DE EEMLANDER" IMMEKlSPglJS Nabetrachting over den gemeenteraad rins ki miiitiiiEi z Inbegrip «M BUITENLAND. JOH. VAN DUK FEUILLETON. Terug Sn het levers. 22e Jaargang No. 204 pet 1 CJOX per i saxadcx voor Ab toort f 2-10. tdero lianco f 1~, per «eek «met era tl» verrek «nn§ ;e tak. kan) f 0.17*. alsoaderl(jke aoxmaers AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. porrAEXEHiwa «rato. tel ikt sit. Iemand, die in den crisissteun valt en bij de werkverschaffing te werk wordt ge steld, krijgt die later steun, berekend naar bet loon der werkverschaffing of naar het vroegere loon? De-heer Schrijver beweerde het eerste en wethouder Jorissen het laatste. En zooals de wethouder de desbetreffende verordening las, is er ook geen sprake voor de opvatting van den heer Schrijver. Niette min bleef de heer Schrijver op zijn stand punt staan en haalde er nog een klaaglied bij over de ambtenaren van de Arbeids beurs, die blijkbaar niet gedipnd zijn van de inmenging van den heer Schrijver in zaken, die zii beredderen. Waarvoor dat al moest dienen, is ons niet duidelijk. De wet houder nam geheel het standpunt in, waar voor de heeren Schrijver en Polder opkwa men en dus was de zaak in orde. Tenzij, en dat liet de heer Schrijver wel min of meer uitkomen, de woorden van den wethouder niet geheel strooken met de werkelijkheid. Maar dan had hij toch met meer positieve gegevens moeten komen. Of hij al roept, dat hij gelijk heeft en of hij al beweert, dat hem tal van gevallen bekend ziin, waarin de steun berekend is naar het loon der werkverschaf fing, daar schieten we niet mee op. Laat hij die gevallen noemen, dan is er controle mogelijk. Maar als de heer Schrijver angst vallig dat blijft vermijden, vreezen wij, dat hij niet veel geloof zal vinden. Het verwon derde ons te meer, daar de heer Schrijver in geen enkel opzicht in den Raad een man is van groote woorden. Hij zegt kalm, wat hij te zeggen heeft en zijn eischen of liever ver zoeken, want hij eischt niet, gaat nimmer zoover, dat men in hem een communist zou onderkennen. En wij kunnen ons levendig voorstellen dat een buitenstaander hem veel eerder voor een bezadigd lid eener onzer burgerlijke partijen zal aanzien dan voor een volgeling van Lenin. Ook nu kwam hij met twee voorstellen, welke door iedereen feitelijk konden aan- vaard worden. Dat zijn voorstel tot het be noemen van een commissie van onderzoek niet gesteund werd, vond dan ook alleen hierin ziin «rond, dat zoo'n commissie reeds bestaat in de commissie voor werkverrui ming. Het tweede punt, dat nog al wat discussie bracht, betrof ons onderwijs. De jammerlijke reorganisaties der laatste jaren hebben zeer zeker niet gebracht wat er mede beoogd werd. En volkomen begrijpelijk is het dan ook, dat uit den Raad een voorstel is geko men om ons onderwijs weer in te richten als in den tijd, toen er nog met eere over ge sproken werd. Wij hebben daar steeds voor gepleit en achten ons gelukkig van af den beginne te hebben gewaarschuwd voor den weg, welken men is ingegaan. Aanvankelijk liet men ons alleen staan en ten Stadhuize had men slechts een glimlach voor ons ge schrijf. In onderwijskringen sjokte men, zij het dan mopperend en met tegenzin, achter de onderwijsleiding van het Stadhuis aan of men bereed lustig het principe stokpaardje, zonder eeni? begrip te toonen voor de wer kelijkheid. Dit laatste is nog min of meer het geval en er zullen zeker nog eenige bijzondere scholen van ontevreden ouders bij moeten komen vóór de Bond van Ned. Onderwijzers inziet, dat de actie dier orga nisatie bijzonder geschikt is het openbaar onderwijs hoe langer hoe meer den put in te werken in tuss elven we schieten op. De hoogge roemde een'heidsschool is losgelaten en met uitzondering van den heer Hofland, zal nie mand er om treuren. De heer Muilwijk, die het bijdTa-aien der S. D. A. P. moest toe lichten, hield zich in de ruimte: Het was hem door deskundigen gezegd; deskundigen wa ren van meening, enz. Zijn partijgenoot Hof land ergerde zich blijkbaar, dat zoo aan de eischen der praktijk geofferd werd, dat ge noegen werd genomen met opleiding voor H. B. S. en Gymnasium, zij het dan ook alleen in het laatste leerjaar, waarmee in- tusschen de noodzakelijkheid der opleiding werd erkend. Het ruime standpunt der so ciaal-democraten in andere gemeenten inge nomen, heeft nog geen vat op den heer Hofland; hij heeft nu eenmaal zijn liefde verpand aan de eenheidsschool en blijft die liefde getrouw. De S. D. A. P.-fractie had echter den heer Muilwijk opgedragen wat water in den wijn te doen, zoodat de heer Hofland zich moest bepalen tot eenige nij dige interrupties. En toen het op stemmen aankwam verliet hij demonstratief de zaal, niet om op de gang stof op te doen voor de rubriek „Wat men op de gang hoort", maar vermoedelijk om eenige tranen te plengen op het graf der eenheidsschooL Toen er ge stemd moest worden over het aantal leer lingen per klasse, kwam hij met weemoed op het gelaat binnen. De heer Stadig heeft er voor gezorgd, dat de draai niet al te gTOOt genomen werd. Op zijn voorstel is n.l. besloten de eerste vier leerjaren op alle scholen gelijk te doen zijn en het 5de en 6de leerjaar van eenige scho len aan te wijzen voor opleiding. In de praktijk zal dat niet veel verschil maken met de algeheele opleidingsschool, zoodat èn de voorstellers èn B. en W. toch tevreden kun nen zijn. Hopen we, dat hiermede het begin is gemaakt met een periode van rust voor ons onderwijs. Amersfoort heeft dat wel noodig. Reeds eerder hebben we in de onderwijs kwestie hulde gebracht aan mr. Stadig en ook thans meen en we dat te moeten doen. Scherp heeft hij het ideaal der eenheids- school afgemaakt, maar hii zei geen woord te veel. Zooais hij het zei is het inderdaad. Het voorstel om bij Birkhoven een be graafplaats aan te lêggeh moest worden te ruggenomen. Het is n.l. gebleken, dat er reeds lang plannen bestaan bij de Ned. Spoorwegen, in verband met de omlegging van het goederenvervoer, daar de spoorlijn te verbreeden, zoodat voor een begraafplaats naar ander terrein zal worden omgezien. Wethouder Ruitenberg zegde, in verband met de uitvoering van het werk als werk verschaffing, spoed toe. Donderdag 23 Februari 1924 bm*sn«.»cr. elke regel okct 0.23. d.enti^anb^ dmeet» co Ueld»dt*Hdd»*dve ten Het» root de helft der prtyfc Voor handel co bedrtjl bestaan zeer trooideelige benallncen roar het adTcriecme Lcdb drcu a«re. bevallende de voorwaarden, woed! op aanvMAgtoccexonden. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Dc disrussies. Berlijn, 2 7 Febr (W. B.) Bij de voort zetting der politieke debatten in den rijksdng verklaarde het rijksdoglid Joos, dat de 'itzon- deringstoestand er. de machtigingswet over het .algemeen hun doe' hadden bereikt In het be zette gebied verwacht men van d< regeerings- politiek het terugkrijgen der poli'ieke en eco nomische vrijheid. Het centrum erkent de rechtsgeldigheid der verordeningen. Ten op zichte van de sociale verordeningen had een groot deel der Duitsche werknemers volgens spr. een houding aangenomen, die ook in poli tiek opzicht zeer ernstige gevolgen zou kun nen hebben. De rijksminister van justitie Enninger gaf een overzicht van de werkzonmheden van zijn departement ondei de machtigingswet. De soc.- dem. wijzigingsvoorstellen waren in econo misch opzicht onuitvoerbaar. De intrekking der belasting-noodverordeningen zou een nieuwe vernieligende inflatie met zich brengen en de ernstigste economische gevolgen hebben Afg. Scholz (D. V. P.) verklaarde, dat voor de partijen, die indertijd de machtigingswet heb- KRAAGPaNTüFFELS vanaf 95 cent KAMEELHAREN, hooge KNIPSCHOENEN met Lederzo'en f 1.25 MM. snm r 11<; san ben gesteund, het beperken der wijzigings- en intrekkingsvoorstellen een politieke plicht is. Maar ook de oppositiepartijen moeten deze ver plichting erkennen. Afg. Hergl (D.-nut.) gaf uiting nan het ver langen zijner fractie, dut dc regeering thans met klem zou streven naar de herziening van het verdrag van Versailles. De soc.-dem. willen mzt hun wijzigingsvorsfallen z. i. slechts het ieven van den rijksdng verlengen. Het Huis werd daarop tot morgenmiddag ver daagd DE MIMTAIRO CONTROLE DER GEALLIEERDEN. Het Engelschc memorandum. P a r ij s2 7 Febr. (Havas). De gezanten- rand heeft kennis genomen van het Engelschc memorandum inzake de hervatting van de mili taire controle der geolliecrdeiv Hij heeft haar ten ondeizoek toegezonden aan de geallieerde militaire commissie te Versailles, onder voor zitterschap van Foch. Vervolgens heeft hij het ontwerp-öntwoord aan Duitschland over dc con trole besproken In Frankrijk mnolct het Britschc voorste) een goeden indruk. Parijs. 27 Febr. (Havas). De indruk, ge wekt door het En^elsrhe memorandum, is hier zeer gunstig. De Engelschc rege°ring zou wen- schen, dat de oplossing, door de geallieerden van 1922. af beoogd, werd aanvaard De oplos sing zou fiierin' bestaan, dat in plaats van de militaire controle, zoonis die thans werkt, zou komen een wnorborg-commi^ie. gelijk er e~n bestaat voor de luchtvaart. De voorgestelde commissie zou een voorloopige oplossing hotee- kenen, in afwachting van de regeling van het blijvende toezicht van den Volkenbond, dot voorzien is in art. 215 van het verdrag van Ver sailles en thans nog niet in working ban worden gesteld De Engebche regeering vraagt zelfs een algemeen onderzoek nnnt den stand van de bewapening in Duitschland Het schijnt, dat de Fransche regeering dit verzoek gaarne zal steu nen. Met name voot het nngnan van de wiize, waarop dit onderzoek geregeld moet worden, is het memorandum aan de militaire commissie der geallieerden toegezonden. Generaal Bourgeois over de Duit sche bewapening. Parijs, 27 Febr. (Havas). Generaal Bour geois heeft dc Senaatscommissie voor de bui- tenlandsche zaken inlichtingen gegeven over de werkwijze van de controle-commissie in Duitsch land. Hij wees op dc hinderpalen, die dc com missie op haar weg vindt, door de systemati sche weigering van de plaatselijke autoriteiten om onderzoekingen te vergemakkelijken en voegde eraan toe: Sinds de bezetting van de Roer heeft iedere controle praclisch gesproken opgehouden Duitschland eerbiedigt de cijfers voor zijn ef- lectief, die bij het verdrag zijn vastgesteld, niet. Hot neemt vrijwilligers in dienst, roept reserve- officieren voor instructie-oefeningen op en heeft waarlijk een proef-mobilisotie gehouden tijdens de incidenten in Saksen en Thüringcn. Bourgeois eindigde met de noodzakelijkheid te bctoogen van de hervatting der controle. UIT HET BEZETTE GEBIED. Indienstneming van Duitsch spoorwegpersoneel. Keulen, 27 Fèbr. (W. B.) Dc regie heeft in dc spoorwegdirectie Keulen von het oude Duitsche personeel <3072 ambtenaren en 6800 arbeiders in dienst genomen, d. w. z. ongeveer 34.2 percent van het oonlol, dat vroeger in het door de Fransche bezette gedeelto van de di rectie dienst deed. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De autonome regcering von dc Palts opgeheven. Spiers, 27 Febr. (\V. B.) De zoogenaam de autonome regeering van de Palts is eindelijk opgeheven. Ongeveer 50 separotisten bevinden zich nog in de regeeringsgebouwen. Dc leiders der separatisten hebben een aanzienlijke buit, bijeengegaard door wot zij noemen requisities, onder eiknor verdeeld, terwijl de leiders SchnoiT en Eder de z.g. regeeringsgelden, een bedrag van 160.000 francs, medenamen. Alle leiders, waarvan voorloopig enkele in den Polts blijven, hebben buitenlandsche pospoorten. Eenige sepa ratistenbenden werden bij de Frnnsch-Belgische regie aangesteld; andere gaan in het vreemde lingenlegioen. Alle separatisten ontvingen bij hun ontslag 200 francs als zij niet, 275 francs als zij wel gehuwd wnreiv Deze gelden stelden de Franschen ter beschikking. HET RIJKSïNDFXCrJFER. Berlijn, 2 7 Febr. (W.B) Het rijksindex cijfer voor de kosten van het levensonderhoud bedroeg op 25 Febr. het T.05 billioenvoudlge van dot van vóór den oorlog, hetgeen een stij ging van I pet. beteekent. HET PROCES-HITI ER. M n c h c n, 26 Febr. (W. B.) De behande ling vun het proces-Hitier begon hedenmorgen te negen uur. Er woren uitgebreide veiligheids maatregelen genomen. De officier van justitie las eerst de veertig bladzijden tollende dagvaar ding voor Daarin wordt geconstateerd, dat de beklaagden, steunende op gewapende machts middelen, opzettelijk in verecniging het hebben onderstaan de Beiersche en de rijksrngeering ge welddadig uit den weg te ruimen, de grondwet van het Duitsche rijk en Beieren geweldda dig te wijzigen en in Beieren en het rijk een onti-Trondwett'g regeeringsgezag te vestigen en dat derhalve alle beklaagden zich aan hoogver- rnod hebben schuldig gemaakt. De eerste „Stnnlsanwolt" verzocht bij het ver dere verloop der behandeling de zittingen met gesloten deuren te doen plaats hebben daar een behandeling in het openbaar gevaar zou kunnen onleveren voor de veiligheid en de orde van den stoot Het gerechtshof besliste tijdens de zitting op dit verzoek afwiizend Aan het slot zijner rede in de middogzitting zeide Hitier o.n.: „Ik kan niet erkennen, dat ik schuldig hen. Ik beken de daad. Er is geen hoogverraad hij een handeling, die z:ch tegen het landverraad van T918 richt Ik wilde het beste voor het volk." Op «en vraag van den voorzitter of hij de gevangenneming der ministers wilde, antwoord de Hitier bevestigend. Do ministers zouden ech ter don volgenden dog weer vrijgelaten worden. Hij keurde de vernHing van de Miinchener Post af en verklaarde, dat een vrijlating der gij zelaars onmogelijk zou geweest zijn, daar deze anders door de menigte gedood zouden zijn De inbeslagneming van gelden was von hem uitgegaan. De verdere ontwikkeling der dingen had hij zich zoo voorgesteld, dat een reusach tige nationale golf in heel Duitschland zou los breken. Tegen zeven uur werd de behandeling tot morgen verdaagd. Dc medeplichtigheid van Von Kohr c, s. G. Nypels seint uit München non 't Hbld. d.d. gisteren De indruk der zittingen von heden is dat van een wcdcrzijdsch sporen geen sproko is, maar dot de verdediging vost besloten is dc medeplichtigheid von von Kah-. von Lossow cn Seisscr non te toonen. Het systeem der ver dediging schijnt hierin te bestaan, oan te too nen, dat de beklaagden overtuigd waren, dat von Kohr wilde meedoen, maar uit besluiteloos heid wachtte, tot hij door de onderen voor een foi^occompli werd gesteld. De ondervinding zou geleerd hebbch, dat von Kohr reeds meerma len zoo handelde. De „Stnatsonwolt" tracht de bewijsvoering hiervoor mét gesloten deuren .doen plaats hebben, waartegen de verdediging heftig protesteert. Toen dc Stoatsonwalt' be weerde, dat hij von Kohr's medewerker, kapi tein Ehrhardt, niet als getuig" oproepen kon, door diens verblijfplaats onvindbaar was, word dit adres, onder grooto hilariteit, door dc ver dediging medegedeeld Dc zitting von gisteren. München, 27 Febr. (W. B.) In de voor middagzitting zette dc beklaagde dr. Webcr als voorzitter von den bond Obyland uiteen, dot het doel van den Bond was ac vernietiging van het verdrag van Versailles, de overbrug ging der klasse-tegenstellingen en de schep ping van een Groot-Duitsch vodeilnnd Tot een botsing tusschen dc verdediging en den Stontsonwolt kwam het, toen deze lootste tot Webcr de vrrtog richtte, of het hem bekend was, dot Ludendorff in dc Noo'dJo'tscho offl- rierskringen slechts weinig adhaesio vond. Het antwoord van den verdediger Juslizrat Kohl, dot deze vroag een ongehoorde belec- diging von het Duitsche offw le'enkorps in zich sloot cn dat oen scherp prorest daartegen noo dig was, werd met bravogeroep ontvangen. Od een vraag van den verdediger antwoord de Weber, dot von Knhr, von Lossow cn Scis- ser zich bij de besprekingen in de zijzaal van d« Bürgcrbiüukcller vrij konden bewegen. Verklaringen von Pöhner. In de middagzitling gaf de voormolige poli- tiepresident Pöhncr een beschrijving von de gebeurtenissen in de Bürgcrbrüukeller, waarbij hij er op wees, dat Hitier nog acht of tien do gen hud moeten wachten. Er ontbraken nog eenige antwoorden van heeren uit Noor<k« Duitschland. In tegenwoordigheid von Luden dorff richtte Pöhhcr zich rechtstreeks tot von Knhr, wicn hij aanried in deze „Schicksa 1st un do" toch to doen, wat ollen vurig van hem ver langden Von Kohr bleef echter weigeren. Lu- derdorff sprak daarna v. Lossow toe, die eerst een volkomen ncutrolo houding hod ingeno men, doch ton slotte zijn toestemming gaf. Ko lonel Seisscr had zonder een woord tc verlie zen onmiddellijk met vreugde zijp hand gege ven. Na nogmaals door Ludendorff tc zijn toe gesproken, zeide v Kohr ten slotte, dot hij toestemde, doch slechts ols stadhouder von het koningschap. Pöhner deelde verder mede, bij de onder handelingen in het zijvertrek den indruk te hebben gekregen, dat het v. Kolu, v. Lossow en Seisser met hun toestemming vo'komen ernst wos. No het gebeurde in de Bürgerbröu hod von Kahr met hem aan de opstelling der mi- nisterslijst samengewerkt. Op 9 Nov. 's mor gens vier uur telefoneerde de hoofdredacteur der Münchener Zeitung, Gcrlich, hem, van den uitgever bericht t- hebben ontvangen, dot het verschijnen der ochtendbladen door den olgc- rr.eencn stnntscommissaris op straffe des doods wos verboden Op dot oogenblik wos het hem duidelijk geworden, dot er een valsch spel ge speeld werd. Kolonel Panzer, dio vooraf nog hod vcrkloord, dot men op hem kon rekenen, had Pöhner in opdracht von den olgemeencn sfaatscommissoris voor gearresteerd verklaard. ARRESTATIES WEGENS HOOGVERRAAD. Gleiwitz, 27 Febr. (W. B.) De politieke ofdecling van het hoofdbureou von politic heeft de laatste dagen 70 personen onder cmstigo verdenking van hoog- cn Iondverroad gear resteerd. BELGIF DO BELGISCHE REGCERING TREEDT AP. Hei Fronsch-Bclgisch ccono- misch verdrog verworpen. Brussel, 27 Febr. (B. T. A.) 101 Kamer leden nomen deel oun de stemming over het Fronsch-Belgisch economisch verdrog95 stemmen tegen cn 72 stemmen voor. Terstond verheft The up is zich von zijn zetel en zegt Doe in alles jó best Dickens. Naai het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. Vooi Nederland bewerkt door W. J. A. HOLD AN US Jr. 31 Hij begon over zijn pas ontdekten zoon te denken, trachtte zich oen beeld van hem te vormen. Een brecdc flinke kerel, net als hij zelf. Knapper dat had hij van zijn moeder. Een kranige «oldatengestalte in khaki. Maar nog een jongen pas twintig En bij het uitbreken van den oorlog had hii alles in den steek gelaten en was hij gaan vechten in Frankrijk. Baltazar haalde zwaar adem: plotseling kwam een gedachte in hem op. Dc jongen zou gesneuveld kunnen zijn. Blijkbaar leeft hij nog. Anders zou Sheepshanks het zeker gehoord hebben Maar stel stelHij rilde bij de gedach te daaraan. Een half uur. een uur. hij was zich geen tijd bewustverliepen. Dan ging de deur onen en kwam Sheepshanks binnen, gevolgd door een rnan met een korte baard „Ik heb Crosbv gelukkig thuis getroffen en hem alles verteld. Hij is zoo vriendelijk ge weest mee te gaan.'' „Ik heb den laatcten brief van den jongen meegebracht hij is nog geen week oud," zeide dr. Crosby eenige oogenhlikken later. „Misschien wil ie hem wel even lezen Baltazar stak ongeduldig zijn hand uit.Dit zoo uiterct persoonliike iets, het eerste objec tieve bewijs van het bestaan van ziin zoon ontroerde hem dien. De woorden dansten voor zijp oogen. Hii liet deze aan Sheep shanks zien en zeide met bevende stem: .Dat is miin handschrift. Hij schrijft dc B en de z precies zooals ik." De brief meldde, dat hij nog op Cliurton Towers, dicht hii Godalming, was; dat het stompje been maar niet heelemaal wilde ge nezen, waarschijnlijk door hot koudvuur, dat hij in den beginne gehad, had; dat hij hoop te. dat zij hom niet zouden afkeuren, daar hij zich met een snlinternieiiwen voot nog op honderdlei manier nuttig kon maken: rnaar dat hij, wanneer dat onverhoopt ge beuren mocht, naar Cambridge terug zou komen om ziin studies voort te zetten. „Mag ik dien brief bewaren. Crosby?" vroeg Baltazar. die na bet toestemmende antwoord den brief opvouwde en in ziin zak stak. Dan wendde hij zich tot Sheepshanks. „Waarom heb ie me niet dadelijk verteld wat er gebeurd is?" „Beste kerel," antwoordde Sheepshanks, „ik had alleen maar eehoord, dat hij gewond was. Ik wist geen bijzonderheden. Daarom hen ik dadelijk naar Crochy gegaan. In deze dagen mopt ie voorzichtig ziin." „.Ta, dat is zeker zoo." zeide Baltazar ver strooid. Een paar ooeenhiikken liep hij de kamer op een neer. Dan bleef hii staan. „Ik moet dien zoon van me zien. Maar op miin eigen manier. Wil je me beloven hem niet te. melden, dat ik terug ben, vóór ik het je zeg?" „Zeker." zeide dr Crosby. „Dank ie hartelijk!" Hii begon weer op en neer te loopen. zijn hoofd vol van do traeedie van dit vermink te ionge leven. Hii keek van het eene ge voeiloozc gezicht naar het andere. Hun hou ding was onbegrijpelijk. Crosby had, vóór hij hom den brief liet zien. on de nuchter ste en meert onverschillige wijze over wond en amputatie eesnroken. Plotseling barstte hij verontwaardigd los: „Hebben jullie geen van helden een flauw idee van wat ik voel? Vandaag heb ik het verwonderlijke nieuws gehoord, dat ik een zoon heb een flinken kerel, een man. een geleerde. Een uur later vertellen iullie me. dat hij voor zijn leven verminkt is. En geen van heiden schijnen iullie daar iets orn tc geven. Ik heb peen woord van sympathie of medelijden gehoord." De gijsharige, goudgebrilde don kwam eonigszins zenuwachtig en met uitgestoken handen naar hem toe. „Beste J. B.. jc moest God op ie hloote knieen danken, dat ie zoon voor je gespaard is gebleven. Hij is nu voorgoed uit die hel.' „Mijn iongen mijn eenige. zoon is Ver leden jaar December gesneuveld," zeide Crosby. Baltazar staarde een oogenblik naar den man met don korten baard en zocht naar woorden, zelfs de meest eonventioneele wuor- den. maar hij kon ze niet vinden. Dan hulrl lui. bii een plotseling opkomende herinne ring, zijn open hand een voet of drie van den grond en zeide met een stem, die hem z.eit vreemd in de ooren klonk: „Dat kleine kereltje?" „Ja. Dat kleine kereltje." HOOFDSTUK XT. Een paar dagen later kreeg Godfrey Bal tazar. die door zijn verminkt heen nog steeds op Churlon Towers was, oen brief, die hem over zijn voorhoofd deed strijken. De brief was. behalve de handteokening, op een schrijfmachine getikt cn geadresseerd aan een advocatenkantoor in Bedford Bow. Zoo dra Marcello hem dien ochtend kwam ver binden. gaf lui haar den brief. „Wat zeg jij daarvan?" Mvorens tc antwoorden, las Marcelle den brief, die als volgt luidde: „Waarde Heer. Na een verblijf van vele jaren in het buitenland ben ik zoo juist in Cambrid ge geweest en heb daar gehoord dat de zoon van mijn ouoen college-vriend John Baltazar gewend in Churton To wers Convalescent Home ligt. Het doel van dit schrijven is u te vragen of u er geen bezwaar tegen hebt. dat iemand die vroeger zeer vriendschappelijk met uw vader omging, u komt opzoeken met de dubbele bedoeling kennis te -maken met John Baltazar's zoon, van wiens schitterende academische studiën de professoren mij op de hoogte gebracht hebben en ook om hulde te brengen aan der» danneren soldaat, die zijn bloed voor zijn vaderland vergoten heeft Daar ik vrijelijk over mijn tijd beschikken kan, zal het mij aangenaam zijn te vernemen, wanneer u mij het best ontvangen kunt." .Tamos Burden. „Tiet lijkt me nog al aardig van hem." zeide Marcello. „Dat vind ik ook. Maar wie is dat oude fossiel?" Marcello glimlachte. „Waarschijnlijk wat hii beweert te zijn. Een oude studievriend van ie vader." „Hij moet ook don of zoo geweest zijn. Niet alleen een studievriend. Hoe zou hij anders gegaan kunnen zijn naar de lui. die alles van mij weten? Heb iij ooit gehoord van James Burden?" „Neen," antwoordde Marcclle, terwijl zij van neen knikte. „Hoe kan ik nu al de stu denten van je vaders college kennen?" „Nou. zou ik dien sentimenteolcn snaak ontvangen? O. natuurlijk is hij sentimen teel. Die .dubbele bedoeling' druipt van sen timentaliteit. Wat zal ik doen? Zal ik ham schrijven, dat hij rnaar komen moet?" „Waarom niet? Het kan nooit kwaad." Godfrey dacht even na. Dan zeide hij: „Kiik eens, vóór ik jou ontmoet heb. zou ik van vreugde in de lucht gesprongen ziin hij het denkbeeld een oud vriend van mijn vader te spreken. Maar jij wist mepr van hem dan de hcele verdere bende bii elkaar. Door jou heb ik me een beeld van hem ge vormd. En ik ben er volstrekt niet op ge steld van een ander een zijbelichting op dat beeld tc kijgen. waardoor het misschien mis vormd zou worden. Je begrijpt me toch?" „Ja zeker." antwoordde Marcello. „En la ten wc nu even naar je voet kijken." Toen hij een uur later den hall in strom pelde. om zijn correspondentie na te kijken cn verder tc studee.rep in dr. Booth's Treatiso on Rigid Dynamics, schreef hij een beleefd briefje aan Mr. Burden en stelde hem een datum voor. Perslot van rekening was. zrtfs in zoo'n weelderige omgeving als Churton Towers, het leven een beetie eentonig en waren bezoeken niet onwelkom. De meeste van zijn l^imeraden hadden moeders, vaders, zusters, nichten of vriendinnen, die hen ge regeld kwamen opzoeken, maar hij. Godfrey, had zich steeds heel eenzaam gevoeld, want de enkele bezoeken, die hij nu en dan van een der Woodcotts kreeg, telde hii niet mede, daarvoor leefde dc herinnering nun zijn paria-jeugd nog te sterk in hem. Ook kwamen wel eens een paar vrienden, als ze mot verlof in Engeland waren, naar hem kijken, maar zij hadden steeds hetzelfde te vertellen: de toestanden in den sector, de veranderingen in het bataillon, promoties enz. enz. Het bataillon was lang niet meer •wat het vroeger was. zeiden zij allemaal. Openhartig en jongensachtig stelde hij het onderhoudend gebabbel van zijn vrienden op prijs. Maar zij kwamen en gingen met de oppervlakkige bonhomie van den modernen soldaat. Er was geen diepte in hun gevoel. Als hij aan het koudvuur in zijn voet ge storven was. zouden zij „Arme kerel!" ge zegd en verder niet meer oan hem gedacht hebben. Hii nam hun dat volstrekt niet kwa lijk. want hij had hetzelfde gezegd en ge dacht van menigen kameraad, die naar het Westen gegaan was. Het was een deel van het spel. dat hij even nauwgezet en slim als de anderer. speelde. Hij snakte echsor naar een diepere en blijvender bezorgdheid. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1