WOLLEN VESTEN buitenland. binnenland. DE EEMLANDER" JUMPERS E?ün JERSEYS TRUIEN Siioorhorloges f 13.50 MMENISPBUS Jaspé Blouses en Jaipé Willem Groenhuizen MEDAILLES 22s Jaargang No. 203 teort t 2.10, 6dem tianco per mmi t 1*~. p« wash <aw>: eratb •erseb«rta$ «ao*tafcfee«) f 0.17». aisoedarbjl» tmmmm 1 CJOS. AMEBSFOOBTSCH DAG! Woensdag 27 Februari I924 P2IIS BES ABfERfENIIÊH oiaecreua-trrroevcw: j. valkmoff. BUKEAU: ARNHEMSCHE FOORTWAL 2A. DUITSCHLAND. BIJEENKOMST VAN DEN RIJKSDAG. Dc regeringsverklaring- van dr. Maïs Berlijn, 26 Fcbr. (W. B.) Als eerste spreker nam de rijkskanselier het woord. Hij zeide o.a. dat de rijksregeering de cririek op de door haar op grond der machtigingswet ge nomen mnotregelen geenszins schuwt of deze wcnscht te beperken. Zij heeft, met inspanning van alle krochten, gestreefd naar de stabilisa tie der valuta, het in evenwicht brengen dei begrooting cn het herstel van het economische leven. Dc mark, zoo ging dr. Marx voort, is sedert het midden van November op dezelfde hoogte gebleven de beg-rooting, zooals zij, ten minste^ in grootc lijnen, aan de deskundigen- comité s de.* C. v. H. kon worden voorgelegd, is wat de binnenlandschc uitgaven des Rijks betreft, in evenwicht gebrocht, zij het dan ook onder zekere voorwaarden, waarvan dc be langrijkste is de vrije beschikking van het rijk over dc belastingen cn douane-opbrengst ook van het Rijnland en het Roergebied. Het bedrijfsle ven gaat langzaam maar zichtbaar vooruit, zooals mot name blijkt uit het afnemen van het aantal geheel of gedeeltelijk werkloozen, maar het moet niettemin nog als onzeker wor den beschouwd, vooral zoolang nog dc slagader van ons economisch leven aan den Rijn en de Roer door een buitenlandsche militaire macht is afgebonden. Bij de uitvaardiging der harde en niets-ont- zien maatregelen kwam het er voor de rijksrc- geering op aan do penheid des rijks cn de verdere ontwikkeling der Duitschc natie te ver zekeren. Zouden wij nogmaals in een inflatie ge -aken, dan is elke verdere poging om onze mark te stabiliseeren volkomen vruchteloos Don is onze economische ruïne en daarmee het lot von ons volk bezegeld. Dat is niet slechts dc meening van enkele deskundigen, maar de algemeene overtuiging van het buitenland en ook van alle tot oordeclen bevoegde kringen van ons volk. Zonder verbetering van den toestand op het gebied der buitenlandsche politiek zou alle moeite cn arbeid evenwel lapwerk blijven. Wij doen in de herstelkwestie geen beroep op het medelijden der andere volken, maar op het gezond veisiand de.- wereld, hetwelk alleen de ineenstorting van Europa kan verhinderen. Schier wil het rnij voorkomen, alsof eindelijk, misschien nog niet te laat, de rede op weg is De herstelkwestie is Duitschlands noodlot. Wij hebben het bij da tairijke pogingen haar op te lossen, steeds noodlottig geacht, dat zij in hoofdtaak uit een no'.'^ot- ka, zien. Ook andere stateft, met name onder do geallieerden, staan diep in do schuld bij het fcuitenlend, maar dit xrordt hun niet- noodlottig, daar achter hun onvermogen om te betalen niet, zoools bij ons, dc steeds in het buiten land wachtende poiitieke en militaire executie loeren. Geen enke'.en anderen staat dreigden dc militaire 'bezetting of andere het economische leven in gevaar brengende mnnt cgè'.en. Wij verheugen ons, dat eindelijk leidende per soonlijkheden op economisch gebied met het onderzoek der herstelkwstic zijn belast cn zien hun beslissing zonder overdreven optimisme, maar toch met vertrouwen tegemoet, daar zij gegrond is op het oordeel cn de moreele ver antwoordelijkheid van zoo vooraanstaande mannen. Dc negentiende eeuw bracht de af schaffing van dc knechtschap der schuldenaars in het particuliere leven. Laten wij hopen, dat ook in het volkenrechtelijk executie-proces de weg van de knechtschap en de militaire macht ze! leiden naar dc vreedzame vrije afwikkeling. In het verder verloop van zijn betoog ging de rijkskanselier in op de uit hoofde der mach tigingswet uitgevaardigde noodverordeningen en hij sprak de verwachting uit, dat de rijks- dag het optreden der legeering zou goedkeufen. Hij legde dc verklaring af, dat de rijksregeering het bestaan van haar heele hervormingswerk bedreigd en vernietigd acht, wanneer een dei- door de rijksrcgeecing onvermijdelijk geachte verordeningen door den rijksdag ingetrokken of belangrijk gewijzigd zou werden. De rijks regeering zou zich, bij aanneming van een voorstel tot intrekkinggenoodzaakt zien den rijkspresident de ontbinding van den rijksdag X'oor te stellen. Tege'.ijkertiid e'scbte de rijks kanselier met nadruk, dat de rijksdag de reeds ingediende voorstellen tot wijzi^'n"- der nood verordeningen zal verwerpen. Op het oogen- blik moet de rijksregeering elke wijziging wei geren, daar veranderingen dc stabilisatie dc: Duiische valuta en het evenwicht der begroo ting in de waagschaal zouden stellen. Deze wensch der regcering is met dc begins'-len der democratie volkomen vereenigbaar. De ware democratie zou wegkwijnen, indien het parle ment in tijd van nood alle zakelijke mogelijk heden zou uitputten cn den staat aar. vorm kwesties zou opofferen. De regeering verwacht van de volksvertegen woordiging, dat deze haar in haar streven za' steunen. De moeizaam verworven en nog geen zins verzekerde stabiliteit van ons financieels cn economische leven mag geen terrein van den pa-tijslriid worden. Daarvoor bezit zij niet vol doende draagkracht. Dc strijd tegen bepaald? maatregelen moet op den achtergiond worden geschoven voor den krachtigcn wil om het rijk cn het leven der natie te redden. Nog is de vcil'gc oever niet bereikt. Al onze moeiten cn zorgen moeten het bedreigde Duilsche volk gelden cn verre blijven van allo partijleer cn verkiezingsectic. Het gaat niet om een verkie- zingrpa-ool. dat de aandacht trekt, maar om dood of leven van ons volk. (Levendige toe juichingen. DE MILITAIRE CONTROLE. Dc stap van Mecdonald. Par ij s, 26 Febr. (Ho vos). Vanochtend wordt het bericht, gisteren door Havas gegeven, officieel bevestigd, dat n.l. de Engelsche regee ring aan den gezantenraad een nota heeft ge zonden, waarin zij zich uitspreekt voor de her vatting van de militaire controle der geallieerden in Duitschlond. De nota wordt thans bestudeerd door dc geallieerde militaire commissie te Ver sailles. DUITSCHLAND EN JAPAN, Berlijn, 26 Febr. (W-B.). De rijkspresi dent heeft vandaag, onder aanwezigheid van den minister van buitenlandsche zaken, den niéuwen Japanschcn gezant, Hondo, ontvangen, die zijn geloofsbrieven en de afscheidsbrieven van Hidki, clie tot dusver Japansch gezant was, kwam over handigen. DE DUITSCHE SPOORWEGT ARIEVEN. B e r 1 ij n2 6 Febr. W.-B.). Dc goederen- tarieven op de spoorwegen worden raet ingang van 4 Maart opnieuw 10 percent verlaagd. Ter verhooging van de inkomsten worden evenwel do reizjgerstarieven met ingang van 1 Maart ver hoogd en wel met 37 percent voor de Tc, 47 percent voor de 2c cn 36 percent voor de 3o en 4e klasse. •ARBEIDSMOEILIJKHEDEN IN DE BERLIJNSCHE METAALINDUSTRIE Daar een deel van de arbeiders in de Berljjn- sche metaalnijverheid geweigerd heeft de over eenkomst inzake verlenging von den arbeidstijd tot 34 uur per week te erkennen, hebben 50 fabrieken, waarin tezamen ongeveer 8000 man werkzaam zijn, tot uitsluiting von de werklie den besloten. Men vreest, aldus een Duitsch radiogram, dat de beweging zich verder uit zal breiden. AFTOCHT DER RIJKSWEERTROEPEN UIT THÜRINGEN. De troepen van de rijksweerbaarheiü in Thü- ringen hebben, naar dc Duitschc draadlooze dienst meldt, bevel gekregen naar hun stand plaatsen terug te keeren. FRANKRIJK. RUW WEER IN ZUID-EUROPA. P a r ij s, 2 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). Uit de Riviera wordt gemeld, dot er in geheel Zuid-Europa abnormaal vs'interwcer heerscht. Het telefonisch verkeer tusschen Perijs, Mar seille en Nice is gestoord. Uit Perpignnn worden sneeuwstormen gemeld. Bij Nice zijn de bergen met sneeuw bedekt. ENGELAND. DE POLITIEK DER REGEERING JEGENS INDJË. Een verkluring in het Hoogerhuis. Londen, 26 Febr. (R.) In een verklaring omtrent de politiek der regeering ten aanzien van Indië» wees lord Olivier, de secretaris voor Indië, er in het Hoogerhuis op, dat de Indische .tSSÊSSS^W®^{edir€ilaöb«i>vnn De rêgeering kon evenwel zoo spoedig na dc in 1020 aanvaarde hervormingen geen nieuwe wijzigingen in o vér weging nemen, welk oordeel was gebaseerd op de overtuiging, dat de onmid dellijke instelling cener volkomen verantwoor delijke regeering in Indië nadeelig voor Indië zou zijn. Dc politieke ontwikkeling van Indië moet geleidelijk geschieden, maar dc regeering POSTREKENING N*. 47'JW. TEt- fNT 513. vao 1 4 revf U# toet inbegrip vzn «r» bewijsnummer, elke regel meer 0,25, d'cnstaanb'*- dingen en Ucldadiqheids-adrc tenticn voor dc helt* der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcclige bcnalinvcn voor het advcrieeieu fclcn« a reu aire, bevattende do voorwaarden, wordt op aaavcaa# toegezonden. Hoeden- sn Manlstmagazljn „L'HERONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT in jijde ol wal 1.15.9.15.'375 JUWELIER. Langcslrant IJ. Tel»!. 852. Poslr. 7582. ITALIË. BOTSING TUSSCHEN TWEE VLIEGTUIGEN. Dc vliegers gedood. R o ra e. 2 6 F.cbr. (R T. A.) Boven een vliegkamp bij Brescia zijn twgo vliegtuigen met elkaar in botsing gekomen. Beide vliegers wer den gedood. RUSLAND. DE ERKENNING DOOR OOSTENRIJK. Dc erkenning de jure der sovjètregeering door Oostenrijk wordt bevestigd door een B f. A.- telcgram d.d. gisteren. TURKIJE. DE VERHOUDING TOT DUITSCHLAND. Constantinr pel, 2 6 Fcbr. (B. T. A.) De besprekingen over ccn Duitsch-Turksch vriendschapsverdrag zullen Zaterdag ie Angora beginnen. DE BUITENLANDSCHE SCHOLEN IN TURKIJE. Constantinopel, 26' Febr. (3. T. A.) Tengevolge van de circulaire van den Turkschen minister van onderwijs over rl" godsdienstige eer et eekenen in de buitenlandsche scholen, zijn de Fransche en Italiaansche scholen te Angora gesloten. Berichten. De Stnasccourant van 26 Februari be vat de volgendo Kon. besluiten: 1. aan den Majoor der Militaire Administra tie J Loef f, secretaris en odviseerend lid do- Staatscommissie, ingesteld bH K. B. van 12 Do- cernb. - 1910, No. 56, eervol ontslag verleend «is secretaris dier commissie, zulks ondrr dank betuiging voer de in zijn functie als secretaris aer commissie bewezen diensten 2e. benoemd tot secretaris der voornoemde commissie de kapitein der Militaire Administra tie C. Roos bcnoenid bij het Wapen der Artillerie, hij den Stof van het Wapen, tot Majoor, de Kapitein J. Moostcrhuis, van dien Staf, toegevoegd aan den directeur voor hei artillerie-materieel, benoemd met ingang van I Maart 1024 I. bij het personeel van den Geneeskundigen Dienst der landmacht iot dirigecrend officier van gezondheid der 3e klasse, de officier von gezondheid der Iste klussc C. Boescr, van dat personeel n. bij hef reserve-persenecl der landmacht, bi/ het personeel vun den Geneeskundigen D.er.st, tot reserve-dirigeerend Officier van Gezondheid der 3de klasse dc reserve officier von Gezondheid der Iste klasse H. J. Overboek, vun dat personeel A. een eervol dienst verleend Ie. ontslag uit den militairen met ingang van I Maart 1624, non den Ritmeester op nonncfiviteit J. B. van der Dus- scn, van het Wapen, dor Covole.ie, ter zake van ongeschiktheid voor de waarneminT vu i der militairen dienst uit hoofde van 'lichaamsge breken. 2e. op hunne aunvroge, te rekenen van 16 Februari 1924 aan den kapitein G. A. W Mos- sink, von het 9e regiment infanterie cn te re kenen van 15 Februari 1924 oen den e/ rste- Untenant op nonactiviteit N J. M. F van Ever- i dingen, van het wapen der infanterie; B. benoemdbij het reserve-personeel der londmucht, bij het wapen der infanterie, tol reserve-kapitein lo. te rekenen vun 16 Februari 1024, bij hel 0ste regiment, de kopilcin G. A. V. Massink voornoemd 2o. te rekenen van 15 Februari 1924, bij het 6c regiment dc eorste-luitennnt N. J. M. F. Vnn Everdingen, voornoemd. benoemd tot ridder in de Orunjc-Nassatt ordo R. Mulder, emeritus predikont bij de Gerei, keil: te Haarlem; op verzoek eervol ontslagen P. I-\ de Bordes f als notaris te Haarlem; Dc plaatsvervangende hooge commissaris van benoemd tot broeder in de Orde ton den Ne- Frankrijk te Constantmopel heeft gisteren bij derlandscben Leeuw de kamerbev.anrdor bii het Adnan bey, den vertegenwoordiger van de Turk- kabinet der Koningin D. .1 Leeuwrik eervol ontslagen wegens opheffing dor be trekking, J. J. Huisman, Groningen, rijks-zuivel- xegeering. een sten .'n»oVe Engelsche en cié*'l..de..an«=chf hooge commissa ris hebben aangesloten. Zij hebben .^dnan bey een gezamenlijke nota ter hand gesteld ter over- consulaat, brenging' aan Angora. GRIEKENLAND. EEN MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING. Athene, 2 6 Fcbr. (B. T A.) Dc Nat. sympathiseert met het doel der Indische Home- jKof['met 033 togcn joö stemmen haar rule-partij. De regeering overweegt de beste j ïïiiddelerrom een nauwer contact met alle par tijen tot stand te brengen. UIT HET LAGERHUIS. De kwcstie-Poplor. Londen, 26 Febr. (R.) Het Lagerhuis heeft de kv/estie-Poplar besproken naar aanlei ding van "de liberale motie, waarin werd ver klaard^ dat de actie van den minister van volks gezondheid crop was berekend om onwettig heid en buitensporigheid aan te moedigen en aangedrongen op hervorming van het bestuur van Londen cn van dc armenwet. Whealiey, minister van volksgezondh^d, verdedigde zijn optreden. Hij verklaarde, dat hij geen buiten sporigheid en onwettigheid had aangemoedigd. Asquitïi steunde de motie. Macdor.ald zeidc in zijn antwoord, dat er geen onwettige uitgaven weren of zouden wor den gesunctionneerd cn dat de heele kwestie van de uitvoering der armenwet zou worden onderzocht. Tegen het eind van het debat, waarvan men verwachtte, dat het misschien met een neder laag' voor de regeering zou eindigen, toonden de liberalen geen neiging om op hun motie aan te dringen. De conservatieven echter stelden zoodat er kon vertrouwen in de regeering uitgesproken. (Dit bericht is in strijd met het bericht uit Athene, dat wij gisteren opnamen, volgens het welk de regeering gevallen was). opgeheven de armenraad te Smallingcrland. tijdelijk benoemd tot lecraar aan de H. B S. te Winterswijk P. E. v. Bemmel, te Utrecht; op verzoek eervol ontslagen P. Oomen, be lasting ontvanger te Dongen; C. E. v. Koetsveld als controleur van de be lasting op gouden en zilveren werken te Leeu warden; A. C. J Vcrhoeff als ontvanger der invoer rechten en accijnzen te Zwolle; 5 A. J. Themun als belastingontvanger te Gen- |nep; benoemd tot belasting-ontvanger te Pernis L Meesters, adjunct-commies der belastingen: te Hilvarcnbeek A. Goossens, adjunct-com- Twecde Kamer. Bij dc behandeling op Dinsdag van hoofd stuk IV (justitie) wenscht de heer van D ij k (v.b.) indiening van een wettelijke regeling voor vennootschapsrecht en vnn de positie van handelsreizigers en handelsagenten. De heer v. R n p p a r d (v.b.) wenscht ge meenschappelijke arbeid van gevangenen in eigen beroep tegen hooger loon, wat geen extra kosten, doch wel hooger opbrengst geeft. De heer Kleerekooper' (s.d.) ioakt de houding van den minister bij het Goudsche po- liticschandaai en acht het getuigen von mede plichtigen tegen elkaar ongewenscht. De heer O u d (v.d.) wenscht een wettelijke lege'ing voor den ambtenaar. De heer van R a v e s t e ij n (c p.) vinei', justitie een duur schaapje op stal. Spr. bepleit ooral bezuiniging bij de Rijkspolitie cn ver sluiting van het ó&bot voor, zoodat er Kon r y ff worden gestemd, maar de liberalen sloten zich za"- tmg an ce stro cn. v»y?nrty>n Ao r B C k k C r-N O r t aan bij de regceringsgezinden en de sluiting werd verworpen rr.et 295 tegen 228 stemmer., waardoor het debat automatisch voor onbepaal- den tijd werd verdaagd HET CONFLICT IN T HAVENBEDRIJF. De Londenschc stuwadoors zetten de staking voort Londen, 26Febr. (R.) Daar de stuwadoors nog steeds staken, werd het werk in de Lon denschc haven vandaag slechts ten deele hervat. Het bestuur van den stuwadoorsbond heeft van- raiddag echter een motie aangenomen, waarbij het allen leden van den bond aanraadt morgen ochtend het werk te hervatten volgens de be palingen von de nationale overeenkomst. Londen, 26 Febr. (R.) Uit inlichtingen, ingewonnen op het hoofdkwartier van den stu wadoorsbond, blijkt, dat het werk morgen niet zal worden hervat, aangezien de motie van het bestuur, waarbij dc hervatting van het werk Werd aangeraden, vanmiddag door de stakers is verworpen. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN BRITSCH-INDIË. Lahore, 26 Febr. (R.) Zaterdag heeft er een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Ben goederentrein is ontspoord op een brug op den spoorweg Amritsar-Pathankot; 29 geladen wa gons zijn totaal vernield. De brug is ernstig beschadigd, twee spanningen zijn vernield. Ze ven menschcn zijn bij het ongeluk gedood en eb' gewond, allen behoorende tot het spoorweg personeel, ten deelc tot den technischen dienst. Er is een onderzoek gelast. (v.dL) vraagt toe zegging betreffende de herziening van het hu welijksrecht en bepleit mee. steun voor de ver zorging ven het verwaarloosde en misdadige kind, waardoor veel kosten van later zullen worden bespaard. De heer Ter Laan (S.D.A.P.) dringt aan op wijziging der Onteigeningswet, waarbij pu bliekrechtelijke lichamen gemakkelijker het bezitrecht der te onteigenen perceelen wordt verzekerd. Sp.eker kmt op tegen de willekeur to.v. het loterij wezen. De heer D u ij s (S.D.) vult het betoog van den heer Kleerekooper betreffende de Goudsche po- litiekwestie aan. De heer Van Sc ha ik (r.k.) wil verschil lende gewenscht'e maatregelen niet loten lijden onder de bezuiniging, w.o. herziening van het procesrecht. De heer Beumcr (a.r.) vraagt of niet tc veel punten noor de Staatscommissie-Limburg worden verwezen, diic e.* niet bij thuis hcoren. Spr. wenscht krachtige maatregelen tegen het lastig vallen van werkwilligen bij stokingen en betwist, dat op Justitie niet voldoende wordt bezuinigd. De heer Van Sasse van 7sselt (v.b.) betreurt ingrijpende bezuiniging op departe ment van justitie. D heer Scheurcr (a.r.) wil de crematie verboden zien zoolong' deze zaak niet bij dc wet geregeld is. Inzöke dc doodstraf moet dc Regcering* zich niot door de publieke opinie loten leiden. In de avondvergadering is het hoofdstuk Wa terstaat behandeld. mies der inspectie te 's Hertogcnbosch 2e of- deel ing; benoemd tot wederopzegging buiten bezwaar van het land tot plaatsvervanger van den Rijks-advocaat te Arnhem Mr. C. de Kempeneer Jr. advocaat aldaar. PRINS HENDRIK NAAR SPANJE. Omtrent do reis nam Spanje van Z. K. H den Prins, vernemen wij nog, dat de Her-ms- kerek, oan boord waarvan de Prins zich tc Mar seille zal inschepen, den 6cn Maart tc Barcelona verwacht kan xvorden. Na afloop van dc reis door Spanje zal Prins Hendrik zich in een der noordelijke havens van dat land weder inschepen op Hr. Ms. Heems- kerek en de geheelc terugreis nua- Nederland aan boord van dien bodem ondernemen. DE JACHTWET. Treedt 1 Maart in werking. Bii Kon. Besl. is bepaald, dat de Jachtwet 1923 in werking treedt op I Maart o.s. Bij eveneens op 21 Februari gedateerde Kon. Besluiten is bepaald, dat als soort van wild, welke het verboden is te poten, worden aange wezen de korhoenders cn waar te hunnen aanzien von het bepaalde in het 2e lid van art. 1 der Jachtwet 1923 wordt afgeweken dc fazanten en dat, voor de toepassing ven do art. 54, 55 en 56 dezer wét, onder schadelijk gedierte worden verstaan wilde zwijnen, konij nen fesanten (in die gedeelten van het Kijk, waar zij onder het schadelijk gedierte begrepen zijn), vossen, dossen, marters, fluwijnen, bun zings. wezels, verwilderde katten en oUcts. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. De nieuwe Directeur-Generaal. In postkringen worden als ernstige candido- ten genoemd voor d:recte\rr-generaal der P. en T. professor Bruins, hoogleeraor ann de Hoogerc Handelsschool te Rotterdam, onlungs benoemd tot lid der Giro-commissie, en de heer Van 'tSant, hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage. Laatstgenoemde kwam bij de vorige vacature na het ontslag van den heer Westerveld eveneens ernstig in aanmerking. Noor wij vei- neiren sprongen d° onderhandelingen tusschen de Regecring en den heer Van 't Sant destijds of. (Hbld.) AFWEZIGE KAMERLEDEN. De Karncrieden Hugcnholtz, T.oelstro, er Von den Tempel, woonden gister wegens on gesteldheid de Kamerzitting niet bij. i MEVR. DE STOPPELAAR. Raadslid tc Leiden. Mevr. de Stoppelaar, Chr. Hist, raadslid tc Leiden, die Maandag tijdons de raadszitting ern stig ongesteld werd, is overleden. Dr. TH. HOEKSTRA, f Te Alkmaar is Maandagmiddag op 54-jarigen leeftijd overleden Dr. Th. Hoekstra, vroeger arts te Hengelo, donrnn te Alkmaar specialist in orthopaedic cn röntgenologie NEDERLAND EN DE RIJNVAART. Een vergadering te Rotterdam. Op 4 Mnnrt, donzelfden dag dot de Ned. Ka mer voor Kooph. v. Duitschlond aldaar verga* dert, zal ten stodhuizc te Rotterdam oen verga dering worden gehouden betreffende Nederland en de Rijnvaart. Na een openingsrede van den voorzitter vnn do Ncderlnndscho Kamer van Koophandel voor Duitschland, mr. H. C. Dres- selhuys, zal het woord worden gevoerd door twee Rijnvnartcommissorissen, prof. Van Eysin- go en waarschijnlijk dr. A. G Kröller, die boven genoemd vroogstuk zullen beschouwen onder scheidenlijk van den st iatsrechtelijl.en cn van den proetischcn kant. Daarna zal er gelegen heid zijn voor debnt. No afloop van de conferentie zullen de deel nemers officieel door burgemeester Wytemo ton stadhuize worden ontvangen. WIJNKOOP EN MOSKOU. Tegenspraak vnn het „Volk"-hcricht. Het bericht vnn Het Vol k, dot dc leider dor communisten de heer Wijnkoop naar Moskou zou zijn ontboden om zich te verantwoorden, wordt in de Tol. tegengesproken. Wijnkoop z/il niet noor Moskou vertrekken n het partijcon gres der communisten hier tc lande wordt niet uitgesteld. EMIGRATIE NAAR CANADA. De „training forms". Dc plannen van dc Ned. Verccniging „Landverhuizing", de Ned. Heidc-Maatschuppij cn de Emigratie Centrale „Holland" beginnen vosten vorm aan le nemen voor wot betreft do oprichting van de z.g. training farms, boer derijen, waar stndsarb'éiders kunnen worden opgeleid en voorbereid tot emigratie nnar Ca nada. Op deze boerderijen zal gewerkt wor den op Cunndeesciie wijze cn voorts zol er Engelsch worden onderwezen. Maandag werd op een vergadering tv Arnhem besloten, dat de Heidemaatschappij definitief de plannen zal uitwerken om voor de katholieken een derge lijke farm in Noord-Brabant tc stichten en voor dc piotcstonten ten in een der Noorde lijke provincies. Waarschuwing legen ie noog ge spannen verwachtingen. Prof. dr. Mo'engraoff, té Delft, heeft ons op ons verzoek, or.s zijn meening te willen doen kennen over de beteckenis van do aanboring van petroleum bij Korlc (even ten Westen .van Winterswijk) niet veel kunnen zeggen. Z.H.G. acht dc vondst natuurlijk wetenschappelijk vun groote betcekenis, doch voegde er bij, dat pe troleum op duizenden plaatsen ter wereld gevon den wordt, doch meestal in hoeveelheden of on der omstandigheden, die ccn lconende ontgin ning uitsluiten. Het zol geheel von de nadere gegeveps, die omtrent deze vondst zullen kun nen worden verkregen, afhangen, of men hier tc doen heeft met een vindplaats -^n ccn petro- leumvoorraod, die voor dc praktijk van betecke nis zullen blijken. Hoewel prof. Molcngroalf dus uil wetenschap pelijk oogpunt cn als bijdrage tot de kennis van den ondergrond von ons land de resul taten der boring bij Kcrle van belang acht, wcnscht hij zich over de economische waarde van dc vondst vooralsnog niet met stelligheid uit te laten. Men zal echter meent Z.H.G. goed doen, voorloopig dc verwachtingen moor niet tc hoog te spannen. (N. R. Ct.) SCHEEPSBOUW. Een mooie opdracht. Dc Nederlondschc Scheepsbouw-Mnatschap- pij ontving gister de opdracht voor den bouw van een dubbclschroef tank-stoomschip voor Engrlsche rekening. Het schip krijgt een lengte van 305een breedte van 50, en een holte van T9'G De stoomwerktuigen zullen door Werkspóor vervaardigd worden. ACTIE IN DE BOUWVAKKEN. Dc bondsraad van den A. N*. B. ncht de patruonsvoorstcllcn encon- vaordbaur. De Bondsraad van den Algemeer.en Neder land ?nschen BoUwurbeidersbond kwam Maandag in vergadering bijeen ter bespreking van het laatst gedane aanbod van do patroons. Dit aan- bodwerd absoluut onaanvaardbaar geucht en met algemeene stemmen afgewezen. Waar tot nu toe onder de bouwarbeidersor ganisaties volkomen eenstemmigheid bestond omtrent dc in deze actie te volgen gedragslijn, zal worden afgewacht welke beslissingen in de andere organisaties worden genomen, teneinde daarna in gezamenlijke vergadering de verder te velgen gedragslijn te bespreken. Dit zal niet eerder kunnen geschieden dan 3 Maart n.s. daar de R.K. Bouwvakorbeidersbond „St. Joseph" per 1 Maart in algemeen congres bijeenkomt, ten einde de situatie onder de oogen te zien. .De mogelijkheid bestaat nu, dat in enkele plaatsen dc patroons in het bouwvak per t Maart de nu door hen aangeboden voorstellen zullen willen doorvoeren, ondanks het feit, dat de besturen der patroonsorganisaties nour alle waarschijnlijkheid zullen adviseeren den be- staanden toestand acht of veertien dagen te handhaven, teneinde, als het kan alsnog door onderhandelingen tot overeenstemming te ko men. Voor het geval, dat inderdaad de patroons hier en daar per 1 Maart dc nieuwe voorwaar den zullen invoeren, he'ft het Bondsbestuur van den Bouworbeidersbond de leden geïnstrueerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1