STROOHOEDEN VERNIS DE EEMLANDER" BUITENLAND. Spoorhorloges f 13.50 ABONNEMENTSPRIJS r T Amc" PRIIS DER ADVERTENTIE! mei inbegrip vin een EERSTE BLAD. in alle kleuren per flacon 25 ct. A. v. d. WEG Langestraat 23 Willem Groenhuizen MEDAILLES „L' HIRONDELLE" NI MIB0EMDS 0REQ1ETBANK H K8STEIM ëiüSGÜMG 22e Jaargang No 242 loorf 2 10, idem lianco pet post 3.—. per week (met erntis verzekering legen ongelukken) 0.17^. alzondcrlijkc nummers 1 1.05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47310. TEL.INT.5I3. Zaterdag 12 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitcnticn *oor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het advcrtccrcn 1 ene circulaire, bevattende de voo; waarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DO RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het oordeel van Stresemann. Berlijn, II April. (N. 1". A. Draadloos). In een vergadering' van kiezers van de Duitschc Volkspartij, gehouden in een voorstad van Ber lijn, heeft Stresemann verklaard, dat het rap port der deskundigen een geschikte grondslag vormt voor verdere besprekingen van het vraag, stuk der schadevergoeding. Hij kantte zich tegen degenen, die ook thans al weer dit rapport on aannemelijk en krankzinnig noemen. Wel zwijgt het over het totaal, dat Duitschlund ten slotte za! hebben te betalen, maar Stresemann zegt, dat het nu misschien niet het geschikte oogen- blik is om deze vraag op te werpen. De Commissie van Herstel aanvaardt de methodes en conclusies der rapporten. P a r ijs, II A p r i 1. (Havas). De Commissie van Herstel heeit met algemeenc stemmen het volgende besluit genomen: Commissie van Herstel is van meening, dat de rapporten der deskundigen een practi- schen grondslag vormen voor een spoedige op lossing" van het vioagstuk der schadevergoe ding. Zij is van stonde af aan geneigd binnen de perken van haar bevoegdheid er de conclusies van goed te keuren en de methodes ervan to aanvaarden. Om de in werking stelling van het programma der deskundigen te vergemakkelij ken en te verhaasten, stelt de commissie zich voor aan de belanghebbende regccringcn de conclusies van de rapporten aan lo raden, waar bij zij er echter op wijst, dat zij haar goed keuring en initiolief moet voorbehouden, totdat de Duitsche rcgecring zich bereid hec-ft ver klaard haar medewerking aan die plannen 10 verzekeren. Tc dien einde zal zij op 17 April vertegenwoordigers van Duitschiand hooren, tenzij dit land mocht verkiezen een schriftelijk antwoord te zenden." Engeland en de rapporten. B c r 1 ij n, II A p r i 1. (N.* T. A. Draadloos). De rapporten der deskundigen werdén Donder dag door Mccdonald, door den kanselier der schatkist Snowden en de deskundigen van het departement van financiën nauwkeurig overwo gen. Een Britst li oerdeel. Londen, II April, (N. T. A. Draadloos): De economische redacteur vsn de Morning Post bespreekt heden de verslagen der beide com missies van deskundigen. Het eerste punt, dat duidelijk .ran het licht treedt zegt lijf is, dat de deskundigen al hun conclusies en. voorstellen boseeren op het denkbeeld, dat de economische contröle over het Roergebied in Duitschc handen moet tcrugkecrcn. Verder is het duidelijk, dat het voor het succes der voor gestelde maatregelen noodzakelijk is, dat Duitschiand buitenlandse'.ie hulp krijgt tot een bedrag van circa i' 50.000.000. Hieruit volgt, "dal, vóórdat deze plannen in daden kunnen worden omgezet, de toestemming van Frank rijk aangaande het Roergebied moet worden verkregen, terwijl nien zich wat het voorschot betreft, eerst zal moeten verstaan met de voor naamste landen, die als geldschieter kunnen optreden, zooals bijv. Engeland, de Ver. Ste len en Frankrijk, teneinde het bedrag te ver krijgen, dat in het schema der experts noodig is. In financieeie kringen in Londen, zegt hij, is men geneigd de Duitschc spoorwegen als een voldoende onderpundswaarde voor een lee ning te beschouwen, maar zelfs dan is het wel slagen van het plan geheel afhankelijk van de vraag, of de verschillende belanghebbende par tijen, dus ook Duitschiand, haar volkomen goed keuring aan het plan hechten en tot samen werking bereid zijn. Het is twijfelachtig of de beste garantie tbr wereld de vooi genomen lee ning zou kunnen doen slagen, als cr niet eerst een volkomen verandering tot stand komt in dc politieke atmosfeer. Financiers gclooven, dat alleen de oprechte wcnsch van Duitschiand en van de andere betrokken landen om de voor stellen der experts te verwezenlijken het moge lijk zal maken een organisulie te stichten els noodig is voor dc internationale financieeie controle en voor het medebeheer over de bank van uitgifte. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc maatregelen tegen de ge heime organisaties. B c t I ij n. 11 April. (W. B.) De te Münster gearresteerde oud-o'ficier, die verdacht werd tegen betaling voor de Franschen spionnage- diensten te hebben verricht, is weer vrijgela ten, aangezien hij zijn onschuld kon bewijzen. DE ONDERHANDELINGEN MET DE MICUM. B c r 1 ij n II April. (N. 1A. Draadloos). Volgens een bericht uit Dusseldorp zullen de verdere beraadslagingen inzake de verdragen met Micum vermoedelijk worden verdaagd tot na afloop der bcgralenisplcchtigncia voor Stinnes. Wolff meldt daarentegen, dal de conferentie, die Vrijdag geen resultaten opleverde. Zondag zal worden voortgezet. Dusseldorp, I I A p r i 1. (B. 1A.) De ver tegenwoordigers der mijnwerkersorganisaties in •het Roergebied deden heden stappen bij de Micum ter verkrijging van een verhooging der arbeidsloonen Ier gelegenheid van de hermen wing" der contracten met de industrieelen. DE DOOD VAN HUGO STINNES. B c r 1 ij n, II A p r i h (W. B.) De oudste zoon van Stinnes, dr. Edmund Slinnos, erft de na- la lenschap. Uit Berlijn wordt nan de N. R. C. gemeld: Dc Bcrlijnschc bladen waren gisteren groo- tcndcels aan Hugo Stinnes gewijd. Niet alleen de ontwikkeling/ het levenswerk én dc opvat tingen van den grootcn industrieel worden be sproken, maar ook over zijn persoon zelf wor den ontelbure artikelen geschreven. Uit deze artikelen blijkt, dat Stinnes het gezinsleven zeer op prijs stelde. Hij was gehuwd mot Cloiro Wogenknccht uit Wiesbaden en uit dit huwelijk zijn 7 kinderen, nameiijk 4 zoons en 3 dochters, gesproten. Dr. Edmund Stinnes is de oudste. Hij werd in 1896 geboren en door zijn vader voor dc zaken opgeleid. Stinnes raadpleegde in moeilijke* gevallen vaak zijn heele gezin, zijn dochters niet uitgezonderd, cn hield allen steeds op dc hoogte van den stand van zaken. Edmund Stinnes, die als toekomstig hoofd der firma genoemd wordt, heeft een tijd lang gewerkt in verschillende industriezo on dernemingen in het Roergebied, in Koningsber gen, in Stiermarken bij de Alpine Montan en te Berlijn. .Ms vrijwilliger heeft hij deelgeno men oen den oorlog". Een tijdlang wus hij sol daat, later werd hij chauffeur. Toen dc vrede gesloten was voltooide hij zijn studies aan de Technische IToogvschool tc Charlottcnburg, waar hij met onderscheiding tot dr. ir. promo veerde. De tweede zoon, Hugo Hermann Stinnes, be* tei bekend als Hugo Stinnes jr., heeft een commerciccle opleiding in het buitenland o.di tc Kopenhagen cn te Stockholm genoten en is sinas een poor jour leider van de afdceling Hamburg van dc ondernemingen van Stinnes Deze beide oudste zoons zullen het werk van hun vader trachten voort te zetten. Zij zijn dc erfgenamen van. het reusachtig complex van industrie el e ondernemingen, waarvoor zich steeds L.bben geïnteresseerd. Zij éi-. Stinr.rs perso.onliji: hebben gekend, en dit geldt in dc eerste plaats voor zijn on- dcrgcsdiiktcn, roemen zijn goede menschciiike hoedanigheden. Journalisten hebben zijn ka merdienaar cn zijn chauffeurs geïnterviewd cn deze hebben een cn ander van dc levenswijs van hun overleden meester verteld. Stinnes ontbeet erg vlug cn toog don onmiddellijk aan het werk. 's Ochtends vroeg stond de chauf feur reeds gereed, inaar nooit heeft zijn mees ter voor zijn genoegen een autotocht gemaakt. Een heel enkelen keer liet hij zich naar den schouwburg brengen, waar hij gewoonlijk net op tijd aankwam om do leden van zijn gezin, die dc voorstelling bijwoonden, af te halen. Dat Stinnes uiterst eenvoudig leefde cn ze.eenvoudig gekleed ging is voldoende be kend. Hij wilde in geen geval in het oog loo- pen. Hij at, indien zijn werk liet toeliet, cn dientengevolge 'steeds op andere tijden. Avonds gebéurde" het, dat hij or ii\ het ge heel niet toe kwam, vat to eten voor hij naar bed ging. T«- Berlijn ïvóudo Siinrrcs in hotel Espla nade, dat hém overigens- toebehoorde Van oit hotel hing gisteren de rijksvlbg r« dc Pruisische vlag half stok. liet lijk van Siinnes zal Maandag in liet cre matorium te Berlijn-Wilmersdorf worden ver brand. De asch zal dan naar Muhlheim wor den overgebracht. Alles zal zoo eenvoudig* mogelijk geschieden. Het lijk is gisteren reeds gekist cn naar de woning van een zwager van den overledene in het Grünewald overgebracht. Bij dc verbranding zal een koor van mijnwer kers \an de ondernemingen van Stinnes enkele liederen zingen. Een beperkt aantal personen uit politieke en industricelc kringen zullen worden uitgenoodigd de plechtigheid bij te wonen. In één enkele krant, namelijk in da Deutsche Allgcmeinc Zcitunj, heeft de familie gisteren kennis gegeven van het overlijden van den „heer Hugo Stinnes, koopman tc Muhlheim aan de Roer". B c r 1 ij nI A p i 1. (N. T. A. Draadloos). Het overlijden van Stinnes oefende op de beurs geen bizondcre werking uit. Do Stinnes-waarden waren integendeel hooger genoteerd. In beurs- kringen neemt men aan, dat dc aandeelen van het Stinncsconccrn zich in vaste handen bevin den. De geheelc nalatenschap bevindt zich in zoo'n gcordenden toestand, dot cr geen aanlei ding voor onrust bestaat. In ccn vroeger in het Hbl. verschenen artikel over Hugo Stinnes, waarvoor liet dc bizonder- heden ontleende aan ccn bow van dr. Her mann Brinckmeijer, schreef het béd o.a, het volgende over den overleden grooi-indusiriëel, den Duitschen Rockefeller „Het is jammer, dat wij elkaar niet twintig jaar woegcr hebben leeren kennen dan zou het cr in de arbeiderswereld en in dc nijverheid nu licci anders uilzien." Aldus heeft eens Legien, de knappe arbei dersleider, wien Stinnes dezer d3gcn gehuldigd heeft door zijn laatsten zeestoomer naar hem te noemen, nadat de „Hindenburg", de „Tirpitz", de „Ludcndonl" reeds in het ruime sop dob berden aldus heeft eens Legien tot den man gezegd, die alles in Duitschiand „slinnisiert": Kriift'gcn Bcutels, kraft'gcn Sinnes Koalicrt Hugo Stinnes. Vori dem Robstoff bis zur Zcitung Alles unier seine Lcitung. Zooals de „Rotc Fahnc" dichtte. En met die woorden erkende ook Carl Legien, dot men geweldige krachten, als een Stinnes personifieert, niet kan voorbijzien. Naar diens eigen uitspraak tijdens de socialisceringsdebat- ten in Duitschiand, toen hij verklaarde„Nooit zult gc de beteekenis van het individu mogen onderschatten. Wanneer men ergens ccn nicuwo groote onderneming wil oprichten, dan moeten twee vragen worden gesteldten eerste waar is dc man, die het in elkaar zet Ten tweede waar zijn de alleszins bekwame linke arbei ders En indien men beiden niet vindt, dan laat men de zaak schieten. Dczo verdeeling is ook in de tóekomst noodig. Ge moet den onderne mer laten wat des ondernemers is. N.l. de lei ding. En go moet er voor zorgen, dat dc arbei- JUWELIER, Langestraat 43, Telef. 852. Postr. 7582. EAU DE COIOGNE l DUBAPRY ALS GE IN ONZE ETALAGES DE AR TIKELEN TOT ZEER LAGE PRIJZEN ZIET AANGEBODEN, OVERTUIGT ER U DAN TEVENS VAN DAT DE KWALI TEITEN MINSTENS ZOO GOED ZIJN ALS VAN DE AANMERKELIJK DUUR DERE ARTIKELEN WELKE GE ELDERS ZIET. DOE TOCH UW VOORDEEL, ONZE LAGE PRIIZEN GELDEN OOK VOOR U! VERKOOP a CONTANT IN HET Dames- en Kinderhoeder! en Confectiemagazijn !6-!8 Liniestrast inuTsfoort Voo» IcjCi'^locr. en Oaistvckt fi. Langegr^chc 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeiiiiighoutiors j iinar een ïeilcivt:* uaai- nlio plaatsen in XccïerlacMf. Vraagt inlichtingen ei» ir.tagt giroboekje» ders zoo groot mogelijke winst cn goede ver diensten uit de onderneming krijgen." Even beslist -gaf deze realist cn man van dc daud zijn meening, kortaf, op liet bitse of, zoo ais de woordkarigc gewoon is, toen te Spa dc Duitschc deskundigen hun oordcel aan de En tente moesten geven over de jecrlijkscho leve ring van 40 milliocn ton kolen. Welke pracs- tatie Stinnes beslist onmogelijk noemde tegen over de „von unheilbarer Siegcrkrankhcit Bc- fallcncn", welke eerlijke, niaar niet zeer diplo matieke uitlating hem een reprimande op den hals haalde van den voorzitter, die hij beant woordde met ccn nijdig: „Ich stehc hier nicht om der ITöflichkcit zu dienen". Wie de geschiedenis van de opkomst cn den levensstrijd van de Duitsche industrie v.il bc- studecren, zal daarbij een uitnemende leiddraad hebben, indien hij den ontwikkelingsgang na gaat van dc familie Stinnes, zonder natuurlijk die van ccn Krupp, ccn Thijssen ,ccn Kirdorf, een Haniel en van zoovele andere industrieele Übermenschen lo vergeten. In den ontwikkelingsgang n.l., van die familie weerspiegelt zich een eeuw ontwikke ling van het Rijnsch-Westfaalsche industrie gebied cn daarmede van de Duitschc economi sche geschiedenis. Tot 1808 moet men teruggaan, oni den eer sten Stinnes, Matthias, den grootvader van den bestuurder van het Siemens-Rlicin-Elbc-Schu- ckert-Union-con'ccrn oun het „werk" te zien. De ze selfmade nion, de zoon van oen Rijnscliippcr cn zelf Rijnscliippcr, vestigde toen nis 18-jarig jongeling tc Mülheim aan de Ruhr ccn kolen handel, cn v.as al spoedig in slaat zijn kolen met eigen schepen te vervoeren cn na 10 jaar een eigen gercgcldcn scheepvaartdienst tus- schen Keulen en Rotterdam te openen. Steeds verder stuurde hij zijn schepen uit niet kolen, om met graan enz. terug* te keeren. In 1848 maakte Stinnes ccn naamlooze vennootschap van zijn onderneming. En toen dc kleinzoon Hu- go, in '70 geboren, rijp was oni in de zaak te komen, was dezo reeds stevig gevestigd. Maar voor hij op het kantoor ging zitten, ging dc jongeman, na zijn studietijd volbracht te heb ben aan dc mijnbouv/academic, eerst cnkclo ja ren als gewoon mijnwerker practisch het hond- werk lccrcn. En daarna begon deze Titaan rustig, maar onwrikbaar zijn constructieven arbeid, zonder drukte naar buiten, maar dag en nacht wer kende. „Waarom beult gc* u toch zoo af?" vroeg hem eens een arbeidcrsleider, toen zij samen van ccn vergadering terugkwamen. „Für r.ieinc Kinder", was liet typische ant woord. Uitgaande van de overtuiging, dat soortgelijke bedrijven economischer en produc tiever werken,, indien de concurrentie wordt uitgesloten en ze'de handen ineen slaan, zelf standig blijvende, maar onder één doelbewuste leiding, breidde hij zijn stelsel van fusie en ex pansie steeds verder uit, altijd er naar streven de dc grondstoffen behoorlijk to vci'dcelcn ter verzekering van oen geregelde productie. Vóór den oorlog, nóg krachtiger na den oorlog, na van de „Hochkonjunktur*' voor dc industrie tijdens den oorlog een stevig gebruik tc hebben gemaakt. Dr. Brinckmeycr schetst hoe hij in dien tijd aandeelen kocht van groote scheep vaartmaatschappijen, betrekkingen aanknoopte met do Hamburg-Amcrika lijn cn dc Bremcr Lloyd, met dc Dculsch-Amcrikaanschc Petro leum Gcscllschaft to Hamburg, waar hij groote eigen kantoren inrichtte, na eerst do „Akticn- Gcscllschaft Hugo Stinnes fur Sccachiffahrt und Uberscchondcl" te hebben opgericht met bijkantoren in Bremerhaven cn Koningsbergen. Hij kocht dc „Ostsccrcederci" tc Hamburg cn begon aan den bouw van elf schepen. Zijn har- towensch: ccn eigen zcovlootEn tevens kocht hij in het oostelijk deel van liet land bosschen voor het noodipe hout in 2ijn mijnen cn voor zijn fabrieken, die hem papier leveren voor zijn couranten. De revolutie vermocht hem ni*rt uit zijn lijn te drirtgCn. Integendeel. Met ijzeren wilskracht voortgaande sloot hij ccn belangen gemeenschap met dc bekende firma van Sie mens, die alles op het gebied van ds clcctrici- teit levert, van liet gloeilampje tot ccn onder- grondschen trein toe. Het volgend jnav ver zekerde hij zich incdezeggingsschap in de Oostcnrijksch'c „Alpine-Montangcsellschnfl" met het groote ertsbekken in Stiermarken. Aldus arbeidt do man, wicn:; rijkdom fabel- j achtig heet, die machtige invloeden oefent in j binnen- en buitenland. Een man van groote j persoonlijke bescheidenheid, „met zijn bleek gezicht, zijn ietwat vermoeide obgen en zijn eenvoudige kleeding ziet hij cr meer uit als ccn vakvcreuiigingssccrctaris don als do Duitschc Rockefeller", zoo beschreef hem con Fransch journalist tc Spa in zijn optreden zonder conig vertoon, zwaar, stevig, beslist. Een dik hoofd op eon ineengedrongen romp; het haar kort geknipt, 2war'., dc baard koolzwart in het blecko groote gezicht, do neus gebogen, met diepe kringen onder dc oogen „Assyrcr- Icönig", zooals onlangs een Duitschc courant hem betitelde. Zoo tecker.t dr. Brinckmeycr den irvon, die j voor velen een afgod, voor niet. weinigen een j schrikbeeld isdie door dc links-socialisten uls een vampyr van het proletariaat wordt be schouwd, door een \Vallh%r Rathcnau geken* schetst wordt als een „parlikuloristischen In- dustrichcrzog, destruktiv wirkend ïm Sinnc der i rw-yon Gcmeinwirtschaft". Maat* die in eik geval een persoonlijkheid is> die telt. En wiens stille, maar geweldige.beweegkracht j niet kan weggecijferd worden in dc politieke, nocli in dc economische wereld binnen rn bui ten Duitschland's grenzen. LEGEN DE AANVALLEN OP DEN PAUS. Berlijn, 11 April. (N. T. A. Draadloos). Het centrale comité der Münchcnscho katholie ken heeft Donderdagavond gemanifesteerd tegen de volkischc aanvallen in den laatsten tijd op den paus, kardinaal Faulhober en op de Katho lieke kerk. GROOT-ADMIRAAL VON TIRPITZ WEER IN DE POLITIEK. li e rl ij n'I I April. (N. T. A. Draadloos). Groot-Admiraal von Tirpitz heelt dc door de Duitsch-nalionnl' aangeboden ijksdngcondidn- tuur voor den Ober-B.ïierschen kieskring aan genomen. HET CONFLICT BIJ DE HERLIJNSCHE GASFABRIEK EN WATERLEIDING. B'-rlijn, II April (W. B.) De vertegen woordigers van het personeel bij de Bcrlijnschc gasfabrieken cn waterleiding verwierpen dc scheidsrechterlijke uitspraak nopens dc looncr. Er werd besloten tot het uitschrijven van ccn referendum inzake dc aanvaarding der uit spraak of het afkondigen van staking. T POGR AF EN ST AKI N G TE DRESDEN. Dresden, II April. W. B.) De typofra- fen alhier heben hedenmorgen het werk ge staakt wegens verwerping hunner looneischen door dc uitgevers De bladen zijn hedenavond niet verschenen. SM LUW STORMEN. B e r 1 ij n, II A p r i 1. (Nr. T. A. Draadloos). De sneeuwstormen, die gisteren over Noord- West Duitschiand losgebroken zijn, hebben vooral in Hamburg cn omgeving groote schade aangericht. In dc eerste plaats werden telegraaf palen cn electrische draden afgebroken, die meermalen op dc rails werden geworpen, waar door het treinverkeer geruimen tird stagnatie ondervond. MIJNGASONTPLÖEFING. Zes dooilen. D o i t ni un d, 11 A p r 11. (V. B.) In een mijn bij Dortmund hec-ft een mijngasontplof- fing aan vier mijnwerkers het leven gekost. Bij het reddingswerk vonden nog twee opzich ters den dood. EEN ACTIVIST TERUGGEKEERD. De Brusselschc correspondent der N. R. Ct. melde gisteren Dc na den wapenstilstand naar Nederland gevluchte Vlaamschc activist Albrecht Maenc uit Brugge is zich heden bij het gerecht te Brus sel komen aanmelden. Macnc was in 1920 door het Mol van Assisen in Brabant bij verstek ver oordeeld tot levenslangen dwangarbeid, wegens het lidmaatschap van den Raad van Vlaande ren. Hij zal binnenkort weer voor het Hof van gezworenen in Brabant verschijnen. Zijn verde diger is nar. Rik Borginon, het gewezen Kamer lid von de yinamscho frontpartrj. ENGELAND. DE ZOMERTIJD l)i* desbetreffende wet in tweede h-zing nengenomen. Met Lngcrhuis heeft gisteren dc wet in tweede lezing aangenomen, wnaririj dc "periode van don zomertijd permanent geregeld wordt. De periode is bcpaalc) op maanden en loopt von den eer sten Zondag in 'April tot den eersten Zondag in October. Dc tweed'- lezing voorstellend, wees de conservatief Sir Kingslcy Wood op de wen- schclijkhcid, dat Engeland gelijken tred hield met Frankrijk cn België, die voor een vastge stelde periode waren en deelde hij mee, dat dc in dc wet aangenomen periode die was, wel ke was aanbevolen op de tc Parijs gehouden conferentie. Sprekende over de bezwaren dor boeren lo gen een wcttelijkcn -zomertijd, herinnerde hij cr aan, dat ccn onpartijdige commissie tot de conclusie was gekomen, dut de moeilijkheden der boeren konden worden ondervangen dooi organisatie. Do indiening der wet door Wood werd door sommige leden met ironische toejuichingen en gelach ontvangen, want het sneeuwde juist en hot was een zeer winterachtige dag. (Do zomertijd begint dit jaar in Engeland op Zondag 13 April to 2 uur 's morgens.) Een Reutcr-telegram meldt nog, dat de twee de lezing werd aangenomen met 169 tegen 129 stemmen. Definitieve aanvaarding der wet bc- tcckcnt, dat uniformiteit zal worden bereikt in zake den zomertijd met betrekking tot Frank rijk, België cn Nederland. DE ACTIE DER MIJNWERKERS Instelling van oen hof van onderzoek. Draadloos wordt d.d. IT April uit Londen gemeld Na dc aankondiging van den uitslag van het referendum onder dc mijnwerkers, had het be stuur der mijnwcrkcrsfodcratie een samenkomst inet Shin well, den minister voor liet mijnwezen cr. verzocht het, dat er een hof van onderzoek zou worden ingesteld om een enquête te hou den naar de loor.cn in de steenkolenmijnen. Shinwell stemde cr onmiddellijk in toe dit tc doen. Een Uéuter-beriuit i.vvJl nog, dat in af wachting van het verslag van het hof van on derzoek er een bijeenkomst van dc vertegen woordigers der eigenaars cn der arbeiders is vastgesteld op 16 April ter bespreking van de voorwaarden van do voortzetting van den ar beid na 17 April. Op dezen dog loopt dc be slaande overeenkomst nl. al. ITALIË. EEN TOESPRAAK VAN MUSSOLINI. Berlijn, TI April (V*. D.) In ccn toe spraak, waarin Mussolini do fascistische stem busoverwinning, besprak, y.cidc hij, dat het Ita- fioansclió Vólk droomt van een Rome, dat ook do hooldstud van het gcheole Latijnschc wereld moet worden. Mussolini is tot eore-burgcmces- tcr van Rome benoemd. FASCISTISCHE BUITENSPORIGHEDEN. Rome, 11 April. (B. T. A.) Volgens een bericht uit Milaon aan do Corricre. d'Italia zijn in dc omgeving van Bricnza ccn vijftiental lo kalen van coöperaties vernield door lascislcn, die eveneens in d*c omgeving van Milaan ccn groot aantal katholieke clublokalen zijn bin nengedrongen cn 'verhield hebben. Noor aanlei ding van ccn protest van den dioccsancn bond von Milaan verklaarde dc prefect, "dat hij den- zclfdcn morgen v n Mussolini strenge orders lir.d ontvangen TSJECHO-SLOWAKIJE. EEN IOKSPRAAK VAN MASAR/K P r o a g, I 'I A pril. (W. B.) President Masa- ryk hoeft een toespraak gehouden to'. Tsjechi sche cn Slowakische studenten, waarin hij o.o. zcidc Tegenwoordig kun, de student in politie*, op zicht niet meer dc rol spelen, die hij vroeger speelde, toen de groote menigte in d;- politi» nog niet mede ann het bewind was en oenigc honderden geestdriftige jongelingen met lé i konden demonstrccreii cn ook wel revolutionair optreden. In dc moderne democratie moeten onze intellectucclcn zich toeleggen op dc weten schap en zich voorbn iden op politieken ar beid. OOSTENRIJK. DE ECONOMISCHE EN I INANT IEE1.I. TOESTAND. Een rede van den minister van financiën. Wccncn, II April. (V. D.) In et a uitvoe rige rede heeft dr. Kicnbock een overzicht ge geven van den financioelcn toestand van Oos tenrijk. Hij stelde vast, dat dc vorderingen in dc saneeringsactic de hooggespannen verwachtin gen van dc rcgcering overtroffen hebben. Men gaat echter tc ver, wanneer men meent, dat hel duurzaam evenwicht in de staatshuishouding reeds volledig hersteld is. Dc minister zeidc, dnt hij nog niet in staat was uit 'de beschikbare cijfers een slotconclusie t<- trekken. Dr. Kicnbock sprak vervolgens over do jong ste gebeurtenissen op de cffcctenmarkt. Al moet men niet tc veel waarde aan'deze gebeurtenissen hechten, niettemin is de minister van meening, dal zij hun uitwerking op het economisch leven van Oostenrijk niet zullen missen. De minister waarschuwde voor een onbegrensd optimisme, want de economische toestond is nog verre van rooskleurig". Wij hebben met ernstige problemen tc kampen cn wij zullen blijde zijn, ls wij tot het einddoel geraken. De voornaamst taak is de financiën in orde tc brengen. Wij moeten u ons in dc komende maanden zóó door heen slaan, dat dc bevoegde organen van den Volkenbond dc saneering op ccn ge geven moment als voltrokken beschouwen cn dc voorwaarden aanwezig achten, waarvan het op houden van de contrSle afhangt Dit doel moet bereikt worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1