LEVERTRAAN EMULSIE MIDDENSTANDS GIRODIENST K0STEL00ZE OVERSCHRIJVING „DE EEMLANDER" BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS KREDIETBANK Spoorhorloges f13.50 IMMÜÏSPRUS r EERSTE BLAD. PIUS m ABYERIENTIFR ■d Ubagrip rm BROCADES STHEEMAN PER FLACON f 1.40. Willem Groenhuizen MEDAILLES JOH. VAN DIJK 22s Jaargang No. 206 f«urt f 2.10, Idem (ranco per vat' f i~. per «eek luier qralli verrek «rraj, «ZO o^-kkoi) 0 .17®. afzonderlijke ommers 0.03. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. «HHEMScTlookTWAL 2A. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Dc kwestie der ontbinding". Berlijn, 29 F e b 1 (W.-B.). In den Rijks dag kwamen hedenmorgen de fracties van het centrum, de D.»nat. partij cn dc democraten bij oen om tc beraadslagen over de vaststelling van een tijdstip voor de ontbinding Volgens dc Lokal Anz. bestaan in de kringen der D. V. P. bezwaicn legen den 4en Mei als datum der verkiezingen, aangezien op dien dag ae Pruisische gemeenteraadsverkiezingen wor den gehouden en eveneens bij de soc.-democra» ten, die hun partijdog pas op 15 Mei houden en de verkiezingen liever niet vóór dien datum zouden zien 'vastgesteld. Dc vereischte yï meer derheid voor het initiatief-voorstel" der D. V. P. lof vaststelling van den 4en Mei als verkiezings datum is derhalve zeer twijfelachtig. Geen ontbinding door dc rijks- regcering. Ber I ij n2 9 Fcbr. (W -B.). Volgens hel Berk Tagebl. gelooft men in parlementaire krin gen niet aan de ontbinding van den Rijksdag door de regeering. Onderbreking dei- Woensdag. discussies tot B er 1 ij n2 9 F e b (N. T. A. Draadloos). De Rijksdag zal dc groote politieke debatten tot Woensdag onderbreken om den ufgcvaardigder gelegenheid te geven tot deelneming aan do bc- toogingen voor de Palts 1c Mannhehr». Een verklaring Luther van minister B c r 1 ij n2 9 Fcbr. (W.-B.). Wulk, do Deutsch-vöikische afgevaardigde cn Ledebour, de onafhankelijke socialist, hebben vandaag bij het begin van de zitting het woord gevoerd. Dr. Luther, dc rijksminister van financiën, be toogde o. a.: Als wij den rijksdag nog geen vol ledige begrooting kunnen overleggen, dan is dat, omdat ons de belangrijke inkomsten uit Rijn» en Koerland nog steeds ontbraken. Het is onmoge lijk geweest een vaste verhouding tusschen de rentemark en de papiermark door dc regcering of door de wetgeving te laten vaststellen, voor dat dc economische toestanden zelf een derge lijke verhouding hebben geschapen. De omvang - van- onze verarming blijkt uit en vergelijking van de inkomstenbelasting in 1925 en in 1927- D« gemiddelde belasting van de gcheelc inkomsns bedroeg in 1913 10.9 pet. en in 1924 27.7 pet. Waarschijnlijk worden deze cijfers nog hooger. De rentemark is een overgangsbetaalmiddel. Thans hebben wij dringend goudcredieten noodig voor onze economische ontwikkeling. Als onze rnunt definitief is gestabiliseerd, zullen wij nog niet den toestond van 1913 weer hebben be reikt. De vergunning tol het heffen van dc be lastingen volgens dc tweed? noodverordening in bet bezette g'cbied is heden nog steeds niet ge geven. Het is zelfs verboden belastingen te be talen. Wij krijgen dus geen belastingen en in komende rechten uit het bezette gebied. De in komsten uit het bezette gebied worden ons ont trokken, maar dc uitgaven daarvoor worden ons opgedragen. Dat is een toestand, waartegen geen munt ter wereld op den duur bestand is. De inkrimping van ambtenaren is slechts een mid del tot inkrimping van de administratie. W ij hopen, als er geen onvoorziene stoornissen in treden, op I April tc kunnen overgaan tot ver hooging van dc salarissen en renten De volgende vergadering* vindt plaats cp 5 Maart. DE SCHADELOOSSTOLLING. Dc arbeid der commissies van des kundigen. P a r ij s2 9 Fcbr. (B; T. A.) Dc sub-com- mi^sie van bankiers heeft vanmiddag niet ver gaderd wegens ongesteldheid van het lid Young. De deskundigen hebben hun bespreking van de uit Duitschiand ontvangen rapporten voortgezet. De sub-cornmissic voor de begrooting heeft haai werkzaamheden voortgezet. De deskundi gen over de monopolies zullen niet meer wor den gehoord. Haar conclusies zullen worden toe gevoegd aan het algemccnc rapport. Morgen vergaderen de twee sub-commissies, maar er zal geen voltallige vergadering plaats heb ben UIT HET BEZETTE GEBIED. Werkhervatting. Keulen, 29 Fcbv. (W. B.) De werkher vatting in het Rijnlandschc bruinkolenbckkcn neemt verder toe. Nadat in de laatste dagen op nieuw vier mijnen het werk hadden hervat, zijn thans zeven mijnen weer in bedrijf DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De toestond in dc Palts. Pirmasens, 2 9 Febr. (W. B.) De Fran- schen hebben het telegraafkantoor alhier bezet en vooi het algemeen verkeer gesloten. Er zijn -verscheidene familieleden van gevluchte lie den aangehouden om dezen zoodoende tot te rugkeer te dwingen, doch na een protest van Duitsche zijde weer vrijgelaten. Te Pirmasens, Koiserslaütern en Neustadt kunnen <!c separa tisten zich nog-steeds vrij op straat bewegen en de bevolking lastig vallen. DE UITSLUITING OP DE DUITSCHE WERVEN. Kiel, 29 Febr. (W. B.) Op dc Deutsche Werke is thans ook het bedrijf stop gezet; 5500 arbeiders worden hierbij uitgesloten, zoodat roÖTNEKENlNO**. 47*10. TEL. INT. 313. Zaterdag I Maart 1924 bcwIjinmmMcr. Oho aett dienJlMfbi— Jintra en Lielditipheiiludrc.tenliïn toot de helft der prijk Voor hendel en bedrijf bertrm oeer voordecligt bcpalinccn toot het idvcrlccicii- Ecu* circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt of» unwc toegezonden. thans op alle scheepswerven alhier het werk stil ligt. In het geheel zijn 15000 arbeiders uitge sloten. HET PROCOS-HITLER. Verdere verklaringen van Kriebel. München, 29 Feb (W. B.) Het proces Hitler is vandaag voortgezet met het verdere verhoor van den eersten luitenant Kriebel. Deze deelde mee, dat dc Kumpfbund op het begin sel van discipline berustte, daar de vcrantwoo.* delijkheid ten slotte steeds bij den leider b: rustte, die de bevelen cn opdrachten verstrekte, Vandaar dat hij verzocht de mcnschen, die thans nog wegens de uitvoering van militai. bevelen gevangen zitten, onmiddellijk in vrij heid te stellen. Kriebel schetste vervolgens den loop der gebeurtenissen. Op 5 Nov. had „Kommerzienrat" Zentz hem uitgenoodigd tot een bespreking,i waaraan alle economische kringen de/ volks, nationale organisaties cn de vr.eenigde vaderlandslievende bonden uit Beie ren deelnomen. Deze vergadering was belegd op verzoek van den staatsccmmissaris-gcncranl die zijn pionnen ontvouwen zou cn mee zou deelen, dal er een einde aan de revolutie was gekomen en dat nu het nieuwe Duitschiand ke rnen zou. In de befaamde vergadering van den volgenden dag liet von Kolu* bet aan geen twij fel onderhevig, dat hij vijandig stond tegenover het kabinct-Strcsemann, omdat dit niet natio naal was cn dat deze regcering van Beieren uit bestreden moest worden, zij het langs normalen of niet-normalen weg. De Pruisische regeering diende hierop eveneens te worden voorbereid onderhandelingen waven dienaangaande aange knoopt. Von K'ahr eischte discipline. Het bevel tot de actie zou hij zelf geven. Ook von Lossow verklaarde, dat hij aan alles mee zou doen, wat kans op slagen bood. Alleen van een staatsgreep n la Kapp wilde hij niets weten Ook Scisse had gezegd, dat hij von Kahr trouw zou blijven. Onder den indruk hiervan heeft Kriebel zijn omzendbrief aan dc bonden opgesteld. Wij wil den, zei hij. geen revolutie maken in Beieren, doch slechts nun drie mannen „een springplank verschaffen". Men wist, dot het ministerie voor het geval van onlusten zijn vlucht naar Regens burg had voorbereid. Dot moest belet worden. Voorts schetste Kriebel de toebereidselen voor dc voorvallen in dc Bürgerb.iiukcller cn deze zelt. Kriebel besprak ook nog de gebeurtenissen cp den ochtend van 9 November. Dc stemming onder hot mecrcndeel van de bevolking was vriendelijk. In den loop van den ochtend bleek ons, dat onze poging om de omstandigheden te peilen mislukt was. Ten slotte, zei Kriebel, ken'ik nog slechts zeggen, dat ik geen berouw heb to hebben meegewerkt, dat ik er trotsch op ben, aangezien ik het land heb aan lieden, die leeds voorbereiden, zonder ooit iets tc wagen. Op de vraag van den voorzitter of men het er over eens was geweest dc niet-nolionalc -*o gc-cring-Stresemann ten val te brengen, gar Kriebel een bevestigend antwoord. Dicroo stond Hitler op en zeide „Als van Kahr op do vraag of hij handelen wilde, of niet, neen had gesnt- woo/d, zou er niets zijn gebeurd. Toen von Kahr zich jegens Ludendorff uitliet, dat hij vast voornemens was te handelch, was nog geen besluit genomen.' Op een vraag van den voorzittei verklaart Hiticr, dat de zaak den öslcp. 's avonds om 7 uur nog te stuiten zou zijn geweest. Ludendorff gehoord. In de middagzitling werd Ludendorff in vc:~ hoor genomen. Hij gaf een ovTzicht von zijn leven, dot in dienst van zijn volk cn zijn land heeft gestaan. Op het verzoek van Jen president om zich uit te laten over zijn politiek stand punt, zei de generaal, dat hij het laten afleggen ven den eed aan den Beier schen staat doo.* dc Beicrsche rijkswecrbaarheid als muiterij en schennis van de grondwet beschouwt, al zou de grondwet van Weimar ook anders luiden. Hij is een tegenstander van de Marxistische cn communistische denkbeelden cn daardoor ook van dc Joden, die hij in den grooten oorlog voldoende heeft leeren kennen. Ludendorff be sprak daarna het ultramontaonsche vraag-stuk cn zeide de zegeningen von dc katholieke kerk hoog te schatten, doch te Posen cn Straatsburg gezien te hebben hoe de politiek van het cen trum het Duitsch worden van deze landen bemoeilijkte. Docr de politiek van het cen trum is Opper-Silczië Poolsch geworden en de particularistische drijverijen in cn na den oor log zijn ook aan de ultramontanes» tc wijten. Ook het Vatikaon is Duitschiand vijandig ge zind geweest; Ludendo:ff heeft gezien hoe ze kere kingen van de Beiersche volkspartij een politiek gevoerd hebben, welke tegen Duitsch iand gericht was. Het scheppen van een mach teloos Duitschiand en het neerwerpen van lie: Protestantsche Pruisen naren eveneens gevolgen ven dc ultramcntaanschc politiek, die ook doo.* Erzbergcr werd vertegenwoordigd Uu München wordt d.d. gisteren nog - aan de N. R. C. gemeld Ofschoon Ludendorff zich allerhoffelijkst je gens het gerecht gedroeg, welks president hij als Verehrt'er Herr Vorsitzende aansprak, was dc toon van zijn rea'c zelf kazerneachtig barsch. Elk woord klonk als een militair com mando. De rede was een scherpe aanklacht te gen von Kahr's Beiersch particularisme. Lu dendorff verklaarde zich anti-Marxist en anti semiet. Het Joodsche ras noemde hij een te genvoeter van het Duitsche. Joden moeten evenmin belangrijke Duitsche posten 'bezetten als Franschen of Engtelschen. Doch ook dc centrums-politiek is voor Duitschiand een ge vaar. Heim streefde naar een katholieke Donau- monarchie, Adenauer naar een Rijnstaat. Art. 18 van dc grondwet van Weimar is de schuld van den Keulschen centrumleider Trimborn, door dc ccntrumspolitiek verloor men Oppcr- Silezië. Kardinaal Fauihaber beschermde de Joden tegen do nationaal-sociolistcn, de paus uitte pro-Franschc gevoelens door de heilig verklaring van de maagd van Orleans, waarbij hij zijn spijt uitdrukte, dat hij slechts een Franschman in zijn hart was. Wat te verwach ten van iemand die zooiets zegt, riep Luden dorff uit. Voor Amersfoert bij A v. d. WEG, Langestraat 23. Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ie«ler en naar alle plaatse» in !Ve<lerlaii«l. Vraagt giroboekje. inlichtingen cn vraagt JUWELIER. Lanqcsiraat 43, Teloi. 852. Postr. 7582. UIT FRANKRIJK. HET PRANSCHr: PARLEMENT. TUBKSCHE ROZEN2EEP HET SCHOONHEIDSMIDDEL TRICOT DAMESSLOBKOUSEN Evtra Lang tot boven de knie voor Motor ou Fiols. MODE-KLEUREN Mi I.ANia.S HA AT IIK Aan de jongste gebeurtenissen /ou Luden dorff nimmer hebben deelgenomen, als hij niet had gemeend, dat de Beicrsche staat ermede eens was Ludendorff had dc overtuiging, dot Von Kahr tusschen twaalf cn vijftien Novem ber een soort van Angorische regcering tc München wilde stichten met medewerking van Von Grafc en andere Noord-Duitschcrs. Hitler was dus slechts drie dagen tc vroeg. Pijnlij- kerwijzc verheerlijkte Ludendorff het Pruisische militarisme, dot in 18GÖ ook voor Beieren ocht. De rede werd echter tot het einde toe eerbiedig aangehoord. Dl* POLITIEKE ARRESTATIES IN OPPER-SILEZIË. Beu then, 2 9 Febr. (W. B.) Dc.politieke politie heeft in hel geheel ongeveer 70 perso nen, wegens verdenking van hoog- cn landvcr- aod gearresteerd. Het schijnt vost te staan, dat het hier een geheime bond met politieke be doelingen betreft, wier bestaan de Duitsche autoriteiten al lang bevroedden. Dc activiteit dezer Poolsche intrigues strekt zich ver naar i Westen van Opper-Silczië uit. BELC'E. DE KABINETSCRISIS. Een oplossing in zicht D.d. heden wordt ons uit Biussel gemeld: Hoewel de koning officieel nog niemand be last heeft met de vorming van een kabinet, acht men het hier waarschijnlijk, dat een kabinet ormd zul worden met Van de Vijvcrc als pre mier en minister van financiën cn Poullet als minister van buitenlandschc zaken. De andere afgetreden ministers, uitgezonderd Franck, zou den hun portefeuilles weer opnemen. DE BRUSSELSCHO BEURS Sluiting, Brussel, 2 9 Febr. (B. T. A.) De Brus- sclsch'e beurs blijft Maandag en Dinsdag u.s. 'egens carnaval gesloten WINTER. De Brussclschc correspondent der N R. Cl seinde gisteravond: Overal, het heelc land dooi-, wintert het lel. Zoowel in Vlaanderen als in de Ardennen heeft bet ook heden weer overvloedig gesneeuwd. In de provincies Luik, Luxemburg en Namen is de sneeuwlaag op vele plaatsen 50 a 75 c.M. dik en ook tc Brussel ondervond het verkeer veel lünder van den sneeuwval, terwijl dc trei nen slechts met groote vertraging de stations binnenliepen .Tc Luik en tc Namen is het tram verkeer in de hooger gelegen stadswijken groo- tendeels stopgezet Vele autobusdiensten moes ten op het platteland worden gestaakt. De Baan ven Eupcn naar Malmédy en de Baraque Michel een der hoogste punten van België is volko men onbereikbaar. Tal von dorpen in dc Arden nen zijn zoo goed als geheel van de buitenwe reld geïsoleerd. Mede in verband met dc vrees voor de kudden hongerige everzwijnen, welke tot vlak bij de dorpen werden gezien, blijven sommige scholen gesloten. Ook vossen wagen zich tot dicht bij de boerenwoningen/Het is de strengste winter, welken men sedert 7880 in de Ardennen heeft beleefd. P a rijs, 9 Febr. (Havns.) De Kamer heeft dc interpellatic-Mpndel over dc binncnlondsch'e politiek besproken De Senaat heeft dc begrooting van dc ver haalbare uitgaven en het ontwerp van het vo'orloonigc twaalfde voor Maart behandeld ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Uitbreiding van het vrouwen' kiesrecht. Hel initiatief vooi stol om het kiesrecht ttit breiden tot vrouwen van 21 jaar en daarboven cp dezelfde vcorwaurden als de mannen verdere wijzigingen te brengen in het kiesstel sel werd, naar Reuter seint, in het Lagerhuis in tweede lezing met 288 tegen 72 stemmen aangenomen. De regcering stcimde de tweede lezing cn beloofde er naar tc zullen streven om de verheffing van het .ontwerp tot wet te zul len bevorderen als het den steun van alle par tijen bleef behouden. Krachtens het vigecrcndc stelsel mogen alleen vrouwen boven 50 jao; stemmen. De Britschu draadlooze dienst meldt nog, dot het ontwerp was ingediend door eer. Schotsch Labour-lid. Het v.crd gesteund door mejuffrouw Dorothy Jcwson, een der Labouricden cn von liberale zijde door mevrouw Wjntringham. D« hertogin van Atholl, een der conservatieve vrouwelijke leden, diende een amendement in, strekkende tot het bijeenroepen ccncr conferen tie van alle partijen, welker adviezen zouden worden overwogen alvorens een verdere wijzl» eing van het kiesrecht wordt ondernomen. Rhys Davics, de onderminister van binncnlond- sche zaken, zette dc meening* der 'regeering over het ontwerp uiteen. Hij zeide, dat naar raming het aantal vrouwelijke kiezers in Engeland cn Wales er met ongeveer 4]/j milliocn door zou toenemen. Op dc tegenwoerdige kiezerslijst slaan 10.500.000 mannen en 7.800.000 wou wen. Wordt Het ontwerp, gelijk het luidde, wet, dun zou het aantal vrouwelijke kiezers tal rijker worden dan dut der mannelijke. De re gcering, verklaarde hij, was vóór een tweede lezing van hot ontwerp, moor hij kon gecne.rlci aanwijzing geven wat de houding der regecring zou zijn na de ortikelsgewijze behandeling. Hij voor zich begroette het ontwerp met ingeno menheid. Hij meende, dot het een groote stap vooruit was, omdat hel beteckcnde, dot de vrouwen het kiesrecht op dezelfde voorwaarden zouden krijgen als de mannen. In strijd met het Reutcrberichl dienuungaunde meldt dc draadloozc dienst ten slotte, dot, daar dc regcering gccncrlci faciliteiten beloofde in zake dc verdere behandeling van het ontwerp,' de toekomst er van onzeker is. DE RADIO-VERBINDINGEN TUSSCHEN DE DEELEN VAN 'T RIJK. Het Donderdagavond gcpublicceid rapport van de commissie voor dc draadloozc telegrafie tus schen de deelen van 't rijk heeft in dc bladen een gunstig commentaar. De Times zegt, dat, wanneer de adviezen wor den aanvaard, het land op den duur een basis zul hebben, waarop valt 'e bouwen. Na dc adviezen tot verbetering van het Lcaficld-station cn tot oprichting van een nieuw station to Rugby, dat, wanneer dit zal zijn gereed geko men, een directe verbinding mot alle deelen der 1 wereld tot stand zal brengen, tc hebben bespro ken, wenscht de Times dc commissie geluk met haar arbeid en spreekt dc hoop uit, dat deze adviezen door de regcering zullen worden aan vaard. Dc Morning Post juicht het toe, dat do staat zelf door dc eigen postkantoren dc exploitatie ter hand zal nemen cn alle draadloozc stations in Groot-Brittannic voor de verbindingen binnen het rijk cn herinnert er can, dal dit een terug keer belcckent naar do gezonde politiek der regcering, welke in 1911 werd gevoerd. Dc Manchester Guurdin merkt cp, dat het mogelijk zou zijn spoedig dc adviezen voor dc zich in staatseigendom bevindende groote sta tions uit te voeren. Het blad veegt er aan toe, dat dit op zich zelf reeds een prooto winst zou bctcckcr.cn. WAARBORGVERDRAGLN. Donderdagavond heeft iord Robert Cecil't woord gevoerd over verdragen „tot wederzijdsche hulp." Hij wees er op, dat algemcene waarbor gen betrekking hebben op twee puntenin dc eerste plaats dc verhindering van ccn invasie en in de tweede plaats het vormen van een dus danige effectieve bedreiging met strafmiddelen tegen den aanvaller, dat dc invasie buitenge woon moeilijk wordt. Hij gaf toe, dat het inder daad zeer moeilijk is een invasie te verhinderen, doch dc bedreiging met strafmiddelen heeft een belangrijken morcelen invloed. Hij vernam, dat de Fronsche militaire autoriteiten, nadat zij zich sterk hadden verzet tegen algemcene waarbor gen als betrekkelijk zonder belang, tot het in zicht gekomen zijn, dat de morcele invloed van dcrgelijko waorborgen zoo groot is, dat zij hun steun daaraan gaven. Sprekende over bijzondere overeenkomsten, die een uitgesproken militair verdrag bevatten, welke sommige volken noodig achten als aan vulling op het algemeen verdrag, gaf lord Cecil toe, dat het gevaar bestaat dat dergelijke over eenkomsten oorzaak kunnen zijn van vijandelijk tegenover elkaar staande groepen. Hij ver klaarde evenwel zeer veel te gevoelen voor de meening van doctor Bones, den Tsjecho-Slowa- kischen staatsman, uitgesproken te Genêve, dat. sinds het zeker is, dot militaire overeenkomsten als tusschen do mogendheden der Kleine En tente, tusschen Frankrjjk on België en tusschen Frankrijk cn Polen, bestaan, hol veel beter is, dot deze openlijk bestaan en onder toezicht van den Volkenbond slaan. DE KOUDE FEBRUARI-MAAND. Wij ontlccnen uon een bericht van den Brit- schon draodloozen dienst Februari is een buitengewoon koude mound geweest cn in geheel Engeland is veel sneeuw gevallen, terwijl de sinds II Februari bijnu aun- houdend hecrschende winden uit het Noord- Oosten hevige koude brachten. Hoewel de me- tcreologische rapporten nog niet in hun geheel verschenen zijn, kan reeds gemeld worden, dat in de eerste 26 dogen van de maand slechts 28.1 uren zonneschijn zijn geregistreerd, terwijl hot normale gemiddelde van deze maand meer don 60 is. Voorts bleef ook do regenval ver beneden hot gemiddelde, n.l. 7 m.m. Het gemiddelde is 39 m.m. Het weer in Maart Inal zich niet veel beter aanzien De voorspellingen luiden, dut een /eer diepe depressie nabij de Shcttlnnds Eilanden zich waarschijnlijk over het Noordzce-gebicd zal uit strekken cn dot de winden over de Britscho eilanden naar het Noorden zullen draaien, zoo dat stormen over alle districten en op zee te verwachten zijn. DE ITALIË. BEGRAFENIS VAN DE HERTOGIN VAN GENUA. Rome, 2 9 Febr. (B. 1*. A.) Vandaag is de hertogin van Gcnuu begraven. De konink lijke familie, hoogc staotsautoriteiten cn tal von personen waren aanwezig. Een bijzoqdcro trein bracht het stoffelijk overschot naar Turijn. HEVIGE SNEEUWVAL. Volgens ccn draadloos bericht bedraagt blij kens mcdcdcelingen uit Rome, dc hoogte van de sneeuw in sommige deelen van Noord- en Midden-ItaJië 40 tot 50 c.M. Ook do top von den Vesuvius is met sneeuw bedekt ZUID-SLAVIE. DE BEGROOTING AANGENOMEN. Belgrado, 29 Febr. (V D.) Het:parle ment heeft de bcgrooting voor 7924. die in evenwicht K. aangenomen. ESTLAND. EEN SPOORWEGONGELUK. Een communistische aanslag B c r 1 ij n, 2 9 1* e b r. (N T. A. Draudloos.) Bij Dorpat in Estland viel een goederentrein tengevolge van ontsporing van den spoordijk, waarbij dc machinist werd gedood cn ccn deel von het personeel gewond werd- Men ver moedt ccn communistischen aanslag op den sneltrein Rcval—Riga, die tengevolge van ver traging echter aan den aanslag ontkwam. RUS1 AND. EEN ENGELSCH CREDIET VAN 500 MILLIOEN POND STERLING? Dc Times meldt uit Riga Rusland hoopt van Brittanniü, volgons een verklaring van Rakofski, die te Moskou vertoeft in afwachting van in structies om nnar Londen terug tc keeren, ccn krediet te krijgen von 300 milliocn pond ster ling. MEER DAN 1000 KINDEREN DOODGEVROREN. De Duitsche draadloozc dienst bericht, dat volgens een te Berlijn verschijnend Russisch' blad in het tijdvak van 70 Dec. 1923—25 Jan. 7924 in dc straten van Moskou 1025 lijken vnn doodgevroren kinderen werden gevonden. TURKIJE. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT. Aan een radiogram, gedateerd Berlijn,? 29 Fcbr., ontlccnen wij Dc nationale vergadering te Angora heelt be sloten over tc gaan tot ulgeheelc scheiding van kerk en staat, zoodat b.v de knlicl voortaan niet meer uit de staatskas zal worden bezol digd. Verder zal de dynastie worden verban nen, terwijl dc rechten van het kalifaat, hetzij direct doov de nationale vergadering, hetzij door een doov haar aangesteld vertegenwoor diger, zullen worden uitgeoefend GRIEKENLAND. EF:N DREIGEMENT VAN DEN GR1EKSCHEN BOND VAN OFFICIEREN. Uit Athene wordt, blijkens eer. Lor.dcn.sdi MÜMHflH ■ÉÉÉÉtoÉHD*'' bericht gemeld, dol dc officicrenbond, die de! stoot lot dc jongste revolutie heelt gegeven, opnieuw een bedreiging heeft' geuit een op stond te zuilen organiscörcn, tenzij dc dynastie- onmiddellijk van don troon vervollen wordt verklaard. PERZiE. EEN PERZISCHE REPUBLIEK AANSTAANDE Uit Teheran wordt gemeld, aldus een Lon- densch telegram, dol het voortdurend varbiijl vnn den sjah van Perr-ic in Europa ernstige ontstemming heeft gewekt. Dc bladen advisce- ren de republikeinsche regcering» in de plaats tc stellen van de monarchie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1