Thee- en Ontbijfserviezen DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS ma^n v.°°r Affi"5' PRIIS Oil I1VERTEHTKH Z LLZ- „L'HIRONDELLE" B. NIEWEG Speciale aanbieding Prijzen zeer billijk. Zie etalage. FEUILLETON. Terug irs het levert. 22e Jaargang No 222 loort 2.10, idem iianco per post 3.per weck (met cTatis vcrcqkcr ng tegen ongelukken) 0.17s, ai:ondcilijkc nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 20 Maart I924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHERPOORTWAL 2 A. POSTREKENING N". A1910. TEL INT BIT. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'c- dingen en Licldadiglieids-adve tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdccltgc bcpalinecn voor het advcrtceicn licnc citcmaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG VERKIEZINGEN. In het bezette gebied toegelaten. Koblenz, 19 Maart. (W. B.) De Rijn- landcommissic heeft de rijksdagverkiezingen in het bezette gebied toegelaten. DE SCHADELOOSSTELLING. De arbeid der commissies van deskundigen. Pa.rijs, 19 Maart. (B. T. A.) De sub-com missie voor het bankwezen uit de commissie- Da wes heeft vanochtend Sir William Acworth en Leverve gehoord over het rapport nopens de spoorwegkwesties, en daarna Schacht. De subcommissie voor de banken heeft aan Schacht haar conclusies meegedeeld over de te stichten cmissiebank cn hem uitgenoodigd over de nog hangende kwesties schriftelijk zijn meening te zeggen. Men meent nog steeds, dat de rapporten te gen het eind van de maand aan de commissie van herstel zullen kunnen worden overhandigd. De sub-commissie voor dc begrooting is met haar werkzaamheden vrijwel klaar. Li haar middagvergadering heelt de commis- sic-MacKenna definitief dc cijfers vastgesteld, die in haar rapport zullen voorkomen, behalve ten aanzien van één bizondcr punt, waarover pen lid van do commissie van de waarborgen, die van dc week uit Berlijn wordt verwacht, moet worden gehoord, om aanvullende inlich tingen to geven. Een Internationale Conferentie 13er 1 ijn, 1 9 Mrt (N. T. A. Draadloos). Te Londen rekent men met stelligheid op het tot stand komen van een aantal internationale con ferenties na de publicatie van de rapporten der deskundigen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Engcland's aandeel in dc opbrengst der bezetting van het Roergebied. D.d. gisteren wordt draadloos uit Londen ge meld In het Lagerhuis werd heden den premier ge vraagd te willen meededen, welk deel van de inkomsten, thans door Frankrijk ontvangen uit het Roergebied, aan Engeland zou worden uit betaald. Het antwoord van den premier luidde, dat de Fransche cn de Belgische regeering geenerlei verslag aan de C. v. H. hebben uitgebracht, noch over de operaties, door deze regeeringen in het Roergebied ondernomen, noch over de financieele resultaten dezer operaties. Ik ver neem, dat de Fransche cn de Belgische regee ring, in overeenstemming* met hun standpunt, dat de operaties in kwestie gewettigde maat regelen zijn voor de inzameling der sommen, van Duitschland te vorderen ingevolge het ver drag van Versailles, zichzelf rekenplichtig ach ten voor alle aldus ingezamelde bedragen, verminderd met de kosten van inzameling, ten aanzien der algemeene rekening van de ge allieerde mogendheden. De Britsche regeering heeft krachtens het verdrag cn verschillende overeenkomsten tusschcn dc geallieerden recht op 22 dier sommen, onder voorbehoud van verschillende prioriteiten, voorgeschreven bij het verdrag cn deze intergeallieerde overeen komsten. Het standpunt van de Fransche en de Belgi sche regeering ten aanzien der wettigheid van do genomen maatregelen en het recht dier re- gecringcn, om de kosten dezer maatregelen af te trekken van dc waarde der Duitsche activa en inkomsten, die zij in bezit hebben genomen, wordt niet erkend door Zr. Ms. regeering en in afwachting van een voiledige behandeling* der geheelc kwestie door eb Commissie van Herstel en de partijen van het verdrag zelf kan er geen definitieve regeling worden getroffen. Dc verdrogen met de Micurn. B c 1 ij n, 19 M r t (N. T. A. Draadloos). Of ficieel wordt het bericht in de buitenlondschc bladen tegengesproken, dat de rijksregeering te Parijs getracht heeft dc verdragen met dc Mi- cum die 15 April eindigen, verlengd tc krijgen De rijksregeering blijft op het standpunt staan dat een vcrlei.g-ing onmogelijk is. HET RIJKSINDEXCIJFER. Een stijging van 0.9 procent. B c r 1 ij n, 19 Maart. (W. B.) Het rijksindex cijfer voor de kosten van het levensonderhoud bedroeg op Maandag 17 Maart 'het 1.07 bil- lioenvoudige van dat van vóór den oorlog, het geen, vergeleken bij de voorgaande week, een stijging van 0.9 beteckcnt DE STAKING TE HAMBURG. Dc scheidsrechterlijke uit spraak verworpen. Hamburg, 19 Maart. (W. B.) De Hafen- betriebsverein heeft de gisteravond gevelde scheidsrechterlijke uitspraak van de hand ge wezen. De stakende havenarbeiders zelf heb ben de uitspraak daarna met 4819 tegen 1186 stemmen verworpen. De uitspraak 'hield o.a. inhandhaving van den achturcndag en het drieplocgenstelsel, met toekenning van 15 bijslag voor de derde ploeg. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE REGEORINGSVOOR- STELLEN. P a r ij s, 19 M a art. (B. T. A.) De commissie voorr de financiën uit de Kamer heeft het fis cale ontwerp, dat van den .Senaat is terugge komen, besproken cn cenigo wijziging* aange bracht. Dc voorzitter drong erop aan, dat de bespreking in dc Kamervergadering' van Vrij dagochtend zal plaats vinden. HET AANTAL KAMERLEDEN. Parijs, 19 Mo act. (B. T. A.) De Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij het aantal van hoar leden op 584 wordt be paald. ENGELAND. HET OPGEGEVEN' PLAN INZAKE DE VLOOTBASIS TE SINGAPORE. Australië acht de basis nood zakelijk. Melbourne, 19 Maart. (R.) Bruce, de premier, zegt in een telegram aan Macdonald, waarin hij den nadruk legt op de noodzakelijk heid van de vlootbasis to Singapore, dat het bestaan en het aanzien van het Britsche rijk in gevaar zouden worden gebracht, indien de basis niet aanwezig* was, terwijl het in gevaar brengen van het rijk een slag zou belcekenen voor den Volkenbond De vlootmnnocuvres in dc Middcllandschc zee geëindigd. Bcr 1 ijn, 19 Maart (N. T. A. Draadloos.) Volgens een bericht uit Gibraltar zijn de Brit sche vlootmanocuvrcs in de Middellondsche zee geëindigd. De Middcllandschc Zee-vloot is naar Malta cn de Atlantische naar Gibraltar 'teruggekeerd. DE BRITSCHE LUCHTVAART. Londen, 19 Maart (N. T. A. Draadloos). De parlementaire secretaris van de admiraliteit heeft in antwoord op ccn desbetreffende vraag medegedeeld, dot dc marine op het oogenblik beschikt over 84 vliegtuigen, behalve de oefe- nings- cn reserve-vliegtuigen. Het plan was dit cijfer te verhoogen tot 112 gedurende het loopende dienstjaar. Macdonald verklaarde heden, dat het pers bericht onjuist was, als zou de regeering het plan van overste Burncy voor een luchtdienst naar Indië en Australië geheel hebben opge geven. Hij zeide, dat deze aangelegenheid nog steeds commissoriaal werd onderzocht. DREIGENDE STAKING BIJ HET LÓN- DENSCHE TRAM- EN OMNIBUS- PERSONEEL. Londen, 19 Maart. (R.) Het verbond van transportarbeiders heeft aan het personeel van de Londc-nsche trams en bussen aangezegd Vrij dag te middernacht het werk te staken, tenzij voordien een bevredigende regeling is bereikt. IN HINDERLAAG GEVALLEN. Londen, 20 Maart. (N. T. A. Draadloojj). Uit Pesjawar wordt gemeld, dut Zondag een de tachement nabij Chagmaiia in een hinderlaag viel. Een Britsch officicT en twee inlandsche sol daten werdeïi gedood, zes inlandsche soldaten gewond. DAMES MODE-MAGAZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ONTVANGEN: VOORJAAR SHOEDEN WOLLEN MANTEL- COSTUUMS 3500 21.50 17.50 WOLLEN VESTEN Zwart en Gekleurd 11.50 9.75 7.75 Langestraat 39 Telefoon 467 HET PENNY-POSTTARIEF. Londen, 2 0 Maart, (N. T. A. Draadloos) De mogelijkheid wordt overwogen het penny- posttarief weer in te voeren. DE WERKLOOSHEID. Dc uitkeeringen. Londen, 20 Maart. (N. T. A. Draad loos). Dc minister van arbeid deelde mede, dat in de laatste vijf jaar 171 milliocn pond sterling is uitgegeven voor dc werkloozenondcrsteuning, waarvan 15 millioen voor administratiekosten. HET CONFLICT OP DE SCHEEPS WERVEN. Londen, 20 Maart. (V. D.) Zooals reeds is gemeld, dreigt er een uitsluiting op dc na tionale scheepswerven. De stakers te Sout hampton hebben thans tegen het advies van hun organisatie in besloten te weigeren den ar beid Ic hervatten. Dc executieve van de Ship ping Trade Federation zal Vrijdag een confe rentie beleggen met de werkgevers. Mocht deze toestand blijven voortduren, don zal volgens verklaringen van de patroons einde dezer weck dc uitsluiting in werking treden. IERLAND. DE MUITERIJ IN T LEGER. To bin en Dalton aan de arres tatie ontkomen. Dublin, 19 Maart. (R.) Het beleg van het huis op het ParnelP-square is vanmorgen om halfelf opgeheven. #Tobin is ontsnapt cn Dalton was niet aanwezig. Aftreden vun den minister van defensie. Dublin, 19 Maart. (R.) In het parlement is meegedeeld, dat gencron! Mulcahy, de mi nister van landsverdediging, is afgetreden cn dat de regeering den adjudant generaal, den chef van den staf en den kwartiermeester-ge neraal verzocht heeft htm ontslag in te dienen. Do minister van binnenlundsche zaken deelde mee, dat dc militaire actie van gisternacht on dernemen was zonde.* machtiging van generaal OT)uf'y, den opperbevelhebbel va zonder over leg met den uitvoerenden raad. ZWITSERLAND. SPOORWEGONGELUK TE BAZEL. P a r ij s, 19 Maart. (W. B.) Nabij het goc- derenstnlion Wolf reed gisteravond een ran- geerende goederentrein een anderen trein in dc flank. Een 25-jarig spoorwegbeambte werd gedood. Vele wagons werden beschadigd. SPANJE. DE SPAANSCHE VLIEGDIENST. Draadloos wordt uit Berlijn gemeld Vólgens berichten uit Madrid zal dc Spaan- sclic regeering een vliegdienst organisecrcn niet metalen Jonker-vliegmachines, ttttschen Barcelona en Scvilla. Deze dienst zal later wor den uitgebreid ccncrzijds naar dc Canarischc Eiinnden cn Buenos Aires, anderzijds over Genua naar Duitschland. TSJECHO-SLOWAKIJE. HET Z.G. GEHEIME VERDRAG MEI- FRANKRIJK. l:en Fransche tegenspraak. Pnrijs, 19 Maart. (Havas.) Het door Wolff geseinde bericht van het Berliner Toge- bltt over ccn beweerd geheim verdrag tusschcn Frankrijk cn Tsjecho-SJowakijc is van a tot 2 verzonnen. Tusschcn beide landen bestaat al leen het verdrag van 25 Januari, dat openbaar gemaakt is en overeenkomstig het Volkcn- bondsverdmg aan den Volkenbond is meege deeld. Een Tsjccho-SIowokiscIi dementi, B c r 1 ij n, 19 Maart (W. B.) De Tsjechcw Siowakische gezant deelt mede, met betrekking tot de publicatie van een geheim verdrag tus- schen Frankrijk cn Tsjecho Slowakije in het Berliner Tageblatt van gisteren, dut ccn derge lijk geheim verdrag tusschcn beide staten niet bestaat. De openbaar gemaakte documenten zijn vervoischingcn. Bcnes zal heden in do zitting der commissie van buitcnlandscho zaken to Praag* ccn desbetreffende verklaring afleggen. Het Wolff-Burcuu verdedigt hel seinen \ran zijn bericht. B c r 1 ij n, 19 Maar t. (W.B.) Naur aanlei ding van de verklaringen van Bencs in de com missie voor buitenlondschc zaken van het Huis van Afgevaardigden over de publicatie von het Berliner Tageblatt merkt het Wolff-bureau op Wat betreft de verspreiding van de publicatie in het Bcrl. Tageblatt door ons bureau in bin nen- cn buitenland, moet erop worden gewezen dat dit bureau evenals elk ander telegraaf- agentschap, door afspraken met zijn abonné's en de met hen in relatie staande agentschoppen onvoorwaardelijk verplicht is aan al zijn klan ten dergelijke berichten ovcr'tc seinen, wat natuurlijk alleen met nauwkeurige opgaaf van dc bronnen in dit geval het Tageblatt geschiedt. GROOTE DyAMIET-ONTPLOFFING. Wccncn, 19 Mrt. (V. D.). Uit Moravisch Ostrau wordt g'emcld, dot in een mag'azijn 8000 K. G. dynamiet ontploft is. Vier perso nen, die zich in het magazijn bevonden, wer den gedood. Vele personen in de omgeving werden gewond. Binnen ccn omtrek van acht K.M. is schade aangericht. OOSTENRIJK. DE VERHOUDING TOT Mr. ZIMMERMAN. We ene n, 19 Maart. (V.D.) Dc regeeving cn de partijen zijn overeengekomen geen de batten over de besprekingen in den Volkcn- bendsraad in het parlement te voeren. Hierdoor is de verhouding tusschcn de Oostenrijksche regcering en Mr. Zimmerman aanmerkelijk ver beterd ROEMENIE. DE BESSARABISCHE KWESTIE. Een protest vun Tsjitsjcrin. Moskou, 19 Maart. (W. B.l Dc volks commissaris van buitenlandsch. zaken, Tsjitsjcrin, heeft den Franschèn minister president ccn telegram gezonden, waarin hij namens dc sovjetregeering ten sterkste protes teert tegen dc ondersteuning, die liet Fransche parlement aan Roemenië verleent bij de an nexatie van Bcssarnbi» RUSLAND. TSJITSJERIN AMBASSADEUR TE LONDEN. In den boczcni der Russische sovjetregeering zijn, naar het Hb!. uit Berlijn verneemt, zeer aanzienlijke wijzigingen op1 til. Dc tegenwoor dige volkscommissaris van buitenlondschc za ken Tsjitsjcrin znl als ambassadeur naar Lon den gnon, terwijl in zijn plaats de volkscom missaris van lcgerzaken Trotzki, du leiding der Russische buitcnlandscho politiek op zich zal HET VERDRAG MET CHINA. Chinu wil de ondcrtcckening niet erkennen. M o s 1c o u, 19 Maar t. (W. B.) De Chinec- sche regeering heeft plotseling geweigerd de op 14 Maart gepluotste onderterkening vod haar gevolmachtigde tc Moskou onder Russisch-Chinccscho verdrag tc erkennen. TALRIJKE PROCESSEN. 13 o r 1 ij n, 19 M aart (N.T. A. Drnudloos). Uit Warschau wordt gemeld, dat te Lcmberg ec4 afschrift is ontvangen van het rcuzenproce^ dat de sovjct-regccring te Kiew teg*cn vooraaw staande leiders der Oekrainische nationale bews» ging' begonnen is. De leiders worden beschul digt von spionnugc ten gunste van Polen. U>J Kopenhagen wordt gemeld, dat op het oogci> blik in Wit-Ruslnr.d 75 processen tegen per» soncn gevoerd worden, die door Polen moeten zijn omgekocht22 daarvan werden ter dooé veroordeeld. GRIEKENLAND. DE AANSLAG OF HET BRITSCHE GEZANTSCHAP TE ATHENE. Ponsonby, do onder-minister van buitenlond schc zaken, heeft in het Lagerhuis meegedeeld/ dat volgens de door de regcering ontvungen mededeelingcn de Britsche regecring den indruk had gekregen, dot de Gricksche regcering niet verantwoordelijk was voor den bomaanslag op het Engclschc gczantschup te Athene en dot alles gedaan was om de daders in handen te kriigen. JAPAN. WEER EEN AARDBEVING. B c r 1 ij n, 19 M o a r t (N. T. A. Draadloos). Uit Tokio wordt gemeld, dat een hevige aard beving het eiland Sachalin geteisterd heeft. Tul- rijke mcnschcn zouden zijn omgekomen. LUCHTSCHIP VERBRAND. Vijf dooden. T ok i o, 19 M aart. (R.) Een klein marine- luchtschip is in brand gevlogen, toen het ten Noord-Oosten van Tokio vloog. Het stortte neer, waarbij vijf leden van de bemanning don dood vonden. VEREENIGDE STATEN. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN AMERIKA. B e r 1 ij n, 19 AI u a r t (N. T. A. Draodloos). Uit Washington wordt gemeld, dut de Senaat een voorstel verworpen heeft om in de grond wet op Ic nemen, dut de president der Ver- cemgdo Staten niet herkozen - mag worden. DE UITBREIDING DER AMEKIKAANSCHE LUCHTVLOOT. B er 1 ij n, 19 Maart. (N. T. A. Draadloos). De legercomniissic uit het Huis van Afgevaar digden te Washington heeft voorgesteld in de militaire bcgrooting ccn bedrag van bijna \21A" millioen dollar op te nemen voor de uitbreiding van de Amcrikaansche luchtvloot. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Leden der bemanning van dc Ordunn veroordeeld. N c iv '/ork, 19 AI nart. (R.) Zes leden von de bemanning van het s.s. Orduno von dc Royal Mail, die gearresteerd werden wegens het smokkelen van drank cn bedwelmende- middelen, werden tot zeven dngen gevnngis- straf en een boete van tien dollar veroordeeld. De chef-steward kreeg oen boete von honderd dollar. VERSPREBDE BEROCHTEN. JAARBEURS TE DANZIG. B e r l ij n, 19 AI a o r t. (N. T. A. Draadloos.) Te Donzig wérd c-en internationale jaarbeurs- maatschappij opgerichtde eerste jaarbeurs zal van 56 Augustus worden gehouden. Het hart is alleen om weg tc schenken met een traan cn een lied. Tagore. Naar het Engelscli van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 49 ..Misschien had ik je die vraag in den trein niet moeten doen ik had het recht niet Hij viel haar mei zijn jongensachtiger, glimlach in de rede. „.Tij, lieve oude schat! Jij hebt alle recht om mij uit Ie hooren over mijn slechte da den. Heb ik je niet als een soort jonge moe der aangenomen? Jolanthe. Of de Paphi sche godin*), waarover Quong Ho aan het wauwelen was. Luister eens, kom, wanneer je maar wilt, in een rose wolk naar mij toe cn ik zal je alles vertellen." „Zweer je het?" „Ik zweer het." Hij kuste haar vingertoppen en zij ging half-gerustgcsteld verder. Maai ze was vol doende in het vertrouwen dei Baltazars, vader en zoon, om te weten, dat zij beiden Lady Edna Donnithorpe pas kort geleden hadden leeren kennen. En voor haar was de jonge man „Godfrey" en zij verwonderde er zich over, dat hij in Londen was, zonder dat zij het wist. Enkele dagen later kwam de order, dat Godfrey naar een orthopedisch, hospitaal ge- Venn* bracht moest worden, waar hij dc nieuwe kunst om met een kunstvoet tc loopen zou leeren. Hij nam afscheid van liaar met her haalde betuigingen van onstcr rijke tocge negenheid. Voor zijn Jolanthe-mo 'er zou hij zijn hartsgeheimen nooit verberg, o. Als zij nu werkelijk een gelukkig leven wilde hebben, moest zii met het verplegen ophou den de Hemel wist, dat zij het. hare in den oorlog gedaan had en een echte moe der voor hem zijn. Zij glimlachte door haar tranen heen. ..Belachelijk kind!" noemde, zij hem. „Je schijnt Ic vergeten, zeide hij, „dat jij het oenige vrouwelijke wezen bent, dat met mijn familie in verband staat, waarom ik iets geef. Ik heb jc aangenomen en vergeet het niet. Wanneer ik mijn \oet heb, zal ik loopen als een sergeant-majoor en je bij je verpleegstersmutsje pakken cn mee ga ie." Zij lachte en trachtte in tc stemmen met zijn vroolijkheid; maar toen zij het laatste zwakke geluid van den auto op het kiezel pad gehoord had. ging zij naar haar kamer en huilde zooals zij in jaren niet gehuild had. HOOFDSTUK XVII. Nu Godfrey niet meer in Godahning was. verhuisde Baltazar naar een gcmcubiieerd huis in Londen. Er bestond nu (geen enkele reden meer om in het dorpslogement tc blij ven. Bovendien namen boeken en andere dingen te veel ruimte in. Marcelle, die drin gend om advies gevraagd had, raadde met haar praktischen zin een etage of ccn klein huisje aan, dat hij zelf kon meubileeren; en zij bood hem, voorzoover haar werk dat toeliet, daarbij haar hulp aan. Hij ging ech ter niet op haar plan in. Er moesten kamers zijn voor Godfrey en Quong IIo, wanneer zij in de stad mochten komen; kamers voor het personeel; fatsoenlijke zitkamers, zoodat de bewoners niet verplicht zouden zijn op el- voldoende ruimte over moest blijven voor Marcelle vooi het geval zij van idee veran deren mocht. Van wachten op schilders, stof feerders, behangers en clectriciëns wilde hij niet hooien. Het zou maanden duren voor de zen met hun werk klaar waren. Hij wilde da delijk in een gemeubileerd huis trekken cn verder gaan met don oorlog. Zulk een huis had zijn vriendin Mrs. Jackman hem aan de hand gedaan. Dc eigenaar arme ke rel was gesneuveld en had een vrouw en een jongen van dertien jaar met beperkte middelen achtergelaten. Daar haar financi eel e toestand niet toeliet, dat zij in liet huis een in alle opzichten mooi huis in .Sussex Gardens bleef wonen cn zii het toch ook niet wilde verkoopen. zou zij liet hem graag voor onbepaalden tijd gemeubileerd ver huren. Hij was gewend aan ruime woningen. Zijn huis in Chen Chow besloeg bijna een arc. In zijn ballingschap op Spondaic Farm had hij vrij kunnen ademhalen. Het loge ment in Godalming was op zijn manier heel aardig, maar nu en dan had hij dolle op- wellingen, om dc muren van zijn zitkamer weg te rukken. Wat mankeerde er toch aan Sussex Gardens? ..Het is buitensporig groot. Jc zal vier vijf menschen moeten hebben, om het in orde te houden. En waar wil je die in dezen oorlogstijd vandaan halen? „Ze zijn er al. Een keukenmeid zal als huishoudster optreden „Je zult van alle kanten bestolen worden." „Kom jij me dan redden.' Zij lachte. „Ik heb lust het te doen, alleen uit medelijden niet jou." „Medelijden is niet voldoende, liefste." „Dan zal jo je eieen weg moeten gaan." „Dat zal ik ook. Misschien kom je nu en dan eens naar Sussex Gardens om Godfrey op te zoeken. En misschien Quong Ho. „Ik zou zelfs kunnen komen om John Bal tazar op tc zoeken," zeide Marcelle. TlUfl'PÏvUTVVI- v huis, cn wijdde zich geheel aan den oorlog. Weken en maanden verliepen. Quong Ho begon te Cambridge onder dc welwillende leiding van dr. Sheepshanks zijn •Grieksche studiën en schreef zijn vroegeren leennees lei* interessante indrukken over dc universi teit. Sheepshanks schreef geestdriftig over de rara avis. „Ilij zal een monument wor den looi jouw prachtig en menschelijk onderwijs. Wat zou ik graag zien, dat je weer bij ons terugkwam." Maar Baltazar had andere dingen te doen. Nadat hij zich naar zijn zin ingericht. Quong Iio naar Cambrid ge gestuurd en zijn verhouding tot. Marcello op den ouden voet geregeld had, had hij zich hals over kop in den oorlog gestort. Anderen ploeterden daarin rond, vermoeid door de inspanning door laatste jaren. Ilij kwam r frisch in. met nieuw vuur en onge ëvenaarde kracht van geest en lichaam Met een frisch, scherp oordeel ook, daar hij in de cenigo positie was van iemand, die een historisch perspectief had. Anderen hadden dc noodlottige jaren meegemaakt eri kon den hun geest niet bevrijden van de zijstroo- men, die dag aan dag, ja bijna uur aan uur door hen gewarreld hadden, zoodal zij. on danks als hun hartstochtelijke vaderlands liefde, den hoofdstroom niet konden zien. Baltazar kon zijn krachtig intellect aanwen-, den voor een nauwkeurig bcsludeerenden toestand. „We zitten allemaal met onze handen, in het haar," riep Weatherlcy op een goeden dag wanhopig uit. toen zij spraken over het nieuwe weekblad waarin Baltazar dc poli tick van het Verre Oosten zou behandelen. „Als we niet voorzichtig zijn, valt het heele plan in duigen. Russell weigert het te redi- geeren als we hem niet de vrije hand laten. Maar Russell heeft een dolle voorliefde voor Slovenen, Ruthenen in Kroaten. En bij al zijn knapheid heeft hij geen gevoel voor ver houding. Ik weet waarachtig niet wat we den tijd voor heeft. Wil het weekblad iots goeds uitrichten, dan moet iemand er zijn geheelc ziel aan kunnen geven." Baltazar kreeg een van zijn schitterende iugevingen. ..Als je hot goed vindt, zal ik liet ding redigecreii. Jullie hebben al zoo lang zitten zoeken naar ccn naam. Ik heb er een .The New l 'niveise'. Ik zaal er iels levens vaan maken en al die droge ver velende weck- en maandbladen den loef al- steken. Niets anders dan artikelen van den eersten rang. Wzullen het maken tot hei eenige blad, dan in dit penncnlikk'crsland iets beteckcnt. We zullen het in alle talen laten vertalen en liet over de beschaafde wereld verspreiden. Hel zal het eenige blad zijn dat aan iedereen do waarheid omtrent alles gcoit.' Zoo ging hij óp zijn onstuimige manier door. Toen Weatherlcy vroeg waar het geld voor zoo n reusachtig plan vandaan moest komen, antwoordde hij: „Sommige menschen hebben geld en geen hersens, anderen hebben hersens en geen geld. Als die met geen (geld geen geld kun nen krijgen van die met, geen hersens, zou het er al heel treurig uitzien." En enkele dagen later kreeg Baltazar op een vergadering der commissie voor het nieuwe weekblad zijn zin. Daar hij even veel belang stelde m Ruthenen, Slovenen, Belgen. Herero's, Joego-Slavcn, Britsche mijnwerkers, Samoa'ers, het personeel van Buitenlandscho Zaken Iiidiaansche prinsen, dc Armeniërs en de Young Men's Christian Association, en daar hij erin slaagde al de afzonderlijke zeloten van speciale belangen le overtuigen, dat deze slechts een deel vormden van zijn verreikend plan, kwam men algemeen tot de conclusie, dat hij alleen den universeelcn blik had, om The New Universe te redigeeren, terwijl alle aanwe zigen hem hun loyale medewerking be loofden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1