F.H.Lomans ABONNEMENTSPRIJS ?erma^n ™or Amc" PRIJS DER ADVERTENTIE# rö „üt EEMLAl\aü£R" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Ons nieuwe VerhspsysteeiP meerhef CAMES- FH KliüFMOBfUS „L'MROMDELLË" 16-18 Lairestrast imirsfoivt UtrechtsGhestraat 15 Telef. 483. FEUILLETON. Terug in tiet leven. 22e Jaargang No 231 loort 2 10, idem lianco per post 3.per week (met erafis verzekering t tegen ongelukken) 0.I76 alzondeilijkc nummers C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 31 Maart 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|oORTWAl 2A POSTREKENING N° 47910. TEL. INT 513. 1 4 rege s 1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnsta.inb e- dingcn en Licldadighcids-advc tenticn foor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideciigc bepalinecn voor het advcrtecicn bene ciicuaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. EEN REDE VAN STRESEMANN OP DEN PARTIJDAG DER D. V. P. Hannover, 30 Maart. (W. B.) Op den partijdag der Duitschc Volkspartij hield Stre- seinann een rede, waarin hij verklaarde, dot de rijksregeering volkomen onafhankelijk staat te genover de besluiten der commissie van des kundigen. De regeering zal echter alles 'doen. om tot overeenstemming te geraken, voor zoo ver het Duitsche volk bij machte is, de lasten te dragen. Iedere goedkeuring inzake de herstel- kwestie hangt echter af van het bezit van het Roergebied en zijn economische bronnen en van het herstel der grondwettige toestanden in Rijnland en Palts en de regeling der bczettings- kosten. Met dank erkent Stresemann, dat ook geallieerde regeeringen hun stem voor het recht verhieven. De kwestie van Rijn, Roer en Palts zijn de groote vragen voor DuPschland's toekomstig lot. Duitschland moet alle lasten op zich nemen om dc Duitsche vrijheid tót stand te brengen. Enkele dier middelen zijn de hervorming der rijksspoorwegen tot een maat schappij op aandeelen en het instellen eener in ternationale geldbank. EEN REDE VAN MARX. Hannover, 3 0 Maart. (\V. B.) In de kiesvergadering van het Centrum vond Marx de volkcnbondsgeóachte echt Christelijk. De ware volkenbond moet echter alle volkeren als gelijkgerechtigden omvatten. Alleen onder die voorwaarde kan Duitschland toetreden. Wat de herstelkwestie betreft het Duitsche volk moet de zwaarste lasten op zich nemen om ten spoe digste de bezette gebieden te bevrijden. DE A.S. RIJKSDAGVERKIEZINGEN. B e r 1 ij n, 2 9 Maart (\V. B.). Tot dusver telde men in Duitschland meer dan 25 partijen, maar aan de splitsing der bevolking in groe pen schijnt nog geen eind te komen. Er wordt tenminste van gerept, dat tot dusver reeds meer dan 50 verschillende lijsten voor de a.s. rijks dagverkiezingen zijn ingediend. DE BESCHERMING VAN DO REPUBLIEK. B e r 1 ij n 2 9 Maart (W. B.) Aan het rijkskabinet is een wetsontwerp toegezonden nopens de opheffing van het staotsgerechtshof ter bescherming van de republiek, in de plaats waarvan weer de gewone rechterlijke colleges zullen optreden. De strafbepalingen van de wet ter bescherming van de republiek worden echter niet gewijzigd DE OPHEFFING DER VOLKSGERICHTE. v Het Volksgericht te München wordt blijkens een Duitsch radiogram op I April nog niet op geheven. In verband met het proces-Hitier en de daarmee in verband staande andere processen blijft het voorloopig tot 15 April bestaan. Wolff meldt nog, dat de doodstraf door schie ten zal worden vervangen door een executie met de valbijl. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK. Verklaringen van Stresemann. P a r ij s30 Maart. (B. T. A.). In een in terview heeft de Duitsche minister van buiten- landsche zaken, Stresemann, aan een vertegen woordiger van de Echo de Paris verklaard, dat hij den indruk heeft, dat de atmosfeer tusschen Frankrijk en Duitschland thans minder gunstig is dan twee maanden geleden. Volgens zijn meening zullen de aanstaande verkiezingen in Duitschland zich waarschijnlijk kenmerken door een groote verschuiving naar uiterst links en uiterst rechts in verband met de algemeene on tevredenheid, die in Duitschland heersc'nt. De minister beklaagde cr zich over, dat men de pogingen niet erkent, die de Duitchc regeering heeft gedaan om met Fronkrijk tot overeen stemming te geraken en dat men na de ophef fing van het lijdelijk verzet geen rekening heeft gehouden met de Duitsche eer. Dat is dan ook de reden, dat de atmosfeer tusschen beide lan den niet beter is geworden. Stresemann hoopte ten slotte, dat de arbeid der experts ;cen weg zal banen naar onderhan delingen tusschen de betrokken regeeringen. Duitschland is bereid aan Frankrijk een garan tieverdrag toe te stasn, zooals dat werd voor gesteld tijdens het kobinot-Cuno. mar Duitsch land verlangt d~ vrije beschikking over dc be zette gebieden. HET CONCORDAAT TUSSCHEN BEIEREN EN DEN HEILIGEN STOEL. M linchcn, 2 9 Maart. (W. B.) Op het Staatsministerie had vanmorgen de formeele onder! eekening plaats van het concordaat tus schen Beieren en den Heiligen Stoel. De open baarmaking kan pas plaats hebben, als het con cordaat bij den Landdag is ingediend. UIT HET BEZETTE GEBIED. Toenemend communisme. Keulen, 29 Maart (W. B.) Dc verkiezin gen voor de bedrijfsraden in het Roergebied hebben een in het algemeen sterke meerderheid voor de communisten opgeleverd. De christe lijke, dc vrije en de Hirsch-Dunckersche vakver- eenigingen hebben overal belangrijke verliezen geleden. Jarres aan 'l woord. Hagen (West fa lel, 30 Maart (W. B.) Op de vergadering der Rheinisch-Westfülische pers wees de minister van binnenlandsche zaken Jarres erop, dat in het bezette gebied 114 redac teuren en 40 uitgevers zijn uitgezet; 500 cou ranten zijn verboden, eenigc voor goed opge heven. De persvrijheid bestaat alleen nog maar op papier In totaal zijn 140,000 Duitschers uitgewezen, 1500 zuchten nog in een gevan genis. Wil Frankrijk werkelijk lot overeenstem ming komen, dan moet de kwestie der uitgezet- ten en der gevangenen, die voor Duitschlartd een eerekwestie is, eerst wot den geregeld. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. B e r i ij n 2 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Köln. Ztg. bericht omtrent het interview van het Journal met kardinaal Schulte, dat deze in het geheel niet de houding der bisschoppen van Spiers bij de begrafenis van Heinz, den leider der separatisten, gispte. Hij legde den nadruk op de innige liefde voor één enkel Duitschland en wees het separatisme van de hand Dc houding van dc geestelijkheid in de Palts. Berlijn, 29 Maorj. (W. B.) Naar aanlei ding van het interview van het Parijsche Jour nal publiceert de Kölnische Volkszeitung een rectificatie, volgens welke kardinaal Schulte te genover den vertegenwoordiger van het Journal met geen enkel woord de clerus in de Palts heeft gegispt. De kardinaal verklaarde veeleer naar aanleiding van den brief van den bisschop van Spiers, dat de bittere woorden van den bisschop moer al te zeer bewezen, hoe ontzet tend de bloedige terreur van de separatisten in de Palts moet zijn geweest. De Volkszeitung voegt er aan toe, dat dc z. g. uitlatingen van den kardino'ol over Pruisen en de katholieke cultuur van West-Duitschland zoo onzinnig zijn, dat op de onjuistheid er van niet behoeft te worden gewezen. HET CONFLICT IN DE D. V. P. B e r 1 ij n 2 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). De partijdag van de Duitsche Volkspartij werd Zaterdag te Hannover dooi den voorzitter van het hodfdbestuur, door rijksminister van buiten» landsche zaken Stresemann, geopend. Tot voor zitter van den partijdag werd de rijksdagafge vaardigde prof. Kahl gekozen. Naar hot offi cio,use blad der partij, de Zeit, van oordeel is, be staat er veel kans, dat er overeenstemmine' zal kunnen worden bereikt binnen het kader der partij HET PROCES-HITLER. München, 29 Maart (W. B.)) Naar aan leiding van het vertrek van von Kahr, von Los- sow en Seisser naar Italië, wordt aan Münche- ner Neueste Nachrichten van gezaghebbende zjjde meegedeeld, dat de twee eerstgenoemden nog Donderdag door het openbaar ministerie herhaaldelijk verhoord zijn. Het openbaar mi- nsitcrie had te minder bezwaar tegen het verlof, daar hun aanwezigheid in verband met dc in structie niet noodzakelijk schijnt. PRIMA KWALITEITEN TEGEN BEDUIDEND LAGER PRIJZEN DAN ELDERS. WAAROM ZOUDT OOK GIJ DAARVAN NIET PROFITEEREN? BIJ ONS KOO PEN BETEEKENT EEN ENORME,BE SPARING, ZIE SLECHTS DE PRIJZEN •IN ONZE ETALAGES, WAARUIT ELK ARTIKEL OP VERLANGEN ONMIDDEL LIJK WORDT VERSTREKT. Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers München, 2 9 M aart. (W. B.) Aon gezien ter gelegenheid van het uitspreken van 't von nis in het proces-Hitier demonstraties van grooten omvang schijnen te zijn beraamd, maakt de Münchensche politiedirectie erop at tent, dat zij op zal treden tegen alle betoo gingen, die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen. De staotscommissaris voor München heeft het aonplakken var» het vonnis in de straten en op de pleinen verboden. HET PROCES-ZEIGNER. De u i (spraak. Leipzig. 2 9 ill sar: (W. B.) In het pro ces Zeigncr werd hedenmiddag te hnlf 2 uit spraak gedaan. Zoigner werd wegens een over treding van 331 7e lid van het Strafwetboek en twee overtredingen van 332 tot drie jaar gevangenisstraf en drie tear eerverlies veroor deeld. Mobius :/e,g"*ns ""H .wichtigheid vu verduistering ïot twee jen- gevongenisstra: en ♦wee jaar eerverlies veroordeeld, in beide ge vallen met aftrek der preventieve hechtenis. Leipzig, 29 Maart (W. B.) Uit de mo tiveering van het over Zeigner uitgesproken vonnis blijkt, dat de veroord. ling geschiedde wegens het zoek maken van documenten en ómkooperij in twee gevallen. Als vérz watert do omstandigheid gold daorbif, dat het den hoog- sten gerechte] ijken ambtenaar betrof en dat het aanzien der Saksische rechtspleging ernstig is benadeeld DE STAKINGSACTIE ONDER HET SPOORWEGPERSONEEL Mannheim, 29 Ma-art. (W. B.) De ar beiders in het rangeerstation Mannheim hebben vandaag den arbeid neergelegd. De staking heeft rich uitgebreid tot het verdere spoorwegbedrijf te Mannheim-Rheinau evenals te Sch wet zing en. De stakers eischen loonsverhooging, den ocht- urigen werkdag en opschorting van verder ont slag van personeel. DREIGENDE STAKING IN MIDDEN-DUITSCHLAND. B e r 1 ij n 2 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). De communistische partij van Middon-Durtsch- land besloot, naar uit Halle wordt bericht, in missa-vergaderingen in de voornaamste centra van het industriegebied tot een algemeene sta king voor de geheele midden-Duitsche chemi sche industrie. Reeds wordt de productie in som mige fabrieken gesaboteerd en vernielden de stakers reeds machines en onderdeden daarvan. frank^HK. HET NIEUWE KABINET-POINCARÉ Par ij s, 29 Maart. (Ha vos). Poincarë heeft vanmiddag zijn medewerkers aan Millcrnnd voorgesteld. Er is geen enkele mededecling ver schenen over den ministerraad. Loucheur heelt aan journalisten verklaard, dat hij maatregelen wilde nemen om de kosten van het levensonder houd le verlagen: De Selves en Maginot Rebben tc kennen gegeven, dat de regeering de politiek van het vorig kabinet, zoowel op binncnlandsch als op buitenlandch gebiefL zal voortzetten. Millcrand heeft bij de ontvangst van het kabinet Poincaré ermee gelukgcwenscht, dat hij zulke schitterende persoonlijkheden om zich heeft ver zameld. Hij voegde.eraan toe, dat de eerste mi nister in alle omstandigheden kan rekenen op zijn olgeheeie medewerking, om in den meest mot het belang van de notie overcenkomcnden zin de tegenwoordige moeilijke vraagstukken op tc lossen. Parijs, 2 9 Maart. (Hovas). De minister raad beeft vanochtend met algemeene stemmen besloten de buitenlandschc politiek van het vo rige kabinet voort tc zetten. Par ij s, 2 9 Maart (Hovas). Poincarc zal de regeeringsverklaring opstellen. Morgenmid dag 4 uur zal hij haar aan dc andere ministers voorleggen en de definitieve tekst zal om 5 uur aunj Millernrvd wordon voorgelegd. P a r ij s, 29 M a a r t. (HovasDe minis terraad heeft besloten alle onderstoatssCcroto- riaten zonder uitzondering af te schaffen. Met het oog op het nationaal belang wordt echter een reorganisatie van don dienst der lucht vaart overwogen. Laurent Eynac behoudt zijn functie met den titel van zaakgelastigde, die niet betaald zal worden. Het gerucht van ver andering van dc Fronsche gezanten to Londen en Tokio wordt woersproken. Por ij s, 30 Maart. (Hovas). poincarc zond aan ieder zijner 14 vroegere medewerkers een dankschrijven Ooor hun diensten aan de natio nale politiek bewezen. De ministerrnod keurde eenstemmig de ministerieele verklaring goed, die geheel door Poincaré is opgesteld en die o.ü. alle rechten van Frankrijk op cie genomen onderpanden handhaaft, totdat de schudever goeding op bevredigende wijze zal zijn gere geld, wat men zal pogen te. bereiken door in ternationale verdragen. De verklaring roept op tot een binnenlandsche nationale unie door con centratie van alle republikeinen, waarvan het nieuwe kabinet het voorbeeld geeft. STAKING BIJ DE PARIJSCHE WATER LEIDING. Parijs, 30 Maart. (B. T. A.) Het water» leidingspersoneel besloot in beginsel in staking te gaan om te protosteeren tegen dc niet-uit- betaling van de verhooging voor standplaats en gezinstoeslag. AANVARING IN HET KANAAL. Berlijn, 2 9 Ma'arl. (N. T. A. Draadloos). In het Kanaal zijn het Fransche s.s. Tcncriffe cn het DuitSche s.s. Oceon in aanvaring gekomen, j Beide schepen bekwamen ernstige averij, maar konden drijvende blijven. OEN' AANVARING. Norfolk, 31 Maart."-(N. T. A. Draad loos). De Fransche stoomboot Tours is in aan varing geweest met het Amerikaansche s.s. Edward Luckenbach op 50 mijlen van Kaap Charles. De Tours, die veel water maakt, Wordt naar Hampton Roads gesleept. ENGELAND. DE ENGELSCHE VLUCHT OM DE WERELD. De Britsche vligers, die. een tocht om de wereld maken, hebben, naar d.d. 30 Maart uit Londen wordt bericht, Rome zeer vroeg in den ochtend verlaten met het Voornemen direct naar Athene te vliegen, zonder Brindisi aan te doen, zooals oorspronkelijk vastgesteld was DE BRITSCHE RIJKSTENTOONSTELLING. L o n d c n 2 9 M a a r i (N T A. Draadloos). De regeering had aanvankelijk voorgesteld de Britsche rijkstentoonstelling tc Wembley voor een bedrag van 100,000 pond te garandeeren. De tegenwoordige tegeering heeft thans beslo ten een voorstel tc doen om dit bedrag te vor- hoogen tot 600,000 pond. Het algemeene verlangen van het- parlement is om de wereld-tentoonstelling tot een groot succes tc maken. De voorbereidselen maken grooten voortgang cn de promotors zijn ervan overtuigd, dat dc. tentoonstelling op den be paalden datum tegen einde April zal kunnen worden geopend DE LONDENSCHE VERKEERSSTAK1NG. Londen, 29 Maart. (R.) De conferentie van afgevaardigden der stakers heeft vandaag besloten, dat de stemming over dc aanvaar ding of verwerping van de voorwaarden der regeling Maandag zal plaats hebben. HET CONFLICT IN DEN MIJNBOUW. Het referendum. Londen, 29 Maart. (R.) De conferentie van mijnwerkersafgevuardigden besloot vandaag het referendum over aanneming of verwerping van de wcrkgeversvoorstellen Maandag te doen plaats hebben EEN MIJNONGELUK. Twee dooden, dertien gewonden. Londen, 29 Maurt (R.) Bij een ongeluk gisteravond in de Robroystónmijn, in de nabij heid van Glasgow, werden twee mijnwerkers ge dood en dertien gewond. SPANJE. DE OVERSTROOMINGEN. De Koning naar het geteisterde gebied. De koning heeft zich, naar het B. T. A. uit Madrid meldt, noor Aronjuez begeven tot het brengen van een bezoek aan het overstroomde gebied. De uit Aranjuez, Toledo, Badajos en Anda- lusië ontvangen berichten maken melding van het overstroomen der rivieren, waardoor ont zaglijke schade is aangericht Persoonlijke on gelukken worden niet gemeld. AUTOBUS IN OEN RIVIER GESTORT. Elit Madrid wordt blijkens een Britsch radio- gram gemeld, dot een autobus in de buurt van Murcia van een houten brug over de rivier de Scquéro naar beneden is gevallen, tengevolge waarvan 4 personen gedood en een auntol ge wond werden. ITALIË. BRITSCHE GEESTELIJKEN BIJ DEN PAUS. Londen, 31 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Rome wordt gemeld, dat kardinaal Bourne mei 4 Engelsche bisschoppen en 170 pelgrims bij him terugkeer uit Palestina gisteren door den paus werden ontvangen. DE FINANCIEELO TOESTAND. Milaan, 30 Maart. (B. T. A.). De Itali aan sche minister van financiën heeft een redfe ehouden, waarin hij zei, dat hel deficit, waarop voor het joar 1923—'24 gerekend was en dat in November j.l. werd begroot op 3586 millioen, kan worden aangezuiverd. Het loopende bcgroo- tingsjaor zal dus sluitend eindigen. Hot laat zich aanzien, dat ook in dc komende jaren zulks hot geval zul zijn. De financieele toestand is gesta biliseerd, de administratieve organisatie van den staat versterkt on op economisohcn voet ge bracht, terwijl het opntal ambtenaren met 32,117 is verminderd. DE AARDVERSCHUIVINGEN. B e r 1 ij n, 2 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Mussolini heeft aan de bevolking, die oon dc kust bij Amolfi woont, wegens de romp, die huur getroffen heeft, 250.000 lire gezonden. De paus liet dodelijk, nadat hij kennis kroeg van het ongeluk, een doodenmis lezen voor dc slachtoffers. Uit Napels wordt d.d. 28 Maart nog aan de Cour gemeld Tc Almalfi hebben hedenavond wederom aardverschuivingen plaats gehad. Het dorp Vettico is geheel verdwenen. Het aantal slochtoffers bedraagt meer dan 150. Talrijke touristen zitten tc Almalfi opgeslo ten, daar de weg langs de kust grootendocls is weggespoeld ROEMENIE. DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. \V e e n e n, 2 9 Maart. (B. T. A.) Tenge volge van technische moeilijkheden, is de Roemeensch-Russische conferentie verdaagd lot Maandag. Naar het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. BOLD ANUS Jr. 58 „Maar begrijp je dan niet hoe belangrijk het is, dat een vrouw in mijn positie en een vrouw van mijn karakter alles precies weet? De helft van de tegenslagen in den oorlog is te danken a6n de vrouwen, die halve geheimen verrieden, waarvan men haar niet in staat gesteld had de gevolgen te beseffen. Schenk een vrouw vol vertrouwen en rij zal aan de zijde der engelen staan." Hij kuste haar en lachte. Behoorde zij niet zelf in de engelenschaar? Zij smeekte, haar hoofd op zijn schouder, haar diepe, blauwe oogen opkijkend in de zijne, haar adem op zijn wang. Hij en zij waren toch zeker één. Eén hart, één geest, éen ziel. Indi vidueel was de een de aanvulling van de ander. Hij kon uitgebreide pionnen uitwerken de al lerjongste officier van den staf straulde bij die vleierij en kon zorgen, niet dat rij tot uit voering gebracht werden, maar dat boosaardig en onverantwoordelijk gepraat de uitvoering niet onmogelijk maakte. Met haar echt-vrouwe- Üjke vleierfj had zjj geen ander doel op het oog. Zij was geen politieke avonturierster, die er een verliefden jongen man gewetenloos toe verleidde zijn land te verlaten. Het was niets dan nieuwsgierigheid en zucht naar heimelijke macht. Et» voor zoover dat met haar natuur overeenstemde, had zij den jongen man lief; zij hod hem lief met een gevoel van bezit; zij wilde hem, zijn toewijding, zijn geest, zijn kennis geheel voor zich hebben. Zijn lichamelijk ik was van haar, zoodra zij dat wil len zou. In verrukkelijke huivering' speelde zij met '.ie zekerheid. Het gaf htm verhouding een ongekenden, geheimzinnigen glans, ondanks het fert, dat zij getrouwd was. Maar het lang weg gekwijnde romantische in haar ontbloeide plot seling' weer en kreeg de overhand. Zóó spitsvondig smeekte zij, dat hij haar over weldigende begeerte niet eens merkte. Zeker van haar liefde cn eerlijkheid vertelde hij wat hij wist; maar toen de numerieke en topogrn- phische bijzonderheden te verwarrend voor haar bleken, lachte hij en ging nuar zijn schrijf tafel, waar hij, terwijl zij op den arm van zijn stoel kwam zitten, een koart teekende met feiten en cijfers. Toen hij klaar was, ging zij terug naar den divan en las de aante'ëkeningen. „Nu begrijp ik alles. Het is- vreeselijk op windend, niet?" „Als het ervan komt!" Zij vouwde het stukje papier op en stak het in haar corsage. „Natuurlijk zal het ervan komen!" „Zeg, lieveling," riep hij - uit, toen hij het blaadje papier in hoar corsage zag verdwijnen. Iaat dat ais het je blieft nergens slingeren! Verbrand het liever!" „Ik zal het doen zoödra ik thuis kom." Zij nam zijn hand in de hare en keek op rijn armbandhorloge. Dan sprong rij op. Zij moesten dadelijk terug; de anderen zouden anders heel wat gaan denken. rrOP die twee houden ook nog wel van een groen blaadje. Zij zullen ons dankbaar zijn," lachte hij. Maar zij wilde niet langer blijven. Zij gingen weer naar den salon terug. „Hij heeft daar berieden een volledig Hunnen- museum; zeide zij. „Ieder stuk is nï weer in teressant." „En wat vindt u het meest interessant?" „Mij met het gasmasker," zeide Godfrey, vlug liegend, want Lady Edna had geen blik geworpen op dc tropeeën, die zij zoogenaamd had v, ilicn zien. Toen hij haar kort daarna in een taxi had helpen stappen, zeide hij door het raampje: ..Je zult toch dat blaadje papier verbranden?" „Als je me niet vertrouwt,- Zal ik het je nu teruggeven," antwoordde zij vrij scherp, terwijl zij haar hand ondei haar mantel stok Wat kon hij anders doen dan zeggen, dnt hij niet dacht aan zoo iets Zij lachte en antwoordde don op haar meest liefkoozenden toon: „Gelukkig moar, - want waar het nu zit. zou 1 ik het niet makkelijk kunnen krijgen." De taxi reed weg. Godfrey ging weer naar binnen, zijn jong hoofd vol van de gedacht), aai) het door hem beschreven papier, dat aan haar boezem lag. Lady Edna reed naar haar eenzaam tehuis en ging, zonder te vragen of haar man er was. regelrecht naar hour slaapkamer. Zoodru het haai mogelijk was, stuurde zij haar kamenier weg en zat dan in haar peignoir heel lang te denken zooals een vrouw denkt, wanneer zij voor het eerst in haar leven niet zeker is van rich zelf, wanneer zij staat op een kruispunt van wegen en wanneer iedere weg naar eeh caeastrophe 6chijnt to leiden. De Natuur, die rij als koud, eerzuchtig jongmeisje verdreven had, was hardloopeno teruggekomen. Eindelijk stond zij op en ging naar haar tafeltje. Daarop lag hét verfrommelde stukje papiet-. Zij keek ei naar. Dc cijfers en strepen hadden geen betcekenis voor haar vermoeide hersenen. Wat beteckendc de strijd in de wereld, vergeleken bij den strijd in haar ziel. Zij kon zich vannacht niet bekom meren om hoogerc strategie. Morgen, wanneer zij weer frisch was, zou zij dat ingewikkelde pion wel ontwarren. Zij legde het stukje, papier in een kleine, geheime lade van haar schrijf tafel, 'waarvan zelfs haar kamenier de vegr pfot kende HOOFDSTUK XX. Zij zou hei stuk papier morgen bestudce.rcn, bod zij gezegd. Maar den volgenden ochtend werd zij wakker met een barstende hoofdpijn en bleet zij in bed. Zij hod nauwelijks den tijd, om zich te kleeden ten einde om twaalf uur aanwezig te kunnen zijn op een vergadering in Westminster. En den geheelen verderen dag, tot zij tegen middernacht uitgeput naar bed ging had zij geen minuut voor zichzelf. Den volgen den ochtend, had zij hnor gewone vroege af spraak niet Godfrey. Er hing als iets najaars- achtigs in de lucht en uit den zwaar bewolkten hemel viel een Motregen. Dc auto wachtte op den hoek van Del grave Square. Zij trok het portier open, sprong erin, nog voor hij haar bijna gezien had, en sloeg zenuwachtig hoar rnien om zijn hals. „O, lieveling, wees liet voor mij. ik voel me zoo moe en ongelukkig." Hij maakte zichzelf voor een bruut uit, dat hij hoar met zulk gemeen weer uit liet gaan. Hét was meer don engelachtig ven haar om te komen, maar hij had haar nauwelijks verwacht. Zou het niet beter zijn maar dadelijk naar huis en naar bod te gaan. „Néén, neen, Jiëveïing,"' •fluisterde' zij. „Hier naast jou vind ik rust. Storm of zonneschijn, wat komt het er op aan, zoolong' wij samen zijn?" „Hel en verdoemenis zouden liet Paradijs zijn voor mij, als ik jou altijd bij me had," zeide hij, terwijl hij den aulo in beweging bracht. „Als ik jou niaur ontmoet had vóór ik dat ongelukkig huwelijk sloot," klaagde zij. Ja. bij God!" zeide Godfrey, dio zijn ton den op elkaar klemde cn zich heel trotsch voelde. Zij dachten er geep van beiden aan, dat, toen zij trouwde, hij een slungel van zestien was. Langzamerhand keerden zij tot de werkelijk heid terug. „Ais ik juffrouw Mulder was, die niemand kent, zouden we crgenl een verborgen nestje kunnen hebben. Dat zou gelük beteelcencn en het zou niemand hinderen. Moar ik benn Lady Edna Donnithorpe, verwant aan den halvcn adel cn van gezicht bekend aan iedereen, die wel eens een geïllustreerd blad inkijkt." „Waarom niet alles in den steek loten?" vroeg Godfrey, recht voor zich uit op dien somberen, bijna verlaten weg kijkend. „Je loopbaan Hij vervloekte zijn loopbaan „Hoe zou jc je post als soldaat kunnen ver inten? Je doet mannenwerk voor jc land/' ,J3e duivel hale het." „Wat?" „Die hcele, beroerde wereld!*" bromde hij, terwijl hij aan het stuur rukte, om een botsing met een motorbus te vermijden. Weer kwamen zij terug op het hoofdfeit van zijn soldaten- plicht. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1