mm PRINOESSE F.H.Lomsns buitenland. De veröorgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS"a?^n DE eemlander" PRI1S OER AOVERTENTIEN met inbegTip van een DÜITSCHLAND. FEUILLETON. in groote verscheidenheid van kleuren en modellen ZIEÏ Of ÉTALAGES Damesccnfectiu en tioedenmagazlln „L' HSROMDELLE" 16-18 Lannestraat Amersfoort Groote Sorteering staande Schemerlampen Utrecbtschestraat 15 Telef. 483 Tea to he obtained Solo or combined 22e Jaargang No 253 foort 2.10, sdcm iranco ptr post f 3.,~i per week (met gratis verzekering fegen ongelukken) f 0,17&, afzondcrljkc nummers 1 C .05. RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING M*. 47910. TeulNT.513. Maandag 28 April 1924 bewijsnummer, elke regel racer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licldadighcids-advcifcntien foor de helft der prrfs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advertteren. Kenc circulaire, bevattende de vooiwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DE A.S. VERKIEZINGEN. Een manifest der Duitsche regie ring:. B c r 1 ij n 2 6 April. (W. B.) Het verkie zingsmanifest van de rijksregccring herinnert aan de buitengewoon zware offers, die zij het Duitsche volk, om het van den ondergang te redden, heeft moeten opleggen cn zegt dan: „W'ij zullen nog meer zware lasten op ons moe ten nemen. Alleen door arbeidzaamheid en of fervaardigheid zullen wij den weg uit de ellen de tot de vrijheid vinden. Via het rapport der deskundigen willen wij tot oplossing van het «-crgocdingsvroagstuk cn bevrijding van Rijn en Roer komen. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De antwoorden der geallieerde regecringcn. D.d. gisteren wordt uit Parijs gemeld Nadat de C. v. H. hedenvoormiddag het Itali- aansche antwoord had ontvangen, werden de Fransche, Belgische, Engclsche en Itaiiaanschc antwoorden gepubliceerdalle regeeringen aan vaarden de recommandatie van de C. v. H. cn bevatten het verzoek de conclusies van de com missies der deskundigen aan te nemen. Tevens bevestigen zij de bereidvaardigheid der betrok ken regceringen om mede te werken aan hun uitvoering. Het Fronsche antwoord aan de C. v. H. P a r ij s, 2 6 April (Havas). Dc Commissie van Herstel publiceert dc Engclsche, Fransche, Belgische cn Itaiiaanschc antwoorden op de mededeeling van de rapporten der deskundigen en het door dc Commissie genomen besluit. Poincaré verklaart, dat de rapporten der des kundigen precies beantwoorden nan het doe! door de Commissie gesteld. Zij vormen een zeer belangrijk en zeer volledig geheel. Het ver heugt hem daarom de bijccnroeping der des kundigen te hebben voorgesteld. Dc Commissie kan thans het oordeel uitsproken, dat door de regeeringen wordt verwacht, dc conclusies der deskundigen motiveeien cn dezen een execu- toiren vorm geven door ze aan te vullen op zekere punten, die aan het onderzoek van dc Commissie zijn overgelaten of niet door hen zijn opgelost. De regeeringen zullen pos met vrucht kunnen handelen, als zij het proctisch gevolg kennen, aan de conclusies der deskundigen gegeven door de Commissie van Herstel en wanneer Duitschland de noodige maatregelen voor dc uitvoering zal hebben genomen, na goedkeuring door de Com missie van Herstel van dc besluit-wetten, van Duitschland gevraagd om de uitvoering van het plan te verzekeren. De regecringcn zullen dan hun conclusies moeten vaststellen, op dat de voorgestelde plannen zoo spoedig mo gelijk hun5 volkomen effect zullen hebben. Duitschland cn de geallieerde regeeringen kun nen niet op denzelfdcn voet worden gesteld in deze aangelegenheid. De Commissie van Her stel kan rekening houden met de opmerkingen van Duitschland, dat zich zal kunnen laten hoo ien en moet vervolgens haar beslissing bekend maken met het gezag, door het verdrag ver leend. Daar de deskundigen trouwens hebben verklaard, dat de economische en financieele eenheid van Duitschland moet worden hersteld, zoodra er een begin wordt gemaakt met de uit voering van het plan, is Poincaré von mcening, dat de Commissie op het kapitale punt niet van pion is haar conclusies te wijzigen. De regee- rirtgen zullen onder elkaar de voorwaarden be spreken van een fusie of ruil van de door Frankrijk en België genomen panden met die, welke onverdeeld aan alle geallieerden zullen worden overgedragen, maar die operaties kufi- nen niet plaats hebben, voordat Duitschland metterdaad aan het ten uitvoer leggen van het plan is begonnen. Het staat aan de regeeringen, in gemeenschappelijke overeenstemming de noodige waarborg'en vast te stellen. Poincaré eindigt 0 De Fransche regeering zal, als het oogenblik daar is, in een geest van verzoening en een dracht bij de besprekingen, die zullen plaats Zijn plicht gedaan tc hebben is het ecnige waarvan cen mensch nooit berouw heeft. THORBECKE. v.-i n' n? door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - Ralph glimlachte. „We zullen zien, dacht hij. Longzaom helder en stil kwam de nacht op zetten. De zwarte vliegen hadden bij zonson dergang haar boosaardige werkzaamheden ge staakt, en voor muskieten was het te koud. Joe Stelde voor, op den oever t© gaan slapen, en dit plan vond algemeeno instemming. De pijn boomnaalden boden zachter rustbed dan het pïar.kendek van de stoomboot. Toch voelde Ralph dal er een geheime bedoeling achter het voorstel school, cn Joe's doorzichtige po gingen om het gesprek te stuiten, versterkte hem in zijn vermoedens. „We hebben geen haast," zcide Wes' Tric- kett gemoedelijk. „Wc hebben morgen den geheelen dag voor de stroomversnellingen." „We hebben geen haast is je levensleus, WesV' pierko Petc Staley op. „Ik zou geen beter leus weten," antwoordde do kapitein. „Dat komt omdat ik uit het Noor den bén. De lui uit nndero streken werken zich dood om maar boven hun vrienden uit te ko men. En wat bereiken ze erraeo, vraag ik je? Misschien krijgen ze een met goud beslagen hebben, olie pogingen doen, die vcrcenigbaor zijn met de levensbelangen van Frankrijk, om, wat haar betreft, een spoedige tenuitvoorlcg- ging van dc definitieve beslissing van de Com-, missie mogelijk te maken. Fronsche perstemmen. P a r ij s, 2 7 April (Havo s). Dc publicatie van dc antwoorden der geallieerden aan de Commissie van Herstel maakt hier in dc pers cen zeer goeden indruk. Zij wijst op het daarin uitkomende verlangen naar verzoening en merkt op, dat, ofschoon er zekere meeningsverschil- len bestaan omtrent de werkwijzen, geen enkele moeilijkheid onoverkomelijk schijnt en dat alles de hoop op ccn accoord wettigt. Het Petit Journal schrijft„Dc geallieerden drukken zich in bewoordingen uit, waaruit tege lijk voorzichtigheid spreekt cn wil tot verzoe ning. Geen enkele oplossing wordt bij voorbaat uitgeslotenalle deuren blijven open. Het Journal zegtOver dc principes bestaat geen enkel verschil van meening en bij de de tails is niets, waarover, men het niet eens zou kunnen worden. De Matin merkt op De verschillende stand punten laten dc deuren open voor nuttige be spreking, maar druischen niet tegen elkaar in. Op sommige punten vullen zc elkaar zelfs op gelukkige wijze aan. Dc Engelschc gezant bij Poincaré. Parijs, 2 6 April. (Havas). Poincaré heeft lord Crewe, den Engelschen gezant, ontvangen, die hem de authentieke interpretatie van den zm uit de rede van Macdonold tc York heeft over gebracht. In Fransche kringen hecht men groot belang aan de verklaring van den gezant, die in hel licht stelde dot, ingeval Duitschland net vertrouwen der geallieerden zou misbruiken, En geland met dc bonagenooten bereid zou zijn om alle energieke actie, welke don ook, tegen Duitschland uit te oefenen. Hymans en Thcunis noar Parijs. P a r ij s2 6 April. (Havas). Theunis en Hymans zullen Zondagavond hier aankomen cn zullen Maandagmorgen cn -middag met Poin caré confereeren. Pierpont Morgan noar Londen. Parijs, 2 7 April. (B. T. A.) Volgens de Petit Parisien is Pierpont Morgan gisteravond naar Londen vertrokken, waar hij een onderhoud zal hebben met financiers uit de City, met name met de Bank of England. Een conferentie van Barthou en Bradbury met Morgan. Parijs, 2 6 April. (B. T. A.) Dc Ameri- kaansche bankiers John Pierpont Morgan en Harjes(?) hebben hedenmorgen een onderhoud gehad met Barthou cn Bradbury over dc moge lijkheden der plaatsing van cen leening van 000 milioen, vervat in het ontwerp des deskundigen. EEN VERKLARING VAN MARX. Een critick op de ultrn-natio- na listen. Dusseldorp, '27 April. (Havas.) Op een kiezersvergadering het woord voerende, vestigde Marx dc aandacht op dc historische belangrijkheid van deze verkiezingen cn sprak de hoop uit, dat het Centrum dc politiek van uitvoering der rapporten zou steunen cn aldus medewerken aan dc Fransch-Duitsche locnade ring. Als ch? macht in handen zou komen der extremisten, zou dit een ramp voor Duitsch land betcekenen en van geheel Europa. De fanatieke patriotistischc propaganda is een misdaad tegen het Duitsche volk. Zij, die cri- tiek op de verzoening uitoefenen, vergeten dat de regeerrng, ontbloot van alle militaire machtsmiddelen, niet kan handelen zoools zij zou willen. Ik merk op, dat, hoe meer men de bezette gebieden nadert, des te meer bevol king voor reden vatbaar is cn zelf zich afkeert van de ultra-nationalistische denkbeelden. Be zou wel eens willen zien, wanneer eenigo regimenten van het bezettingsleger zich in Beieren zouden installe*3rcnf hoe dan het effect zou zijn, dat dit zoo teweegbrengen op dc schreeuwers te München, die zoo hard roepen, omdat zij zich zoo ver af weten. Marx toonde zich niet gunstig gestemd voor toetreding van Duitschland tot den Volkenbond in zijn tegenw^ordigen vorm en stelde als voor waarde voor de algeheele nakoming der rap- doodkist en een marmeren graftombe, met cen engel erop, die naar den hemel wijst. Erg pleizierig, maar niet erg gezellig, als je mij vraagt. Ik slaap liever onder ccn lekker warme deken, cn eet. als ik wukker word, een lekker stuk ham. Daar had je Tinker Beasley die werkte altijd, dat 't zweet cr langs liep. En ik herinner me hoc Tinker „Schei in 's hemelsnaam uit mei Tinker, \Ves'! Die geschiedenis hebben we zeker wel twintig keer gehoord!" riep Joe Mixer. „Het is bij twaalven. Haal de dekens van de boot, menschen!" Joe kreeg eindelijk zijn zin. Zoodra de man nen hun dekens hadden weggehaald, verdween Nahnya in de dekhut, waarbij zij de voor deur achter zich sloot, evenals de deur in de zijde welke noar het strand was toegekeerd. Er waren geen grendels op die deuien te horer bescherming. De een na den ander klopten de blanken de asch uit de pijp, en nestelden zij zich tusschcn dc dekens, de voeten naar het vuur gekeerd. De halfblanke jongens lagen reeds lang bij hun nog nasmculcnd vuur. Rnlph legdo zich neer met de anderen, vastbesloten zich niet door slaap te laten overmannen. Mij stopte een versche pijp, en stoorde, zijn hoofd op den elleboog steunend, in de gloeiende asch. Toen hij even over den schouder keek, zag hij door de spleten in den wand, dat Nahnya in haar hut licht had ontstoken. Ondanks zijn besluit, begon de nachtelijke stilte haar rechten te doen gelden, en een vreedzame stemming kwam over hem. Het langzaam aan uitgloeien van het vuur. de geur der pijnboomen, en het gekabbel van den stroom, die tegen den voorsteven van de boot klotste, dat alles was weinig in staat hem wakker te houden; cn het algemeen gesnurk Heden ontvingen wij een GROOTE SORTEERING porten van de deskundigen het herstel van dc economische en administratieve eenheid van het rijk, den terugkeer der balingcn en invrij- hcidsstcliing der gevangenen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het vervoer van de schadcvcr- gocdingskolen. Dusseldorp, 26 April. (B. T. A.) Er is hier met een groep van Duitsche reeders op den Rijn een overeenkomst gesloten over het ver voer van herstelkolen. Dc actie der mijnwerkers. Essen, 26 April; (W. B.) De gedeelte lijke staking bij dc mijnen Altsteden cn Concor dia I en III is volkomen bijgelegd. Het personeel is vandaag weer voltallig oon het werk gegaan. Daarentegen is heden op andere mijnen cen wil de staking uitgebroken. fessen, 26 April. (W. B.) De heden on der voorzitterschap van den rijks- en staats- commissaris Mchlich gevoerde onderhandelingen omtrent de wcrklijdovcrecnkomst cn de loonre geling in het mijnbouwbedrijf hebben nog niet tot een resultaat geleid. Zit zullen Maandag wor den voortgezet. Een bijgelegd arbeidsconflict. Dortmund, 26 April. (W. B.) In dc op verzoek van de vakvereenigingen onlangs be gonnen onderhandelingen tot bijlegging van de staking van de brouwerij-arbeiders in Rijnland en Westfulen is rnen het eens kunnen worden over de hangende kwesties. DE GOUDDISCONTOBANK. Herdiscontccringsovcroenkomst met Amerikaansche bonken. B e r 1 ij n, 2 6 April. (W. B.) De Goudóis- contobank heeft met een groote groep Ameri kaansche banken onder leiding van de Inter national Acceptance Bonk te Ncw-'/ork op gun stige voorwaarden cen herdisconteeringsover- cenkomst gesloten. HINDENBURG ERNSTIG ONGESTELD. P a r ij s, 2 7 April (B. T A.) De bladen berichten uit Berlijn Volgens telegrammen uit Hannover is maarschalk Hindenburg bedlegerig en wordt zijn toestand met het oog op zijn hoogen leeftijd als ernstig beschouwd. GEEN UITSLUITING IN DE SAKSISCH- TIIURINGSCHE p?XT!ELINDUSTRIE. G r e i z ,2 26 A p r i 1. (W. B.) De bond van Saksisch-Thüringsche weverijen heeft de voor genomen uitsluiting niet ten uitvoer gebracht, daar het meerendecl dor stakers weder aan het werk is gegaan. i suggereerde hem onweerstaanbaar slaap. Dat was het kampleven zooals Rolph het zich zoo vaak verlangend had geschilderd. Het was mooi. Zijn angst van even geleden scheen hem nu ecnigszins dwaas toe Het zou waarachtig gaan lijken, of ik ver liefd op dat meisje was, dacht hij. Wat een dwaasheid I Hij herhaalde dit „dwaasheid" veiligheids halve verscheidene malen voor zichzelf. Zijn hoofd gleed uit de steunende hand en legde zich op den elleboog. Voor hij echter geheel in het rijk der droo- men was beland, hield Joe Mixer, die twee plaatsen van hem af lag, plotseling met snur ken op, en ging overeind zitten. Hij snoof cn schudde het hoofd om klaar wakker te worden. Zijn kleine oogen liet hij met listigen blik gaan over de liggende gestalten. Rolph was onmiddellijk weer op zijn hoede. „Hallo!" riep hij, „wat is er?" Joe keetc eerst verbaasd en toen erg on vriendelijk. Hij was nog te slaperig, dan dot hij zich kon beheerschcii. Het was duidelijk wat zijn plan geweest was, dat hij thans niet kon volvoeren. Hij mompelde iets wat onmisken baar een vloek was, en ging weer liggen. Ralph's verlangen naar slaap was verdwenen, ook al hield hij zijn oogen nog gesloten. Wel dra begon Joe, die blijkbaar slapen cn wakker worden naar goedvinden kon regelen, weer te ronken. Ralph keek over zijn schouder. In de dekhut brandde het licht nog. Een gevoel van innig medelijden maakte zich ven hem meester. „Arm kind!" dacht hij. „Ze is bang om te goan slapenl" En voor zijn geestesoog verscheen een droe vig beeld van Nahnya alleen opzittend, vech tend tegen den slaap, cn de nadering van het gevaar afwachtend. Hij stond op. zonder be DE UITSLUIT ING DER BERLIJNSCHE BOUWVAKARBEIDERS. B c r 1 ij n26 April (W. B.) Dc aangekon digde uitsluiting van bouwvakarbeiders alhier is begonnen en zal nog heden geheel afloopen. DE I MEI-VIERING. Communistische demonstraties beraamd. B e r 1 ij n, 2 6 April. (N. T. A Draadloos). De communistische partij van Duitschland spoort haar leden nan op T Mei optochten te houden, al zijn deze verboden. Dc politie zal omvangrijke maatregelen nemen ter hondhoving van de orde. Als het noodig blijkt te zijn. zal zij gewapenderhand optreden. HET PROCES TEGEN HITLER S VOLGELINGEN. M n c h c n2 6 April. (W. B.) In het pro ces weg'ens hoogverraad tegen do mannen von Hitler's stormtroep, heeft het O. M. de veroor- dceling van alle beklaagden wegens medeplich tigheid aan hoogverraad gcëischt cn van Ficht- meyer bovendien wegens diefstal. Het eischtn tegen Moritz von Knobloch cn Schneider elk 5 jaar gevangenis, Fichtmeyer één jaar en drie maanden en dc overigen ccn minimumstraf van zes maanden. DE ARRESTATIE DER DUITSCHE TSJEKA-LEDEN. Naar Wolff uit Stuttgart meldt, genoten de leden van de Duitsche Tsjeko-groep d:r com munistische partij in Duitschland, die einde 1025 door de illegale rijkscentrale der communistische partij werd ingesteld cn welke leden tc Stutt gart in hechtenis genomen zijn, een weekloon van 60 mark, verhoogd met 50 percent duuTt©- bijslag. Ieder lid was voorzien van twee revol vers, de noodige hoeveelheid ontplofbare stoffen en van cultures van buiktyphus- en cholera- bocillen, die dienen moesten om heimelijk in dc spijs gebracht te worden van hen, die rnen uit den weg wilde ruimen. De in beslag genomen revolvers waren geladen, voor de helft met dunt- dirm-kogels. Tot dc aangehoudenen behooren Ernst Pocge, cen der stichters van de Leipzig- sche afdeeling van de communistische partij, Johancs Szon en Rudolph Margies. GROOTE BRAND. B e r 1 ij n, 2 6 April. (N. T. A. Draadloos). Een groote brand heeft tc Homburg de uit verscheidene gebouwen bestaande meubelfa briek van Korstadt in de asch gelegd. fVP EEN GEVANGENISBLAD. In de staatsgevangenis tc Leuven wordt vol gens De Schelde een dagblad uitgegeven ten gerieve van en opgesteld door de gevangenen. Het Nederlondsch gedeelte Stapt onder de hoofd redactie von dr. Aug. Borms. FRANKRIJK. EEN FUSIE DER ROODE KRUIS ORGANISATIES. Parijs, 2 7 April. (B. T. A.) Heden heeft de raad van bcstuurderen der Roode Kruis-Liga te Parijs beraads)augü over de kwestie eener fusie tusschcn hot Int. Roode ICruis-Comitó te Genèvc en de Liga. Besloten werd den presi dent der Liga op tc dragen zoo spoedig moge lijk een bespreking te houden met Ador, den voorzitter van het Roode Kruis-Comilc, ten einde zich te vergewissen of een accoord tot stand is te brengen. EEN HITTEGOLF IN HET ZUIDEN. Te Perpignon heeft de thermometer de laatste dagen boven do 8S gr. Fahrenheit gestaan. De lucht is verstikkend, overal hccrscht een buiten gewone droogte en de wijnbouwers duchten een iamp. ZWITSERLAND. HET SPOORWEGONGELUK BIJ BELLINZONA. Dc oorzaak van dc ramp. Een correspondent van het Hbl. te Genève meldt nog Het staat thans vast, dat de machinist van den trein, die uit Luzein kwam, ondanks het paald rekenschap ervan te geven met welk doel alleen wilde hij haar gerust stellen. Hij ging de loopplank over. Hij wist dot hij geen der twee gesloten deuren kon openmaken, zonder door het gekraak het gehccle stel te doen ontwaken, maar hij bevond dat de deur aan de rivierzijde nog open was, immers hij kon het licht zien stralen op de donkere water massa. Aan weerszijden van de dekhut was slechts een smal gangbord. Hij richtte zijn schreden naar de open deur, maar bleef staen alvorens hij zich liet zic-n. Ralph hod cen zeker respect gekregen voor de talenten van dit raadselachtig meisje. Je kon van tc voren nooit zeker zijn, wat ze zou doen. „Ssst!" zei hij zachtjes, ,,'t Is dc dokter maar." Hij vernam geen antwoord. Zijn hart klopte onstuimig tozn hij naar bir^* ncn keek. Zij lag slapend op het dek, midden in een ruimte tusschen pakken vrachtgoed en het achtereind van den stoomketel. Aan een staak boven haar hoofd had zij de machinisten lantaarn vastgemaakt, en Ralph die onmiddel lijk begreep, stond verbaasd zoowel over hear moed als over haor inzicht. Het licht was haar bescherming. Zij had een stuk zeildoek op het dek uit gespreid en zich in een grijze deken gewikkeld, het hoofd steunend op den zijwaarts gestrekten arm. Er lag een zachte kalmte over haar ge laat, iets dat naar cen glimlach zweemde. Het harde, achterdochtige dot hem bij dag zoo vaak in verlegenheid had gebracht, was nu ver dwenen. Opnieuw moest hij alle indrukken, die hij ven ,haar gekregen had, herzien. „Ze is nog een kind," dacht hij. Zijn be schermende houding tegenover haar was dus niet mispldatst geweest. Haar lippen waren half geopend, als in ver- fcit, dot het signaal bij het gopdevenstation San Poolo onveilig stond, is doorgereden om dat hij in de veronderstelling verkeerde, dat <3it signaal niet hem, moor den machinist van den achter den exprestroiu komenden goederen trein betrof. In den regel gaat die goederentrein aan den ex pres trein naar Italië vooraf, doch ditmaal wos hij bij het station Rodi-Fiesso door den exprestrein achterhaald. De chef van dit sla tion deelde dit nan dc volgende stations tor Biasca mede, doch de chef van laatstgenoemd station verzuimde dit boricht verder door te seinen, zoodal men tc Bellinzono, zoools ge woonlijk, eerst den goerentrcin verwachtte. Dit alles heeft ten gevolge gehad, dot de sneltrein op cen zijlijn reed, die naar het goederensta tion Son Poolo voert cn de hoofdlijn kruist. Op zich zelf was het posscercn van het onveilig* signaal nog niet zoo gevaarlijk, omdat 300 M. verder weer ccn signaal onveilig stond. Door ccn ongclukkigcn samenloop van omstandighe den kruiste dc trein uit Luzejn juist d© hoofd lijn op het oogenblik, dot een extrotrein uit Miloon, die veel vertraging hndr voorbijkwem, waardoor het ongvluk onvermijdelijk werd. Duitsch oordeel over het gevaar der gosvcrlichting. Berlijn, 2 0 April. (W. B.) Over de ge volgen, die bij het spoorwegongeluk tc Bel- linzona zouden zijn voortgevloeid uit het feit, dat de Duitsche wagon van gasverlichting was voorzien, schrijft dc Julius Pintsch A. G. Een ontploffing van den gashouder is on mogelijk, zonder dat cr lucht in het reservoir wordt gepompt. Aon de acciyleenvcrlichting kan de schuld evenmin worden geweten, doar deze soort verlichting op de Duitsche staats spoorwegen geen toepassing vindt. De Italioan- sche wagens worden clcctrisch verlicht. De oor zaak van den brand moet misschien gedeelte lijk worden geweten aan het feit, dat gloeiende kolen uit den wagen voor dc stoomverwar- ming, die tusschen de Duitsche locomotief en den verwoesten wagen was gekoppeld, de over blijfselen van den wagen in brand staken. Hier voor pleit ook het feit, dot, nadat dc Duitsche wagen in brand was gerankt, ook een Itaiiaan schc electrisch verlichte wagen in brond vloog. Met betrekking tot dc gevaarlijkheid van gas verlichting moet cr met name op gewezen wor den, dat het grootste gedeelte van de perso nenwagens overal in de wereld" door middel van gas wordt verlicht cn dat in geen enkel geval, woer bij botsingen brond ontstond, werd bewezen, dot gasverlichting hiervan de oor zaak was. Bij de spoorwegongelukken, die in dc loolste 20 jaar plaats hebben gehad, bleek echter, dnt wél cen reeds uitgebroken brand daardoor werd gevoed. In het ondcravige ge val kan dit, indien het al gebeurd is, slechts in zeer geringe mate plaats gehad hebben, daar dc wagen slechts in Duitschland met gas kon worden gevuld cn dc voorraad gas reeds bijna geheel uitgeput was ENGELAND. RAMSA'/ MACDONALD BIJ DEN KONING. Londen, '27 April. (R.) De Engelschc premier, die vergezeld was van zijn dochter, is •Zaterdagavond op Windsor Castle aangekomen Zij zijn daar dc gasten van don koning. LIBERALEN CONTRA LABOUR. Londen, 26 A p r i 1. (R.) Guest, liberaal parlementslid, oud-whip cn oud-minister, pleit in de Daily Mail voor samenwerking van con servatieven cn liberalen tegen „deze machtige goed-georganiseerde en schadelijke beweging van de socialistische partij". De politieke cor respondent van de Daily Mail zegt, dat de eerst volgende vergadering der liberale partij Woens-. dag zal plaats hebben, waarop cen beslissing zal worden genomen ten aanzien van de houding te genover dc rcgcering. Verwacht wordt, dat de uitkómst der vergadering zal zijn, dot verdere steun der liberolen aan de regeering afhankelijk zal zijn van een bestand in de kiesdistricten. Het heet ook, dat Lloyd George in deze vergadering cen gooi zal doen noar het leiderschap en het gevoelen wint veld dat Asquith lichamelijk en in het debat tc zwak is. wcchting; de hand die naar hem was uitge strekt, Jog met de palm naar boven, de vingers ccn weinig gebogen, als vroegen zij om dc hand van een vriend. Zoools zij daar log, geheel over gegeven oon den slaap, was er iets aantrekke lijks en tegelijkertijd iets sereens in haar, iets dat hem met zijn hcelc wezen naar haar deed verlangen, cn hem tegelijkertijd zich deed te rugtrekken naar dc deur. Hij kon don aanblik niet verdragen. Een ge voel dot hij niet onder woorden had kunnen brengen, dreef hem terug naar het voordek. Hij wendde het gelaat naar den sterrenhemel cn liet zijn hort tot rust komen. Dc geest von dc poezie der vrouw had zich aan hem geopen baard. en de flonkerende nacht sidderde van het wondere daarin „Zij slaapt als eer lelie ojj het water," mom pelde hij. Slechts langzamerhand kwamen meer pro zaïsche gedachten, en hij begon er over na te denken, wat hij nu het best kon doen. „Als ik- naar hot vuur terug go, val ik zeker in sloop," oordeelde hij. „Maar als ik hier gn liggen, kan niemand hnar lastig komen vallen, zonder mij eerst wakker te maken." Hit haalde zijn dekens van het vuur weg, en spreidde zijn bed zóó op het dek, dat wanneer iemand de open deur zocht, hij over hem heen moest stoppen En nadroomend over wat hij had gezien, en dnt hij in zijn herinnering wilde wegsluiten als ccn kostbare schat, aan welks aanblik hij, telkens wanneer hij dol wenschte, zich opnieuw kon verlustigen, viel hij weldra in slaap, en het geschreeuw der patrijzen in de bosschen vervaagde in zijn oor. (^T'ordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1