Regenkleeding „DE EEMLANDER" FEUILLETON. ABGNNEMENTSPfiiJS r *°°r Anm PRIJS DER ADVERKHÏIfl mei inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. „L' HIRONDELLE" KIPPENHOUDERS, P. NI EROP, Langsstraai 90. Terug in het leven. 22e Jaargang No 248 tooit 2.10, idem tiaoco per post f 3.—, per «reek (met gratis verzekering tegec ongelukken) f 0.J75. alzonderljjke nummers 1.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKGNINO N°. 47910. TEL. INT 513. Donderdag 17 April 1924 bewijsnummer, elke icgcl uoccr O 25, d<cnstaanb e- dingcn en Licldadigheids-adve tentiün voor de helft der prijs- Voor handel cn Dcdrijt bestaan zeer vooidccligc bcnalinven voor het advcnecicn, tene chcu'aire, bevattende de vooj waar Jen wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het Duitsche antwoord aan de commissie van herstel. B e r 1 ij n, 16 April. (WB.) Een vertegen woordiger van de Duitsche commissie voor de •orlogslasten te Parijs heeft vandaag de vol gende nota aan de Commissie van Herstel over handigd „De Duitsche .-egeering heeft de eer de ont vangst te berichten van de nota der Commissie van Herstel van 11 dezer nopens dc rapporten der deskundigen. Ook de Duitsche regeering ziet daarin een practischen grondslag voo* een- snelle oplossing van het ve.-goedmgsvraog- stuk. Zij is deswege bereid haar medewerking aan de plannen der deskundigen toe te zeggen". P a r ij s, 16 A p r i L (Havos.) De Duitsche nota is vanavond aan de C. v. H. overhandigd. Londen, 16 A p i 1. (N. T. A. Draadloos.) De commissie van herstel zal zich vanavond formeel met het antwoord bezig houden cn voorts morgen een vergadering aan deze aan gelegenheid wijden. Een Engckch-Italiaonsche stap ter bevordering van de ont ruiming van 't Roergebied Naar, blijkens een draadloos bericht uit Berlijn, aan het Berlinc; Tageblott uit Rome wordt gemeld, is Mussolini voornemens Enge land tc bcwegon, in samenwerking met Italië, krachtig op te komen voor de ontruiming van het Roergebied. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MïCUM Dusscldorp, 15 April. (W. B.) De in Februari gesloten overeenkomst tusschen de metaalindustrie eenerzijds cn de Micum en de Rijnlendcomrnissie anderzijds is eveneens tot 15 Juni verlengd Essen, 15 April. (WB.) In het verdrag met de Micum wordt de kolenbelasting gesteld op~ 1.50 goudmork per verkochten ton. De te leveren hoeveelheden kolen en cokes moeter. in overeenstemming zijn met het program der C. v. H. De mijndirecties verbinden zich de mot de verkoopvereeniging voor bijproducten te sluiten overeenkomsten te zullen erkennen. Dc leveringen aan de spoorwegregie worden door deze rechtstreeks in overleg met de mijn- directies vastgesteld UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc overeenkomst tusschen (<ijnlandcommissie cn textiel fabrikanten. Coblenz, 16 April. (W. B.) De onderhan delingen van dc textielnijverheid uit het bezet te gebied met dc Rijnlandcommissio over de verlenging van de overeenkomst inzake leve ringen in natura zijn gisteren eveneens ten einde gebracht. De industrieelen hebben, on danks dc verhoogde lasten, met het oog op den politieken en cconomischcn toestand, besloten de verlenging der verdragen te aanvaarden. Beperking van hef ontslagrecht der Duitsche overheden. B e c 1 ij n, 16 April. (N. T. A. Draadloos.) Géneraal Degoutte heeft bepaald, dat in hot bezette gebied ambtenaren cn geëmployeerden van het rijk krachtens de wot nopens de af vloeiing van ambtenaren slechts mogen worden ontslagen, wanneer dc bevelvoerende generaal daartoe eerst toestemming heeft verleend. DE GOUDDISCONTOBANK. B e r 1 ij n, 16 April. (W. B.) De gouddis- contobnnk heeft vandaag haar bedrijf in het ge bouw der rijksbank geopend ZILVERMUNTEN. Berlijn. 16 April. (W. B.) Het nieuw gemunte zilvergeld zal pas na Pssehen worden uitgegeven en wel, 'om het verzomelcn van mun ten te voorkomen, in voldoend groote hoeveel heid voor de dagelijksche behoefte. HET INDEXCIJFER DER GROOTHANDELS- PRIJZEN. Naar Wolff uit Berlijn seint, toont het door het rijksbureau voor de statistiek per 16 dezer berekende indexcijfer der g:oothandelsprijz«n in Duitschland een stijging van 5 pet. DE STAKINGSACTIE. B e r 1 ij r», 16 April. (W. B.) In den loon strijd bij de groote Berlijnschc verkeersonder nemingen teekent zich eénigc ontspanning af. B.j de tam. werd overeenstemming bereikt, bij de omnibusmaatschappij begonnen heden dn onderhandelingen en voor h'et personeel bij de ondergrondsche lijnen werd een scheidsrechter - lifkc uitspraak gedaan. Maagdenburg, 16 April. (W. B.) Dc typogrofenstaking ofhier is geëindigd. DE VERVOLGING VAN DE PALTSER SEPARATISTEN. Leipzig, 16 April. (W. B.) Ter behan deling van verschillende zaken wegens separa tistische agitatie in de Palts zal dc Zuid-Duit- sche Senaat van het staaisgercchtshof in Mei gedurende eenigen tijd te Stuttgart zitting hou- EEN VEROOPDEELING. Leipzig, 16 April. (W. B.) Het staais gercchtshof tot bescherming van de republiek heeft Óen mijnwerker Max Birke uit Senften- berg, die maatregelen aanbevolen had om de communistische partij, nadat deze verboden was, op onwettige wijze in stand tc houden, ver oordeeld tot een jaar vestingstraf. BEL dE. HET GROOT-NEDERLANDSCHE STUDENTENCONGRES. Dc moord op den Vlaamschen stirdent. Uit nntwerpen wordt d.d. 15 April aan het Hbl. gemeld Het bericht over den aanslag te Leuven wordt bevestigd. Het slachtoffer is de heer A. Vellaeys, student-ingenieur, die els soldaat aan den Zzer stond Hij was voorzitter der com missie voor de feestelijkheden van het 9e Groot Nedcrlandsch Studenténcongres. Dinsdag legen den ochtend werd hij door een fascistische bende aangerand. Zijn rechteriong werd door een revolverschot doorboord. Hij moest naar het verbendhuis worden gevoerd, waar con in-r wendige bloedstorting werd geconstateerd Zijn toestand is nog onzeker. Deze laffe aanslag heeft groote beroering ge bracht in de Vlaamschgczindc studentenkrin gen. Dit is na Herman van den Reeck de tweede student, die valt als slachtoffer van de franskiljonsche reactie Uit Brussel meldt men nog aan het blad De student Vellaeys te Leuven, die werd gekwetst door een Waalsch student zou naar van verscheidene zijden wordt gemeld nog niet bezweken zijn De moordenaar, Gabriel Kölbec, voorzitter te Leuven van de „Liguo pour lo defense de l'universitc de Gand", zou zijn slachtoffer de studentenpet afgerukt heb ben en er mede op den loop zijn gegaan tot hij zijn woonplaats bereikte, waer hij van ach ter de deur, die op een kier open bleef, twee revolverschoten loste, waarvan één Vallacys doodclijk in dc rechteriong trof. Kolbac werd na het verhoor opgesloten. Kenschetsend voor de mentaliteit, die in sommige Belgische kringen ten'aanzien van de Vlamingen hecrscht, is wel het relaas, d3t de Nation Beige vanavond geeft van den moord op den Vloamschen student Vallacys tc Leu ven. Volgens het Brusseische blad zijn het de Vlamingen, die in don gror.d aansprakelijk zijn voor de laffe misdaad. De Vlamingen, schrijft de Notion, hebben .de reactie uitgelokt door do uiterste activistische theorieën te verdédigen. Zij hebben vergaderingen en betoogingen'ge- Dames Mantels Dames Mantels Covercoat Gabardine Wol Gabardine 18.50-97.50 37.50-32.50 Bijpassende Meisjes in Dameshoeden Kinder caoes en Manteltjes AI deze artikelen het voor- deeligst a contant in het Dames- Modehuis 16-18 Langstraat iraersfoort voor GAAS ea ander IJZERWERK is maar één adres houden om de bestuursschciding. de vereeni- ging met Holland, de invrijheidsstcl ling van Borms te cischcn. Vandoor de reactie, die te krachtiger tot uiting kwant, daar de autoritei ten der Léuvensche universiteit zich zeer zwak toonden tegenover de Flamingonten. Wet de moord zelf betreft, stelt de Nation Beige de. zaak aidus voor De moordenaar, een Waal, Colbac genaamd, wr.s zelf mot rijn broeder door eon bende Vlamingen achtervolgd, toen hij van nacht van een bezoek aan den Zondag gewonden heer Périn naar huis terug keerde. Hij cn ziji\j broeder konden echtei, schoon herhaaldelijk (afgeranseld. en na twee maal in de lucht te hébben geschoten, hun wo ning bereiken. Dc Vldmingen beukten haast dc huisdeur in en. toen sbhoat Colbac, na do deur tc hebben opengedaan) ccnigc malen op de me nigte. Eerst later, toon dc politie hem kwom i «rrestóeren, vier nam hii, dat hij een student haa gewond. Volgens:dc Nation handelde de Waal^cne student uit- zelfverdediging en wa rén de Vlamingen dronken. Colbac, zoo voegt de Nation er bij. :s ëtn oorlogs-invaiidc, ver eerd met het oorlogsVruis. Ook zijn broeder j maakte den oorlog mee. De P:uple geeft een gcnsch andere leripg, die heel wet dichter bij de waarheid staat. Vol gens het aocislbtisché blad ontmprttén twee groepen studente:» efknar vanochtend tc 5 uur. Colbac. razend van v.-oede, trok plotseling een ^browning en schoot Vallacys in.de borst. Hij sloeg tóen op de vlucht, doch werd gcorres- leerd door de póiitie-^enrerY.^je-hcun achter» volgden De Pcuple deelt nog mee, dat dc moordenaar erkent uit fanatisme té hebben gehandeld. •Opmerkelijk is inlusschon de gereserveerde houding van de Soir, wek blad.met de Na tion Beige vel hot meest heeft bijgei.-agc-n o.v» het Waalsche fanatisme, waar de Peiiplo ven gewaagt, aan te wakkeren. Dc Soir d t mee. dat een groepje Vlamingen in de Sint Marti- i nuSstraat te Leuven wandelde, teen plotseling op de groep werd geschóten, niet het gevolg, det een dor studenten in do borst werd 'Ctrof- fen. Zonder op de zaak verder in to gaan, mag j hier toch even worden herinnerd, dat de Soir voor een naar dagen in verband met het slu- dcntcncohgVes te Leuven hooft geschreven, dat, indien manifestaties, zooa^ er een te Leuven zou plaats hebben, niet van hoogerhand werden onmogelijk gemaakt, cr wel Belgen zouden wor den gevonden, om die taak op zich te nemen. Het gebeurde te Leuven, dat voorzeker in het Vlaamsche lond buitengewone opschudding zal verwekken, illustreert op v/reede wijze den invloed van de Hctz-campagne, die door cm deel der Belgische pers wordt gevoerd r.iet alleen togen de Vlaamsche "rechten, doch ook légen den persoon van eiken Vlaming, dis voor dc rschten von zijn volk durft' op te komen. Een beschouwing' van „Hei Laatste Nieuws". Naar aanleiding van het Vlaamsch-Nedo- iandschc studenten-congres, schrijft Hot Laar- stc Nieuws het volgende onder den titel Een ongelukkige benaming. Juist omdat wij overtuigd zijn, dat Nederland en België er het grootste belang bij hebben in de beste verstandhouding l*e leven, zijn wij zeer op onze hoede tegen al wat die goede betrek kingen in het gedrang kon brengen. Aldus dienen wij ook het Vlaomsch belang, daar goede betrekkingen tusschen Nederland cn Belgic betcekcncn, dat op beschavingsgebied Vlamingen door een natuurlijke en gezonde wisselwerking zich heel wat kunnen ten nutte maken uit Nederland. Vóór den oorlog, hebben wij dan ook met volle overtuiging het werk van de Nedcrland- sche taal- cn letterkundige kongressen gesteund, en het spreekt vanzelf, dat wij ook thans niek beter wenschcn dan met instemming tc begroe ten al wat de heschovingsbnnden tusschen No- derlonders en Vlamingen nauwer kan toeholcn. Er zijn echter feiten cn zelfs woorden, die aan deze toenadering weinig diensten bewijzen; zoo hebben wij nooit verzwegen, dat een uit drukking als „Groot Nederland" doorbij be hoort cn dan ook best vermeden wordt Eerst cn vooral doet het min of meer koddig aan, kleine naties uitdrukkingen tc zien gebrui ken, die aan dr imperialistische woordenboeken van de groote mogendheden ontleend zijn, „Groot Nederland" klinkt immers zoo aanstel lerig cn zoo weinig vertrouwd met den Ncder- landschen aard, die eerst cn vooral op beschei denheid en degelijkheid gesteld is. Bovendien kan ccn dcrgciijke uitdrukking ook, in tijden vooral misverstanden stich ten, daar, al wordt zij gebruikt in verbond met kulturcrie belangen, zij von aard is, om de ge dachte naar voren te brenger., dat er politieke» bedoelingen mede gemoeid zijn. Deze opmerkingen mogen volstaan om uit te leggen %hoe wij steeds afzijdig hebben gestaan tegenover de zoogezegde „Groot Ncdcrland- sr.he" studentencongresscn wat ook het geval :s me: h^t kongres, dat thans te Leuven gehou- d-n werd. Wij laten zelfs de kwesties von de cigcnKjkc inrichting van de uitgCRoodigde spie kers ter zijde. Wij weten dat professor Van de Weyór, die op dc oponingsvergadoring het woord voorde, de studenten aanspoorde, niet toe laten, dat de politiek in hun beraadslagingen dringe. Ook verklaarde hij uitdrukkelijk, dnt do Vlamingen op een Necferiandsch inmenging in hun zaken niet gesteld zijn. Het feit alleen reeds, dat hij zich genoopt zag die v -N-rhv'cn of te leggen bewijst, dat er wel degriii! klair.o kliekjes moeten bestaan, die mëï c rgc*"' ongezonde neiginp.cn behept zijn. Met'.we Ik gevolg.? Dot er misverstonden ont staan. en dat ren cór.grés, waarvan veci recht geaarde deelnrmerü een gunstigen uitslag vct- wacjitcn, per sloj van rekening- juist een nvc- rorhtscheri uitslag oplevert. Of is het waar; jo don neen, dat sinds gc- ruiiv.en tüd <h- betrekking tusschen Nederland en'België merkelijk beter'geworden zijn Dc werkelijkheid van die go:de verhouding heeft men nog kunnen vaststellen naar aanleiding ven de bevaarbaarheid der Schcide; eenige drij vers van Belgische ziide wilder, nogmaals stem ming maken tegen Nederland, maar dc over- groote meerderheid van de pers en van dc na tie heeft integendeel de gelegenheid ts bant ge nomen, orn hulde te brengen aan den bekwa men spoed en uun de dienstwilligheid, waarvan de Nederlnpdsche regecring heeft blijk gege ven Naar aanleiding van relletjes. Zondag voor gekomen toen de congresleden een bezoek aan Tcrvueren brachten, schrijft Hot Laatste Nieuws nog Wij mecnen dat het voldoende is dc Tcrvuur- sche voorvallen tot hun wesheïijke beteckcnis terug tc biongen, opdet het gezond verstand zijn rcchtep. beware. Maar intusschen, en dit is ons des.'te Gvidriiiher geworden: zoo dc Vloarn- scKe studenten werkelijk dc goude betrekkin gen tusschen Nederlanders en Vlamingen wil len bevorderen, laten zij dan zorgen, dot 'nun congressen onder een andere benaming, met ccn betere inrichting cn in voorwaarden ge houden worden, die ten voile de noodige woar- •boigen geven, dat het opgegeven doel: toena dering op beschavingsgebied werkelijk zal na gestreefd worden. AI het overige komt neer op ondiensten bewezen aan dc Vlaamsche zaak en aan de goede verhoudingen tusschen Nederland cn België. FRANKRIJK. DE DIOCESANE VEREENIGINGEN. P a r ij s, 16 April. (B. T. A.) Dc aartsbis schop van Parijs heeft officieel oen diocesane verecniging in het diocees Parijs opgericht. HET JONGSTE SPOORWEGONGELUK. Draadloos wordt gemeld, dat dit het negende spoorwegongeluk sedert Januari is. Het ge schiedde bij het stotion Var. Saint-Saviol met den express Parijs—Biorritz. Volgens dit bericht zou alleen dc machinist van den express gedood zijn en twee passagiers gewond. DE FRANSCHE RIJNSCHEEPVAART. Havos meldt in verband met de 'geuite be weringen, als zouden de door Duitschland aan Frankrijk uitgeleverde schepen voor dc Rijn vaart ongebruikt in Mdnnheim cn Straatsburg liggen, dot men in bevoegde kringen verklaart, dot de schepen doo- de bemanning ernstig wer den gesaboteerd cn daarna verlaten mot het doel dc Franschc Rijnscheepvaart te treffen, die evenwel spoedig werd gereorganiseerd, dank zij den bouw van Fionsche werven. Heden ontwikkelt zich de schccpvaort snol. Terwijl dc tonnemaat in Straatsburg gedurende de maanden Februari 1922 tot Februari 1923 621.581 ton bedroog, bereikte zij gedurende de zelfde periode 1923-24: 1.079,197 ton. ENGELAND. DE BRITSCHE PREMIER OVER DE ONTWAPENINGSKWESTIE. London. 16 April. (R.). Macdonald, die in het Lagerhuis sprak over het ontwapenings- vraagstuk, zeide, dut, wanneer enkele der be staande Europecsche problemen waren opge lost, het vraagstuk der bewopeningen ernstig onder h~t oog moest worden gezien. Hij her- hoalde, dat de regeering bereid wns het initiatief te nemen of een uitnoodiging aan te nemen voor een internationale conferentie. Het was voJges hem van het grootste belang, dat er, tus schen Engeland en Frankrijk geen misverstan den bestonden, moar ook andere mogendheden namen deel aan de zeer ongelukkige bewapenin gen in 4e lucht, zoodat het beter zou zijn, wan neer een verdrag inzake deze bewapeningen naar het voorbeeld van het Woshingtonsche verdrag betreffende de vlootbewapenmgen kon worden tot stond gebracht, opdat alle landen zich veilig konden -^gevoelen. Het Lagerhuis werd tot 29 April verdaagd. Uit een draadlóos bericht blijkt, dat Moc- donald's iritlatingen over dc bewapeningen in de lucht werden uitgelokt door don liberaal, gene raal Secly, den vroegoren on der-sec reto ris voor luchtvaart, die vroeg of de regeering stappen zou willen doen om den bewopeningswedijver m de lucht, die thans in Europa begon en een catastrofe vóór de beschaving in zich verborgen hield zooals de menschhcid misschien nog niet had aanschouwd, tot stilstand to brengen. Seefy bepleitte een overeenkomst tusschen de mogend heden gelijk oan die van Washington voor de vloten, opdof een eind zou worden gemaakt aan het toenemend wantrouwen, met name tusschen Engeland en Frankrijk. Hij drong er bij den premier op aan een conferentie tusschen alle betrokken mogendheden bijeen to roepen, of anders, zoo dit onmogelijk was, tusschen Frank rijk en Groot-Britonnië, teneindo hun program ma's inzake de bewapening in de lucht te ver minderen. DE ENGELSCH-RUSSISCHE BESPREKINGEN. Vcrdcgïng tot na Paschcn. Londen, T6 A p r i 1. (R.) De Engelsch-Rns- sisc'nc conferentie zal na de middagzitting van heden werden verdaagd tot na Paschcn. Ben drnoóloos bericht nieldt, dat dc confe rentie zich bezig 'heeft gehouden met dc sa menstelling van dc agenda en met dc keuze van onderwerpen, waarmede dc conferentie met het meeste kans op succes haar arbeid zou kun nen beginnen. De verdere bestudcering von deze kwestie wercJ verwezen naar het comité van organisatie, dat in de volgende bijeenkomst, op 24 'April te houden, advies zal uitbrengen. De mensch kan niet goed genoeg over an dere menschen denken. Kant. Naai het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. «Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. Uitflavo W. DE HAAN, Utrecht. DE HAAhTS GROEN BOEKEN. Prijs 1.50, r*Nou, aangenomen, dat ik naar China go, tvat dan?" r-Mag ik dan mijn examens eenige jaren uit stellen en u vergezellen?" Baltazar fronste zijn voorhoofd. „Is Enge land niet goed genoeg voor jou?" Quong Ho barstte uit in een bloemrijk Chi- neesch, het eenige voertuig voor zijn emotie. Engeland was het land van zijn droomen. Maar waarom zou hij liggen onder dc passiebloem der weelde, terwijl zijn meester het brood der ballingschap at. Zeker zou zijn onwaardige per soon nuttig kunnen zijn voor Zijn Excellentie als particulier secretaris, daar hij, dank zij zijn vereerden meester, niet onervaren was in de taal der Mandarijnen. Of v/onneer dnt een te eer volle positie gevonden werd, don schreef zijn kinderlijke liefde hem voor, dot hij zich aan bood als slaaf of een onder onbeteekenend werktuig dat gebruikt zou kunnen worden. „Praat in Godsnaam EngelschT riep Balta zar, zenuwachtig bij bet vooruitzicht, dat een dergelijke eindelooze woordenvloed hem ix\ China ook wachtte. Quong Ho spreidde zijn handen uit en zijn gelaat werd ondoorgrondelijk. „Ik heb uitge sproken," antwoordde hij eenvoudig. „Ik wil niet meer carrières in do war sturen," zcidc Baitazar geprikkeld. „Jij doet je exerncn. Je blijft in Engeland. Bovendien heb ik je hier noodig om voor dc belangen van Miss Baring te zorgen." „Ik beken," zeide Quong Ho ernstig, „"dat ik die zijde ven dc vraag uit het oog verloren heb." Baltazar, die met zijn piip in zijn mond diep in zijn fauteuil lag, staarde strak in dc schuine oogen van zijn aangenomen zoon. Het denk beeld Marcello onder zijn bescherming tc loten scheen in het minst niet komisch. Ongeduldig streek hij zijn hand over zijn voorhoofd. Ver loor h ijzijn besef van waarde? Afgezien van zijn intellectueel© gaven was Quong Ho een man met een buitengewoon hal der verstand cn groote betrouwbaarheid. Mar- celle wist dat. In tegenstelling met zoovele on bereisde Engelsche vrouwen beschouwde zij een Chinees niet als een soort gevaarlijk schoot hond jo. Zij deelde zijn geloof in Quong Ho. ,Tk dank je %'oor je aanbod, beste kerel." zeide hij eindelijk vol berouw over zijn ruw heid. „Be weet dat je het uit liefde voor mij gedaan hebt. Ik opprecieer het ten zeerste. Als Miss Baring er niet was, zou ik geen oogen- blik aarzelen het aan te nemen. Maar in de gegeven omstandigheden lont ik je hier achter als mijn vertegenwoordiger.' Quong Ho boog. „Zoo lang ik u van dienst kan zijn, sir, is uw woord mij -n wet, zeide hij en ging weg. Baltazar alleen gelaten, zette zijn sombere overpeinzingen voort. Hij voelde zich lichamelijk en zedelijk moe, een geslagen man. Hij schrok met oandoenlijken angst voor zijn Chineesche belüngschap terug, voor de moeilijke Teizen, voor de eeuwige conventioneel e complimenten, die ernstige discussies vertraagden, het eeuwi- Ige cerimonieel, het kinderachtige theedrinken, de ontelbare tradities en vooroordeeien cn on- 1 wetendheid, de glimlachende sluwheid, die deze j als ccn buffer tegen verlichting gebruikte. Met smért zag hij zijn uitsluiting uit de intcller.tu- eele gesprokken, waarvan hij.het laatste, jaar ge ne en had, uit don opwindenden strijd der Wcs- tersche Gedachte. Zijn missie was het werk voor een man, het werk voor een bij zond-ren man. Honderden zouden die beschouwd hebben als een climax van hun diplomatieke eerzucht Maar voor hom, die reeds uitgebreide plannen ontworpen had voor don wederopbouw^ der door den oorlog verscheurd» wereld, was het verbanning, nederlaag. Wat gedaan- was was gedéan. De setrren in hun loop hadden tegen hem persoonlijk gestreden, ofschoon zij, naar hij geloofde in hun ondoorgrondelijke wijsheid voor zijn Huis streden. Niemand, die zich juren lang doordrenkt heeft met de Chineesche ge dachte, kan aan den geestelijken invloed van het fatalisme ontkomen. Hij was een fatalist. Het stond geschreven, dat al zijn grootsche plannen moesten mislukken. Hij rookte veel pijpen, terwijl hij zonder ver band, zonder méthode dacht en zich oud en eenzaam en gebroken en heel, heel moe voel de. Eindelijk gleed de pijp op den grond en viel hij in slaap. Plotseling deed het besef, det or iemand in dc kamer was, hem wakker schrikken. Tlij keek op cn zag tot zijn verbijstering Marcello naost zijn stoel staan. Zij huilde. Hij stond op cn streek zijn handen over zijn oogen. „Jij hier?" zijn blik zocht instinctief de pen dule op den schoorsteenmantel. „Het is half twee in den ochtend?" rJk l-rnn niet slepen. Ik kon géén rust vin den," zeide zij. „Ik moc-st hierheen komen Hij begreep haar niet. „Wat "is er lieve? Wat kan ik voor je doen?" „Niets anders dan mij blijven liefhebben cn mij vergiffenis schenken," zeide zij wanhopig. „Maar dat doe ik." riep hij verbaasd uit. „Het is juist een hel voor mij jou achter te laten. Maar Ik kan niet anders, lieve kind. Ik word gedwongen. Het is zelfs harder voor mij je nu te verloten dan twintig jaar geleden. Ik heb jc lief cn he-b je meer noodig dan ooit tc mijn leven." ,.En ik jou ook," zeide zij met trillende stem. „Daarom ben ik om hoif twee in den ochtend hier.!' Baitazar uitte een triomphantelijken kreet cn drukte hoar in zijn armer.. „Bij Goal" zeide hij. „Per slot van rekening heb ik gcwonncnl" Hij hield haar op een armlengte van zich nf ■en. keek jubelend naar haar. Goddank, z.ij ver moedde niets van zijn gevoel von nederlaag. Niet Medelijden, moor eindelijk ontwaakte Liefde had haar tot hem gebracht. „Ja." herhaalde hij. „Ik heb per slot van re- kening gewonnen." Na een poosje, toen bij zijn woorden reeds bijna vergeten had, vroeg zij hem: „Wat dacht jc, dat je verloren hadt?" „Mijn geloof in mijn lot. De ster van Bal tazar. Eertijds had de oorspronkelijke droger van mijn naom met de anderen Vertrouwen in onze ster, cn hij volgde die en vond God." Zij glimlachte. „Liefste, praat je niet een beetje overmoedig?" „Waar heb je de taal voor els je die niet overmoedig in woeste oogeriblïkken gebruiken kan? O jij geliefde vrouw," reide hij cn dan kuste hij haar. „Wil je met me medegaan naar China?" vroeg bij dart. „Je ruit daar behandeld worden als oen koningin. Dear zal ik voor zorgen." „Het kan mij niet schelen hoe ik behandeld ;ford," zeide zij, „zoo lang ik bij jóu ben. Ik ben de jouwe met lichaan en ziel tot het einde der tijden." ,,Tot het eind der Eeuwigheid," riep hij uit. „Dat hoor ik liever. Het is grootscher. En het meost grootsche, dat cr is, is genoeg voor mij." Zijn dansende oogen brandden als vlammen van trots en geluk. Twintig jaren schenen van hem afgevallen te zijn cn zij rag voor zich den jongen man, dien zij als jong meisje had liefgehad. „Jij cn ik gaan het grootste werk deen, dat ooit door menschen beproefd is. De wederge boorte van het halve vasteland van Azië. Al leen zou ik het niet gedaan kunnen hebben. Het vooruitzicht maakte mij bang. Ja hcuschï Ik hod don moed niet. Maar met jou ik wed er mijn geloof in de Ster op zal het een der groote verrichtingen van den oorlog zijn. Quong Ho zo! met ons mede gaan. Hij zal zijn kans hebben. Ik zal hem tot een der grootste mannen van het Nieuwe China maken." Hij ging verder en legde haar zijn visioen van de nieuwe orde der Oostersche zaken uit. Zij was verbaasd over hem, want het was, alsof hij slechts voor dat oogerrblik geleefd had- En zijn Groot Offer radend, vergat zij do onzelfzuchtige jaren, waarin zij dc verminkte en zieke menschheid gediend had, en voelde zij zich als een klein, onbeteekenend iets tegen over dezen man, wiens onoverwinlijk geloof en ontembare moed zijn groote ijdclhcdcn tot deugden gemaakt hadden en die, ondanks zijn egoisme, gezegend was met de heerlijke gave der liefde. Godfrey zal wel staan kijken, els hij alles hoort," fluisterde zij. „Verbazing," zeide hij, ,/s voor heel jengé menschen een. heilzame emotie Zij prikkelt tot denken." EINDE'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1