F.H.Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. ABONNEMENTSPRIJS r f T"tn T T™ PRIJS OER ADVERTENTIE met inbegrip van een ütrechtschestraat 15 Telef. 483. Langstraat 16-18 Amersfoort „L'HIRONDELLE" 22e Jaargang No 225 loort f 2.10, idem franco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERp00RTWAL 2 A. POSTREKENING N° 47910. TEL. INT. 513. Maandag 24 Maart 1924 bewijsnummer, elke tegel racer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertecrcn- bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. MARX EN STRESEMANN. Berlijn, 2 2 Mei. (W.-B.). Rijkskanselier dr. Marx en de minister van buitenlandsche zaken Stresemann zijn hedenmorgen te Berlijn terugekeerd. Kort na zijn aankomst reisde Marx door naar Elberfeld, waar hij morgen zal deelnemen aan. een vergadering der centrum* partij en een politieke rede zal houden, Strese- mann begeeft zich heden naar Darmstadt even* eens ter bijwoning eencr parlijvergadering. DE SCHADELOOSSTELLING. Do arbeid der commissies van deskundigen. Parijs, 22 Maart. (B. T. A). De werk zaamheden van do commissie-MacKcnna 2ijn thans zoo goed als geëindigd. Een rede van Graham. Londen, 23 Maart. (R.) Graham, de fi- nancieele secretaris der schatkist, hield heden een rede le Moulain Ash over de kwestie van herstel, waarin hij verklaarde, dut liet van het hoogste belang was, dat er eindelijk een defini tief gematigd bedrag- werd vastgesteld. De gc- heele Labour Party is ervoor, dat van Duitsch- lond herstelbetalingen worden geëischt, maar dit bedrag moet niet overdreven zijn. tUIT HET BEZETTE GEBIED. Do contracten met de Micum. E s s c n, 2 2 Maart. (Wi, B.) Aangezien men eerst het resultaat der deskundigenrapporten wcnscht of to wachten, hebben er nog geen. noemenswaardigo onderhandelingen plaats ge had over de hernieuwing* der Micumverdragen, die 15 April afloopcn. Ter voorkoming van een verdragsloozen toestand heeft men aan do mo gelijkheid van een korte verlenging der verdia- gen gedacht, voor het geval de rapporten te laat worden gepubliceerd. De werkloosheid. Keulen, 25 Maart. (W.-B.). Llit het laatst© weckrapport van liet „Landesarbeitamt" der Rijnprovincie betreffende den toestand der arbeidsmarkt in het Rijnland blijkt, dat in de bczetto declcn der Rijnprovincie drie maal zoo veel volkomen werlrioozen worden ondersteund al in het onbezette Duitschland, terwijl van 19201922 de verhouding juist omgekeerd was. DE FINANCIEELS TOESTAND VAN SAKSEN. Dresden, 22 Maart. (W. B.) De rijks minister van financiën is hier vanochtend aan gekomen om met zijn Saksischcn ambtgenoot overleg te plegen over den finoncicelcn toe stand van Saksen. MET PROCES-HITLER. G. Nypels seinde Zaterdag-avond uit Mün- chen Zoo ellendig- ols gisteren het pleidooi van Hitler's verdediger was, zoo schitterend, wel sprekend, geestig, overtuigend en moordend voor von Kahr, von Lossow on Seisscr, was Za terdagmorgen het pleidooi van Weber's verde diger Holl. Deze vond' gelegenheid den Staats- anwalt hulde en dank te brengen voor de in zijn Tcquisitoir gesproken woorden van hoogachting voor do persoon der beklaagden, woorden, die zoo kalmeercnd op dc bevolking gewerkt heb ben. Holl speelt liet klaar om tusschen de pro testen van den Staatsanwalt dooi, die angstig* telkens sluiting der deuren vraagt, genoeg uit het getuigenbewijs der geheimo zittingen aan te halen om aan te toonen, dat do marsch naar Berlijn door von Kahr cn de rijks we er in verren slaat van oorbeieiding verkeerde, tot plotse ling op 2 November Seisser naar Berlijn ge zonden werd, waar hij een verzoening van von Lossow cn van Seeckt bereikte. Von Seeckt zou daar toen deelneming aan een staatsgreep met von Kahr cn von Lossow cn hun vrienden van het Alldcutschc Veiband cn den Reichsland- bimd beloofd hebben, maar als voorwaarde het loslaten van den Kampfbund van Ehrhardt, Hit ler cn Ludendorff gesteld hebben. Von Kahr cn von Lossow deelden hiervan aan den Kampf bund niets mee, zoodat Hitler het plotseling niet doorzetten van den marsch naar Berlijn cn dc waarschuwingen tegen zijn oprukken voor plot selinge angst of besluiteloosheid van von Kahr en von Lossow aanzag, daar hij niet Aveten kon, dat de marsch naar Berlijn, als von Seeckt daar zclf ingreep, overbodig zou Avorden. Deze uit documenten cn gctuigcnmatcriaal zeer compleet opgebouwde hypothese klonk zeer overtuigend en ook Holl's beloog* over de juridischo onhoudbaarheid van den eisch van den Staatsanwalt, omdat de beklaagden samen met den dictator, die de grondwet ïeeds opge heven had, tegen do grondwet niets meer onder nemen konden en een hcclo reeks van derge lijke argumenten meer scheen voor den leek grootendcels overtuigend. In een welsprekende peroratie, die Hitier niet verbeterd zou hebben, vroeg ook deze pleiter vrijspraak voor allen. Pleiters heftige vcroordeeling van dc bclcedigin- gen van Ludendorff door de Beierscho Volks partij werd met onderdrukt bravo ontvangen. Inmiddels zet do volkspartij haar campagne tegen Ludendorff voort. Zoo publiceert heden de Baycrischer Kurier een gesprek tusschen Rupprccht cn Ludendorff in den herfst van 1921, waarbij Ludendorff zeidc„Es gcht jetzt nufs Ganzc. Entwedcr Wittclsbach oder Hohcn- zollern. Ith stelle mich ganz Eurer Majesteit zur Vcrfügung." Ruppreclit antwoordde, dat het thans niet om dynastieën maar om het Duit- sche volk ging* cn zou sedert dat gesprek Lu dendorff nooit meer aangesproken hebben. Ook pleiter behandelde uitvoerig dc kwestie der dy nastie cn waarschuwde tegen den strijd Hohen- zollcrnWitlelsbach, maar ried aan to wachten tot het zegevierend' Duitschland aan den Rijn uitmaken zal Avien de keizerskroon toekomt. Na 'het pleidooi was Ludendorff de eerste, die, zichtbaar bewogen, Holl de hand kwam drukken. PROF. QUIDDE IN VRIJHEID GESTELD. Prof. Quidde, dc bekende pacifist, dio dezer dagen to Münchcn in hechtenis was genomen, is Zaterdag* weer op vrije voeten gesteld. Do vervolging gaat echter door. HET COMMUNISME IN BADEN. Berlijn, 2 2 Maart. (W. B.) Wegens dc dreigende toeneming* van het communistische gevaar in Baden heeft de Badenschc minister van binnenlandschc zaken te Berlijn rapport- uitgebracht aan de rijksregccring. Er zijn maatregelen genomen om het gevaar oT te wenden. DE STAKING DER HAVENARBEIDERS. Bemiddelingspogingen. II a in burg, 22 Maart. (W.-B.). Heden morgen 39 de rijksminister van arbeid Brauns hier zijn bespreking-en begonnen met de vertrou wenslieden der Hamburgsche havenarbeiders. Later zullen de vertegenwoordigers der werk gevers tot de besprekingen Avorden uitgenoo- digd. (Een nader bericht rept van dc bijlegging veil 't conflict. Morgen gaan de mannen weer aan 't werk)* FRANKRIJK. DG VERHOUDING TOT DUITSCHLAND. P a r ij s, 2 2 Maart. (B. T. A.) Dc Duit- schc gezant heeft vanmiddag* op de Quai d'Or- say een onderhoud gehad met Pcretti dclla Roccn over dc loopende zaken. P a r ij s2 5 Maart. (B. T. A.). Het is on juist, zooals sommige bladen hebben gemeld, dat in den loop van liet onderhoud, dat Von Hoesch gisteren had met Percttï, er sprake is geweest van een uitwisseling van gevangenen naar aanleiding van de jongste veroordeeling van kapitein d'Avmont. DE FISCALE WET AANGENOMEN DOOR KAMER EN SENAAT. P a r ij s2 2 Maar t. (Haves). Dc Senaat heeft met 151 tegen '12 stemmen het geheele1 fiscalo wetsontwerp met enkele wijzigingen nen-l genomen. P a r ij s22 Maart. (Havas). Nadat do fis calo wet vanavond door de Kamer naar den Senaat was terugezonden, heelt deze den tekst van dc Kamer met 1-16 tegen 12 stemmen goed gekeurd. P a r ij s2 2 Maart. (Havas). Kamer cn Senaat hebben thans de liscale wet definitief aangenomen. SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP Wij ontvingen een uitgebreide sortee ring Rcgenklccding voor dames, meisjes en hinderen. WOL-GABARDINE DAMES MANTELS voor 42.50, 37.50, 32.50 in COVERCOAT GABARDINE 17.50, 12.50, 7.50, terwijl prima MANTELTJES en CAPES nu slechts 5.25, 4.25, 3.75 kosten. KOMT NU EENS ZIEN? DAMES MODE-HUIS GENERAAL NIVELLE. Generaal Nivclle is overleden. Hij werd T5 October 1856 te Tullo gebo.cn en koos zirji dc militaire loopbaan. Beurtelings diende hij bij de artillerie cn bij den staf. In 1900—19QI nani hij deel oon de expeditie in Chinu, later diende hij in Algiers. Toen dc oorlog uitbrak was hij kolonel, commandant van liet 5e regi ment artülerto to Bcsancon. Al dadelijk, a^in deOuicq cn dc Aisne, onderscheidde Nivello zich cn 27 October 1914 werd hij tot brigade generaal bevorderd In Januari 1915 kcerdo hij den Duitschcn aanvul bij Soissons cn in De cember van dat jaar werd hij divisïc-gcncrpal en commandant van het 5e legercorps. Hij maakte het plan, later door generaal Mangin uitgevoerd, dat leidde tot de herovering in uur tijd van het gebied ten Z. van de lijn ThiaumontDouaumcntVaur—Daimloy, ove: welkc verovering dc Duitscho troepen zes maanden werks hadden gehad. In December 1916 volgde zijn benoeming tot opperbevel hebber van het Noordcr cn Noord-Oosterle^er. Lloyd George had er in toegestemd, dot Nivcl le ook het Engelsdie front onder zijn opper bevel zou krijgen, maar van den bcginno af bestond er een groote rivaliteit tusschen den nieuwen opperbevelhebber en sir Douglas Haig's hoofdkwartier, die met moeite werd gesust. Nivelle's plan tot een groot offensief leed schipbreuk op den onvcrwnchlcn. vrijwilligcn terugtocht van het Ditiischo centrum in Maart 1917. Toen liet offensief in April toch ontke tende tegen liet openlijk verzet van verschei dene zijner onder-bevelhebbers in, leverde dit wel ccnige voordcelen op, maar bracht het niet het gcwenschte cn gehoopte resultaat. Een paar weken daarna was Nivelle van zijn com mando ontheven. Later is generaal Nivelle nog gouverneur-generaal van Algeciris geweest. ENGELAND. DE STAKING BIJ DE TRAM EN OMNIBUSSEN. Londen. 22 Maar.l. (R.) Medegedeeld wordt, dat de stakingscommissie besloot niet toe te staan, dat do zoogenaamde „Piraat-om nibussen dienst doen, maar de politic 'heeft maatregelen genomen om te vooikomen, dot werkwilligen worden lastig gevallen. De 17,000 man trampersoneel te Londen, die het werk hebben neergelegd, vrog-cn een loons- verhooging* van acht shilling per week. Bij de trams von den Londenschen grnafschnpsrnad 'bedragen de looncn vun £2 12 sh. lot £3 7sh. Sommige werkgevers hebben een verhooging aang-eboden van 5 shilling*, andere vnn *2 slu'I- ling. Weer anderen verklaren, geen verhooging te kunnen geven. De 23,000 mnn personeel on de omnibussen staken uit sympathie niet do trunvrnannen. Een bericht van 22 Maart uit Londen houdt in No middernacht loopen gewoonlijk heel wei nig omnibussen. Maar de trams onderhouden op vele routes den geheel,en nacht een dienst en deze stond geheel stil. De nachtwerkers, dio op den weg naar huis waren naar de voorste den cn een groot aantal menschen, dit* 's och tends heel vroeg met trams nanr hun werk gaan, waren de eerste slachtoffers van dc staking en moesten lieclo einden loopen. Vanochtend reden alleen dc omnibussen die niet lot de groote maatschappijen behooren. Gelukkig lijden alle sporen en dat is een heelc verlichting in den toestand Londen,25 Maart. (N. T. A. Draadloos). Bij een openbare zitting, heden gehouden dooi de cnquctc-commissio inzake do tramstaking, heeft Bcvin, do secretaris van den transport- arbeidersbond, op welsprekende wijze een over zicht van deze staking* gegeven. Londen, 23 Maar t. (N. T. A. Draadloos). In de staking* van het bus- cn trampersoneel is geen verandering ingetreden. Het hof van on derzoek, door de regecring ingesteld, vergader* do gisteren en zetto haar werkzaamheden van daag* voort. Men denkt, dat het onderzoek van avond zijn beslag zal krijgen. IERLAND. DE SCHIETPARTIJ TE QUEENSTOWN. Londen, 22 Maart (RDe regeer ing van den Ierschcn vrijstaat heelt 10,000 uit geloofd voor het gevangen nemen van de vier mannen, dio betrokken zijn bij de schietpartij te Qucenstown. Gcneroal-majoor Tobin, de leider van de Ierscho muiters, heeft aan dc bladen to Dublin geschreven, dat hij clko ver antwoordelijkheid voor wat hij een lafhartigo dnad noemt afwijst. Van verscheiden slachtoffers zijn ledematen afgezet. Twee zijn tot dusver gestorven. (Een nader bericht meldt, dat de daders nog niet gearresteerd zijn. De volgende verbeterde lijst van slachtoffers wordt opgegeven2 doo- den, 7 zeer gevaarlijk, 7 ernstig* cn 10 licht ge wonden, von wie 5 burgers). Naar aanleiding van den aanval op de Brit* scho soldaten te Qucenstown, heeft do gouver* ncur-gcneraol van den Ierschcn Vrijstaat, Tim Healy, een boodschap aan do Britsche natie ge zonden, waarin hij zijn afschuw over den laffen aanval uitspreekt en verklaart, dat do Ierscho natio de misdaad ten scherpste veroordeelt. Ook kardinaal Logue, alsmëdo Mr. Kent cn mis9 Mary Mc Sweeny, do rcpublikeinscho ver tegenwoordigers van het district Qucenstown, hebben uiting gegeven aan hun verontwaardi ging over de misdaad. In antwoord op het telegram door Cofigravo aan Macdonnld gezonden, liecft deze aan den president van den Ierschcn Vrijstaat zijn vol doening to kennen gegeven over do bewoordin gen, waarmedo de Icrsche regeóring dion aanval heeft veroordeeld. De Engclsclto premier sprak verder de hoop uit, dat de daders spoedig zou den kunnen worden gearresteerd. ITALIË. DE VIJFDE VERJAARDAG VAN HET FASCISME. Rome, 25 Maart. (B. T. A.) Vertegen woordigers van meer don 500 fascistische ge meenteraden defileerden heden door do rijkbe- vlagdo straten der stad bij gelegenheid van do viering van het eerste lustrum der fascistische regeering. Een groote menigte juichte de deel nemers toe. Dc koning nam hot schouwspel waar von het balkon van zijn palcis af. In het theater Costunzi hield Mussolini, omringd door de leden der regeering, een rede, waarin hij wees op hetgeen liet fascisme reeds lot stand bracht Hij roerde ook dc buitenlaridscho politiek aan, zeggende, dat Italic Rusland erkende cn niet ge kant is tegen toelating van Duitschland in den Volkenbond. Als er in het binnenland geen rust heerscht, aldus Mussolini, kan er geen buitenlandsche politiek worden gevoerd. In vredesidealen moet men niet gelooven. Italië heeft een leger, een vloot en een luchtvaart noodig. Na verdediging van de fascistische be ginselen besloot Mussolini met te verklaren, dat Italië za! weten deze beginselen in locpassing te brengen. HONGARIJE. ONDERHANDELINGEN MET /.U1D-SLAVIË. Boedapest, 22 Maart. (B. 1. A.). Dr Hongaorsche cn Zuid-Slavische regecring zijn hier vandaag directe onderhandelingen begon nen, teneinde dc hangende kwesties, o. n. het handelsverdrag, te regelen. POLEN. DE POOLSCH-LITAUSCHE MOEI LIJKHEDEN. \V a r s c li au, 23 M n ar t. (P. T« A.) Naar do bladen berichten, hebben dc Poolschc grens wachten aan do Litauschc grens in den sector Augustwo gedurende de laatste dogen activi teit opgemerkt van ongeregelde Litauscho troe pen, dio invallen op Poolsch grondgebied orgn- nfseëren. EEN NIEUWE MINISTER VAN BINNEN- LANDSCHE ZAKEN. M o s k ou, 2 2 M a a r t. (W.-B.) Tot Poolsch minister van binnenlandschc zaken is benoemd do advocaat Zygmund Hubner inplnnls vnn den afgetreden functionaris Sol tan. RUS' \ND. EEN HANDELSVERDRAG MET l'ERZIË. De onderhandelingen over een Russisch-Per- ziscli handelsverdrag zijn, blijkens een telegram von Wolft' uit Moskou, geëindigd. EEN VEROORDEELING IN GEORGIË. M o sko u, 22 M a n r (W. B.) Dc revolu tionaire rcchtbunk heeft den bisschop van de Georgischo ke.k wegens een oproep tegen de sovjet-regeering veroordeeld lot 9 jna.- gevan- K enis. CIEPLAK. ilct ofiicleelo Russische Rosla-agcntsch'ap meldt, volgens een bericht uit Londen, dat aartsbisschop Cieplak, dc R.-K. prelaat, die door de bolsjewisten was gevangen genomen, toestemming heeft gekregen Rusland 1e ver loten. TURKIJE. HET DRANKVERBOD. Londen, 23 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Constontinopel wordt gemeld, dat het drank verbod in Turkije aanmerkelijk wordt verzacht. 'Do regcering heeft besloten, dat dc vervaardi ging* cn do verkoop van bier en wijn vrij zullen zijn voor een ieder, die dc daarvoor verschul digde bcluMjtig betaalt. Do fabricatie van spiri tualiën blijft echter beperkt tot regce.mgs- f abrieken. GRIEKENLAND. OM DEN REGEERINGSVORM. Morgen nfzondiging der republiek. A l li ene, 22 Mft r 1. (B. T, A.). Do Natio nale Vergadering zal overmorgen weer 'bijeen komen. Na een votum van vertrouwen zal zij op 23 Maart, ter gelegenheid van het nationale feest, de republiek afkondigen. De vclksslem- ming za! in April worden gehouden AMERIKA ANSCIi GEZANT TE ATHENE. B cv I ij n, 2 2 M n ar t. (N. 1A. Draadloos). Tot Amerikoanschc gezant tc Athene heelt Coolidgc benoemd Ir wen Langlin. (Een Engclsch radiogram noemt den gezant Irwan Loughlin). PALESTINA. AANVALLEN (i)P JODEN EN ARABIEREN. Jeruzalem, 2 2 Maart. (R.) Gisteravond werden le Jaffa scholen gelost op twee Joden, genaamd Rotstein en Broscliman, die gewond •werden. Terwijl de politic een onderzoek in stelde, werden er schoten gelost op Arabieren. Broschman cn een der gewone 'Arabieren zijn inmeddcls overleden. CHINA. DE MOEILIJKHEDEN MET RUSLAND. Peking, 22 Maart. (R.) Het Chincesche ministerie van buitenlandsche zaken heelt op do sovjet-nota van 19 Maart geantwoord, dat er een misverstond bij Karaken heeft bestaan r,opens de ondcrleekcning van het ChincèscK- Russische verdrag. China is bereid om de on derhandelingen 1 a hervatten. Eit vrede heeft wie vreugde vinden kan. JACQ. PERK Naar het Engclsch van WILLIAM J. LOCKE. vVoor Nederland bewerkt door W. J. A. BOLD ANUS Jr. Vlug paste zij die laatsto woorden op hun onderlinge verhouding toe en stemde zij dc waarheid ervan toe. Een jjdel man zou het haar hcclc leven lastig gemaakt hebben, vertrouwend, dat bij ten slotte zijn doel zou bereiken, wan neer zij door louter moeheid toegeven zou. Zoo iemand zou vast gelooven in den stelregel zij had niet twintig* jaar onder mannen doorge bracht in engelachtige onwetendheid omtrent hun idiosyncrasieën frappez, frappcz tou- jours en een vrouw zal je liefhebben. Maar er waren anderen met dezelfde doodzonde als Bal tazar, die, het ijdele minachtend, dc waardige houding- aannamen van wijlen den betreurden koning Knoet. Hij zou het onmogelijke niet eischcn. Maar dit was een roep van dc Keizerlijke Regeering naar liet Veri - Oosten. Zij vroeg', als oni het persoonlijke argument te ver mijden: „Maar per slot van iekcning is dal Chi ncesche voorstel toch iels schitterends. Vindt je het zoo vreeselijk erg terug to gaan?" Hij stond met zijn in de lucht gebalde vuist tegenover haar. „Lieve," zeidc hij, „je licbt verleden jaar een Keelcboel onzin over een, sprinkhaan gezegd. Het beest heeft al dc kostbare jaren, dio ik in dat duivclsche land doorgebracht heb, opge vreten. De beste jaren van mijn leven. Ik begin nu op mijn ecn-en-vijïtigste waar ik op mijn dertigste begonnen ben. Die beroerde Chi- jieeschc sprinkhaan heeft mij van alles beroofd. Van jou, van Godfrey, van het heerlijk leven in Engeland cn van een schitterende loopbaan met God weet wat voor macht ten goede. Ik heb den diepstcn afkeer van dat land. Niets ter wereld zou er mij toe kunnen brengen er weer naar toe to gaan zelfs niet wanneer zij mij Keizer wilden maken. Ik heb er voor goed me de afgedaan. Dat zweer ik." „Je behoeft niet te kijken alsof ik erop aan dring, dat je gaat", lachte zij, „Ik wil je Iicusch niet verliezen." „Don is het gocJ," zeidc Baltazar. „Laten wc over iets anders praten." In deze vroege maanden van strijd, om zijn koninkrijk binnen te gaan, kwam Baltazar dichter bij het geluk dan hij ooit geweest was. Een jonge man, die gewoon was meer afhanke lijk tc zijn vnn vrouwen, zou het eenige ont brekende als het eenige essenticclo en daar door al het andere .-.'.s niets beschouwd heb ben. Doch Baltazar, hoewel hij het eennige ont brekende ten zeerste miste, was to veel ver luid niet het andere om bij dc pakken tc gaan neerzitten. Marcello gaf hem alles wat zij kon; eeri vriendschap vol toewijding, een tecderc in timiteit, een sympatiek medevoclen. Hij ver langde oneindig veel meer; zijn manncnnaluur cischte haar geheele bezit. Maar wat zij hem gaf, was een grooto troost voor heni. Het was een quaeslio van nemen of niet nemen. Mis schien zou hij, als zijn liefde niet zoo goed geweest was, alles gegeven hebben. Heb mij ge heel en al lief of heelemaol niet. Dat had zijn houding kunnen zijn. Bovendien wist hij, dat hij haar, door op do brutaic wijze van den primitieven man to werk te gaan, ieder ©ogen blik weg kon dragen naar den kelder in Sussex Gardens. In zekeren zin was het zijn eigen keuze als celibatair te leven. Liever datgene aannemen wat zij hem vrijelijk geven kon, dan met geweld nemen wat z'j togen haar zin ge ven zou. Ilij moest masr gelukkig zijn niet wat hij had. Want hij had veel. Godfrey, die op zijn kunstvoet eer. wonder van handige uitvinding leerde loopcr. cn naar het scheen bijna onbepaald verlof had lot hij zich zou kunnen bewegen a's op-een echt been, nam 2ijn intrek in Baltazar's huis, in den be ginne bijna boos, tegen zijn wil gedwongen door do duivels dansende or/cn en. de «endocnlijke smeekbede daarachter, dr-ch na horten tijd heelemaol tevreden, daar hij de bijna vrouwe lijke zorg van zijn vreemden vader voor zijn comfort ten zeerste waardeerde. Op een goeden ochtend zeidc hij: „Ik weet wel, dat het een heel kiescii punt is, sir, maar het zou me allemachtig* veel plezier doen ols u mij in de kosten liet mee betalen. Het hindert me hcuscn, dit alles van u aan ie nemen ik kon het niet uitleggen het is afschuwelijk. Maar ik z^u liet heel graag wil len, sir." Dat was vlak na het ontbijt. Baltazar, die zijn pijp aan het stoppen was, hield daarmede op. „Als je dat graag wilt, jongen," zcide hij, „don kunnen we do zaak bespreken met onze huishoudster, Mrs. Simmons, cn een bepaalde wekclijksche som vaststellen voor kost cn in woning. Ik weet, dat je financieel onafhankelijk bent cn betalen kunt. Liever dan je te zien weg gaan zou ik in zoo'n schikking toestemmen." 7,Jk zou mijl vee] meer op mijn gemak voelen. sir." zeide Godfrey. „Willen wc haar maar dade lijk hier laten komen en de zaak in orde maken?" „Nog niet," zcide Baltazar. „Er is nog een andere zijde aan dc quaestie. Door je vaders huis als jc natuurlijk tehuis te aanvaarden, geef je een heel menschelijk wezen het grootste ge luk, dat hij tot dusverre in zijn leven gehad heeft. Door het te weigeren zou je iets ver nietigen, dat door geen mocht ter wereld meer hersteld zou kunnen worden. Ik verdien abso luut geen dankbaarheid, omdat ik je vader ben; niaor per s'ot von rekening ben je mijn zoon cn ik ben daar heel trotsch op. En alles, wat ik heb, niet alleen in mijn huis, rnacr ook in mijn hart, is van jou." Hij stak een lucrifer 'oon. „Van jou," zeide hij en ,<Ie tocht der woorden blies do lucifer ui:. De volgende maai, dat Godti. y Marcel ie ont moette, vertelde iii.r h-.ar hei „Wat kon je anders dcc.', dan je een worm voelen en in den grond kruipen?" Iets anders, dot Baltazar heei gelukkig mank te, was Godfrey's houding tegenover Quong Ho in diens vacanties, wanneer do jonge Chi nees ook een lid van het gezin was. „Ik mag den kerel," zeido Godfrey. „Hij is zoo taktvol: altijd bij de hand, wanneer je hem noodig hebt, cn nooit in den weg, ais dat niet het geval is. En zijn geleerdheid zou een schip doeri zinken." Von zijn kant zat Quong Ho can do voeten van den Engclschcn officier en bestudeerde hem met een aandoenlijkcn ernst ais een model van Engelsche taaleigen en Engclsche manieren, terwijl hij van hem tevens d<? geheelo theorie der moderne oorlogskunst leerde. Hij bezat een genie om zich kennis le assimileeren. Met be hulp van Lady Edna Donnithorpe cn Burke laakto hij wonderbaarlijk op do hoogte van de onderlinge betrekkingen der groote Engclsche famdlies. Aan Baltaz-A direr zoog hij als een spons moderne politieke denkbeelden in. Ge durende- de Paaschvacantie Imd hij meer spe ciaal besloten een tiptop Engelschman to wor den. Dr. Sheepshanks had hem n.l. legen het einde van den studietijd een verrassend voor stel gedaan. Een wiskundige van zijn kaliber, zeido hij, zou oon China verspild zijn. Waarom zou hij zich niet nis Fellow cn Professor tc Cambridge vestigen? Hij had het in zijn macht binnen cnwlo jaren niet alleen een schitterende positie nan de universiteit, maar in dc ge heel© Europccsche wetenschappelijke Wereld tc veroveren. Sheepshanks had ook i:> dcnzelfden geest oon Baltazar geschreven. En toen Quong Ho heel bescheiden zijn meester om raad vroeg, leunde deze krachtig Sheephanks" denkbeeld. „Natuurlijk blijf je. Zijn dat niet mijn eigen woorden tc Water-Er,d geweest? Een anderen keer zal je me misschien gelooven." „Reeds sedert jdren ben ik overtuigd van de onfeilbaarheid van uw oordeel," zeidc Quong Ho. „Ik zol ook nooit icrgcton," voegde hij er aan toe, dat ik slechts de klei ben, die u ge boetseerd hebt". „Ik begin to denken," riep Baltazar uit, dat m per slot van rekening toch niet de kolossale ezel van jc vriend Dr. Rcwsby ben." Baltazar was gelukkig. Hij baande zich krach tig een weg door de wonderlijke oorlogswercld, zekor in zijn greep op alles wat in het leven belang voor hem had. Hij had een naam, die, eenmaal gehoord, in het geheugen hangen bleel. Langzamerhand werd hij vaag bij de groote menigte, heel goed in zich steeds uitbreidende kringen bekend. Zijn romantische levensge schiedenis werd, in den beginne lot zijn woeste verontwaardiging, wijd cn zijd beschreven. Het •Athenaeum nn.m hem weer onder zijn leden op. (Wordt Vcrvoigd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1