AMERSFOGRTSCH DAGBLAD 20MEÜ-H0E0EN ABONNEMENTSPÜIISp"1 :;or Am=R> PRIIS DER ADVERTEHTIEH „üE EEJVSLANDER" EERSTE BLAD. GROOTE SORTEERBNG in groote verscheidenheid van kleuren en modellen Z1EÏ DE ÉTALAGES Damesconfectie en iioedeuuiagazün „L' HIRONDELLE" 16-18 Lanncstraat Amersfoort Willem Groenhuizen MEDAILLES Spoorhorloges f 13.50 BINNENLAND.1 22e Jaargang No 255 loort 2.10, idem uar.co per post 3.per week (met cralis verzekering tegen ongelukken) f 0.1T». alzondcrlijkc nummers 1 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VAUKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT.513. Woensdag 30 April 1924 van 1 1 regels 1.05 met inbegrip van ceh bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-advcitcntiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het adverteeren- bene circulaire, bevattende de vootwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE PARTICULIERE FABRICAGE VAN WAPENS EN MUNITIE. Een B. I. A.-telegram meldt, dat het comitc* van deskundigen, benoemd door de ontwape ningscommissie van den Volkenbond, zijn werk zaamheden beëindigd heeft. Met algemeene stemmen werden de grondslagen aangenomen van het ontwerp-conventie, ingediend door ko lonel Carnegie nopens de particuliere fabrica ge van wapens en munitie. Krachtens dit or/- werp zou de particuliere fabricage van wapens en munitie slechts worden toegelaten met uit drukkelijke toestemming- der regeering. Er zou den maatregelen worden genomen om te. Be letten, dat onder den invloed van bewegingen der openbare meening de bewapeningen op ab normale wijze zouden worden vermeerderd. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Hel Zuid-Slavische en Japonschc antwoord op de ncta der C. H. P a r ij s, 2 9 A p r i 1. (B. T. A.) In haar ver gadering van hedenmiddag onder voorzitter schap van Barthou heeft de Commissie van Herstel besloten, ten einde officieuze bespre kingen, die morgenochtend zullen beginnen, mogelijk te maken, het onderzoek var» het Duitsche antwoord op den brief van de Com missie van Herstel van 17 April en de ant woorden der geallieerde regeeringen op het schrijven der C. v. H. van dienzelfdcn datum, tot een latere vergadering uit te stellen De Commissie van Herstel publicccit dc antwoorden van Zuid-Slavië en Japan. De Zuid- Slavische regcering verklaart zich bereid met de andere geallieerde regeeringen samen te wer ken inzake de. maatregelen, die in gemeen schappelijke overeenstemming, als het oogen- blik daar is, zullen worden erkend als noodza kelijk, om de tenuitvoerlegging van de defini tieve beslissing, die door de Commissie van Herstel -zal worden uitgesproken, mogelijk te maken. Do Zuid-Slavische regeering spreekt do hoop uit, dat dc Commissie van Herstel wel in overweging zal willen nemen, dat er aan do Zuid-Slavïsche regeering geen cnke'e verte genwoordiging in geer. enkele van de organen, voorzien bij de rapporten der deskundigen, is toegestaan, niettegenstaande dc aanzienlijke be langen van die regeering, welke blijken uh het percentage van 5 pet., dat haar is toegekend op de Duitsche schadevergoeding. Dc Zuid-Slavi sche regcering- meent, dat de aanwezigheid van een Zuid-Slavischen vertegenwoordiger in cle commissie van overdracht de voltooiing van haar taak slechts gemakkelijker zou maken en ook het overwegen zou vereenvoudigen van dc maatregelen, die de Commissie van Herstel zal hebben te nemen inzake de kwesties, die de commissie van overdracht Betreffen. De Japanschc regcering Iaat weten, na hulde te hebben gebracht aan het werk van dc des kundigen, dat zij bereid is in principe de con clusie der rapporten in Tuin geheel te aanvaar den. Dc opvatting der Rijnlandsche cn der Beiersche industrie. Keulen, 29 April (W. B.) Het bestuur van den Bond der Rijnlandsche industrieelcn stelde zich met algemeene stemmen ten aanzien van de deskundigen-rapporten op het standpunt van het Rijksvcrbond der Duitsche Industrie. Het bestuur van den Algcmeenen Bcierschen Bond van Industrieelcn nam dezelfde houding aan. Dc induslrieele panden. De Duitsche regeering heeft Von Vogt cn Bergmann benoemd tot haar vertegenwoordigers bij dc commissie voor de 'oorlogsschuldcn te Parijs, teneinde speciaal werkzaam te zijn in verband met dc regeling van de lasten, die op de Duitsche spoorwegen cn pijverheid zullen worden gelegd. Een verklaring van Slresemann. Hanove r, 2 9 April (\V. B.). In een ver gadering der D. V. P. verklaarde Slresemann, dat Duitschland waarschijnlijk reeds in Mei voor een der grootste beslissingen ten aanzien van de buitenlandscho politiek zal staan, die sedert den vrede van Versailles zijn voorgeko men. De voornaamste taak dor Duitsche buiten- landsche politiek is het herstel der Duitsche souvereiniteit binnen de rijksgrenzen. De rap porten der deskundigen noemde Stresemann in economisch opzicht een slop vooruit. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. Boe hum, 29 April. (W. B.) De overeen komst tusschen de Kamer van Koophandel al hier en de Micum, waarbij aan de ten Z. van de Roer gelegen fabrieken zekere faciliteiten op douane-gebied worden verleend, is onder dezelf de voorwaarden voorloopig tot 13 Juni ver lengd. EEN ERNSTIG VERKIEZINGSINCIDENT. O s n a b r xi c k, 2 9 April. (W. B.) Een zestienjarige deutsch-völkische blikslagersjon- gen heeft een schot gelost op den voorzitter van de democratische partij van het district Osnabrück, Adamschek. De getroffene werd zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc actie der mijnwerkers. D u s s c 1 d o r p, 29 April. (B. T. A.) De s>ndicaten der mijnwerkers in het Roergebied hebben'de arbitrale beslissing, waarbij 15 pro cent loonsverhooging wordt toegekend, aan vaard. Dc mijneigenaars verwierpen den eisch nopens den arbeidstijd. Er werd een voorloo- pige overeenkomst voorgesteld, totdat een over eenstemming wordt gevonden tusschen de pa troons en de mijnwerkers. De tegenwoordige arbeidstijd zal van I Mei aï voor de hoogoven arbeiders.moeten worden verminderd. Essen. 29 April. (\V. B.) Dc staking in het Roergebied neemt al weer of. Het lotaul aantal stakende mijnwerkers is van 2500 tot 470 gedaald. EEN BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN NATIONALISTEN. Brcslau, 29 April. (\V. B.) Na afloop eencr völkische vergadering, waar dc afge vaardigde Wulle het woord had gevoerd, ont stond hier een woeste kloppartij tusschen com munisten en Völkischen. Dc politie dreef dc mqniglc tenslotte in z ijs tegen. Aan beide kan ten werden personen gekwetst. STAKINGEN IN SAKSEN. Maagdenburg, 29 April. f\V. B.) In verschillende steden in de provincie Saksen zijn onder de gemeentearbeiders wilde stakin gen uitgebroken. Te Halberstadt, waar ook bij de gasfabrie ken en do clcctriciteitswerken wordt gestaakt, werd dc tewerkstelling der technische noodhulp dooi den soc.-dem. burgemeester van de hand HET VERKEER OP I MEI TE BERLIJN GEHANDHAAFD. B c r 1 ij n, 2 9 April. (\V. B.) Dc leiders van het personeel bij de Berlijnsche verkeers ondernemingen besloten hot plan, om op 1 Mei hct| verkeer le laten rusten, te laten varen. BELG1E. DE BEGROOTING IN DEN SENAAT. Br usse 1, 2 9 A pril. (B. T. A.) Bij ck behandeling der begrooting in den Senaat con stateerde Thcunis, dat er sedert 1920 vorderin gen waren gemaakt met de beperking der uit gaven, maar cr valt nog heel wat te doen. Dc staat zou cr dc voorkeur aan geven de uitgaven tc verminderen en ïuet zooveel belastingen le vragen. De gewone bcgrooling kan dit jaar oen overschot hebben van -100 h 500 milliocn. Dc begrooting der verhaalbare uitgaven is aanzienlijk gezuiverd; de staat heeft o.!j mil liard te zijnen laste kunnen nemen. Er blijft een permanente last van 750 milliocn, maar de staat kan daaraan het hoold bieden. De staat zal weldra kunnen zeggen, dat zijn bcgrooling onafhankelijk is van de schadevergoeding van Duitschland De minister zei, dat hij dc Duit sche schadevergoedingen niet opgeeft, die voor uitgaven zullen dienen. FRANKRIJK. HET BEZOEK VAN POINCARÉ AAN LONDEN. Londen, 2 9 A p r i 1. (R.) Uit gezaghebben de bron is lë Londen niets bekend over den datum van hei bezoek van Poincarc aan Londen na de Fransche verkiezingen, maar het wordt zeker geacht, dat binnen twee maanden de Britschc cn Fransche premiers elkaar zuilen ont moeten. DE VLIEGTOCHT PARJJS-TOKIO. Karachi, 29 April. (R) De Fransche vlieger Pcllctier d'Oisv, die vanochtend uit Bun der Abbas vertrokken was, is vanmiddag hier aangekomen, wat een recordvlucht van Europa naar Indië bcteekent. Pelletier d'Oisy is in het geheel slechts 58uur in de lucht geweest. ONGEREGELDHEDEN IN S'/RIE. B e r 1 ij n, 2 9 April. (N. T. A. Draadloos.) Uit Constantinopel wordt gemeld, dot Fran sche troepen te Bairoct geland zijn. Volgens een bericht' uit Rome hebben in Zuid-Syric ernstige gevechten tusschen Fransche troepen en stammen, die ontevreden waren over de Fransche heerschappij, plaats gchod. ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOTIXG. Londen, 29 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos Snowdcii hceit vandaag als 'kanselier van de- schatkist c!e eerst© begrooting der arbcideis- regeeiing" in hef Lagerhuis ingediend. Hij raamt de totale uitgaven voer het nieuwe financiccle jaar op 799 milliocn. Op den tegenwoovdigen grondslag van belasting raamt hij, dat de in komsten 823 n?i1lioen zouden bedragen, waar door dus een overschot zou ontstaan \an 38 millioen. Hij stelt voor verschillende wijzigingen in de belasing te brengen, die aan dc schatkist 54 millioen zullen kosten. Deze wijzigingen zijn: een verlaging van de suikcrbelasting' van 2;-. penny per pond tot TH penny. (Dit is dus ccn vermindering van I V> penny. Reuter gewaagt echter, blijkbaar abusievelijk, van een vermin dering van 5?ri penny. Red.) Verlaging van de theebelasting van 8 d. op vier penny per pond, waardoor deze belasting lager wordt dan voer den oorlog. De rechten op gedroogd fruit zul len op 1 Augustus vervallen, eveneens wordt de- belasting op minerale wateren afgeschaft, zoo ook de amusementsbclasting voor alle zitplaat sen beneden 6 stuiver, tcnvijl zij verlaagd wordt voor zitplaatsen tot 15 stuiver. De belasting op bewoonde huizen wordt afgeschaft, terwijl even eens de belasting' op de winsten, door verccni- gingen gemaakt, („corporation 'profits tax"), op I Juli ophoudt te beslaan. De kanselier ging daarna over tot het hoofdstuk der invoerrechten op automobielen, films en uurwerken, die in 1915'door MacKenna waren ingevoerd. Hij wees erop, dat deze rechten van jaar tot jaar ver nieuwd moesten worden en hij beweerde, dat de tijd was gekomen om ze tc laten verdwijnen. Om evenwel niemand in ongelegenheid te bren gen, wcnschtè hij te hernieuwen tot uiterlijk 1 Augustus, waarna ze definitief zullen ophouden te bestaan. De minister zeidc verder ggen ver andering te willen maken in de inkomsten-be lasting, waarvan de basis 4jj sh. per popd sterling blijft cn evenmin een wijziging voor te stellen in de extra-belasting. Sprekend over het vraagstuk van voorkcurtaricven ten bate der ovCrzcesche gewesten, verklaarde Snowden, dat de arbeiderspartij nooit de overtuiging had ge had, dat de belangen des rijks op den duur het beste door een stelsel van invoerrechten zouden kunnen worden gebaat. Daarom was de regee ring niet in staat mee te gaan met de voorkeur tarieven, door haar voorgangster aan^dcforde Heden ontvingen wij een JUWELIER. Lanycstraat <53, Telef, 852. Postr. 7582. gesteld. Dc regcering was niet voornemens het parlement voor te stellen de bestaande voor- kcitrstaricvcn thans al tc schaffen, maar /ij houdt zich dc vrijheid voor, wanneer de tijd daarvoor zal zijn gekomen, ccn verlaging of algeheclc afschaffing" der voorkéüjrstatieven voor tc stellen. Inmiddels gaf Snowden dc toezegging dat, de voorstellen der jongste rijksconferentic op financieel gebied ter algcmccnc bespreking aan het «Huis zouden worden voorgelegd. Sprekend over liet saldo van 48 millioen pond sterling op de bcgrooling van het laatste jaur, zeidc hij dat 's lends wetten bepalen, dat een dergelijk overschot automatisch ton goede komt aan de aflossing der staatsschuld. Daar volgens 'dc ra ming van dc vorige begrooting voor amortisatie der schuld 40 millioen was uitgetrokken, volgt hieruit dat in dit dienstjaar feitelijk 88 millioen pond sterling is geamortiseerd. Hij zcido ver dord, dat, hoewel het nalululijk meer indruk zou maken als de basis der inkomstenbelasting met I sh. per pond verminderd werd d.in dat dc staatsschuld met 48 millioen daalde, het land toch elke gelegenheid moet aangrijpen om, zooveel zijn hulpbronnen toelaten, af te doen op de schuld. Dot is de ccnigc gezonde politiek, „Wij bevinden ons steeds in crises. Wij lev st. kost cn voor suikerhoudende lalelwntcren zal voortaan het recht worden betaald van cic sui ker, die zij bevatten. AI deze verminderingen leggen beslag op 54,050,000 pond van het ge raamde overschot, zoodat er aan het eind van het loopendc jaar een overschot blijft von 4 milliocn. Londen, 29 A p r i 1. (R.) Snowden, die bijnu twee uur sprak in een oichtbczet Huis, legde den nadruk op het levensbelang van een terugbetaling dpr schulden voor de handha ving cn verbe'toring van het Britschc credicl cn wees erop, dat dc ccnigc Britschc buitenlond schc schuld die aan Amerika was cn dit dc oorlogsschuldcn aan Nederland, Spanje, Zwe den, Noorwegen, Zwitserland, Argentinië, Uru guay, Japan en Canada waren terugbetaald. De binncnlandsche cn dc buitenlondschc schuld waren sedert 1919 met 650 millioen pond ster ling verminderd, hetgeen oeii zeer prijzenswaar dige nationale praestafie was. Dc Sfchulden te genover Brittannic vormen een zeer zwaren last voor dc belastingbetalers, (Bijval). Ten aanzien der werkloosheid is verbetering te constateeren. Er is hoop op een nieuwe regeling in Europa. Er zijn hoopvolle tcckcncn ten aanzien van den handel cn de loor.cn vertoor.cn ccn stijgende lenden z. Sir Robert Horne, de vroegere conservatieve kanselier d:-r schatkist, zcido, dat de begroo ting ingediend had kunnen zijn door conser vatieven of liberalen cn vroeg waar de grootschc plannen waren, door dc socialistische rcgcoring beloofd. Asguith keurde de bcgrooling van harte goed als ccn gezonde financiccle creatie. Het debat werd verdaagd. Londen, 29 p r i 1. (R.) Het Lagerhuis heeft dc begrootingsvoorstellen formeel met algemeene stemmen goedgekeurd. EEN REDE VAN RAMSA7 MACDONALD. De verhouding tusschen Labour cn dc oppositiepartijen. Ronisay Macdonnld is gisterochtend uit Zuid-Walcs, waar hij gisteren drie spreekbeur ten heeft vervuld, te Londen teruggekeerd. Hij zeidc in zijn redevoeringen, dat zijn politieke tegenstanders zich over het nlgcmcen zeer edelmoedig hadden gedragen cn dat hij, wat buitenlandscho zaken betreft, den steun had ontvangen van alle partijen cn van alle mcc- ningen. Sprekends over hef Lagerhuis, dat gis teren weer bijeenkwam, zeidc hij die bovendien ccn wijde strekking* hoeft, Met het oog op de groote handelsplannen, die in dc naaste toekomst,zullen woidcn uitge voerd, is de handhaving cn verbetering von het Engeischc credict ccn vraagstuk van de aller grootste bcteckenis. In.de laatste 4 jaar is de buitenlondschc cn internationale schuld niet meer dan 650 milliocn 'i4n;dindevd, hetgeen on geveer het bedrag* was van dc geheelc staats schuld bij het uitbreken van den oorlog. Het was zeer le prijzen en het was ccn bewonde renswaardige prestatie, dal dit was gelukt. Als gevolg dezer afbetaling is dc jaoriijkschc schul denlast niet 40 milliocn pond verminderd en is cr een verbetering' ingetreden in het stoatscre- diet, die, naar hij hoopt, de losten van Engeland ook verdek zal verminderen. Hij wees erop, dat dc eenigc overgebleven buitenlandscho schuld van Groot-BrittannÜ- die aan dc Ver. Staten is en dat de betaling daarvan een zeer zware last is voor den Britschcn belastingbetaler. „Als wij interest ontvingen op een deel der schulden, die ons toekomen, zouden wij dc hoop kunnen koesteren onze eigen schulden cn onze belasting' veel snellete verminderen dan nu het geval is Sir Robert Home, oud-kanselici van de schat kist, sprak namens do conservatieve partij cn f verklaarde, dat dc rede \an Snowden met en kele kleine wijzigingen uitgesproken had kunnen zijn door ccn vertegenwoordiger van een der beide andere partijen. Alie parlementaire fracties zijn voor een verlaging der rechten op voedings- in crises, wij bloeien in crises. Wanneer er geen crises zijn, znl er geen arbcidcrsregccring zijn. Wij behooren den lol onzer dankbaarheid to betalen aan dc anduTe politieke partijen. Wij twisten met dc conservatieven, wij zijn het niet met hen eens en zij zijn het niet met ons eens. Zij beletten ons dingen le doen, dio wij soms gaarne zouden dóen, doch wanneer de conser vatieve partij niettemin haar woord geeft, kan m«i voorzoovccl wij tot nog toe ondervonden hebben, staat op hnnr maken cn met zijn ar beid voortgaan Toen ik onlangs in overeen stemming met dc politiek, die ik zorgvuldig overdacht had, het voornemen der regcering te kennen had gegeven ten aanzien van de rap porten der deskundigen, trof het mij zeer, toen de heer Baldwin onmiddellijk opstond nadnt ik weer was gaan zitten cn mij vroeg, of ik wist, dat wat ik had gezegd dc meening van het land vfeergof. Dot was een zeer edelmoedige daad van zijn kant. Ik verneem, ging Macdonald voort, dat de liberalen niet zoo erg over ons tc spreken zijn. Ik zal hierop niet ingaan. Ik ben cr volkomen zeker van, dat al wat echt liberaal is in het land met verwachting cn dankbaarheid naar on werk moet zien. DC BESPREKINGEN MET DE RUSSEN. Londen, 29 April. (R.) Dc commissie uit de Engelsch-Russischc conferentie, die de ver dragen behandelt, is vanmorgen bijeengekomen, middelen, indien dc noodigc geiden daarvoor f0? sub-commissie uit dc commissie, dit dc beschikbaar zijn cn hij beloofde, dat het gc'd, «chu.dcn behandelt, vergaderde vanmiddags. thans door Snowden voor deze verlagingen bruikt, hem verschaft is door dc maatregelen zijner voorgangers oan het departement van fi nanciën. Dc conservatieven staan echter lijn recht tegenover Snowden, wat betreft de af schaffing der rechten op automobielen, waór- doo-, naar zijn meening, een groote industrie, die in de laatste jaren is ontstaan, zou kunnen worden benadeeld. Namens dc liberalen zeidc Asquith, dut de begrooting gebaseerd was op juiste'financiccle beginselen cn hij uitte zijn bevrediging over de maatregelen, voorgesteld lot krachtige voort zetting der vermindering van de staatsschuld. In hoofdzaak kon hij zich volkomen accoord verklaren niet dc voorstellen van den kanselier. Hij was dankbaar, dat men een vrijhandclsbe- grooting onder de oogen had gekregen en in het bijzonder juichte hij het toe. dat dc z.g. MccKcnna-rcchten zou worden afgeschaft. Reuter meldt nog Het invoerrecht op gedroogde vruchten znl niet een derde worden verminderd. (Dc draad- looze dienst spreekt ven afschaffing dezer rech ten op I Aug. Red.) Dc bizor.derc belasting op winsten van maatschappijen, de - zgn. „Cor poration profits lax", zal worden afgeschaft, eveneens 'de belasting op bewoonde huizen. Er worden geen nieuwe belastingen opgelegd. Snowden raamt de inkomsten voor het loo pendc jaar op den bestaanden grondslag der belastingen op 828,100,000 pi st., ce uitgaven op 790,026,000 pond, zoodat cr een overschot is van 38,074,000 p. st. Dc vermindering van het recht op suiker kost 17,700,000 pond, van het recht op thee 5 milliocn, van de belasting op de openbare vermakelijkheden j'/j millioen, de afschaffing der invoerrechten 2jJ millioen, die van dc „corporation tax" 2 millioen, die van dc huizenbelasting' lYt milliocn, concessies ten aanzien der posterijen 500,000 pond, ver mindering der rechten op koffie en cacao 800,000 pond, gedroogde vruchten 200,000 pond. De rechten op suikerhoudende tafelwateren zullen worden afgeschaft, hetgeen 200,000 p. Geen der commissies is zoo ver, dat zc rapport kunnen uitbrengen, zoodat dc volledige bijeen komst van de conferentie nog niet kon worden vastgesteld. IERLAND. UB 1ERSCHB GRENSKWESTIE. Naar uit eén mededeeling, die dc Engelsche minister van koloniën, Thomas, gisteren in het Lagerhuis heeft afgelegd, blijkt, dat'de regcering van plan is het verdrag van Londen, waarbij voorzien wordt in dc wijze der grensregeling tus schen den Ierschen vrijstaat en Ulster, ten uit voer te leggen, ondanks het verzet van Ulster. Daar deze mededeeling onmiddellijk komt, na dat de regeering van den vrijstaat had aange drongen op een stap in deze richting, v erwacht nicn, dat de rijksregeering ondanks de opposi tie van Ulster een volksstemming zal laten hou den in de verschillende grens-graofschappen, die volgens de opvatting der Vrijstaatschc regce ring aan Zuid-Ierland moeten worden toegewe zen. ZWEDEN. DE ZWEEDSCHE LUCIFERS-INDUSTRIE. Kapilealsvcrdubbeling'. Stockholm, 29 April. (N. T. A. Draad loos). De directie van de Swedish Match Com pany heeft besloten het aandeclenkapitaal te vergrooten cn dit n.l. van 90 milliocn kronen op 180 raillicen kronen te brengen, door de uit gifte van 900.000 nieuwe aandcelen. Dit be sluit zal aan do algcmccnc vergadering' van aan deelhouders, die 5 Mei a.s. gehouden wordt, Ier goedkeuring worden voorgelegd. Hiermede zal dan de Swedish Match Company dc grootste Zweedschc maatschappij worden. Dc directie koestert het voornemen lucifersfabrieken op te richten in Frankrijk, Indië, China cn andere landen. Verscheidene landen zouden de maat schappij verzocht hebben zich met de leiding hunner lucifersindustrie tc belasten. SPANJE. EEN VEROORDEEI.ING. Cartagena. 2 9 April. (B. T. A.) Dc krijgsraad achtte den commandant der Spaan- sche cuirassiers, die in 1925 op dc klippen der Marokkannsche kust dc nederlaag leden, schul dig aan achteloosheid cn veroordeelde* hem des wege tot 60 dagen hechtenis cn het betalen vor\ ven groote schadevergoeding. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE GEZANT TE BERLIJN. Draadloos wordt uit Berlijn bericht, dat de Tsjechische gezant tc Wccnen, dr. Krol to, in die functie is benoemd tc" Berlijn als opvolger van wijlen Tiisar. POLEN. WOJCIECHOWSKI OVER ROLEN'S INTERNATIONALE POSITIE. \V a r s c h a u, 2 9 April. (W. B.) Bij de ope ning van dc jaarbeurs le Posen, heeft president Wojciechoxvski een toespraak gehouden, waarin hij o.n. zeidc, dot Polen nog niet is waar het wezen wil, daar nog niet alle Poolschc landen met het moederland zijn vcrecnigd. Het herstel zijner financiën veroorlooft Polen een ktachtig woordje mee te spreken in alle internationale vraagstukken. Polen heeft nog steeds verschei dene buren in Europa, die cr zich nog niet naar kunnen schikken, dut liet herrezen is. ZUID-SLA V:E. BOTSING TUSSCHEN DUITSCHE EN SERVISCHE NATIONALISTEN. Parijs, 30 April. (B. T A.) Dc Matin verneemt uit Belgrado, dat daar tijdens een bijeenkomst von de Duitsche partij te Novigrad incidenten plaats hadden tusschen dc Duitsche cn de Servische nationalisten. Er had ccn bot sing plaats, waardoor vele personen gewond werden. Van deze gewonden is rcods ccn be zweken. Dc Servische nationalistische organi satie Scrnak heeft besloten aan dc Hongaarschc Duilschcrs elke openbare politieke bctooging te verbieden. VERSPREIDE BERICHTEN. KALENDER-HERVORMING. Stockholm, 29 April. (N. T. A. Draajd- loos.) Het Zweedschc astronomische genoot schap heeft oan dc regcering haar meening tc kennen gegeven omtrent het voorstel van den Volkenbond tot hervorming van den kalender. Het genootschap stelt voor dat de nieuwe tijd-' rogcling zou worden ingevoeld met ingang van I Januari. KLOOSTER VERBRAND. Volgens een bericht uil Belgrado is het kloosterHalendas op Athos-bcrg door een brand volkomen verwoest Eerste Kamer. Dc Voorzitter doet mededeeling van het verzoek \üti den heer Wibaut om op 1 Mei geen Kamerzitting te houden, door de sociaal-demo- craten zich dan zooveel mogelijk aan hun ge wone werkzaamheden onttrekken. De Voorzitter vraagt het gevoel der Kanier daarover, maar is zeil legen inwilliging van het verzoek, onidot op nationale feestdagen de' Kamerzitting ook doorgaat. N.i ontwikkeling van bezwaren door den heer d c Vries trekt de heer Wibaut zijn verzoek in. Daarna wordt gesproken over het saluris-onl- werp voor dc Algcmccnc Rekenkamer, den Raad ven Staten cn de Rechterlijke Macht. Bij dc behandeling van deze ontwerpen ont wikkelt de hcc-r v. Embdcn bezwaren. Salaris- vei mindering' bcteekent zware belastingen, waar non niet is ontkomen. De heer M o 11 ni a L c r zal tegen stemmen, daar de quaestie van-art. 40 niet uit den weg is. Dheer d e G i j s clnar verdedigt de ont werpen. Wanneer de levenskostrn dolen, moe ten ook de salarissen dalen. Dc ontwerpen worden aangenomen niet de stemmen van de sociaal- cn vrijzinnig-democra ten tegen. De algcmccnc beschouwingen over dc Stnats- begrooting voor 1924 worden voortgezet. De heer Dobbel man (R.-K.) begroet met vreugde den heer Colijn in dit kabinet, en spreekt cr zijn-waardecring over uit, dit het ka binet dc moeilijke taak der bezuiniging op de schouders heeft'genomen. Spreker bepleit verlaging der directe belastin gen, protectie von de industrie, die daurorn vraagt en beschikbaarstelling van goud door dc Nedcrl. Bonk tegen inlevering van bankbil jetten. De heer Dc Gijzelaar (C.-H.) zegt dc regeeringszorg over pensioenen tc bepalen tot de tegenwoordige ambtenaren. Spreker is te gen het totaal overbodige wetsontwerp 3T2 (intrekking van artikel 40). Mevrouw Pothui s—S m i t (S.-D.) bestrijdt het ontslag van de huwende ambtenares, dat eigenlijk bcteekent tcrugkoming op hel passief vrouwenkiesrecht. Berichten. HUWELIJKSWETGEVING. Een vrijzinnig-democratisch rapport. De commissie, benoemd door het hoofdbe stuur van den Vrijz.-Dcm. Bond tot onderzoek van het vraagstuk der huwelijkswetgeving, heeft een rapport uitgebracht, dat 'in de Vrijzinnig- Democraat is gepubliceerd. Dc commissie, vrfn oordeel, dot het beginsel van gelijkwaardigheid cn van gelijkheid voor de wet van mannen cn vrouwen, in het huwelijk zoo streng mogelijk behoort te worden door gevoerd, cn dus met nanie dc maritale niacht en de bevoorrechte positie van den man, ten opzichte van de uitoefening der ouderlijke macht, alsmede dc onbevoegdheid van de vrouw ten aanzien .van het verrichten van rechtshan-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1