Regenkleeding STROOHOEDEN VERNIS BUITENLAND. BELGIE. - per flacon 25 ct. in aüle kleuren A. v. d. WEG Oseibs Mantels Dames Mantels Go'/ercont Gabardine Wol Gabardlnr i2.5c-i7.50 37.50-32.50 Lunchroom Princesse. ENGELAND. FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No 244 ABONNEMENTSPRIJS f"3 v,oor *mCT" loort 2.10, idem franco per post f 5.per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, alzondcrl^ke nummers Oj05. a AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: j. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 a. postrekening n°. 47910. tel. int. 513. Dinsdag 15 April 1924 TT. PRIJS DER ADVERTENTlEN vZ bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en LicJdadighcids-advcitenti?n roor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer Yootdecligc bepalingen voor het advcrtecrcn. Ecne circulaire, bevaltendc dc vooi waaiden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het Belgische standpunt. Brussel, I 4 A p r i 1 (B. T. A.) De minis terraad hoeft dc rapporten der deskundigen-co- mité's onderzocht en was van gevoelen, dat de rapporten een doelmatigen grondslag oplever den voor een billijke en practische regeling van het vraagstuk der schadevergoedingen. DE ONDERHANDELINGEN MET DE MICUM. Overeenstemming bereikt. Dusseldorp, 14 April. (B. T. A.j De bizondere correspondent van Havas meent te weten, dat bij de onderhandelingen tusschen de vertegenwoordigers der industrieelen in het Roergebied en de Micum op alle punten over eenstemming is verkregen. Een verlenging der overeen komst met twee maanden D u s s e 1 d o r p, 14 April. (B. T. A.) De besprekingen met de Duitsche industrieelen heb ben den geheelen dag gehuurd en zullen mor gen worden voortgezet. De Micum verklaart, dat overeenstemming werd verkregen op de meeste punten, die nog onopgelost waren. Ook van Duitsche zijde wordt melding gemaakt van de verkregen overeenstemming en men voegt er bij, dat het nieuwe contract morgen voor den duur van twee maanden za! worden get eekend. Een medcdceling van Duitsche zijde. Dusseldorp, 14 April. (\Y. B.) In de heden gehouden besprekingen met de Micum werd op alle nog onopgeloste punten overeen stemming bereikt, zoodat dc overeenkomst no pens de verlenging van het bestaande contract voor den duur vair twee maanden op de onder- teckcning na gereed is. DE ROTE FAHNE VERBODEN. Berlijn, 14 April (W. B.). Wegens oan- sporing tot omverwerpen van de grondwet langs revolutionairen weg is de Rote Fahne voor veertien dagen verboden. DE UITVAART VAN STINNES. Uit Berlijn wordt d.d. 14 April aan de N. R. C. gemold: Hedenmiddag om 1 uur is het stoffelijk over schot van Hugo Stinncs in het crematorium te Berlijn—Wilmersdorff verbrand. Sinds Vrijdag bevond dc kist zich reeds in de in het Griinewald gelegen villa van den beken den rubberfabrikant Ehmlop, een zwager 'van den overledene. Door vond hedenochtend de rouwplechtigheid plaats. Do familie was eerst van plün geweest, aan deze plechtigheid een zeer intiem karakter te geven cn het aantal genoodigden tót een minimum te beperken, aan gezien Stinncs zelf den wensch had geuit in allen eenvoud te worden begraven. Zoo een voudig als hij dit gewenscht heeft, is dè plech tigheid intusschen niet afgeloopen. Steeds weer ontving de familie het verzoek van medewer kers, vrienden en bekenden, die tot de plechtig heid wenschten te worden toegelaten. -Zelfs tele grafisch en telefonisch had men zich tot haar gericht. Zij voelde zich tenslotte don ook ge dwongen het oorspronkelijke programma tc wij zigen en nog een aantal vertegenwoordigers uit politieke en industrieele kringen uit tc noodigen. Een muziek ver eeniging en een koor van arbei ders uit de mijnen van Stinncs waren reeds gis teren uit Mühlhcim te Berlijn aangekomen. Het koor opende de plechtigheid met een toepasselijk lied. Vervolgens hield ds. Conrad, van de Koiscr Wilhelm Gedachtniskirche, een toespraak, waarop het Oud-Nederlandsche dank gebed werd gezongen. Daarna voerden verschil lende personen het woord. Eerst sprak de bur gemeester van Mühlheim aan de Roer, daarna dr. Sorge namens het bestuur van het rijksver- bond der Duitsche industrie, dan de heer Deters van de reederij-Stinnes, de heer Voegler, de langjarige medewerker van Stinnes en de heer Hol<£ directeur van de mijnen van Stinnes. Na het door ds. Conrad gesproken gebed werd de kist,, die met de vlag der recderij was bedekt, in een automobiel geschoven. Alle familieleden cn genoodigden volgden in ongeveer 80 auto mobielen. Voor het crematorium tc Wilmersdorff ston den duizenden cn duizenden nieuwsgierigen, die door een groot aantal scKupo-ogcnten op een afstand werden gehouden. De agenten hadden hun handen vol. Zij moesten voor personen, die andere voorafgaande verbrandingen wcnschtcn bij te wonen, een weg door de menigte banen. Voor het ccnvQudige gebouw lagen bergen kran sen. Sinds de begrafenis van Rathenau is cr zeker niet een dergelijke bloemenpracht tentoon gesteld. Bij een enkele Beriijnschc firma waren gisteren voor 150.000 mark bloemen besteld. Dezelfde firma had voor dc versiering van het crematorium gezorgd. In den nacht van Zondag op Maandag hadden 40 personen onafgebroken gewerkt. 40 wagons waren noodig om de 500 laürierboomen tc vervoeren, die links en rechts van den naar het crematorium leidenden weg wa ren geplaatst. Kransen werden op vijf groote wagens aangebracht. Op het middaguur reden de eerste auto's met personen, die de verbranding kwamen bij wonen, bij het crematorium voor. Een paar par ticuliere auto's vol kransen volgden, waarna 'vertegenwoordigers van de fabrieken en mijnen van Stinnes in groote autobussen aangereden kwamen. Kort voor ccncn hield de eerste auto voor het gebouw stii. Uit dezen wagen stapten de beide oudste zoons van den overledene.' In den volgenden auto zaten mevrouw Stinnes en drie harer kinderen. Vertegenwoordigers van do mijnwerkers droe gen de kist het crematorium binnen. Hier waren reeds aanwezig dc rijksministers Strescmann, Jen es, Hamm cn Oescr, alsook de Pruisische minister van koophandel. Voorts merkte men lol van bekende personen op uit industrieele krin gen, dr Scholz uls vertegenwoordiger van de Duitsche volkspartij, den burgemeester van Mühlheim, een vertegenwoordiger van dc stad Berlijn cn van de gemeente Wilmersdorff. Aon beide zijden van de kist namen officieren van de koopvaardijvloot \an Stinnes in uniform plaats. In het crematorium voerde ds. Conrad nog maals het woord. Hugo Stinnes, zeidc hij, was een mocht, een wereldmacht, een economische factor van zeldzame fcctcckcnis. De heele we reld luisterde naar zijn woord. Een leger van ambtenaren cn een leger van arbeiders stond in zijn dienst. Geweldig is het werk, dat hij tot stand heeft gebracht, maar geweldiger nog was dc man zelf. O\or Hugo Stinncs zweeft iets geheimzinnigs. Een krans van legendes is om zi|n persoonüikr hcid gevlochten. Van zijn grootvader had hij het genie, van zijn moeder het temperament geërfd. Met gewone maten kan men de per soonlijkheid van Hugo Stinnes niet meten. Voor hem gold het woord uit dc Heilige Schrift over het werken zoolang het dog is. Hij was een zeldzaam geniaal mensen cn een onvermoeibaar werker. In den waren zin des woords heeft hij het evangelie van den arbeid geprezen. Hij was een geboren men van de daad, een geboren leider. Hij was ook een goed Duitscher en hij was or trotsch op een goed Duitscher te mogen zijn. Moge God het Duitsche volk meer mannen els Hugo Stinnes schenken. Terwijl het mijnwerkerskoor zong cn het orgel speelde, daalde de kist in dc diepte. LIFT OMLAAG GESTORT. Zes dooden. P a r ij s14 April. (B. T. A.) De Soir ver neemt uit 7peren: Zaterdag hadden vier vrou wen en drie mannen, dis een bezoek brachten aan dc kerk te Zonnebeke, die herbouwd wordt, plaats genomen in een clectrische lift. Toen dc lift bijna de top van den toren had bereikt, brak de kabel plotseling. De lift stortte omlaag. Drie personen werden op slag gedood, drie overle den later in het ziekenhuis tc Roulers; de toe stand van den zevende is hopeloos. MIJNGASONTPLOFFING. Brussel, 1 4 April. (B. T. A.) Aan de Soir wordt uit Charleroi gemeld, dot in de schacht Chassis van de mijnbouwondememing van Lo- delinsait een mijngasontploffing heeft plaats ge had. Er werden negen personen gewond, waai- vnn twee zwaar. Las-ggestraat 23 Biioasscnda féeisjas sn Dameshoeden Kinder Capes en Manteltjes Al deze artikelen het voor- decligst contant in het Dames- IWodehuis „L3 H3RONDELLE" 16-18 Langstraat Amersfoort EEN GOED GESTEKT DE PIANO on wikkelt het muzikaal gehoor FIAMO- EN ORGELHAND L S. DDYKER - Havik 29 Tel. 773. Diploma Toonkunst Utreculschostroat 49, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, (naar keuze.) AARDAPPELEN EN GROENTEN. PER ABONNEMENT I 125 FRANKRIJK. PRINS ROLAND BONAPARTE. f Havas meldt uit Parijs, dat prins Roland Bonaparte is overleden. (Prins Roland werd in Mei 1858 geboren. Hij was dp zoon van den Keruchten Pierre Napo leon. (derde 2oon van Ij' i -n Bonaparte, broe der \un Napoleon 1), die ten tijde van Napo leon Hl een eigenaardige rol speelde en in 1870 den Parijschcn letterkundige Victor Noir doodschoot wegens ccn door dezen gepubli ceerd artikel, waardoor hij zich bcleedigd acht te. Prins Roland Bonaporie diende geruimen tijd in het Fransche leger, uit welks rangen hij echter in 1886 werd geschrapt, toen dc wet inzake de positie der kroonpretendenten was aangenomen. Hij ondernam toen groote reizen en verwierf een wetcnschappclijkcn naam van groote beteekenis. Tal van wetenschappelijke geschriften verschenen van zijn hond, o.o. Les habitants dc Suriname, line excursion en Corse en Le premier etablissement des néerlandais tr Maurice cn Lc Théütrc javanais. Hij was een uitnemend aardrijkskundige cn twee maal voor zitter van dc Société Gcogrophiquc. Ook was hij lid van het Institut de Fiance. Prins Roland mos met mcj. Blanc, de, dochter von den voormaligcn bezitter van het casino in Monte Carlo gehuwd. Zijn eenige dochter Ma rie huwde in 1907 prins George van Grieken land). EEN VERBODEN PROCESSIE. M o n t a u b a n, 14 April. (B. T. A.) In weerwil van een besluit, waerbij processies ver boden worden, hield de bisschop ter gelegen heid van Palmpaschen met zijn volgelingen een processie om het plein van dc kothedrajl. Er werd proces-vcrbaul opgemaakt. DL ENGELS CH-RUSSISCHE BESPREKINGEN. Dc opening der conferentie. Draadloos wordt d.d. 14 April uit Londen bericht In dc rede, waarmee hij dc Engolsph-Russi- sche conferentie opende, heette dc premier dc sovjet-gedelcgecrdcn welkom, wier doel is sa men tc werken teneinde te trachten dc betrek kingen tusschcn Brittannië en Ruslond op een blij venden en hechten qrondslng tc vestigen. De bedoeling bestaat niet om zich te mengen in dc binncnlnndsche aangelegenheden der sov- jet-regcering, maar als het land internationale betrekkingen aanging, met name wanneer die betrekkigen wedcrzudsch vertrouwen mee brachten, gcëischt door den handel cn waar van de lwindel afhing, moest cr een geest van wedcrzijdschc inschikkelijkheid zijn. De pre mier legde er den nadruk op, dat dc Britsche erkenning een onvoorwaardelijke erkenning wns geweest ca wat de regcering gezegd had in hoor nota van 21 Februari, had zij van harte gemeend en zou zij gestand doen. De regeering wenschtc die erkenning tot iets echts en practisch tc maken, waardoor ccn invloed ton goede zou worden geoefend op de twee groote gemeenschappen, Ier conferentie vertegenwoordigd. De taak der conferentie zóu zijn het verleden te liquideeren cn ccn onder zoek in tc stellen nnnv cn het eens tc worden over de bestaande rechten en verplichtingen van beide landen en tc zorgen voor vreedzame cn voordecligc tevkomstige betrekkingen. De premier vroeg om ccn vrije, vriendschappelijke cn openhartige bespreking van allo bestaande moeilijkheden, een methode, algemeen aan vaard bij alle intemntionole besprekingen. Voorts wees Rnmsny Macdonald crop, dat in Groot-Brittonnie het crcdiet niet gelegen was in dc banken der regcering, maar in dc depo sito's van particuliere personen. Tenzij dc mas sa der bevolking overtuigd was, dot zij billijk en eerlijk behandeld werd. konden cr geen overeenkomsten worden gehonoreerd en was het onmogelijk elkaar te helpen. Dc openingsrede van den Brit- schcn premier. Eon nader droodloos bericht gveit nog dc volgende bizonderhrden over de rede, dio Raiv.say Mucdonold heeft gehouden r itm. Dc eerste taak der conferentie zou zijri ff- quidatic vun het verledend*e tweede tot overeenstemming te komen aangaande de thans tusschcn beide lundcr. bestaande rechten cn verplichtingen ten derde vcorzoovecl mo gelijk regcHngcn te treffen ten bcKoe\e von vreedzame cn profijtelijke bs trekkingen in dc toekomst. In de eerste cotegoric zal de Britsche dele gatie wcnschen op tc nemen het onderzoek von dc verplichtingen tusschen dc beide regecrin- gen cn de aanspraken van Britsche houders van Russische obligaties cn van Britsche on derdanen, wier eigendommen hun zijn ontno men, of die op andere wijze verliezen hebben geleden tengevolge van dc gebeurtenissen en dc politiek van Rusland. Ik hoor, zcidv: Mocdo- na'd, dat aon uw kant een reeks aanspreken van soortgelijken aard zullen worden ingediend en wij zullen vanzelfsprekend de aandacht, die onzen eigen verzoeken in uwe hunden zal to beurt vallen, reciprocceren. In de tweede categorie rangschik ik de bespreking von dc verdragen, door uw voor gangers met dc Britsche regcering gesloten. Daar aan geen van beide zijden stappen zijn gedoan om ze te beëindigen, moeten ze in verbond met het internationaal recht voor beiden partijen nog altijd als bindend worden Beschouwd. Bij onderzoek zuilen sommige waarschijnlijk in verband met de bestaande toestonden ontoepasselijk worden bevonden, terwijl andere naar letter of geest in strijd zou den kunnen zijn met verplichtingen, sedert 1917 door een der partijen aongcgnan tegen over andere mogendheden. Wij zijn hier verga derd om tc snoeien wat gesnoeid moet worden en dc verdragen, die wij overeenkomen te doen voortbestaan, behoorlijken vorm tc geven. In dc derde categorie valt de vervanging van de handelsovereenkomst door een handelsver drag en de bespreking van artikelen, die ten doel hebben de hindernissen uit den weg to rui men, die de verschillen in de constitutie en het bestuur Van dc Sovjets ©enerzijds en Groot- Britnnnic anderzijds, aan óe ontwikkeling vair de economische betrekkingen in den weg zou den kunnen leggen. Tenslotte zou do Britsche regcering een zeer openlijke bespreking wonschcn betreffende pro- jxrganda of vijandige acties, niet teneinde op nieuw gebeurtenissen aan te roeren, die vroeger onderworp van gedachtcnwisseling hebben uit gemaakt, maar om tc zien of herhaling van de moeilijkheden von dezen nnrd bij de nieuwe be trekkingen tusschcn beide landen niet doeltref fend zouden kunnen worden voorkomen. Wii trokken niet het recht der Unie van sovjetrepu blieken in twijfel om oen vorm van binncn- Inndsch bestuur te kiezen, die haar zelf goed dunkt, maar wij houden vol, dat eerste voor waarde voor vriendschappelijke en profijtelijke betrekkingen tusschen dc Unic'cn ons zelf is, dnt de Unie onze houding in deze zaak recipro ceert en zich onthoudt van rcchlstrceksche of indirecte begunstiging van alles, dat zweemt nnnv een poging om onder het Engolxcho volk, hetzij in Engeland zelf of daarbuiten, een propaganda te voeren, die, wnrfneer zij in het Innd zelf is geïnspireerd, wettig kan zijn, doch onder con trole van cn gcfinanccerd door het buitenland niet wettig is. Het is mijn plicht duidelijk te doen uitkomen, dru het volk van dit Jond te dezer zake meer zal behoeven dnn formeclc be loften. Deze zaok zal terdege moeten worden besproken, maar naar ik hoop in den meest vriendschappclijken geest en naor ik hoop in denzelfden geest zal worden geregeld. Macdonald zeide verderdc doeleinden, die wij zeggen tc dienen, kunnen niet worden ver kregen, tenzij vrij er in slogen elkaar grondig te hegrijpen cn tenzij wij de groote meerderheid der publieke opinie in de twee landen, die wij beiden verl genwoovdigert, voor ons winnen. Hij sprak n:et slechts als de leider van ccn partij in Engelond, die rich zeer consequent en van ganschcr harte voor een de jure-erkenning had getoond, maar ook als hoofd van een regecrïng, die eerlijk bereid was tegenover Rus land nlle consideratie tc tooncn, die het redelij kerwijze toonen kon cn als vertegenwoordiger van een land, dot, gegeven den toestand van Rusland, in het bizonder in staat was het to helpen bij zijn economischen wederopbouw. De fundamentcclc punten von verschil bespre kend tusschen de regeering von Groot-Britan- nië en die der Sovjets, zeide de prëvnicr Bij uwe revolutie hebt gij uw toevlucht ge noden tot middelen, die elders de grootste vrees eroniwonrdiging hebben gewekt. U meondc, dat deze middelen noodig waren voor uw hoofddoeleinden, maar als objectief oordee- lc-ndc menschcn weet u, dat u thans opnieuw zult moeten gaan bouwen cn dat hievniouwd contact met de buitenwereld noodig is. Hij verzocht don Russischcn gedelegeerden gedurende de besprekingen goed in geduchte to houden, dot hun wijze von rcgccren niet de zelfde was als die von Groot-Britnnnië. De fun- dnmenteole punten van verschil waren, sedert de Russische gedelegeerden uit Moskou waren vertrokken, goed nonr voren gebracht, nonr hij gelofdc in een schimprede, die Sinoljef tegen Ramsay Macdonald zelf hnd gericht. De pre mier begroette den nadruk, op dit onderscheid gelegd, omdat hij juist was en omdat hij ccn grcolc hulp zou ziin voor hem cn zijn regcering. Hij verzocht den Russen eveneens te beden ken, dot overeenkomsten moesten zijn gebaseerd op iets mcér dan handig zaken-doen. Do wil om tot overeenstemming tc komen moest aan wezig zijn. Onrecht moest worden hersteld, zoo dat men met ccn schoonc lei kon beginnen. Het crediet in Groot-Brittonnie was niet in de bon ken der regcering, doch in dc kluizen van parti- culictrcn en dc massa van het Britsche volk- moest ervan overtuigd zijn, dat de conferentie „fair and honest" was. Macdonald wees er op, dat dc gevolgen van De ware zedelijkheid bestaat in het wor stelend verlangen naar de bereiking van het hoogste goed. g II» rt Naai het Engelsch van WILLLAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 71 Hij zat daar alleen in het stille huis en vroeg zich af of hij zich nu niet voor goed gebrand merkt had als den Grooten Ezel van het Heel al. Hij was weliswaar door de boosaardigheid en sluwheid van zijn tegenstanders in het nauw gedreven; moor hij zelf had de voorwaarden der overgave gedicteerd. Handelend op een van die wilde impulsen, welke van zijn jeugd af den stroom van zijn leven hadden doen af wijken, had hij dat voorstel gedaan. Het was het einde van John Baltazar. Hij stond op, ging naar zijn tafel en stopte een pijp. In ieder geval was de eer van hei Huis van Baltazar gered. Hij zou zijn kleinzoon nog kunnen laten paardje rijden op zijn knie. La course du flambeau was het begin en het einde van alle menschelijk trachten. De fakkel was nu in Godfrey's handenNaar zijn lucifers doosje voelend, stootte zijn pols tegen de pa pieren in zijn borstzak, die hij bijna vergeten had. Hij haalde ze eruit, vouwde het compro- mitteerende document tot een lange reep en stak dio aan als een fakkel, die niet overge geven moet worden. In plaats daarvan stak hij cr zijn pijp mede aan en hij keek ernuar hoe het stuk papier tot zijn vingertoppen op brandde. Dan ging hij naar den haard en ver brandde den minnebrief Hij ging aan Godfrey zitten schrijven: „Beste jongen, „Ik vind, dat je weten moet, dat ik mijn woord gehouden heb, Drie uur na je vertrek ben ik in het bezit gekomen van het docu ment en ditmaal kon je cr zeker van zijn, dathet niet meer bestaat, want ik heb het eigenhandig vernietigd. In dat opzicht is de lei nu schoon en ook in andere opzichten, wanneer er ook verder gezwegen wordt." „Ik kon jc niet zeggen hoe ik je missen zal." „Je je altijd liefhebbende vader. „Jolin Baltazar." Dat was alles. Nog tijd genoeg, om hem over China te vertellen, wanneer hij een definitieve regeling voor de reis getroffen had. Hij bad God vurig, dat hij het zóó zou kunnen schrijven, dat Godfrey nooit tot zijn zelfverwijt de reden van zijn ballingschap vermoeden zou. Toen Quong Ho even later thuis kwam, vond hij hem verdiept in den inhoud der porte feuille HOOFDSTUK XXIV. Zooals hij verwacht had, was het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in de wolken, dat hij naar China wilde gaan. Mr. Baltazar be hoefde slechts zijn voorwaarden en condities te noemen. Met het Ministerie van Buitenland sche Zaken ging alles van een leien dakje. Neen, meer. Als het invloed had kunnen uit oefenen op ultra-conservatieve Admiraliteit, zou het hem met den nieuwsten, snelsten en ge- hcimzinnigstcn kruiser naar China gezonden hebben. Maar in rtgeeringskringen buiten het Ministerie van Oorlog was men zeer verbolgen. Ook op het bureau van The New Universe heerschte een groote consternatie. Dc volgende drie weken had Baltazar een moeilijken tijd. Toen Marcello in een avondblad het bericht los, dat hij voor een benoeming tot minister be dankt had, kon zij haar oogen niet gelooven. Dadelijk beide zij hem op. „Is het waar?" „Ja. Volkomen waar." „Maar ik begrijp er niets van „Ik zal vanavond bij jc komen en het je uit leggen." „Neen. Ik zal bij jou komen. Ik ben niet alleen." „Kom dinecren." „Miss Graham en ik zitten juist te eten. Zoo dra we klaar zijn, kom ik." „Prachtig. Ik ben den heelcn avond vrij." Baltazar dineerde alleen met Quong Ho cn praatte opgewekt over dingen, die niets met den oorlog tc maken hadden. Geen toespeling werd gemaakt op zijn zich terugtrekken uit dc Engelsche politiek, waar Quong Ho alles van wist, of op de Qhineesche missie, waan an Quong Ho nog geen officieelc mededeeling gekregen had. Afgescheiden ven den uitdruk- kelijken wensch van het Ministerip van Buiten landsche Zaken om de zaak niet in de pers te vermelden, behoorde het tot de karakteristieke eigenschappen van Baltazar om zelfs tegen over hen, die hem het liefst waren, het zwijgen te bewaren over zijn doen cn laten. Bovendien moest van hen tweeen Marcello het het eerst uit zijn eigen mond hooren. Zij kwam omstreeks half negen en hij ont ving haar in den salon. Zij droeg een eenvou diger» ouden, zwarten japon, dien zij voor het diner aangetrokken had, den lievclingsjopon van Godfrey ,wuarin zij, zooals hij met soldnten- overmoed zeide, cr uitzag als een Juno. Haar dik bruin haar kroonde haar ais met een ourcool. Dc rust had haar geheel hersteld en ondonks den ungstigen blik in haar oogen, scheen zij Baltazar toe in de volle rijpheid van haar schoonheid te zijn. Zooals gewoonlijk ging hij huer met uitgestoken handen, krachtig, be wonderend, glimlachend tegemoet. „Wat beteckent dat bedanken van jou? Ik dacht, dat het het eenige in jc le-ven was, waarvoor jc werkte." „Ik vind," zeide hij, „dat ik mijn land beter op andere manieren kon dienen." Zij bracht haar hand naar hoor voorhoofd. „Hoe?" Hij keek haar strak in haar oogen. Waartoe diende het omwegen te gebruiken? Vroeger of later zou zij toch de waarheid moeten hooren. „Door naar China te gaan." Zij staarde hem met een open inond aan. „China?" „Waarom niet?" Met zijn handen diep in de zakken van zijn smoking stond hij met het air van een ver overaar van zijn teenen op zijn hielen tc wie gelen. ,,Uc weet meer van het binnenland van China dan v/ie ter wereld ook. Ik ga met een uitge breide volmacht om twee of driehonderd mil- lioen mcnschen samen te brengen, een goede regeering in tc stellen cn de Duitschers uit te roeien. Honderd mannen kunnen mijn baantjo hier in Engeland waarnemen. Maar degenen, die dat in China kunnen, kan je op de vingers van een verminkte hand tellen." „Het gaat allemaal zoo plotseling." „Dat is nu eenmaal mijn gowoonte, zooals je langzamerhand weten moest," lachte hij. „Moar je hebt altijd gezegd, dat jc China haotte dat je liever wou sterven, dan daar heen terug gaan." „In deze dogen moet je soms dingen, die jc heat, doen ter wille von je land." Verdoofd door zijn mededeelingen, liet zij zich in een stoel vallen. ,Hoe lang blijf je weg?" vroeg zij. Hij haalde zijn schouders op. „Jaren mis schien. Wie zal het zeggen?" „En wanneer vertrok je?" „Zoodra ik hier weg kan. Laten we zeggen over een dag of veertien." Zij schudde haar hoofd en keek naar den grond, terwijl zij kleine gebaartjes met hunr vingers maakte. „Kijk eens, beste meid," zeidc hij, „beholve mijn persoonlijke eerzucht, die ik voorloopig uit mijn leven geschrapt heb, is er niet veel dat mij hier houdt. Tegenover Quong Ho heb ik mijn plicht gedaan. Hij is te fCambridge op weg naar beroemdheid. Godfrey zit tot het einde van den oorlog in Frankrijk. En jij, lieve kind," hij glimlachte „wij zullen dc volgende twintig jaar elkaar niet uit het oog verliezen." „Neen, natuurlijk niet," zeidc zij met een vreemden klank in haar stem. „We we zul len elkaar schrijven." Zij sloeg schuchter haar oogen op. „Zal je je daar niet eenzaam voelen zonder ons?" Hij keerde zich vlug om, zoodat zij zijn ge zicht niet zou kunnen zien. „Natuurlijk zal ik je missen. Jullie alle drie zal ik missen. Ik ben ook maar een mensch. Maar aan den anderen kant ben ik eraan gewoon alleen te zijn. Van nature ben ik eenzelvig." Dan keek hij haar weer aan .„Maak je over mij maar niet be zorgd. Ik zal het veel te druk hebben, om mij eenzaam te voelen. Ik heb heel v/at voor de boeg.",^ (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1