ZOMERHOEDEN BUITENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS 7m"n7 7' PRIJS DER ADVERTENTIÊN met inbegrip van een GROOTE SORTEERING van ZIEÏ DE ÉTALAGES ,,L' HIRONDELLE" KIPPENHOUDERS, P. NI EROP, iangestraat 90. De verborgen vallei. 22e Jaargang Ne 251 toort f 2.10, idem üanco per post 1 5.—% per week (met cTJtis Terrekcr ng tegen ongelukken) f 0.176, atzondcilijke nummers 1 C'fiJ. AMERSFOQRTSCH DAGBLAD Ut EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. «7910. TEL. INT. 613. Vrijdag 25 April 1924 bewijsnummer, elke regel meer 1 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tentiZn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcrtecrcn hene circuiaire, bevattende de vootwaarden wordt op aanvraag toegezonden- DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER deskundigen. Het standpunt der Diotschc industrie. B e r I ij n, 24 April (W. B.) Het dagelijksch en algemeen bestuur van het rijksverbond van de Duitsche nijverheid beschouwen in een motie de rapporten der deskundigen als een op eco~ nofrusch inzicht gebaseerden geschikten grondslag ter oplossing van hei vergoedingsr- vraagstuk en billijken het standpunt van de rijksregeering om op den grondslag dezer rap porten te willen onderhandelen. Zij noemen het herstel van de volledige administratieve en economische soevereiniteit van het Duitsche rijk in het bezette gebied een fundamenteele voor waarde voor het aanvaarden en uitvoeren van de bepalingen, evenals de toepassing daarvan nv denzelfden geest als de deskundigen bij de opstelling ervan bezield heeft, met name voor wat betreft de volstrekt noodzakelijke bescher- ming van de Duitsche valuta bij de zoogenaam de overdrachten uit hot vergoedingsfonds naar het buitenland. De commissie van herstel en verslagen der experts. Parijs, 24 April. (Havos.) Dc Commissie van Herstel zal morgen de Engelsche, 'Belg-isohe en Fransche antwoorden op de vers logen der deskundigen ontvangen en een officieuze bijeer.- komst houden om er kennis van te nemeij. Na de ontvangst van het Italiaonsche antwoord 2ól de commissie officieel bijeenkomen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Regeeringsprcsident Grützner. Berlijn, 24 April. (W. B.) "De Duitsche Allg. Ztg. meldt uit Dusseldorp, dat het regee- ringsbureau, dat no do verbanning von den re- geeringspresident Grützner uit Dusseldorp tc Barmen was gevestigd, zal werden opgeheven en weer naar Dusseldorp zal worden overge bracht. Volgens <Je Dusseldo-. psche soc.-dcm. Volks- zeitung zal Grützner, wiens terugkeer naar het bezette gebied onmogelijk is, zijn functie neer leggen. De regiespoorwegen. Dusseldorp, 24 April. (W. B.) Het ruwijzer-syndicaat heeft besloten geen trans poorten meer langs de regie-spoorwegen te zen den, aangezien de duur van 't vervoer te on geregeld is en het zoekraken van wagons nog steeds plaats heeft. Do zendingen zullen per schip van Duisburg naar Mannheim worden gebracht en daar worden overgeladen in den trein. Gedeeltelijke mijnwerkersstaking. Oberhausen, 24 April. (W. B.) Op de fnijnen Konkordio en Allstedt poogden radicale elementen heden een stoking in het loven te roepen. Bij de Konkordia staakt 70 pet. van het personeel. DE A.S. VERKIEZINGEN. Redevoeringen van den rijks kanselier in het bezette ge bied. B e r 1 ij n, 2 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Mant kreeg van generaal Dcgoutte toestem ming naar het bezette gebied tc reizen. Dusseldorp, 24 April. (W. B.) Rijks kanselier Morx zal op 27 April a.s. te Dus seldorp in een openbare vergadering van de centrum-partij het woord voeren cn Maandag 26 April te Keulen, in een door de afd. Keu len van deze partij als algemeene wapenschou wing voor de rijksdagverkiezingen op touw ge zette betooging. DR. W1RTH. Berlijn, 24 April. (N. T. A. Draadloos). De vroegere Duitsche rijkskanselier, dr. Wirth, is te Palermo aangekomen. Hij zal geruinien tijd tot herstel van zijn gezondheid in Sicilië vertoeven. HELFFERICH. f Men meldt uit Berlijn oun de N. R. Ct. Met dr. Helfferich heeft de Duitsch-nalionale volkspartij, en hieromtrent zijn alle partijen het eens, haar geestelijken leider verloren. Helffe rich was in dc Palts geboren. Zijn vader was een bekend leider van de vrijzinnige partij. Helf ferich was eerst een trouw medewerker van het tijdschrift Nation, dot door den democrotischen leider Theodor Barth werd uitgegeven. Helffe rich, wiens werk „Geld und Banken" in 1903 verscheen, had spoedig een naam als financieel theoreticus veroverd. Hij werd zelf tot buiten gewoon hoogleeraar benoemd cn was een tijd lang leider van de koloniale afdeeling von het departement van buitenlandsche zaken. Hij was nauwelijks 36 jaar oud, toen hij in 1906 tot lid van de directie van de Duitsche bank werd benoemd. Hij genoot het vertrouwen van de rijksregeering, die hij herhaaldelijk vertegen woordigde, o.a. op de financieele conferentie in 1913 te Parijs. In Januari 1915 was hij tot staatssecretaris van binnenlandsch© zaken be noemd. Met behulp van leeningen hoopte hij den oorlog te kunnen voortzetten. Hij genoot in zijn politiek het vertrouwen van rijkskanselier Bcthmonn Hollweg en aon deze was het te dan ken, dat hij in Mei 1916 door den rijkskanse lier tot staatssecretaris van binnenlandsche zo- ken cn tot plaatsvervangend rijkskanselier werd benoemd. Helfferich was een vijand van den beperkten duikbootoorlog. Hij verklaarde dat Duitschland door een dergelijk optreden alles op het spel zette. Toen de bekende vredes-motie door den Rijksdag was aangenomen, bleef Helfferich in functie. Op 20 Juni 1917 nam hij met den keizer en met de leiders der partijen deel aon de besprekingen, waarbij de keizer aon de ver tegenwoordigers von de democratische partijen mededeelde, dat er von een democratisch re gime geen sprake kon zijn. Toen Michnelis door graaf Hertling_ werd vervangen, nam Helfferich ontslag, om kort nadien door de Duitsche regeering als gezant naar Moskou te worden gestuurd ter vervanging van den ver moorden gezant graaf Mirbach. Deze functie heeft hij slechts een paar weken bekleed naar men weet, keerde hij onverwachts te Berlijn terug. Na de revolutie trad Helfferich op als een der leiders van de Duitsch-nationale volks partij. In het parlement was hij de financieele specialiteit der uiterste rechterzijde. Toen dr. Cuno rijkskanselier was, was hij de raadge ver van de regeering in financieele en occono- mische vraagstukken. Hij stond bekend als de medewerker van dr. Becker, den rijksminister van financiën. Hij was de man, die zich tegén het financeeren van het lijdelijk verzet verzette. Helfferich is ontegenzeggelijk een der be kwaamste persoonlijkheden van de Duitsch- nationale volkspartij geweest. De leiders van tlez.e partij beweren steeds, dat het instellen van de rentemark aon Kern te danken is. In Italië schreef hij nog in de verschillende bladen der rechterzijde artikelen, om het rapport der deskundigen te bestrijden. Tevens bestreed hij dr. Schacht. De republikeinsche bladen zijn het er over eens, dat de Duitsch-nationale volkspartij met dr. Helfferich haar meest bekwamen leider heeft verloren. President Bbert, de rijkskanseb'er, de Prui sische en de Beiersche minister-president heb ben telegrammen van rouwbeklag gezonden aan Helfferich's weduwe. LANDARBEIDERSSTAK1NG IN OOST- PRUISEN. K o n i n g s b e r g e n, 24 April. (W. B.) In verschillende Oostpruischc districten hebben de landarbeiders het werk neergelegd. De techni sche noodhulp is te werk gesteld. (Een later telegram meldt, dat dc staking zich uitbreidt.) UITSLUITING VAN TIMMERLIEDEN. B e r 1 ij n, 2 4 April. (W. B.) De Berlijnsche aannemers hebben heden wegens een staking der timmerlieden besloten alle arbeiders uit te sluiten. BELGIE. dreigende tramstaking te brusse!.. De Standoord van Brussel meldt „Sinds de laatste zoo erbarmelijk mislukte Heden ontvingen wij een ID groote verscheidenheid kleuren en modellen Damesconfectie en' oeieumagaziin 16-18 Lamestraat Amersfoort voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adres staking op de tramwegen tc Brussel, was er nooit ernstig meer sprake geweest van een nieuwe stoking. Thans dreigt deze andermaal los te zullen komen. Het geschil, dat gerezen is tusschen het personeel en het bestuur, be treft vooral de buurtspoorwegen, doch men voorziet, dnt dc agenten van dc Brussdlsche tramwegen de solidoriteitsstnking zullen voe ren. De reden vah het geschil is dc volgende Het arbeidspersoneel van den buiten, vooral dus van de buurtspoorwegen, verdient drie frank minder daags don de agenten der Brus- selsche tramwegen. Dit verschil zou niet jpegen bestaan. Tweedens klaagt het syndikalit over de niet-tocpassing van dc achturenwet en de niet-vervulling van gedane beloften, betreffende kleedingsfonds, duurtetoeslag, enz. Een referendum werd onder het personeel uitgeschreven, dat, naar het schijnt, gunstig zal zijn voor de staking. Op Vrijdag e.k. zal een afvaardiging von de arbeiders door het bestuur worden ontvangen. „M. Jacobs, bestuurder aan do buurtspoor wegen, deelt mede, dat art. 4 van dc achturen- wet toelaat in de nijverheden, waar onafgebro ken wordt gewerkt, gedurende 168 uur over 21 dagen te doen werken, zonder dat evenwel de arbeidsdag 10 uren mag overtreffen. Er werd evenwel nooit meer dan gedurende 150 uren over 21 dogen gewerkt en dc arbeidsdag overtrof nooit 8.30 uur. Het syndikaat beroept zich evenwel op art. 2 van de wet, dat een arbeidsdag van 8 uren eischt gedurende zes do gen per week. M. Jacobs wil hef geschil aon de uitspraak van. het gerecht ontderw.erpen. Wat de loonen betreft, M. Jacobs meent, dat het billijk is, dat de arbeiders van den buiten minder verdienen dan dc orbeiders uit de stad." ONTPLOFFING IN EEN MIJN. Zeven dooden. Charleroi, 24 April. (B. T. A.) In een kolenmijn bij Marcinelle-Nord heeft een mijn- gasontploffing plaats gehad, waarbij zeven ar beiders zijn gedood en drie gewond. FRANKRIJK. een rede van poincare. Fronkrijk's buitenlandsche politiek. Parijs, 2 4 April. (Hovas). Aon het feest maal van het nationale congres van de repu blikeinsche federatie verklaarde Poincaré, spre kende over de buitenlandsche politiek De nieuwe Kamer moet, evenals de voorgaan de, de rechten van Frankrijk 'handhaven, dijn wereldvrede bevestigen, het geestelijk gezag van Frankrijk in het Oosten handhaven door on verwijld het verdrag van Lausanne te bekrach tigen, onze traditioneele belangen in Klein-Azië verdedigen, onze handelsbetrekkingen ontwik kelen met die mogendheden, waarmee wij al leen door onstandvastige verdrogen zijn verbon den, het nieuwe economische stelsel bestudee- ren, waartoe het verdrag ons verplicht binnen kort met Duitschland zelf te onderhandelen, on ze schadeloosstelling, onze waarborgen voor óe veiligheid verkrijgen, zonder iemand wie dan ook een voorwendsel te verschaffen om onze vredelievende bedoelingen tc miskennen, de ge legenheid aangrijpen, die aangeboden wordt door het succes in de Roer, de rapporten der deskundigen cn dc voorloopige beslissing van de Commissie van Herstel, zich insponnen om eindelijk tot een algemeene regeling te komen, maar geen werkelijke panden inruilen tegen lou ter beloften van Duitschland, waarvan het ver leden ons geen vertrouwen in zijn oprechtheid inboezemt, den schuldenaar wentrouwen, die tot dusver niets heeft gedaan om zijn schuld te kwijten, dezen belang doen krijgen bij zijn kwij ting door de hoop, dot zekere dwangmaatre gelen spoediger zulcn eindigen, voortgaan in een geest van verzoening, zonder daaraan de voorzichtigheid op te offeren. Dit zal, zeïdc spr., een werk zijn van long en ondankbaar ge duld, van vele jaren van waakzaamheid. Poin caré eindigde met zijn overtuiging uit tc spre ken, dot het land deze politiek zou bekrachti gen, evenals de Kamers dat hebben gehud. EEN VERKIEZINGSREDE VAN BRIAND. Nantes, 2 4 Api;i). (Havos). In een kie zersvergadering heeft Briond in een rede gewe zen op dc noodzakelijkheid, dat de nieuwe ver kiezingen de republikeinsche eenheid versterken, opdat, dank zij Frankrijks traditie cn die der revolutie, voorgoed den Duitschcn laster de kop word1 ingedrukt, die Frankrijk afschildert als imperialistisch en strevend naar de militaire oppermacht. Briond ontkent oppositie te voeren tegen Poincaré, wat betreft de bezetting van het Roer gebied en herinnert eraan, dot hij op het lijd- "stip der bezetting verklaard heeft, dat hot dfc plicht der republikeinen is zich rondom het vaandel te schoren. Hij, Briand, zou onder die omstandigheden dezelfde voorzorgen hebben genomen, ols Poin caré en Frankrijks veiligheid en het behoud van den vrede liggen beiden even na aan het hart. Tenslotte zeïde hij, dat, hoewel de fiscale poli tiek niet steeds goedkeurend, hij daarom nog geen onverzettelijk tegenstander van Poincaré geacht wil worden. ZWITSERLAND. het spoorwegongeluk BIJ bellinzona. Dr. Schacht in veiligheid. Het gerucht, dat dr. Schacht, dc president van de rijksbank, bij het spoorwegongeluk te Bcllinzona omgekomen zou zijn, is niet juist. Dr. Schacht bevindt zich tc Berlijn. Nadere bijzonderheden over dc slachtoffers. Belli nz on h, 24 April (W. B.) Naor thans gebleken is, is niet dc moeder, mnur epn tante van den rijksdagafgevaardigde Heifrich tegelijk met Helfferich zelf bit liet spoorwegongeluk om het leven gekomen. Van de slachtoffers zijn nog drie andere Duitschers geïdentificeerd, o.a. de directeur Victor Wcrt- heim van het Stahlwerk Becker A. G. te Char- lottenburg cn prof. Rhcinvogel aldoor. Een draadloos bericht ui* Berlijn meldt, dat dc passagiers van de verbrande wagon blijkbaar in htm slaap door de ramp zijn verrast. Aan alle gewonden lijken ontbreken, voor zoover zij niet geheel verbrand zijn, de hoofden. De schok wes zoo hevig, dat de zwaar gewonde directeur-generaal Forthmann door vier cou pés werd geslingerd. Dc materieelc schade wordt voorloopig ge- schot op vijf millioen Zv/itsersché frs., afgezien van dc eischcn tot schadevergoeding, in te dienen door de nabestaanden der slachtoffers. ENGELAND. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Instelling van een drietal commissies. Londen, 24 April. (N. T. A. Draadloos). Hedenmiddag is onder voorzitterschap van Pon- sonby, den onderminister van buitenlandsche zaken, de Engelsch-Russischc conferentie her vat. Behalve de commissie, die verleden week is benoemd om het vraagstuk tc onderzoeken van de troctaten, tusschen het Russische tsarenrijk en Groot-Brittannië gesloten, zijn thans nog 3 nieuwe commissies gevormd. Dc eerste daar van zal zich bezig houden met het onderzoek en de vaststelling der gegevens en cijfers aan gaande de schulden en wcderzijdsche vorderin gen en met dc muotrcgelen tot herstel van het Russische crediet in Engeland. Hiertoe zal zij zoo noodig onder-commissies kunnen vormei* De tweede commissie werkt aan het opstellen van een trnctaat van handel cn scheepvaart, terwijl dc derde een rapport voorbereidt over het vraagstuk der territoriale wateren. Verdere algemeene vergaderingen zullen eerst worde? gehouden, zoodra een der thans benoemd* commissies met hoor verslag gereed is. DE BRITSCHE RIJKSTENTOONSTELLING. De Morning Post verklaart, dot de autoritei ten van overzee gcloovcn, dat de tentoonstel ling het begin zal blijken van een nieuw tijd perk in de ontwikkeling von den handel van het rijk. Het blad voegt croon toe, dat deze opvat ting vooral hierom belangrijk is, omdat zij hei inzicht weergeeft van vertegenwoordigers van feitelijk ieder deel van het Britsche rijk met inbegrip van Conado, Australië, Nieuw-Zeclnnd. Zuid-Afrika, Newfoundland, Indië, Burma, Ma- lakko, Ceylon, Malta, Cyprus, Hongkong, Ber muda, Engelsch-Guineo en de Oost-Afrikoan- schc, West-Afriknanschc cn West-Indische groepen van kolonies en protectoraten. Bij el kaar zijn er 78 dominions, kolonies, protec toraten cn gebieden die aan de tentoonstelling deelnemen. Meer dan zestigduizend jiersoncn bezochten gistermiddag de afdeeling van de goudkust, waar dc inboorlingen aan het werk werden ge zien een ander middelpunt van attractie is het Burmcesche dorp en de populariteit van de Australische, Cnnodcesche cn Nieuw-Zeeland- sche ofdeelingcn bleek uit hot drukke bezoek Souvenirs van de tentoonstelling vonden gpre- tig koopers, vooral de speciale postzegels, die ter herinnering aan dc opening worden uitge geven. In den namiddag wijdde de bisschop van Lon den een nieuwe knpel van St. George in, die op het terrein is gebouwd cn waar dagelijks godsdienstoefeningen worden gehouden tijdens den duur van do tentoonstelling. Een druk bezoek. Londen, 24 April, (V. D.) Toen heden morgen de poorten van de Britsche rijkstentoón- stelling orn tien uur opengingen, stonden reeds enkele groepen menschen tc wachten om toe gelaten te worden, terwijl naderhand een ge- studig groeiende stroom bezoekers de tentoon stellingsterreinen betroden. In den namiddag bood dc tentoonstelling een groot nnimccrend schouwspel. Het aantal menschen dat gisteren een bezoek non do tentoonstelling bracht, be draagt bijna 150,000. DE VEERPONT OVER HET KANAAL. Reuter meldt, dnt prins George (de vierde zoon des konings) gisteren do spoorwegpont van Harwich naar Zeebruggc heeft ingewijd. EEN AUTOREIS NAAR BRITSCH-JNDIË. Dinsdag o.s., aldus rneldt de draadlooze dienst, zal majoor Forbes Leith in een 14 pk. reisaulo, uitgerust met een filmtoestel cn een aantal kleine wapenen, uit Londen vertrekken voor een reis van 5000 mijl naor Quctto. oen buitenpost in Noord-Wcst-Indiö. Forbes Lcith neemt, behalve een filmman, een persoon mode, die een dagboek zal houden. Hij wil een poging doen om de plants zijner bestemming door woestijnen en longs dc meest verlaten plaatsen der wereld tc bereiken, zonder andere hulp dan zijn auto cn zijn eigen vernuft. Behalve de overtocht over het Kanaal en dc zeereis van Saloniki naar Alcxandrctto, ge schiedt de toch over land, over Parijs, Monte Carlo, Genua cn Fiumc, door Servië naor Sa loniki. Vervolgens von Alcxandrctto nnor Alep po en Bagdad. Op den weg van Bagdad naar Kermansjoh zullen de reizigers dc nomadische Koerden posscercn, om door Perzië noor Te heran tc gnan. Daarna naar Mesjcd, de Heilige Plaats von Perzië en vin Kalot, de hoofdstad van Bcloedsjistan nnor Quetta, waar dc reizi gers zich wederom op Britsch gebied zullen, bevinden. Forbes LcitJi verklaart drie doeleinden met zijn reis tc bcoogen(1.) tc toonen dut een motorweg van Turkije naar Indië mogelijk is (2.) de schoonste reisfilms op tc nemen, die ooit zijn gemaakt(3.) tc bewijzen, wat eon Britsche auto kan prcstccren. Hij denkt, dat hij de 5000 mijl in honderd docren zal afleggen. Ziet ende considereert, wat goede courage vermag. J. P. COEN. S. »,m a door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO 5 Aan boord van de „Tewksbury" groepeerden zich de blanken op het voordek om den kaap stander, en vervolgden het gesprek. Daar ston den Wes' Trickett en Matthews, zijn machinist; Joe Mixer cn Pete Staley, die winkelbenoodigd- heden naar Gisborne overbrachten, waar zij een zaak widen beginnen, cn Ralph. Ondertusschcn maakte de bemanning, die uit halfblankcn be stond, de boot vlot. D« warme zonneschijn, de kalmte der rivier en de glaasjes bij Maroney hadden, alle met elkaar, hun slaapwekkende invloeden op de passagiers doen gelden. De conversatie verslapte; Joe Mixer viel in slaap, zijn rug geleund tegen den kaapstander. De „Tewksbury" was nu juist niet een snel varende boot; meer dan zes mij! per uur maak te zij niet, en daar de stroom een snelheid van vier had, kwam zij stroomopwaarts precies twee mijl per uur vooruit. Maar niemand aan boord vertoonde ook maar een spoor van cn- ged; dd. Jt gaat óf voorwaarts, óf achteruit," zeide Wes' philosophisch, „en als je niet achteruit gaat, moet je er wel komen." ,jLqat haar maar puffen," zeide Pete Staley goedmoedig. „Ze zal niet gauw haar adem kwijtraken." Ralph was volmaakt gelukkig. Do druk van weken landerigheid was van zijn schouders ge heven. Je moest het leven niet al te zwaar op nemen, redeneerde hij. Hij kon niet genoeg krijgen van den beweeglijken bruinen stroom, hier en daar met schuimkammen, die onafge broken, hardnekkig het hoofd scheen te willen bieden aan hun gestadigen voortgong. En wan neer hij de oogen opsloeg, stuitte zijn blik op de scherp omlijnde, met pijnboomen begroeide heuvels, die zich brutaalweg op het pad der rivier verhieven en haar noodzaakten een om weg te maken. De namiddagzon schoot kwistig gouden stralen op de zuidelijke hellingen. Dc heuvel boven hem was als een koepel van het lichtste turkoois. Ralph hield deze dichterlijke vergelijkingen natuurlijk voor zichzelf. Wess' Trickett, Matthews, Mixer cn Staley vormden een spottend, smalend tobahkauwend quartet. De groote dekhut was een soort ruwe loods, met een schuifdeur aan iederen kant, en één vo*> voren. Van de plaats weer hij zat. dicht bij den kaapstander, kon Ralph Nahnya binnen zien zitten op een kist naast een der zijdeuren, de handen in den schoot gevouwen, de oogen storend in de rivier. Haar rust en waardigheid prikkelden haar nieuwsgierigheid. Htj vroeg zich af, waar zij wel over mocht denken. Het feit dot ze hem verzocht hod, hoar op de boot niet te naderen, maakte zijn verlangen om haar aan te spreken juist des te levendiger. Hij zocht naar iets, dat hem als excuus zou kunnen die nen ora tegen het verbod te zondigen. Zij had het koddige hoedje op haar schoot gelegd, en haar ongedekt kopje, waaromheen een dikke, zwarte wrong was gelegd, kwam tegen het Licht bijzonder mooi uit. „Hoe komt ze aan dat trotsche gezichtje?" dacht Ralph. „Er ontbreekt alleen moor een diadeem aan cn ze moest een hermelijnen man tel aan hebben." Ralph was niet de eenige aan boord, die de knappe pasagier had opgemerkt. Joe Mixer begon langzamerhand in het land der wakenden terug te keeren, en wierp hoor van onder zijn sloapdikke oogleden zijdelingsche blikken toe. „Die ziet er goed uit, Joe," meende Pete Staley. Joe gromde bevestigend. Joo Mixer was aan de Campbell een be kende figuur. Voor hij in de streek kwam, was hij, naar men wist te vertellen, slager geweest Hij trok naar het Noorden om tc ontkomen aan de orvpleizierige gevolgen van een poging, die hij aangewend had, cm een stuk menschen- vleesch te bewerken. Hij was een persoon van gewicht in de kleine maatschappij aan dc ri vier; dot had hij te danken aan de wijze waar op hij zich voordeed cn aan dc drukte, die hij maakte. Toch was er niemand, die hem per soonlijk zeer genegen was. In een ruwe, jonge maatschappij wordt veel vergeven, uit vrees anders voor cigengcrcchtigd tc worden gehou den. Het eerste voorschrift aan dc grens is: gij zult niet beter willen schijnen, dan uw buur man. Vandaar ook was Joe Mixer aangenomen als lid dezer samenleving, ofschoon er achter zijn rug praatjes gemompeld werden over uitingen van zijn slagersneigingen, over een hond, die hij had mishandeld, en over een in- boorlinge, die bij een geestelijke bescherming tegen hem had gezocht. „Wie is ze?" vroeg Stoley. „Ik mag hangen als ik 't weet," zei Wes'. „Ze kemt zeker niet van het Campbell-meer. Ze zegt, da^ze naar dat nest van jullie gaat." „Ze is gistermorgen vroeg op een klein vlot de rivier afgekomen," lichtte Matthews, dc ma- chinist in. „Het was vijf uur, schat ik zoo. Ik kwam aon dek, om eens naar de lucht te kij ken, en zag haar landen beneden Thomson's pakhuis, daar. Ze ducht, dat niemand hoor zog, cn duwde het vlot den stroom weer in." „Het is sluw tuig," meende Staley. „Als blan ke weet je nooit recht, wat je er aan hebt." Zij zetten het gesprek over Nahnya voort met een vrijmó<?digheid die Ralph deed knarsetan den. Om geen achterdocht te wekken was hij genoodzaakt een effen gezicht tc trekken cn mede deel te nemen aan het gesprek. Tot dus verre had Ralph het viertal beschouwd als „ge schikte lui," cn hij had bij Maroney met hen gedronken als ieder ander. Nu leken zc hem een stel vuilbekkende satyrs, die een man aan zijn eer verplicht was stuk voor stuk neer tc slaan. Natuurlijk waren zij niets slechter dan eerst; niet zij, moor Ralph was veranderd. Eindelijk zei Joe iets, dat Ralph het sum mum van manlijke verwaandheid toescheen: „Ik weet wel, hoe ik dat soort aan moet pak ken. Ik wil v/eten wip ze is." Hij ging dë dekhut binnen met een oir «la behoorde de gehcele wereld hem toe. Ralph zat op heete kolen, wierp steelsche blikken in de richting van de dekhut en spande zich te vergeefs in om te hooren wat er gezegd werd. Het gesprek verliep als alle dergelijke ge sprekken. „Zoo, kindje!" begon Joe. Het meisje wendde hem een effen gelaat toe zonder eenige uitdrukking. „Zoo!" zeide zij. Joe trok een kist naast de hare en ging zitten. „Ik dacht zoo dat je je misschien verveeld zoo alleen," vervolgde hij minzaam. „Ik houd van alleen zijn met mezelf, ik," zeide zij, met een gemaakte naïevctcit in hou ding en monier van spreken. Joe keek haar scherp aon. Haar oogon hield zij zedig neergeslagen. Hij constateerde, dat ze in t minst niet beleedigd was, en ging voort: „Hoe heet je, kindje?" „Mary Black, om u te dienen." „Waar lig je thuis?" „Mc. llwraith-meer. Mijn vader die heel Jack Black. Hem zeer goed jager." Hoor schuwe, vreesachtige manieren moedig den Joe sterk aon. Dat zaakje liep prachtig. „Waarom leef je in de bosschen?" zeide hij min zaam. „Dat is niets voor een meisje dat er zoo goed uitziet als jij zoo onder de wilden." Zij haalde onverschillig dc schouders op. „Je moest hier aan de rivier zijn daar is wat tc doen. Blonken weten hoe zo het leven moeten genieten." „Ja." zeide zij onderworpen. „Als je op het Fort kwam, zou je olie meis jes de loef afsteken. Ze kunnen niet bij je halen!" ,/Ik daar geen huis," zgide zij. „Dnt is gemakkelijk te verhelpen. Ik 'Aal een blokhuis bouwen." „Ik ral er eens over denken." zeide zij. „Op 1 Juli is er een rcuzenfccst op hot fort," ging Joe verleidelijk voort. „Wedstrijden en vuurwerk en er wordt gedanst, en icdc-een heeft vrij eten en drinken. Zou je dat prettig vinden?" *Ja mijnheer." „Nou, kom dan eerst mij halen, den gaan wo samen op een vlot de rivier af." „Dank u," was het antwoord Joe, vol blijdschap over de vorderingen die hii maakte, trok zijn kist dichter naar liaar tor cn legde een handpalm op een van hear tengere j :n Ralph die de beweging zag, beet zich op de lippen (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1