Regenkleeding ELECTRISCKE KACHELS F.H.Lomans BUITENLAND. FEUILLETON. ABOHHEMEHrSPXIJS v;or Amer* PROS DER ADVERTENTIE DÉ EEMLANOER" Lunchroom Princesse. „L' HIRONDELLE" Terug in het leven. 22e Jaargang No 243 loort 2.10, idem lianco per post 3.—, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17& afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSF9GRTSCH DAGBLAD Maandag 14 April 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: tl J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N®. 479IQ. TEL. INT. 513. van 1 4 regels LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheids-ad ve.tcntiên voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advertccrcn Kcne circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VER. ST. EN DE COMMISSIE VOOR DE BEWAPENINGEN. Washington, 12 Apri'l. (R.) Senator King heeft een resolutie ingediend om den presi dent te machtigen vertegenwoordigers te benoe men om overleg te plegen met de commissie voor de bewapeningen uit den Volkenbond. Het voorstel is in handen gesteld van de commissie voor de boitcnlandschc betrekkingen. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Dc houding van Diritschland. B e r 1 ij n, 12 April. (N. T. A. Draadloos). De economisch-politieke commissie van den economischcn rijksraad heeft zich verklaard te gen een afwijzing van de aanbevelingen van de deskundigen door de riiksregeering. De Duitsche regecring vóór de aanvaarding. D.d. 12 April wordt uit Berlijn aan het Hbl. gemeld: Naar wij vernemon van een zijde, die om trent de zienswijze der regeering gewoonlijk goed is ingelicht, heelt het rijkskabinct zich vóór de aanvaarding van dc rapporten der des kundigen verklaard De regecring zal haar meening Maandag in de conferentie met de staats- cn minister-presi denten der Duitsche landen uiteenzetten. Het kabinet heeft dit besluit genomen in weerwil van het feit, dat het de in dc rapporten der deskundigen gestelde voorwaarden zwaar en ten dcele onuitvoerbaar acht: dc door de deskundi gen mogelijk geachte prestaties bedragen toch het dubbele van hetgeen de Duitsche deskundi gen voor uitvoerbaar houden. Men is evenwel van opinie, dat het Duitsche bedrijfsleven in de vijf jaren, welke Duitschland zullen worden toegestaan om op adem te komen, die voor waarden wellicht kan nokomon, terwijl men an derzijds moet aannemen, dat een verwerping der rapporten een afbreking der betrekkingen, welke thans in wording zijn, tengevolge zou kun nen hebben. Een verklaring va» Srosemann. S c h n c i d e m ii h I, 13 April. (W. B.) De rijksminister Stresenwmn heeft in oen rede zich uitgelaten over den politieken toestond en o.a. gezegd, dat de Duitsche regee.ing op verzoek der C. v. H. binnen enkele dagen haar opvat tingen inzake het rapport des deskundigen zal bekend maken. Het rapport toont duidelijk een streven om de Duitsche toestanden te bezien van economisch standpunt uit en is vastgesteld op grond van nuchtere^ zakelijke overwegingen. Hel legt echte: zeer zware lasten aan do Duit sche bevolking op cn eischt dc toestemming lot medewerking van buitenlanders in het be drijf, dat het gewichtigste stuk van h$t rijks- vermogen betcekent, n.l. dc rijksspoorwegen. De verantwoordelijkheid voor nakoming dezer voorwaarden kan Duitschland echter slechts dan op zich nemen, als dc economische, fiscale cn bestuurlijke soevereiniteit binnen het rijks gebied weer volledig wordt hersteld. Slechts op voorwaarde, dat de door het Duitsche volk op te brengen offers voo:namelijk zullen ten goede komen aan dc bevolking van 't bezette gebied en dat Duitschlond werkelijk een perio de van kalme, vreedzame ontwikkeling binnen de grenzen der Duitsche soevereiniteit wordt gegarandeerd, kon het copporl der deskundigen ais zakelijke grondslag voor de oplossing der hrstelkwestie worden beschouwd. Verklaringen van Schacht. Berlijn, 12 April. (W. B.) In de com missievergadering van den economischcn rijks raad verklaarde Schacht, dat het door de des kundigen uitgewerkte gezichtspunt, dot het over maken van schadevergoedingsgeldcn naar het buitenland slechts mag plaats hebben, indien de Duitsche valuta er niet onder lijdt, de spil is waar alles om draait, wat dc economische zijde van het herstclprobleem betreft, nu eindelijk in plaats van den politieken cn militairen dwang een automatische regeling is gekomen. Dc rapporten der deskundigen leveren on danks de daarin aangegeven zware lasten onder twee voorwoorden een grondslag voor bespre kingen op, n.l. (1.) dot Duitschlond zijn poli tieke cn economische vrijheid terugkrijgt cn (2.) dot in geval van de onmogelijkheid der uit voering niet onmiddellijk militaire sancties wor den genomen, maar een gemeenschappelijke be raadslaging van de economen der beide par tijen plaats heeft. Het ontdoen der herstel kwestie van de politiek cn het militarisme door dc deskundigen kunnen ook de Duitschers be schouwen als een factor, die wellicht voor de hervatting van het internationale economische verkeer van groote bcteekenis kan worden. Besprekingen met dc Duitsche partijleiders. Berlijn, 12 April. (N. T. A. Draadloos). Rijkskanselier Marx is voornemens begin der volgende week met dc partijleiders de verslagen der deskundigen te bespreken. Dc indruk in handelskringen. P a r ij sI 3 A p r i L (B. T. A.) De commissie voor het economisch herstel uit dc internatio nale Kamer ven Koophandel heeft de rapporten der deskundigen onderzocht en besloten, dut deze zeer energiek door haar dienen te worden gesteund, want zij kunnen een punt van uitgang vormen voor onmiddellijke maatregelen, die in zakenkringen als onmisbaar worden beschouwd tot verbetering van den economischcn toestand der wereld en tot het openen van den weg tot een a 1 geheel e overeenkomst inzake dc schade loosstellingen. België cn dc verslagen der experts. Brussel, 12 April (V. D.) Maandag zal een kabinetsraad gehouden worden ter bespre king van het verslag der deskundigen, dc Duit sche annuïteiten cn de eventueele sancties. Britsche persstemmen. Londen, 12 April. (N. T. A. Draadloos.) Het bericht dat de commissie van herstel met algemcene stemmen de rapporten van de com missies van deskundigen heeft goedgekeurd, heeft groote voldoening gewekt le Londen, zoowel in ofticidfcle kringen als in de pers. In een hoofdartikel, waarin dit besluit wordt toe gejuicht, zegt dc Times Het raadgevende stadium is voorbij. Do commissie van herstel, het officieel e orgaan, ingesteld ingevolge het verdrag" ven Verse ij les, is handelend opgetreden ingevolge het vvr- drng en heeft de rapporten gebracht binnen het kader van het verdrug. Het geheels pion moet binnenkort het onderwerp worden van een verantwoordelijk optreden van alle be trokken regeeringen De Times hoopt, dat d*e voaropgos'.eide voorwaarde, dat de Duitsche 'rcgeorir.g haar bereidwilligheid moet te kennen geven tot sa menwerking, niet veel meer dan een formali teit beteekent. Het blad" zegV dat dc gecom pliceerde financieele voorzieningen van de re geling, voornamelijk die, welke afhangen van dc mogelijkheid van een internationale ieening, niet kunnen worden uitgevoerd, wanneer Duitschlond niet daarbij meewerkt vrijelijk, be reidwillig en met een diep gevoel voor het ge meenschappelijk Ouropeesch belang bij een werkelijke regeling De openbaarmaking van de verslagen schijnt gelukkig in Duitschland een gematigder en redelijker geest te hebben aangemoedigd. Het is te hopen, dat de Commissie van Herstel a.s. week de Duiische verzekeringen zal ontvangen, die haar in staat zullen stellen de aanneming van de conclusies voor goed en met nadruk aan alle betrokken regeeringen aan te beve len. Dan zal er voor de regeeringen eindelijk oen gelegenheid komen voor een gemeenschap pelijke poging tot oplossing van het hc-rstcl- vraagstuk op een nieuwen grondslag. Dat zal de overweging meebrengen van zekere facto- :en, Voornamelijk politieke, die in het verslag der deskundigen niet overwogen konden wor den. Van de zijde vpn alle betrokken regee- ringen zal het de opoffering insluiten van eenige verwachtingen, bindende verklaringen cn aanspraken en in zeker opzicht van eigen liefde. Voorts zal noodig zijn de uitwerking van een gemeenschappelijk plan voor de veilig heid of ten minste de voorloopige veiligheid van Westelijk Europa. Het is duidelijk, dat een groote en belangrijke arbeid voor de deur Utrochtschestraat *9, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, AARDAPPELEN EN GROENTEN. PER ABONNEMENT! 125. Dames Mantels Dames Mantels Covercoat Gabardine Wol Gabardine 13.50-17.50 37.50-32.50 Bijpassende Meisjes en Dameshoeden Kinder Capes en Manteltjes AI deze artikelen het voor- decligst a contant in het Dames- Modehuis 16-18 Lanacstraat Amersfoort Utrechtschustraat 15 Telef. 483. EEN GOED GESTEMOE PIANO ontwikkeld het muzikaal gehoor PIANO- EN ONGELHAMD L S. DL'YKKR - Havik 29 Te!. 773. Diploma Toonkunst gen, met \Yicn hij een long onderhoud had over dc Micum. Na afloop van het onderhoud onr- zelde men niet de veronderstelling te opperen, dat dc economische overeenkomsten met Duitschland, die op 15 April vervallen, verlengd zullen worden UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc kosten van de Rocr- bezetting. Berlijn, 12 April. (W.-B.). Volgens een vandaag gcapublicccrd memorandum von den rijksminister voor het bezette gebied bedroegen de door Duitsohlond opgebrachte kosten voor het onderhoud von de bezettingslegers op 31 December 1925 tezamen 109,030,025 goud mark, cn voor uitgaven ten bate van de gealli eerde commissies 3,254,229,050 goudmurk. Het bedrag van onproductieve uitgaven alleen overschrijdt dus de Franschc oorlogsschatting van 1870, n.l. 5 milliard frank, aanzienlijk. Ver der blijven dc gcheele kosten voor leger en vloot in Duitschland in de laatste vier joren voor den oorlog aanzienlijk n.l. met 3,789 milliord mark achter bij de gemiddelde jaor- lijkschc uitgaven von Duitschland voor het be zettingsleger. DE PRUISISCHE LANDDAG. Dc Pruisische staatsraad heeft het wetsont werp aangenomen, waarbij het uantal leden van den landdag en van den staatsraad tot op dc helft wordt verlaagd- HET RIJKSINDEXCIJFER. Het Duitsche rijksindoxcijfer voor het levens onderhoud is tegenover de vorige weck met 3,7 gestegen. DE VRIJHAVEN VAN KIEL. Blijkens een draadloos bericht uit Berlijn is dc vrijhaven van Kiel Zaterdagmiddag plechtig geopend. DOOR DEN TREIN OVERREDEN. Op het Lehrtcr Bahnhof te Berlijn zijn in den r.adht van II op 12 April vier arbeiders door een sneltrein overreden cn onmiddellijk gedood. De arbeiders gaan steeds onder leiding van spoorwegambtenaren naar hun werk. In den bev/usteh nacht geschiedde cliteveneens. Vier arbeiders waren echter te laat gekomen cn pro beerden nu, ondanks het uitdrukkelijk verbod. in 1923. De vermeerdering der inkomsten uit dc indirecte belastingen en monopolies heeft voor Maart bedragen373.200.250 1rs. en 928.966.500 voor het eerste kwartaal van 1924. Alle inkomsten overtreffen met 34 a 50 pCt. dc schatting. De nieuwe fiscale wetten, die pas over enkele maanden hun invloed zullen doen gevoelen, heb ben de belastingen slechts nauw merkbaar bc- invloed. DE VERHOUDING TOT ROEMENIË. P a r ij s, 1 2 April. (B. T. A.) Poincaró heeft vanochtend den minister vun buitenlandsche za ken van Roemenië en den Rocmecnschen gezant te Parijs ontvangen, ZWITSERLAND. EEN ITALIAANSCH-ZWITSERSCH GRENSCONFLICT. Bern, 12 April. (B. I". A.). Do Italiaan- sche regecring hoeft geprotesteerd bii de Zwit- serschc regecring tegen het feit, dat Zwitsorschc militairen, die zich op 8 April j.l. in d - onmid dellijke nabijheid van dc grens bevonden, nabij Ponte Trcsa vijandige en vernederende uitroe pen hebben gdbezigd tegen Italië en de Italiaon- sche regeering. De Italiaansohc regeoring sprak de hoop uit, dot dc noodige voldoening zal wor den gegeven. De bondsraad deelde in antwoord daarop mede, dth zij een militair onderzoek Ireft in gesteld cn dot, als de feiten zouden worden be vestigd, gestrenge disciplinaire maatregelen zul len worden getroffen. Anderzijds deelde cle minister van buiten- lundsche zaken aan deri Itaüaanschcn gezant mede, dat de burgemeester van Ponte Trcsa Vrijdag j.l. te Vnressa het voorwerp was von ernstige persoonlijke en politieke bedreigingen vun de zijde der fascisten. De chef van het politieke departement verzoekt aan dc Italiaan- sche regecring een ernstig onderzoek in te stellen. Bern, 13 April. (B. T. A.). Het Zwitser- sche: Teleeroafogcntschup deelt naar aanleiding van d - incidenten in het grensstadje Ponte Trcsa mede, dat cl:- wcdcvzijdschc grenswachten versterkt zijn om eventueele invallen van fas- staat cn voor dit werk zijn volstrekte hoofd voorwaarden het aanwezig zijn van gezond verstand, geduld en een ver strekkende sym pathie. De Manchester Guardian zegt, dat het be sluit even belangrijk is 'ais het onverwacht was cn het gezag vun de b* ide rapporten buiten gewoon zal verhoog»» Dat tot dusver een besluit is genomen, hviake 'dé economische kwestie vhn het Duitsche vermogen om h"t herstel le betalen en de wijze waarop dit het best kon betalen, is een cnornve winst. Dc toestemming van Duitschland is noodig, maar zoodra die verkregen is, schijnt dc goedkeuring van de gealliccide regceringen ook zoo goed als zeker. Dc Guardian voeg! eraan toe, dat er nog andere vraagstukken overblijven waaronder die van de totaje schuid van Duitschland waar over de betrokken rcgecringen maar bovenal Frankrijk cn Engeland samen van gedachten zullen moeten wisselen De Daily Chronicle legt er nadruk op, dnt de Commissie van Herstel meer heeft gedaan dan <?e verslagen als basis goedkeuren. Zij heeft hun conclusies goedgekeurd en verklaard bereid te zijn hun methodes onverwijld toe tc passen. De leden van de commissie van herstel doen njet zulk een belangrijken stap, zonder hun regeeringen \'c raadplegen. Metterdaad hebben de Fransche cn dc En- gelsche gedelegeerden persoonlijk met hun premiers gesproken. Men moet dus aannemen dat PoincoTé cn Mocdonold het tot dusver eens zijn. Dat is een hcple stap vooruit de ploeg in te helen. Hierbij werden zij door J eisten op Zwitscrsch grondgebied te verhinderen, een trein verrast. De brug, die dc beide gedeelten dor stad vcr- I bindt, wórdt door een detachement Italioanscne 1 carabinieri bewaakt. DE CONTRACTEN MET DE MICUM. Een verlenging der verdragen Brussel, 12 April. (B. T. A Volgens de Dernière Heure heeft dc minister van buiten- londsche zaken den Duitschen gezant ontvan belcii: REN BRROOVING. Twee kantoorbedienden von de mijn te Ber- nissart, die 235,000 frank waren gaan halen bij een bonk om de orbcidersloonc-n uit te betalen, keerden, naar het B. T. A. uit Mons (Bergen) in een rijtuig naar Bornissart terug, toen zij door drie onbekenden werden aangevallen, die cr met het geld vandoor gingen. De gen darmen hebben reeds een Italiaan aangehouden, op wicn een deel van het geld gevonden is. FRANKRIJK. HtT VERDRAG VAN LAUSANNE. Geen ratificatie in dc tegen woordige zitting'. P a r ij s, 12 A pril. (B. T. A.) In de Kamer antwoordend op een interpellatie, zeide Poin- caré, dat met het oog op het aanstaande uit eengaan der Kamer tot zijn leedwezen noch het verzoek om te intcrpelleèren over dc ver traging der ratificatie, noch het wetsontwerp tot ratificatie van het verdrag van Lausanne thans kunnen worden bespreken. Er volt niet aan tc twijfelen of het parlement, zoodrn het weer biieenkorrtt, zal het verdrag rotificeeren. Intus- schen zal de regcering het noodige doen om dc normale betrekkingen met Turkije te hervat ten. Hij voegde er bij. dnt de belangen van Frankrijk in Syrië niet bedreigd worden. In het tegenovergestelde geval zou de regcering der republiek ze weten te waarborgen. DE FRANSCHE FINANCIËN. P a r ij s 12 April. (Hevas). Hét totaal der ontvangsten in Maart 1924 heeft bedragen 2.110.642.950 fr.s., of 420.618.700 meer d/.n in Maart 1923. Het tolual der ontvangsten in het eerste kwartaal 1924 heelt 5.861.300.TCO frs. bedragen, of 1.205.606.900 frs. meer dan ENGELAND. DE BRITSCHE ZOMERTIJD. Londen, 12 April. (N. T. A. Draadloos.) De zomertijd begint hier morgenochtend om twee uur. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Londen, 13 April. (R.) Dc eerste minis- ter heeft een memorandum ontvangen van dc leiders der Londenschc bankiers, waarin de maatregelen worden uiteengezet, waardoor vol gens hun mcening het Russische crcdict in Groot-Brittannië kan worden hersteld. In de eerse plaats door een erkenning zoowel van de openbare nis dc particuliere schulden in een aar.nmelijken vorm voor beide landen en ten tweede door een billijke overeenkomst voor het herstel van den eigendom der vreemdelingen, ten derde doo; dc instelling van rechtbanken ter erkenning van dc onschendbaarheid van pnrlculicrc contrnclenr ten vierde door defini tieve garanties, dut particulier eigendom voort aan vrij zal zijn van het gevat: r van con iscnlie, ten vijfde door d- ■-.r> -digi- sche bankiers, industrieden en handelaren zon der tucsóhenitomst l'.ct#af stellingen in Rusland kunnen onderhandelen, ton zesde door het staken van de zijde der sovjet- regecring van de propaganda tegen instellingen van andere landen. Dr. ARTHUR LIONEL SMITH. Londen, 15 April. (N. T. A. Draadloos.) Dr. Arthur Lionel Smith, voorzitter van het Baliol-college tc Oxford, is hedenmorgen i.'i den ouderdom von 75 jaar overleden. Men heeft veel logens om een logon te be wimpelen. Vondel. fc» m Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 70 Hij bleef staan bij het drukke kruispunt van Hart Street en Bloomsbury, nam zijn hoed af cn veegde weer het zweet van zijn voorhoofd. De woorden van dr. Rewsby van Water-End kwamen in zijn herinnering terug: „Hebt u ge woonlijk uw leven volgens deze overdreven principes geleid?" en „Ik zou zeggen, dat u er een heel slechte gewoonte op nahoudt en als ik u was, zou ik dit maar gauw opgeven." En hij herinnerde zich zijn bekentenis aan den scherpzinnigen dokter: "LI hebt de meest troost rijke manier om mij te zeggen dat ik de groot- •to ezel van het Heelal ben. „De diagnose van dien man, ze.de Baltazar tot zichzelf, terwijl hij zijn hoed opzette, ,,was volkomen juist. Ik ben het. Diep in gedachten verzonken liep hij verder. Ja, nogmaals had de oude geschiedenis zich herhaald. Dezelfde oude overdreven principes hadden nogmaals de overhand gehad. Zij waren het voornaamste deel van zijn wezen, onweer staanbaar als het noodlot. Nogmaals had hij, zonder ccn gedachte voor de toekomst, het schitterende heden weggegooid. Nogmaals had lijj dc Groote Ezel van het Heelal te zijn. Maar wat kwam hot erop aon? Godfrey was gered. Weer voelde hij de papieren in zijn zak kreukelen. Hij had hem gezegd, dat hij zijn leven voor hem wilde geven. Trolsch liep hij verder. Bij GodI Hij mocht neg zoon groote ezel zijn, maar hij had nooit in zijn leven- zijn woord of zijn gelofte gebroken. Afgezien van de hartstochtelijke liefde, die hij voor den jongen had opgevat, was geen genoegdoening evenredig oan de twintig jarige veronachtzaming. Hij zwaaide woest met zijn stok. Dit was de wereld van het jongere geslacht. Oude mannen als hij telden feitelijk niet meer mede Godfrey moest zijn kans heb ben in deze nieuwe wereld, welke zijn gene ratie, beschimmelde tradities op een algemeen vreugdevuur werpend, zou moeten vormen. Hij riep een taxi aan en liet zich naar huis rijden. Het huis scheen somber en verlaten. Quong Ho wus uitgegaan. Godfrey hij dankte God Vas op weg naar Frankrijk. Dwaaslijk had hij gehoopt, dat Mercelle er op hem wachten zou om de laatste berichten van den jongen te hooren, maar zij was er niet. Ondanks al dc tapijten en den gezelligen overvloed van meu belen scheen hel huis, als ware het een ledige school, vol echo's te zijn. Voor het eerst in zijn leven deinsde hij, bijna bang, terug voor de ondragelijke somberheid van het lot, wear- toe hij zichzelf veroordeeld had. Het laatste jaar had hij toegegeven om zijn lang opge kropt verlangen naar menschel ijk e toegenegen- hield. Hij had zijn ziel geworpen in de orgie van liefde, welke hij afgedwongen had van de drie eenige wezens, die hem in de wereld dier baar waren. Het was een soort dagelijkschc uitspatting geweest. Het had hem boven zich zelf uit verheven. Marcelle had hem lief, Quong Ho had hem lief, Godfrey had hem Hef, ieder op zijn eigen wijze. Zij warén steeds bij de hand om den honger van het oogenblik le stil len. En thans had hij zich van die geliefde drie afgesneden. Do liefde zou blijven. Dat wast hij. Maar van het heerlijke voedsel der dagelijk- sche uitingen ervan zou hij door oceanen cn vastelanden duizenden mijlen gescheiden zijn. Op zijn dertigste jaar kon hij dc liefde ver zaken en dc eenzaamheid onder het oog zien met het vertrouwen van den dapperen dweos. Maar thans, nu hij vijftig was, schrikte hij bij het vooruitzicht. Drie jaren geleden had hij de eenzaamheid omhelsd als een bruid, om zich van den ondergang te redden. Maar toen was zijn hart steenkoud geweest, niet verwarmd door één menschelijke aanraking. Hij had zich als een ongewenschtc zwerver op een vreemde planeet gevoeld. Spendale Farm was een toe vluchtsoord, ccn Eden var. eenzaamheid geweest. Maar de Duitsche bom had een omwenteling gebracht in zijn wereld; had hem weer in aan raking gebracht met mcncchelijke dingen, die hem onuitsprekelijk dierboar geworden waren. En thans nogmaals finis aan de episode, waarvan hij gedacht had, dat zij het geheele verhaal was, dat slechts eindigen zou met den dood. Werktuigelijk ging hij aan de schrijftafel in zijn bibliotheek zitten en begon hij de brieven open te maken, die gedurende zijn afwezigheid gekomen waren. Een lederen portefeuille, die stukken en couranten bevatte van het bureau, waar hij dien ochtend slechts even geweest was, lag op hem te wachten. Hij las ze on verschillig door als een doode, die weer tot het leven gebracht wordt om zijn zaken te lei den. Hij was niet langer de dynamo van The New Universe. Andere krachten, wie en welke wist hij niet, zouden over een paar dagen zijn plaats innemen. The New Universe zou, zoo goed en zoo kwaad als het ging, voortgezet moeten worden zonder hem. Hij was dood. Hij had met The New Universe niet meer te ma ken dan met de binncnlandsche aangelegenhe den van Mars. Hij maakte een enveloppe open, geadresseerd door een welbekend handschrift. Als een doode las hij de vervulling van zijn eerzucht. Hij was minister van dc Kroon. De of- ficieelc bekendmaking wachtte slechts op zijn formeele aanneming. Hij staarde suf naar de niets bctcekenende woorden. En dnn plotseling deed ccn krankzinnige woede tegen de spottende ironie von het noodlot hem opspringen en als een dolleman door het vertrek razen Het wes hei einde van John Baltaznr den John Boltazar, in wicn hij oitijd geloofd hnd op het oogenblik dat hij het positieve bewijs had, dat zijn geloof gerechtigd was. Tegenover God frey hod hij niet ongepast gepocht. Een jaar geleden was hij als een nieuwe Rip van Winkle ontwaakt in ccn wereld, sedert twee jaar in oorlog gewikkeld Binnen enkele maonden had hij zich door zijn onweerstaanbare energie, zijn nieuw-geboren en vurige vaderlandsliefde en zijn scherpzinnig' verstond opgewerkt tot een drijvende kracht. Hij had die positie verkregen alleen door kracht van zijn persoonlijkheid. Transcendentale wiskunde cn Chineesche ge leerdheid had hij op den vuilnishoop vnn ge broken speelgoed geworpen. Hij was uit een philosophische jeugd opgedoken in het werke lijke leven van een man en zijn sterke honden hadden getast naar de draden van den wereld oorlog. En thans had hij die draden in zijn handHij had ver vooruit gezien. Dit minis terie, hoewel van groot belang, was nog on dergeschikt aan de Groote Mochten van den Stqat. Hij was jong. Wat was een-en-vijftig? Het beginstadium van een staatsmansleven. Waarom zou hij, John Boltazar, niet nog hooger klimmen cn dc beschq^ifde wereld leiden naar overwinning on triomphantelijken vrede. De man had stoute droomen gedroomd. Wolk groot man doet dat niet? Maar had hij ge droomd van Engeland of van John Baltozar? Wie kan het zeggen? Kan één man met edele eerzucht en diep gewortelde overtuiging vnn zijn eigen krachten zich geheel naakt plaatsen voor zijn God cn het zeggen? En thans waren de droomen slechts droo men. Het niet wachtte hem. Woeden en tieren tegen het noodlot bracht geen troost of ver lichting. Wanhopig liet hij zich in een fauteuil vollen en staarde nogmaals radeloos naar de catastrophe. Er bestond niet langer een John Baltaznr. Voor zoover Engeland betrof, had hij opge houden te bestaan. Op het kantoor von den advocaat had hij zijn abdicatie gcteckend. Daar was de brief geschreven en geadresseerd, waarin hij formeel het ieder uur verwachte oon- bod om minister tc worden afgewezen hnd. Het aanbod was thans gekomen. Hij h<?d zijn eerewoord gegeven onmiddellijk te zullen te- lephonceren, als het antwoord gepost kon wor den. Dot was ccn gedeelte van den voor de teruggave der noodlottige documenten ge- vraagden prijs. Hij ging naar dc telcphoon en kweet zich in het kort van die voorwaarden van het contract. Nu moest nog de andere voorwaarde ver vuld worden, waarvoor zij geen anderen waar borg hadden dan zijn woord. Daarin had hij tenminste en een straal van trots verlichtte zijn somberheid getriompheerd. Hij had hen gedwongen hem op zijn wóórd zonder en- kale schriftelijke verklaring te vertrouwen. Binnen een maand moest hij naar China ver trekken. (Wordt roToJgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1