BUITENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS f"5 maa:'en v,oor Amcr5' „DE EEMLAMDER" PRIJS DER ADVERTENTIE l™ Voorjaars-Hoeden Willem Groenhuizen MEDAILLES Spaoriiorloijes f 13.50 Terug in het leven. 22s Jaargang No. 209 ioort 210, idem lianco per post 1 3.—, per week (met eratis verzeker ng tegen ongelukken) 0.17^, alzondcilijkc nummers 1 €.05. DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2 A. POSTREKENING N< <7910. TEL.INT.5I3 Woensdag 5 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meer 25, dienstaanbie dingen en Lieidadighcids-adve.tcntiën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vootdccligc bepalineen voor het advcrtccren hene circuiairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De beste Families. (Nadruk verboden.) Kortgeleden las ik een advertentie, waar in een nieuw maandblad werd aangekon digd. De uitgever stelde zijn lezers in het vooruitzicht, dat dit blad geregeld per num mer ongeveer 3000 advertenties zou be vatten van „de beste families in Nederland". Per jaargang zou de lezer derhalve om streeks 36000 van dergelijke adressen ont vangen. Onmiddellijk heb ik gedachtdit is het blad voor de pessimisten onder ons. Wel- meenende menschen trachten hun sombere buien te verdrijven, door hen te overstelpen met humoristische blaadjes, maar dit mid del is reeds verouderd. De slachtoffers -van zwartgalligheid vinden de prentjes flauw, en kunnen niet lschen om de afgezaagde aar digheden over schoonmoeders, kellners en landloop ers. Ze hebben iets anders noodig. Ze zijn niet van nature zwartgallig; misschien hebben ze in hun jeugd voor u noch mij ondergedaan in levenslust. Maar het leven heeft hen zwartgallig gemaakt. Ze zijn teleurgesteld in de menschen; hun omgeving heelt hen be drogen vooral de laatste tien jaar sinds dien vreeselijken oorlog hebben ze uit ervaring geleerd, dat het menschdom slecht, onbe trouwbaar, tot het uiterste verdorven is. Wil men hun kwaal genezen, dan is maar één middelbreng hen in aanraking met een goed mensch. De raad is niet nieuwze ge lijkt ietwat op den raad, die de wonderdok ter uit het oude verhaaltje den koning gat die aan slapeloosheid leed. „Slaap één nacht in het hemd van een ge lukkig manl", luidde het recept, dat de wonderdokter voorschreef. En de koning stuurde zijn hovelingen uit om een gelukkig man te vinden, en toen ze eindelijk in een armenwijk dit zeldzaam exemplaar van het menschenras hadden ontdekt, wat bleek hun toen? ,,'t Gelukskind had geen hemd aan 't lijff" Zeldzamer dan een gelukkig man is misschien een goed man. En tochwie een goed man ontdekt en hiermee den zwart gallige in kennis brengt, heeft hem gene zen, want hij is weer in de menschheid gaan geloovenhij kan weer vertrouwen en lief hebben, omdat de menschen ten minste niet allemaal slecht zijn. Een weldoener voor zielszieken mag men den uitgever heeten, die den zoeker naar goede menschen tot gids wil strekken. De keuze wordt hem gemakkelijker gemaakt, doordat hij niet in/het wilde weg behoeft te zoeken. Een lijst van de beste zal hem ten dienste staan. Bij die 3000 beste families per maand 36000 beste families per jaar zal allicht één goed mensch schuilen. „Best" is een betrekkelijk begrip; in*het land der blinden is éénoog koniiig, en onder de schurken is één toch altijd nog de beste. Bij de 36000 besten moet deze ééne noodzakelijk zijn. Het lijkt mij heel moeilijk, een maatstaf te nemen om na te gaan wie op de lijst moet of niet Men heeft prijsvragen uitgeschreven omtrent de twaalf beste burgers van Ne derland, maar 36000 is zooveel meer dan 12, dat het oordeel wel heel moeilijk wordt Hier spreekt men zich echter niet uit over de beste burgers, maar over de beste fami lies. Een prijsvraag dus over 't gezinsleven. Het gezinsleven is den laatsten tijd zoo ver zwakt en ontaard, dat een premie op de bes te families geen overbodigheid mag heeten. De beste families, dat zijn toch zeker de de- gelijkste, genoeglijkste, eensgezindst© fami lies? Zulke gezinnen, waar men graag aan huis komt, omdat er een weldadige warmte. een aanstekelijke gezondheid, een opwek kende kracht van uitgaat. Gave, hartelijke, oprechte menschen, innig gehecht aan el kaar. Zulke families zijn het merg der ge meenschap. Maar laat ik u uit den droom helpen. De uitgever bedoelt met „best" niet den voor- treffelijken trap. „Best' beteekent in zijn aankondiging niet anders dan „goed'Óp zijn oud-Hoilanasch zegt men„hij is van goede familie". Duitschc handelsreizigers hebben de ten hunnent gebruikelijke uit drukking in ons land ingevoerd en zoo zijn de „betere families" in de wereld gekomen als tegenstelling tegen den „minderen man". En nu is men, om 't nog weer mooier te maken, van „beter" tot „best" opgeklom men. Nu zal de pessimist wel genezen zijn. Want hen moet nu blijken, dat Nederland op zijn minst 36000 goede families telt. We leven dus nog niet te midden van een minderwaardige omgeving. We zijn nog een vroom en vroed volk. Zoolang een verzame laar maandelijks nog 3000 goede families met nauwkeurig adres kan opgeven, is het peil van onze vnderlandsche zeden nog niet zoo bedenkelijk, dat men er zwartgallig van behoeft te worden en zijn geloof in de menschheid behoeft te verliezen. De waag blijftwaar moeten wij deze bloem der natie zoeken? Het adresboek licht ons ook hieromtrent in de beste fa milies in Nederland zijn zij, „die een geschat inkomen hebben van 5000 of meer". Geen gelukskinderen dus zonder hemel aan het li if l Dit „maandblad ten dienste van den za kenman" lijkt mij een zinnebeeld van onzen tijd, die de waarde van personen en fami lies schat naar hun bezit. Voor den zaken man moge het een geruststelling zijn, dat Nederland nog 36000 families herbergt met een inkomen van 5000 of meer, hij die verder ziet dan de beurs, zal van harte hopen, dat er ook in ander opzicht een lijst van de beste families kan worden opgemaakt, die eenzelfde aantal adressen 'bevat. Maar wie zal deze tezamenstellen H. C. CANNEGIETER. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING# De commissies ven deskundigen. P a r ij s, 4 M a a rt. (B. T. A.) De commissie- Do wes heeft kennis genomen van den stand der werkzaamheden van dc sub-commissie voor de begrooting, die haai* morgenmiddag de vor der© resultaten, waartoe zij gekomen is, zal uiteenzetten en die zij des ochtends definitief zal opstellen. De commissie voor het bankwezen zal mor genochtend bijeenkomen voor dc redactie van haai- cropport inzake de goudemissiebank. UIT HET BEZETTE GEBIED. De staking in het bruinkolenbekken. Keulen, 4 Maart. (W. B.) Ook de arbei ders in het zuidelijk gedeelte van het Rijnland- sche bruinkolengebied nemen het werk weer op. Tot dusver werd in dat gedeelte dc staking on verminderd voortgezet. Dc toestond in de mijnen in het Roergebied. Essen, 4 Maart. (W. B.) Aangezien de onderhandelingen tusschen de organisaties der mijneigenaren en de organisaties der mijnarbei ders over de loonsverhooging tot geen resul taat hebben geleid, omdat dc voorstellen van beide partijen werden verworpen, zijn de ver houdingen in de mijnen van het Roergebied thans niet meer door een verdrag geregeld. De mijnwerkers hebben een beroep gedaan op stoats-arbitrage. DAMES-MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ontvingen wij In PDIME KEUZE 8 50 6.75 4 90 Geeft nu uw oude boeden om te modorniseeron, wij licbben er ceii speciaal Atelier voor, geven vak kundige voorlichting en zijn zeer billijk. JUWELIER. Laiijjestraat 43. Telef. 852. Postr. 7582. INVRIJHEIDSSTELLING VAN COMMUNISTEN. Dresden, 4 Maart. B.) Pe 66 com munisten, die te Dresden in hechtenis genomen waren, zijn weer vrijgelaten. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een Rijnlandsclic arbeiders partij gesticht. Lirdwig-shafen, 4 Maart (W-B). De leidc. der separatisten cn werkloozcn, Kunz, heeft een Rijnlondsche arbeiderspartij gesticht, die haar propaganda vooral voert onder de werkloozen en inzonderheid vasten voet tracht to krijgen in de P.ilts en Rijn-Hessen Arrestaties te Pimtoscns. Pirmasens, 4 Maart (W-B.). Zeven burgers van de stad, o.w. tv/ec uitgevers en twee hooggeplaatste ambtenuren van de politie, zijn wegens den aanslag op de separatisten over gebracht naar het huis van bewaring te Mainz. Zij zullen aldaar voor den Franschen krijgsraad terecht staan. DE VERKIEZINGEN IN HAMBURG. Wolti meldt, dat de communisten 6 zetels wonnen de soc.-dmocraten verloren er 27, de democraten 2. De rechlsche partijen wonnen 18 zetels, dc Völkische partij één. De grondbezit ters wonnen 4 zetels. HE-I' PROCES-HITLER. Dc houding der rijksregeering tegenover Ludcndorff's verkla ringen. B e r 1 ij n, 4 Maart (W. B.) De rijksregee ring zal, zoodra zij over den authentieken tekst ven Ludendorff's verklaring voor het Volksge richt te München beschikt, uitmaken, of zij op eenigerlei wijze tegenover deze verklaring po sitie zal kiezen. München, 4 Mnart. W. B.) In de namid dagzitting van het proces-Hitier werd hot ge tuigenverhoor voortgezet en verschillende hoo- ge politiebeambten van München gehoord. In den loop der zitting heeft Hitier wederom de verklaring afgelegd, dat hij zich met do leiding von den politieken strijd wilde belasten, tot volledig afgerekend was met de Noccmber-mis- dadigers. Het getuigenverhoor zal Donderdagmorgen worden vervolgd, DE STAKING OP DE DlüTSCHE WERVEN. Hamburg, 4 Maart. (W. B.) De onder handelingen tusschen de werkgevers en de ar beiders op de werven over den negen-urigen arbeidsdag zijn zonder resultaat gebleven, daar de arbeiders aan den achturigcn werkdag vast houden BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Do houding dor Arbeiderspartij. Brussel, 4 Maart. (B T. A.) De alge- rncenc raad der Arbeiderspartij nam een reso lutie aan. waarin het gevoelen wordt uitgespro ken, dat een nieuw kabinet moet worden ge vormd door de meerderheid, die het minislcric- Theunis heeft ten val gebracht, in afwachting van een beroep op het land cn dat zoo noodig een overgangsregeering moet worden gevormd, die maatregelen zou moeten nemen, cr op be rekend, Óen koers van den franc tc verbeteren en het dure leven te bestrijden en die een oindo zou maken aan de militaire bezetting van het Roergebied, De orisis duurt voort. Uit Brussel wordt d.d. gisteren aan het Hbld. bericht Er is geen wijziging in den toestand geko men. De crisis duurt nog altijd voort. Gister avond heeft dc koning, nadat hij ministor Van- dovijverc had ontvangen, nog Ven Cauwolaert ontboden, met wion hij een langdurig gesprek voerde. Men rr.ag cr uit besluiten, dat dc Vlnam- schc. «ischen, waarvan cV niet-vervulling mede tot de houding van de Katholieke Vlaamsche Kamergroep aanleiding heeft gegeven, ditmaal wat zwaarder m de weegschaal wegen, doch daaruit to concludeeren, dot Vondevijvere mot het vormen van de nieuwe regeering zal wor den belast, zou heel gewaagd zijn. Vondevijvere is anders de candideatvan dc „Standaard" en derhalve van do Vlaamsche Kamergroep. Het Katholieke 'Kamerlid Houtort, die von het comité van deskundigen deel uitmaakt, werd vanmorgen door den koning verzocht, voor het vormen van een nieuwe regccring tc willen zorgen. Hij kon de opdracht niet aannemen cn raadde den koning nnn, Vondevijvere met die taak te belosten. Terwijl Renkin, die in de Echo de Paris door con vertrouwd journalist een persklaar regceringsprogram loot bekend ma ken, toch weinig of geen kans heeft, schijnen de kansen van Vondevijvere tc grqeien, al lijdt het geen twijfel, dat men in kringen, die toon aangevend heeten, heel wat meer voelt voor een zakenkabinet; terwijl dc liberalen vol vreeze zitten voor oen Katholieken kabinetsformateur, op wicn de Vlaamsche Kamergroep natuurlijk grooten invloed zou kunnen uitoefenen, en druk in de weer zijn om Theunis. die allesbehalve overdreven Vlaamschgczind is, te bewegen, de samenstelling van een nieuw ministerie op zich te nemen. Vanmiddag nog hebben de liberale Kamerleden Hymans, Devèze cn Pecher in dien zin stappen gedaan bij Theunis. Intusschen is de Socialistische Partijraad vanmorgen bijeengekomen. Met algcmeene stemmen heeft de raad een resolutie aangeno men, waarin wordt gezegd, dat de koning bui ten zijn constivutioncele rol en dc parlemen taire gebruiken zou treden, indien hij niét cérst trachtte een regcering te vormen uit de meerderheid, die Theunis heeft omver gewor pen det het niet aangaat, dat hij het land een ministerie zou willen opdringen, dat tweemaal door het parlement werd afgekeurd bij de be handeling van ernstige zaken, n.l. toen het ont- wcrp-Moyersocn inzake den achturcndög door de Kamcrafdeelingen werd verworpen en later inzake het handelsverdrag met Frankrijk. Een ol dan niet gewijzigd knbinet-Theunis zou een trotsecrcn van den volkswil betcekencn en de arbeiderspartij zou er hardnekkig oppositie tegen voeren. De resolutie besluit met den eisch. dat nu het klerikaal-liberoal coalitie kabinet is afgetreden, nieuwe verkiezingen ten spoedigste moeten plaats hebben cn intusschen ►dadelijk een dcmocrctische regeering moet worden gevormd, die drastische maatregelen zou nemen ter bestrijding van het dure leven cn het dalen der valuta en voor het vraagstuk der schadevergoedingen een oplossing zou zoeken in een internationole overeenkomst, die een einde zou maken oan dc noodlottige poli tiek van militaire bezetting. Dc resolutie is geteekcnd door de oud-ministers Vondcrvelde, Destrée en Wauters. Naar aanleiding van dit stuk schrijft de „Nation Beige", dat dc Partijraad zich in de plaats van den vorst wil stellen, aan wien Vandervelde zijn wil opdringen wil en dat uit de resolutie, welke met algemecne stemmen werd nongenomen, blijkt, dat d» Wnulsclve so- riolisten afstond hebben gedaan van hun on afhankelijkheid, daar zij bereid zijn een combi- nntic te steunen, die von de pandenpolitiek ten opzichte van Duitschland zou afzien, welke combinatie van socialisten cn leden von de Vlaamsche groep alleen zou kunnen bestaan, indien zij wordt gesteund door de Frontisten, die dan moester van den toestand zouden zijn. Het nationalistische klad besluit, na een als naar gewoonte zeer eenzijdige uiteenzetting von den toestand, met de hoop uit te spreken, dat nu blijkt, dat een combinotie uit parlementsle den onmogelijk is, Theunis niet zal blijven weigeren, en dat de Kumers zich er toe zullen beperken, de begrootingen aan tc nomen cn verder de regeering tc laten begaanwant. zpgt de „Notion", het volk wordt het beu en wil met of zonder parlement uit den toestand Mussolini's spook lont de „Notion" geen rust, doch de rest van dc bevolking wacht kalm de oplossing van de crisis af. FRANKRIJK. UIT DEN FRANSCHEN SENAAT. P a r ij s, 4 Maart. (Hnvas). De Senaat ts de bespreking begonnen van het door de Ka mer aangenomen wetsontwerp ter goedkeuring van de overeenkomst met do Badischc Anilirt- fabrieken nopens dc vervaardiging von synthe tische ammoniak. P a r ij s, 4 Maart. (Huvos). De Senaat heeft (het verdrag met dc Badischc Anilin-fobrickon goedgekeurd. HET VERDRAG MET TSJECHO-SLOWAKIJE GERATIFICEERD. Parijs, 1 Maart. (B. T. A.). Vandaag zijn op de Quai d'Orsny dc ratificaties gewisseld van •het verdrag tusschen Frankrijk en Tsjerho-Slo iv aki je. ZWITSERLAND. DE ZWITSERSCHE FINANCIËN. Bern, 4 Maart. (B. T. A.) Dc bondsbegroo- ting over 1023 levert, vergeleken met <iie van T922, een verbetering van ongeveer 31 millioen op, waarvan 16 miJlioen aan verhoogde ont vangsten cn 15 millioen aan verminderde uitga ven. De verbetering van de begrooting voor 1922 bedroeg 38 millioen. AFSCHAFFING VAN WERKLOOZENSTEUN. Bern, 4 Maart. (B. T. A.) De bondsraad i heeft een besluit genomen, dat onmiddellijk vnn kracht wordt en waarbij wordt bepaald, dat van I April of de bond geen geld meer zal ver schaffen tot bestrijding van de werkloosheid. ENGELAND. HET BRITSCHE LEGER. Vragen van generaal Spears in het Lagerhuis. Londen, 1 Maart. (K.). In het Lagerhuis vroeg generaal Spears, of dc minister van oorlog wilde zegggen, of het leger wordt georganiseerd alleen voor de landsverdediging, of voor een mogelijke interventie op het continent of alleen voor deelneming aan oorlogen in de koloniën. Minister Walsh antv.'oorddo Ik kan thans geen verklaring afleggen. Hot Engclsche leger wordt nu evenals voorheen georganiseerd voor de militaire verdediging van het rijk, waar ook de noodzakelijkheid van actie ongelukkigerwijze zou kunnen ontstaan. DE BRITSCHE LUCHTVLOOT. Besprekingen in het Hêogcrhiris. Londen, 4 Maart. (N. T. 'A. Dr.aadloos). In het Hoogerhuis heeft de conservatieve lord Londonderry een motie ingediend, luidend, dat het Huis, hoewel ernstig verlangend naar ver dere beperking van de bewapening, in zooverre die met de veiligheid cn onschendbaarheid van het rijk is overeen te brengen, vasthoudt aan liet principe von dc vorige regecring, hetwelk ook door óe rijksconferentie is aanvaard, dat Engeland ten behoeve van de landsverdediging oen luchtmacht in stond moet houden, sterk genoeg tot afweer van de sterkste luchtmacht op trefafstand van de Britsöhc kust. London derry zeióe, dat zijn motie niet bedoeld was als aanval op dc regeering; hij had kennis geno men van de toezegging, onlangs in het Lager- Hct grassprietje is de groote wereld waard, waarop het groeit Tagore. Naai hel EngeJsch ran WILLIAM J. LOCKE, Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 36 .,lk wist v/el, dat ik jo Iiier zou vinden," zeide hij. terwijl hij naast haar ging zitten. ,J)e lang verloren vader is weg. Je moet de groeten van hem hebben." En dan vertelde hij in het kort wat Balta zar gezegd had. Zij knikte. „Hij heelt volkomen gelijk. Ik heb tijd noodig om mé aan dc gedachte, dat hij nog leeft, te wennen." „Wil ik weggaan, om je alleen te laten? Zeg het maar eerlijk." „Neeü, neen!" zeide zii vlug. „Ik heb je juist graag bij me. Ik voelde me zoo vrcese- ïijk alleen en eenzaam." „Weerloos?" „Hoe kom je op dat woord?" vroeg zij met angst in haar oogen. Want zii was geschrikt, meer dan dwaas geschrikt, door de plotse linge kracht, die in haar regelmatigcn le vensgang binnengedrongen was. Haar ge dachten kon zii niet ordenen, haar zenuwen tintelden, haar emotie danste een groteske en onbegrijpélijke sarabande. Haar schou ders voelden nog den greep van zijn vingers. Zij wist zeker, dat zij nog dagen lang blauwe plekken zou hebben. Het maagdelijke in haar deinsde terug voor het eventueele zien daarvan in den spiegel. Weerloos was het v/are woord. Welk geheimzinnig inzicht had het Godfrey in den mond gegeven? Als antwoord haalde hij zijn schouders op. Dan zeide hij: „In ieder geval voel ik het zoo. En als jij naar mijn gezelschap verlangd hebt ik verlangde naar het jouwe. Daarom ben ik je komen zoeken. We zitten feitelijk in het zelfde schuitje. Wat moeten we doen?" „Ik weet het niet," antwoordde zij. met haar gedachten elders. Hij ging met zijn met rubber beslagen kruk figuurtjes in het zand teekenen, om dan tc zeggen: „Het is heel iets anders belang te stellen in een legendarisch soort vader. Daarover hangt iets phantastisch en romantisch cn ge heimzinnigs. Maar wat een \erschil, als je dan dicnzelfden vader plotseling in levenden lijve voor je ziet staan. Nu zou een eerbied waardige grijsharige zondaar met een sym pathiek. intellectuteel gezicht op jo gevoel kunnen werken. Maar die nieuwe vader van mij docr dat niet. Het kan dieel onnatuurlijk van mij zijn. Marcejle. maar het is zoo. O. begrijp rne goed, ik koester geen wrok tegen hem. Heelemaal niet. Ik ben vast overtuigd, dat hij dacht het goed met iedereen voor te hebben. Toen hij hoorde, dat ik bestond, was hij heelemaal van streek. Hij heeft on middellijk alles gedaan om mij te linden. Hij had de beste motieven. Maar toch kan ik er niet goed bij. Hoe meer hij probeerde zich op te dringen, des te meer kwam ik in verzet. Ik begrijp het niet." .Je zult wel van hem leeren houden," zeide Marcello loyaal, doch zonder overtui ging. „Hij is een pracht kerel." „Hij zal mij aan den leiband willen laten loopen. En ik heb mijn hecle leven aan mijn eigen leiband geloopen. Ik zou het niet uit houden. En hij zal ook willen, dat jij aan zijn leiband loopt. Dat weet je heel goed, Marcello. Daarom heb je je zoo eenzaam en weerloos gevoeld. „Ik geloof bijna, dat je gelijk hebt.1 lachte zij droefgeestig. „De manier, waarop hij je beetpakte en naar buiten trok.' „Dat is de manier, waarop hij zichzelf beet gepakt en naar buiten getrokken heeft, ver geet dat niet,' antwoordde Marcelle. „Een typisch exemplaar!" zeide Godfrey. „Weet ic waaraan hii mij doet denken Aan een losgemaakten dynamo." Hii lachte. ..Hij inoest vastgekoppeld worden aan den oorlog. Hii zou dien een aardig eind op streek helpen." HOOFDSTUK XIII. Cambridge bracht Baltazar op het spoor van oude kennissen, zoodat hij bij zijn terug komst van Londen in aanraking kwam met mannen van zijn eigen positie, die hom op de hoogte konden brengen van den toenmali- gen gemoedstoestand. Tot. dezen behoorden o.a. Burtingshaw, lid van het Inventions Committee, en Weatherley. professor in de nieuwe geschiedenis, dien de oorlog tot een onvermoeibaar publicist gemaakt had, en Jackman, een typisch mengsel van een klas sieken geleerde en een zakenman, die zijn oude mosterdfabriek voor zichzelf liet zor gen. terwijl hij in zijn ongemakkelijke ma rineuniform drukke dagen op de Admirali teit had. Allen verwelkomden den ouden ver loren zoon hartelijk, ofschoon zij in ruil voor de gemeste kalveren het waren nog de.gelukkige dagen vóór. de rantsoennce- ring een verhaal van zijn avonturen vroe gen. Iemand kan nu eenmaal niet op sen- sationeele wijze uit een klein maatschappe lijk milieu verdwijnen en twintig jaar later weer terugkomen, zonder een echt-mcnsche- Jijke nieuwsgierigheid op te wekken. Deze moest hij telkens weer bevredigen, totdat hij met afkeer op zijn dwaze levensgeschiede nis ging neerzien, speciaal op die der twee laatste jaren. Hij aanvaardde dit alles als een deel der boete, dio hij voor zijn dwaas heid betalen moest. Na zijn eerste ontmoe tingen met hen op bureaux of in clubs, kreeg hij uitnoodigingen om bij hen tc ko men dinecren. Den avond, vóórdat hij naar Godalming ging,, dineerde hij bij de Jackmans. De fa milie bestond uit Mrs. Jackman, een eenvou dige vrouw, die het grootste gedeelte van don dag doorbracht in een cantine der Y. M. C. A. aan dc zuidzijde der rivier, twee jonge meisjes en een jongen, die met verlof thuis was. Enkele andere gasten waren ge vraagd om Baltazar te ontmoeten: een kolo nel der artillerie met ziekenverlof, een con servatief Parlementslid, dat hekend stond om zijn eeuwig vragen, een rechter, rle vrou wen van beide laatsten, een dame, die juist teruggekomen was. na anderhalf jaar ge werkt tc hebben bij het Roodc Kruis aan het Russische front. Christelijke Jongelingsvereeniging. Zoodra hii kans zag zijn gastheer even alleen te preken, zeide hij: „Kerel, je hadt al die menschen niet moe ten vragen. Ik ben in geen twintig jaar in een Europeeschen salon geweest. Mijn instinct is, om grommend als een beer heen cn weer te loopen." Jackman, oen opgewekte, kaal geschoren man. lachte. „Het is voor ie eigen bestwil. Hoe eerder ie de manieren weer te pakken hebt. des te beter." .Maar waar voor den duivel moei ik over praten?" 1 „Laat do anderen praten en luister zelf. Ik dacht, dat je dat juist graag wou." Baltazar zat tusschen Mrs. Jackman en de dame uit Rusland. In den beginne voelde hii zich wat verlegen, zelfs verdoofd. Hij had na zijn vlucht uit Engeland niet meer met ontwikkelde vrouwen gepraat. En de breedo levensbeschouwing der vrouwen verbaasde hem eenigszins. Dc vitale quaestie, waarop vroeger met ingehouden adern gezinspeeld werd als op het Maatschappelijke Kwaad, kwam, hij wist niet hoe, ter sprake. Ziin twee tafeldames praatten or langs hem heen met een kalme openhartigheid over. die hem sprakeloos maakte. Hij keek de tafel rond, bang, dat dc twee jonge meisjes het gesprek gehoord zouden hebben. Ilaar moeder scheen rr zich in het minst niet om te be kommeren. Zii citeerdo met. een harde, dui delijke stem statistieken. De dame van het Roodc Kruis schetste de toestanden in Rus land. Plotseling werd hem de vraag gesteld: „En hoc is het in China?" Ilij sprak vlug. Hij had in het. hart-van het Oude China geleefd, hoofdzakelijk een landbouwbevol king, een min ol' meer zedelijke, door tradi ties gebonden poel der menschheid. Er viel veel te zeggen voor het Oude China, on danks de totale afwezigheid van de meest elementaire denkbeelden .over hygiëne cn de absolute onwerendheid omtrent de Wester sche wetenschap van rasverbetering. Zelfs thans nog werden de voeten der kinderen misvormd. Dc dames volgden zijn wanho pige pogingen om het gesprek op een ander onderwerp tc brengen en begonnen over de minder gevaarlijke kinderzorg. Toen hem naar zijn meening gevraagd'werd, zeide b«j „Ik geloof niet. dat ik ooit een baby van dichtbij gezien heb. Ik herinner me niet. er ooit. een aangeraakt tc hebben. Ik weet nieta van hen. Inderdaad is uw meening, dai baby's een belangrijk, deel van het staqt*- lichaan vormen, nooit bij mij opgekomen. In China wassen baby's op als onkruid. Sommigen sterven, anderen blijven leven. En de levende zijn ook meestal onkruid. Je raakt daar gewend aan een bijna animalis- tische opvatting der verschijnselen an loven en dood. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1