Regenkleeding STROOHOEDEN VERNIS rnmrn prihcesse DE EEMLANDER" De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS 3 mM,rtn v;or Amw PRIJS DER ADVERTEHT1ÈN1 4reKC S EERSTE BLAD. BUITENLAND. in alle kleurenper flacon 25 ct. A. v. d. WEG langestraat 23 Tea to be obtained Solo or combined „L5 HBRONDELLE" i6-18 Lamestrsat Amersfoort Kotel „DE ZWAAfhT Bij abonnement a f 1.25 FEUILLETON. 22e Jaargang No 248 ioort 2.10, idem Iranco per post 1 3.per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17&, afzonderlijke nummers C,05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Dinsdag 22 April 1924 99 DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. postaeaenimg M'. 479!0. TEL. ,NT. 513. 1.05 met inbegTip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dienstaanb c- dingen en Licfdadighelds-adve tentiln voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooideelige bepalingen voor het advcrtecren Lcnc circulaire, bevattende de voo;waarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Verklaringen van dr. Morx. Dusseldorp, 19 April. (W. B.) In een gèsprek met den Beriijnschen correspondent van de Düsseldorfer Nachrichtcn heeft de rijkskanselier gezegd De deskundigen gaan, geiijk woordelijk in hun rapport te lezen staat, er vanuit, dnt de belasting- en bedrijfseenheid van het rijk her steld zal worden en voegen daaraan toe, dat op deze voorwaaiden hun hccle rapport berust Op deze voorwaarde berust ook de instem ming vande Duitsche rijksregeering met het rapport de: deskundigen. Deze verklaren voorts, dat hun voorstellen berusten op de veronderstelling, dat het bedrijfsleven niet zal worden belemmerd door andere vreemde orga nisaties don in het rapport zijn voorzien en dat de bestaande moutregelen, waarover zij een dergelijke belemmering vormen, ongedaan ge maakt of in den grond gewijzigd zullen wor den, zoodra Duitschland tot de uitvoering van het voorgestelde programma overgaat, m.n.w. dat de Fransche militaire bezetting van het Roergebied ongedaan gemaakt moet worden of voldoende gewijzigd. Volgens de herhaalde verklaringen van den Fronschen minister-president streeft de mili taire bezetting geen ander doel na dan de be veiliging van het werk van de vreedzame in genieurscommissie cn de verzekering van de exploitatie van het productieve pand. Dit hecle begrip van productief pand is door dc rappor ten der deskundigen komen te vervallen in plaats van het Rijn- en Roergebied ais vergoc- dingsprovincie eischcn de deskundigen alge- meene panden, welker aanvaarding Rijn cn Roer moeten bevrijden van den last, die thans op hen drukt. Dit zijn de redenen, die de rijks regeering hebben bewogen zich op het terrein van de rapporten der deskundigen te begeven. Een artikel van Strescmann. B e r 1 ij n, 10 April. (W. B.) In een artikel, „Politieke Paschon" cretiteld, schrijft dr Stre scmann in de Zeit, dnt de rijksregeering, toen zij den weg insloeg om het beginsel van het rapport der deskundigen te aanvaarden, dit deed in het volle besef van de verantwoorde lijkheid, die zij daarmee op zich neemt Zij is or evenzeer als haar critici van overtuigd, dat Duitschland slechts met' de grootste krachtsin spanning de verplichtingen na kan komen, die van het land gceischt worden, doch zij weet tevens, wat het voor het aan crediet arme en economisch ten zwaarste beproefde lond betee- kent, als het voorloopig in de jaren van het moratorium van een rustige ontwikkeling ver zekerd is cn dot Duitschland, hetwelk nog geen vrede gekend heeft, omdat voor dit iand de vrede slechts een oorlog met andere middelen was, bij Het uitspreken van een ^onaanneme lijk" een vcrcenigd politiek front der geallieer den tegenover zich zou hebben gezien, terwijl het thans moet erkennen, dat een grootc ont spanning tegenover het land ingetreden is. De Duitsche regeering maakt een nauwlettend on derscheid tusschen dc economische en finan cieels vraagstukken van de rapporten, de vraagstukken, die als een zaak van Duitsch- land's soevereiniteit in den ruimsten zin des woords mogen gelden en die, welke als eere zaken beschouwd moeten vorder» en zonder welker oplossing de psychologische gezind heid van het Duitsche volk niet gewekt kan worden, die noodzakelijk is om in het beslis sende oogenblik de voorstellen metterdaad ten uitvoer te brengen. Op dezen zakelijken grond slag moet de groote meerderheid van het Duitsche volk één zijn. Hét komt er op aan, of men gelooft in do toekomst van Duitschland en vast wi! houden aan zijn ontwikkelingsmo gelijkheden, dan wel of men daarvan af wil zien en zoodoende tevens de hoop voor Duitschland's toekomst wil prijsgeven. I Britschc beschouwingen. Draadloos wordt d.d. 19 April uit Londen ge meld De houding van de Commissie van Herstel, die, zoools gemeld, de rapporten der experts officieel aan de geallieerde regecringcn heeft voorgelegd, m.et haar advies ze te aanvaarden icn die Duitschland vroeg, zoo spoedig mogelijk aan hoor voor te leggen de wetten ter verzeke ring van do uitvoering van het plan benevens de toezeggingen, die Berlijn in deze richting heeft gedaan, hebben een gunstigen indruk ge wekt. Zooals de Britsche premier in zijn jongste verklaring in het Lagerhuis heeft duidelijk ge mankt, is de Britsche regeering even verlangend het plan tc zien uitgevoerd, als dat zij wenscht dat het in zijn geheel en over pl!e punten wordt toegepast. De Daily Telegraph is van oordeel, dat na weken van onderzoek en bespreking der rappor ten, de indruk, die bij hun verschijning werd gewekt, niet is verminderd, dat n.l. ten leste dc oplossing van het schadeloosstcllingsvraug- stuk duidelijk in zicht is gekomen. Het alge meen verlangen naar een definitieve regeling blijkt vooral uit het feit, dat zelfs in die kringen het rapport niet wordt afgekeurd, waar het nog slechts enkele maanden geleden zondei eenigc aarzeling zou zijn veroordeeld. Er bestaat voorts geen enkele reden om tc denken, dat ccnigc regeering dit rapport „slechts met de lippen" heeft verwelkomd,, want geen enkele regcering kan het vooruitzicht tegemoet gaan van een terugkeer naar den toestand, die bestond, vóórdat de deskundigen bijeen wei den geroepen. Dc Duitsche regeering kon dat zeker riet. En wat de Fransche rogecring be treft, deze heeft den val van haar valuta zien tegenhouden en de waarde van den franc voor loopig gestabiliseerd door een finoncieelen steun, die niet alleen van Britsche, maat ook van Amerikaansche zijde kwam. Aan de ernstige gevolgen vat» oen nieuw mec- ningsverschif over dc schadeloosstelüiigskwcs- tie met Engeland en van een weigering van Amerika terzelfder tijd om verder belang tc stellen in Europa's financieelc moeilijkheden, behoeft niet te worden getwijfeld. Aan Frankrijk is echter in niet mindere mate dan aan de andere landen de gouden gelegen heid aangeboden om tc ontsnappen aan den ernstigen toestand óp dat feit is ongetwijfeld verwezenlijkt. De geheele verantwoordelijke Duitsche meening heeft voorts' het plan aan nemelijk genoemd. Dc voornaamste kwestie voor Duitschland is echter het herstel zijner econo mische souverciniteit. De rapporten dringen hierop met kracht en herhaaldelijk aan, hetgeen in Duitschland mot een diep gevoel van verluchting zal zijn opge merkt. Het Fransche standpunt. Parijs, 2 0 April. (Hqves) In Fransche kringen schijnt men verlangend, dat de Com missie van Herstel haar beslissing van Donder dag, waarbij zij de conclusies van het ontwerp dei deskundigen goedkeurt cn do werkwijze daarvan aanvaardt, aanvult cn nader omschrijft. Het is waarschijnlijk, dat Poincaré binnenkort zijn inzichten aan de Fransche delegatie ken baar maakt. h?t wenschelijk achtend, dat de Commissie nadrukkelijk uiteer et welke rol dc Commissie, de geallieerde regeeringen cn Duitschland bij dc toepassing van het samen gestelde plan moeten vervullen. De deskundigen hebben bepaald, dat de Commissie van Herstel alle bevoegdheid heeft voor zekere onderdcelen van organisatie van het plan. De deskundigen hebben als stelregel aangenomen, dot de Fransch-Belgische organisaties in het Roer gebied opgegeven of gewijzigd zouden worden, wanneer zij dc economische eenheid van Duitschland belemmeren en Duitschland zich aan het plan der deskundigen onderwerpt In gevolge deze bepaling kunnen Frankrijk cn België dus uitgenoodigd worden het economi sche Roer-pond te verwisselen tegen oen ruimer stelsel van toezicht, onder voorwaarde, dot de Duitsche volksvertegenwoordiging de noodige besluiten aanneemt en de noodzakelijke organen instelt, n.l, een emissie-bank cn een maatschap pij tot exploitatie der spoorwegen, dat zij de belastingen verhoogt, enz. Frankrijk wil, vóór het de pressiemiddelen, waarover het thans tegenover Duitschland bc- Dames Mantels Dames Mantels Covercoat Gabardine Wol Gabardinr I2.S9-17.50 37.50-32.50 Bijpassende Meisjes bh Dames! oetiert Kindsr Cflpes en Manteltjes Al deze artikelen het voor- deeïigst a contant in het Dames- Modehuis Het bekende PLAT DU JOUR in beslaande uit: SOEP, VLEESOH, AARD. en GROENTEN (Gebak, leaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. schikt, prijsgeeft, een overeenkomst met dc bondgenooten nopens dc sancties tegenover Duitschland treffen, wanneer dit land in ge breke mocht blijven om ook dc nieuwe voor waarden nn te komen DE UITBREIDING DER HAMBURGSCHE HAVEN. Hamburg, 20 April (W B.) De com missie uit den Senaat en de Kamer voor de uitbreiding van de haven geeft in ha i verslag te kennen, dat'zij een hervatting van dc tiitbrei- dingspolitiek dringend ggwenscht cht HET RIJKSINDEXCIJFER. B e r 1 ij n, .1 9 April (V B.) Het rijksindex cijfer* voor de kosten vc.n hot levensonderhoud, vastgesteld door het rijksbureau voor de statis tiek. is, vergeleken bij de vorige weck, weer met 0.9 gestegen DE T'/POGRAFENSTAKING. B c r 1 ij n 19 April. (W. B.) De bockdi uk- kersstaking in T rijk is aan het verloopcn. Te Erfurt en te Maihz is dc staking geëindigd. 4 HET CONFLICT IN DEN SCHEEPSBOUW. Hamburg, 19 April. (W. B.) De werk gevers der scheepswerven verklaren, dat hun be drijven van 23 April af weer voor de werkwillig gen zullen morden geopend. Een vergadering der werfarbéiders besloot evenwel den werkne mers tc adviseeren het aanbod van dc hand tc wijzen cn den strijd voort te zetten. HARDHANDIG OPTREDEN VAN COMMUNISTEN. Dusseldorp, T9 April. (\V. B.) In een sociaal-democratische vergadering word dé rijks dagafgevaardigde ITcnke door communisten, die van' de galerij stoelen naar beneden wierpen cn naar het spreker sgcsioclte drongen, vrij ernstig verwond, in het gebouw der sociaal-democrati sche vakvcrccnigingen werd een partijsecretaris door communisten met boksijzers zwaar ge wond. EEN FAILLISSEMENT. Wolff seint uit Keulen, dat de Automobiel fabriek Fox A. G. aldaar in staat van faillisse ment is verklaard. Het foillissemrnt der firma is door de moeilijkheden op dc geldmarkt veroor zaakt. FRANKRIJK. PÉRET AAN HET WOORD. Poitiers, 20 April. (Havas). Pcrel, dc president der Kamer, heeft in een Interview, waarin hij verkloot de af tc zien van een candi- dntuur voor het deportcmcnt Vienne, zich ver weerd tegen dc beschuldiging als zou hij de re publiek hèbhen verraden. Hij heeft steeds een nationale politiek voorgestaan, die krachtig je gens Duitschland optreedt en voor Frankrijk naar veiligheid zoekt. Péret bracht hulde aan Poincaré, den onver- gelijkelijken patriot, wiens standvastigheid den deskundigen in stoot stelde te bevestigen, dut Duitschland gemakkelijk kan betalen, dank zij het vastgehouden pond. ZWITSERLAND. DE INCIDENTEN AAN DE ÏTALIAANSCHE GRENS. Bern, 10 April. (B. T. A.) Dc Zwitscrschc gezant te Rome heeft hier vonochtend een lang durig onderhoud gehad met Motta over het on derzoek inzake de Jtaliounsch-Zv. itscr.schc inci denten. Beide regecringcn trachten ccn regeling in vriendschappelijken geest te bereiken. ENGELAND. MACDONALD AAN HET WOORD. York, 19 April. (R.) Macdonald heeft in een rede in een openbare vergt dering ter ge legenheid van het jaarlijksch congres van dc onafhankelijke arbeiderspartij ontkend, dat de partij, ul was zij fn naam aan hel bewind, ir werkelijkheid niet hot gezag zou bezitten er wees daartoe op dc erkenning van Rusland en hel houden van de Engclsch-Russischo bespre kingen. Voorts verklaarde hij, dnt de aanbeve lingen van dc deskundigen onmiddellijk ten uit voer gelegd zouden worden en drong hij aan op toelating \'an Duitsclil.Yrid in den Volkenbond. Hij verklaarde, dat de politiek d- r geallieerden voor een goed deel verantwoordelijk was voor het uiterste nationalisme in Duitschland, dat ge vaarlijk is voor Europa en betreurenswaardig voor hel land zelf. Met betrekking tot Indiü zei Macdona'd, dot het geven van den stoot van een zelFbcsturend gewest nan Indië het idee cn hot ideaal van de nrbeidcrsregcering is. Ten slotlr verklaarde Macdonnld niet te gcloovcn in coalities. Hij achtte het zijn plicht de regcering in handen te houden cn geen olgemeene ver kiezing, die niemand wenscht, tc laten uil- schrijven Hij zog niet in, waarom het land de eerste twee of drie jaar met een algcmcepcN ver kiezing gekweld zou moeten worden. DE RIJKSTENTOONSTELLING. Morgen opening. London, 21 April. (N. T. A. Draadloos). De koning cn de koningin zullen Woensdag de grootste Britsche tentoonstelling, die,ooit is ge houden, tc Wembley openen. DE WERELDTOCHT DER BRITSCHE VLIEGERS. Londen, 19 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Caïvo wordt gemeld, dat de Britschc wereld- vlieger Maclarcn te Cairo aankwam op Don- derdog om 7.40, na een prachtvlucht van Athene. Zaterdagochtend vertrok Maclarcn weer met bestemming naar Bagdad. Londen, 19 April. (N. T. A. Draadloos). De leider van den Engclschcn vliegtocht rond om dc wereld, Maclarcn, is Zaterdagavond te Bagdad aangekomen, nadat hij een tocht van 7 uren zonder te landen had afgelegd. DE PAASCHDRUKTE. De Paaschdruktc aan dc Londonsche stations is dit jaar buitengewoon groot geweest. Vol gens schatting hebben dc treinen in twee dagen ongeveer 5 milliocn reizigers vervoerd. De grootste stroom ging naar de zeekust, doch ook naar het vasteland was de reizigersstroom enorm. Aon den anderen kunt brachten de transatlantische stoomschepen talrijke bezoe kers uit de Verecnigdc Stoten en Conoda naar Engeland. Te Southampton zijn Zaterdag niet minder dan 1500 Amerikanen geland, onder trie do bekende filmacteur Fairbanks. Met Ameri kaansche toeristenbezoek aan Engeland schijnt dit jaar buitengewoon levendig te zullen worden. Men verwacht tot October niet minder don eon kwart milliocn Amerikaansche bezoekers te Lon den. HET CONFLICT IN HET SCHEEPSBOUW BEDRIJF. Dc. staking tc Southumlpon geëin digd. Southampton, I 9 A p r i 1. (R.) Een alge- mccne vergadering vnn de werfarbeiders on machinisten te Southampton heeft met nage noeg nlgcmecnc stemmen besloten het werk Woensdag te hervatten. PRINCIPIEEL. Tc Ayr hoeft zich ter gelegenheid van de jaarvergadering van het Schotschc Vakvcr- cenigingscongres een vermakelijk incident voor gedaan. Het gemeentebestuur luid do congres sisten tot een „thee" uitgenoodigd, doch wol lekte uit? Dot de ververschingcn bij de thee waren toebereid door ccn bakker, die ongeorga niseerden in zijn dienst had. Dies besloten cfo congressisten we! nnnr dc ontvangst te gaan. doch te bedanken voor de aangeboden „thee". AARDSCHOKKEN IN DERBYSHIRE. Er zijn weer zware aardschokken gevoeld tc Alfreton en andere districten van Derbyshire. De aangerichte schade is volgens den Britschcn draadloozen dienst gering. FANATIEKE SIKHS GEARRESTEERD. NT3or Reuter uit Simla meldt, heeft de over heid de vierde Jathn van Akeli's, d. w. z. ccn bende van fanatieke Sikhs vnn ongeveer 509 man, die oen pelgrimstocht had ondernomen naar de heilige schrijn te Jaito, in hechtenis genomen. Dit brengt het aantal aangehouden geestdrijvers op meer don 2000. Er is nog oen vijfde ,Tathu naar Jaito onderweg, die eveneens aangehouden zal jvorden. EF.N BRITSCHE; KORPORAAL-VLIEGER TE CAIRO VERMOORD. Blijkens een eigen telegram uit Londen d.d. 19 April aan de Tel. meldt Reuter uit Caïro, dnt ccn korporaol-vlicger von het Britsche leger Vrijdag nobij het vliegkamp te Heliopolis door twee Egyptische ambtenaren met ccn slagers mes vermoord is. Een van de beide daders is reeds gearresteerd. Onmiddellijk na den moord werd deze ont dekt door pc-rsonccl van den Britschcn luchl- dienst. Men zette dodelijk dc moordenaars nu, doch slaagde cr slechts in één van hen te nrrestecren. Dc Egyptische minister van buitcnlandsclic zaken heeft een bezoek gebracht aon veldmaar schalk lord Alleriby cn namens de regcering leedwezen over het gebeurde betuigd. IERLAND. EEN ARRESTATIE. Londen, 19 April. (N. T. A. Draadloos). In het district Cork zijn twee mannen gevangen genomen onder verdenking betrokken le zijn bij den overvol op Engelsche soldaten tc Quccns- town. ZWEDEN. SVEN HEDIN. Een draadloos bericht uit Berlijn meldt, dat Sven Hodin benoemd is tot president van de Zweedschc Academic von Wetenschappen. Het paradijs is bestemd voor lien, die iinli ne hartstochten weten te beteugelen. Mohammed. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 2 "^n verwachting, dat je zeker de roman tiek hier in de buurt wel vinden zoudt." rrNatuurlijkl Dc edele, roode mannen, weel jó, de menschen die met glinsterende oogen be- geerig op goud azen, de forsche pionier die voor de zijnen een tehuis bouwt in de wilder nis en al die soort dingenl En nu ben ik hier, en v/at vind ik? een dorp van arme drommels, die, net als ik beetgenomen zijn door een stel grcnd-zwendelaors." „Een treffende tegenstellingl" mompelde Dan. ,rIedereen zit daar maar kalm in zijn stoel den dog af te wachten dat hij eens rijk zol worden 1" ging Ralph voort. En die Indianen! Zuipioppenl Uitveagsc! der groote steden! Bovendien kan liet nergens gezonder wonen zijn dan hier, geloof ik. Nooit iets te doen, behalve zoo nu en dan een hoofdwond te verbinden na een feest bij Maroney. Romantiek verder dan ocit! En ik word steeds ouderl" „Daar heb je gelijk aan," gaf Dan toe, het hoefd nadenkend heen en weer wiegend rje hebt geen tijd te verliezen." „Ik heb bijna de hoop opgegeven',, zuchtte Pelph. Plotseling werd er aan de deur geklopt. „Daar is ze nu," zeide Don droogjes „Binnen!" riep Ralph onverschillig. Het was een rouw, maar slechts een Indi- aonsche, als blanke gekleed, hetgeen haar be spottelijk stond. De twee jonge mannen brach ten hun voeten weer op den beganen grond cn wisselden een blik van verstandhouding. Daar na vestigden Ralph's oogen zich weer op zijn pijp. Hij had de Indianen om Fort Edward lecren kennen als noch winslgevende, noch dankbare patiënten, en men kon moeilijk van hem verwachten, dat hij een nieuw lid dezer categorie met ecnigc geestdrift zou ontvangen. Don was des tc meer onder den indruk; hij keek het meisje met een soort verwondering aan, en van haar nieuwsgierig naar zijn vriend. „Ik wilde den dokter spreken," zeide zij met een zachte, aangename stem. „Wat kan ik voor u doen?" vroeg Ralph on middellijk. Zij antwoordde niet dadelijk, cn hij keek haar weer aan. Haar oogen waren op Dan gevestigd, en spraken met onmiskenbare duidelijkheid. Dan voelde het en stond cp. „Tot straks ann het diner bij Maroney", zei de hij bij het weggaan, nog een plagcrigcn min of meer verwonderden blik op zijn riend wer pend. Eerlijk gezegd was hij een tikje ialocrscn. „Wel?" zei Ralph, zijn bezoekster met dok tersoog monsterend. Ze schoei ezond. Voor een Indiaanscne zag zij cr zeer goed uit, maar dit werd hij zich eerst langzamerhand bewust. Haar kleeren waren jammerlijk een plotte, roede hoed met een kanten strook, die zich op haar glanzend haar moeizaam in evenwicht hield- een blauw satijnen blouse van een merk waardig model, een wollen rok die om haar heen hing als een slecht gemaakte zak, en goedkoope, nieuwe, pionmpe schoenen. De uit werking was dezelfde als had een of' andere grappenmaker een klassiek beeld mc-t een cos- tuum uit een kluchtspel gedrapeerd. Natuurlijk kreeg Ralph zijn eersten indruk van deze klcedij. In antwoord op zijn onderzoekenden blik zei de zij: „Ik ben niet ziek. Ik kom u voor mijn moeder holen." Ralph greep naar zijn hoed. „Wacht een oogenblik," zeide zij. „We moe ten eerst eens praten." „Gaat u zitten," noodigde Ralph uit. Zij schudde het hoofd. „Ik blijf wel staan," zeide zij koel Er hing een stilte, waarin zij hem met ern stige, zoekende oogen aanzag. ,.U is nog wel erg jong om dokter te zijn," merkte zij eindelijk op. Ralph fronste dc wenkbrauwen en beet zich op de lippen. „Bent u een goed dokter?" vroeg zij. Hij lachte, hoewel nog een beetje geërgerd. „Wat moet ik daarop antwoorden?" Zijn lachen verwarde haar. „Ik bedoel een gestudeerd dokter hebt u een getuigschrift?" Ralph gaapte haar ann. „Wat een vraag von een Indiaansdie!" dacht hij. Hij begon tc mer ken, dat hij een niet allcdnagsche persoonlijk heid voor zich had, en dnt de groteske uiter lijke schijn, een klassieke schoonheid verborg. Dc, anatoom in hom beoordeelde goedkeurend de bewonderenswaardige lijnen vnn feanr lijf. en de schoonheids minnaar werd wakker. Een harer grootste bekoorlijkheden lag in de wijze waar op hear hoofd op haar hals was geplaatst. Indiaenschen hebben in den regel geen halzen die opvallend mooi zijn. Zijn ^asde bib trof haar cogen. en verloor zich dear een oogenblik in. Alle ir. 'isr.nsche die hij tot dus verre gezien had, hadden harde, vlakke, niets zeggende oogen; d* hnrc bezaten diepte, ge voel en ziel. „Buitengewoon mooie oogen!" dacht hij, met een gevoel als had hij een zeer bijzondere ontdekking gedaan. Ziin goed gehumeurdheid had de wolk van zooeven weer deen afdrijven; hij toonde haar zijn diploma's, die hij, met den vingy bewij zend. overluid voorlas. „Ik kan lezen/' zeide zij rustig. Ralph voelde het als ccn berisping. „A-ïoar het is erg raar gedrukt," bekende zij. Haar volgende vraag verraste hem opnieuw. „Kunt u snijden?" .„Snijden?" echode Ralph verbaasd. ;,0 u bedoeld chirurgie? Ja zeker!" „Mijn moeder, die breekt haar arm," legde het meisje uit „Ik zet hem zelf. Ik kan dot. Daarna moet ik weg. Zij wegnemen de hoe noemt u dat. dc stokken?" Zij v/ees met de hand. „Spalken," hielp Ralph. „Ja zij nemen af de spalken te vroeg, cn probeeren te werken: als ik thuiskom, is haar arm heelemoa! krom gegroeid. En hij wordt maar steeds kromgegroeider. Zij heeft zoo'n verdriet, dal ze ziek is. Kunt u het weer in orde maken?" vroeg zij in spanning. „Zeker," zeide Ralph. „Dc arm moet op nieuw gebroken, cn dan goed gezet." „Opnieuw gebroken?" vroeg het meisje met een nngstigen blik„Dat zol haar pijn doen; dot zii niet zol willen, denk ik. Kunt u haar in s aap maken?" „Ik wil u fuet goedkoop hebben," zeide zij, waardig als een prinses. „Ik betaal meer." Rclph keek naar den bespottelijken hoed, c'ien zij droeg, en had moeite een Joch te onder drukken. Zij was mooi, zij was buitengewoon, maar zij was ook onweerstaanbaar grappig. „Wat heb ik nu aan de hand?" docht hij. Vrien delijk zei hij: „Dat is een massa geld. Vertel mij iets over u zelf cn uw volk. Hoe heet u? Waar wilt u zooveel geld vandaan halen?" Maar zijn lachen had haar boos gemaakt; zij keek strok voor zich uit, en antwoordde niet. „Hoe heet u?" herhaalde Ralph. „U moet op mijn vragen antwoorden, begrijpt u?" „Ik u vertel, wat ik wil," antwoordde zij min achtend. Dit prikkelde Ralph. „Denk je dat ik me door zoo moar op een wildo ganzen jacht de wilder nissen in zou trekken, zonder te weten, waar ik me in begeef?" zeide hij scherp. „Ik betaal u voor wij weggaan," zeide zij hooghartig. Dat stemde hem echter in 't geheel niet mil de:. „Och, wat drommel!" riep hij uit. „Ik ben niet te koop. II: begin nergens aan, of ik moet weten, dat het een zuivere zaak isl" Ze liet zich door zijn stemverheffing in *t minst niet ofschrikken. „U hebt alleen maar dokterswerk te doen," zeide zij ijzig. Ralph staarde haar aan, verword en over bluft door de verschillende emoties die zij in hem opwekte. Haar schoonheid zette hem in gloed, haar onverschilligheid stak hem, cn haar ondoorgrondelijkheid prikkelde zijn nieuwsgie righeid in den hoogstcn grand. Hardnekkigheid bij een ander wekte steeds dezelfde koppigheid bij Ralph op. Hij zcidc koel: „Het lijkt rhc een ra;.: zaakje. Ik bemoei me er niet mee." Blijkbaar hield zij nog aan het idee vast, dot het bij hem een kwestie van betalen was. Zijn blik van spottende geamuseerdheid op haar .kleeren, was haar aondocht van vrouw niet ontgaan. „U denken, dat ik arm ben," zeide zij. „H denken dat ik niets heb. Ik veel hebben." „Het kan me niets schelen, wat je hebt," zei de Ralph. „Wees openhartig tegen me, dan zal ik jc ook tegemoet komen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1