ELECTRISCHE KACHELS F.H.Lomans mis m aömïiëii:: DE EEMLANDER" BUITENLAND. DAMES EH KIKDER MODEHUIS „L'HIROWDELLE" FEUILLETON. Terug in het Beven. 22® Jaargang No 237 ABONNEMEKTSPRUS 7??Ón T loort 1 2.10, Idem lianco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, aixonderlijkc nummers G.05. AMERSFOORTIC1 Maandag 7 April 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2A. POSTREKENING K". 47910 T6L.INT.SI3. van 1 4 rege's 1.05 J met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienslaanbic- dingen en Licidadigheids*adve.tcnti2n voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooiaeelige bepalingen voor het ndvericcren l'.cnc circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTRóLE DER GEALLIEERDEN. De gezantenraad bespreekt de Duitschc nota. P a r ij s, 5 April. Havas.) Do gezanten- raad heeft het Duitsche antwoord nopens de militaire controle besproken. Hij besloot de aandacht der geallieerde regeeringen op dot antwoord te vestigen. H o v a s meldt, dot de raad van gezanten het het beste acht geen enkele medcdccling te doen over de gcdachtenwisseling, die gisteren heeft plaats gehad over de Duitschc nota betreffende de militaire controle, voordat de respectievelijke regeeringen er kennis van hebben genomen. De perscommentaren vertegenwoordigen dan ook alleen dc persoonlijke opvattingen der schrij- DE SCHADELOOSSTELLING. De rapporten der deskundigen. P a r ij s, 5 April. (B. T. A.) De commissie- Dawes heeft vanochtend kennis genomen van den definitieven Engelschcn tekst van het Fran- sche rapport. Er moeten nog enkele wijzigin gen in worden aangebracht. Dc definitieve datum van de overhandiging aan de C. v. H. zal worden vastgesteld. Die zal waarschijnlijk Dinsdag zijn. j Marx over dc rapporten der deskundigen. Barmen, April. (\V. B.) Rijkskanselier Marx verklaarde heden in ccn verkiezingsrede, dat de Duitschc regcering de rapporten der ex perts met alle nauwgezetheid en terdege zal on derzoeken cn nagaan of dc daarin vervatte con clusies en uitspraken cn de berekende prestaties van het Duitschc volk te drogen zijn. De regeering zal slechts die prestaties aanvaarden, die wer kelijk door het Duitschc volk met inspanning van alle nationale economische krachten kun nen worden opgebracht Marx wendde zich ten scherpste tegen dc op zweeping van de nationale hartstochten door de rechts-radicale kringen, cr aan toevoegend: Koel overleg moet ons duidelijk maken, dal, nu wij den oorlog verloren hebben, de lasten, die ons bij het sluiten van den vrede zijn op gelegd, door ons gedragen moeten worden, voor zoover dat in ons vermogen is. Tenslotte stelde Marx met alle beslistheid vast, dat het streven der nationalistische fan- lasten door de belcedigende houding van Frank rijk cn België ten zeerste in <ïc hand is go- werkt Hij kritiseerde de houding der Fransche pers, die elk woord, dat de gerechtvaardigde nationale gevoelens van het Duitsche volk ver tolkt, verdraait tot een nationalistisch exces cn reactionair geschreeuw. Wanneer aldus dc kanselier dc a.s. rijksdag door toeneming der extremistische partijen niet in staat zou zijn tc werken, dan zou de ongebreidelde onderdruk king van Duitschland door Frankrijk daar groo- tendecls de schuld van zijn. Minister Hamm over het herstel. Berlijn, 6 April. (W.-B.). De minister van economische zaken Hamm, verklaarde aan de Kölnische Zei lung op een desbetreffende vraag, dat het Rijnland en het Roergebied door spe ciale belastingen, voortspruitende uit de Micum- verdragen, maandelijks ongeveer 100 millioen goudmark moeten opbrengen en dientengevolge is er geen sprake van loon enden Duitschcn ar beid. Men moet afzien van de gedachte om de herstelkosten uit die provincie te kunnen halen. De douanerechten van het bezette gebied moe ten aan Duitschland worden teruggegeven. Ook in het buitenland heeft men ingezien dat de oor logsschuld slechts uit een meerderen uitvoer kan worden betaald. Daarom moeten zoowel de sdhuldeischers als de schuldenaren te zamen er voor opkomen dat Duitschland weer vrijen toe gang tot de wereldmarkt krijgt cn door handels verdragen nieuwe wegen voor zijn handel kan openen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Geen uitbreiding dor bezetting P a r ij s, 5 April. (Havas.) Havas spreekt formeel het Wolff-bericht tegen, dot cr Fran sche troepen ten noorden van Elberfeld zouden zijn opgerukt. Een dergelijke operatie schijnt zelfs niet 1e zijn overwogen. De maatregelen tegen dc na tionalistische organisaties. Dusseldorp, 5April (Havas.) Tal van bescheiden, die bij de huiszoekingen van giste ren in beslag zijn gekomen, stellen onomstoo- telijk militaire bedrijvigheid van verboden na tionalistische organisaties vast14 leden van de geheime vereeniging, genaamd „Schloget- ter-Kompagnie Essen" zijn te Essen gearres teerd. Zij hadden zich gecamoufleerd onder den naam van Wandelclub Columbia. Er wer den geen leden voor die club aangenomen, die niet eerste na hun militairen diensttijd watcn goedgekeurd door een officier van gezondheid van de rijkswfcerbaarhcid. Dc huiszoekingen worden voortgezet. De arbeiders en dc Micum. Dusseldorp, 5 April. (Havas.) De Duitsche arbeiders van de mijn Liblar hebben bloemen aangeboden aan den directeur van de Micum, die dc Duitschc directies verving en hebben hem gezegd, dat zij zijn vertrek zeer betreurden. Een zesde van Duitschland's bevol king onder vreemde heerschoppij. Berlijn, 6 'April. (W. B.) Blijkens offici- euse cijfers bedraagt de bevolking van de oude bezette gebieden. Roer- en Saargebicd, in ronde cijfers uitgedrukt 11 millioen. Bijgevolg bevindt zich het zesde deel der Duitsche bevolking on der vreemde heerschappij. Er zijn nog steeds 110,000 verbannen. Het aantal politieke gevan genen bedraagt nog altijd 1200. Verlenging der verdrogen met dc Micum. Zaterdagochtend werd blijkens den Berlijn- schen Tel.-correspondcnt, van officieuze zijde het gerucht bevestigd, dat dc Micum-verdrn- gen zullen worden verlengd cn zulks voor dc periode, welke b'gt tusschcn den 15en April a.s. en den dag, waarop een definitief resultaat der onderhandelingen over het rapport van de com missie van experts tc Parijs zal zijn bereikt. VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN PRESIDENT VAN WURTEMBERG. Stuttgart, 5 April. (W. B.) De eerst volgende zitting van den landdag wordt Dinsdag a.s. gehouden, met als eenig punt der agenda verkiezing van den staatspresident. DE BEIERSCHE VERKIEZINGEN. Munchen, 6 April. (V. D.) Volgens de hedenavond beschikbare gegevens over den uitslag der verkiezingen voor den Beierschen Landdag, die heden plaats vinden, schijnt het, dat het Völkische blok, de uiterste nationalis ten, onder leiding van Hitler in Münchcn zeer groote successen behaald heelt. Dc uitslagen uit de provincie zijn nog niet bekend. De successen van de partij van Hitier zijn voornamelijk behaald ten koste van de Beiersche volkspartij, vroeger de sterkste partij in den Beierschen landdag. Ook dc socialisten hebben zetels gewonnen en h^t schijnt, dat de communisten eveneens een grooter aantal vertegenwoordigers in den landdag zullen krijgen dan voorheen. EEN KABINETSCRISIS IN WURTEMBERG. Stuttgart, 5 April. (W. B-) De Landdag heeft vandaag een voorstel van het centrum aan genomen om de benoeming van zeven districts- bestuurders tot 15 Juni uit tc stellen. Voor het vooistel stemden de rechterzijde, het centrum cn de volkspartij. Hierop zijn president Hicber en dc ministers van financiën, binnenlandsche zaken en justitie afgetreden. DE DEMOCRATISCHE PARTIJDAG. Weimar, 5 April. (W.-BHeden begon hier de democratische partijdag. De zwart- rood-gouden vlaggen vóór de vergaderzaal wer den door de nat-.-socialisten afgescheurd en vernield- BEDUIDEND LAGER ZIJN DE PRIJ ZEN ONZER CONFECTIE EN MODE ARTIKELEN DAN ELDERS, EEN BLIK IN ONZE ETALAGES OVERTUIGT U DAARVAN EN MAAKT U TOT EEN GE REGELDE BEZOEKSTER ONZER ZAAK. WAAROM ZOUDT OOK GIJ VAN DEZE LAGE PRIJZEN NIET PROFI- TEEREN? HET BETEEKENT GROOTE BESPARING OP UWE UITGAVEN. VERKOOP k CONTANT. 16-18 Lannestraat Amersfoort Dtrechtschestraat 15 Telef. 483. EEN GEVECHT TUSSCHEN DEUTSCH- VÖLKISCHEN EN COMMUNISTEN. Frankfort, 5 April. (W. B.).In een heden gehouden verkiezingsvergadering van dc Dcutsch-Völkisohe Partei, waar de vroegere rijksdagafgevaardigde Wulle het woord voerde, is het tot een vechtpartij gekomen tusschcn Deutsch-Völkischcn cn communisten, die elkaar met stoelen en gummistoeken te lijf gingen. Door dc communisten werd een bom in de zaal geworpen, waardoor ongeveer acht personen werden gewond. Het gelukte de politic ten slot te de partijen te scheiden en dc orde te her stellen DE STAKINGSACTIE VAN HET SPOORWEGPERSONEEL. Hamburg, 5 April (W. B.) Dc toestand met betrekking tot dc spoorwegstaking te Ham burg is verscherpt. Tot dusver zijn cr meer dan 50C0 arbeiders wegens weigeren van het ver richten van arbeid volgens den dienstrooster ontslagen. Een deel van dc arbeiders is een sympathie-staking begonnen Het treinverkeer kan worden gehandhaafd. Meer dan 700 man van d" technische noodhulp zijn in dienst ge steld. De aanneming van vrachtgoederen is stop gezel. B e r J ij n, 5 April. (N. T. A. Draadloos). Het rijkskabinet heeft de door het rijksministerie van verkeej met de vèkvereenigingen overeen gekomen vernooging van de looncn der spoor wegarbeiders van dc hand gewezen. B c r 1 ij n, 5 April. (W. B.) Het rijkskabinct heeft zich vandaag bezig gehouden met de loon regeling voor de spoorweg-mannen. De loonsver- hooging kon om redenen van cconomischen aard niet worden toegestaan. Op grond van ccn een nieuw bemiddelingsvoorstel zullen de onderhan delingen met dc vakvercenigingen worden voort gezet. REI GTE. KARDINAAL MERCIER 50 JAAR PRIESTER. Brussel, 5 April. (N. T. A. Draadloos). Dc vermaarde kardinaal Mercier heeft heden zijn vijftigjarig priesterfeest gevierd. FRANKRIJK. DE PENSIOENWETTEN. Par ij s, 5 April. (Havas). Do Kamer heeft bij handopsteken dc geheele wet op dc pen sioenen aangenomen. Bij de bespreking ver zekerde Poincaré, dat cfc regecring het geheele cn volstrekte evenwicht van de begrooting vil, geen enkele vermeerdering van de uitgaven zal aanvaarden, haar inkomsten met geen centime zal overschrijden cn van reglementaire beslui ten alleen gebruik zal maken om bezuinigingen tc verwezenlijken. P a r ij s5 April. (Havas). De Kamer heeft bij handopsteken het wetsontwerp aangenomen, waarbij aan de rijxsnrbeiders en hun weduwen !t.n Weezen ccn pensioen-stelsel wordt toegekend, overeenkomende met dat voor de ambtenaren. DE FRANSCHE VLOOT. Parijs, 5 April. (Havas). Dc financieolc commissie uit den Senaat heeft, na den minister van financiën gehoord tc hebben, het wetsont werp om 10 vlooteenhcdcn op stapel te zetten, goedgekeurd. TER BEVORDERING VAN DEN HANDEL, P a r ij s, 5 April (B. T. A.). Do minister van landbouw zal in overleg met den minister van handel onverwijld verschillende maatrege len nemen, ertoe Strekkende den handel cn den uitvoer te vergemakkelijken. Sommige rechten zullen worden opgeheven, andere verminderd. BOTSING TUSSCHEN TWEE VLIEGTUIGEN. Dc bestuurders gedood. Straatsburg, 0 April. (B. T. A.) Boven de Stroatsburgsche voorstad Neuhof zijn twee vliegtuigen met elkander in botsing gekomen. Zij stortten omlaag en werden verbrijzeld. De beide bestuurders werden gedood. GRANAATëON TPLOFF1NG. Drie dooden. Uit Cherbourg wordt aan dc Cctem thans voor den derden keer oen ontploffing op het demontceringslerrein gemeld. 240 granaten, ge vuld met mcliniet ontploften, waardoor 3 man nen werden gedood cn velen gewond. ENGELAND. VOOGDIJ IN ENGELAND. Londen, 5 April. (N. T. A. Draadloos.) Gisteravond heeft een interessant debat plauts gehad in het Lagerhuis over dc tweede lezing van het voogdijschap volgens dc kinderwet, die handelt over de rechten cn verantwoorde lijkheid van ouders ton opzichte van dc op voeding, verzorging cn onderhoud van hun wettige kinderen. Dc wet bepaalt, dat dc moc- dvr vun olie wettig kind sunien met den vader voogd zal zijn voor alle gevallen cn even groot gezag cn rechten en verantwoordelijkheid krijgt en dot de ouders van elk wettig kind beneden zestien jaar aansprakelijk zijn voor het onder houd en de opvoeding van het kind overeen komstig htmno middelen. Voorheen had dc wettelijke verantwoordelijkheid alleen dc vader van het kind De wet werd gesteund door de vrouwelijke leden van alle politieke partijen. De regvering is tegenover dc wet welwillend gezind en de vroegere ministers, zoowel de liberale als van do conservatieve pertijen Sir John Simon cn William Bridgcman gaven hun instemming met de wet te kennen. Namens dc regecring werd medegedeeld, dat dc wet ook zoo spoe dig mogelijk na Pasehen in het Hoogerhuis zou worden ingediend. DRAADLOOZE TELEFONIE OP BRITSCHE SCHOLEN. Londen, 5 April. (N. T. A. Draadloos.) Gisteren is in saxenwerking met den Londcn- schcn graofschapsraad voor het eerst ccn proef genomen op ©enigszins uitgebreide schaal in zake dc mogelijkheid de droadlooze telefonie te gebruiken als een hulpmiddel bij het onder wijs op school. In meer dan 70, meest lagere, scholen, inaar waaronder ook ccn paar parti culiere scholen, waren luidsprekers geplaatst cn een lezing van Sir Henry Walford Davics over schoolmuziek \osrd aan meer dan tien duizend kinderen overgebracht. Het onzicht bare auditorium luisterde met aandacht en toonde groote belangstelling in deze lezing en de muzikale toelichting. Dc minister van on derwijs, C. P. Trcvylian, verklaarde zeer ge troffen te zijn door de mogelijkheden van deze manier van lezingen houden. DE DREIGENDE UITSLUITING IN HET SCHEEPSBOUWBEDRIJF. Londen, 5 April. (R.) De werkgevers in het scheepsbouwbedrijf hebben de mcdedcelin- gen, waarin zij de nationale uitsluiting op 10 April aankondigen tengevolge van dc ongere gelde staking in Southampton, aan dc arbeiders verzon'den. Maandag zullen den stakers voorstel len worden voorgelegd in dc hoop hen er toe tc bewegen het werk te hervatten. Da vooruitzich ten worden gunstig geacht. SLACHTOFFERS VAN HET SLECHTE WEER. Londen, 5 April. (N. T A. Draadloos.) Het slechte weer, dot in de laatste weken ook in Engeland gohcerseht hcirit, komt tot uit drukking in dc stcrftcopgovcn over het laatst© kwartaal. Dc Daily Mail geeft een opsomming van deze statistieken cn wijst cr op, dat eruit blijkt, dat in dc eerste dertien weken van dit jaar I0I62 meer personen zijn overleden in 105 steden en gemeenten, waarvan men over dc noodige gegevens beschikt, .don in hetzelfde tijdvak van verleden jaar. Influenza heeft het grootste onntal slachtoffers goëischt cn vervol gens zijn mazelen cn luchtpijpanndocningen voor de groote toeneming der sterfte verant woordelijk. AARDSCHOKKEN IN DERBySHIRE Londen, 5 April (R.) Gisteravond heb- J?en ernstige aardschokken plaats gehad in hol graafschap Derbyshire. Er zijn geen portonen gedood, maar cr is lichte schade aan eigendom men aangericht. De mijnstnd South Normonton leek op een gebombardeerde stad; schoorstec- nen werden weggeslingerd, enkele vielen door de doken heen, terwijl talrijke ruiten werden ver nield. De bevolking liep in paniek de straat op; sommigen dochten, dat er ccn ontzettende mijn- ontploffing had plaats gehad. ARBEIDERSONLUSTON IN BRITSCH-INDIË. Cownpirr, 5 April. (R.). Er hebben heden ernstige onlusten plaats gehad in de katoen- fabrieken wegens loon- cn bijsluggcsclullen. De arbeiders gooiden met stccncn en bedreven an- cjjrc wandaden. De polilnc moet to hulp wor- oen geroepen en op bevel van de ovcriieid het vuur openen. Daarbij zijn drie menschcn ge dood cn 34 gewond DE PEST IN VOOR-INDIË. Lahore, 5 April. (R.) De directeur van do volksgezondheid heeft verklaard, dat de pest ernstiger is dan' ooit sinds 1918- Hij schat het aantal sterfgevallen in Maart op ongeveer 25.000. Men verwacht, dot dc epidemie nog wel zes weken non zol houden. De regeling heeft 50 000 rocpijcn voor medische hulp toegestaan. SPANJE. HET DIRECTORIUM. Terug noor het burgerlijk regime. Madrid, 6 April (N. T. A. Draadloos). Men bericht, dnt de Staatscourant ccn besluit publiceert, waarin het directorium wordt ge machtigd om do voorlcopige militaire gouver neurs der provincies door burgers tc vervan gen. Dit is de eerste stap terug naar dc civiele regecring. BOTSING TUSSCHEN AUTO EN TREIN. Vier dooden. M a d r i<J, 5 A pril (B. T. A.) Een auto- vrachtwagcn van het vliegkamp Getafe, die 25 soldaten vervoerde, kwam bij het oversteken van een overweg in botsing met een trein. Vier soldaten werden gedood, vijf gewond. GRONDVERSCHUIVINFEN. Madrid, 5 Aprij. (N. T. A. Draadloos). Er wordt gemeld, dat hevige regens uitgestrekte grondverschuivingen hebben veroorzaakt bij het dorj Moncchil in de provincie Granada. Olijf- aanplantingcn zijn weggespoeld cn vele gebou wen ingestort. ITALIË. UIT DEN VERKIEZINGSSTRIJD. Fascistische successen. Rome, 6 A p r 11 (B. T. A.) Dc heden in ge heel Italië gehouden olgcmecne verkiezingen hadden in volmaakte orde plaats. Algemeen wordt verwacht, dat de nationale lijst ccn be langrijke meerderheid zal behalen. Buitcnspcrighccfen. Rome, 5 April. (B. T. A.). De Gdomalo d'Italiu verneemt uit Palermo, dat bij ccn vcr- kiczingsvergadering cp een plcón een bom is ontploft op een plaats, waar zich de politie op hield. Twee karabiniers cn een soldaat werden gedood. Aon dc Osservatorc Romano wordt uit Ti?ml Wijs zijn zij, die leven om zich vrij te maken van hun fouten. FR. DE GROOTE. mi 'm i ifr Naar het Engelsch ran WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. SÈSt 64 „Wat bedoelde hij daarmede?" „Dot ik, op zijn leeftijd, ook bereid was met een getrouwd man weg te loopen." r,Wou jo dat?" „Ik geloof l.'et wel," antwoordde zij met een moe glimlachje. „Dat was een heel andere zaak." „Niet uit een "oogpunt van moroliteitl" „Laat de moraliteit naar de maan loopenl" Zij lachte ondanks hoor smart. Het was zoo iets echts voor hem. Als hem iets in den weg kwam, liet hij het naar dc maan loopen en be schouwde hij het als nietbestaande. Hij bleef onrustig op en neer loopen; bij het zien van zijn jas en vest, trok hij ze vlug aan, alsof hij het jonge paar wilde gaan volgen. „Wet ga je doen vroeg zij ,Jk weet het niet," antwoordde hij, terwijl hij halverwege ophield met het dichtknoopen van zijn vest. „Het beroerde van de zaak is juist, dat ei niets ean te doen valt" Op dat oogenblik deed Quong Ho schuchter de deur oper. „Zult u mii het eerste half uur noodig heb- èen?" „Ja natuurlijk. Kijk eens!" Hij wees met zijn hand naar de met papieren bedekte tafel. „We moeten vanavond op de pers." Quong Ho keek op zijn horloge. „Dot spijt mij, want nu weet ik heusch niet wat ik doen moet. Ik heb kapitein Godfrey beloofd om vijf uur zijn koffer aan het station te brengen." Er kwam een glimlach op Baltazar's gezicht en hij wisselde vlug een blik met Marcelle. „Welk station?" „Waterloo." „Ik dacht, dat hij alles in zijn auto medege nomen had." „Hij heeft mij gezegd, sir, toen hij mij in den hall riep, dat hij den auto aan Waterloo Sta tion niet kon stallen." „Je, dat is zoo." „En daarom moet ik den koffer in een taxi naar Waterloo brengen. Baltozar knikte goedkeurend en in zijn oogen kwam de humoristische schittering, die Quong Ho nooit verklaren kon. „Het is heel gelukkig, dat je het me gezegd hebt, Quong Ho. Ik zou mijn zoon nog gTaag even spreken vóór hij weggaat. Ik zal zijn kof fer wel brengen, dan kan jij met je werk door gaan. Misschien wil je wel even een taxi voor me laten halen?" „Dat zal ik zelf wel doen," zeide Quong Ho, die zooals gewoonlijk een hoffelijke buiging voor Marcelle maakte en dan wegging. Baltazar pakte haar bij haar armen, lichtte haar van haar stoel op. lachte uitbundig en gaf haar een hartelijken kus de eerste na twin tig jaar. Zij begreep er niets van. „De Heer heeft hem in mijn handen overge leverd!" riep hij uit. „Do sterren in hun loop strijden voor het Huis van Baltazar." I „Wat wij je gaan doen?" vroeg zij, „De beest spelen!" Tien minuten late- voriiet Baltazar grimmig lachend het huis. Doei handig manocuvreercn had hij Quong Ho op het laatste oogenblik naar Marcelle gestuurd. Godfrey's bagage naar de eetkamer gebracht cn was zonder deze weg gereden. Als de verliefde jonge man niet naar rede wilde luisteren, moest hij maar heel on romantisch zonder tandenborstel cn pyjama's na^r het hutje op de hei gaan. Le ridicule tue. De jongen zou hem eerst haten, maar later zegenen. In Frankrijk zou hij geen tijd hebben om dwaasheden te doen. De gedachten van den heerschzuchtigen man namen een snelle vlucht. De dame zelf zou den jongen man genezen. Daar zou hij voor zorgen. Als hij Lady Edna Donnithorpe niet breken kon, dan was hij John Baltazar niet. In zijn bezorgdheid voor de eer volle carrière van den jongen wierp hij alle mogelijke emoties der vrouw over boord. De taxi hield aan het einde van een lange rij rijtuigen bij den ingang van het station stil. De zomeruitlocht uit Londen begon juist en het buitenperron was, vol met pakjesdragers, hend- wagens, passagiers cn bagage. Bij het plaats bureau zag hij Godfrey niet. Hij liep noar de verschillende ingangen naar de perrons, tot hij hem eindelijk met een arm vol tijdschriften uit den boekenkiosk zag komen. Glimlachend ging Baltazar naar hem toe. Het gezicht van zijn zoon betrok. ,Jk had niet verwacht u hier te zien, sir." „Als jc de gewoonten en de zeden van een land bestudeeren wilt, gaat er niets boven een groot stotion. Daar ga ik bij voorkeur naar toe." „Het is nogal benauwd onder dit glazen dak. vindt u ook niet?" „Ik heb er geen last van jongen," antwoord de Baltazar vr ooi ijk. „Wat een gelukkig toe val, dat ik juist Waterloo gekozen heb. Nou kan ik je op den trein brengen. Tusschcn twee haakjes, waar ga jc naar toe?" „Den kant van Southampton uit, sir, zeide Godfrey stijfjes. trJc hebt ccn hccle boel lichte lectuur bij je." „Ja, een heelc boel." Baltozar keek vlug noar dc vertrekuren der treinen in de richting Southampton. „Je trein gaat om 5.45, zie ik. Je bent rij kelijk vroeg." „Ja sir. Het duurt nog zoo lang voor de trein vertrekt, dat u heusch niet wachten moet." „Dat jiomt er heelcmoal niet op aon, jongen. Tijd is geen bezwaar." „Het spijt mc, det ik onbeleefd moet zijn, sir maar ik heb een afspraak," zeide Godfrey ten einde raad. „Een dringende afspraak." „Oh!" „En ik moet buiten het station wochten. Quong Ho brengt mijn koffer en ik zou hem niet graag misloopen." Hij deed een stap vooruit, maar een ironische schittering in de oogen van zijn vader, deed hem weer stilstaan. „Quong Ho brengt je koffer niet. Ik ben in zijn plaats gekomen." Godfrey richtte zich in zijn volle lengte op. „Ik begrijp het niet Bent u zoo vriendelijk ge weest mijn bagage te brengen?" „Neen," antwoordde Baltazar kalm. „Die steat op den grond in de eetkamer." „Uw bemoeizucht met mijn zaken is onver dedigbaar, sir,!' zeide Godfrey, bleek van woede. „Mogelijk. Tenzij wij het principe aanvaarden van het doel, dat de middelen heiligt." „En wat is dat doel, als ik vragen mag?" „Je t© beletten dwaasheden te doen." De jonge man keek hem vijandig aan. Bal tazar voelde zich trotsch door die houding. Een jongen met spirit in zich. „Marcelle is u zeker komen vertellen wat ik haar in vertrouwen medegedeeld heb. Door haar mijn vertrouwen te schenken heb ik een groote dwaasheid begaan, dat geef ik dadelijk toe. En wat mijn plannen betreft, ik kon niet inzien wat u die aangaan." „Het is de vernietiging van jc carrière cn van je geheele leven," antwoordde Baltazar kelmee- rend. „En je toekomst beteekent voor mij zoo veel, dat ik alles eer, fatsoen, zelfs jouw liefde, die ik acht gewonnen te hebben zou opofferen om te zorgen, dat je in ieder geval zonder smet of blaam naar Frankrijk goat." Maar in zijn woede lette Godfrey niet op het dringend smeekende in zijn toon. Hij was ver kocht en verraden. Alleen door zijn soldaten discipline bleef hij uiterlijk kglm. Voor de vele menschcn, dje langs hem kwamen, had de hou ding van geen van beiden iets bijzonders. Bal tazar bracht verdere argumenten te berde. Hij durfde echter niet te zinspelen op zijn grap over het onromantische gemis van tanden borstels. Daarvoor was de zaak tc ernstig. „Ik ga met geen enkel van uw argumenten mede," zeide Godfrey eindelijk. „Bovendien bon ik mijn eigen meester. Tk ben ti dankbaar voor veel hartelijkheid cn uw toegenegenheid on derschat ik volstrekt niet. Doch doarmede is het afgeloopen. Per slot van rekening hebben we elkaar een jaar geleden als vreemden ont moet. Ik heb mijn leven geleid, zooals ik dat verkoos, en ik zal het leiden, zoools i!c het ver kies. Lady Edna kan dadelijk komen. Ik moet u uit olledaagsche kieschheid vragen mij mijn eigen weg te laten gaan." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1