SPORTNIEUWS UIT DEN OMTREK. Motie. Ten slotte word de volgende motie aangeno men „De vcrgodering, enz., overwegende, dat ook in deze moeilijke tijden nog steeds tot onbere kenbaar nadeel voor onze volkskracht, het al coholisme onder ons volk voortwoekert overwegende, dat de allereerste bezuiniging kon worden gevonden op het overbodig en veelszins schadelijk genotmiddel, de bedwelmen de dranken, en dat deze bezuiniging, behalve aan de maatschappelijke, ook aan de zedelijke en geestelijke verheffing van ons volk ten goe de moet komen, overtuigd, dnt bij een overgroot deel van ons volk de uitdrukkelijke wensch bestoet, dat om al deze redenen de drankverlciding zal worden verminderd, en zoo mogelijk verbannen, Spreekt als haar begeert* «rit, dat, teneinde aan het volk de gelegenheid ie verschaffen ven deze meenincr to doen blijken, het bij de Tweede Kamer der S'aten-Gencraal aanhangige initia tief-voorstel inzake Plaatselijke Keuze spoedig tot wet worde verheven." MR. J. C. VAN DER LIP. f Oud-wethouder van Leiden. De oud-wethouder van Leiden mr. J. C. van der Lip is, terwijl hij bij den burgemeester dior gemeente aan het diner zat, plotseling overleden. DE NIEUWE RIJWIELBELASTING. Het Dag. bestuur van den A. N. W. B. (Toe ristenbond voor Nederland) heeft aan de Twee de Kamer een adres verzonden, waarin gezegd wordt, dat het bestuur met bijzonder leedwe zen heeft vernomen, dat bij de Kamer is inge diend een ontwerp van wet tot heffing van een belasting op rijwielen dat adressant reeds in T895, toen door een lid uwer Kamer werd voorgesteld om de rij wielen als grondslag van de Personeele Belas ting op te nemen, zijn bezworen te gen een belasting speciaal op het rij wiel een nuttig en goedkoop voertuig, waarvan het gebruik in geen verband staat mot economische draagkracht heeft kenbaar ge maakt cn deze belasting noemde „een hoogst eenzijdige belasting in ons belastingstelsel, waar piano's, schilderijen, horloges, cn2. bleven vrij gesteld" j dat deze meening in 79t5 door den toen- maligen Minister van FinanciÜn werd gedeeld, toen hij in zijn Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet tot wijziging van de per son eel o belasting het gevoelen uitte, dat de rijwielbelasting uit ons belastingstelsel behoor de te verdwijnen en het in ieder geval niet meer aanging het rijwiel als een voorworp van weel de t© beschouwen, omdat het een feit was, dat velen het rijwiel uitsluitend en zeer velen, voor al ten plattelande, het in meer of mindere moto bezigden bij hot verrichten van hun werkzaam heden dat ook verschillende leden van uwe Kamer deze meening waren toegedaan, hetgeen is bewezen door het feit, dat de toenmalige Mi nister van Financiën in zijn Memorie van Ant woord van 1 Mei 7919 op het Voorloopig Ver sing over het wetsontwerp tot wijziging van do Personeele Belasting, heeft gezegd, dat hij op grond daarvan voorstelt de rijwielen als grond slag uit de Personeele Belasting te verwijderen dat duizenden en duizenden werklieden, ar beiders, kantoorbedienden en andere catego rieën van werknemers por rijwiel naar hun werk gaan, omdat de afstanden to voet te groot en de kosten voor tram of onder vervoermiddel bij meermalig gebruik per dag te hoog zijn, zoo dat het rijwiel voor hen onmisbaar is en in geen geval als een voorworp van weelde kon worden beschouwd, waarvoor een belasting billijk kan worden geacht dat ook zij, die buiten de steden wonen en aldaar rtieer uitgebreid lager onderwijs, herha- Jingsonderwijs of avondcursussen in allerlei vok- kèn willen volgen, meestal slechts daartoo in staat zijn door gebruik te maken van het rij wiel, terwijl het leusachtig gebruik van het rij wiel door de schooljeugd van het geheelo land het groote nut en de onmisbaarheid van dit goedkoope vervoermiddel ten duidelijkste aan toont dat de wetgever zich don ook wel zeer ern stig mag bedenken, alvorens belasting te heffen van een voorwerp van dagelijksche behoefte, dat reeds zooveel geestelijk en materieel nut heeft gesticht en nog steeds zooveel zegen brengt aan de bevolking van ons land dat adressant ten slotte, naast zijn prineipieole bezwaren tegen de heffing van een belasting van rijwielen, nog tegen het wetsontwerp zelf het bezwaar wenscht tc berde te brengen, dat daarin wordt gemist een bepaling, da* op de rijwielbelasting geen opcenten mogen worden geheven door de besturen von Provincie en Gemeente en deze besturen de rijwielen of het wiel rijden ook niet op andere wijze door be lasting mogen treffen. Redenen waarom odressanl zich tot Uwe Ver gadering wendt met het eerbiedig verzoek a. het wetsontwerp tot heffing van een be lastin? op rijwielen niet te willen aannemen b. indien onverhoopt die aanneming wel mocht geschieden, dan in de wet alsnog de bepaling te willen opnemen, dat geen opcen ten op de rijwieibelasting mogen worden gehe ven en het rijwiel evenmin op andere wijze door belasting mag worden getroffen. BEZUINIGING OP DEN MAILDIENST. Bij de Mij. Nederland. Het Hbld. verneemt dat de directie der Stoomvaartmij. ,.Nederland" heeft besloten, bij wijze van bezuinigingsproef, den Indischen maildienst te gaan onderhouder, met zeven, in plaats van met acht moilbooten, zooals bij den tegenwoordigen dienst het geval is. De overtocht zal, bij de ovcrzeesche verbin ding met zeven schepen, eenigszins bespoedigd en het verblijf der schepen in Amsterdam en te Tandjong Priok, thans respectievelijk drie en vier weken, in ieder dezer havens met één week worden verkort DE ZWOLSCHE KERMIS. Een actie tot wederinvoering. Te Zwolle is een actie uit de burgerij be gonnen om te komen tot wederinvoering van de kermis. Aan den gemeenteraad is een adres voorzien van 7449 handteekeningen ge zonden. HET HAAGSCHE CHAUFFEURSCONFLICT. De staking uitgebroken. Ongeveer alle chauffeurs, bij het stotion- neerend bedrijf, een 200-tal aangesloten bij de Hoagsche chauffeursvereeniging, zijn Zaterdag in staking gegaan. Het garage-personeel is eveneens niet aan het werk gegaan. Slechts bij den heer v. d. Gun in dc Joh. Camphuisstraat wordt nog door ecnigen gewerkt. Zaterdag morgen is in een vergadering de .itakings- kwestie besproken. Hier werd medegedeeld, dat reeds één patroon, dc heer Akkerman in de Bloemfonteinstraat, do eiscnon voorloopig heeft ingewilligd. Overigens zal deze zich aan sluiten bij de oplossing van het conflict. Ook werken in het stationnccrend bedrijf eenigo voor zich zelf werkende chauffeurs, meest gewezen huurkoetsiers. Kunst en Wetenschap. UIT DE TEXTIELNIJVERHEID. Vergadering von den R.-K. Textielarbeidcrsbond. Tc Enschede heeft de jaarvergadering plaats gehad van de ufdeeling Enschede von den Ned. R.-K. Tcxtielorbeidersbond „St. Lainbcrtus" (manncnofdecling). Uit het verslag van den so- crctori9 bleek, dot het ledental over 1923 sta biel wos gebleven. In het verslag van don penningmeester werd o.m. aangestipt, dat de staking en uitsluiting olloon voor En schede tot heden 80.000 heeft gekost aan „St. Lambertus" Nadat do bestuursver kiezing had plaats gehad, waarbij de uftredonde bestuursleden werden herkozen cn de contróle- commissio verslag van hare bevindingen had uitgebracht, werd door den districtsleider Mensink de vraag behandeld „Wat leert ons het huidig conflict Het antwoord werd als volgt geformuleerdTo Wat onze organisatie betrefthare financleele weerbaarheid 2o. Het onhoudbare standpunt der textiel-werkgevers, getuige hun niet weerlegging der door de or ganisaties aangevoerde argumenten tapen de loonsverlaging en werktijdverlenging. 3o Do verwarde denkbeelden, welke het Centraal Co mité van uitgesloten en ongeorganiseerde tex tielarbeiders er op na houdt, gezien him op treden tegenover de organisaties en het ror- respondeeren met de werkgevers. In do week van 4—9 Februari kwam bij het R.-K. Vakbureau aan steungelden voor de le den von St. Lambertus binnen een bedrag van circa 7000.—Het totaalcijfer steeg daar door 64.200.-. NED. OPKOOPERS OP BELGISCHE MARKTEN. Relletjes. In Brugge, Blankenberghc en Mechelen zijn opstootjes geweest tusschcn de bevolking on Nederlandsche kooplieden, die boter en eieren opkochten waardoor een hausse verooi zoakt werd. De politie moest optreden. De markt zal voortaan van politiewegu gereglementeerd worden. DE MOORD TE DEN HAAG. De verdoelde nog steeds ir» arrest. Omtrent den moordaanslag in do Engelen- burgstraat to Oen Haag kan nader worden go- meld, dat de verdachte J. v. d. G., eon broer van de verslagen©, nog steeds blijft ontkennen Intusschen vermeerderen de tegen hem gewe zen bezwaren voortdurend, zoodat hij in arrest wordt gehouden. De commissaris Kramer meent wel op hot goede spoor te zijn, ofschoon nog zeer veel duistere punten moeten worden or.derzocht en opgehelderd, alvorens in deze dróevüyc zaak volkomen klaarheid zal zijn gebracht. De gruwelijke daad is zeer waarschijnlijk ge pleegd met een bijl. De schedel was van voren naar achteren geheel gekloofd; daarna moeten de linker- en rechterslaap zijn ingeslagen. Aan een verzoek van den commissaris van politio om mededeeling te doen aan de ont vangst van halve guldens na het plegen van de misdaad in verband met hot feit, dat uit de portemonnaio van do, verslagen© halve gulden- stikken waren onttrccmJ, die haar man hour to bewaren had gegeven, is door velen gevolg gegeven. Voordat daaruit een conclusie kan worden getrokken, moeten nog meer personen worden gehoord. POSTZEGELDIEFSTAL Een Ncdcrlonder te Berlijn bestolen. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct.: De diefstal van een aan, een Nederlander toe- behoorende zeer kostbare verzameling postzegels wordt in alle Berlimsche bladen druk besproken. Het slachtoffer van den diefstal is de heer Leok uit Amsterdam. Uit hot onderzoek is gebleken, dat do diefstal reeds in den nacht van 7 op 8 Februari moet zijn gepleegd De drie albums, di? ontvreemd waren, werden den volgenden echtend in het portaal van een huis in de Koch- strasse door den portier van het huis terugge vonden. De kostbaarste zegels, ongeveer 1Ö00 stuks, ontbraken echter. Gisteren heeft de por tier de albums bij de politie afgegeven, nadat hij uit de couranten had vernomen, dat zij van dief stal afkomstig waren. De verzameling was bij Lloyd's te Londen, verzekerd voor een bedttig van O40,000 youd mark, Lloyd's hebben een belooning van 100,000 mark uitgeloofd voor hel terugbezorgen van de ontvreemde postzegels. Dit is de hoogste bc- looning, die ooit in Duitschland werd uitgeloofd. Het Acht Uhr Abendblatt verzekert, dat vol gens de autoriteiten, die het onderzoek m deze zaak leiden, landgenooten van den heer Leek bij den diefstal de hand in het spel moeten hebben gehad De d;even zouden den heer Look van Amsterdam zijn gevolgd. US. Uit Lemmer meldt men ons dLd 76 Febr. i Hed-n is hier veel ijs in zee en in de binnen wateren. De haven is voor zeilschepen gesloten. Alle binnenstoombootdiensten zijn gestaakt Ün stoomboot „Burgemeester van Morin" van de Hellend- Friesland Groningcn-l?jn, die gister morgen om 5 uur van Amsterdam is vertrokken, kwam Mer pez hedenmid^og om 12 uur binnen. Dn fcrr.frebt ropporteerd© in zee veel fjs te heb- be'< ontmoet Tengevolge von de vorst is de vaart in bijna alle kanalen van Groningen gestremd. School- en Kerknieuws. CREMATIE VAN DEN HEER A. B. H. VERHOU. Een ontroerende plechtigheid is Zaterdagmid dag te half 3 de cremntie geweest van het stoffelijk overschot des heeren A. B. H. Verheij bekend toonkunstenaar, dezer dogen tc Rotter dam overleden. In hot crematorium waarin eigenlijk niemand meer bij kon, zóó groot was do belangstelling waren aanwezig een groot aantal bekende figuren uit de Nedcrland- scho muziekwereld cn uit do oud-katholieke kerk, waartoe dc overlcdeno behoorde. Zoo merkten wij op mgr. van Vlijmen bisschop der oud-katholieke kerk tc Haarlemdc pastoors Gourand en van Buuron uit Rotterdam en Die- venback uit Aalsmeer; uit dc muriox .voreld waren aanwezig de heeren Dr. Joh. Wngc- naar uit den Haag, Wouter Hutschcnruitcr uit Rotterdam, do Zwaan, bekende organist uit do Groote kerk te 's GrnvenhogeSam Swoap, be kend toonkunstenaar uit den HoogLondré, componistvon Beronsteijn uit den Haag,al gemeen president der Ncd Maotij. voor Toon kunst de orchestcornmissic uit het Residentie- Orchest, vertegenwoordigd door dc heeren Ant. Maul en J. H Stofyn, mevrouw Rosa Spier cn de administrateur, de heer Vollmar de ofdce- ling Toonkunst tc Alkmoor wos vertegenwoor digd door den heer Hcnri Oudshoornuit Am sterdam waren ennwozig o.m. do heeren Roeske cn den Hertog uit Rotterdam vertegenwoordi gers van Rotte's Mannenkoor cn de afdecllng Rotterdam von Toonkunstuit den Haag do heeren Jules Wolf, on R. A. Baron von Hni donbrock namens dn Hnngsche ofdeeling van Toonkunst; verder waren nog aanwezig me vrouw Noordewiar Reddingius (mevrouw de Haan Manifargcs vertoeft op 't oogenblik in het buitenland) dr. Peter v. Anrooy, Bart Vor- hnllen, de hoofdcommissaris van politie uit 's Gravenheg© den heer v. 't .Sant, en nog vclo anderen bekend© porsoonlijkheden, uit do mu ziekwereld. Do heer J. A. W i t k n m p udt Rotterdam deelde allereerst mede dot het de wcnsch van do familie was dot slechts een klein oontal «pro- kers het woord zou voeren. Vooraf wenscht a hij echter eenige woordon to spreken a's con zwakke weerklank von do diepe bewogenheid welke zich meester gemoakt heeft van het Ne- deiiandsche muziekleven hij den dood von Verhey. De toekomst zal uitmaken, welke plaa*s hij zal innemen in dc Vaderlondsche toonkunst, mnor dnt hat een vooraanstaande plaats zal zijn, is zeker. Op hot oogenblik gaan onze gedachten echte- naar iets anders uit, naar den glans van zijn kunstenaarschap en nuar het machtige contact, dat hij opwekte tusschcn zich zelf cn h'on, die von zijn kunst genoten. Do invloed, dlo van dat contact uitging, was buitengewoon groot, omdat de mensch en de kunstenaar ten zeerste in hem harmonieerden. Alles aan hem was écht, en hij dlo gesproten was uit een be scheiden omgaving, wos een geboren aristocraat. Voor hem werden don ook alle deuren geo pend. Verhey heeft het niet altijd gemokkeüik gehnd. Reeds op 74 jarigen leeftijd moest hit beginnen met te hclpon zorgen voor het gezin, cn volgde hij ul zijn vader op als organist in de Oud-Katholieke keik te Rotterdam. Inderdaad, hij heeft het niet gemakkelijk gehad. „Wrr nie sein Brot mit Tranen asz, wer nie die kumrncr- vollo Milcbte auf seinen Bette weinend sosz, der kennt euch nicht, ihr himmlichen Machte." Moor die hemelsche machten hebben r»un kind gevonden cn hebben hem opgevoerd tot di© visionnaire wereld der inspiratie. Sp-eker her innerde voorts aan het tweetal edele zangkun- stenaressen, die met Verhey een hechte drie- eenhcid hebben gevormd, waarvan een meester liiko wijd;ng is uitgegaan, en ging veder voert „Nu staan wij hier vocu een Inntsten groot Een jong rijk leven is heengegaan. Voor altijd Wij weten geen woorden te vinden, die zouden kun nen vertolken, dc bewogenheid, die wij allen hebben ondergaan toen wij de doodstijding ver namen. Met deze weinige woorden, Mevrouw en kinderen, zullen U moet laten, zooals Gij hier zijt. Het moge U tot troost zijn, dat duizenden met U bedroefd zijn." De heer Jules Wolf, te Den Hang, sprak ongeveer als volgt: „Als een van do oudsto vrienden, zoo niet do oudste vriend, mogen mij enkele woorden vergund zijn. Meet dan 30 jaar heb ik wekelijks met hem omgegaan; eerst in Rotterdam, en later in de Hoagsche afdeeling van Toonkunst, en onze vriendschap werd steeds grooter. Het bericht van het overlijden heeft mij dan ook ten diepste geschokt. Verhey, gij waart een kunstenaei ven bloede, een edel mensch met een hart van goud, en ik durf gerust te xcggeu, dp! in de muzikale wereld niemand méér bemind was dan gij. De nfd. Den Haag van Toonkunst verliest in U een eminent leider, een waarachtig vriend. Rust in Vrede." De heer M. S. van Veen. uit Rotterdam, voorde het woord als bestuurslid van de afd. Rotterdam van Toonkunst: „Ik inogo cr aan herinneren, hoevele jaren Verhey in Rotterdam aan het hoofd van Toonkunst heeft gestaan, hoe hij daar heeft gewerkt, cn hoe hij daar een waarachtig vriend was van allen. Alles wat van hem uitging was edel. Hij had beminnelijke eigenschappen, en eigenlijk denken wij nog meer aan hem nis bescheiden cn edel mensch don als kunstenaar. Het bekende woord uit de Matheus- possion van Bach: „Wenn ich einmal soil schei den, so scheide nicht von mir", is ook hier van toepassing. Wij zuilen Verhey don ook niet ver geten. De beur J R. Kornacher, voorzitter van de Kon. Zangvereeniging „Rotte's Mannenkoor te Rotterdam, getuigde van de hoogachting, die dc leden den directeur Verhey, en de hartelijke genegenheid, dien tij den mensch Verhey toe droegen. Toen hij zich als jongeman van 20 jaar aan het koor verbond, nam hij een zware tank op zich. wonl hij was de opvolger van Brandts Buys. Dank zij zijn artisticiteit en zijn toewijding heeft hij zijn taak schitterend vol bracht, getuige zijn benoeming tot eere-direc- teur. En als mensch veroverde hij zich een plaats in de harten van alle zangers. Zoo is het gebleven tot de dood hem aan ons ontrukte. Monseigneur Von V i ij m e n legde namens zijn mede-bisschoppen en namens de geheel© Oud-Katholieke Kerk een palmtak neer op dc kist als symbool van de donkbaarheid van de Kerk voor haren zoon Verhey, die ten voordeele van dc Kerk groote werken heeft volbracht. Toen de kist langzaam naar heneden daalde, klonk van de orgclgalerij in het crematorium indrukwekkende vioolmuziek; het was mevrouw René-Andriessen uit Rotterdam, die ten gehoore leid door den heer Bosselaar, lecraor in hot scheidsrechter door afwezigheid schitterde, f orgelspel aan de Muziekschool von Toonkunst A. captain loot een dame en een heer uitvolk te Rotterdam, die voor deze gelegenheid de en de heer Maas is zoo bereidwillig dö lcidir plaats van den gewonen organist van het Cre matorium innam. De oudste zoon van den overledene dankte voor de bewezen belangstelling. EEN NIEUWE AANWINST VOOR HET RIJKSMUSEUM. Nuar wij vememen is dc Vcreeniging Rom- brandt, daartoe door een kunstvriend in staat gesteld, er opnieuw in geslaagd een schilderij uit de collectie Oldenburg te koopen, met neme dc Bissolo, voorstellend© Madonna met Kind en Heiligen. Dc Vcreeniging Rembrandt heeft dit schilderij aan het Rijks-Museum voor Schilde rijen geschonken, waardoor thans het aantal stukken, dat uit de collectie Oldenburg definitief voor dit museum behouden is, gestegen is tot negen. Ecmncs. De scheepvaart op do rivier dc Eem is wegens ijs gestremd. Het zuidelijk gedcolto van do Zuiderzee is volkomen dicht gevroren. Spieringkloppers uit Spokenburg on Bunschoten waagden zich Zatordogmorgcn reeds op het ijs langs do kust. DE TOELATING TOT DE LAGERE SCHOOL De benoemingen bij het Opcnb. Ond. te Amsterdam stopgezet In verband met de verhooging van den toe- bracht het Adagio uit de derde Symphonie van iatingsleeftijd voor de lagere school worden do Mahler, wat de lievelingsmuziek was geweest j onderwijsbenoemingen te Amsterdam stopgezet, van den ontslapene, daarbij op het orgel bege- j Voetbal. D. O. N. A. R.-H. V. C. 1—2. Zooals wij dachten is geschied. H. V. C. hoeft de beide punten niet in Hilversum achtergela ten, maar een 2—7 overwinning naar Amers foort genomen. En toch heeft dezo overwin ning ons geen voldoening geschonken. Zoowel de ploeg van Donar als van H. V. C. speelde bij stukken na geen 2c klessespel. Wat Donar liet zien was geen fijn voetbal, soms bij het ruwe af, maar het «pol was snel en overrompelend. H. V. C. begon goed cn nam hot spel gehocl in handen, doch langzamerhand word het moer verdeeld. Het werd, zooals wij reeds zeiden, een wedstrijd op geen hoogstaand peil, doch er zot spanning in cn door beide ploegen werd mot groot enthousiasme gespeeld. In do eorsto helft wus II. V. C. het toon aangevende elftal en in de tweede helft dat der D. O. N. A. R .-menschen. Een grooto handicap was hot gemis van Wes- tcrlnnlc. Wel ls hij do xpolor niet moer van vroeger, maar nis spelvcrdecler vindt men In II. V C. niemand, die hem verbeterd. Hiormedo willen wij geenszins afbreuk doon aan zijn plaatsvervanger Aarssen, die zijn plaats waar dig innam. Meijer speelde nu weer linksbuiten en hoeft naast eenigo goede dingen, veel slechte dingen gedaan. Het wil ons voorkomen, dat hij niet genoeg routine bezit. De half-Hnio werkte weer onvormoeid en verdedigde hardnekkig, zoodat hot aangeven wel eens vergeten werd. Het achter-trio Smit Van Doorn en Van Al phen hebben eveneens hard gewerkt. Donor's tegenpunt kon Smit onmogelijk voorkomen, daar hem hét uitzicht geheel werd belommerd. De heer Brecthof, die dezen wedstrijd floot, kon ons munt mntig bekoron. Do wedstrijd. Door den wedstrijd 't Gooi—S. V. V. wos er maar matig belangstelling voor dezen wod- strljd cn bestond het publiek hoofdzakelijk uit H. V. C.-supporters. H. V. C. wint do toss en precies 2.74 trapt D. O N. A R. of. D. O. N. A. R. begint met 10 man. De eerste aanvallen zijn voor H. V. C. cn als Floor zuiver non Jan Aarssen overgeeft, schiet deze van ongeveer 30 meter afstond keihord in. 0—1/ Binnen 3 minuten heef! H. V. C. do scoro geopend en algemeen denkt men dot H. V. C. een groote overwinning zal halen. Een elfde speler komt Do.w complect maken en nu gnot het beter. Donar komt na dezo tegenslag meer en meer opzetten cn thans moet Smit zijn ta lenten toonen. Het spel wordt hoo langer hoe forscher en de vrije trappen die H. V. C. heeft moeten nemen zijn legio. Dan maakt Van Doorn geheel onnoodig cor ner, doch Smit weet het gevaar te koeren. Ook' H. V. C. weet eèn corner te forcecren, die achter gezet wordt. De Donar-oanvallen worden steeds feller; maar voorloopig weet de achter hoede het gcvaoi te kceren. De Kort heeft Oen zwakken rechtervleugel volkomen in bedwang, zoodat het gevaar van den linkervleugel moet komen. Weer weut Donar een hoekschop t© force©- ren, waaruit eer. doclworsteling ontstaat. Zoo wat een 15 spelers staan voor Srr.it cn einde lijk ziet de linksbinnen een kleine ruimte open i maokt den stand gelijk 1—7. H. V. C. krijgt een vrije trap te nemen, dio J. v. d. Pol overschiet. Door het treuzelen van De Kort en even daarna van Van Doorn, die j miste, krijgt Donar eenige kansen, maar deze werden niet benut. Do rust treedt dan met ge lijken stand in. Onmiddellijk na de runt zit H. V. C. weer voor het Donar-docl, waar Aarssen uit een voorzet van v. Wilpen inschiet, maar doelman de Groot is op zijn plaats. Een misverstand in de H. V. C.-achterhocde helpt Donar bijna aan een tweede doelpunt; de linksbinnen schiet echter over. Een vlugge aan val van H. V. C., geleid door van Wilpen. Hij passeert de backs, moar in het strafschopge bied wordt hij op unfaire wijze oangevollen. Penalty I Jo v. d. Pol is de aangewezen man cn schiet de bal kalm in het doel, 1—2. Donar wil het spel nu gaan forceeren. Zij sluiten H. V. C. n. Heel H. V. C. staat tc ver dedigen; van Wilpen komt ook naar achter, moar maakte spoedig honds buiten het straf schopgebied. De bal wordt hoog overgeschoten. Het bleef echter een geploeter voor het H. V. C.-doel met kott passeeren en zoo konden dc verdedigers steeds ingrijpen. Wonneer de Do- nar-spclers in deze periode meer het spel open gehouden hadden, don zou dc uitslag misschien wel eens anders geweest zijn. Nu bleef het ech ter bij 2—1 voor H. V. C., waarmede onder groote spanning het einde aanbrak. H. V. C. II speelde thuis tegen Voorwaarts II en wist zoowaar een puntje in de wacht te slee pen. De uitslag was 17. KORFBAL Amersfoort—D. T. V. II 6—1. Onze stadgenooten wisten gisteren een flinke overwinning te behalen op dc reserves van den kaïnpioen van Nederland D. T. V. Zij dankten dit aan hun werkelijk schitterend spel. De Am sterdammers versdienen met 10 man, terwijl de op zich tc nemen. Direct na het begin is h te zien, dot do blouwwitten or zin in hebbe Het samenspel sluit overal uitstekend. Ook aanvul combineert ditmaal goed on Risk Lou- weet zich tweemaal keurig vrij te maken on scoren. Na ruim 10 min. is het 2—0. Do D. V.-convnl had nagenoeg nog geen kans gohe Do vnkverwissoling brengt D. T. V in iets st ker positie. Groot moet alle zeilen bijzetten c- Toornburg van D. T. V. bij tu houden. Dr lost een poar gevaarlijke schoten. Aan de o dore zijde is Snuppcr er eenige malen kou. door. nok zijn schot faalt. Een pnor sch ten van Ans v. 't Hoerderdaal, welke een k. rige partij weggaf, hadd?n eveneens beter li verdiend. Als vnn Achtorbergh zich cr dan cei weer meo gaat bemoeien, brengt deze met d paar fraoic schoten kort na elkaor den stoi- op 40. Spoedig daarna is hot ruston. No de theo is A. weer spoedig in do moe: derhoid. Snapper weet in hot middenvak h- D. T. V.-spol voel te onderbreken on de oanv wordt terdege onn het werk gestold. Do rood kragen verdedigen daar echter taai on sure» blijft dan ook uit. Mot een geluksbol wcot B< v. Loenhout er eindelijk 5—0 van te mak» Spoedig heeft een D. T. V.-hcer succes mot cc goed schot cn is het 5—7. Er wordt thans wc< met de bcginopstollin? gcspeold. Het spel znl ochtor af. Do D. T. V.-aanvoerder woort zie in den aanval thans flink en lost enkele govao< liikc afstandsschoten. Toch is het Amcrsfooi dat met een goed schot van Holmcr weer sue cos hooft. Kort dnnma komt het eindo en her A. oen froaie 6—7 ovorwinning behaald. Spek do blouwwitten in dezen vorm vorder, dnn i het afdeelingskompioonschap nog moor o e kwestie van tijd. Allen hebbon keurig gowork do dames niot hot minst, LÏMVIO I-GRAAF WILLEM I. 1-0. In een zeer vlug gespeeldcn wedstrijd wis: Limvio met 1—0 van de Groote Hoagsche 1 winnen. Wanneer mot dit elftal geregeld word gespoeld, dan kan men nog menige overwin rdng beholon. Stand Westelijke 2c klosse B. Afdeeling I. goals go«p. gow. gel. vorl. pnt. v.t. gen Hilversum 10 10 9 1 -3 88-19 l.i' Olympin 18 8 8 2 1!» 4-9 I j Velox 16 8 6 2 21 25 12 1.4 ii. v. a U 0 1 7 18 18-25 <0. Gouds 1H 4 4 5 12 11—24 0.0 Donar 10 4 8 6 11 21—28 o y Hercules 15 5 1 0 11 28-86 0.7 Kampong 14 8 4 7 10 28— 7 0.7 Zotst 14 0 8 8 9 16—21 0.6 d. o. a 10 1 4 5 6 fc—13 Stand Westelijke 5e klasse D. Voorwaarts 18 10 2 1 Viionclunsclmsu 12 8 2 Bhoi n 8 4 1 8 A ros 14 2 C 9uiok 15 6 8 7 Laren H 4 4 6 Victoria 12 4 1 2 7 Utrecht 18 8 8 D. 0 0. 0 1 o 6 Afdeeling L goals gMp.gow. gel. fori. pni. v.—t gom 29 21—4 1.6t' 18 28-11 1.60 9 14-10 1.1 U 2<—:6 I.- 18 21—20 0.8 12 18— 8 0.8 9 2ü o.?:- 8 15-24 <'.01 4 9-2 i 0.41 VOETBALUITSLAGEN. Afdeeling I 7e klasse. Den Haag H V. V —V. O. C. afg Hilversum 't Gooi—S. V. V. 5—0 DordrechtD. P. C.—Ajox 4 2—2 Haarlem: H. F. C—R. C. H. I 1—1 Rotterdam: Fcljenoord—Z. F. C 5—2 2o klosse. A Zaandam Z. V. V.—E D. O. 2—0 Hoorn Hol landia—Spartaan 2—1 W or nier veer Q. S. C—W. P. C. 0—0 Alkmoar Alcmaria Victr.Purmerst. 2—0 Amsterdam D. E. C.. -D. W. S. 1—1 B. Gouda: Olympia—Hercules 4—! UtrechtVclox—Kampong 2—0 Hilversum D. O N. A. R.—H. V. C. 1—2 ZeistZeist—Gouda 0— 3© klnsse. D. AmersfoortQuick—Utrecht 0—1 Utrecht: D O. O.—Area 0— Utrecht Voorwaarts—Victoria 2—0 Culcmborg Vriendenschaar—Loren 3—0 Reserve 2e klasse. C Utrecht: U. V. V. ITTVriendcnsch. II 2i Amersfoort: H. V C. IIVoorwaarts II 71 Afdeeling IL 7c klasse. Haarlem HaarlemExcelsior afg. IJmuidcn Stormvogels—A. S. C. 30 Amsteidam-: Blauw WitO. D. S, 00 Den Haag H. B. S.Quick 1—0 Rotterdam Sparta—U. V V. 6—0 2e klasse. A ZondvoortZandvoort—Bloemondaol 12 Amsterdam V. V. A.—B. M. T. 0—0 Ro'.ttrdam Noptunus—Xerxcs 0—1 DelftConcordia—A. F. C. 2—2 Haarlem Schoten—'A. D. O. O—I B Rotterdam: R. F. C- S. V. W. 1-0 Rotterdam U. S. C.Transvalia 71 Schiedam H. D. V. S.—St. Hooger 7—7 Gorinchem Unitas—C. V. V. 1—1 Afdeeling III, lo klnsso. Enschedé: Enschedé—Quick 3—1 Dcvcntei U. D.—Go Ahead 0—8 Arnhem VitesseHeracles 20 2e klasse. A Zutphen Be Quick—W. V. C. 2—0 Goor G. F. C.-P. E. C. I—1 Deventer: D. O. T. O.-K. H. C 2—1 Enschede Rigtersbleek—Tubantia 0—0 B Apeldoorn Robui et Vel.—O. D. O. 2— ageningen Wag. BoysWdgcntngen 7 NijmegenN. E. C—A. G. O. V. V. 7—1 Arnhem Eendracht—Doctinchcm 2—0 Afdeeling IV. 7e klosse. MaastrichtM. V. V.—Willem II' 0—3 's-Hertogenbosch: B. V. V. N. A. ÉL 1 Eindhoven Gindhovn—Wilhclmino Bergen op Zoom: D.O.S.K O.—P.S.V. TilburgN. O. A. D.—Breriania Afdcelinjr V. 1© klasse. Leeuwarden Leeuworden— Fritie Groningen: Be Quick—Alrides Winschoten W. V. V.—Upright enEnkele uitslagen ontleend aan de Crt. &<-0 T3 0-2 4-1 2-0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 3