DE EEMLANDER" Thee- en Ontbijtserviezen ABONNEMENTSPRIJS Tj m"ïï? T PRIJS DER ADVERTENÏlEN met inbeg BUITENLAND. Casa que- Blouses ROKKEN HANDSCHOENEN B. NIEWEG Speciale aanbieding FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 216. loort f 2 10, idem iianco per post 3.~~, per week (met gratis verzeker ng legen onge.ukken) f 0.17®, alzondcilijkc nummers 1 tX)5. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 13 Maart 1924 ff DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513 I rege s 1.05 met inbegrip Van een bewijsnummer, e)ke regel meer 0.25, dienstaanb e- dtngen en Licldadighcids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor" handel en bedrijf bestaan zeer vooidcciigc bepalingen voor het advcrlecicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSRAAD. De kwestie van Memel G e nè v e, 12 Maart (B. T. A.) Davis heeft voor den rand van den Volkenbond de resul taten uiteengezet van de werkzaamheden der commissie, belast met het treffen van maot-e- STelen om een einde te maken aan de moeilijk heden inzake het gebied van Memel. De Poolsch-Tsjcchischc grens- afbakening. G c n v e, 12 Maart. (B. T. A.) Na de Uiteenzetting vun Davis maakte de Poolsche gedelegeerde Skirmunt eenig voorbehoud be- tre fend de bescherming van dc economische belangen van Polen. Honotaux vroeg uit naam der groote mogendheden, dat het dezen ve*- gund zou wo. den tot het eerste onderzoek van de ontwerp-conventie over te gaan. De Raad keurde den tekst der motie-Quino- p.es de Léon goed, die den Rand van gezanten voorstelt de Poolsch-Tsjechischc grens in de st-cek van Javorina af te bakenen. Deze afba kening doet het grootste gedeelte van het be twiste gebied aan Tsjecho-Slowakije toekomen. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAGONTBINDING. Wordt reeds heden verwacht. B e r 1 ij n T 2 Maart. (W.-B.). Naar wij ver nemen, zal de morgen te houden rijksdagzitting om twaalf uur 's middags beginnen. In dc eerste plaats wordt het wetsontwerp inzake de goud- discontobonk in tweede en derde lezing behan deld. Daarop volgen verklaringen van do Duitsch-nationolen en sociaal-democraten, zoo dot men kan verwachten, dat de verklaring van den rijkskanselier, waarin deze mededeeling zal doen van de ontbinding van den rijksdag, tegen twee uur zal worden afgelegd. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. B e r 1 ij n, 12 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens verklaring van den Engelschen onder staatssecretaris voor oorlog was het speciale comité der militaire controle-commissie der ge allieerden bijna vier jaren in de Krupp-fabrie- ken permanent ondergebracht, waar nagenoeg alle speciale machines voor het vervaard!gen van oorlogsmateriaal werden vernietigd cn ver vangen door machines, die vrcdesproducten fabriceeren. UIT HET BEZETTE GEBrED. Veroordeelingen. Brussel, 12 Maart. (B. T. A.). De Bel- {fische krijgsraad voor het bezettingsleger heeft de Duitschers Klasen en Scrunert tot tien jaar «nzame opsluiting veroordeeld wegens poging tot moord op den inspecteur Beek der militaire Stireté. De staking in het Rijnlondsche bnünkoolgcbied geëindigd. Keulen, 12 Maart. (W.-B.). In het Rijn- landsche bruinkoolgebied hebben dc vrije vak- vercenigingen tot opheffing van de staking be sloten. Zij heeft acht weken geduurd. DE BELASTINGEN. B e r l ij n12 Maart. (W.-B.). De rijks minister van financiën, dr. Luther, deelde in den rijksdag mede, dat d? belastingontvangsten zich Sedert 1 Dec. 1923 gemiddeld als volgt verdee- lenuit bezit 58 uit arbeidsloon 14 uit i genotmiddelen 4 en uit den omzet 24 De buitengewone belastingdruk illustreerde dr. Lu ther met het voorbeeld van een industrieele onderneming met een kapitaal vun zes millioen goudmark, dat belast is met bijna 5 van het vermogen, een percentage dat te gevoeliger is, omdat de meeste ondernemingen heden geen aanmerkelijke winsten maken. DE GOUDCREDJETBANK. B er 1 ij n, 12 Maart '(N. T. A. Draadloos). De begrootingscommissie uit den rijksdag heeft heden hel wetsontwerp aangenomen inzake de oprichting der Duitsche goudcredietbank. HET RJJKSINDEXCUFER. B e r 1 ij n, 12 M a o r t (W. B.) Het Rijks- indcxciifer voor dc kosten van het levensonder houd is sedert de vorige opgaaf onveranderd gebleven. DE HAVENARBEIDERSSTAKING. Hamburg, 12 Miact. (W. B.) De heden morgen gevoerde onderhandelingen inzake de staking der werfarbeiders zijn na enkele uren zouder resultaat afgebroken. Een nieuwe datum voor de besprekingen is niet vastgesteld De staking duurt dus voort BELGIF EEN ZOON VAN EX-MINISTER MOVER- SOEN GEDOOD. Albert Moyersoen, een zoon van den gewezen minister, is gisteren, naar de N. R. Ct. meldt, te Aaolst op do jacht tengevolge van een onge luk om het leven gekomen. Bij 't klimmen over een heg rookte zijn geweer verward in de tak ken, het schot ging af en trof hem in het gew zicht. De jonge man, 23 jaar oud en student in de rechten, was dadelijk dood. Zijn vader was nog te Brussel waar hij de laatste toebereidselen trof om naar Aalst, zijn woonplaats, terug te keeren. Telefonisch werd hij van het tragisch ongeval in kennis gesteld. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE VOORSTELLEN. Par ij s12 Maori (Havas). Het rapport van Henri Bérenger inzake de fiscale voorstellen zal morgen aan den Senaat worden voorgelegd. Hij zegt er in, dat het dc regeering nooit aan medewerking van den Senaat heeft ontbroken. De Senaatscommissie voor financiën, die geen enkele poging verwaarloost om de rrgeering te steunen, stelt als bezuiniging een bedrag voor vun één milliard francs. De nieuwe maatrege len zullen een totale bezuiniging van 3820 mil lioen -op de ülgemeene begrooting en 1210 mil lioen op het budget der posterijen opleveren het bedrag aan stortingen op de rente der bui tengewone uit den oorlog voortvloeiende kos ten, zal m t 100 millioen worden verminderd, een totaal dus van 5130 millioen, terwijl de in komsten door het door de Kamer aanvaarde ontwerp met 630 millioen zullen worden ver hoogd. Bérenger legt cr den nadruk op, dat de bc- grootingstoestand goed is. De algemeenc bc- grootïng voor 1923 zal een batig saldo van om en nabij twee milliard opleveren. Hij voegt cr aan toe, dat de commissie het met de regeering eens is over het beginsel der bezuiniging, die bestemd is om de speciale begrooting der ver haalbare uitgaven in evenwicht te brengen. Zij verschilt slechts van meening met haar aan gaande de middelen tot verwétenlijking. Zij wijzigde dun ook de regeling betreffend? de décrets-lois en herstelde het lucifersmono- polie. Het rapport wijst cr o. a. op, dat de com missie heeft getracht de maatschappijen te tref fen, die in het buitenland worden gevormd met het uitsluitend doel om d" groote fortuinen aan successierechten te onttrekken. Het besluit met te zeggen, dat Frankrijk, hetwelk thans een financieele herhaling van den aanval van Ver- dim heeft te doorstaan, zal zegevieren, dank zij de zelfverloochening en de wilskracht van allo Frnnschen. Frankrijk zal dan te meer het recht hebben om de volledige beta Eng te eischen van de Duitsche schuld. Zijn politiek zal dan een drieledig doel nastreven de betaling van Duitschland, de regeling der buitenlandsche schulden en de consolidatie der vlottende schuld- Parijs, 12 Maart. (B. T. A.). Dc minister van financiën heeft de Senaotscommissie van financiën het gisteren door d? Kamer aange nomen wetsontwerp voorgelegd inzake de vrij stelling van de nationale verdedigingsbons van algemccne inkomstenbelasting. De commissie zou hedenmiddag bijeenkomen voor een spoedonderzoek van het ontwerp. De commissie gaf vervolgens order, dat het rap port over het fiscale wetsontwerp, dat het met algemeene st mmen goedkeurde, morgen bij de rpening der zitting op het bureau van den Sennet zal worden gedeponeerd. Dames- en Meisjes Motie-Magazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERS FOORT m Wol en Zijde las in Wol en Ksleen Kous- selire 13.50 8.Z5 5.25 in de nieuwste semes ooi vooi oudste dames 12.15 Z.Z5 4.50 VODRJAARSHRIOIH Langestrsat 39 Telefoon 467 Prüzen zeer billifk Zie eta'ane. ZWITSERLAND. DE EX-KALIEF. Zijn verblijf in Zwitserland. Bern, 12 Maart. (B. T. A.) De bondsraad heeft de kwestie van het verblijf van den ex- keliet" in Zwitserland besproken. Er is geen en kele beslissing genomen. De ex-kalief zal voor- loopig te Territet kunnen wonen. Men zol later uitmaken of de omstandigheden een langer ver blijf in Zwitserland gedoogen. ENGELAND. ENGELAND EN DE VERBINTENISSEN MET ANDERE LANDEN. Londen, 12 Maart (R.) Op een heden in het Lagerhuis gestelde vraag of er tusschen Engeland en andere landen verbintenissen be staan, die Engeland in een oorlog kunnen betrék- ken, heeft Macdonald geantwoord: „Engelond is door geen andere verplichtingen gebonden dan die, welke uit de vredesverdragen en het Vol- kenbondsverdrag voortvloeien." DE DREIGENDE MIJNWERKERSST AKING. Hoopgevende voorstellen. Londen, 12 Maart. (N. T. A. Draadloos). In de onderhandelingen tusschen mijneigenaars en mijnwerkers valL^en'V JangrijUo-ontwikkel mg vost tc stellen. Het geschil spruit voort' uit een eisch der arbeiders tot verhóoging van het mi nimumloon en tot een ündere verdeeling van do winsten, door de mijnen behaald. De uitvoerende raad der vokvereenigingen heeft thans van de mijneigenaars een voorstel ontvangen tot een regeling, welk voorstel aan de gedelegeerden der verschillende districten zal worden voorge legd. Deze bijeenkomst zo! morgen plaats heb ben Men verneemt, dat de uitvoerende raad de gedelegeerden zal vrijlaten in hun beslissing. Men verneemt/dat zoowel aangaande het mini mumloon als ten opzichte van de winstverdcc- ling het nieuwe voorstel der werkgevers een compromis vormt tusschen den tegenwoordigen toestand en de eischen der arbeiders. Majoor Astor opnieuw tot Lugerhuislitl gekozen. Majoor Astor (conservatief), die zijn zetel in het Lagerhuis had verspeeld door deel te nemen aan een stemming vóór hij beëedigd was, is gis teren te Dover bij enkele condidautstcliing her kozen. Zoowel dc arbeiderspartij als do libera len hoeden van het stellen van tegencandidaten afgezien, omdat Astor blijkbaar uit onachtzaam heid een fout had begaan Majoor Astor opnieuw tot Logerhuislid gekozen. Londen, 12 Maart. (N T A. Draadloos). De attorney genera! verklaarde, dat hij stappen zal doen, opdat Astor ook de boete van 500 pond wordt terugbetaald. Een huwelijk met een Amcrikuansche millionairs-dorhtcr. Londen, 12 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit New-York wordt gemeld, dat do ccrsto secretaris van het Britschc gezantschap, John Cecil, in den echt zol treden met Cornelia Vnn- dcrbilt om zich daarna te vestigen in Noord- Corolino. DENEMARKEN. DE A.S. VERKIEZINGEN. Kopenhagen, 12 Maart. (W. B.) De verkiezingen voor het Folkcting zijn op II April bepaald. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Wnpenleverontics van een En gelsch schip aan de rebellen P a r ij s, 12 M u o r t. (B. T A.) De hladen bevatten een telegram uit Madrid, meldende, dat een Spoansche kanonneerboot de hoven von Ceuto is binnengevollcn met een Engelsch jacht op sleeptouw, dat erop was betrapt wa pens aan land tc brengen, bestemd voor de Rif-Kobylen. POLEN. BOMONTPLOFFING. In de ufdeeling politieke politie van het hoofd bureau tc Lemberg (cn niet Weenen, zoonis wij gisteren op gezag von een verminkt telegram meldden) is Dinsdag een bom ontploft, waur- door groote materieelc schede werd veroor zaakt. Twee andere bommen konden onschade lijk gemaokt worden. BULGARIJE. GESJOF. i Sofia, 12 Maart. (W. B.) Gesjof, de ge wezen minister-president, is gisteravond over leden. RUSLANO DE STRIJD DER SOVJETS TEGEN DE KERK. De paus doet een beroep op Mccdonald. De paus heeft, blijkens den Duitschen draad- loozen dienst, aan Macdonald verzocht zijn tus- schenkomst te willen verleenen ten gunste van dc roomsch-katholiekc geestelijken, die in do gevangenissen in Rusland zijn opgesloten. VAN BESTEMMING VERANDERD. Berlijn, 12 Maart (N. T. A. Draadloos). Vijf luxe-jachten van de vroegere Russische kei zerlijke familie zijn door de sovjetregeering in gericht als sanatoria voor ouder- of dakloozc kinderen. ROOVERS GEËXECUTEERD. B c r 1 ij n 12 M n o r t. (N. T. A. Draadloos). De districtSFCchtbank té Mfnsk'Tiecff een bende van 22 spoorwegroovers loten terechtstellen. Zij hodden o. a. in October j.l. den Itulinanschen diplomntieken koerier Marinetti in eet) snel trein beroofd. GRIEKENLAND. HET NIEUWE KABINET. Athene, 12 M o o r t. (B. T. A.) Hot nieuwe kabinet is definitief samengesteldPapanasta- sioe minister-president en minister van buiten landsche zaken en financiën nd interim; gene raal Kondylis oorlog; kapitein ter zee Hnd- jikyriokos marine; Aravaninos binnenlandsche zaken. De ontploffing bij het Britschc gezantschap. Athene, 12 Maart. (B. T. A.) Na dc ontploffing van de bom voor het Britschc ge zantschap hebben de minister van binnenland sche zaken en dc directeur dar politie ann Gen. Britschen gezant hun leedwezen betuigd. Papo- nastnsioe begaf zich eveneens naar het gezant schap. Twee grondorbeiders, die in een barok in de nabijheid der legatie werkten, werden in hechtenis genomen. EGYPTE. HET GRAP VAN TOET-ANK-AMEN. Het geschil. De Egyptische regeering heeft, zooals men weet, het aanbod van een nieuwe concessie aan lady Carnarvon ingetrokken. Een Reutcr-tele- gram «on dc Engdsche bladen meldt, dot dit te wijten is aan ccn ongelukkige opmerking von den advocaat, die voor de gemachtigden van lady Carparvon optrad Hij noemde n.l. de Egyptische ministers „bandieten". Dit ontstem de, zoonis voor de hond ligt, die ministers zeer cn leidde tot het afbreken van de vriendschap pelijke onderhandelingen. De Times-corrcspondcnt tc Cairo mejdt De scheidsrechter van de gemengde recht bank,' Crobites, heeft beslist ten gunste yon olie wettelijke gronden van het verzoek, gedaan door Howard Carter, alsmede do executeurs van wijlen lord Carnarvon's nalatenschap on lady Carnarvon voor de rechterlijke bevestiging van zijn rechten op het grof vun Toct-onk-Amen De door Cortcr cn diens medewerkers gestelde cis<3r is dus tocgckezen. De rechter heeft dc verdere behundeling von de zaak uitgesteld, opdat de betrokken partijen persoonlijk voor hem kunnen verschijnen ter bespreking von hetgeen moet worden gedaan. Inmiddels zijn dc onderhandelingen met de regcoring over de voortzetting van Carters werkzaamheden in do grafkamer afgebroken. Eerst stelde de regeering doorvoor onmogelijke eischen, die zij door middel vangewopepcie po litie trachtte ten uitvoer te leggen, terwijl Cor tcr vnn het grof werd uitgesloten. Duorop bood Carter uun de gestelde eischen ten deele te aan vaarden. Dc regeering trok toen evenwel haar toezeggingen in. Vervolgens bracht Carter do zaak voor de rechtbank. Hij verklaarde even wel tc willen werken op dc voorwoorden van prof. Bpeosled, waarop de regeering aan Carter cn do executeurs van wijlen Carnarvon's nalaten schap nieuwe concessies aanbood, die hij on-» dei zoek onaannemelijke voorwaarden bleken to bevatten. Toen verleden week het proces begon, bood de regeering dc inwilliging aan van dc condities door prol. Breasted gesteld, mits Carter afzag van een deel der in hot graf gevonden voor werpen. Cortcr nu stelde nimmer een dergelij- ken eisch cn deed formeel mededeeling aan de regeering vun het afstand doen van zijn per soonlijke aanspraken. Later eisohte de regee ring ook, dat de executeurs vnn wijlen lord Car narvon's nalatenschap cn lady Carnarvon van hun aanspraken op dc gevonden voorwerpen zouden afzien. Door Sir John Works werd dit namens deze partijen bevestigd; hij wees er daarbij echter op, dat de familie Carnarvon 50,000 pond sterling heeft besteed aan dc ont dekking van de koningsgraven en, daar het grof von Toot-ank-^men een groot aantal voorwer pen in duplo bevatte, stalde hij voor ter beloo ning van de moeite, die de ontdekkers von de grafkamers zich hebben getroost, volgens hun wensch en namens hen enkele voorwerpen aan te bieden aan het Britschc Museum cn oun het gemeentemuseum te New-York. De Egyptische regeering verbrak echter onder een voorwend sel alle onderhandelingen. VEREENIGDE STATEN. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Een Britsch schip aangehouden. N e w-Y o r k, 12 Maart. (R.) De drunkwet- politie heeft het Britschc s.s. Ordunu aangehou den cn acht leden der bemanning in hechtenis genomen, o.w. de eerste hofmeester, wegens een poging om whisky cn morfine ter waarde van IO,OCO dollars binnen te smokkelen. De Ordwno is onder bewaking gesteld van de politie van het departement van de schat kist. Het lossen von de loding goot zonder sto ring voort de officieren en nict-georresteerde manschappen blijven op hun posten. De ad- junct-hovenontvunger heeft verklaard, dot het proces ongetwijfeld onmiddellijk zou worden aanhangig gemaakt. JUWEELENSMOKKEL. Berlijn, 12 Maart. (N. T. A. Draadloos.) Te New York wo.'d blijkens de binden de Wccn- scho juwelier Mediansky gearresteerd wegens een poging om juv.celen ter waarde vnn 1Y millioen dollar Amerika binnen te smokkelen. ERNSTIGE SCHEEPSRAMP. Dc TeL verneemt uit New-York, dat het ma rine-radiostation tc Charleston in Zuid-Corolino een draadloos bericht heeft opgevangen van de Noorschc boot Cissy, waarin wordt gemeld, dat het .Amerikaanschc schip Santiago ten Zuiden ven kaap Hettcros is vergaan Het Noorschc 1 Keer uw aangezicht naar den zonneschijn en de schaduwen zullen achter u vellen. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 43 Marcelle trachtte hem te troosten. Hij was toch nog jong, nog geen een-en-twintig. Het zou nog jaren duren vóór hij kon trouwen. Hij stoof op hii^dic woorden. Dorothy, die een maand ouder was dan hij, had de bru taliteit gehatl dat ook té zeggen. Wat bo- teekende leeftijd? Hij was al zoo oud als ik weet niet wat. Hij had zijn geheele leven achter zich. In de loopgraven alleen was hij twintig jaar ouder'geworden. En wat trou wen betreft, hij was best in staat een vrouw te onderhouden, daar hij Goddank niet tot die ongelukkige nieuwbakken officieren be hoorde, die niet wisten wat zij "zouden mo^ te doen oin hun brood te verdienen, wan neer de oorlog voorbij wasZij had hem schandelijk behandeld. Een fatsoenlijk mei* je zou hartelijk geweest zijn cn het hem op een zachte manier gezegd hebben. Maar zij! ..Zij heeft mij behandeld, alsof ik een kwa jongen en zij een vrouw van dertig was Maar de vrouw van dertig zou tenminste manieren gehad hebben. Nou. laat «zij maar met Leopold trouwen. Ik wensch haar ple zier met hem. Zit zal een lolligen tijd krijgen." Ongetwijfeld, het was geen gelukkige dag voor dc familie Baltazar geweest. Marcello voelde zich terneergedrukt door een gevoel van schuld voor haar deel in het familie- omgeluk, waardoor zij hem niet goed troos ten kon. Den vorigen dag zou zij genezende sympathie gegoten hebben over de wonden van den schandelijk behandelden jonge man en haar woede ontvlamd zijn tegen de har- telooze' en brutale meid. die de liefde van een dapperen gentleman veracht had. Maar hoe kon zij dat thans? Had niet een vreose- lijko gril van het toeval haar in hetzelfde schuitje geplaatst als Dorothy? „Je bent zeker erg woest op haar gewor den." zeide zij schuchter. Hij stak zijn hand uit. O. dat overgeërfde gebaar! Woest! Wie zou niet woest geweest zijn? Hij wilde haar niet meer zien, niet meer spreken, niet moei aan haar denken. En hij had haar dat gezegd ook. En wat de protectie van generaal Mackworth betreft, zij moest het niet wagen hem daarmede te beleedigen. Marcelle stelde zich een heel aar dig spektakel voor. Godfrey was niet voor niets John Baltazar's zoon. En zij. om in het idioom van Godfrey te blijven, had John Baltazar de bons gogeven; én om een heel wat minder geldige reden, want zij had zich per slot van rekening niet mot een ander verloofd. Zou hij ook, even als zijn zoon. banvloeken slingeren naar het hoofd van een tromvelooze vrouw. Uiterlijk was hij heel hoffelijk, verwonderlijk harte lijk geweest; maar hij was ouder en had zclfbeheersching geleerd. Hoe zou hij het nu opvatten? Zij was heel blij, toen zij Churton Towers bereikte en haar verpleegsters-cos- tuum aantrekken kon. Baltazar echter voerde geen van Marcelle's angstige voorgevoelens uit. Hij verweet haar niets, smeet niets kapot, nam geen van zijn vulkanische beriuiten. Hij stak slechts een piin op. ging zitten en probeerde zijn afwij zing te verklaren. Het was een tweede Zep- peiinborn, die het luchtkasteel, dat hun dien zelfden ochtend nog zoo solide had toege schenen, in de lucht had doen vliegen. Hij kon er geen fcöuvv aan vast maken. Hij zat daar als door verbazing geslagen. Voor hem was dc schittering van vroeger dagen nog niet dof geworden. In haar schoonheid van rijpe vrouw vond hij haar hegeerlijker dan ooit. Ook had hij heel goed gemerkt, dat zij haar ouden (geest en haar oude vroolijkheid nog steeds bezat. Goddank was zij geen achttien meer. Wat zou hij moeten doen mot een bruid van achttien? Een huwelijk zou dan iets ondenkbaars zijn. Maar de vrouw, waartoe zij zich ontwikkeld had. was dc ideale levensgezellin. Dat zij dood zou ziin, was onzin. Nooit was een vrouw meer le vend geweest... Neen. hij moest trachten dc zaak van uit haar star lpunt te bezien. Mij beet on zijn pijp. Op haar achttiende jaar had zij hem lief. Zij maakte een soort half god von hem. Zij hield dat. ideaal totdat zij hem weer terugzag als een ouderen, on ro mantische» wilde van vijftig. Toen stortte al het romantische ineen en zeide zij tot zichzelf: „Lieve hemel, met hem kan ik liet trouwen! En de „hem", waarvoor hij zichzelf gehou den had. had dc tweede bom de eeuwigheid in geslingerd. Het kostte hern moeite zich Marcello's „hem" in te denken. Maar toen het hom gelukt was. aanvaardde hij het bitter. Een paar dagen later had hij een kleine woordenschcrmulsehng met haar. Zij had die uitgelokt, daar zij wilde weten hoe diep zij hem gewopd had. „Ik voel me ongelukkig, omdat ik besef, dat ik ie weer ongeluk heb aangebracht." zeide zij. „Dat je het leven kan leiden, dat je leiden wilt, is mijn geluk, antwoordde hij niet on oprecht. .,Jk voel me zoo zelfzuchtig^: zeide zij. „Met andere woorden, je zóudt wanneer ik geraasd, gevloekt, getierd had eirje leven tot een nachtmerrie van verwijf" gemaakt had. ton slotte uit wanhoop met me trou wen. Zij haalde haar schouders op. „Ik geloot het wel. „Ik laat me liever hangen dan dat ik dat doe. Je zoudt niet anders zijn dan oen bang géworden soort slavin van je plicht, die steeds door leed aan een acute gewetens- ontsteking. En daar ik een product der nien- schelijke beschaving en geen Duitscher of (gorilla of ook zelfs maar een Hottentot hen, zou ik dat al heel gauw merken cn zouden onze levens dc bitterste oilonde worden., die jc je maar kunt denken." „Ik kon me niet begrijpen, dat jc me niet haat," zeide zij. „Ik geloof, dat ik thans het feit begrijp," antwoordde hij met een hitteren glimlach. ...Te zoudt even goed kunnen probceren een verdwenen' regenboog als een verloren illusie te herscheppen." Hij glimlachte. „Ga in vrede.' zeide hij. En tot zichzelf zeide hij; „Het zal me be nieuwen wat de volgende verpletteren dé slag zal zijn.' Daar Baltuzar zijn zorgen niet kon wijden aan Marcelle en Godfrey, die er beiden op stonden bun eigen onafbankelijkon weg tc gaan, en Quong Ho nog steeds in Water- End was, kon bij al zijn belangstelling ge ven aan Engeland. Eerst moest hij beter rje mndelooze vertakkingen loeren kennen van het nationale en internationale leven, welke de zenuwknoop vormde van het. verschijn sel. dat bekend stond onder den naam van oorlog. Om die kennis te verkrijgen las hij niét alleen boeken, maar greep hij ook gre tig iedere gelegenheid aan om zich met des kundigen te onderhouden. Zijn kring van kennissen werd weldra grooter. Zijn drie vrienden hadden hem gelanceerd door te beweren, dat hij een autoriteit was in de pro blemen van het Verre Oosten. Hij werd een kleine beroemdheid en-verheugde zich daar in als een kind Een groot maandblad publiceerde een at tikel over China, geschreven door een wel bekenden diplomaat. Het was zoo'n jammer lijke mislukking om ook maar van heel uit de veile hot Chirteesclic standpunt tc be naderen. dat Baltazar zich een paar dagen in zijn hotelkamer opsloot en een scherpe bestrijding schreef. De inkt van de. laatste bladzijden was nauwelijks droog of hij stak ze in een enveloppe en zónd ze aan dc re dactie. Een week later kreeg hij zijn artikel met de stereotype formule, dat het niet ge- plaats kon worden, terug Woedend vloog Baltazar naar Weatherley cn vroeg hem wat de snelste manier was om in het bloed van dien redacteur te kunnen waden. Hier had je een ezel, riep hij uit, die. omdat hij een paar maanden op de ambassade te Peking geweest was, waar de Chineesclic autoritei ten hem heef hoffelijk zand lil de oogen ge strooid hadden, die geen woord Chincesch kende en riic-t het flauwste besef had van de denkbeelden of. aspiraties van den ontwik kelden Chinees in het binnenland," toch een groot tijdschrift bereid vond om in dit land dc miasma's van zijn verderf aanbrengende onwetendheid te verspreiden. Dat stomme lincen van zijn soort dc Britschc publieke opinie mochten vormen was het allergroot ste schandaal, dat denkbaar was. En wan neer hij, die alles wel wist, een artikel schreef om de stommiteit van dien ezel op dc kaak tc stellen, dan zond die even groote ezel i an een redacteur het terug alsof het een door een schoolmeisje geschreven essay over .Longfellow was. (Wordt Vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1