STADSNIEUWS. N N e d e r 1 a n dD u i s c h 1 a n d. In het Duitsclie elftal zal in plaats van Mii|!er uit (Hamburg) in de achterhoede Mliller (Furth) uitkomen. De Olympische spelen De loting voor het voetbajtournooi. Tc Parijs heeft Donderdagavond de loting plaats gehad voor de eerste ronde van het voetbaltournooi De negen landen, die voor deze ronde vrij- lootten, bleken te zijn: Nederland. Roemenië, Bulgarije, Ierland Luxemburg, Lethland, België Egypte en Frankrijk. Óp 25 Mei vinden de volgende ontmoetingen voor de eerste ronde plaats: ItaliëSpanje; Amerika-Estland; Tsjecho- SlowakijeTurkije; ZwitserlandLitauen. Op 26 Mei: HongarijePolen; Joego-SIavië Uruguay; Portugal—Zweden. Voor de tweede ronde heeft de loting plaats op 26 Mei n.s. des avonds 7 uur. Wedstrijdprogramma Zondag 20 April Afdeeling I. 2c klasse A. Haarlem: E. D. O.Spartaan. Wqrmerveer- W. F. C.—D. W. S. Wedstrijdprógramma Maandag 21 April. Landenwedstrijd. Amsterdam: HollandDuitschland. .v.j Afdeeling I. 2e klasse A Purmersteijn: PurmersteijnZ. V. V Wormervecr: Q. S. C.D. E. C. 2e klasse B. Utrecht: D. O. S.Zeist 3e klasse D Baarn: BaarnD. O. O. Amersfoort: VictoriaQuick. Reserve 2e klasse C. Utrecht: D. O. S. 2Velox 2. Afdeeling II. Ie klasse. Beslissingswedstrijd. Rotterdam: O. D. S.Quick. 2e klasse A. Amsterdam: V. V. A.Schoten Afdeeling 111. 2e klasse A. Wageningen WageningenN. E. C Afdeeling IV. Ie klasse. (Zaterdag 19 April). Tilburg Willem II—M. V. V. (Maandag 21 April) Breda: BredaniaN. A. C. Eindhoven- P. S. V.Willem II Afdeeling V. Ie klasse. WinschotenUprightVelocitas. Veendam: VeendamFriesland. Kampioenscompetitie. Schiedam: S. V. V.Hilversum Seriewedstrijden C. V. V Wij herinneren hierbij aan de wedstrijden van C. V. V. Het programma voor den 2en Paasch- dag luidt als volgt; 12.30—1.30 uur: finale 2e aid. C. V. V II— Woudenb. Boys. 1.302.30 uur: finale le aid. A. H. C. I (Utrecht)—C. V. V. I. 34.30 uur de cerewedstrijd H. V. C. I A. G. O. V. V. I (Apeldoorn). De eere-wedstrijd staat onder leiding van den heer Brits, die o.a. bij de cup-wedstrijden van H. V. C. meermalen op verdienstelijke wijze heeft gefloten. Waar H. V. C I thans in de Westelijke af deeling 6peelt, is het goed gezien van het C. V. V.-bestuur, om eens een oude tegenstander uit het Oosten als tegenpartij te nemen. Wij verwachten dan ook een spannende ont moeting, waarbij het aan publieke belangstel ling niet zal ontbreken. De fraaie collectie prijzen voor deze wedstrij den uitgeloofd, is tentoongesteld bij den heer Bokking aan de Langestraat. Limvio IDonar 1. Limvio zal 2en Paaschdag te 2.30 uur op haar terrein aan de Barchmon Wuijtierslaan, een vriendschappelijken wedstrijd spelen tegen het sterke Donar uit Hilversum, wanneer de Linivio- voorhoede wat meer samenspeelt dan achten wij ook hier een gelijk spel mogelijk, mocht het een nederlaag worden, dat het dan een eervolle zij. Quick 1Victoria 1. Men schrijft ons: Tweeden Paaschdag heeft bovengenoemde wedstrijd plaats op Birkhoven. Deze wedstrijd wordt op verzoek van Quick overgespeeld om dat in den wedstrijd VictoriaQuick die in een 31 overwinning voor Victoria eindigde, met Victoria een ongerechtigd speler medespeelde. Wij gelooven wel, dat Quick in staat zal zijn de beide puntjes te berdhehtigen, waardoor ze waarschijnlijk aan het eind van het seizoen de 4de plaats zullen innemen. Vooruit roodbaadjes, zet er alles op en een Amersfoortsche overwinning is verzekerd. Kon. Ned. Jachtvereeniging. Zoo we reeds meedeelden zal Zaterdag 10 Moi het 5-jarig bestaan van de Kon. Ned. Jachtvereeniging alhier feestelijk worden herdacht. Des morgens half tien begint een slipjacht vanaf het Stationsplein; eindpunt to half elf op Birkhoven. Voor het Ruiterfeest op Birkhoven is het volgende programma vastgesteld: 11 uur voorm. Concours schoonste jacht paard, gereden door dames (leden, echtge- nooten of dochters van leden der K. N. J. V.) De paarden moeten volgens bonafide verklaring der eigenaars aan minstens één jacht achter de meute hebben deelgenomen. 1.30 nam. Springconcours voor jachtpaar den, gereden door onderofficieren. De paar den moeten zijn rijkspaarden, die volgens bonafide-verklaring der eskadrons- of batte rij-commandanten aan minstens één jacht achter do meute deelgenomen hebben. Officicrswedstrijdpaarden zijn uitgesloten. Het aantal der deelnemende onderofficie ren is gesteld op maximum 9, van I R. H., 2 van de Sch. Verl.-Off. der Cavalerie, 3 van de Rijschool en 6 der Veld-Art. De kennclhunts- man der K. N. J. V., Tom Champion, mag aan dit nummer deelnemen. Hindernissen niet hooger dan 1 Meter vast. 2.30 nam. Voorrijden van versierde 2 of 4- wiolige voertuigen toebehoorende aan land bouwers. Tip keuring begint reed» om 1.30 nato. Spccialo prijs voor den landbouwer, over wiens terreinen hij de jachten der K. N. J. V. is gereden en die het hoogst goplaatst is in Uil nummer. De Jury zal bestaan uit: Mevrouw S. M. S. van Roede—van der Goes en de heeron G. J. A. Baron van Ilardenbroek van Ammerstol, J. K. Knottenbelt en AU). Winter. 2.15 nam. Veld-artillerie-nummer. 3.15 nam Voorrijden door Kapitein J. H. van Reede van oen der paarden, die deel nomen aan de dressuurwedstrijden der Olympische Spelen te Parijs. Benige hoogc sprongen van de springpaar den van Ritmeester Ch. Labouchèro. 3.40 nam. Patrouillerit van de leerlingen van de School voor Verlofsoffieicrcn der Ca valerie. 4 uur. Voorrijden van een klasse onderof ficieren der Rijschool onder Luit. Knel. 4.20 uur. Springconcours voor jachtpaar den, gereden door leden dei K. N. T. V. De paarden moeten aan minstens één jacht (bo nafide-verklaring) dor K N. T V. hebben deelgenomen. Handicap: Ruiters en paarden, die na i Januari 1019 geen prijs in een springconcours li ebben ge wonnen, geen hindernis hooger dan 1 M. vast. Ruiter of paard hebben na 1 Jan. 1919 min stens één prijs in een springconcours ge wonnen. 2 hindemissen van 1.10 M. Ruiter en paard hebben na 1 Jan. 1919 minstens één prijs in een springconcours ge wonnen, bovendien 2 hindernissen van dz 1.20 M. Paarden der lc, 2e of 3e klasse, bovendien 2 hindernissen van db 1.30 M. Jachtrit met eindwcdloop. (Flying start). Gewicht vrij. Open voor alle paarden, gere den door leden der K .N. J. V. a. Volbloed of daarmede gelijkgestclden. b. Niet-volbloed. De prijzen zijn alle kunstvoorwerpen. De Regclings-Commissic Is saamgestold als volgt: Ritmeester IJ. C. J. C. van Stockum, Kapi tein W. .T. Rijkens en Rcs. Luitenant Thr. H. Radermacher Schorer. Kennisgevingen. Publicatie ingevolge art. 6 lid 2 der Warenwet 1919. B. en W. van Amersfoort maken bekend, dat bij vonnis van den Kantonrechter te Harderwijk d.d. 12 Maart 1924, Jan van der Kemp, wonen de Fodsteeg 119 Nijker-k tot f 200.boete 6ubs. (40 dagen hechtenis veroordeeld is wegens het te Amersfoort verkoopen van melk, die ondeug delijk is van samenstelling, wegens aanwezig heid van toegevoegd water en wel 23 dcelen water op 100 deelen onvervalschte melk. Amersfoort, 14 April 1924. B. en W. voornoemd, De Burgemeester, N. VELS HEIJN, 1. b. De Secretaris, K. KAAN Jzn Bekendmaking Hinderwet Burgemeester en Wethouders van Amers foort brengen ter openbare kennis, dat bij hun besluit van 16 April 192-1, aan dc Maat schappij „Franco Egyptiennc" te Amster dam en hare rechtverkrijgenden voorwaar delijk vergunning is verleend tot het oprich ten van een inrichting voor opslag en ver werking van petroleum, op het perceel alhier gelegen aan den Soosterweg kadastraal be kend Gemeente Amersfoort, Sectie D no. 4155. Amersfoort, 17 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester v. RANDWIJCK. De Secretaris K. KAAN. Rekening-courant overeenkomst B. en W. schrijven aan den Raad. Bij Uw besluit van 1 Februari 1921 uo. 74 werden wij gemachtigd met de Geldcrschc Credietvereeniging eene overeenkomst aan te gaan tot het openen van eene rekening- courant. Deze overeenkomst is overeen komstig het ontwerp, dat voor de Raadsle den ter visie was gelegd aangegaan voor onbepaalden tijd met recht van opzegging door elk der partijen, tenminste drie maan den tevoren. Zoowel vanwege de Gcldersche Credietver eeniging als onzerzijds zijn in de sedert Uw genoemd besluit ongewijzigde overeenkomst eenigc wijzigingen voorgesteld. Na overleg is tusschcn partijen overeenstemming be reikt in den zin, zooals door de hierbij over gelegde ontwerp-rcgeling wordt omschreven. Do aangebrachte wijzigingen betreffen der volgende punten: De maximum vergoeding bij credit stand van do rekening is verhoogd van 3y^% tot 4%. In plaats van een vast bedrag als omzet- provisie van J 2000zal door de gemeen te worden betaald V.\ pro mille over de groot ste zijde der rekening, waardoor voor do ge meente eene belangrijke besparing wordt verkregen. De verplichting van de Gelclersclie Crediet vereeniging, tot het stellen van eene garan tie, te verlccncn door de Ncdcrlandsch Han delmaatschappij tot een maximum van 500.000.vervalt, waartegenover staat: lo. dat bij cventuecle onderteekening van promessen de tegenwaarde zal worden ge boekt in het credit der rekening, zulks on der aftrek van liet disconto, in de plaats van de vroegere bepaling, dat ingeval van accept de Gemeente voor het bedrag der te accep- tceren wissels op een aparte rekening zal worden gecrediteerd, welke rekening na af loop der wissels wederom voor gelijk bedrag zal worden gedebiteerd. Het belang clezfcr wijziging is gelegen in de omstandigheid dat in een enkel geval het zich heeft voorgedaan, dat een curator zich op het standpunt plaatste, dat de debiteur het debetsaldo zijner rekening moest beta len, benevens het bedrag der loopendo ac cepten, terwijl hij voor het credit-saldo zij ner accepten-rekening als concurrent credi teur kon opkomen. Aan dit bezwaar wordt thans tegemoet gekomen, door de bepaling op tc nemen, dat bij oventueele onderteeke ning van .zulke promessen de tegenwaarde onder aftrek van het disconto geboekt zal worden in het Credit der gewone rekening, dus niet dc accepten rekening der Gemeente. 2o. dat de Gemeente het recht verkrijgt, hare creditgeldcn te plaatsen, waar haar dit goeddunkt. De GcRlcrsche Credietvereeniging heeft verklaard, zich ermede to vcrccnigen, dat de overeengekomen wijzigingen worden be schouwd op 1 April 1924 tc zijn ingegaan, zoodat. wij dien datum in het ontwerp heb ben opgenomen. Wij verzoeken Uwe vergadering ons tc machtigen, deze gewijzigde rekening-courant overeenkomst aan tc gaan. Verjaardag Z. K. H. Prins H e n d r i k. Ter gelégenheid van den 48sten verjaardag van Z. K. H. Prins Hendrik woei heden de vaderlandsche driekleur van de openbare en enkele particuliere gebouwen. Personalia Dc heer S. B. Boas is door dc centrale kiesvcrccniging van den Vrijheidsbond in de provincie Utrecht benoemd tot plaatsver vangend lid van den Partijraad. V r ij 7. i n n i g Hervormden. In de Doopsgezinde Kerk zal morgen om half elf voor de Vrijzinnig Hervormden optreden Ds Kasteijn uit Arnhem R e m o n s t r. Kerk. Men verzoekt ons mede te deelen, dat bij de godsdienstoefening in de Remonstrantsche kerk morgenochtend een extra collecte zal worden gehouden. Oud Kat li. Kerk. De president van het oud-katholiok semi narie alhier do heer C. Wijker, heeft Don derdag zijn 25-jarig priesterjubileum lier- dacht. Zondag 4 Mei heeft de officieele her denkingsplechtigheid plaats in dc kapel van het seminarie. Orgelbespelingen. Naar de Araersf. Kerkbode verneemt heb ben Hoeren Kerkvoogden goedgevondon, dat dezen zomer weder orgelbespelingen in dc Sint-Joriskerk worden gegeven ten bate van liet Orgelfonds, dat bestemd is om het prach tig instrument te onderhouden en te verbe teren. Muziek. Passiemuziek. Het is eene goede gedachte geweest die den heer Tiggers heeft geïnspireerd om aan deze stille week, die voor zoovelen een tijdperk is van hoogen, diepen ernst ook de wijding van de kunst te geven, door in onze stad passiemu ziek ten gchoore te brengen. En dat daarvoor zfjne keus niet is gevallen op eene der groote Passionen van Bach betreuren we geenszins, in de eerste plaats niet omdat vooral de Matthcus- passion op zoovele plaatsen wordt uitgevoerd, die gemakkelijk van hier te bereiken zijn, maar ook omdat in eene plaats als de onze toch niet de middelen voorhanden zijn om aan een der gelijk werk eene waardige vertolking te geven. En hoe belangwekkend was het, ons nu eens een tweetal cantates te laten hooren uit een nog vroeger tijdperk en ons kennis te laten maken met werken, die niet-alleen merkwaardig zijn om hunne muzielc-historische beteekenis, maar die ook nu nog om hunnen schoonen inhoud diepen indruk op den hoorder vermogen te ma ken. Want, niet waar, we hebben niet alleen de taal dier oude meesters verstaan, maar zij hebben ons dikwijls oogenblikken van diepe ont roering weten te geven, ons de gewijde stem ming doen deelen, waarin de componisten hun ne toonscheppingen hebben geconcipieerd. En nu is het wel eigenaardig, dat juist het oudste der twee werken, de cantate van Boehm, (maar dit is natuurlijk eene subjectieve meening, die mogelijk niet iedereen zal deelen), op ons den diepsten indruk heeft gemaakt. We schrijven dit voor een groot deel toe aan de zoo schoone, maar tevens uiterst sobere architectuur van het werk, waarin we missen die tallooze ara besken, die Graun nog al kwistig in zijne can tate heeft aangebracht, en waar we telkens den opera-componist zoo even om een hoekje zien kijken. Na de beschouwing vroeger in dit blad aan de cantates gewijd, meenen wo ons nu te kun nen onthouden van eene uitvoerige bespreking ervan, en willen we slechts wijzen op datgene, wat bij de uitvoering ons het meest heeft ge troffen. En dan is het wel in de allereerste plaats in beide werken de prachtige bouw dei- koren. Wie is niet onder de bekoring gekomen van het zoo heerlijke, fijne weefsel van de bei de koren van Boehm Maar wie heeft ook niet een diepen indruk ontvangen van het mach tige aanvangskoor van Graun's cantate, van den innigen weemoed van het „Unsre Seele ist gebeuget" met dun echt Bach'schen smart kreet „O Wehe' 'en het zoo schitterend fuga- tisch bewerkte koor „Christus hat uns ein Vor- bild gegeben". En nu, tot de uitvoering zelve komende, moeten wij onze oprechte bewondering uit spreken voor hetgeen hier door onze stadge- nooten is gepresteerd en voor de prachtige samenwerking, die er is verkregen- Bij eens dergelijke bespreking is het eisch, zich niet te veel in kleine détails te verdiepen, maar het oog te slaan op het geheel. Enkele onvolkomen heden waren onvermijdelijk, waar de instru mentale begeleiding niet kon worden toever trouwd aan een onzer bekende orkesten, maar werd vervuld, op eene enkele uitzondering na, door een aantal dilettanten, die voor eene zware taak geplaatst waren. En van die taak hebben ze zich op voorbeeldige wijze gekweten; er wa ren vele momenten van klankschoonheid en over 't algemeen was het verband tussclien het instrumentale en het vocale element uitstekend. Een buitengewoon groote aanwinst was de aanwezigheid van het vernikkelijke pijporgel, dat door den heer van der Burg op zijne be kende, uitnemende wijze werd bespeeld. De eigenaardige klank van het cembalo of lie ver de tot cembalo omgewerkte vleugel gaf aan de secco-recitatieven het zoo gewenschte historische cachet; onze stadgenoot, de heer Raraselaar, kweet zich op verdienstelijke wijze van deze taak. Eigenaardig was het op te mer ken, hoe uitstekend de cembalo-klank zich paar de aan het tenorgeluid van den heer van Tulder. We vermeldden reeds welk een belangrijke rol de koren in beide werken spelen, maar nog niet in welken prachtigen vorm ze tot ons zijn gekomen. Zeker, de heer Tiggers had tot zijne beschikking zeer veel van het beste materiaal, wat er hier ter stede te verkrijgen is, maar wat hij er in den zoo korten tijd van eenige maan den studie mee heeft weten te bereiken, heeft in de hoogste mate onze bewpndering opge wekt. We noemden reeds de koren, die in 't bij zonder onze aandacht hebben getrokken, èn door de groote mate van klankschoonheid, én door de klaarheid der fugatische gedeelten, waar de stemvoering zoo uitnemend was ver zorgd. En hoe ontroerend klonken niet de ko ralen, die a-cappella werden ten gehoore ge bracht, en waarbij de zangers, met uitzonde ring van het aanvangskoraal (maar dat is zeker vergeeflijk), zoo prachtig „op toon" ble ven. De toevoeging van het knapenkoor van den heer van Buitenen ('t had iets talrijker kunnen zijn» maar er was zeker geen plaats meer op het podium) gaf door zijn eigenaardige timbre relief aan sommige koralen. De vier solisten, die hunne medewerking ver leenden, hebben zeker ook belangrijk tot het welslagen van den avond bijgedragen, daar de soli zeer zware eisehen stellen, waaraan alleen zeer bekwame zangers kunnen voldoen, vooral door de aanwezigheid van tal van recitatieven, een der moeilijkste opgaven voor iederen solist. De sopraan, mej. Brandsma, heeft ons in dit opzicht niet geheel kunnen bevredigen, al moe ten we er terstond bijvoegen, dat eene kleine indispositie, waarvoor de welwillendheid werd ingeroepen, misschien ooi-zaak was, dat de voordracht harer recitatieven iets mats, weinig expressiefs had Beter voldeed ze ons in dc door haar gezongen aria's, waarin we hare goe de stemkwaliteiten en in 't by zonder haro colo ratuur hebben gewaardeerd. De heer van Tulder heeft ons met zyr.e mooie, echt Fransche tenorstem en zijne intel ligente voordracht weer vele heerlijke oogen blikken verschaft en ook de bas, de heer Jan Dekker, heeft ons veel laten genieten door de warme en muzikale vertolking zjjner partij; van den eersten memoreeren we de aria's: „Ihr weich geschaff'nen Seelen" en „Mein Freund ist mein", en van den bas „So stchet ein Berg Gottes". Dc gewyde aard der werken heeft de hoor ders belet op de gewone wijze uiting te geven aan hunne gevoelens van erkentelijkheid jegens de executanten. Wy zijn echter zeker de tolk van zeer velen, als wy hun bij dezen een woord van warmen dank brengen voor den avond van hooggestemd kunstgenot, dien ze ons hebben geschonken, en in 't bijzonder aan hem, die niet alleen de leider van het geheel is ge weest, maar die ook door zyn initiatief weder om getuigenis heeft afgelegd van zijn ernstig streven om het mu7.iekleven in on7,e stad op krachtige wijze tc bevorderen. Carillon bespel ing. Nuur' wij vernemen zal in de maand Mei het carillon van den O. L. Vrouwen toren bespeeld worden, iederen Dinsdag, Donderdag en Zater dag van 5—6 uur. In de maanden Juni, Juli, Augustus en September iederen "Woensdag van 89 uur n.m. Verder zal carillonbespeling plaats hebben des avonds voor Paschen, Pinksteren, Kerstmis, en Oudejaarsavond van 89 uur. Op feestdagen vari het Koninklijk huis van 12 1 uur, op 31 Augustus, bovendien van 78 v. m. en 5—6 n.m. Zooals tot heden zal het caril lon zich eveneens doen hooren, iederen Vrijdag van 10-11. Hedenavond zal dus het carillon bespeeld worden van 89 uirr. Rad i o-C o neer ten. Morgenmiddag te 1.05 geeft R a d i o 1 a to Parijs een draadloos concert (1780 M.) door het Tzigane Radlola-Orkost. Het programma luidt: 1. La Czarine, mazurka russe, L. Ganne; 2. Ricordanso, barcarolle, Amamera; 3. Scherzo Valse, G. Brun; 4. Serenade, F. Jehin; 5. Feu Follet, P. Fauchez; 6. Intimité, Stan Golcston; 7. Amourette, Wals, P. Fosse; 8. A dame Jolie; mélodie, Codini; 9. Danses ICabyles, G. Ber nard; 10. Révérences, F. Fourdrain; 11. L'Amomeuse, Serenade, Filippucci; 12. Le Chant du Mulotier, M. Pesse; 13. Colombia, P. Fosse. 5.05. Radio-concert voor de kinderen; 9.20. Fragmenten uit „Mignon", Opéra Comique van Ambroise Thomas, met optreden van de dames Lucette Chrétien en Jane Gatineau. 10.20. Dansmuziek. De Neder landsche Radio In dustrie den Haag (1050 M.), geeft van 36 uur een radio-concert met medewerking van de „Sitah-Band", onder leiding van den heer F. Snijders. Programma: 1. Heil Europa, marsch, v. Blon; 2. En Cara- vana, fox-trot Williams; 8. Pour un baïser, trio, Tosti; 4. Fata, fox trot B. Gay; 5. When Buddha Smiles, fox trot, Brown; 6. Simple Aveu, romance; 7. Au Brésil immense, fox trot, Moon; 8. Mr. Gallagher and Mr. Shean, fox trot-one step; Gallegher en Shean; 9. Last night on the back porch, fox trot, Brown en Schraubstader; 10. Soirs d'été, Grieg; 11. Wana, fox trot Cliff. Friend; 12. Swingin' down the Lane, fox trot, ICahn en Jones; 13. Wonderful one, waltz, Whiteman, 14. Oh. Ha rold, fox trot, Roberto; 15. Hoch Heideckburg, marsch, Herzer. Nederlandsche Seintoestel- len Fabriek, Hilversum (1050 M.). 8.3010 30 n.m. Proeven met het opvangen van draadlooze muziek van Buitenlandsche Stations en wederuitzending daarvan. Maandagmiddag Kap 1.05 speelt voor den Radiol a-zender het Tzigane Radiola Orkest. 5.05 Radio-concërt. 9.20 Radio«concort met op treden van Mme. Laperriere. Nederlandsche Seintoestel- len Fabriek, Hilversum, 's middags 2 uur, uitzending van het oratorium de „Mat- thaeus Passion" voor soli, dubbel koor, kna penkoor eu dubbel orkest van Joh. Seb. Bach, uit de Groote of St. Bavokerk te Haarlem. De St. Bavokerk is daartoe per telefoonlijn verbon den met de N. S. F. Solisten: Mevr. A. Noordewier-Reddingius, sopraan; mevrouw Suze Luger, alt; de héér Carl Erb, tenor; de heer Max Kloos, bas; de heer Jac. Ph. Caro, bas; de heer George Ro bert, orgel; de heer Willem van Warmclo, clave cembalo. Koor en Orkest. De zangvereeniging der afdeeling en het Utrechtsche Stedelijke Orkest onder leiding van den heer Evert Comelis. Nederlandsche Radio In- dus tri e. den Haag. 8.30 num. Speciale opera-avond: 2de Acte van Tosca. Tosca: mevr. A. Gardemer, Scarpia; dc heer J. de Nocker, Cavarar Dosci: de heer Hannema; Spaletta: de heer Becker; Sciarone: de heer Pantalcon. Muzikale medewerking van „De Batavieren". Programma: 1. Souvenir van Drdla; 2. Tosca, fantasie, Puccini-Tavan; 3. 2de Acte, Opera Tosca; 4. Cavaleria Rusticana, fantasie, Mas- cagni-Tavnn; 5. Bohème, fantasie, Puccini- Gaiidin. Engelsche B. B. C. stations 7.50 10.50 concert. UITGAAN. Bioscoop De Arend. De bioscoop dc Arend heeft voor de Paasch- dagen een zeer goed programma samengesteld. Vanaf heden zal worden vertoond als hoofd nummer De Vondelinge (Broederhaat) groot Cinema-drama in 5 acten, scenario van Alexan dre Armoux. Arrangement en scène van Ro bert Boudrioz. Een film met een zeer span- nenden inhoud, welke op de bezoekers onge twijfeld een diepen indruk zal maken. Het su blieme spel. der artisten, de mooie opnamen, dit alles maakt dit filmwerk tot iets bizonders. Het Arend-journaal is ditmaal interessant, vooral het gekleurde gedeelte zal zooals ge woonlijk met veel belangstelling gevolgd wor den. Ook Kareltje en Vroolyk Fransje zijn ge durende de feestdagen aanwezig om de bezoe kers te doen schaterlachen Kortom, een goed programma. Was de projectie voorheen reeds goed thans heeft de directie deze nog belangrijk verbeterd, zoodat niet voor een eerste rangs theater be hoeft worden ondergedaan. i- Kunstavond Pisuissc. Wij herinneren nog even aan den avond van Vroolijke Kunst, die Pisuisse a.s. Dinsdag geeft in Amicitia. Dat ons een -buitengewone avond te wachten staat moge blijken uit on derstaande aanhalingen uit eenige kritieken. ...„Tusschen Dam en Rembrandtplein", een nieuw liedje van Dirk Witte, gaf ons toon nog even 'n brokje van echte levensmisère, doch het verdere deel van het programma was ge wijd aan de vroolykc kunst, en het talrijke publiek de zaal was gevuld tot in de uiterste hoeken heeft volop genoten van de leutige liedjes van Jean Louis, Jenny Gilliams en Henk Stuurop en van den sprankelenden humor van den ''conférencier bij uitnemendheid. De lach was niet van de lucht en gedurende den gehee- len avond bleef er nauw contact bestaan tus schen het podium en de zaal. Plet publiek zong uit volle borst de bekende melodieën mede... Een ouderwetschen Pisuisse-avond, zooals hij en zijn vroolijke kameraden ons alleen vermo gen te geven. ...De miniatuur-operette onder den veelbelo- venden naam van „Het Mirakelkasteel van La- ridon", is door Pisuisse en zyn kundige artis ten vooral de kamenier was goed onder een onnavolgbare gratie voor het voetlicht ge bracht. Dit kleine fantastische spel uit den markiezentyd, den tijd van pruiken en van hoofsche vormen, was een weldaad voor de oogen... Over dc geheele opvoering lag de echte ele gance, die wij, en met ons het publiek blijkens het telkens daverende applaus, van de schitte rende kunstprestaties zoo gaarne zien. Wy twijfelen dan ook niet of de belangstel ling zal Dinsdagavond niet gering zijn. Kamer van Koophandel. Donderdagmiddag hield de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei een openbare vergadering in het gebouw der Kamer aan den Arnhemschen weg. Voorzitter de heer A. P. Dekker. Afwezig zijn de heeren Callenbach, Beijer, van der Deurc, Kramer, Ruiters en van Os. Na opening door den Voorzitter leest de secretaris de notulen der vorige vergadering voor, die onveranderd worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat de Kaïner haar bemiddeling kan verleenen betreffende de z.g.n. „Dauer-visa", zoodat men zich voor het ver krijgen dezer visa thans kan wenden tot het bureau der Kamer. Het ontwerp jaarverslag over 1923 wordt vervolgens behoudens een kleine wijziging on veranderd vastgesteld. Tot afgevaardigden der Kamer naar de op richtingsvergadering der vereeniging van Kamers van Koophandel op 22 April te den Haag worden benoemd de leden van het dage- lijksch bestuur der Kamer. De statuten van de op te richten vereeniging worden artikelsgewijze besproken. De gemaakte opmerkingen zijn echter niet van ingrijpenden aard en zullen door de afgevaardigden naar bovengenoemde vergadering aldaar ter sprake gebracht worden, terwijl de afgevaardigden blanco mandaat ver krijgen. Aan de orde is de vaststelling van het advies inzake de voorgenomen wijziging der Handels registerwet tot verlaging der bijdragen aan het Handelsregister. De secretaris maakt melding van de meenin gen der andere Kamers ten opzichte van deze kwestie, daarbij tot de conclusie komende, dat de meeste kamers geen verandering in de bij dragen wenscheJijk achten. Ook de Kamer te dezer stede is van oordeel dat wijziging voor alsnog niet wenschelijk is. Betreffende de kwestie van de arbitrage is dc Kamer van oordeel, dat arbitrage verleend moet worden alleen wanneer beide partijen zich daarmede accoord verklaren. Aan de orde is thans de vaststelling van het advies inzake de Kalenderwijziging, (waarover wij in ons verslag der vorige Kamervergade ring reeds een en ander meedeelden, Red. A.D.) De Voorzitter merkt op dat het eventueel uit te brengen advies een zeer voorloopig karakter zal hebben. Na enkele besprekingen spreekt de Kamer zicli uit voor een gelijke kwartaalverdeeling met een blanco-dag. Ingekomen zijn vervolgens de volgende stuk ken: Verzoek om financieelen steun door het Cen traal Normalisatiebureau. Wordt afwijzend be schikt. Verzoek om deelneming aan uitgave algemeen adresboek voor Nederland; a. door Ministerie voor Rudolf Mosch te Am sterdam, b. door Drukkerij de Vlijt te Arnhem, Wordt aangehouden. Verzoek der fa. Mulder te Harderwijk om adhaesie tc betuigen aan adres Haarlem inzake subsidie aan Coöp. De Handelskamer. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Uitnoodiging voor de vergadering der Ver v.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 2