PHILIPS LAMPEN Va Iele lis" „de eemlander" buitenland. 22a Jaargang No. 139 momemeiiispius per 5 i toon per easst t mde* voot Amcrs* 2.10. Idem Ixattco Itper «eek Icrjet cratii rerzekarirut OK^Iakfeen) 0.I7&. aJscmdjrlijke nnracwrs aIRSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 22 Februari 1924 PRilS KI IIVEIIHIlEl Z in 1 cxa. OIRECTEUR-UITQGVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POST REK EN IMG M* «7910. TEL INT S13. VOLKENBOND. DE MEMEL-KWESTIE. \v i 1 n a, 21 Feb r. (Orient). De tegenwoor digheid van de Volkenbondsconimissie te Memel beeft te Kofno een grootc ontevredenheid ge wekt. De Litausche bladen voorzien, dat de commissie, gepresideerd door Norman Davies, na het vraagstuk uit het oogpunt van de ge voelens van de bevolking van het district Me mel jegens Lilauen te hebben bezien, besluiten zal tot het aanbevelen van een duurzame on- zijdigheidsvcrklaring van de Njemen, die voor het overige bij het besluit van den gezanten- raad voorzien is, teneinde Polen vrijen toegang te verschaffen tot de haven van Memel voor het vervoer van zijn hout, dot voor een groot deel uit het stroomgebied van de Njemen af komstig is. Memel, 21 F c b r. (Orient). Kröller, het, Nedcrlar.dsche lid van de Volkenbondscommis sie, heeft in een interview verklaard, dat de ont wikkeling van de haven van Memel in hoofd zaak van haar achterland afhangt, waarvan zij dus niet mag worden afgesneden. De werkzaam heden der commissie inzake den status van Me mel schijnen geëindigd te zijn. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Frankrijk cn de conclusies de? commissies van deskundigen. P a 7 ij s, 21 F e b r. (Havas.) Havas verzekert dot in strijd met wat openbaar gemaakt is met betrekking tot de voorstellen, die de deskun digen zullen onderwerpen aan de commissie van herstel, de deskundigen geenszins hebben ge dacht over teruggave van de Duitschc koloniën aan Duitschland om de betalingscapaciteit van het land tc vcrgrootcn. Het schijnt evenwel, dat de deskundigen het eens zijn geworden over het aanzienlijke economische vermogen van Duitschland en hebben geconstateerd, dal het niet alleen geweldige kapitalen heeft be steed aan dure openbare werken, maar ook sinds den wapensilstand 18.C00 locomotieven en 400.000 wagons heeft gebouwd. Alle des kundigen, zelfs de Engelsc'ne, hebben dit klaar blijkelijk feit erkend. Toen Duitschland geroe pen werd den abnormalen omgang van con structies te verklaren, terwijl het zich onmach tig noemde, de schadeloosstelling te betalen, kon het geen bevredigende verklaring geven. UIT HET BEZETTE GEBIED. De staking in de texticl-industric. K r e f e 1 d, 21 Febr. (W.B.) Bij de heden ge houden stemming in de textielfabrieken werden 5649 stemmen vóór en 4801 tegen de hervat ting van het werk uitgebracht, waarmee de staking wel als geëindigd zal kunnen worden be schouwd. Dc Rijnlcndcommis^ie eiScht een schadevergoeding ven de Hessi- sche regecring. Darmstadt, 21 Febr. (W. B.) Dc Rijn landcommissie heeft aan de Hessische regeering beteekend een eisch tot schadevergoeding, ten bedrage van 56,000 frank, te betalen ten bate van de spoorwegregie. De schade, waarop het besluit van de commissie gegrond is, zou op 14 Januari 1923 zijn ontstaan door een aanslag bij Bodenheim, op het traject Bingen-Mainz. De be taling moet binnen 14 dagen plaats hebben. Bouw van een Fransche kazerne. B e r I ij n, 21 Febr. (W. B.) Naar de bloden vernemen, heeft de Fransche bezetting in Rijn land wederom den bouw van een nieuwe kazerne geëischt, te Bonn, waarvan de kosten op meer dan 600,000 goudmnrk worden geraamd. De tegenwoordige huisvesting van de troepen te Bonn moet nog zeer voldoende zijn. DE AMBTENARENSALARISSEN. Blijkens een Wolffbericht is de verhooging der ambtenarensalarissen niet tegen April in het vooruitzicht gesteld, maar zal de rijksre- geering op dien datum waarschijnlijk deze kwestie in behandeling nemen. Zij heeft zich nog slechts in beginsel vóór een verhooging verklaard. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Verklaringen van Hoellc. Dr. Hoeflc, de minister voor dc bezette ge bieden, heeft in den rijksdag in antwoord op een interpellatie over den toestand in dc Palts ver klaard, dot de separotististcn cn de Fransche politici in nauw contact met elkander staan. Van het separatisme in het Rijnland zou feitelijk geen sprake zijn, als niet de Frnnschen ter bereiking van hun doel andere middelen zochten. Ten slotte legde hij den nadruk op het feit, dut dc Duitsche regeering streeft naar een snelle en billijke oplossing van het vraagstuk van de schadevergoeding, waarbij echter als voorwaar de moet worden vastgehouden aan het herstel van dc eenheid in het Duitsche bedrijfsleven, het verkeer cn het bestuur, terwijl Duitschland voorts dc vrije beschikking moet hebben over zijn ge- hcele economisch gebied. Inlevering" van wapenen. Pirmasens, 21 Febr. (W. B.) De be zetting heeft de bewoners hun wapens laten in- leveren. Ook de politie heeft haor sabels moeten inleveren. Alleen de gendarmerie is in het be zit van haor wapens gebleven. Arrestaties. Kaiserslautcrn, 21 Febr. (W. B.) Hier zijn elf politieagenten in hechtenis genomen. De Duitsche politie mag geen dienst meer doen en heeft haor wapens, de sabels uitgezonderd, in moeten leveren. Duitsche schupo-agenten moe ten de Fransche patrouilles vergezellen. DE LEVERINGEN AAN ZUID-SLAVI& Belgrado, 21 Febr. (W. B.) „Geheimrat" Kunze, de Duitsche rijkscommissaris voor de vergoedingsleverantics, is gisteravond hiei aan gekomen. De onderhandelingen ovc: de leve ringen aan Zuid-Slavië zullen dadelijk beginnen. Dc ontbinding van den landdag en grondwetsherziening in Beieren. München, 21 Febr. (V. D.) De Beiersche Landdag heeft heden met nlgemeene stemmen besloten tot ontbinding op 5 April a.s. cn de nieuwe verkiezingen vastgesteld op 6 April. München, 21 Febr. (W.B.) Tot dusver zijn ongcvcor 873.000 stemmen uitgebracht voor de ontbinding van den Landdag 837.000 voor de grondwetherziening. Hiermee is het vereischte aantal stemmen verzekerd. Van 55 districten moet dc uitslag nog binnen komen. EEN VERGADERING ONTBONDEN. Uit Brunswijk wordt d.d. 21 Febr. gemeld, dat den avond tevore;. de politic een vergadering vun den Germania-Bund ontbonden heeft, daal de verdenking bestend, dat deze bond cl- op volger is van dé verboden nalicnaol-socialis- tische arbeiderspartij. Ongeveer 150 deelnemers aan de vergadering,, onder wie de vroegere Brur.swijkschc premier Oerter, werden naar het politiebureau gebracht en, nadat de namen waren opgeschreven, weer losgelaten. DE NIEUWE DUITSCHE GOUDNOTENBANK. Naar dc Lokolanzeiger verneemt, zou dc nieuwe Duitsche goudnotenbank 15 April a.s. met Zürich als zetel haar werkzaamheden be ginnen. BELGIE. UITVOERVERBOD VAN BROOD. Het B. T. A. verneemt, dat de minister van arbeid en nijverheid, Moyersoen, heeft besloten den koning een besluit ter ondertcekening voor te leggen, hetwelk den uitvoer van brood ver dient. FRANKRIJK. UIT DEN FRANSCHEN MINISTERRAAD. P a r ij s, 21 Febr. (Havas). De ministerraad legde ter ondertcekening aan Millerand een be sluit voor, waarbij de toegang tot dc effecten beurzen wordt verboden aan vreemdelingen, die niet voorzien zijn van een machtiging, afgege ven door de bevoegde autoriteiten. Le Troguer deelde aan den raad mede, dat hij zich voorstelde onverwijld, met kleine wijzigin gen, de voorstellen tot verhooging der tarieven te bekrachtigen, vastgesteld door den hoogen raad der spoorwegen. Hoeden- en RlanicïmagazUn „UHKONÖÊLLE" 10/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ROKKEN BLOUSES Sep'ooiJ. GsplissEsrd o! Cuaqua-H pkl iM (oiei da U) in alfan oi ian'asie sla' ia ÜOOKI3E 2.I5 6.33 4.53 13-25 5.25 3,53 Elect! o-Teciiöiscli Bnrsau N1EWEG en v. HARTEN Tel. 317 cn 462. KBFPENHOUDERS voor GAAS ea au der ITZSFWBRK is maar éèu adros P. laipiraat 80. NIL WEG LartgesJraai 39 7ef. 432 zuivere BE COLOGNE Ziet enz:. efaSage» EEN VERKLARING VAN POINCARÊ IN DEN SENAAT. Parijs, 21 Febr. (Havas). Bij de bespreking gisteren in den Senast verklaarde Poincoré o.u.t loen ik het voorzitterschap der commissie voor buitenlandsche zuben van den Senaat ver liet om in uren, die, naar ik wist, moeilijk wo- ren, de verantwoordelijkheid voor hel bewind cpmeuw te aanvaarde:, begreep ik volkomen, dat mijn taak langdurig, zwaar cn moeilijk zou zijn en ik zweer bij mijzelf haar zonder versa gen voort te zeelten, zoolang ik zou kunnen steunen op het vertrouwen der beide Kamers. Heb ik dan den geheimen wcnsch mij aan mijn taak te onttrekken? Ik hoop dit te doen wanneer, ZOoals ik weldra ir. di.'.3 '■rnnat zal uitleggen bij een andc-re bespreking, wij tot gebeurteniseen komen, die beslissend kunnen zijn en zich trou wens reeds onder gunstige auspiciën aankon digen. Gij kent mij genoeg om te weten, dut ik niet tot degenen behoor, die hun post verloten en daarbij een voorwendsel zoeken om zich er van te verwijderen. Pari] s, 21 Febr. (Havas). Poincaré's woorden in den Senaat ten aanzien van de commissies van deskundigen, dat er zich beslissende ge beurtenissen aankondigen onder gunstige voor uitzichten, zijn ontvangen met levendige toe juichingen en hebben op de vergadering een d.epcn indruk gemaakt. UIT DE KAMER. Por ij s, 21 Febr. (Havas.) De ICnraer heeft art. 35 besproken nopens het monopolie op lucilcrs. Lasteyrie verklaarde, c'at hij de inko mende rechten op- buitenlandsche lucifers niet zal verhoogen, cpdflt deze de prijs van de Fransche lucifers zullen regelen. Nadat de mi nister de kwestie van vertrouwen: had gesteld, verwierp de Kamer het amendement tot afschei ding van het artikel en tol het laten vervaardi gen van lucifers dcor particuliere maatschap pijen, onder toezicht van de regeering. DE KIESWET. Par ij s21 Febr. (Havas). De Senaat heeft de kieswet besproken. De sorinlistrche en soci- alislisch-rad'cale sprekers verklaarden zich voor terugkeer tot het arrondissementsstclsek Zij sproken de overtuiging uit, dat het meerder heidsprincipe de buitenlandsche politieke actie begunstigt. Io n een senator een amendement indiende, luidende Niemand zal verkozen zijn, d.c niet meer stemmen krijgt dan zijn mededin ger, verklaarde Poincoré: Welke ook de wijze van stemming moge zijn, de volgende verkiezin gen zullen een rèpublikeinschc en vaderlands lievende meerderheid geven. Hij herinnerde er aan, dat de Kamer het nrrondiss mentsstelsel onomwonden heeft verworpen en voegde eraen toe, dat hij zich niet in staat achtte naar op deze beslissing tc doen terugkomen. Dientengevolge stelde hij de kwestie von vertrouwen. Dc Senunt verwierp het amendement met 150 tegen 154 stemmen. ENGELAND. DE BOUW VAN VIJF KRUISERS. Een rcgccringsvoorstcl. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Londen ge meld In het Lagerhuis heeft Ammon, parlementair secretaris der admiraliteit, heden het besluit der regecring ter kennis gebracht inzake den bouw der lichte kruisers, dien dc vorige regeering voorstelde tc bespoedigen bij wijze van maat regel tot verlichting der werkloosheid. Dc vo rige regeering beoogde den bouw von zes of acht kruisers en Ammon deelde mede, dot de tegenwoordige regeering tot den bouw van vijf kruisers zal overgaan, waarmede zoo spoedig mogelijk een begin zal worden gemaakt. Het voorstel door den premier verdedigd. Londen, 21 Febr. (R.) Bij het debat in het Lagerhuis over het besluit vun de regeering tot aanbouw van vijf nieuwe kruisers heeft Mac donald verklaard, dat deze aanbouw ullccn dient voor vervanging en dc sterkte van de En gel- schc marine niet doen toenemen. De regeering kan geen ontwapening tot stuud brengen door toe tc staan, dit de vloot zul verdwijnen ten gevolge vun slijtage en verroesting. Het vraag stuk van het geheelc vloo'prcgromma en den standaard, volgens welken Engeland moet aan bouwen, is thans in overweging cn zoolang het onderzoek niet is afgeloopen, kon geen be slissing inzake do vlootpolitiek genomen wor den. Geen enkel vreemd land kan zich met re den verzetten legen aanbouw ter vervanging van verouderde schepen. Macdonald legde er den nadruk op, dat het besluit om kruisers te bouwen was gebaseerd cp den wensch om werk te verschaffen voor den scheepsbouw. Na afloop van het debat werd er gestemd en werd de liberale motie tegen dc regecring ver worpen met 372 tegen 73 stemmen. De con servatieven stemden voor de regeering. Enkele regecringsgezinden onthielden zich. Tegenkanting in het Lagerhuis Londen, 21 Febr. (R.) Dc aankondiging von het voornemer, der regeering om vijf krui sers te doen bouwen, heeft onder de regec- ringsgezindc en liberale leden van het Hui: grcot misnoegen gewekt. Ammon verklaarde, dat het werk zal beginnen, zoodra dc parlemen taire goedkeuring is verkregen. De schepen dfer.cn hoofdzakelijk ter vervanging van ver ouderde schepen cn voegen niets aan dc sterkto der Britsche bewapening toe. Pringle (liberaal), gesteund dcor talrijke re- gceringsgezinden, verkreeg verlof een voorstel ter verdaging in te dienen om de oondacht te vestigen op de aangelegenheid, die hedenavond in behandeling zal komen. HET BIJGELEGDE HAVENCONFLICT. Spoedig werkhervatting verwacht. Londen, 21 Febr. (R.) Macdonald zei bij d? aankondiging van het einde van de staking, dat hij verwachtte, dat het werk in enkele ha vens morgen reeds en in de overige Zaterdag hervat zou worden. In afwachting van 't besluit der stokers. Londen, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos.) Hst bericht, dnt dc bootwerkersstoking is ge ëindigd, is overal met voldoening vernomen, De overeenkomst meet nog worden goedge keurd door de gedelegeerden von de bootwer kers, die vanayond daartoe op het ministerie van arbeid zullen bijeenkomen. Men verwacht, dnt de voorgestelde regeling zal worden 4 rctfsto L&* Inbegrip v*o betr(|snuisa:er. elke regel roecr 0.25. d»en*ta*nb dingen cn Ucldadlcheld*-advc tentiëo root de hdtv der prijv Voor handel en bedrijf bestaan zeer Vooidccligc bcnallnccn voor het «dverieeren hcn« drcu aire, bevattende de voor «raar den. wordt op toegezonden. gekeurd, ook al moet er ook nog een zeke-o mate von tegenstand worden overwonnen. De invloed van hun leider Bovin is zeer groot en zal ten gunste van de aanneming in de weeg schaal worden geworpen. Het voorstel von de patroons is, dot van dc gevraagde 2 sh. meer er een aanstond zal worden toegekend cn de oudere van begin Juni of. (Reuter seinde giste ren abusievelijk in plaats von Juni Mei.) Verder zal een onderzoek plants hebben in hocverru het mogelijk is het werk in dc haven zijn wis selvallig karakter te ontnemen, dnt het bcstaau vun de bootwerkers zoo moeilijk mankt. Fen regeling, waarbij zij vast werk zouden verkrij gen is feitelijk voor hen van nog meer belong dan de looncn In het Lagerhuis hoeft de premier, no do hoop te hebben uitgesproken, dat het geschil vanavond.voorgoed zal werden geregeld, hulde gebracht aan dc bekwaamheid en het geduld waarmede de minister van arbeid de zaak heeft behande'd. De bladen prijzen de regecring voor de stiptheid en vastberadenheid, waarmede zij is opgetreden. Do Evening News, die de nieuwe regecring tot dusver scherp gelaakt heeft, zegt: Het schijnt duidelijk, dat do snelle regeling in niet geringe mate is te danken aan het op treden vun het hof van onderzoek, dat door de regecring was benoemd om dc- oorzaken van het conflict na tc gnon. Waar de belangen der mate op het spel stnnn, is het voor alle dingen noodzakelijk, dat do partijen in het geschil voor de oogen van het publiek open kaart spelen. Als dot geschiedt, kimncn wij er over hot nlge- rnccn zeker van zijn, dat er rechtvaardigheid zal geschieden cn dot de redelijkheid ovc~wint. Hieraan kon werden toegevoegd, dut bedoeld hof van onderzoek heden voor onbepoolden tijd is verdaagd, nu de staking gereld is. De stokers hebben nog geen besluit genomen. Londen, 21 Febr. (R.) Dc bootwerkers-con ferentie, die bijeen is gekomen om een regeling te treffen voor het geschil in de haven, is tot morgen verdaagd, zonder een beslissing tc heb ben getroffen. DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Londen go- mold: Er hebben thans besprekingen plants tusschcn do Engelschc en de Russische regeering over do conferentie, die binnenkort tc Londen bijoen- komt tot regeling der verschillende vraagstuk ken, die tusschen dc beide landen aunhongig zijn. Gehoopt wordt, dat de conferentie half Maart bijeen zal kunnen komen. De Britscho commissie zal werken onder rcchtstrcekschc lei ding van den premier, bijgestaan door Pon- sonby, den onderstnatssccrctoris van buitenland sche zaken. De commissie zal in twee commis sies worden gesplitst, een voor politieke cn een voor economische zaken. De eerste staat onder Gregory, rechtsgeleerd adviseur van 't departe ment van buitenlandsche zaken, de tweede onder Chapman, permanent secretaris van de Boord of Trade. MOEDERSCHAPSPENSIOEN. Uitwerking van rcgecringsplanncn* D.d. 21 Febr. wordt draadloos uit Londen ge meld: Gisterovond werd in het Lagerhuis dc aan dacht gevraagd voor het vraagstuk van de pen- sionecring van moeders, in den vorm van een motie, die er op aandringt dat pensioen, vol doende voor de opvoeding en het onderhoud vnn kinderen, uit le keeren oon alle weduwen met kinderen, of moeders, wier broodwinners tot werken onbekwaam waren geworden, ter wijl deze pensioenen door den staat zouden moeten worden verleend cn geadministreerd door commissies, die niets te maken hebben met de armenzorg. Snowden, dc kanselier van de schatkist, deel de mede, dat de regeering een onderzoek had ingesteld naar het vraagstuk cn dat de regee ring hoopte binnenkort een uitgewerkt voorstel voor zich te hebben. Snowden verklaarde, dat het hem zeer zou teleurstellen, indien dc regee ring, ook wanneer hoor zittingslijd niet lung zou zijn, een wettelijken maatregel van recht vaardigheid tot stund kunnen brengen, zooaN in de bedoeling lag. FEUILLETON. Terug in het leven. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A, ROLDANUS Jr. Wat hij bij zijn eerste vurig zoeken zag en voelde deed dc kleine tragedie van zijn eigen Jeven in het niet verzinken. Want er stonden grooter belangen op het spel dan de revolutie der wiskundige gedachtengang door een nieuwe Groepentheorie. Bij de to tale verwoesing van wat als de onsterfelijke werken der menschheid beschouwd was. be- teokendc het verlies van een paar Chinee- sche manuscripten al even weinig als dat van een peperhuis voor krentenboller]. De eerste halve eeuw zou de wereld niets heb ben aan excursies in de meetkunde der Vier dimensionale Ruimte of aan een wetenschap pelijke vertaling van het Chineesche klas sieke werk: Het Boek van Beloon ingen cn Straffen. Nu hij de werkelijkheden in Lon den zag. besefte hij, dat hij zijn leven ge wijd had aan het naiagen van schimmen. Als hij die werkelijkheden maar kon be grijpen! Als hij er zich rnaar in onderdom pelen cn er deel van uitmaken, zijn intellect en zijn lichamelijke kracht maar in dienst stellen kon van de reusachtige machine, die hii aan het werk zag. Dan zag hij zich door zijn eigen daden ver oordeeld om als een passief toeschouwer van het groote drama te zitten kijken. Zijn alleen zijn viel op hem als een doodsvonnis. Hij besefte het nuttclooze van zijn ouderdom. Er was voor hem evenveel plaats in het moderne Londen als voor een bewoner van Mars. I-lij, die onbevreesd tot in de onbe treden binnenlanden van China doorgedron gen was, voelde een angst voor dc groote wereldstad. Zij was te uitgestrekt, te onbe kend, tc vreemd: een oorlogstad, zooals hij nog nooit een stad gezien had. Jeugd in burgerklceding was van haar aangezicht verdwenen. De vreemde vanlbruine uniform vulde de straten. I-Iet rood, waarin do sol daten vroeger gekleed waren, miste hij. Ook het restaurant, waarin hii na zijn eerste wandeling door Londen ging dinee- ren, had een vreemden aanblik. Geen dames of heeren meer in avondtoilet. Ook hier ver minkten en invaliden. Na het diner wilde hij, de eenzaamste ziel in Londen, opnieuw een wandeling gaan maken. Hij kwam uit do schitterende verlich te vestibule in een Sfygisehe duisternis en in een onheilspellende stilte. In plaats van den vroegeren vroolijken levensstroom, gle den thans een jmr onbestemde gedaanten over liet trottoir. Ku en dan gaven een be wegend licht on een ge nor hot bewijs, dat een taxi voorbijreed. Hij bleef verbijsterd voor liet restaurant staan tot hij zich her innerde, dal hij gehoord had van het donker houden der hoofdwegen. Daar dc hemel bc wol kt was, moet Londen het dien avond buiten de vriendelijke hulp der sterren stol len. Baltazar zag bet in al zijn donkerheid en deinsde er onwillekeurig vooi terug als voor iets boven nat uurl ij kïh^ij lachte cn ging op weg. Maar zijn wandeling duurde niet lang. Toen hii een straat overstak, scheelde het maar een haarbreedte of oen taxi, dien hii niet gezien of gehoord had, had hem overreden. Hij voelde den wind in zijn nek en hoorde den chauffeur vloeken. Daar na verloor hij zijn moed. Het weer overste ken van Trafalgar Square werdteen gevaar lijk en adembeklemmend avontuur. Hij was blij weer in het licht en de veiligheid van het hotel te zijn. Neen, Londen was niets voor hem. Hij voelde er zich nog meer vreemdeling dan gedurende zijn laatste ongelukkig verblijf. Er scheen voor hem geen andere kans te be staan ooit iets anders te zijn dan een num mer in een hotel. IIU voelde zich als een ge broken kamrad, dat een plaats zoekt in een volmaakte machine. „Nog zoo'n paar dagen en ik word gek, zciile hij. Hij word niet gek, rnaar vluchtte ten slot te met het instinct, om zijn huis terug 1e vinden, nasr Cambridge. Daar tenminste zou hij oenige draden van het leven, die hij daar twintig jaar geleden verspreid achter gelaten had. kunnen oproepen. Eerst toen hij halverwege was, herinnerde hij zich. dat liet groote vacantie was. zoo lang had hij onverschillig voor tijd en jaargetijden ge leefd. Maar ongetwijfeld zou de groote va cantie nog precies als vroeger en zouden de dons") dus aanwezig zijn. Maar wie zouden er na twintig jaar nog zijn ondanks liet spreekwoordelijk lang leven der dons. Wie was nu don van zijn College? Toen hij weg ging, werd Fordyce al aardig oud. Als hij thans nog leefde, moest hij over de negentig zijn. Neen, Fordyce moest sinds lang tol zijn vaderen vergaderd zijn. Wie kon zijn opvol ger wezen? Waarom had bij het niet nage keken in een adresboek? Het leek idioot om terug te gaan naar zijn eigen College, zonder den naam van den don te kennen. Wie tra den indertijd het mee t op den voorgrond Wertgrave, Barrett. Withington. Raymond, Smith. Hartwcll. Grayson. Mestyn alle maal mannen min of meer van zijn positie; Sheepshanks, de beroemde wiskundige-repe titor. zijn vriend en vroegere helper. Van die Don of tutor of fellow is een profes sor. die belast is met het algemeen toezicht op de studie van een college van een univer siteit allen zou er toch zeker nog wol een over zijn. Hij voelde zich hoopvoller gestemd. Een pakje-drager wierp zijn koffer in een hansom, een welkom overblijfsel uit zijn jonge jaren, en keek hem in antwoord op zijn vraag, of de „Blue Boar" nog bestond aan als hoorde hij hel in Keulen donderen. „De Blue Boar, sir? Maar natuurlijk, sir." Dus reed Baltazar door Trumpington di rect naar dat oude logement. Hij huurde, er een kamer, cn ging dan weer uit om zijn longen met dc atmospheer van zijn gelief koosde plaats en zijn ziel met Haar schoon heid te vullen. In den beginne ging hij ge heel op in oude herinneringen, die het aan schouwen der zoo welbekende gebouwen in hem wakker riepen. Maar bij bet zien van de groote nieuwere gebouwen kwam hij tot het besef van iets nieuws, van iets, dat vreemd was aan den academische» geest, die vroeger zijn vleugels over de stad spreid de. De rustige straten waren gevuld met soldalen. Khaki, khaki op rijwegen en trot toirs; khaki, khaki op collcgehinncnplaatsen. Het was een wonderbaarlijke metamor phose. Bijna dc cenige jongelui in politiek waren een paar Indische studenten. Hij kwam ze tegen met hun dictaatcahiers on der hun arm. Er werd dus blijkbaar nog gestudeerd. Trouwens hij had verscheidene personen «gezien ,dïe onmogelijk iets anders dan dons konden zijn. Doch. dons en Indi sche jongelui schenen slechts de overblijfse len van een voorbije beschaving. En tot zijn grootc verbazing besefte hij. dat dc Universi teit. zooals hij die opgevat had. als zetel van wetenschap niet meer bestond. Dc driedui zend jonge mannen, die de Universiteit haai rede]! van bestaan gaven, streden voor hun vaderland of werden in den wapenhandel geoefend. Toch schenen dc colleges, waar door hij kwam. te leven. Nergens een spoor van verlatenheid of verval. Pembroke en Emmanuel hadden het uiterlijk van barak ken. Hij liep op zijn onstuimige manier her en derwaarts, zag Midsummer Common ge vuld met rccmton, die gedrild werden, kwam dan hij do rivier. Het jaagpad was met gras begroeid. Oorlog overal. De bootenhuizen zelfs waren in het militaire systeem onder gebracht. Op den hem zoo goed hekenden voorkant van zijn eigen college-bootenhuis was een bordje gespijkerd. Dat cn dat regi ment. Officierskantine. Toen hij weer naar de stad terugliep, wa ren het bommen gooien op Spendale Farm en het requirecren van zijn college-booten huis voor hem de twee meest beteelcenendc feiten van den oorlog. Hii stond in de poort onder het gewelfde dak van dc conciërgewoning van zijn eigen college. De dienstdoende concierge, een jon ge. teriiigachtijg uitziende man, kwam aan de deur. Baltazar zeide: „Ik ben een oud lid van het college en vele jaren buitenslands geweest. Ik zou graag weten of er hier nog iemand is. dien ik vroeger gekend heb." „Dat hangt er van af wicn u zien wilt. sir." Baltazar nam bet gezicht van den jongen man goed op. „In de eerste plaats" hij dacht even na „ja, in de eerste plaats, waar is Westmacott?" „Mijn vader, sir? Hij voelt, dat hij oud wordt, en houdt een beetje zijn gemak. Hcht u hem gekend, sir?" „Natuurlijk. Hii was in mijn tijd de oudste concierge. Hij moet nu zoowat honderdtien jaar zijn." „Neen, sir, pas zeven-en-zeventig,glim lachte dc jonge man. „Wie is er nu don?" „Mr. Barrett, sir." „Is hij hier?" „Op het oogenblik niet. sir." „En hoe is het met Mr. Wcstgrave?" „Wertgrave? O, ja. sir. Hij Is lang dood Hij stierf, toen ik een jongen was, sir." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1