AMERSFOORTSCH DAGBLAD LEVERTRAAN EMULSIE DE EEMLANDER BUITENLAND. JOH. \/?m DIJK FEUILLETON. Terug Sn het leven. PBUS W ASïLUïLüTlti oei Inbecrtp BROCADES STHEEMAN PER FLACON f 1.40. 22e Jaargang No. 202 sMmB!SPRiisr,,"T^r,ATCv (•oei 2.1CX «de» Uxnco per wmt t 1-. po <»oi erati» werrekinrnj t^jua -asgatafeko») f 0.17&. alxooderlijks tmaamen GjOi. ff DiaecTEUR-urroEveR: j. valkhoff. BUREAU: ARNMEMSCHE POORTWAt. 2A. FOSTRCAeNINS 4T»I0. TEL tirr. 8TS. Dinsdag 26 Februari 1924 dkr rcitel mK, 0 23. dwBluab* dmeen en Ucldjdirhndnd»c rennen too» de hrf«« der prij» Voor handel eo bednjl bettaan leer YooidceliRC benalinveo voor het advcrtccrcn Een» dicuare, bevallend* de voorwaarden «rordl op aanwjug toegezonden. VOLKENBOND. GEZANTENRAAD EN VOLKENBOND. Een verklaring- van Macdonald. Londen, 25 Febr. (R.) In antwoord op een vraag of voortaan een uitecnloopende po litiek tusschen den gezantenraad en den Vol kenbond vermeden zou worden, heeft Macdo nald in het Lagerhuis verklaard„Ik doe al het mogelijke om een eind te maken aon te genstrijdige besluiten tusschen beide organen." DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Een vergoedingsbedrag van 102 milliard mark P a r ij s, 25 Febr. (B.f.A.) Volgens de Chica go Tribune zijn de expertencommissies het er over eens, dat Duitschland 102 milliard goud- mark kan betalen, de som, vastgesteld door den staat van betalingen van Mei 1921, op voorwaarde, dat de bondgenooten aon Duitsch land de honden vrij laten om zijn arbeidscapa citeit zooveel mogelijk uit tc breiden. DE MILITAIRE CONTROLE. Een stap van Macdonald. P a r ij s, 2 5 Febr. (Hovas). Macdonald heeft een schrijven naar Parijs gestuurd, waarin hij officieel zijn standpunt uiteenzet ten aan zien van de noodzakelijkheid om de militeire controle van Duitschland dcor de geallieerden te doen hervatten, alsmede ten aanzien van de voorwaarden, waaronder die met vrucht op alle terreinen zou kunnen plaatsvinden. De gezan- tenraad zei er spoedig over beraadslagen. UIT HET BEZETTE GEBIED. De overeenkomsten tusschen industricclcn en Micum. Dusscldorp, 25 Febr. (W-B.). In dc heden gehouden besprekingen van den Berg- bauverein met dc Micum werd besloten de be staande overeenkomst, ingevolge welke elke mijn 27 harer productie moet leveren, tot 3T Maart te verlengen. Het voorstel der mijneigenaars om de kolenbelasting voor den uitvoer op tc heffen en voor den verkoop naar hei binnenland te ver logen, werd door de Micum van de hand ge wezen Dusaeldorp, 2 5 Febr. (B. T. A.) Na langdurige besprekingen met vertegenwoordi gers van de mijnen in het Roergebied heeft de minister besloten, dat de belasting op den kolen- uitvoer zal worden gehandhaafd en dot de tegenwoordige belasting zal blijven worden ge heven van de in Duitschland verkochte steen kool. Overeengekomen werd, dat elk mijn zal voortgaan met do beschikbaarstelling van 27 der werkelijke productie voor de schadeloos stelling. Deze regeling geldt tot 31 Maart. Een nieuwe overeenkomst. C o b 1 e n z2 5 Febr. IB. T. A.). De Rijn- landcommissh heeft op 22 dezer met de mes sen- en machine-industrie een regeling getrof fen, loopende tot 15 April. Dc vervolging van politieke misdrijven. Berlijn, 25 Febr (W.-B.). Hel Berl. Tage- blatt meldt uit Essen, dat de Belgische bezet tingsautoriteiten de vervolging van politieke mis drijven, die vóór I Jan. 1923 zijn gepleegd, heb ben verboden, tenzij dc opperbevelhebber daar toe vergunning heeft verleend. Tegenspraok. C o b 1 e- n z, 2 5 Febr. (B. T. A.) Sommige Duitsche bladen hebben het bericht gebracht van de N. R. Ctvolgens hetwelk de douaniers, die deelnemen aan de tegenwoordig uitgeoefen de controle, order zouden hebben gekregen zich gereed te houden om rv^ur Frankrijk terug te keeren. hetgeen zou neerkomen op een ophef fing der douane-linie. Na in gezaghebbende kringen inlichtingen te hebben ingewonnen, is het agentschap Hnves in slaat tc verklaren, dot dit bericht eiken grond mist. De geallieerde autoriteiten hebben geen enkele lastgeving in dezen zin ontvangen. Dc stakingen tc Elbcrield cn Solingen opgeheven. Eiber f el d, 25 Febr. (W. B.) De stoking in de metaal- en textielindustrie is heden, na weken geduurd te hebben, opgeheven. Ook tc Solingen is zulks geschied. DE OPHEFFING VAN DEN UITZON DERINGSTOESTAND. Bij den rijkspresident heeft een conferentie plants gehad tusschen den rijkskanselier, de oetrokken ministers en den chef van de leger leiding over de te nemen maatregelen na de opheffing van den uitzonderingstoestand. Fischer stadssecretaris van financiën. De voorzitter van de Duitsche oorlogslasten- commissie te Parijs, Fischer, is benoemd tot staatssecretaris von het ministerie van financiën in plaats van Schroder, die president van de Pruisische staatsbank wordt Dc Duitsche gezant in Japan. B c r 1 ij n, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche gezant in Japan, dr Solf, is op zij i doorreis naar Berlijn heden te Moskou aan gekomen. DR. RÖSICKE. f De president van den Roichslandbund, het Duitsch-nationalc rijksdaglid dr. Rösicke, die vele jaren lang voor den Duitschen landbouw is opgekomen, is tengevolge van een beroerte overleden. HET PROCES-HITLER. Ook Auer gedagvaard. München, 2 5 Febr. W. B.) Auer, cc onder-voorzitter van den Beicrschcn landdag en sociaal-democratisch afgevaardigde, is opge roepen om voor den rechter van instructie te verschijnen, op grend dat hij zou hebben ge weten van de Putschplannen op 8 cn 9 Nov., maar dc overheid daarvan niet zou hebben ver wittigd. Een verkeersverbod rondom het gerechtsgebouw. München, 25 Febr. (W. B.) Bij ver ordening vun den staotscommissaris is het ver keer van voertuigen, rijwielen cn voetgangers in de omgeving van het gerechtsgebouw, waar het proces-Hitier plaats heeft, verboden. Hongerstaking. München, 2 5 Febr. (W. B.) De Völki- scher Kurier meldt, dat Zateraeg vier der tc Landsberg opgesloten gevangenen in honger staking zijn gegaan. BELG1E. EEN VERKLARING VAN VANDERVEI.DE Biussel, 2 5 Febr. (V. D.) VonJsrvclde. de leider oer Beigische sociaal-democraten, heeft verklaard, dat, als de regeering valt bij de stemming over het Fransch-Belgisch verdrag, de socialisten ontbinding der Kamers zullen cischcn DE MIJNCONCESSIES. Brussel, 25 Febr. (V. D.) De regeering heeft besloten de nieuwe mijnconcessies 'n He negouwen en Limburg sterk Tc belasten in het belang van den staat. ENC-ELAND. RAMSAY MACDONALD OVER DE REDE VAN HENDERSON. De regeering niet verantwoorde lijk voor Henderson's uitlatingen. In het Lagerhuis werden gisteren aan den pre mier vrager, gesteld naar .aanleiding van de rede, door den rnin:stcr van binnenlnndsche zaken I Henderson te Burnley gehouden, waarin deze sprak over de noodzakelijkheid van h~rziening van het verdrag van Versailles. De premier merkte nnor aanleiding van Henderson's rede, waarvan v/ij den inhoud in ons avondblad van gisteren vermeldden, op, dat geenerlei verklaring van dezen aard door het kabinet was vastge steld. De eenige verklaring en de eenige daad, waarvoor de regeering verantwoordelijk was, waren zijn eigen verklaringen nopens de te vol gen politiek in het Lagerhuis en zijn eigen op treden De premier voegde er bij, dat er door het kabinet geenerlei besluit was genomen on- Voor Amersfocrt bij A. v. d. WEG, Langestraat 23 i923 WINTER 3924 WOLLEN PANTOFFELS NIEUWSTE KLEUR X GROOÏE 1. 3U7.E W&X J A\G3 Sf R% 4 I 110 ders dan in overeen?remming met zijn verkla ringen. In de houding der regeering was geen wiHging gekomen. (Er wordt aan herinnerd,, datdu premier in ziin verklaring noD^ns fijn politiek, afgelegd in het Lagerhuis op T2 Februari, zeide „Wij moe ten vraagstukken als die der schadevergoedin gen en van d-" Roer beschouwen van het stnnd- pimt van Frankrijk, Groot-Brit'emuV cn Europa en alles doen orn een bevredigende overeen komst te vinden. Bovenal, en dit is zo-r nood zakelijk. gorten wij er zoo\vel Groot-Brittannië als Frankrijk aan herinneren, dat de tijd een zcnt trngischon wedren te onzen nad°ele houdt. Ik knn niets verder zeggen, voordot ik d* Verslagen heb van d^ sub-coxnmiscies intake de schadever goedingen, die hard werken te Parijs en Berlijn. De schadevergoedingen blijven de voornoornste hinderpaal voor een a'.grmccr.e regeling. Zoo dra d^ze comité's hun besluit hebben kenbaor gemankt en de Comrr.'^rie van Herstel hel beeft overwogen en rich et over heeft uitgesproken, is m. i. de tijd gekomen cm alle vraagstukken de schulden en n! het andere önnicuv; in hun geheel te bekijken met dc bedoeling om ze in ondcdeelen aan tc snijden en uit den weg tc ruimen"). DE HEFFING OP DUITSCHE IMPORT. Vermindering van 26 tot 5 Er is overeenstemming bereikt tusschen de Britsche regeering en vertegenwoordigers der Duitsche regeering ten aapzien van de heffing von geïmporteerde Duitsche goederen els middel om schodeveagoeding te verkrijgen. Graham, de finanrieele secietaris vnn de schatkist, deelde in het Lagerhuis mee, dat dc overeenkomst het volgende inhoudtHet tarief d^i heffing znl van 26 °/n tot 5 worden verlaagd ten aanzien van •onderen, heden te middernacht of daarna uit Duitschland geëxporteerd. Teneinde te waar borgen, dal geen deel der heffing ten laste vnn den Britschen importeur is gebracht, heeft do Duitsche regeering ci in toegestemd maatrege len to treffen voor een latere compensatie der Duitsche exporteurs en het tot een strafbaar feit te maken om ècnig dee! der heffing ten last van den Britschen importeur te brengen. De douane-ontvangstr-n fen oaivisn van alle goede- ren, geïmporteerd vóór 26 Februari, d.w.z. die waarvoor het tarief van 26 geld. zullen d^or dc Duitsche regeering in goudbiljetten worden terugbetaald. Reuter meldt nog, dat Grohom aan zijn mede- deelingcn toevo egde, dat de heffing van 26 in de practijk op niets was uitgcloopcn. DE STAKING IN HET HAVENBEDRIJF GEËINDIGD. Heden werkhorvutting. Londen, 25 Febr. (R.) Het congres van de afgevaardigden der bootwerkers heeft de voorwaarden van dc regeling von het dispuut goedgekeurd. In alle havens worllt morden het werk hervat. Alleen de bontl vnn stuwadoors blijft stoken. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Londen be richt- De ofgevnurdigden der havenarbeiders ver gaderden hedenmiddag weer te Londen, nadat zij einde der week in dc districten dc overeen komst hebben uiteengezet en aanbevolen, die dc vertegenwoordigers der arbeiders cn der werkgevers hebben bereikt. De goede uitwerking hunner bemoeiingen bleek dra, want de afge vaardigden van alle havens, op twee no (Boston cr. Aberdeen), meldden de aanvaarding der over eenkomst. Verklaard werd, dat de beide havens, die een uitzondering maakten, waarschijnlijk o pk dc overeenkomst zouden aanvaarden, wan neer bepaalde misverstonden uit den weg zouden zijn geruimd. De conferentie besloot dienten gevolge eenparig de voorwaarden der regeling tc br Machtigen en de staking op te heffen. In uüo havens zol het werk morgenochtend v/or den horvat. Alleen in de hoven van Londen zul len waarschijnlijk enkele moeilijkheden blijven b- slaan Hier is de houding van de „Stevedore's Union" (ven den bond van stuwadoors) onzeker. Zij heeft twee cn een halve shilling loonsverhoo- ging gevraugd, maar men gelooft dot zij de t vee shillings zal aanvaarden. die aan de ha venarbeiders zijn toegestaan. Om het even wel ke houding de stuwadoors zullen oonnemen, wordt verwacht, dat de achterstand van het werk in de haven von Londen spoedig zal wor den ingehaald Ongeveer vijftig schepen wach ten op lossing cn ongeveer twintig op loding, terwijl er deze week dertig verwacht worden, Dit \vpfk kan, noot gezegd wordt, gemakkelijk worden afgemaakt. De aanvaarding der voor waarden van dc regeling door de vergaderin gen der arbeiders in dc verschillende havens is aanzienlijk beïnvloed, doordat de werkgevers er in beginsel in toegestemd hebben, dat er een of andere voorziening moet worden getroffen voor de losse havenarbeiders, als zij niet in staat zijn werk tc kriigen cn door de instemming van de werkgevers met het instellen vnn een onderzoek nuar dit vraagstuk. Gemeld wordt, dat binnen vier-cn-twinlig uur no ce hervatting ven het werk door dc haven arbeiders de regeering een voorzitter znl be noemen van dc enquêtte-cernmissie inzake dc maatregelen ten behoeve der losse arbeiders. Werkgevers cn arbeiders zullen hun vertegen woordigers in die commissie benoemen en het onderzoek znl zoo spoedig mogelijk beginnen. DE VERKLARING VAN BALFOUR. Ook de rcgccring-Macdonald zal de polkick inzake het Joodschc Nutionule Tehuis voortzetten. Londen, 25 Febr. (R.) In het Lagerhuis verklaarde de ministe'.- von koloniën, Thomas, dot dc regeering besloten had zich aan tc slui ten bij dc politiek tot het verwezenlijken van de verklaring van Balfour in 1917 ten aanzien von het Joodsche Nationale Tehuis in Palestina. Thomas wees er cp, dat deze politiek br- lichoomd was in het mundaat over Palestina, door den Volkenbond goedgekeurd DE RUBBER-RESTRICTIE IN BRITSCH-MALAYA. Dc minister vnn koloniën togen intrekking der bepalingen. Londen, 25 Febr. (R.). In het Lagerhuis vroeg het lid Harcourt Jones, of dc minister van koloniën met het oog op de toenc::.ende ver schopingen van plantngerubber uit Nederlondsch Oost-Indië en de afnemende productie van Britsch Malayn, de vraag in overweging wilde nemen, of hot niet wenschelijk zou zijn den autoriteiten der gefedereerde Maleischc staten en der Straits Settlements nan to bevelen, de verordeningen inzake dc beperkingen van don rubberoogst in tc trekken. Dc minister van kolo niën, Thomas, verkluarde m antwoord hierop, dnt de bewuste bepolingen regelen stellen no-pens de restrictie von den uitvoer, doch niet von den rubberoogst cn hij voegde er aan toe „Ik ben niet voornemens van dt? thans gevolgde politiek of tc wijken, terwijl mij voorts niets bekend is van het bestaan hier te londe of in Malaya van een krochtige strooming, die vóór intrekking der rectrictic-benpnlingcn is." ITALIË. DF. ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Rome, 26 Febr. (B. T. A.) Dc perma nente sub-commissie van advies nopens do ma rinezoken van den Volkenbond, heeft hoor werk zaamheden geëindigd. Zij heeft zich bepaald tot het uitwerken van de technische zijde der ont- wopenings-kwestie, doch den politieken kant nnn den Volkcnbondsmad overgelaten. Hoor onderzoek strekte zich niet verder int dnn tot de staten, die in het bezit zijn van linie schepen. Schout bij nacht Dcinago, de Spaan- schc gedelegeerde, zou zich uit de conferentie der marine-subcommissie voor de ontwapening hebben teruggetrokken, doch zou de zittingen nis waarnemer blijven bijwonen. DE VERHOUDING TOT ZUID-SLA VIE. Rome, 25 Febr. (B.T.A.) De Epocn ver neemt uit Fiume: Dc Servische gendarmerie heeft de delta cn de haven van Baros gisteren in bezit genomen. Er had geen enkel incident met de Italianen plaats. GROOTE DIEFSTAL. Rome, 25 Febr. (B. T. A.) De binden, ver nemen uit Genuu: Uit de brandkast van de pro vinciale posterijen is ongeveer 7 millioen ge stolen. De bewaker wordt ervnn verdacht. OOSTENRIJK. DE OOSTENRIJKSCHE FINANCIËN. Men schrijft ons van Oostcnrijksche zijde: Dc wekelijkscho bnmns /f«n de Oostenrijks^M Nationale Bank vertoont een toeneming vnn de wissels in het goud met 9 milliaid papieren kra nen. zoodut het incasso thans) bedraagt '5QIB milliard pnpieren kronen of 272 millioen goud- kioncn. De handelsportefeuiiic toonc eveneens een toeneming met 110 milliard papieren kronen en heeft thans een waarde van totaal 13(31 «nilln/d papieren kronen of 94 millioen goudkroncn. De biljetten-circulatie is afgenomen met 79 milliard popieren kronen, hetgeen gedeeltelijk het gevolg ia van de toeneming der rekenings courant met 197 milliard. De bankbiljettcncirculatic. thans bedragende 6 656 milliard papieren kronen of 462 millioen goudkroncn is voor 58.8 gedekt door het in casso aan goud en wissels {rierbovcn genoemd. Voegt men bij dit werkelijk circuloticbedrag de waarde in rekening-courant (434 milliard pa pieren kronen of 51 millioen goudkronen) dan houdt men een bedrag aan verplichtingen over van 7.469 milliard papieren kronen of 513 mil liard goudkronen, dat dus tegen ccn verhouding van 53% gedekt is. POLEN. ECONOMISCHE MAATREGELEN. Warschau, 25 Febr. (P. T. A.) Zater dag jl. heeft de Poolschc premier Grabski in de eerste vergadering van den economischcn raad verklaard, dat de regeering, nadat de fi- nonciecle moeilijkheden geheel zullen zijn over wonnen, al haar aandacht zal besteden aon de bestaande economische kwesties. Als het voor naamste probleem hiervan wordt beschouwd het Men dekt de waarheid, maar zij rust niet voor zij naakt is. Vendel. Naai het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A. HOLD AN US Jr. 1L 30 „Geen wonder,, dat je het me niet ver geven hebt," riep hij met zijn karakteristieke openhartigheid. „In dergelijke omstandig heden van een vrouw wegloopen, zou een onvergeeflijke zonden zijn. Maar ik zweer jc bij God. dat ik het niet geweten heb. Zij heeft cr met geen woord op gezinspeeld en ik heb haar toch enkele dagen \óór ik weg ging nog gesproken. Een dergelijke mogelijk heid is nooit in mijn hersons opgekomen. Ik mag een 'gemeene zondaar zijn maar zoon schoft hen ik niet Ik ben weggegaan, om dat wij samen ongelukkig waren. Ik heb mijn best gedaan nu en dan een korte verzoening. Ik geloot', dat zij het op haar manier ook geprobeerd heeft. Na de laatste verzoening was hei erger dan ooit. En boven dien was er nog het leven van een ander, dat ik niet' opofferen kon. Ik voelde, dat mijn vroeuw blij zou zijn, als zij mij nipt meer zajg. Daarom vluchtte ik als de Chris ten uit dc Brandendp Stad. Als ik gewe ien had dat nou ia, dat ik deze verant woordelijkheid achterliet, dan zou ik alios getrotseerd hebben. Mijn God. kerel, je moet me gclooven!" Toespeling op BimyanVs Pilgrim's Progress. Door zijn gouden bril keek Sheepshanks Baltazar eenige oogcnblikken strak aan. Dan stak hij zijn hond uit. „Ik geloof je, .T. B., en dat geloof neemt ene zware last van mijn hart af." „Ik heb wel gemerkt, dat ie me heelemaal niet bij mijn ouden naam noemde. Ik moot hier dc laatste twintig iaar in een goed blaadje gestaan hebben!" „Jc bent ook zoon onberekenbare kerel," zeide Sheepshanks met een vriendelijken glimlach. „Wij hebben nooit gedacht aan het romannetje, waar je daarnet zoo kiesen op gezinspeeld hebt." „AI goed." zeide Baltazar, „dat alles is al zoo lang geleden! In ieder geval hen ik niet de hnrtelooze ploert geweest, waarvoor Cam bridge mij gehouden moet hebben. Ik laat mijn rehabilitatie aon jou over. Voor mij is de hoofdzaak, dat ik een zoon heb. Een zoon. Ik. die dacht dat ik kind noch kraai op de wereld had. Ik heb een zoon. Een wis kundige. Niet alleen mijn eigen vlecsch en rloed, maar mijn eigen vlecsch, bloed en intellect." Hij liep de kamer op en neer. „Wat voor een jongen is het? Lij kt hij op mij? Heb je hem gezien?" „Ja. Eén keer. Crosby herinner jij je Crosby?" Hij wees naar het College, dat door het raam zichtbaar was. „Ja, ja," antwoordde Baltazar ongeduldig. „Crosby heeft me eens tc ontbijten ge vraagd om hem te ontmoeten. Dc zoon van John Baltazar was een curiositeit. We heb ben het. den jongen man niet gezegd. In tegendeel, ik geloof, dat hij zich afvroeg waarom zoon oud fossiel als ik er bii was." „Stoor je niet aan wat hij over oude fos sielen dacht, beste Sheepshanks! Hoe zag hij er uit?" „Net als jij. Je behoefde niet te vragen of hij je zoon was. Maar mooier en ofschoon gevoelig en manlijk, niet neem me niet kwalijk als ik het. zee niet zoo'n wilde bras." „In ieder geval een goede flinke jongen." „Een zoon. waarop ieder vader trotsch zou zijn." „En waar is hij nu?" Sheepshanks maakte een onbestemd go- haar. „Waar zijn alle dappere jonge man nen van Engeland? In Frankrijk aan liet vechten." „Weet jc dat zeker?" ,.1-Iet zou geen compliment voor je zijn. J. B„ als ik dat niet zeker wist," antwoord de Sheepshanks glimlachend. „De ecnige studenten, die nog hier zijn. zijn een paar ongelukkige jonge mannen; die.om lichaams gebreken afgekeurd we. Jen. De kreupelen en blinden <-n ook een paar medici, die zoo gauw mogelijk moeien afstudeeren en het gewone contingent Indische studenten, die. daar zjj niet tot de ririjdewlc rassen van Indië belmoren, geen plaats in de legers van Groot- Brittannië kunnen vinden." „Die lammen, doktoren er. Indiërs laten nVo zoo koud als een steen. Ik wil alles van mijn zoon weten." „Crosbv zou het je kunnen vertellen. Hij is hier. Ik hel> hem gisteren gezien. Je weef natuurlijk, dat hij tegenwoordig don is?" „Crosbv?" riep Baltazar ongcloovig uit. „Crosby die peuterige uit, don „Ja. zooals rij don van onverdraagzaam heid bent." viel Sheepshanks hem in de rede. „Crosby heeft zich ontwikkeld tot een heel groot man. En ik verzeker je, dat er geen een is. die zoo geliefd is als hji. Je -uil zelf zien, dat hij intiem omgaat met een half dozijn generaties studenten." „Ik hoor iedere minuut wat nieuws. Maar ik zal naar Crosby toegaan. Maar de iongen hii heeft toch zeker een voornaam. Hoe heet hij?" „Dat. ben ik vergeten maar dat is mak kelijk na te zien." Sheepshanks nam The Cambridge University Calender van een plank. „Maar mioöchieu cloe ie het. liever zelf." Baltazar sloeg vlug de bladzijden om en vond het College, dat hij zocht, en den naam van Godfrey Baltazar onder de ingeschreven studenten. „Godfrey! riep hii uit. „Dat was de naam van mijn vader." Dan, na een stilte. al>* sprak hij tot zichzelf: „Dal was mooi van haar. Heel mooi van haar." Hij liep naar het raam. leunde met zijn ellebogen op het kozijn en staarde langen tijd als in een waas van dingen. Sheep- hanks keek naar zijn breedc schouders, din gebogen schenen onder een niet tc dragen la^-.t, en sloop dan na eenige oogepblikkën van aarzelen stil dc kamer uit. Toen keerde Baltazar zich om, schrok even, toen hij zag. fiat hij alleen was. maar voelde dadelijk daarna, dat het. een kiësclï instinct van zijn gastheer was, en ging weer naar hot raam terug. Welk een jammerlijk iets had hij van zijn leven gemaakt! Wat een dwaasheid was ieder van de plotselinge besluiten geweest, dip. een merkteeken geworden waren in zijn levensloop. Was hij een lafaard? Het woord deed hem pijn. Er bestond een verschil tus schen het ontvluchten van de verleiding cn hét. weerstand bieden. Hij dacht aan de ver gelijking. die hij zooeven gemaakt had tus schen zichzelf en don uit de Brandende Stad vluc.htèridc Christen, en plotseling zag hij do zelfzucht van Bunyan's HcJd een egoïsme even groot als dat der pilaarheili gen, over wie hij zoo minachtend met. Quoiïg Ho gespróken had. Wat beteek en de iets men- scheiijk-», vrouw, kinderen, die geboren wa ren, en het kind in de moederschoot, als hij zijn jammerlijk-onbelangrijke ziel maar red de. Om nicis bekommerd;: de Christen zich, zijn gcheele familie en al zijn vrienden kon den letterlijk naar de Hel loopen, als hii cr maar aan ontsnapte. Een treurige figuur. En een even treurig figuur had John Balta zar geslagen. En daar het leven onverzoen lijk is, was hij cr nog niet eens in geslaafd, zijn lafhartige ziel tc redden. Hij had dio bij ioderen stap verloren. Zijn mooie zinnen tegen Qu'ong Do; zijn pochen op altruïstische diensten aan dc menschhcid! Louter gooche len met heilige dingen. Louter egoïsme. Lou ter iidelheid. Welk ccn jammerlijk iets had hij van zijn leven gemaakt! Welk een dwaasheid was zijn laffe vlucht geweest. Als hij het gewe ten had zou hij gebleven zijn. Ia! Een bal sem voor het geweten. Maar het geweten van een edel man heeft geen balsem noodig. IIu had liet leven verbeuzeld in een land, flat hem niet van noodc had. En terwijl hij daar zijn rnoreele energie en zijn lichame lijke kracht verspilde aan het najagen van schimmen, was de zoon van ziin lendenen, voor wiens vorming en ontwikkeling hij door dc wetten der natuur en der bescha ving, verantwoordelijk was, op igoed goluk nf, vaderloos, moederloos, onder leiding van vreemden opgegroeid. Hij dacht Icing aan de familie van zijn vrouw, de Woodcots, be krompen, schijnheilig, vulgair lieve God, hoe had hij hen verfoeid! Had hij zijn zoon aan hun liefrieloozc barmhartigheid .overge laten? Maar onverschillig wie de jongen op gevoed hadden, hij had gefaald in de meest elementaire plicht flor menschhcid. Dan hief hij plotseling zijn gebalde vuisten op en riep uit: „Bij God, ik zweer Doch dan zag hij plotseling het ironische' gezicht \an dr. Rewsby voor zich on hoorde hij diens sarcastische woorden: „Een slech te gewoonte. Ik zou die maar gauw op geven" en hij liet zijn armen langs zich vallen. Wat was deze' eed meer dan nog ren sprong in het moeras, waarin hij spar telde? '(Wordt vervolgd.y

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1