AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMEHISPRIJS f"v;or An"n' DE EEMLANDER" PHÜS DER ADVERTEHüEH met inbegrip van een BUITENLAND. T*">. L' HIRONDELLE" FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 240 loort 2 10, idem iianco per posl 3.—, per weck (met oratis verzeker ng legen ongelukken) f 0.17aizondeilijke nummers Cj05. directeur-uitgever: j. valkhoff. bureau. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Donderdag 10 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb-c- dingen en Licidadigheids-advc tcntiZn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooidccligc bcpalinvcn voor het advcrieeicn tenc ciicu.vrc, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- DUITC' TT A ts DE INHOUD VAN DE RAPPORTEN DER DESKUNDjpEN. Het moratorium. Par ij s, 9 April. (Havas) De deskundigen zijln van oordeel, dat een leuning van 800 mil- lioen gouden marken Duitschlnnd in stoot zou stellen de eerste vijf annuïteiten te betalen van één milliard, 1220 millioen. 1450 millioen, twee milliard en 2500 millioen gouden marken, ver kregen uit de ponden van bepaalde budgetnire inkomsten. Van TQ20'30 of zullen de annuïtei ten geleidelijk de 2500 millioep overschrijden, naar gelang van de Duitsche welvaart De be dragen in gouden marken, die de door het vre desverdrag opgelegde losten dekken, zullen wor den opgebracht: (T.) uit de Duitsche spoorwe gen (het eerste jaar 200 milliorn tot een maxi mum van 660 millioen von 1925 af); (2.) uit een hypotheek on de Duitsche industrie, besrin- nond met T25 millioen tot een bedrag van 300 millioen; (3.) de belastingen on het spoorweg vervoer tot een bedrog van 290 millioen en int de algemeene begroot:ng van bet Duitsche rijk. De deskundigen wijzen het denkbeeld eener al gemeene contróle op de Duitsche financiën van de hond. daar zij haar niet doeltreffend achten, maar zij zullen de contróle in bet buitenland toe vertrouwen aan organen, die de stabiliteit van de Duitsche munt en de betaling van de finon- cieele lasten van het verdrag verzekeren. Dc goudbank. Een belangrijk element in het systeem zal de Goudbank zijn, die in Berlijn zal zetelen met een kapitaal van 400 millioen, waarvan TOO millioen aan de Rijksbank komt en de rest bij het Duit sche of buitenlnndsche publiek zal worden ge plaatst. De goudbank moet geleidelijk de renten- bank in zich opnemen; zij zal biljetten uitgeven, welker dekking een derde zal bedrogen, vrijelijk inwisselbaar tegen goud De voorschotten aan het Rijk zullen tot TOO millioen worden beperkt en een strikt tijdelijk karakter dragen; de voor schotten aan de spoorwegen worden op ten hoogste 200 millioen gebracht. De algemeene raad, die een waarlijk administratieve raad zal zijn, bestaande uit zeven Duitschers, zeven vreemdelingen, t. w. een Engelschman, een Franschman, een Italiaan, een Belg. een Ameri kaan, een Nederlander, een Zwitser, zal de Duitsche directie controleeren. Deze raad zal met een meerderheid van npgen stemmen, waar toe minstens zes vreemdelingen moeten behoo- ren, een commissaris benoemen, die discretio- naire bevoegdheden zal hebben en toezicht zal houden op de administratie, de reserve, het uit geven van biljetten. De algemeene raad zal met een meerderheid van drie vierden der stemmen kunnen besluiten om den metaalvoorraad en het bureau van biljetten-uitgifte naar een neu traal land over te brengen. De spoorwegen tot ccn naamloozc vennootschap hervormd. De Duitsche spoorwegen zullen een noamloo- ze vennootschap worden met een kapitaal van 26 milliard, verdeeld in twee milliard preferen te aandeden waarvan een vierde voor het Duitsche Rijk dertien milliard gewone aan deden vooi het Duitsche rijk en elf milliard obligaties, opleverende 660 millioen voor de Commissie van Herstel. De raad van beheer zol minstens vier vreem delingen bevatten, die de Comm. vertegenwoor digen. Deze zal door middel van een trustee- commissaris, door haar gekozen, toezicht uit oefenen. Een internationaal comité van des kundigen zal een hypotheek op de industrie or- ganiseeren ,die ten behoeve van de Comm. van Herstel vijf milliard 5 obligaties zal moe ten opleveren, aflosbaar in honderd jaren cn <Üc door het budget van het Duitsche Rijk zal worden gewaarborgd. Duitschland zal deze waarborgen verstrekken in douanerechten, een monopolie op alcohol, belastingen op bier, sui ker, tabak onder beheer van een speciaal com missariaat. Deskundigen zullen dc middelen na gaan om de Duitsche betalingen over te bren gen zonder de geldmarkt te verstoreneven wel zullen zij beperkingen of tijdelijke schor singen der betalingen voorstellen, terwijl zij zal verbieden den wederuitvoer van leveringen in notura. De deskundigen verklaren, dat hun voorstel len het herstel van de fiscale en economische eenheid Duitschland veronderstellen, er aan toevoegende, dot, indien politieke garanties en sancties als wenschelijk zijn beschouwd, de ze buiten hun competentiejiggen. Ook zijn zij in de kwestie van de militaire bezetting niet bevoegd. In elk geval veronderstellen zij, dat geen vreemde organisatie de controlemaatrege len ,in hun rapport voorzien, zal belemmeren. Dientengevolge zullen dc maatregelen van thans, aangenomen, dat zij deze controlemaat regelen zullen belemmeren, worden opgeheven, of gewijzigd voor zoover noodig, zoodra Duitschland met de uitvoering van het aanbe volen voorstel zal zijn begonnen cn zij zullen weer in werking treden, alleen in het geval bij klaarblijkelijk in gebreke blijven ten aanzien van de voorwoorden, die in gemeenschappelijk overleg zijn aangenomen. In een dusdanig geval is het duidelijk, dat het aan de schuldcischende regeeringen staat om met volkomen besef horer verantwoorde lijkheid te handelen, met het oog op haar eigen en do particuliere finoncieele belangen cn het plan tot uitvoering te brengen, den aard der sancties vost te stellen, ze toe te passen cn ze aldus te organiseeren, dot zij doeltreffend zijn. De deskundigen voegen er aan toe, dot, in dien het thans in de bezette gebieden van kracht zijnde economische stelsel gewijzigd wordt, zij eensgezind van oordeel zijn. dat de regeling der schadevergoeding verzekerd moet worden door passende productieve panden en stellen controle-methodes voor, die h.i. doeltreffend zijn, zonder het herstel der financicelc stabili satie te verhinderen. Het onderzoek naar de kapitaal- vlucht. P a r ij s, 9 April. (Havas.) Het rapport van het tweede comité van deskundiger, ondei lei ding van McKenno schat het bezit der Duit schers in het buitenland op 51 Decembo- T923 op acht milliaid gouden marken, bij benadering als volgt verdeeld 6750 millioen aan Duitsche kapitalen :n het buitenland, T200 millioen aan bui'enlendsch geld in Duitschland. De houding van het Duitsche volk ten opzichte van de be taling zijner schuldeischers heeft de vlucht der kapitalen geoccentueerd, hetgeen tot een ver breken van het budgetaire evenwicht cn tot de inflatie heeft geleid De deskundigen achten het nocdig de inflatie definitief stop te zetten door middel van het door het eerste comité voorge stelde pion. Het weer op orde brengen van de munt zal de repntrieering der Duitsche kapi talen ve'oorlooven. Het comité stelt voor om gedurende dc overgangsperiode de personen, die in aanmerking komen voor bestraffing, am nestie te vcrleencn en de Duitsche bezitters van buitenlnndsche geldswaarden voorrechten tc ver schaffen. Het comité heeft het nutteloos geacht een enquête tc houden onderr de buitenlondschc bankiers, door de Duitsche kapitalen ovei het algemeen verborgen zijn. Het hee't het totale bedTag van het Duitsche bezit in het buiten land op het oogenblik der oorlogsverklaring nagespeurd en dc uit ve.^chillcnde oorzaken voortspruitende vermindering von het bezit on derzocht, n.l. het deficit van de handelsbalans, rekening houdend met dc voordeden van dc exploitatie der tijdens den oorlog door de Duit schers bezette gebieden in België, Frankrijk, Roemenië en Polen. Het bestudce'de de torv neming van het Duitsche bezit in het buiten land tijdens den oorlog, verdeT dc veranderin gen tot 31 December en de toeming. die vooral voortsproot uit den verkoop van acht millia-d gouden mark op bankrekening, mede aan den verkoop van goederen, de waarde van eigen dommen, de uitgaven van toeristen in Duitsch land, de inkomsten en het bezit der Duitschers in de afgestane gebieden, enz. Aldus stelde het comité het cijfer van om en nabij acht milliard vost. Een verklaring von Borthou. Havas meldt, dat Barthou. de voorzitter von de Commissie van Herstel, bij de overhandiging der rapporten doo: de deskundigen hulde heeft gebracht aan de technische waarde van den arbeid der belanglooze mannen, die slechts ALS GE IN ONZE ETAIaAGES DE AR TIKELEN TOT ZEER LAGE PRIJZEN ZIET AANGEBODEN, OVERTUIGT ER U DAN TEVENS VAN DAT DE KWALI TEITEN MINSTENS ZOO GOED ZIJN ALS VAN DE AANMERKELIJK DUUR DERE ARTIKELEN WELKE GE ELDERS ZIET. DOE TOCH UW VOORDEEL, ONZE LAGE PRIJZEN GELDEN OOK VOOR U! VERKOOP CONTANT IN HET Dames- en Hinderhoeden en Confectiemagazijn 16-18 Lamestraat imsrsfoort verlangend waren den vrede te verzekeren door de eerbiediging van een billijk verdrag. Dc me dewerking der Amerikanen is een gebeurtenis, welker betcckenis de tijd vaststellen zal. De adviseerendc missie der deskundigen heeft ^cn nieuw tijdperk geopend tn de geschiedenis van een wankelen vrede, waarin de menschheid evenwicht zoekt. De C. v. H. zal thans haar bc- raadslagcndcn arbeid her vatten. Wij zijn ons van onze verantwoordelijkheid bewust, aldus Bar thou, en aanvaarden de moeilijkheden loyaal en met goeden wil, ons inspireerend op de conclu sies der deskundigen. Wij zijn een rechtbank, die geen overwinnaars en overoverwonnenen kent, doch slechts schuldeischers en schulde- De Duitsche kapitoolvlucht. Ter aanvulling van hetgeen wij reeds ontleen den aan Havas-telegrammen omtrent dc rap porten der deskundigen, laten wij hier nog bizonderheden volgen uit de samenvatting, wel ke do Britsche drnadlooze dienst geeft. Nu een onderzoek van verschillende factoren was dc commissie onder leiding van Mac Kenna tot de conclusie gekomen, dut het Duitsche bezit in het buitenland von allerlei aard met inbegrip van kapitaal in verschillende stoten von liqui diteit en von kapitaal, belegd in buitenlarrtischc ondernemingen, einde 1923 ten minste 5.7 en ten hoogste 7.8 milliard goudmark moest be dragen. Zij heeft uls gemiddeld cijfer 6% mil liard voor het totaal aangenomen. De commissie vestigt met name de aandacht op het buitenlnndsche geld, in Duitschland in omloop, dat, hoewel niet in bovengenoemde schatting inbegrepen, tsch in zooveel opzichten gelijk staat met een buitcnlandsche belegging, dot het niet over liet hoofd mag worden ge zien. „Men zou zelfs kunnen zeggen, -dot dit bedrag, dot wij op ten minste 1200 millioen goudmark taxeeren, het meest liquide is en het gemakkelijkst in buitenlandsche waarden kön worden omgezet." Aan den onderen kont moet men bij een be schouwing von Duitschlands financieele draag kracht niet uit het oog verliezen, hoe groot dc waarde is van bezittingen van vreemdelingen in Duitschland. Men kon aannemen, dat vreem delingen in Duitschland vaste goederen cn schuldvorderingen bezitten ter waarde van TOOO u 1500 millioen goudmark. In het tweede deel van het verslag zegt de commissie, dot de z.g. vlucht van het kopitoal een gevolg was van de gewone foctoren. In hoofdzaak werd zij teweeg gebracht, doordat de regeering verzuimde de uitgaven en inkom sten behoorlijk met elkander in overeenstem ming te brengen en door de groote leeningen en het uitgeven van papiergeld, die het gevolg waren van deze niet-sluitende begrootingen. In de tweede plaats was de kapitaalsvlucht toe te schrijven aan het optreden van speculanten en van vreesachtige beleggers, die hun marken omzetten in andere geldswaarden, terwijl zij, die goederen uitvoerden, het grootst mogelijke deel van de opbrengst van dien uitvoer bui tenslands lieten. De vlucht werd evenwel ver ergerd door de houding van het Duitsche volk ten aanzien van de betalingen aan de oor- logsschuideischers, hetgeen o.a. tot uitdrukking kwam in nieuwe en slimme pionnen en metho den tot het ontgaan van bepaalde beperkende wetteiijke voorschriften en tot het maskccren van het werkelijke eigenaarschap van deposi to's in het buitenland. Dc cenigc weg om een verderen uittocht van kapitaal uit Duitschland tegen tc gaan cn het tcrugkceren ervan aan te moedigen, is naar het oordcel van de commis sie, dat men dc oorzaken der onttrekking weg neemt. Er moet ccn eind worden gemaakt aan de inflatie. Als de uitgifte van papiergeld strikt beperkt blijft binnen de grenzen der nationule behoeften bij een stnbielen woardegrondslog, zol dc Duitsche bezitter van kapitaal in den vreemde zich verzekerd voelen geen schade tc zullen lijden door het terugbrengen ervnn, ter wijl dc speculant niet longer kan rekenen op winst uit het verkoopen van marken. Het geval van Oostenrijk heeft reeds aange toond, dat, als het nationale geld vrijwelge stabiliseerd is, de behoeften van den buitenlnnd- schcn handel de strekking hebben het builen- landsch tegoed te doen tcrugkceren. De commissie is van meening, <3ut, als men gehoor geeft aan de voorstellen der eerste com missie van deskundigen ten opzichte van het stobilisceren van het DuitschcJgetd, een belang rijk deel van het Duitsche wgocd, dot thans in den vreemde is, zol tcrugkceren. Terwijl dc commissie verder van mcening is dat speciale wetgeving tegen den uitvoer von kopitaal on- noodig is, zoodra Duitschlond zich weer op vaste basis bevindt, erkent de commissie, dat in het geval von Duitschlnnd een tijdperk van overgang noodzakelijk is, alvorens dc stabiliteit is verkregen en het vertrouwen herwonnen. De commissie doet daarom het denkbeeld non de hund gedurende deze periode voor eenigen tijd amnestie te vcrleencn van dc strafbepalingen volgens dc bestaande wetgeving en tevens bizon- dere voorwoorden aan te bieden voor inschrij vingen op buitcnlandsche leeningen, die In vreemd geld geschieden. V/el overwogen maat regelen van dezen aard zouden kunnen strek ken tot het verhaasten van den terugkeer van het kapitaal en voor het algeheel herstel van het financieel evenwicht in Duitschland, welke toestand een noodzakelijke voorwaarde is voor de betaling der schadevergoeding. EEN REDE VAN SCHACHT. Dresden, 9 April. (W. B.) Dr. Schacht, de president van de rijksbank, heeft vandaag in de vergadering van den bond van Duitsche in- dustrieclen een rede gehouden over den ccono- mischen toestand. Hij betoogde o.o. dot de eigenlijke oorzaak van Duitschland's tegenwoor- digen nood gelegen is in het gat in het Westen, waardoor den Duitschers kostboor goed en bloed wordt afgetapt. Men heeft het Duitsche economische leven nog gered, maar men mag thans, na db invoering van dc rentemark, liet voorhistorisch kurakter daarvan niet buiten be schouwing laten. De rentemark kan een over gang tot den gouden standaard worden ge noemd, zonder welken liet economische leven niet kan bestaan. De geheelc omloop heeft na het stopzetten op 30 Maar het bedrag von 3 milliard reeds overschreden. Daarbij komen nog dc in omloop zijnde buitenlnndsche deviezen. Het aanstaande resultaat van onze industrie blijkt daaruit, dat het aantal werkloozen in Duitschland sinds Januari is gedaald. DE BESCHERMING DER REPUBLIEK. B c r 1 ij n, 9 April. (W. B.) De rijksminister van binnenlandsche zoken heeft bij verordening dc bevoegdheden, die hem zijn toegekend met het oog op het bestrijden van tegen den staat gerichte handelingen, n.l. tot beperking van h«rt brief-, post-, telegram- en telefoongehcim, tol het verordenen van huiszoekingen, inbeslagne mingen cn beperkingen von het eigendom, ook toegekend aan de centrale autoriteiten der af zonderlijke landen en in Pruisen bovendien aon de Oberprüsidentcn. UIT HET BEZETTE GEBIED. Mislukte onderhandelingen tus- schen de Rijnlondcommissic en dc textielindustrie. Keulen, 9 April. (W. B.) Dc te Coblenz gevoerde onderhandelingen der textielindustriee- len uit de bezette gebieden met dc Rijnlond commissic omtrent de verlenging der textiel- overeenkomst hebben tot geen resultaat geleid. De door de Rijnland-commissie geëischtc nieu we lasten zijn veel zwaarder don de oude cn worden door de industrieelen ondraaglijk ge acht. Het voornemen bestaat de onderhandelin gen to hervuttcn. DE ONDERHANDELINGEN MET DE M1CUM. Berlijn, 9 April. (W. B.) De Commissie von Zes der Roerindustrieclcn is, nadat dc on derhandelingen te Dusseldorp met de Micum omtrent dc leveringsverdragen, die T5 April afloopcn, geen resultaat hebben opgeleverd, he den te Berlijn aangekomen, waar zij heden avond te zeven uur mot dc rijksregcering een besproking zal hebben. B c r lij n, 9 A p r i I. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Daily Herald heeft het Comité des Forges aan dc Quoi d'Orsay voorgesteld de verdrogen met dc Micum voorloopig met één maand to verlengen cn de kolenleveranties voor dit tijdperk door ccn leening tc financieren. Dusseldorp, 9 April. (B. T. A.) Volgons een officieusc Duitsche mcdcdccling hébben de industrieelen nnn vertegenwoordigers van de Micum verklaard, dat zij vóór alles waren besloten do exploitatie von hun mijnen niet te onderbreken cn dot zij dientengevolge bereid waren de leveringen op rekening van het her stel voort te zetten, op voorwaarde dat hun do financieele mogelijkheid daarvan bewezen wordt. DE AFGEWENDE SPOORWEGSTAKING. B c r 1 ij n, 9 April. (W. B.) Behalve dc on derhandelingen over de loonsverhooging heb ben er ook onderhandelingen over den werktijd plaats gehad lusschcn het ministerie von ver keerswezen cn dc spoorwegmanoen. Ook om trent deze kwestie is men het in dezen zin eens geworden, dnt de achturendng principieel is en kend. Met het oog op den bizondcr ernstigen toestond zal echter overwerk kunnen worden gevraagd. Er zol vier maanden lang 10 uren cn vier maanden 9 uren per dag worden gewerkt. De vakvcrccnigingcn hebben zich verplicht hun leden te oewegen het werk op zijn laatst mor gen tc hervatten. Neurenberg, 9 April. (W. B.) Do sta kende spoorwegmannen zijn heden weer aon het werk gegaan. Berlijn, 9 April. (W. B.) Volgens de Germania ontplooien do communisten een lo- vendige actie tegen dc overeenkomst met het spoorwegpersoneel. Ova" het algemeen luiden de berichten uit het Rijk omtrent dc hervating ven het werk bij dc spoorwegen gunstig. Men kan rekenen, dat het bedrijf over het algemeen reeds morgen. Donderdag, zonder wrijving zal functionncercn. HUGO STINNES' TOESTAND HOPELOOS. B e r 1 ij n, 9 A p r i 1. (V. D.) Naar uit kringen die nauwe voeling houden met Stinnes, ver nomen wordt, ondergaat deze op het oogenblik ccn ernstige, cenigszins gecompliceerde opera tic. B e r 1 ij n, 9 April. (V. D.) Dc toestand von Stinnes is hopeloos. Berlijn, 9 April (W. B.). Dc geruchten, die omtrent don dood von Hugo Stinnes dc rondo doen, worden niet bevestigd. BOTSING TUSSCHEN VÖLKISCHEN EN COMMUNISTEN. Maagdenburg, 9 April. W. B.) Onge veer 50 leden van dc „Stahlhelm" werden, toen zij in den nacht van ccn vergadering tc Diez- scherben naar huis terugkeerden, door commu nisten overvallen. Drie leden van dc Stahlhclm- vereeniging werden door revolverschoten zwaar gewond. De communisten nomen daarop de vlucht, maar dc politic wist 20 hunner, ofkom- stig uit Maagdenburg, tc arrestceren. FRANKRIJK. UIT DEN SENAAT. Dc verhouding tot Rusland. P o r ij s, 9 Apc i 1. (Havas.) De Senaat be raadslaagde over het door de Kamer aange nomen ontwerp tot het openen van een crcdiet von vijf millioen voor de in Rusland vastgehou den Frnnschen. Dc Monzic zette uiteen, dat zijn reis naar Rusland hem overtuigd hod von de noodzake- lijkhcid om betrekkingen aan to knoopen met de sovjet-regeering en stelde do regeering tal Now het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 67 Uk ben van idee veranderd, kruier. Ik ga niet. Breng alles maar weer hier." „Goed, madam De kruier vloog weg. Baltazar stak zijn han den in zijn zak. Zijn gelaat wos een grimmig masker. „Waarom haal je er jouw bagage ook niet uit?" hoonde Donnithorpe. „Wees toch niet zoo'n idioot," zeide Bal tazar. De vingers in zijn zakken trokken zenuw achtig en Lady Edna zag. een boosaardige schittering in zijn oogen, die haar deed hui veren .Hij had haar den nek wel willen om draaien. Waarom voor den duivel speelde zij het spel niet verder en ging zij niet naar het landhuisje en de oude vrouw? Hij los haar door en door. En bij zijn minachting voegde zich een gevoel van blijdschap. Godfrey was voor goed van haar bevrijd. Donnithorpe wendde zich nu tot Lady Edna „Je hebt je nog niet verwaardigd mij te zeg gen waar je naar toe ging." „Als je het zoo graag wil weten, ik was bij Sybil Manning op haar klein landhuisje in het New Forest gaan logeeren." „Hc;:sch?" zeide haar man en een schittering y*n triomf kwam in zijn gemeen© oogen. ^Na ben ik toevallig niet de idioot, waarvoor jij en Mr. Baltazar me hebben aangezien, en daarom heb ik Lady Manning opgebeld. Dat was het eerste, wat ik gedaan heb, nadat ik je brief gelezen had. Ik wist, dat je dadelijk naar haar toe zoudt vliegen. Zij kwam zelf aan de telep- hoon. Zij had niets gehoord van je en wist niets van je." „Natuurlijk," hoonde zij. „Maar," voegde zij eraan toe, den oorlog naar het land van den vijand overbrengend, Yzij weet alles omtrent jou. Alles, mijn vriend. En morgen znl de Eerste Minister het ook weten." „Ik ben vanochtend bij den Eersten Minister geweest," zeide Donnithorpe. „Ik heb hem alles verteld over mijn poging van Zoterdagavond in het belang der solidariteit. We zijn als de beste vrienden gescheiden en mijn positie is vaster don ooit." „En het artikel van Fordyce van van ochtend?" „Vanochtend kon ik me nog niet begrijpen waar de kerel de inlichtingen vandaan had. Maai wanneei ze er mij vanavond of morgen ochtend naor vragen" hij klopte op zijn borstzak „kon ik twee bronnen, die lekken, aanwijzen." Triomphantelijk sloeg de gemcene politieke intrigant zijn armen over elkaar. „Van ons tweeën," zeide Baltozar, „ben jij naar het mij voorkomt, de grootste ploert." „Wat jij denkt laat me volkomen koud," ant woordde Donnithorpe. „Wat mij interesseert is het feit, dat mijn vrouw in het New Forest bij Lady Manning wilde gaan logeeren, terwijl Lady Manning in Londen is, en dat zij, wan neer ik haar toevallig hie rmet jou vindt, be sluit toch maar niet naar het New Forest te gaan." Lady Edna kreeg een kleur van woede. Zij was van alle kanten door dien mageren, grijzen kerel, dien zij verachtte, verslagen. Zij had ge handeld als ccn dom kostschoolmeisje. „Waar ben je van plan nu naar toe te gaan?" vroeg Donnithorpe. Zij spuwde haar venijn tegen hem uit. „Dat kan me niet schelen, als ik jou maar niet zie. Ja, ik wou alleen naar Sybil Manning's land huisje gaan. Ik wou zoo ver mogelijk weg zijn van jou en al de walgelijke indrukken der paar laatste dagen. Maor thans zou alles bedorven worden door deze afschuwelijke beleediging. Ik zal vannacht bij mijn moeder en morgen naar Moulsford gaan." „Het is mij hoogst aangenaam te "hooren," antwoordde Donnithorpe scherp, „dat je er niet over denkt naar mijn huis terug te gaan. Ifr denk niet aon vergiffenis." „Ik zie mijn kruier," zeide zij. Mr. Baltazar, wilt u zoo goed zijn mij in een taxi te helpen?" •„Neen, dat zal hij niet. Je zult in mijn auto gaan! Dreigend ging Baltazar voor hem staan. „Je blijft hier," zeide hij, „of anders zal ik je, zoo waar als God leeft, vermoorden." En met Lady Edr.a volgde hij den kruier. „Ik ben u een schuld van dankbaarheid ver schuldigd, die ik niet terug zal kunnen betalen." Hij voelde zich zonder genade tegenover haar. „U laat dien jongen verder met rust, ver staat u? Het heeft maor een hoor breedte ge scheeld of u had zijn leven vernietigd. En het staat nog zeer te bezien, of die haar breedte hem redden zal." „Ik zo! alles wal in mijn vermogen is, doen begon zij. „Om Godswil, doe als het u blieft niets meer. Houd uw mond. U hebt misdad:g de eene dwaasheid op de andere gestapeld. U hebt ge noeg gedaan,' „Maor u „Ik kan voor mezejf zorgen cn voor den jongen, als u u kolm houdt. Moar denk u goed in den nieuwen toestand inl Ik ben uw min naar. Wc hebben dat beiden tegenover een man bekend. U moet dat feit niet uit het oog ver liezen. Begrepen? Als u tracht nogmaals met Godfrey in aanraking te komen, dan brengt u hem voor den krijgsraad. Gedegradeerd cn waarschijnlijk tot gevangenisstraf veroordeeld. En dan, bij God, zal ik geen medelijden meer met u hebben!" Aldoor pratend kwamen zij op het buitenste perron en wachtten daar op de taxi, die de kruier ging halen. „Als Edgar een proces tot echtscheiding be gint Hij is wraakzuchtig fluisterde zij. „Dat, zal hij niet, als u geen verdere malle streken uithaalt. Ik zou u aanraden niet tus- schenbeide te komen in mijn spel." De kruier kwam met een taxi cn zette er de bagage van Lady Edna in. Doodsbleek en ang stig stapte zij in. Godfrey hod haar genoeg over zijn voder verteld, dat zij het onbuigzame ka rakter van den man begreep. Zij huiverde en haatte hem. Baltazar liet zich naar huis rijden en ging re gelrecht naar Godfrey's kamer. Deze was druk aan het schrijven. Toen de jonge man opsprong, zag zijn kalm oog de schrijftafel bezaaid met verscheidene blaadjes postpapier. „Je schrijft zeker aan haar?" „Dat is toch zoo onnatuurlijk niet," antwoord de Godfrey met stijve vijandigheid. „Waarheen wil je jc brief adresseeren?" Godfrey keek in de duivclsche oogen en zog, dat het geen ijdcle cn impertinente vraag was. Bovendien had hij een heel opgewonden uur doorgemaakt, verteerd door bittere teleurstel ling en machteloze woede cn zijn hersens mar telend met gissingen over wat er gebeurd was. „Waar is Lady Edna, sir?" vroeg hij. „Zij logeert bij Lady Dunstable." „Hoor moeder?" „Gravin Dunstable is, geloof ik, hoor moe der," zeide Baltazar, die zich in een stoel liet vollen en zijn voorhoofd afveegde. „Waarom voor den duivel zet jc geen raam open?" „Ik heb er niet aan gedocht," zeide God frey, terwijl hij het raam ging openzetten. Baltazar vulde zijn longen met de frisschore lucht. „Zoo is het goed," zeide hij. Godfrey stond met een strak en onbuigzaam gezicht bij den haard. „Misschien wilt u mij wel vertellen, sir, wat er gebeurd is. Wat heeft Donnithorpe naar het slation gebracht?" „De hoop jou in flagrante delicto op schoking tc betrappen, mijn zoon." „Quong Ho dacht zeker, dat hij u wild© spreken." Quong Ho heeft zich vergist. Donnithorpe wos hoogst verbaasd mij tc vinden." Er volgdq een lange stilte, waarin Baltazar zijn blik niet van den jongen man of had. „Godfrey," zeide hij eindelijk, „wat heeft j© tot zoo'n verliefden gek gemaakt om geheimen van het Ministerié von Oorlog te verraden door die can die vrouw te schrijven?" Een uitdrukking van schrik kwam in de oogen van den jongen man, toen hij een stop voor waarts deed. „Wat bedoelt u?" En toen Baltazar het noodlottige papier be schreef, riep hij hartstochtelijk uit: „Dat kan niet. Het is onmogelijk. Vanochtend nog heeft zij mij gezegd, dat zij het vernietigd had." .,3»' I f vervolgd!,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1