PHILIPS LAMPEN A. VAM DE WEG F.H.Lomans Va'delis" K03TELOSZE «RfflK VOETBALSCHOENEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. H.V. MIDDENSTANDS EREDIETBANK IIBMEMEIIISPIUS PRUS m ABVEBlEHTifH Ml inbegrip EERSTE BLAD. Borstelwerk - Zeemen - Sponsen Langestraat 23 Telefoon 217 Utrechtschestraat 15 Telef. 483. Willem Groenhuizen MEDAILLES Spoorhorlofjes f 13.50 B. NSEWEG 99 I JOH. VAN DIJK ElecLro-TecliDiscli Bureau N1EÏÏEG en v. HARTEN Tel. 317 en 462. 22e Jaargang No. 194 per ouaaftdcB too* Araerv loori 1 2.10, IdeTD txanco t 1per week (met erato rerrckenn* plokken) f 0.17&. atro®darlijkc namaners AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Zaterdag 16 Februari 1924 1 c .os. dlRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47910. TEL INT. 513. bcwijsnüMW, elke ice«1 ..eer O.IS. dicMtxnbi.. din-en en üetdjdichddwJrcitentifn toot de helft der rrijv Voor handel en bedrljl best,». :eer TootJeelige bcpalinscn to or bet jdrevieeren ben» circulaire, berattende de Toorwiarden woedt 09 jqpvtauic toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Verslag; der Belgische deskundigen. Brussel, 15 Fcbr. (B T. A.) Dc drie Belgische deskundigen zijn uit Berlijn terug gekeerd. Zij deden vanmorgen can Theunis en Jaspar verslag van het resultoot hunner zending in tegenwoordigheid van DclaAoix, den Belgischen gedelegeerde in de commissie van herstel. Dc commissies van deskundigen. Berlijn, 15 Fcbr. (W. B.) De avond bladen vernemen, dat het door de commissies van deskundigen uitgewerkte project een groot financieel plan omvat, dat een orgonischen bund legt tusschcn de valutnhervorming en de scha devergoedingskwestie Als eerste voorwaarde voor het saneeringswerk, uldus de bladen, werd het herstel van dc politieke en economische eenheid van het land beschouwd Het Duitsche rijk moet weer onder een vol ledig souverein bestuur komen tb staan, ook wat betreft de belastingen en douanetarieven in het bezette zoowel als in het onbezette ge bied. Bovendien moet aan Duitschlond een moratorium en een in het buitenland bijeen te brengen leening worden verstrekt. Uit Bcrliin wordt draadloos gemeld: De president van dc rijksbank Schacht is naar het buitenland vertrokken om verdere onder handelingen te voeren in verband met de be spoediging van de oprichting der Duitsche goud- bank. Naar dc bladen vernemen, geschiedt deze reis in overleg met de commissie van deskundi gen. De bladen blijven zich voortdurend bezig hou den met het vermoedelijk resultaat van het werk dier commissies tc Berlijn. Men meent, dat de commissies vrijwel tot overeenstemming zijn ge komen over dc beste methode tot inning der Duitsche schadevergoeding en wel zoodanig, dat zij een internationale leening met do Duitsche staatsspoorwegen als onderpand voor mogelijk houden op voorwaarde, dat Duitschlond een vrij langdurig moratorium krijgt cn dot dc eenheid des rijks blijft voortbestaan, zoodat het spoor wegnet een geheel blijft vormen. Van de op brengst dier internationale lecning zou Frank rijk don een belangrijk deel kunnen verkrijgen, hetwelk dit land tc stade zou kunnen komen bij het bestrijden van zijn tegenwoordige finan- ciecle moeilijkheden. Wij ontleenen aan een telegram uit Parijs, dat generaal Dav.cs, die gisteren uit Berlijn is terug gekeerd, verklaard heelt dat de deskundigen, die cén onderzoek instellen naar dc Duitsche finan ciën te Berliin, ullc inlichtingen kregen, die zij wenschten. Dr. Schacht, dc president van de Duitsche rijksbank, komt Maandag naar Parijs met veel materiaal, waarnaar de deskundigen gevraagd hebben. Generaal Dawes denkt tegen I Maart de C. v. H. een volledig rappoit te kunnen doen toekomen. ENGELAND EN DUITSCHLAND. Men verneemt uit Londen, aldus een Berlijnsch bericht» dat gisteren aan het ministerie van buf- tenlandsr.he zaken aldaar een bespreking heeft plaats gehad tusschcn den Engclschcn gezant tc Berlijn, die zich thans te Londen bevindt cn don Duitschen gezant te Londen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Inbeslagneming van woningen. Wolft* meldt uit Dusseldorf, dat dc Fran- sche bezettingsautoriteiten te Dusseldorf on langs driehonderd woningen hebben in beslng genomen Thans hebben zij er naar de Vossische Ztg. meldt opnieuw tweehonderd opgcëischt De woningnood neemt ontzettende afmetingen aan, daar cr zelfs geen hotels meer beschikbaar zijn Er wordt in het geheel niet meer gebouwd, daar vooral nieuwgebouw de pcrccelen worden in beslag genomen De oude voorganger der Duitscher schilders prof von Gebhardt heeft bijna alle kamers van zijn huis moeten afstaan, zoodot de g-rijsasrd zelf zich moet behelpen van een zolderkamertje Maatregelen tegen Duitsche nationalisten. C o b 1 c n z, 15 F e b r. (Havas). De hoogc geallieerde commissie heeft besloten de wet geving op de geheime nationalistische vereeni gingen te verscherpen. Bij verordening worden tegen de leden van zulke vereenigingen strenge straffen bepaald, die tot levenslange opsluiting kunnen gaan. Een verbod van Degoultc. Generaal Degoultc heeft, blijkens een B. T. A.-telegram, in dc Roer verboden de Duitsche belastingen in Belgische en Franschc franken te betalen Hij heeft ook den uitvoer van Bel gische en Fransche franken uit dc Roer ver boden. Dc sluking-sactic in T bruin- kolcngebied. Keulen, 15 Fcbr. (W. B.) In een confe rentie van vertegenwoordigers der vakverecni- gingen, die betrokken zijn bij dc staking in het Rijnlancische bruinkoolgebied, werd beslo'ten dc staking voor het behoud tan den achturenda- voort te zetten. Bladen verboden. Dortmund, 15 F e b r. (W B.) Generaal Degoutte heeft voor fyet heelc bezette gebied Der Tag verboden lot 8 Augustus, de Berliner BörsenkurieT tot o Mei cn de Deutsche Sb'm- mo voorgoed. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc laak ven het speciale comité. Spiers, 15 Fcbr. (W. B.) Het door dc Rijnlandcommissie benoemde speciale comité ontving de vertegenwoordigers van den slaat, de gemeente en de pers, wicn werd medege deeld, dat het comité gekomen vos om orde cn rust in de Palts te hersteilen. Dc bevolking wordt uitgenoodigd met volstrekte kalmte dc te treffen maatregelen af te wachten. Deelne mers aan betoogingen enz. worden gestraft Bij beschikking van den districts-gc^plcgeer- de in de Palts zijn alle sport- cn stuócntcnvcr- eenigingen in het district Kaiscrslautern ont bonden. Poincaré over 't gebeurde <c Pirmasens. Parijs, 15 Fcbr. (Havas.) Duudct heeft in de Kamer zijn verbazing uitgesproken over dc houding van dc Franschc overheid bij de onlusten tc Pirmasens. Poincaré antwoordde, dot dc overheid zich natuurlijk onzijdig heeft gehouden cn zoo goed mogelijk de orde heeft bewaard cn dat voor het eerst dc geallieerde commissie met algemuene stemmen, die van den Engclschman inbegrepen, den staat van beleg heeft afgekondigd. De gebeurtenissen hebben de Franschen in het gelijk gesteld De bondgenooten hebben nu zelf moeten erkennen, dat dc uittarting kwam van do zijde van do nationalistische Bcierschc regccring. Gebouwen ontruimd. L u d w i g s h a f e n15 Fcbr. (W. B.) Het Bezirksamt te Landstahl is door de separatis ten ontruimd. Dc bevolking trok onder het lui den der klokken door de stad. Algemccnc staking. Kaiscrslautern, 15 Fcbr. (W. B.) Dc arbeiders, beambten cn ambtenaren in dc Palts hebben besloten in staking to gaan cn deze zoolang vol te houden, totdat de separatisten ook uit dc steden cn dorpen, waar zij zich nog tengevolge van den steun der Fransche dis- trictsgcdelegccrdcn handhoven, zijn verdwenen. Het verzet tegen de separatisten in dc Palts. B e r 1 ij n, 15 Fcbr. (V. D.) Thans zijn nog méér plaatsen in dc Palts van separatisten ge zuiverd. Uit Bergzabern werden zij met geweld verdreven, te Landstuhl werd onder het gelui der klokken dc Bcierschc vlag weer in top gc- heschen, te Neustadt werd door ambtenaren, ar beiders cn de burgerij een proteststaking tegen het voortduren van do separatistische!* eer schappij afgekondigd. De bestorming van hel districts- bureau te Dürkheim. B c r 1 ij n, 15 Fcbr. (V. D.) Dc Fransche delegatie heeft de inwoners van Dürkheim er van in kennis gesteld, dat er beambten gecr- icstcerd zullen worden, indien cb bij dc be storming van het districtsbureau betrokkenen niet ontdekt worden. Rustiger toestanden. Mainz, 15 Febr. (B. T. A.) Do-buitenge wone commissie heeft, na dc ontvangst van de afgevaardigden van dc Rijnlandcommissie, do militaire- overheid en dc vertegenwoordigers van de voornaamste steden uit dc Palts, in overleg met de Palntijnsche overheid besloten ter ken nis van het publiek te brengen, dot het herstel von dc openbare orde de eerste vcrcischte is voor de commissie om aan het werk tc kunnen gaan De bladen uit de Palts hebben besloten in denzelfdcn geest werkzaam tc zijn en aan den vertegenwoordiger van de autonomisten is ver zocht soortgelijke bevelen tc geiten om allo botsingen te vermijden. De nacht is in de hcelo Palts rustig geweest. Mgr. Testa in dc Palts. Spiers, 15 Fcbr. (W. B.) Mgr. Testa, dc pauselijke afgevaardigde, is in de Palts aange komen en heeft en bezoek gebracht aan den bisschop van Spiers. DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. Leipzig, 15 Fcbr. (W.-B.). In verband met de voorgenomen communistische onderne mingen hebben in Saksen verscheidene bom aanslagen ol pogingen daartoe plaats gehad. Te Schwarzcnberg werd een fabrieksdirecteur door het ontploffen van een bom gekwetst cn tc Hoher.stein-Ernstthal een fabrikant door een schot in den arm zwaar gewond. Do andere aanslagen hadden geen ernstige gevolgen. dC Zelfstandigheid der spoorwegen Berlijn, 15 Fcbr. (W. B.) Mei de instel ling van een zelfstandige economisch werkende onderneming der rijksspoorwegen bedoelt de rijksminister van verkeer den overgang tot een vergaande decentralisatie, die met neme op hel Bcierschc net zal worden toegepast. Evenwel wordt cok onderhandeld mt do ander innds- vegeeringen. DE HAMBURG—AMORiKA-LIJN. Keulen, 15 Febr. (W. B.) De Hamburg— Amerika-lijn zal einde Febr het onderbroken directe verkeer tusschen Hamburg cn Emme rik, Duisburg—Ruhrort—Dusseldorp—Keulen hervatten. DE "WERKLOOSHEID Berlijn, 15 Fcbr. (\V. B.) Het aantal on dersteunde werkloozen is in Jan. met ongeveer 125,000 tot 1,429,000 gedeald, het aantal dcr- genen, die slechts korten lijd werken, met 240,000 tot 401,000. Het totaal aantal werk loozen, met inbegrip van hen, die geen recht hebben op steun, bedraagt met hun gezinsleden toch nog altijd een vier millioen. SNEEUWSTORM. Wolff meldt uit Goerlitz, dat daar gisteren bij oen temperatuur van 7 graden beneden het nulpunt ol een etmaal lang een sneeuwstorm woedde, waardoor het verkeer geducht werd ontredderd. FRANKRIJK. uit de fransche kamer. P a i ij s, 15 Fcbr. (Havas.) Nadat Poin caré cn de Lasteyric dc kwestie van vertrou wen gesteld hadden, heeft dc Kamer met 530 tegen 242 stemmen een amendement van Bon- negous verworpen, waarbij voorgesteld werd du uitgifte van 80 millioen stoatspapieren van 50 frank, welke na 20 jaar ti pari zouden wor den terugbetaald met premies wisselend tus schen 500 en 100.000 frank, ter vervanging Elecirische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers- JUWELIER. Langestraat 13, Tclef. 852. Postr. 7562. Langestraat 39 Tel. 4S2 zuivere EAU DE COLOGNE Ziet onze etalage. Tooi Luicrsloort on Omstreken. Langegrachi 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders uaar ecu ieder cn nstur uil? plaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen eu vraagt giroboekje. GOALNETTEN - VOETBALLEN LANGESTRAAT 115 van rente. Poincaré had verklaard, dat het cr niet om ging om op het oogenblik kasgeld voor den staat tc verkrijgen, maar in dc toe komst het evenwicht te verzekeren van dc begrooting der verhaalbare uitgaven door dc permanente uitgave door permanente inkom sten to dekken. Dc Kamer heelt vorder met 372 legen 195 stemmen een amendement van Uhiy verwor pen, waarbij voorgesteld werd dc industricc- len en kooplieden te verplichten hun vreemd geld aan tc geven cn met 405 tegen 105 stem men een amendement Aubriot, waarbij oen buitengewone progressieve belasting ingesteld werd tot een bedrag van du opbrengst van een oi* verscheidene dagen arbeid of inkomen, nl naar den omvang van ieders inkomen. Léon Doitdct vestigt de aandacht van dc Kamer op den toestand van den middenstand. Bokanowski zegt, dat de intcllectucclu klos sen in Duitschland, Rusland en Oostenrijk ver dwijnen tengevolge van de financieclc ineen zinking dier landen .en tengevolge van dc be lastingen. Minister de Lasieyrie merkt op, dat het rc- gceringsontwerp juist cr nocr streeft den frank zijn waarde ie hergeven teneinde den midden stand te redden cn hij noemt het voorstel van Lefèvrc een tc gemakkelijke oplossing. Poin caré stelt de kwestie van vertrouwen tegen het \GorsteI Lefèvrc, welk voorstel daarop met 500 tegen 202 stemmen verworpen wordt. Maandag wordt dc behandeling voortgezet. DE DLXMUDE. P a r ij s, I 5 F e b r. (Havas). De minister van marine heeft de bemanning van het verdwenen luchtschip Dixmudc bij 'dagorder van het leger vermeld. ZWITSERLAND. EEN SAMENZWERING TEGEN CON- RADI EN POLOENIN. Volgens dc Tribune dc Genèvc heeft dc po litic tc Lausanne con samenzwering ontdekt le gen het leven van Conradi en Polocnin. Deze moesten vermoord worden door een agent van dc Tsjekn, Loctsjinski genaamd. ENGELAND. De prins van Wales luncht met Mucdonahl. Londen, 15 F e b (V. D.) Het eerste „uit stapje" van den prins van Wales, sinds hij door een val van zijn paard het sleutelbeen brak, was nanr Dowingslrcet, waar hij mot Mocdonald hmchlc. Londen, 10 Fcbr. (R.) Bij een gisteren gehouden lunch in Downingstrcel heeft dc prins van Wales hulde gebracht aan Ramsay Mocdo nald. De Britschc Middcllundschc Zee-vloot. Uit Malta wordt bericht, dat door dc plaats vindende reorganisatie von de Britschc marine dc Middellnndschc zccvloot het sterkste deel vim de Brltscho zeemacht zal vormen. EEN PELGRIMSTOCHT NAAR PALESTINA. Rome, 1 Feb r. (N. A. Draadloos). Kardin Bourno heeft heden Rome verlaten om naar Marseille te guan, vanwaar hij met 170 Engelscho pelgrims naar het Heilige Lona zal vertrekken aan boord van hot Fransche stoom schip Phinx, dat do pause!like vla* voert. DE ANGLO-PERSIAN-AANDEEI.ON. Geen verkoop door dc regeering. Londen, 1G Feb r. (R.) In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft dc kanselier van dc schatkist, Snowdcn, verklaard, dat dc regccring weigert dc Anglo Pcrsian-uandcnlcn to verkoopon cn niet voornemens is dit lo over wegen. HET CONFLICT IN HEI HAVENBEDRIJF. Dc staking wordt een feit. .uiidcii, 15 Febr. (R.). Dc onderhande lingen inzake het geschil tusschen tic haven arbeiders cn werkgevers in liet havenbedrijf zijn mislukt. Het is thans zeker, dat tie arbeiders (iet werk zullen neerleggen. Om twaalf uur vanmiddag wordt hel werk neergelegd. Londen, (5 F b r. (R.). Bcvin, d>- secre taris van den trunsportwerkers-vakbond, ver klaart, dat het besluit om morgenmiddag ont 12 uur in slaking to gaan, is bekrachtigd. Ofschoon morgenochtend nog can bijeenkomst van gedelegeerden wordt gehouden, op dringend verzoek van den minister von arbeid, sluit dit niet in, dat do stakingsnankondigingon zullen worden uitgesteld. Aan het departement van arbeid wordt ver zekerd, dat vertegenwoordigers van beide par tijen morgen mot den minister zullen confe- rceren. Nog ccnigc hoop np oen regeling Londen, 15 Fcbr. (N. T. A. Draadloos). Nieuwe pogingen zijn aangewend om dc staking der havenarbeiders, dié 2 shilling loon meer pe dag verlangen, tc voorkomen. Tot dusver zijn de onderhandelingen tusschcn werkgevers cn arbeiders op niets uitgcloopen cn heeft ook het aanbod van bemiddeling von oen minister van arbeid om een regeling tot stand tc brengen, gefaald. Heden zijnltelcgrnfisch bevelen aan do plaatselijke vereenigingen uitgezonden om be houdens tegenbevel morgenmiddag tc 12 uur in allo havens het werk neer Ie leggen. Er beslaat echter nog hoop op een regeling in n nieuwe bijeenkomst hedenavond. DE KWESTIE INZAKE POPLAR. I)e motie der liberalen. Uit Londen d.d. gisteren: Dc motie, die door dc liberale partij is inge diend tegen het optreden von den minister van Openbare Werken, Wheutley, to Poplar, duar deze dc verordening -inzake vermindering dei uitkeeiingcn aan dc armen heeft opgeheven, zal volgens dc dagbladen, door een groot deel der conservatieven worden gesteund. Dc vorm van deze motie is echter zoodanig, dat dc premie er waarschijnlijk geen inotic van wantrouwen in zal zien, nóch tegen hemzelf, nóch tegen den betrokken minister. De motie verklaart kort cn bondig, dot dc opheffing van de bewuste verordening be schouwd wordt a s tc zijn geschied met dc be doeling dc onwettigheid cn de buitensporighe den aan tc moedigen cn wijst er met nadruk op, dat het ccnigc middel om do moeilijkheden te overwinnen in de behoeftige streken gezocht moet worden in een wijziging in het plaatselijk bestuur van Londen. De premier had gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat deze kwestie niet zou worden behandeld als een partij-aangcicgenheid. Dc kwestie gaat niet tusschcn buitensporigheid cn bezuiniging, maar betreft dc doelmatigheid de ingetrokken verordening. Aan den andoren kant beschouwt Sir John Simon, die waarschijn lijk een belangrijk aandeel zal hebben in het debat van do zijde der liberalen, de ophef fin van dc bewuste verordening als ccn schijnbaro sanctie van de onwettigheid. Wat het laatste gedeelte van dc liberale motie betreft, do Labour Party is het daarmede geheel eens cn de pre mier heeft in het Lagerhuis verklaard, dot dc regccring zich hieraan reeds langen tijd wijdt De kwestie van het plaatselijk Londensch be stuur, speciaal wat betreft dc financiën, moet onder dc oogen worden gezien. Voorloopig geen plaatselijke keuze in Wales. Het Lagerhuis heeft zich gisteren bezigge houden d* lezing van het initiatief' voorstel van Morris W clsh tol het instellen van plaatselijke keuze in Wales. Het voorstel is op gelijken leest geschoeid als het in Schotland bestaande systeem van plaatselijke keuze. Rhys Davies, do onderstaatssecretaris van bjnncn- landscho zaken, verklaarde namens de icgcc- ring, dat deze het voorstel in zijn tegenwoor- digen vorm niet wenschte te ondersteunen. Het voornaamste bezwaar tegen het voorstel is, dat clubs met cafés worden gelijkgesteld. Hierbij noemdo Davies cenigo cijfers, waaruit de afne ming van het drnnkverbruik blijkt. In 1877, zoo zcide hij, bedroeg het bierverbruik 32 gallons per hoofd en per jaar. In 1921 was dit gedoold tot 19 gallons. Het voorstel werd warm gesteund door Lloyd George. Nu een levendig cn vcrmukelijk debat w *rd een motie tot sluiting van het debat met ccn geringe meerderheid verworpen. Daarop werd het debat verdaagd. Daar zich in de tegen woordige zittingsperiode geen nieuwe gelegen heid zal voordoen voor een hervatting van lu*t debat, kan het ontwerp als van de baan zijnde worden beschouwd. KANKERBESTRIJDING. Druudlous wordt uit Londen gemeld: Do Evening Standard verneemt, dot ia den strijd tegen den kanker ccn belang rijke stop voorwaarts i? gedaan en wel c.ls het resultaat van ccn onderzoek, ingesteld door dr. Louis Snmbon, van Londen, ccn deskundige op het gebied der tropische 2iektcn. Sombon werd dooi dc „British Empire Campaign against Cancer" opgedragen ccn bezoek te brengen non de Adn«i tische kust van Italië, waar de ziekte in bepaalde streken buitengemeenfel hcorscht. Snmbon is, naar gemeld wordt, in slant geweest een geheel nieuw licht op de oorzaken van den kanker t< verspreiden cn gemeend wordt, dat rijn nuspo- ringen zullen kunnen leiden tot voorkoming von kanker eerder dan van genezing. Dc streken in Italië, die hij bezocht, boden een gunstig terrein aan voor zijn arbeid. In één dorp bijvoorbeeld vond hij vijfhonderd menschcn, die aan kanker leden cn in een ander dorp stelde hij vest, dot zoogoed nis elke inwoner de ziekte in één ol anderen vorm had. Anderzijds hadden doipcn, die niet ver nf lagen, in de laatste twintig jaren geen enkel geval van kanker gehad. Een nauw gezet onderzoek ven de toestanden in de be smette dorpen zou hebben geleid tol resultaten van grootc betcelccnis. Men koestert dc hoop, dat de nasporingen van dr. Snmbon het kanker onderzoek in het rechte spoor hebben geleid, hetgeen op zichzelf een machtige slap voor waarts zou zijn. SCHIPBREUK. Londen, 15 Fcbr. (N. '1'.<A. Draadloos). Van den schoener Lord Hamilton, die Woens dagavond op de Goodwin Bonk strandde, zijn 2 overlevenden gered. Met vaartuig, dal oen 1 :- ding cement van Hamburg aan boord had, vaak- lo Dinsdag in den storm in het ongercede. Do bemanning klom in d~ masten en bond zich daar vast. Hot schip 2onk spoedig, zoodot alk en de stengen van dc kust nf zichtbaar waren. Dc reddingsboot uit Rnmsgatc stak in zee, doch verloor het anker en daar men geen teeken van leven bespeurde, keerde de boot nour dc haven terug. Toen dc reddingsboot heden opnieuw uil- ging om te trachten het verloren anker op tv visschcn, bemerkte de bemanning, dnt zich nog twee personen in den mast bevonden, die zich in ccn zeil hqcidcn gewikkeld, teneinde ccnigc bescherming to hebben tegen het slechte weer. Een hunner, die zeewater had gedronken, was ct buitengewoon slecht aan toe, maar men ver moedt, dut hij nog zal kunnen worden gered. Tw«o andere leden der bemanning' w. ren reed», vroeger omgekomen. ITALIË. Een voorbeeld ter navolging. Dc koninklijke commissaris van Rome heeft ccn maatregel getroffen, waarbij een belasting wordt geheven op uithangborden, naamborden cn kennisgevingen in vreemde tulen. Dc maat regel heeft terugwerkende kracht tot 1923. TSJECHO-SLOWAKIJE. HET VERDRAG MET FRANKRIJK. P r a a g, 1 5 F c b r. (T. S. P.) President Mnsn- ryk heeft heden liet verdrag met Frankrijk ge- teekend. RUSLAND. DE TOESTAND VAN TKOTZKI. Moskou, 15 Fcbr. (\V. H) Volgens mededcelingcn der artsen bestaat do ziekte von Trotzki in het algemeen in uitputting van het lichaam, catarrh, hartzwakte cn een lichte maagkwaal. Trotzki zal zijn verloftijd lo Soechoem Kale in dc Kaukosus doorbrengen Dc volkscommissaris van gezondheid deelt mede, dnt Trotzki snel in beterschap toe neemt. TURKIJE. DE WEKELIJKSCHE RUSTDAG. Co nst antin op c 1, 15 Fcbr. (B. f. A.) Heden is voor hot eerst do wckelijkschc rust dag officieel toegepast. Overeenkomstig de wet, aangenomen door do Nationale Vergadering, waren allo winkels, kantoren, werkplaatsen cn scholen, ongeacht nationaliteit en geloof, ver plicht tc sluiten. Alleen dc dagblnddi ukkerijen, hotels, restaurants en verkeersmiddelen werkten doo« GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHE CRISIS. Dc volksstemming. Athene/ 15 I*ebr. (13. T. A.) De minister president heeft, in de Nat. Verg. het gerucht tegengesproken, dat dc regent afgetreden zou zijn. Dc openbare orde is niet verstooid. Dc vercenigdc groepen van do oppositie cn dc royalisten hebben een medcdecling. ver spreid, dut zij bereid zijn dc door dc regccring' voorgestelde volksstemming tc uanvaurden, mits allo waarborgen voor ccn zuivere stem ming worden gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1