ABQNNEMENtSPRDS a'^n TAmcrv „ÜE EËMLAiMDËR P8I1S OER AOVERÏEHTIEH ract inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. GROOTE SORTEERING in tiroale verscheidenheid kleuren e» modellen ZIEÏ SE ÉTAiAGtS „L3 HGRONDELLE" KIPPENHOUDERS, P. NSER0P, Lanyssiraat 9(1. 22e Jaargang Nt 'J57 loort 2.10, idem lianco per post f 3.per wpek (met cratis verzeker:ng legen ongelukken) 1 0.17s. alzondcrlgkc nummers c.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2a. postrekening n°. 47910. tel.int.6i3. Vrijdag 2 Mei 1924 bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tentiën foor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bcstaau zeer vooidcchgc bepalingen voor het advcrfccrcn. bene circulaire, bevattende de vooiwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Tiieunis en Hymans in Engeland. Londen, T Mei. (R.) Theunis en Hymans zijn hedenavond te Londen aangekomen en zul len morgtn met Mocdonald confereeren. Uit Londen wordt d.d. I Mei draadloos ge meld De Belgische premier Theunis en de minister van buitenlondsche zaken, Hymans, zullen den kelijk morgen naar The Chequers gaan, de offi- cieele buitenplaats van den premier. Daar zul len zij voor het eerst persoonlijk met den pre mier Mocdonald kennis maken. Er zal een ge- dachtenwisseling plaats hebben, die een alge meen karakter zal dragen en waarbij het vraag stuk der reporatiebelastingen zal worden be schouwd in het licht van de jongste rapporten der deskundigen. Dit zal dc eerste maal zijn, sinds de bezetting van het Roergebied, dat er directe besprekingen plaats hebben tusschen Belgische en Britsche ministers, ofschoon de diplomatieke betrekkingen steeds van hoogst hartelijkcn aard zijn geweest. Het bezoek van de Belgische ministers is een geschikte gele genheid geweest voor tol van vriendschappe lijke beschouwingen in de pers. Het lijdt dan ook geen twijfel, dal zij hortelijk verwelkomd zullen worden. DE 1 MEI-DAG. Berlijn, PM ei. (W. B.) Bij de demonstra ties cn optochten, die de communisten vanoch tend 'hielden, werden slechts zwakke pogingen gedaan om de openbare orde te verstoren. Be langrijke indiccnten bicven uit. Berlijn, 1 Mei. V. D.) Voor zoover uit de tot dusverre binnengekomen berichten blijkt, heeft de Mei-viering over het algemeen cfcn rustig verloop gehad. Slechts te Koningsbergen is het rumoerig toegegaan. Aldaar hebben bot singen pleats gehad tusschen demonstranten cn de politie, waarbij een demonstrant gedood en een politiebeambte zwaar gewond werd. Te Berlijn trachtten de communisten in enkele voorsteden op touw te zetten, die echter door de op alle gebeurlijkheden voorbereide politie verhinderd werden. Bijzonder rumoerig was do „Lustgarten", wnurhecn legen den middag af zonderlijke groepen communisten trokken. De politie veegde daarop den Garten en alle aan grenzende stralen schoon. Botsingen in verschillende steden. K on i ngsbfc r ge,n, I Mei. (W. 3.) On danks. het verbod trok een stoet van ongeveer 200 man dooi de stad. De politie, die tus- sdhenbeide kwam, werd aangevallen. Daarbij werden een wachtmeester von de politic en een betooger doodgeschoten. Keulen, 1 Mei. (W. B.) Hier is het Mei feest rustig verloofden. Te Leipzig zijn de volksoploopen zonder moeite uiteengedreven. Berlijn, T Mei. (W. B.) Vanavond is het toch nog tot een botsing gekomen, waarbij oen persoon een schot door de long kreeg. De dui- zendhoofdige menigte spatte daarop uit elkaar. Leipzig, 1 Mei. (\V. B.) Te Grein in Thü- ringen is het tot een bloedige kloppartij geko men tusschen communisten cn Deutschvölki- schen. De politie herstelde de orde. Radicalen hebben getracht de arbeiders van de weverijen met geweld van hun werk te halen. Ook dit gaf aanleiding lot ernstige botsingerf. Een groot aantal personen is in hechtenis genomen. Hindenburg, 1 Mei. (W. B.) Ook te Beuthen hebben relletjes plaats gevonden. Ie Za'borze, waar de politie een stoet tegenhield, die naar Hindenburg wou Lrekken, is een hand granaat naar de politie geworpen. Deze joeg de betoogers met den gummistok uit elkaar. Mtinchen, 'I Mei. (W. B.) Hier is het van daag rustig gebleven.- De groote fabrieken wa ren gesloten. Communistische vergaderingen waren verboden. VERBOD VAN BETOOGINGEN. De rijkspresident heeft een verordening uit gevaardigd, bepalende, dat het op touw zetten van een deelnemen aan niet toegelaten open bare vergaderingen en optochten kan worden gestraft met gevangenschap of boete. DE DUITSCHE INVOER IN SPANJE. Berlijn, I Mei. (N. T. A. Draadloos.) Dc Duitsche Industrie- cn Handelsdag heeft zich unaniem uitgesproken tegen de nog steedsxbe- staandc differentieering van den Duitsrhen in voer in Spanje, welker verdere handhaving met het oog op den toestand van den Duitschen uitvoer en den betrekkelijk grooten invoer van Spaansche producten gedurende de laatste maanden ondragelijk worden genoemd. FINANC1EELE MOEILIJKHEDEN Naar Wolff's bureau uit Hamburg meldt, heeft het bestuur van de in April 1922 opge richte Elbe Bank 'A. G., aldaar de benoeming van *en bewindvoerder aangevraagd. "Wolff seint uit Berlijn Het aantal faillissementen in Duitschland neemt gestadig toe. Waren er in Januari nog maar 28 faillissementen, in Februari klom hun aantal tot 42-, in Maart tot 62 om in April j.l, Selfs' een hoogte te bereiken van 125. HET GROOTSTE DUITSCHE SCHIP. B e r 1 ij n, 1 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Het grootste Duitsche passagiersschip Columbus is Woensdagmiddag op zijn eerste vaart te New York aangekomen. VERKIEZINGEN VAN BEDRIJFSRADEN. Een nederlaag voor com munisten, en soc.-dem, Hemscheid. I Mei. (W. B.) Bij de be- d ri j f sraadverk i e zingen, die heden plaats hadden, hebben de communisten cn de soc.-dem. een ernstige neder!:.:.-- geleden. DE STAKING OP DE HAMBURÜSCHE WERVEN. Hamburg, 1 Mei. (W. B.) Vannacht is, na 17 uur onderhandclens, opnieuw ccn scheidsrechterlijke uitspraak gedaan inzake het geschil op de groote scheepswerven, die we gens c)en ongunstigen toestand der werven tot 31 Januari 1925 van kracht zei blijven. De uitspraak stelt den werktijd vost op 54 uur per week. EEN VEROORDEELING. Bonn, T Mei. (W. B.) Dc Fransche politie rechtbank veroordeelde den hoofdregisseur Asil van den stadsschouwburg te München tot drie maanden gevangenisstraf, door hij lid wos van den völkischen bond Stahlhelm. BELG5E. DB I-MEIDAG. Geen incidenten. Brussel,! Me i(B. T. A.) De socialistecn vierden den Icn Mei met optochten in alle ste den des lands. Er vielen geen incidenten voor. DREIGENDE STAKING VAN MIJNWERKERS. Brussel. 'I Mei. (B. T. A.) Op een te Charleroi gehouden vergadering werd! besloten den mijnwerkers te gelasten Maandag het werk to staken. Dit besluit werd telegrafisch meege deeld acn de mijnwerkers van de bekkens van Luik cn dc Borinage. Het schijnt, dat de vak- vercenigingen dit beslui' niet zullen bekrachti gen. FRANKRIJK. Uit Parijs wordt aan de Deutsche AÜgemeine Zeitung gemeld, dat het aantal candidatcn voor de Kamérverkiezingen 2754 bedraagt, terwijl er slechts 568 zetels beschikbaar zijn. De cij fers voor Parijs zijn onderscheidenlijk 568 en 56 DE T MEI-DAG. Parijs, 1 Mei (B. T. A.) De lot één uur hedenmiddag bij het ministerie van birutcn- landsche zaken ingekomen telegrammen mel den, dat dc le Mei op kalme wijze is gevierd. Tramwagens aangevallen. Parijs, 1 Mei. *(B. T. A.) Troepen betoo gers, die van J Mei-vergaderingen kwamen cn langs de boulevard de la Villetle trokken, heb ben stecnen, stukken ijzer cn andere projectie len naar de trams gegooid, die werden bestuurd door leden van de burgerwacht, waardoor veie vensters werden gebroken. Op een tram is met een revolver geschoten. De passagiers werden licht gewond dooi glasscherven. Er hebben ar restaties plaats gehad. ZWITSERLAND. HET SPOORWEGONGELUK BIJ BELLENZONA. Het onderzoek. Uit Berlijn wordt d.d. 50 April gemeld Prof. dr. H. Zangger, de leider van het cechtskundig-medisch instituut van de univer siteit te Zurich, die bij dc spoorwegramp tc Bc'llinzona als deskundige fungeerde bij het schouwen der lijken, wijst in zijn rapporten op de groote snelheid en op het groote geweld, waarmee van beide zijden de twee elect "ischo locomotieven met do zwarétreinen tegen el- konder botsten. Het resultaat van de uitwerking van deze ontzettend groote krochten was nu en daarin ligt een troost cn tegelijkertijd een groote ver dienste en een erkenning der techniek dat de vernieling-en buitengewoon gering zijn. Geen locomotieven, geen wagons omvergeworpen ot in elkander geschoven. Van do vele bonderden reizigers zou misschen nauwelijks één gedood of weinigen zwaar gewond zijn, als niet de •Duitsche eerste en tweede klasse-wagen gas verlichting cn gasreservöir gehad hadden. Hier, als bij een aantal ongelukken, die ik in de laatste 20 jaren heb meegemaakt het zijn trots de enoirne botsing redden, aangezien het aldus de hoogleeraar, niet de mechanische wer kingen, die de oorzaken waren van de schade en levensverlies, doch secundaire omstandig heden ontwikkeling von giftige gassen, secun daire ontploffingen, branden.' In liet cepport wordt verder verklaard Alle mechanische constructies, als het on derstel, de wielen, zoowel de constructie de: zware machines cn wagons, weerstonden den schok. De twee eeiste locomotieven drongen aan de zijkanten in elkander, slechts do voorste ge deelten zijn ingebeukt. Ook het locomolievenpersoneel kon zich trots de cncme botsing redden, aagezicn hel in de:, zijgang kon snellen, in plaats van van de locomotief te moeten afspringen. Want alle vier de locomotieven hebben met het voor naamste gedeelte den stoot volkomen weer staan. Dc terugstoolende wagos verpletterden den ingeschakelden ver warmings- cn kolenwagen en de voorste gedeelten van den eersten personen wagen. Het voornaamste gedeelte van de per sonenwagen bleef iniact. Waarom dan die vele dooden Qnidat de gasleiding hier in den Duitschen doorgangswagen vernield werd, zoodat het in massa uitstroomende gas de passagiers ten deelo verdoofde door het kcoloxyd in het licht gas, doch vooral ook omdat het gas ontvlam de en de wagon zeer snel in lichte laaie zette. Uitslaande gasvlammen zijn niet te b'usschcn. Door het gas brandde de geheele wegon uit en wat in de buurt ervan was, brandde verder, tot het gasreservöir leeg en geheel vernield was. Als troost moge gelden, dat hier, als hij aLe rampen, waarbij giftige gassen een rol speel den, de menschen, die zeer snel verdoofd, wér den, door de gassen en door het verbranden niet meer leden. Daar de mechanische constructie en het ma teriaal intact bleven, zoodat van de enorme groote massa van zware treinen met vier lo comotieven alles standhield, ligt het grootste gevaar bij de groote onder druk staande gas- reservoirs. Alle reizigers werdén gedood doo; g-c*. v» ij Ktöétieii er op aandringen en ,wie hét HecSen ontvingen wij een van üamesconfectie en oe JenmagaziiD 18-18 Lanijestraat Amersfoort voor GAAS cu aittïei IJZERWERK is maar één fiSxéft ongeval te Belünzono zelf gezien heeft, moet dezen eisch als vanzelf sprekend beschouwen uit het internationaal verkeer moeten de gas meevoerende wagons uitgeschakeld worden, speciaal in Zwitserland met zijn tunnels en hoogten ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOTING. Londen, I Mei. (N. T. A. Draeciloos.) Bij de verdere behandeling yan de begroeting heeft Graham, dc finoncieele secretaris van een schatkist, oen belangrijke verklaring afgelegd omtrent de verhouding tusschen de directe en dc indirectebelastingen. Hij zeide, da; in het laatste boekjaar onder de conservatieve regee- ring 56k: pel. der inkomsten uit indirecte cn 63V. pet. uit directe belasting kwam, terwijl, ds het thans voorgestelde budget der arbeidsre- g coring wordt nongenomen, 34 pet. uit indirecte en 66 pet. uit directe heffingen zei komen. Hierbij kwam tevens het feit aan het lit lit, dat von het percentage der indirecte h.'-iuiv.yon slechts 5 pet. binnenkomt als belasting, op zuivere voedings-ijüddelcn en hei overige van weelde en genotmiddelen' wordt goh-.-tv Men moet circa 24 jaar terug gaan om >on jaar tc vinden, waarin de heffing aan indirecte be lasting op voedingsmiddelen beneden 5 pet. der- totale inkomsten blijft. Overgaande tot dc voorgestelde afschaffing der invoerrechten op automobielen, films, uurwerken enz., zeide Graham, dat de uitslag dor jongste verkiezingen had bewezen, dat het land niets van protectie wil weten. Hij wees er op. dot do bedoelde rech ter. tijdens den oorlog in 1915 waren ingevoerd, ten einde moer schccnsjNjimtc te vo krijgen voor noodïgcr artikelen! Eert "Iqnr.nge.vVaegstuk be staat op dit oogenblik niet'; dien tijd 's men te boven. Door de opheffing dezer rechten zal de schatkist 2K tot milliocn pond derven, maar dit is oen betrekkelijk klein bedrog, daar ervan de belastingbetalers in totaal circa 800 milliocn wo-vdt gevraagd. Wat betreft de be schermende waarde van het tegenwoordige recht van 55 1 f pet. op. auto's (behalve vracht auto's), zeide Graham, dat in weerwil van het recht de invoer, die in 7916 een waarde had van f, 11 j millioen, in ^925 was gestegen tot ruim 5 millioen en dat op do basis van het eerste kwartaal van het loópcndc iar.i de tolnle waarde van ingevoerde automobielen meer dan 6 puilioen pond zou bedragen. Vreemde auto's zijn dus steeds ingevoerd cn daarom had het recht nie» zulk beschermende werking als sommige leden schenen te denken, maar zeifs overwegingen van protectionistisch-!" n anrd of de ingetreden verandering sedert d- n oorlog zou geen wijziging in de belasting wettigen, ten zij de regeering geheel overtuigd wos, dat de vrees, doo-: sommigen getril aver de gevolgen der opheffing, die nien er voor d<~ Britsche nij verheid van vreesde, overdreven of onjuist wa ren. Men was bang. da' ar door dc opheffing van het invoerrecht een overstrooming zou volgen van dc Amerikaonschc overproductie op autornc-bielgebied, maar het was hem niet af doende gebleken, dat de afschaffing van 'het recht tot zulk eer. ramp zou leiden en in elk geval geloofde hij, dat het lar.d op den duur meer" voor- dan nadeel zen hebben van de vrij handelspolitiek. Londen, 1 Mei. (R.) In zijn antwoord op het begrooiingsdebal heeft Snowden verklaard, dot hij nog in deze ziiling een wetsontwerp hoopte in te dienen ter verstrekking van pen sioen aan weduwen met kinderen eri ter ver betering van de voorwaarden, waarop ouder domspensioen wordt verleend. Waardeering van dc zijde der Lon- censchc Kamer ven Koophandel. Uit Londen wordt d.d. 1 Mei draadloos ge meld Lord Kyisant heeft in een vergadering van de Kamer van Kooohondel met betrekking tot de begrooting verklaard, dat men in de City erkentelijk is voor het feit, dat de Labour-regee- ring even vastbesloten is als de undere partijen om de linancieele stabiliteit van het land te handhaven. Hij beschouwde de afschaffing van de belasting op de winsten van maatschappijen als een aanmoediging voor den handel en den ondernemingsgeest. Da verlaging van de indi recte belastingen spreekt voor zich zelf, zoo verklaarde spreker. Over andere posten van de begrooting was spreker niet zo.o voldaan. Van het standpunt van den Zn zen man Verdiende Snowden echter, volgens spieker, te worden ge- lukgewenscht met beii'ekking tot de door hem getroffen voorzieningen. De door Snowden voorgestelde begrooting zal ertoe bijdragen de gezonde finoncieele reputatie van Groot-Bril- tannic- te handhaven. DE SCHULDEN AAN ENGELAND. Londen, 1 Mei. (N. T*. A. Draadloos.) Van het standpunt der Europeesdie landen is naar het oordeel van de Daily .Telegraph een van dc meest-belangwekkende- peessges in j Sr.owdens rode over de begroeting zijn ver- I klaring met betrekking tot de -schulden, tus- schen dr gei'-boerden onderling, kb. de np- I merking j „wij hebben groote schuldvorderin gen", ging de kanselier als volgt voort„Deze gelden zijn door ons eigen volk opgebrucht om te lccncn nan onze geallieerden en wij hebben daarvoor interest moeten betalen. Dc betaling van dezen interest legt inderdaad ccn zeer zworen last op de belastingbetalers van dit land. Wanneer wij op een deel van deze schuldvorderingen interest ontvangen, hopen wij in staat te zijn onze eigen schulden cn be lastingdruk veel sneller tc verminderen dan mogelijk zou zijn uit onze eigen middelen". De Daily Telegraph verneemt, dat deze pas- snge Snowden en zijn collega's veel hoofdbre kens heeft gekost en zegt dat „zij op het oogenblik vanzelfsprekend de ccnig denkbare politiek vervat houdt, die ccn Britsche rcgce- ring tc dezer zake zou kunnen voeren". Ge hoopt wordt,, dat de wenk behoorlijk zal wor den opgemerkt in de kringen. Waaraan zij werd gericht". OORLOGSKOSTEN EN VOLKSWELVAART. Londen, I Mei. (N. T. A. Draadloos). Een onpartijdige schatting van de finoncieele lasten, die Engeland in den oorlog heeft gedragen, wordt gegeven in een statistisch boek over dc schulden der geallieerden onderling en ren ana lyse van de openbare financiën tijdens cn na den oorlog, uitgegeven door dc bankiers en trust maatschappij van New-York en Parijs. Het geeft do betrckkclijko oorlogskosten aan van do groote mogendheden berekend in dollars van vóór den oorlog. Met betrekking tot de bruto- k os-ten van den oorlóg worden de voiger.de cij fers gen »emd Engeland 524.85 per hoofd; Frankrijk 280.2; Italië 124.59; Rusland 44.01; Vereen. Staten 176.91; Oostenrijk-Hongarijc 108.76; Duitsch land 292.57. Met betrekking tot de bruto-kosten von den oorlog, gerekend in het percentage van den nationalen rijkdom, zijn dc cijfers: Engeland 3-1.49; Frankrijk 19.56: Italië 20.59; Rusland 13.11, de Ver St. 8.67; Oostenrijk-Hongarije TB.T5: Dujtscnland 24.71. DE BRITSCHE LIBERALEN EN DE EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING. Load e n, 1 M e i. (N. 1A. Draadloos). Men koestert groote belangstelling voor het wets voorstel tot invoering van evenredige .verte genwoordiging, dat' morgen in tweede lezing zo', komen liet ontwerp is een initiatiefvoor stel van Athlcston Rendnll cn eenige andere liberalen, doch de liberale partij heeft zich oifideel eens verklaard mei de principes van het voorstel, terwijl ook een deel der arbeiders partij ermede accoord gaat. De bieden verne men. da; het dagelijkse!» bestuur der liberale partij zich tot Macdonald heeft gewend om hem uit ïe nooo'iigen ccn ofïicieelen steun der rcgcc- ring aan het wetsontwerp te verleencn cn men laat' doorschemeren, cal dc toekomstige hou ding der liberalen ten aanzien van hot kabinet voor een groot dee! aan Mac.lonald's nr.;woord zal nfht.nken. Het schijnt, dat de liberalen een wijziging in het kiesstelsel, waarddor de stem des volks eerlijker tot «uitdrukking zou komen, als een zeer belangrijk punt vnn hun program ma beschouwen. DE I-MEIDAG. Kritiek op Mocdonald. Londen, 1 M e i. (R.) Onder druilerig weer is vandaag in Hyde park een bctooging gehou den, waaraan ongeveer 5000 lieden deelnamen. Do redevoeringen verkondigden het evangelie van de internationale solidariteit van het pro letariaat en eisch ten een onverwijld omver worpen van de bestaande orde. Sommige spre kers vielen Mocdonald aan, die niet rood ge noeg op de graat is. Londen, 1 1M e i. (R.) De „róode Meidag" is te Glasgow een fiasco geworden. Slechts onge veer 300 perscr.cn, w.o. zeer veel jonge vrou wen met roode strikjes, nomen eraan deel. De offickvie 1 Mei-betoogingen worden Zondag gehouden. Vele Labour-leden van het parle ment zullen daaraan deelnemen DE BESTRIJDING VAN HET MOND- EN KLAUWZEER. London, I Mei (R.) In antwoord op een vraag in het Lagerhuis zeide de minister van landbouw, Buxton, dat hij bericht had ontvan gen van de bev/eérdc ontdekking door twee Duitsche onderzoekers van dc kiem van het mond- en klauwzeer. Naar hij vernomen had, zouden er binnenkort volledige bijzonderheden worden openbaar gemankt. PARLEMENTSLID OVERLEDEN. Londen, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). William Hutchinson, conservatief' parlementslid voor een der Glasgovrschc kiesdistricten, is overleden. PORTUGAL. DE STAKING TE LISSABON. Lissabon, I Mei. (B. T. A.) De stoking der bakkers heeft zich uitgebreid tot de arbei ders der meelfabrieken De regeering heeft last gegeven om de bakkersgezellen van Spaansche afkomst, die het wei"k hebben neergelegd, naar de grens terug te brengen. ITALIË. HET MINISTERIE VAM VERKEER. B e r 1 ij n, 1 M e i. (N. T. A. Draadloos). Aan het hoofd van het nieuw te vormen Itali- aansche ministerie van verkeer zal Ciano ko men te staan DE I-MEIDAG „Calmc absolu". Rome. I XI e i. (B T. A.) Volgens de eer ste berichten, bij het Giornale dTtalir* ingeko men, is het in heel Italië volkomen kalm. Er was een bijzondere bewakingsdienst ingesteld in de omgeving van de ambassade der sovjet- regeering, van welke de roode vlag woei der unie van sovjet-repubiieken Arrestaties. Rome, 2 Mei. (B. T. A.) Naar het Giornaie d'Itolia meldt,- werd een Kamerlid met een 40- tc! metgozsllen gearresteerd, omdat zij tiachtten oen 'Vergadering tc verstoren. Ook een zeker aantel o.inmunislen werd g'earrc-.iCid. Vcorl-; werd te Rome een communistisch afgevaardigd^ I aangehouden, omdat hij lor gelegenheid van den I Mei-dag had willen betoogen door te trachten vnn het balkon van het parlementsgebouw de roode ving te loten wapperen. HONGARIJE. DE HONGAAR SC I1K LEENING. Boedapest, I Mei. (W. B.) Do minister van financiën (tot dusver gezant bij de Fransche republiek), die juist uit Parijs is teruggekeerd, waar hij den president der Fransche republiek zijn ontslogbrief heeft overhandigd, heeft aan een vertegenwoordiger van het Hongnarschc Persbureau verklaard, dat do kansen voor dc plaatsing van de Hongaorscho lecning iin West- Europa zeer gunstig stonn, mede in verbond met het feit dot de rapporten der deskundigen gunstige perspectieven voor den toestand in Europa openen. PT,"LAND. RYKOF TE MOSKOU TERUG. De voorzitter van den ccntrolen Sovjctraad, Rykof, is op 28 April te Moskou teruggekeerd cn heeft zijn functies hervat. Dc a.s. zittingen van den sovjctraad zullen onder zijn leiding* plaats hebben. HET PROCES TE KIEF. Draadloos wordt d.d. T Mei uit Moskou ge meld Dc vertegenwoordiger van het openbaar mi nisterie in de Ockraine, Kripnik, heeft ccn on derzoek ingesteld naar dc evcntucclc onregel matigheden, die in het hoogverraadproces tc Kief zouden zijn voorgekomen cn waarop de nctic steunt, die vooral von Fransche zijde wordt gevoerd, om vrijspraak voor do veroor deelden of wel gratie te verkrijgen. Kripnik is tot de slotsom gekomen, dat zich geen enkclo onregelmatigheid heeft voorgedaan, dio tot een revisie aanleiding kan geven. Do veroor deelden zelf hebben niet alleen gewoon appèl aangeleekend tegen hun vonnis, doch ook een verzoek om gratie gericht tot den centTolen uitvoerenden raad der Ockraine, die binnen kort hierover uitspraak zol doen. GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHE REPUBLIEK. Erkenning door Duitschland. Volgens een telegram uit Athene aan de Voss. Ztg". heeft de Duitsche zaakgelastigde al daar aan dc regeering meegedeeld, dat Duitsch land de republiek Griekenland officieel erkent. Plechtigheden. A t li e ae, I M e. i. (B. T. A.) Ter gelegenheid van de instelling der republiek werd ccn plech- tip i e Deunt gehouden. De president der repu bliek, de ministers, ambtenaren cn het léger hebben den eed van trouw aan de republiek af gelegd. DE I MEI-DAG. Botsing tusschen politie cn communisten. Athene, T Mei. (B. T. A.) Ondanks het verbod wilden de communisten een bctooging houden. Er vloeiden botsingen met dc politie uit voort, waardoor een aantal personen gewond werd. Er hadden vele arrestaties plaats. JAPAN. I ER HERDENKING VAN FRANZ VON SIEBOLD'. Ter herinnering aan de landing von Philipp Franz von Sicbold, den bekenden onderzoeker van Oost-Azië, in Japan, nu honderd jaar ge leden. is gisteren tc Nagasaki, onder deelne ming vnn de Jopanscho regeering, ccn herden kingsfeest gevierd. VEREENIGDE STATEN. DE AMGRIKAANSCHE VLUCHT OM DE WERELD. Do leider von den vlieg- tocht vermist. F a 1 s e p a s s (Unimak, Alaska), I M c i. (R.) Men koestert ongerustheid omtrent 'het lot van majoor Martin, het hoofd van de Ameri- kaanscho vlucht om de wereld, die gisteroch tend van Cbignik vertrokken is om zijn makkers te Dutch Harbour in te halen, maar van wien men sindsdien niets meer heeft vernomen. DE MIJNRAMP IN VIRGINIË. Alle hoop opgegeven. Wheeling (Virginië), I Mei. (R.) Alle hoop is thans opgegeven nopens het in leven zijn der bedolven mijnwerkers. Dc redders za gen zich den weg door het water versperd. DE TORNADO. Atlanta, T Mei. (R.) Tengevolge' van de noodlottige tornado van gisteren zijn volgens ccn nadere schatting honderd personen gedood en tientallen gewond, terwijl er velen vermist worden. De materieele schade wordt op tien millioen dollar geschat. Londen, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Door de tornado, die gisteren in Noord-Carolina, Alabama, Zuid-Carolina, Georgië, Louisiana en Arkansas woedde, werden vooral dc steden Sumter, Morrill, Hill, Anderson, Macon, Warm- springs en Chipley geteisterd. De gemeenschap is geheel verbroken, zoodat volledige bijzonder heden ontbreken. Dc stud Firklin in Georgië is nagenoeg geheel weggevaagd. De orkaan werd gevolgd door hevige slagregens, gepaard met onweer en hagelbuien. Een aantal bruggen is weggespoeld. VSRSFRE2SE DE FRAUDE IN' NEW-FOUNDLAND. Uit St. Johns (New-Fundiar.d), wordt ge-- meld, dat het administratief onderzoek naar de bewpercle oplichtingen, door den cx-conlro- wuï V uit l.vL Lu.t». v»«>od *.»wü.iOy, is begonnen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1