KOSTELOOZE OVERSCHRIJVING Thee- en Onthijiserviezen DE EEMLANDER" BUITENLAND. n.v. mnmm üdietbank BINNENLAND. Spoorhoi ioybs i 13.50 SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. ABOHNEMEMIS m",n'CD Tr Amc~ PRIJS DER ADVERTEREN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Goedkoopste adres voor Verlwaren en Vensterglas A. v. d. WEG Langestraat 23 Afd. Verfwaren: Scherbiersfraat 3 Lakglans verf per pond 40 cents B. N ÏE WEG Speciale aanbieding 9923 WINÏÊR 1924 WOLLEN PANTOFFELS JOH. VAN DIJK Willem Greenhuizen MEDAILLES 22e Jaargang No 218 loort 2.10, idem lianco per post 3.—, per weck (met eratis vetrekerng tegen ongelukken) f ÖJ7& aleondctlijkc nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47810. TEL.INT.5I3. Zaterdag 15 Maart 1924 bewijsnummer, elke regel meci* 0.25, dicnstaanb'e dmgen cn Licfdadigheids-adve tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideciige bcDalinccn voor het advertceicn licnc ciicmaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DUITSCHE KRITIEK OP EEN VERKLARING VAN POINCARÉ. B c r 1 ij n, 14 M a e r t. (N. T. A. Draadloos.) Van o'ficicc.e Dütschè zijde wordt naar aan leiding van c -n. gisteren door Poincaré ge maakte opmerking verklaard, dat een vergade ring van vertrouwenslieden der Bcrlijnschc ban ken, die op 4 Maart in het Adlon-hotel te Berlijn zou zijn gehouden cn waar men van het departement van buitenlandschc zaken nauw keurige instructies zou hebben ontvangen no pens het nemen van economische maatregelen tcegen Frankrijk, volstrekt niet heeft plaats gehad. DE INDUSTRIE- UND HANDELSTAG. Een rede van den rijkskanselier ln de vergadering' van den Industrie- und Hcndelstog hield rijkskanselier Marx een cede, waarin hij volgens het WolfkBureau nog zeide Wij zijnallen overtuigd, dat ook het be drijfsleven door verhoogde productio en terug keer naar de oude beginselen van de economie weer in normale toestanden moet worden ge bracht. Ik ontken geenszins de buitengewone moeilijkheden, die aan de uitbreiding van het bedrijfsleven in den weg' staan. De regecring beeft allen kringen der bevolking geweldige belastingen opgelegd, maar er moeten nog meer zware offers worden gebracht. Wij kunnen slechts tot een verbetering van den toestand komen, wanneer dc wond in het westen geheeld DE HANDELSBETREKKINGEN MET AMERIKA." B e r 1 ij n, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens een statistiek der Amerikoansche Ka mer van Koophandel nam Duitschland, dat in 1923 meer dan I millioen balen katoen van Amerika kocht, daarmede de tweede plaats in, met Engelund nis eerste cn voor koper de derde plaats, na Frankrijk en Engeland. VON HÜNE. -J* Volgens den Duitschen draadloozen dienst is te Darmstadt op 74-jarigen. leeftijd overleden dc Duitschc generaal Von Hünc, die gedurende den oorlog- geruimen tijd gouverneur van Ant werpen is geweest. HET PROCES-HITLER. Het kruisverhoor van v. Los sow. Heftige scènes. G. Nypels seinde gisteravond uit München jan het Hbl. Het kruisverhoor van von Lossow, dat Vrij dagochtend plaats had, leidde tot ernstige bot singen tusschen den generoal cn de verdedi gers, die herhaaldelijk den voorzitter moesten opmerken, dat zij niet als recruten aangeblaft wenschten te worden. Nadat ten slotte dc voor zitter von Lossow ernstig had vermaand, werd de generaal kalmer, maar toen werd Hitler, die ook heden uiterst handig zelf „kruisverhoorde", steeds opgewondener door het bijtend sarcasme en den hoon van von Lossow, zoodat Hitier hem eindelijkloebulderde Ik heb geen ecrc- woord gebroken, maar von Lossow brak tegen over mij op I Mei het zijne. Lossov.- ïiep daar op uit protest weg, waarop dc voorzitter dc zitting ophief. Hitier kreeg bij de opening der nuddagzit- ling een standje van den voorzitter met de bedreiging, dat in geval var. herhaling een aanklacht legen hem ingediend cn afzonderlijk behandeld zal worden, waarop dc verdediger van Hitler aankondigde, dat hij de bedoelde woordbreuk van Lossow door getuigen zal be wijzen. Dc verdediging eischic, dat generaal von Lossow, die niet het recht heelt om tveg' to gaan wanneer het hem past, desnoods met den sterken arm moet worden teruggebracht, ter beantwoording' van het verdere kruisverhoor. Nadat kolonel Seisser verder nog' slechts kort was verhoord, waarbij het weder tot hefti ge scènes kwam, ging' de rechtbank in raad kamer .om tc beslissen over dc noodzakelijk heid van het hooren der verdere getuigen. Zij bepaaldeIe. Generaal Lossow wordt wegens zijn wegloopen veroordeeld tot tien mark boete, subsidiair een dag- hechtenis, met de verplich ting om morgen als getuige tc verschijnen 2e. dat Zaterdag en Maandeg nog een vijftien tal getuigen zullen worden gehoord, onder wie admiraal Scheer, graaf Socen, kapitein Ehrhordt cn professor Bauer. München, 14 Maart. (\V. B.) In de lie-j den gehouden zitting van het Hitlerproccs werd met het kruisverhoor van get. von Lossow j begonnen, die verklaarde, dot cr in het Wehi- kreiskommando g'ccn bevel werd gegeven, dot j kon werden opgevat als een orde: tot den op- marsch naar Berlijn. Op een vraag" van de Staatsanwaltschaft in welken zin het woord „staatsgreep" was bc-doeld, gaf Lcssow toe, dat dit woord gebruikt was. Get. zette vervolgens uiteen, welke factoren voor het denkbeeld van een directorium hadden gepleit. Hij geloofde niet dat de draden in München samenkwamen. Op de vraag, wie het directorium had moeten instellen, antwoordde Lossowde rijkspresi dent. Aan von Lossow was nimmer een functie in het directorium in het vooruitzicht gesteld. Naar aorileiding van dc vraag, of Kahr in het diiectorium een leidende positie zou hebben gekregen, verklaarde get." indertijd te hebben geadviseerd, dat men het denkbeeld om Kahr in het ^directorium op te nemen zou laten varen. Dc dienst tusschen het rijksv/ccrministerie en München was gedurende het conflict op de zelfde wijze verricht als vóór dien tijd. HET PROCES-ZEIGNER. Lcipzic, 14 Maart (W. B.) Heden is hier liet proces begonnen tegen den voormali- gen Saksischcn minister-president Zeigncr. DE STAKING DER HAVENARBEIDERS. c r 1 ij n, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos). In verband met het voortduren der Hamburg^ sche 'havennrbciderssiaking wordt voor het los sen der schepen met levensmiddelen van de technische noodhulp der studenten gebruik ge maakt. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE VOORSTELLEN. Dc Senaat neemt de mach tigingswet aan. Naar uit Parijs wordt bericht, heeft dc Senaat, nadat Poincaré dc kwestie ven vertrouwen had gesteld, met 154 tegen 141 stemmen het voor stel von dc Senaatscommissie voor financiën om de machtigingswet niet aan tc nemen, verwor pen. Daarop heeft dc Senaat met 154 tegen 139 stemmen de machtigingswet aangenomen. AANSPORING TOT INSUBORDINATIE. B e r 1 ij n, 14 M aart. (N. T. A. Draadloos). Wegens aansporing van militairen tot insubor dinatie zijn volgens een bericht uit Parijs vier communistische afgevaardigden, o.w. Cachin en Voillant Couturier, tot vier maanden gevan genisstraf cn een hoogc boete veroordeeld. Voor Amersloott n Omstreken. Langegracht 4 Telefoon 304 AMERSFOORT. ENGELAND. DE DREIGENDE MIJNWERKERSS 1'AKING. Londen, 14 Maart. (R.) De verdaging ven dc mijnwerkers-conferentie hóéft n doel te zien, wat door parlementaire wetgeving door de arbeiders kan worden gedaan. Indien het be- tjokken wetsontwerp niet wordt afgehandeld of verworpen, kon worden verwacht, dat dc lei ders der arbeiders bij stemming zullen laten be slissen over het uitroepen van een nationale staking', wanneer de tegenwoordige loonrege ling op 17 April vervalt ZWEDEN. EEN LEENING TOT STEUN DER VALUTA. B e r 1 ij n, I 4 M aart. (N. T. A. Draadloos). Volgens dc bladen onderhandelt de Zweedsche regeering met een New-Yórksch consortium over het opnemen van een leening, groot 20 millioen dollar, ter ondersteuning van.de valuta. SPANJE. EEN VERBANNING. Barcelona, 14 Maart. (B. T. A.) Jordc, oud adjunct-burgemeester van Barcelona, die tot de partij van dc Cotaloansclic actie behoort, is naar Caspc, in de provincie Suragossa, ver bonnen, op bevel van den burgerlijken gouver neur van Barcelona. HONGARIJE. VERHOOGING DER SPOORWEGTARIEVEN. Boedapest, 14 Maart. (\V. B.) De Hon- gaarschc staatsspoorwegen zullen met ingang van 20 Maart hun tarieven opnieuw met 50 verhoogon. 1 ZUID-SLAV1E. Dc stichter der Kroatische arbeidersbeweging overleden. B c r i ij n, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos). Dc stichter en leider der Kroatische arbeiders beweging. Wilhelm Buks eg, is te Agrom over leden. TURKIJE. DL OPHEFFING VAN HET KALIFAAT. De ex-kelicf mag in Zwitserland geen propaganda voeren. Bern, 15 Maart. (V. D.) Hoogc staats beambten van het bondsbestuur hebben den ka lief eenigc mededeeljngen van den bondsraad overgebracht. Dc kalief moet ;--"t het voeren van propaganda ophouden, daar ar. Ws de ver gunning om in Zwitserland te verb; \iwn, zal worden ingetrokken. Tweede Kamer. Bij den aanvang van de zitting' van Vrijdag- v.ordt dc motie-J. ter Laan inzake nooduitkee- ring' aan gemeenten verworpen rnet 4616 stemmen. De behandeling van dc Watcrstaatsbegroo- ting wordt voortgezet. Dc heer W ij uk o op (c.p./ dient een motie in tegen dc loonsverlaging en den aanval op de dienstvoorwaarden van 't spoorwegpersoneel en cischt temggavc van de ingehouden loonen. De heer Z ij 1 s t r a (a.r.) wenscht een spoedi ge oplossing der kwestie met dc tramwegmaat schappij Oostelijk Groningen. Dc hecSmccnk (a.r.) bepleit economisch beheer bij dc spoorwegen. Hij acht dc beteeke- nis van art. 36 R. D. V. overschat. Die artikel gaat niet zoo vct als art. 40 van hot Bezoldi gingsbesluit. De heer Oud (v.d.) acht de verantwoorde lijkheid van den Minister voor de arbeidsvoor waarden zeer groot en wenscht dc quaestie van a/t. 36 R. D. V. aan een scheidsgerecht of rechter te onderv/erpen. Hij dient een motie in, waarin gewaagd werd handhaving van de vrij heid van het personeel en een rechterlijke uit spraak over art. 36 R. W. V. uit te lokken. voor rekeninghouders uaar ecu ieder en iirki' *illepl»H(seu in Nederland. Vraagt inlichtingen cn vraagt girobockje. Langestraat 39 Telefoon 467 Prijzeu zeer billUk- Zie etalage. Polhout h. s. 20. Scrvnas II s. 14. 230 car. beurten gau. 4.54 17$ car. 55 beurten gom. $.23 Dinsdag gaat du laatste weak in. lnplauts van dc partij Zögwaarcl-Klaassen, welke laalslc nog ziek is, spelen dc hceron Zeg waard en Pölliout. Men zal aan den Ned. Biljart Bond vragen hoe men moet handelen, wanneer dc heer Klaassen niet in de gelegen heid is, zijn partijen af te spelen. Wij hopen in ons nummer van Dinsdag hieromtrent ecitigc mededeeling tc kunnen doen. Dc beste oplossing voor alle partijen is, dat dc heer Klaassen maar weer hersteld nine aanwezig zijn. De stand is thans: Gesp. Go\V. Veil. Alg. gem v. Eimereu 3 S 0 5.19 Tuningn 4 3 1 .5.10 Polhout "3 4.40 Zegwaard 2 2 5.12 v. d. Berg 5 2 :i 4,03 Scrvaas i 3.13 Klaassen 3 0 3 3.10 NIEUWSTE KLEUREN GROOTE KEUZE mm i.iNGFsrKtiT tie h JUWELIER. Langestraat 53, Telef. 852. Posir. 7582. De heer van Voorst tot Voorst (r.k.) acht loonsverlaging vooral voor plattoiands- personeel noodig. De hee- Hermans (r.k.) wenscht betref fende de minimumloonen volkomen overeen stemming inct Rijksambtenaren cn oordeelt 10% korting en de kwestie van nrt. 56 R. D. V. ernstige fouten. Onderlinge samenwerking cn g'roote eenheid onder dc organisaties is noodig voor 'behoud van het medezeggenschap en be hoorlijk georganiseerd overleg. Dc heer Van Braambeek (s. d.) dient een motie in, vragende handhaving van de overeenstemming in de loonen en do arbeids voorwaarden van hot spoorweg- oa rijksper soneel. De heer Dresselhuys (v.b.) vraagt oi •het korting sbcsluit definitief vrordi, en zoo jo, hoe men zonder intrekking van art. 36 die kor ting kon toepassen. Ieder Ambtenaar kan dan bij den Kantonrechter een geldsvordc-ring aan hangig maken, maar waarom is verlc-dcn jaar bij de verlaging der salarissen van het v/erk- pluutspersoneel geen beroep gedaan op art. 36. Spreker zal stemmen tegen de motie-Wijn koop cn -Van Braambeek, en behoudt ;:ijn stem voor ten aanzien van de motie-Oud. Dc heer W ij n k o o p repliceert cn beant woordt 's ministers rede op interpellatie. De heer Wijnkoop repliceert. Hij meent Wagcningcn: Wa; dot het antwoord van den minister geheel on voldoende is geweest cn dat dc minister meest al geen antwoord heeft gegeven. Hij wacht nu •het tweede antwoord van dc-n minister ai. Hij dient andermaal een motie in, waarin hij titans intrekking der "staldngswetten vraagt. Dc M i n i s t c r ir. aan het woord. Deze discussie zol center Dinsdagavond a.s. worden voortgezet. De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag één uur. KORFBAL. Zondag trekken dc korfballers naar Am sterdam om daar Allen Weerbaar to bekam pen. Winnen zij, dan hebben zij het kam pioenschap veroverd. IToewcl dc blauwwittcn 2 invallers zullen tollen, achten wij ze wel in staat dc puntjes tc veroveren. Zij dienen echter serieus aan to pakken, daar A. W. dit seizoen wisselvallig speelt en ook in staat is dc sterkeren te kloppen. Speciaal het aanvalsvak zal zich geheel moeten ge ven. daar dit verzwakt is. Spreken wij daar bij den wensch uit, dat dc spelers zich cr niet uitsluitend toe zullen bepalen, zelf do goals trachten tc maken. Dit kan muikotid zijn voor den goeden gang van zaken cn laat korfbal niet van zijn boste zij do zieu. c o VOETBAL. Weüsirijdprofjrammn voor Zondag 16 Maart. Afdecling T. '2 e klasse A. Haarlem: E.D.O.—Hollandiu. Amsterdam: Spartaan—Q.S.C. Wbrmcrveov: W.F.C.Alom Victrix. Purmerend: PurmcrstcijiiD.E.C. 3o klasse U. Utrecht: Hercules—D.O.S. Hilversum: Hilversum—Vclox Amersfoort: H.V.C.—Zoist. Gouda: Olympiu—Gouda. 3c klasse D Utrecht: Utrecht -D.0.0 1trechtArcs -Voorwaarts. Hilversum: VictoriaVriendenschaar. Baarn: Baarn—Laren. Reserve 2e klasse C. C.ulemhorg: Vriendenschaar 2—II-.V.C. Utrecht: D.O.S. 2—Hercules 2. Utrecht: Voorwaarts 2Vclox Afdecling IJ. 1 c klasse Amsterdam: BlauwAVilExcelsior. Haarlem: HaarlemQuick, Dordrecht: O.D.S.U.V.V. 2 c k 1 a s s e A. Don Haag: A.D.O.Neptunes. Blocmendaal: BlocmendaalV.V. A- Amsterdam: A.F.C.--Xerxcs. 2 c klasse IV Gorkum: S.V.W.--V.U.C. Delft: D.H.C.U.S.C. Rotterdam: TransvaliaHernies-D.V.S Rotterdam: St. Hoogcr—Unitas Rol 1 erdnmR.F.C.—C.V.V. Afdecling 11J 1 o k 1 o. s s o. Tiel: Thcolc—Enschedé Almelo: HeraclesQuick. Zwolle: Z.A.C..Ensch. Boys, klas s c A. Zutfcn: Be QuickDoto. Rigtersbleck: Rigtersbleok—P.E.C Hengelo: Goltq—K.II.C. c k 1 a s s c B. Döetinchem: Doetinchcm—H.1L Boys—O.Ü.O Om het kampioenschap van Amersfoort. Zegwaart werkt zich omhoog. Polhout's derde overwinning. Gisterenavond is dc tweede week van deze competitie beëindigd met een overwinning voor Zegwaard tegen v. d. Berg en van Pol hout op Servaas. Na een onfortuinlijk begin werkt de heer Zegwaard zich steeds omhoog. Dc twee nederlagen zullen hem echter het kampioenschap doen ontgaan. Ook Polhout komt er steeds meer en meer in, doch ook deze speler liecft reeds .twee nederlagen ge noteerd staan. Hieronder liet verloop van dc partijen: Zegwaard 250 car. 55 beurten gcm. i.54 h. s. 24. v. d. Berg 169 car. 04 beurten gem. 3.12 h. s. 21 (Vfdccling IV. 1 o klasse. MaastrichtM.V.V.—B.V.V. Breda: N.A.C.Alliance. EindhovenEindhovenP.S.V. Den Bosch: WilhclhinaWillem 11 Tilburg: N.O.A D.D.0.S.K.0 Afdecling V. t e klasse. Groningen: Be Quick—Leeuwarden. Assen: AchillesAlcides. Vcendam: Veendam—Upright. LeeuwardenFrieslartdW.VA Leeuwarden: FrisiaVeiócitas. Buiten <lc Competi.tic: Oefenwedstrijd Nederl. XI-tal. Rotterdam: Elftal A—Elftal B. Voorbeschouwing. In verbant! met tien wedstrijd Elftal A Elftal 13. tc Rotterdam tot samenstelling van het Ncdorlandsch elftal zijn in afdecling I allo wedstrijden uitgesteld. Wij hopen dat do N*. E. C. een goede keuze zal doen, zoodat wij een behoorlijk figuur slaan op 23 Maart legen België. Voo:r dc 2e klasse. B. (afdecling~l) is tie wedstrijd Kampong—Donar uitgesteld. In Gouda vindt dc revanchestrijd tusschen Olympia en Gouda plaats. Bij du eerste ont- ontmoeting wist Olympia met een groote overwinning Gouda te slaan. Als zij nu van den schrik bekomen js van den grootcn nederlaag tegen II. V. C dan wint zij voor do tweede maal. Vclox zal in Hilversum logen tie club van dien naam probecron een puntje moe nunr do Domstad te nomen. In Utrecht natuurlijk weer oen plaatselijke ontmoeting tusschen Hercules cn D. O. S. Do Kanaries krijgen de kans om van do onder stc plaats af tc komen. Voor afdecling 11 zijn maar drie wedstrij den vastgesteld. Zoo vindt in Amsterdam plaats do wed strijd Blauw-Wit contra Excelsior. Twee ploegen van gelijke kracht, zoodat wij hel op ccn puntcnvcrdccling houden. Quick kan morgen in Haarlem ccn draw forcceron, daar Haarlem thuis&pclcnd min der goed oj> dreef is nis buiten. Op papier geven wij echter de roodbrocken do over winning. O. D. S.U. V. V. is van zeer groot belang voor de bezetting dor laatste plaatsen. De rood-wit geblokton dienen direct stevig aan le pakken, anders blijven do punten in Dor drecht. Ook is een gelijk spel niet uitgesloten. Voor afdecling ill ook al een mager menu. Tlioolc, die de vorige week een prachtkans onbenut liet om lo winnen, krijgt morgen tegen Enschedé totaal geen kans 'om te win nen. De degradatie nadert snel! Heracles- Quick on Z. A. V. -Ensch. Boys worden heide overwinningen voor de thuis spelende vereonjgingen. ln afdeeiing IV is ccn volledig programma samengesteld. N. A. C. krijgt Alliance op bezoek wat een groote overwinning wordt voor dc thuisclub. Willem II wacht een zware taak daar zij Wilhelrnfna in eigen huis rnoct gaan bck&m pen. Willen dc nationnlen haar puptenaan tal vermeerderen dan dienen zij Wilholmina niet te onderschatten. Eindhoven—P. S. V. lean een zeer span nond verloop hebben en waar dc zehuwou de boventoon zullen voeren. Wij on!houden ons ditmaal van ccn voorspelling. D. O. S. K. O. en B. V. V. die uitspelen tegen N. O. A. D. en M. V. V. kunnen beide op oen nederlaag rekenen. in afdeeiing V spelen dc kampioenen thuis met een serie invallers tegen Leeuwarden. Ondanks do onvolledigheid van Be Quick houden wij het op de Groningers. Jii Assen een aardige wedstrijd, tusschen Achilles on Alcides. Wij achten dc gasten wel in staat om Achilles te kloppen. Vcepdam speelt thuis tegen Upright en kan rekenen op een overwinning, W. V. V. speelt uit tegen Friesland; ook al in degradaticgcvaar verkccrcncL Wij reke nen op ccn puntcnverdcoling. Frisia die ecnigo wedstrijden achter is, zat geen slachtoffer vinden in Volocitas. De Groningers hebben echter geen gemakkelijke kans', desondanks voorspellen wij een over winning voor Velocitas. U. V. iZ e i s I l. Na ecnigo. malen tc zijn uitgesteld vindt morgen op het terrein van II. V. C. de. lang verbeide ontmoeting tusschen dc rivalen H. V. C. cn Zeist plaats. Wie weet zich nog niot den wedstrijd tc herinneren op Koeburg tc Zeist, toen onze stadgenooten een koude douche kregen cn rnet een 5—1 nederlaag naar Juris worden gezonden! Na dien hewusten Zondag hebben do H. V. C.-ers aan niets anders gedacht om revanche tc nemen als de Paarswitlen komen. En cr k a n revanche genomen worden, tenminste als hetzelfde spel vertoond wordt als do vorige week in Gouda tegen Olympia. Vooruit If. V. C.-ers laten jullie, nu eens van dc beste zijde zien, dan krijgen wij ccn rnooicn strijd te aanschouwen tusschen rood wit versus paars-wit! De stand van beide clubs is: Volgorde gesp. gcw. ge), verl. put. uoals voor en tegen, gcm.: II. V. Ii I 7 15 22-21 1. Zeist 14 3 n 9 15-21 0.64 If. V. C. II speelt in Uulemborg legen d« reserves van Vriendenschaar II en kunnen winnen. II. V. C. 111 zijn de gasten van Baarn II De punten blijven in Baarn. H. V. C. IV speelt om 12 uur tegen N ij kerk 2. Ilier wint de bezoekende club. Pallas A then e. Naar we vernemen is in voorbereiding dc oprichting van een afdeeiing Rotterdam van heriOpvoedingsinstituut Pallas Athene. De eerste vergadering zal plaats hebben op Dinsdag IS Maart. Als secretaresse zal optreden mevrouw J. Kolff-Havelaar, Schiodamschesingel 56. Als secretaris van dc afd. Utrecht is be noemd Mr. J. Bakhuyzen v. d. Brink. In het curatorium van Pullos Athene zijn nog benoemd dc hoeren Dr. M. Brinkgrcve te Bunnik en J. H. Bolt tc Amersfoort I s t c School Verl ó<f's o f f i c i c i* c a tc Amersfoort. Naar wij vernemen is de Amcrsioorische bur gerij bezig een actie op touw te zetten ten ein de den minister Van oorlog te doen bewegen, de.b.g. school hier hi Amersfoort te laten en niet naar elders te verplaatsen, daar dit ccn groote schadepost voor geheel Amersfoort zou ziin. E x a rn e n s. Bij liet eindexamen van de Hijksluinbouw - winterschool te Naaldwijk werd het diplo ma o.m. uitgereikt aan dep heer B, dc Graaff alhier.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1