Begenkleoding BUITENLAND. Spoorhorlooes f 13.50 ABONNEMENTSPRIJS 3 m;f'D ,v;or DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. FEUILLETON. Terug in het leven. Sij abonnement a f 1.25 ,,L' H8R0NDELLE" WSSlsm Groenhuizen Lunchroom Princesse. 22e Jaargang No 245 toort 2.10, idem iranco per post f 3.per vrcel- (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176. alzonderlSjke nummers C.05. RTSCH DAGBLA DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2A. POSTREKENING N°. «7910. TEL INT.513. Woensdag !6 April 1924 PRIJS OER AGÏEtlIEHÏif/l mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb c- dingen eti Licidadigheids-advc tcntiïn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeci vooidcciigc bcoalinvcn voor het advcnecicn bene ciicul.ure, bevattende de vooiwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUrrSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De besprekingen tusschcn Merx en de partijleiders. Berlijn, 15 April. (W. B.) De rijkskanse lier had gisteren besprekingen met de Duitsch- nationale leiders cn zal heden met die der voor malige coalitiepartijen en der soc.-democroten vpn gedachten wisselen. Duitschland aanvaardt dc ver slagen als een basis voor dc «onderhandelingen. Berlijn15 April. (W.-B.). In overeen stemming met het door de staats- en minister presidenten der landen ingenomen standpunt heeft het rijkskabinet heden besloten de vraag der C. v. H. nopens de rapporten der deskun digen bevestigend te beantwoorden. De rijksregeering zal geen vertegenwoordiger naar Parijs zenden, maar schriftelijk antwoor den. P a r ij s15 April. (B. T. A.). De Kriegs- lastenkommission heeft hedenmiddag aan de C. v. H. medegedeeld, dat de Duitache regeering haar schriftelijk haar antwoord zal doen ken nen op de rapporten der deskundigen, die zij aanvaardt als een grondslag van discussie. Engeland bereid het plan in zijn geheel te aanvaarden.. London, 15 M a a r t. (N. T. A. Draadloos.) In het Lagerhuis .heeft Masdonald de meening van de regeering over de rapporten van dc deskundigen uiteengezet. Hij zeide, dat de re geering met groote voldoening had kennis ge nomen van het feit, dat de rapporten eenstem mig door de deskundigen van Amerika, België, Frankrijk, Italic cn Groot-Brittanië waren goed gekeurd. Naar de mcening van dc regeering is het rapport een onbevooroordeeld cn zorg vuldig overdacht streven om de regeeringen te helpen bij him teak om een regeling te ver krijgen tot oplossing van dit belangrijk en reeds zoo langen tijd aanhangige vraagstuk. De pree- tische waarde cn toepasselijkheid van dc con clusies en werkwijzen, aanbevolen door de des kundigen, hebben aanstonds zonder cenig voor behoud waardeering gevonden, zooals blijkt uit het feit, dat de commissie van herstel de rap porten heeft aanvaard, mits de Duit6chc regee ring gezind is mede te werken tot de uitvoering ervan. De Britsche regeering is van meening, dot verslagen, die op een dergelijke wijze steun vinden, de algemeene instemminng verdienen cn dat men algemeen bereid moet zijn de ge legenheid aan te grijpen, door deze gezagheb* bende documenten aangeboden, om een einde te maken aan de bestaande onzekerheid. Eén on derdeel verdient met name de aandacht. ïn het rapport van de, eerste commissie wordt n.l. uitdrukkelijk gezegd, dat het document een ondeelbaar geheel uitmaakt en dat de onder- leekenaaTS ervan alle verantwoordelijkheid af wijzen, als men sommige der voorstellen zou willen aanvaarden en andere verwerpen. De Britsche regiering hecht zooveel betec- kenis aan de gedane voorstellen, die onmiddel lijk in werking kimnen treden, dat zij harer zijds bereid is het plan in zijn geheel te .aan vaarden, mits olie andere belanghebbende par tijen bereid zijn hetzelfde te doen. Den IOcn dezer heeft de regeering dit laten weten aan de betrokken regeeringen met inbegrip van die der Ver. Staten. Baldwin verklaarde als leider van de oppo sitie, dat de houding van de regeering, zoo?. Is zij door den premier was uiteengezet, den alge- meenen steun van het Engelsche volk had. Hij vroeg echter den premier, of deze inzag", det Luisteren naar een anders raad doet al leen, wie zelf niet twijfelt. v. AnimersKuiler. Naai het Engel&ch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLD.ANUS Jr. 72 Op zijn onstuimige manier schetste hij het werk, dat hem te wachten stond; hij verdiepte zich in schilderachtige herinneringen en ont vouwde haar enkele plannen die hij reeds ge maakt had, om de machthebbers in ontevreden districten te winnen. Iedereen behalve Marcdle zou hij overtuigd hebben van zijn geestdrift voor zijn opdracht. Maar een vrouw, die een man liefheeft, is in staat hem zelfs beter te kennen dan de vrouw, die hem liefheeft. Een vermoeden, vaag maar staag zich opdringend, begon zich van haar meester te maken. Na ecnige oogenbliltken gaf zij er uiting een. „Hebben Godfrey's zaken iets te maken met dat plotselinge besluit van jou?" Hij keek of hij er niets van begreep. „God frey's zaken?" „Ja, die Dcnnithorpe-geschieienis." Hij lachte. „Beste meld, we hebben het over hooge internationale politiek. Wat ter wereld kan de kalverliefde van een jongen daarmede te maken hebben?" „Je hebt me nooit verteld wat er op Water loo Station gebeurd is. En Godfrey ook niet." het verslag van de deskundigen geenerlei ver klaringen bevat aangaande het totaal der Duit- sche verplichtingen of van den duur der jaar lijks che betalingen en oi het totaal der ver plichtingen van 6.600 millioen pond, vastge steld bij de overeenkomst te Londen von 1921 nog steeds van kracht was. Hierop nntwoordde dc premier, dot het verslag slechts maatrege len beoogt te treffen voor 6 jaar, na afloop waarvan een bepaalde andere organisatie in werking treedt, die ongelimitcerdcn tijd van kracht blijft. Als echter alle rcgceringen over eenkomen het rapport in daden om *te zetten, zal het totaal van do schade vergeding een kwestie van nadere overeenkomst zijn. Poincarc non 't woord. P a r ij s, 15 April. (Havos). Op een feest maal van dc democratische republikeinen heeft Poincaré vanavond gewezen op de belangrijke veranderingen, die dc oorlog heeft teweegge bracht, vooral wat betreft de ontwikkeling van het nationaliteitsgevoel en het verlangen naar vrede. Het nationaliteitsgevoel mag niet ver starren tot machtswellust of zich uitputten in imperialisme, maar evenmin mag het algemeen verlangen naar vrede leiden tot een valsche be schuldiging van imperialisme voor hen, die zon der ecnige begeerte slechts de rechten, die bij verdrag erkend zijn, willen waarborgen. Het evenwicht op aarde, met name dat in Europa, kan alleen verzekerd worden, als het berust op recht en eerbied voor het gegeven woord. Wij willen, zei Poincarc, den vrede niet slechts in het belang van Frankrijk, maar ook in dat van andere volken. Wij willen, dat de vrede vruchtbaar zij en weldadige resultaten afwerpe en willen hem in het binnenland aanvullen met den godsdienstvrede en den socialen vrede, ge paard met krachtige bedrijvigheid in handel cn bedrijf en met den intcllccjueelen en rrtoreelen vooruitgang. Frankrijk heeft nooit cenig stre ven naar verovering, cenig denkbeeld van ovcr- heersching, eenige gedachte van haat gekoes terd. De vrede is noodzakelijk voor dè ver wezenlijking van zijn broederlijk democrotisch rcpublikeinsch ideaal. Als taak van de nieuwe Kamer somde Poin caré op het voltooien van het financieel horstel en den herbouw van de verwoeste gebieden, waaraan hij als nieuwe onderwerpen dc verze kering van dc volkswelvaart, den wereldvrede en een voortdurende bevordering van dc beschaving toevoegde Wij hebben, zei Poincaré, de laatste jaren, de schaduw van den vrede zoo vaal; voorbij zien gaan zonder dat wij haar grijpen konden, dat wij het recht hebben, zooal niet wantrouwend, dan toch ergdenkend te zijn. Thans, nu na het werk van de deskundigen en dc voorloopigc beraadslaging van de Commissie van Herstel onze hoop vorm schijnt aan te ne men, kunnen wij nog niet geloovcn, dat 'les opgelost is, dat het uur van rust geslagen is. In tegenspraak met de toespelingen van Dwit- sehe en zelfs van enkele Fransche bladen, zijn de vérslagen der deskundigen een klinkende rechtvaardiging van onze buitcnlandsche poli tiek. -Zij toonen aan, dat, al zijn ontkenningen ten spijt, Duitschland zichzelf kunstmatig ver armd heeft cn in staat is tc betalen. In dit verband herinnerde Poincarc aan de „vlucht" van 6750 millioen mark goud cn de opc-enhooping van 1200 millioen aan vreemde middelen. De Duitsche belastingen zijn lager dsn die der geallieerden, zijn bedrijfsleven is sterk ontwikkeld, zijn productie grooter dan voor den ^oorlog, kortom, Duitschland bevindt zich in c-en bevoorrechte positie. Dat is wat dc des kundigen vastgesteld hebben. Zij besluiten niet tot een verlaging van de Duitsche schuld. Frankrijk behoudt zoodoende dc mogelijkheid ■om, gelijk het steeds gedaan heeft, het 'ot van eer. cïee! van zijn vorderingen te verbinden aan de regeling van de geallieerde schulden. De rapporten stellen niet Duitschland's botalings- vermogen voor dc toekomst vost, maar toonen veeleer aan, dat dit vermogen voortdurend4 toe neemt. Ook hier wint het Fransche standpunt het dus ten slotte. De voor de eerstkomende jaren voorgestelde betalingen en leveranties zijn aanzienlijk veel hcoger, niet alleen dan die, welke Duitschland mogelijk noemde, maar ook dan die, welke Bonar Law op het oog had vóór de bezetting van het Roerbekken, welke, produc tief geworden, de dubbele uitwerking had van „Ik heb ze eenvoudig gescheiden. Lady Edna naar huis gestuurd en Godfrey een dag eerder naar Frankrijk loten gaan. Dat is allemaal voor bij nu." „Maar je hebt Mr. Donnithorpe gesproken. Quong Ho „O ja, ik heb Donnithorpe gesproken. Dat heeft de situatie gered. „Hij verwachtte God frey le vinden en vond mij in rijn plaats." Hij grinnikte op de meest ontwanenendé manier. °Een toonce! uit een klucht.' verslagen ging hij weg." Schijnbaar heel opgewekt nam hij haar bij haar hand. „Alleen maar een vrouw," zeide hij, „zóu een brug kunnen slaan tusschen Waterloo Station en het binnenland van China Zij vroeg niet verder; moor het vermoeden Heef cn ieder minuut tot het oogenblik, dat de pendule sloeg, dat zij weg moest gaan, ver anderde dat steeds meer in zekerheid. Hij bracht haar zooals gewoonlijk tot de deur. Bij het afscheid nemen vond zij eindelijk woor den voor het gevoel van eenzaamheid en ver latenheid, dat zij den geheelen avond reeds had trachten te formuleeren. „Wat moet er van mij worden, als je weg bent?" Zonder te wachten op do lift vloog zij naar boven en ging regelrecht naar haar kamer, ter wijl de woorden nog in haar ooren echoden. Neen. Zij drukten heelemaol nl< t uit wat haar hart bedoelde. Zij klonken harteloos, zelfzuch tig. Toch waren zij waar. Wat zou er van haar worden? Een jaai lang was zij één geweest van ziel. geest en gedachte met dien krecht'^en man. Krachtig en tcch zco toeder, zoo ridder lijk, zoo kinderlijk. Zonder hem was het leven een niets, gevuld met huiveringwekkende ang sten. En dan viel een koude als van den dood op haar. Geen enkele maal had hij op dezen avond van het scheiden dor wegen gezinspeeld' Het bekende PLAT DU JOUR In Hotel „DE ZWAAN" bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AAP.D. cn GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. Camas Mantels Dames Mantels Covercoat Gabardine Wol Gahardino 12.50.17.50 37.50.32.30 Bjjnassende Egisjes a» Games1 oürisn Kindr.r Capes en Manteltjes AI deze artikelen het voor- deeligst a contant in hot Dames- Modehuis 16-18 Langstraat im^rsfoort JUWELIER. Langstraat -53. Tólof. 852. Fostr. 7582. ftëEB&SLLES Utrcchtschcstraal 59, Tel. 310. SOEP, VLEESCH, (naar Jteiijo.) AARDAPPELEN EK GP.OENTEN .EN DESSERT. PER ABORNBMENTf 125. een betooging ten gunjt? d:-r geallieerden en ten nadeole van Duitsclvland. De Commissie van Het tel zal thans een vast plan dienen op te stellen, van Duitschland de noodige wetten moeten verkrijgen en het toe zicht moeten instellen, dut de deskundigen aan bevolen hebben. Dit plan in t,ijn geheel veron derstelt ongetwijfeld hetjiffcrsie! van Je bedriji,> cr. belastingeenheid van het Duitsche rijk, maar niet na een verklaring in principe, niet na een aanvaarding met den mond; pas nooet, gelijk de deskundigen uitdrukkelijk schrijven, Duitsch land met de Uitvoering is Iregonnen, zal men ons kunnen vragen onze panden in te wisselen tegen andere, die ruimer en loonender ziin. Er kan, welverstaan, geen sprake van zijn, dal wij ons van dc Roer terugtrekken, voordat wij be taling hebben genoten van het ons verschuldig de en zeker niet van een verslapping var onzen greep, zonder datwij de middelen in honden zouden houden om die zoo noodig snol en zeker te hervatten. Waar dc deskundigen voor zien hebben, dat politieke panden wenschciijk geacht kimnen worden, stout het aon de geal lieerden er den sard Van vost tc steiien in spe ciale besprekingen, waarin het gemakkelijker zol vollen don in' 1922 om ziel» met elkaar te ver staan en zijn belangen te handhaven. Een van de geallieerde organen is het spoorwcgbehccr, dat een belangrijke waarborg van veiligheid vormt en in zekeren zin de verdragen van bij stand, die ons in 1919 beloofd waren, vervangt. Ook zullen wij met onze vrienden het voor name punt behandelen, ^at het herstel van het Duitsche imperialisme ons verbiedt voorbij te zien. De verheerlijking van Ludcndorfi". de toe juichingen v«an een kroonprins, de officiccJc leugens over de verantwoordelijkheid aan den oorlog, dc hinderpalen nan het werk van de op zijn liefde vcor haar. Had zij door haar zelfzuchtige dwaasheid, door haar thans onbe grijpelijke bangheid ten slotte de liefde ge dood, die zij vroeger siechts voor het aannemen had. Langzaam kleedde zij zich uit en kroop in bed* moor de sloap bleef verre van haar. Klaar wakker staarde zij op haar leven terug. En zij staarde ook in een bijna rhythmische afwisse ling na3r het leven van Bjltoznr Alleen een groote emctioncele crisis kon deze omw ntc- lir.g veroorzaakt hebben, deze plotselinge te ruggave van den prijs zijner eerzucht, do ze oanvaar.ding van ballingschap. Niettegenstaan de hij dat vermoeden, toen zij het uitsprak ver weggeworpen had, wist zij met de onfeilbare vrouwelijke logica, dat Baltazar Godfrey's eer gekocht had ten koste van zijn eigen loopbaan. En nooit een schijn van spijt, nooit één klacht tegen het noodlot. Niet het geringste beroep op medelijden. En zij riep haar eigen ik voor de rechtbank en veroordeelde zichzelf zonder genade. En hoe dieper zij zonk in haar eigen achting, des te hooger rees Baltazar, tot hij gigantisch als een ged ojxlocmdc boven hoar nietige persoonlijkheid. Haar keel was droog. Zij stapte uit bed en dronk een glas water. Toen zij weer door de kamer terugliep zag zij op hoar toilettafel den kleinen 7nlc-sleuïel liggen, dien hij gewild hed, dat zij hebben zou, zoodat zij.steeds, wanneer zij dat verkoos, in het huis zou kunnen komen. Zij nam hem op en keek er versuft naor. Den rieutel tot zijn huis, den sleutel tot ;ifn bert, den sleutel tot zijn rfcl oT.cs had zij be zeten. En zij had het gcrrinecht T-ans ha zij het verloren H«t huis zou in andere handen overgaan. Zijn hart as gebarricadeerd. Vcor het eerst na een heel jaar hodden zij elkaar gesproken, zonder dat hij op schertsende, ern stige of tyrannie"ke wijze iets gezegd hnd om militaire controlecommissie in den weg gelegd, de geheime vermenigvuldiging von dc militaire lichamen zijn symptomen, dte ons voortdurende waakzaamheid tot. plicht maken. Poincaré be sloot aldus: Hoe meer wij den vredè liefhebben, des tc meer zijn wij besloten niet tc dulden, dat zij verstoord of bedreigd zal worden. Dit besluit is gelukkig bij onze bondgenooten even sterk als bij ons. Ik vertrouw cr op, dat wij niet alleen in staat zullen zijn het om te zetten in plato nische betuigingen, maar in concrete werkelijk heid. Frankrijk zal eerlijk streven naar over- cénstemming met zijn bondgenooten in het besef gelijktijdig zoowel zijn eigen zaak, die van zijn vrienden, ols die van de hcclc menschheid te dienen. DE VERHOUDING TOT POLEN. Be lijn, 15 April. (W. B.) Dc Duitsch- Poolschc onderhandelingen over de artikelen 5 en 5 von het verdrag tusschcn Polen cn dc ge allieerden van 28 Juni 1919 inzake het onder daanschap cn de keuzo diennongaandc hebben geleid tot ondérteekening van een protocol, volgens welke dc onderhandelingen over dc zaak zelf einde April to Wecnca zullen begin nen. Bij dc besprekingen zal de voorzitter van het Opper-Silezisqhe schcidsgevocht zijn me dewerking verleencn, over wiens aanwijzing 'nis bemiddelaar cn scheidsrechter beide ccgeerin- gen hei eens zijn geworden. OEN VERDRAG VAN VRIENSCHAP MET TURKIJE B e r I ij n, 15 April (N. T. A. Draadloos). Het Turksche parlement heeft naor de bladen vernemen. Maandag het tractaat van vriend schap mét Duitschland geratificeerd. DE RIJKSMINISTER VAN JUSTITIE AFGETREDEN. B c r 1 ij n 15 April. (W. B.) De rijksminis ter van justitie Emmingur hoeft den rijkspresi dent om ontheffing uit zijn ambt verzocht. Rij'/ï- president Ebërt heeft, voldaan aan het verzoek en den staatssecretaris van het departement van justitie Joel met dc leiding der zaken van het ministerie belast. Een draadloos bericht uit Berlijn meldt nog, dat Emminger is afgetreden wegens het niet te overbruggen geschil tusschcn het Centrum en de Beiersche Volkspartij, von welke laatste par tij do minister lid is. DE ONDERHANDELINGEN MET DE MICUM De verlenging der verdragen. Dusseldorp, 15 April (B. T. A.) Het protocol van de overeenkomst, dio te Dussel- dorp getcekcnd is tusschcn de Micum en dc commissie ven zes stelt in de oerste plaats vast. dat het uitbrengen van het verslag van de deskundigen en het besluit van dc Commis sie van Herstel van II dezer ccn -nieuwer» toc- srt.;i\i hebben geschapen, dio "derf we# opent vcor de regeling van het vergoeclhïgsvrüogstuk. Dientengevolge zijn beide partijen overeen;; c~ kemen dc overeenkomsten von November 1923 te verlengen tct de algemeene regeling van bet vraagstuk von het herstcj zal riin getroffen en ep zijn laatst tot 15 Juni 1924. Het pro tocol stelt vervolgens de technische bizonder- hc-clon van de overeenkomst vast. P a r ij s 15 April. (Haves). Poincaré dr ,1de in den ministerraad med dat de overeenkom sten met d? indnstrieeien in bet Roergebied tot '15 Juni zijn hernieuwd D u s s e I d o r d 15 .April. (Havas). Dc industrieelen in het Roergebied hébben het ver- drt waarbij cle overeenkomsten met de Micum ve r den duur ven twee maanden worden ver- Ivngd, geteekend. UIT HEI BEZETTE GEBIED. Een verordening der Rijnlondcom- missic ncpons militaire voorberei dingen van Duitsche zijde. C o b 1 e n z. 15 April. (B. T. A.) De hooge intérgeallieerde commissie heelt een nieuwe ver ordening afgekondigd, ter aanvulling van de reeds in vroegere verordeningen voorgeschreven maatregelen, waarbij onder bedreiging met strenge straffen alle militaire voorbereiding wordt verboden. haGr te toonen, dat zijn natuur naor haar smachtte. Vanavond was zij slechls zijn lieve vriendin geweest. Hij had haar vriendschap aanvaard. Zij herinnerde zich het oude Fransche gezegde: L'oiritié, c'est 1c tombeóu de Tumour. Zij ging op den rand van haar bed zitten en treurde wanhopig over den dood van zijn liefde. En de Yale-slcutel log spottend binnen hear gezichtskring. Baltazar liep naar huis, terwijl hoor laatste woorden neg in ziin ooren echoden. Natuur lijk zou zijn vertrek naor China een groot verschil voor haar maken. Z j wes een deel van zijn huishouden geworden. Godfrey, aon wien zij een moederhart gegeven had. v.as voor on- bupaalden tijd in Frankrijk en door zijn wrok over haar misbruik maken van zijn vertrouwen vervreemd- Zii had zjch zoo onvoorwaardelijk één gemocht met het lot van het Huis van Baltazar, dat zij nu. losgerukt daarvan, als een wrak op de hooge zee zou ronddrijven. Wot kon hij doen, om haor verlatenheid te ver zachten? Als hij stierf, zou cr goed yoor haar gezergd worden. Een ponr maanden geleden hnd hij zijn testament gemaakt. Maar hij had hoop nog vele jaren te leven. Jo, wat zou er van de geliefde vrouw moeten worden, nu hun nieuwe verbindingen met hel leven gebroken werden. Moest zij weer voortgaan op haar loop baan als verpleegster, waarin zij al de ener gieën van haar jonge jaren verbruikt bed. Ah Godfrey in Londen wes, zou hij haar in ziin zorg vunnen eanbev l?n. Maar G dfrey's n naar Frankrijk wes de spil, waarom de geheels zeek draaide. Alleen Quong Ho bleef dus over. Ziir» gevoel voor het komi-.che sloot Quor.g Ho buiten. Hij ging zijn huis in Sussex Gardens binnen vol wroeging, dat hij zoo weinig aandacht aan Coblenz, 15 April. (Havas). Naar aan leiding van dc ontdekking dezer dogen door dc Fransche Sitreté van nieuwe geheime organisa ties, bestemd om het dienstnemen bij dc Roichs- wehr nan te moedigen, hetgeen door het verdrag van Versailles formeel verboden is, heeft de hooge commissie in overleg met de Engelsche, Fransche cn Belgische generaals, die het hevel voeren over de bezettingslegers, een ordonnan tie uitgevaardigd, waarin zij aan het verbod herinnert en waarbij alle inwoners van dc be zette gebieden, die mochten deelnemen oan mi- litnire oefeningen, of deel mochten uitmaken van militaire organisaties, mot strenge sriaffen worden bedreigd. De strafbepalingen behelzen ook uitzetting uit de bezette gebieden. De ver schillende maatregelen zijn door de drie hooge commissarissen van Engeland, België cn Frank rijk met algemeene stemmen vastgesteld. Duitschcrs in Fransche gevange nissen. B c r 1 ij n 15 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens een statistische opgaaf bevinden zich nog 1780 Duitschcrs in Fronschc gevangenis sen. Gedeporteerd waren op 1 April nog 54 Duitschers, waarvan 12 nnar België en 42 naor Frankrijk. Een Duitsch tooncclspelcr door dc Franschen gearresteerd. Be r 1 ij n., 1 5 A p r i 1. (N. T. A Draadloos). De Franschen hebben den tooneelspeler Fritz Basil, den „Oberspicllciter" von het Residenz- theater le Mtinchen, op ccn kunstreis te Bonn gearresteerd. EEN NIEUW THÜRINGSCH MINISTERIE. Wcimor, 15 April. (\V. B.) In dc heden gehouden zitting van den Thüringschcn Land dag werd een nieuw Thiiringsch staatsministcric gevormd. Alleen het ministerie van financiën werd nieuw bezet. Vóór de regeering stemden 52, legen haar 23 ofgevoordigden. De spreker dor democraten verklaarde, dat zijn fractie de regeering wegens haar sterke völkische samenstelling niet kon steunen. PRANSCH VLIEGTUIG GEDAALD. K u r 1S r u h e1 5 April. (\V. B.) Nabij Hei delberg is een Frnnsch vliegtuig gedaald. Dc po litie stelt een onderzoek in. BELGIE. HET GROOT-NEDERLANDSCHE STUDENTEN'CONGRES. Een Vldamsch student dood geschoten. Uit Antwerpen wordt d.d. heden aan het Hbl. geseind Naar wij vernemen Avcrd hedennacht, na af loop van het ofscheidsmaal von het Groot-No- dcrlnntisch Studentencongres te Lcuvan, een Vloamsch student op straat doodgeschoten. De dader schijnt do hoofdredacteur der „Avont Garde", het Fransch-gczindc studentenblad, te zijn. Hij zou bekend hebben cn zijn aangehou den. Wij wachten nog bevestiging von het be richt uit Leuven. Protest von Katholieke studen ten te Leuven. Brussel, 15 April. (V.-D.) Dc katholie ke studenten van de universiteit tc Leuven heb ben geprotesteerd bij den Hollandschen gezont jhr. Ven Vredenburg tegen de incidenten, die geprovoceerd zijn door Ncdcrlandsche onder danen te Leuven door het zingen van „Oranje boveh" en het schreeuwen von „Leve Wil'nel- miho"nn afloop var» het Grool-Nedcrlandsch congres. Dc studenten verklaarder., dat derge lijke Manifestaties de goede betrekkingen tus schcn Nederland en België verstoren. FRANKRIJK. DE FRANSCHEN IN MAROKKO. Rabat, 15 April. (B. T. A.). In het Z.W. van d» streek van Tizza heeft een groep von 250 tenten von den stom Mnmaroucha zich ondevworppn en de wapens ingeleverd. In tie anch'-re streken rond dó hoogvlakte van Tichiouk blijven de afyaliigc stammen nog zeer roerig. Marcello geschonken had. Maar, voor den drom mel nog toe, je ken toch niet aan alles tegelijk denken. Als zij genoeg van hem gehouden had om met hem tc trouwen, o dan zou cr ge weest zijn het Light that never was on Seo or Lond. Hij zou dan niets gegeven hebben om alles wat cr op de kleine planeet Aordc gebeurde. Hij zou meester van hot Heelal geweest zijn. Of heelemaol als viouw of heelemaol niet. Een on herroepelijk besluit. Het was niet Marcello's schuld, dat zij hem niet op die wijze liefhad Het was nergens goed voor er verde/ over te denken. Het behoorde tot het verleden. Zij wa ren echter terecht gekomen in een gelukkig ma kende vriendschap, een vrier.dsrhap. éven heer lijk voor haar zij kende in dat opzicht geen valsche bt-cheid^nhcid als vóór hem. En na behoorde die ook tot het verleden. Wat moest er von Marcelle worden? Hij was zijn pijp aan het stoppen, toen Quong Ho met zijn eerbiedige buiging binnenkwam. „Sir," zeide hij, ^is het mij veroorloofd een /ndiscreiie tc begaan?" ,„Je zal het zoo discreet doen," reide Bal» tnzar, ,,dot het niet zoo erg zijn zal. Steek van wnl" „Voor het geval, dal u dit land met een mis» sie naar het Verre Oosten verlaat „Hco voor den duivel weet jij det?" vroeg Baltazar. „In hoogé Chineerrhe krirgen ft Londen is het a'gerr n bekend," o atv/oordde Quor.gr Ko. „Z -: r ccii 'hee!« 'boel cd-re dingen omtrent mik" „U zult dikwijls opgemerkt hebban, dot mijn land gen oo ten behept zijp. reet een abnormalen dorst naar onwezenlijke inlichtingen (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1