapening deel diende uit te maken van de buitenland-che politiek. Des te dichter men het vraagstuk der ontwepenfng tot zijn op lossing bracht, des te grooter zou het succes tegen. DE POPLAR-KWESTIE. Londen, 13 Febr. (R.) Gisteren werd in het gebouw van het Logerhuis een vergade ring gehouden van het kabinet ter bespreking van de houding, door de regcering aan te ne men inzake de verklaring van Asquith ten op zichte van dc Poplnr-kwestie. HET VRAAGSTUK VAN. DEN WONING BOUW. Londen, 13 Febr. (N. T. A. Druadloos). Show, dc minister von arbeid, heeft in het Lo gerhuis meegedeeld, dat de onderhondclingcn met werkgevers en -nemers in het bouwbedrijf veel succes hadden gehad. Hij was van oor deel, lot het resultaat duorvnn zou zijn een groote vermeerdering van 't bouwen van hui zen. DE DREIGENDE B O OTWER KER SST AKIN G De toestond zeer ernstig. Londen, 13 Febr. (R.) De bespreking tusschen de vertegenwoordigers van dc boot werkers, en de patroons is heden voortgezet. D« beslissing is nog tot morgen uitgesteld. Van avond wordt de toestond als zeer ernstig be schouwd, door gezegd v/ordt, dot de patroons uit de provincie wel bereid zijn dc gevroogde loonsverhooging toe te staan, moor dat de Lon- dcnschc patroons geweigerd hebben.# DE TUBANTIA. Een twist omtrcni do bergfnj der loding. R?uter meldt uit Londen, dot het admiralï- t ritshof uitspraak gedaan heeft in de zonk vort !d? twee bergingsondcrncmingen, die twist hod den over de berging vnn de schotten van dc in 1916 gezonken Tubantio. Deze zook wos op 31 Januari voor het hof gebracht. De eischer, ma joor Sippe, was in 1922 den arbeid begonnen en had 40,000 pond sterling besteed aan het ber gingswerk en doarbij balen zijde cn nnd*r vrachtgoed opgehaald. Verijden jaar verscheen toen oen andere onderneming, die onder graaf Londi stoot, op het toonccl der berg'ng en bo gon eveneens met bergen. De eischer Lew^erde^ cot de tweede firma zich doordoor schuldig ge maakt hod nan indringing op des citchcrs ope ratiegebied. Het hof heeft thans uitspraak ge daan ten gunste van Sippe. Deugd is de eenige adeL B. FRAUKLIN. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. HOLD AN US Jr. t £0 De verpleegster lachte. De patiënt was veel beter. Zij wilde weggaan, maar Balta- Jtar riep haar terug. ..Vóór u gaat, moet u mij even zeggen of ik nu alles goed inzie. Dc Europeesche oor log heeft nu al twee jaar geduurd. En bij de nieuwe manier van oorlogvoeren laten de Puitcchers uit Zeppelins bommen over Engeland vallen. Een Zepnelin heeft Woens dagnacht bommen op mijn huis geeooid om ze kwijt te zijn zooals Mrs. Pillivant mc verteld heeft. U ziet. ik herinner me alles weer. Daarna is hij in vlammen gedaald cn heele bemanning verbrand. Is het niet zoo „Precies zoo is het gegaan," antwoordde de verpleegster. ..Nou weet ik zoo wat waar ik ben," zeide Boltazar. De verpleegster ping zijn ontbijt halen, dat hij met smaak at. Hij was nauwlijks klaar, toen Dr. Rewsbv binnenkwam. ..Dat is prachtig." zeide hij. „Prachtig! Op zitten en eten. En hoe is de pols?" ..O. dat komt er niet op aan." zeide Balta zar, toen dc dokter zijn pols voelde. „Hoe is het met Ouomg Ho?" Dc dokter gaf oen ernstig rapport. Een fractuur in den schedel, zware hcrsenschud ding. Gebroken heen. Het bewustzijn was echter half teruggekeerd een hoopvol ten- ken. Maar het zou een moeilijke en lang durige geschiedenis worden. „Als u soms een specialist wilt raadplegen of speciale verpleegsters noodi'jr oordeelt, bp- hoeft u geen oogenblik te aarzelen." zeidc Baltazar. „Geld is geen bezwaar." „Tk zal het onthouden," antwoordde de dokter. „Maar als hij een even goed gestel heeft als li. dan zal bet best paan. Volgens de regelen der kunst moest u even hulpe loos zijn als hij." „Wat heb ik dan?" „Uw halve schedelhuid is weggerukt. Hoe u na uw krankzinnigen tocht van Woens dag nu op kunt zitten cn eitjes eten, is mij een raadsel." Baltazar lachte grimmig. „Ik heb heusch geen tijd om lang buiten westen te zijn, wanneer ik een achterstand van twee jaar Europeesche geschiedenis heb in te haln." „Die Êuropepsche geschiedenis komt later wel terecht," zeide de dokter. „Laat ik nu eens kijken hoe het met dat hoofd van u gaat!" Nadat hij een nieuw verband gelegd had. zeide hij tegen Baltazar:1 „En nu kalm liggen en niet piekeren over den oorlog. Ouonp Ho of wat ook!" „En vleugels laten groeien en een halo be stellen en dc quadratuur van dep cirkel uitwerken en de formule ontdekken van de Godheid in termen van de Laatste Functie van ÉnergieLieve God, kerel!" riep hii onstuimig, terwijl hij zirh on zijn elleboog oprichtte. „Begrijp ie het niet? Tk ben jaren long dood geweest mijn eigen dwaze, domme schuld en nu ben ik weer levend geworden en heb ik do wereld terueccvon- dan in een onbegrijpelijke ianboel. En als ik niet kan gaan proheeren dat tc begrijpen, zal ik stikstapel gek worden." „Ik kan u aleen bevelen in bed tc blijven tot ik u pernrisrie geef om op te staan," zeide de dokter. „Tot ziens. Ik kom vanavond nog wel eens kijken." Zcodra hij weg was, gooide Baltazar do dekens weg, cn sprong uit bed. „Laten alle dokters naar de hel Ioopen!" zeide hij. „Ik hen miin heele leven niet z'ck cewcest en niet van nlan er nu mee te be binnen. Trouwens ik ben zoo goed als ooit. Ik ca me aankleedcn." „Ik ben hanig, dat het niet gaan zal," zeide de verpleegster. „F.n waarom niet?'1 Hij keek een paar seconden naar dc vreemde, groen cn rood pestreentc zijden pyjama, die hij aan had en herinnerde zich d«m het vuile en bebloede ondervest en de flanellen broek, waarin hij te Water' End gekomen was. „Alle duivels!" riep hij uit. ..Zonder die geleende dingen hen ik nog naakter dan toen ik on dc wereld kwam." „Het zou heter zijn. als u weer naar bed cing." zeide de verpleegster. „Tk moet weer terug in dc wereld. En zoo gauw mogelijk." „Dat kunt u niet doen in een pyjama." „Ik moet miin gastheer ^ragen mij een paar kleercn te leenen." „Tk zal naar heneden gaan en hem erover spreken." zeide de verpleegster. Zij ping weg. terwijl Baltazar op den rand van het bed ging zitten. Al heel gauw kwam Pillivant binnen, die hem heel hartelijk be groette Heel blij hem zoo goed te zien. Was al half bang geweest, dat er uit zijn huis een begrafenis zou zijn. Gehoord, dat hij een paar kleeren wilde hebben. Met alle soorten vnn genoeeen. Zou morgen dc spulletjes bij elknnr zoeken. „Maar ik heb nu kleercn noodig," zeide B.oltnzar. Pillivant schudde ziin hoofd. „Ik moet de bevelen van den dokter opvolgen. To^n ik dat den eersten keer niet gedaan heb. kreeg ik hiina een liik in huis. cn als er één ding is, dat Mrs. Pillivant niet zien kan. dan is het egn lijk. Toen haar oude tante hier stierf, is zij bijna van haar stokje gegaan. Neen. neen, oude jongen," ging hij voort op een kalmeerenden toon, die Baltarar prik kelde, „ga nu ru. tig liggen, net als de dokter zegt. dan zullen we morgen wel eens verder praten over opstaan." ...Te hebt mc in je macht," zeide Baltazar, nijdig kijkend. „Ja zoo ongeveer. En ie bent niet gewoon je 7.iri niet te" krijgen." „Neen. dat geloof ik ook." zeide Baltazar. nu vriendelijker kijkend naar zijn gastheer. „Tk vermoed dat ie gelijk hebt. Een heet in lucht zon misschien wel goed voor mij zijn." Hij ging weer in bed terug cn knikte tegen de erpleegster. die hem in een makkelijke houding legde. „Een beetje omgang met an dcro mcnschen zou niiin manieren kunnen verbeteren. Fn daar ik alles nan u verplicht hen. Mr. Pill'vant. mag ik op ziin minst we! beleefd ziin. En heusch, ik ben u zeer dank baar en ik geef mij onvoorwaardelijk aan u over." „O. dat is in orde, oude jongen." „Neen, drt is niet in orde." rion Baltazar. die de onhebbelijke houding, welke hij van den beginne af aan tcgénoyor ziin gastheer aangenomen had. besefte. Ik hen meer dan onbeleefd geweest. Het spijt mij. Ik heb lang genoeg in China gewoond orn te weten, dat geen persoonlijke ramp gebrek aan hoffe lijkheid kan verontschuldigen. Ik begrijp, dat ik, door een peneesheer's raad op tc vol gen. uw huishouden de minste last zal ver oorzaken." „Maar ic behoeft niet zulke boekentaal te spreken." zeide Pillivant. „Ik heb zóólang met boeken geleefd, dat ik misschien met de tegenwoordige Engclschen niet goed meer om kan gaan." Pillivant keek hem argwanend aan. „De meeste boeken zijn geen steek waard." zeide hij. „U bent niet de r,erste wijsgeer, die een dergelijke meening verkondigd heeft," zeidc Baltazar lachend. „Heeft niet een van onze oude dramaschrijvers gezegd: ,Jc bemoefen met het inwendige van een boek is je bezig bonden met het geforceerde product vnn een andermans brein?' Neen. De mannen van de nractijk doen dc dingen, niet?" „Tk hen zelf een man van de praktijk,n zeidc Pillivant, „en als ik bedenk, dat ik als kantoorjongen met acht shilling in de week begonnen hen. dan moot ik zeggen, dat ik een bliksemschc boel gedaan heb. Luister eens," hij «cjioof een stoel vlak naast het bed, ging zitten en boog zich vertrouwelijk naar Baltazar toe „in Juli 101Ï was ik maar een klein bon we rt je een nnnnemertjo te Ilollnway. Toen Kitchener in September zijn mil Poen man opriep." „Wacht even!" riep Baltazar, terwijl hij zijn hand aan ziin voorhoofd bracht. „In September negentien veertien heeft Ktt'cho* ncr een millioen man opgeroepen?" „Ja zeker, maar dat is allemaal al oude geschiedenis. Enfin, tnen die oproep kwam, zeide ik tegen mezelf: een millioen man zullen onderdak noodig hebben. Tijdelijke gebouwen. Geen hout genoeg. Ik bezat geen ronde cert in dc wereld. Maar ik sloeg een aor.dcn slag en verkocht aan de regeering hout, dat ik niet had, voor tweemaal den prijs, waarvoor ik'wist. dat ik het zou kun nen koopen. Binnen zes maanden was ik riik en van\dat oogenblik af hen ik steeds rijker geworden. Ik heb een flat in Park l.ane cn dit huis hier, ik ben hij de munitie betrokken cn ik heb mijn auto's en evenveel benzine als ik hebben wil en ik ben van groot nut voor dc regiering en drang mijn rteentje hii voor het winnen van den oorlog. En daarbij niets te maken gehad mot jo idiote hoeken. Als ik me druk gemaakt had met hoeken, zou ik mijn kans verloren heb ben. Net wat jij gedaan hebt. Je hebt iczelf begraven in boeken pn zelfs niet gehoord yan den oorlo^, laat staan iets gedaan voor je vaderland. Boeken maken 'mc moe. Naar den duivel ermede!" (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1