Nestlé Kindermeel - - per bus f 1.- ZOUEOEI DE EEMLANDER" BUITENLAND. il KOSTELOOZE IIEKCHINK Spoorhorlogss f 13.50 ABONNEMENTSPRIJS y 7r Amm- EERSTE BLAD. LUNCHROOM PRINCESSE. MIDDAG-EN AVOND-CONCERT UTRECHTSCH SOLISTEN ESEMBLE Kinderweegschalen te huur A. v. d. WE'vi Langesiraat 23 lil MIOÖENSTaHÖS credietbank GROOTE SORTEERING ZIET DE ÉTAIAOES „L' HSRONDELLE" Willem Groenhuizen MEDASLLES BINNENLAND 22e Jaargang Ne 258 foort 1 2,10, idem lx an co per post 1 3.—, per vrtek (met eratis verzekering legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: j. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. postrekening ti°.«7910. tel.iNT.si3. Zaterdag 3 Mei 1^24 PRUS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en LicidadigkeicU-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidceligc bepalincen voor het advcrtecrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE INTELLECTUEELE SAMENWERKING. Brussel, 2 Mei. (B. T. A.) De sub-com missie voor de bibliografie uit de commissie voor de intcllectueelc samenwerking uit den Volkenbond heeft zich vanochtend bezig ge houden met de conventies von Brussel van 1886. Deze conventies regelen de uitwisseling van officiceta publicaties tusschen de regee ringen. De sub-commissie heeft daarover dc uiteenzetting gehoord van Bacho, den direc teur van den Belgischen iritwisselingsdicnst. Verder is er o.a. nog gesproken over dc be trekkingen tusschen het internationaal biblio grafisch instituut te Brussel en den Volken bond. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het bezoek der Belgische ministers aan Macdonold. Londen, 2 Mei. (R.) Reuter verneemt, dat de besprekingen op Chequers tusschen de Bel gische ministers en Macdonold plaats hebben onder officiecle geheimhouding. Men verwacht, dat alleen de uitvoering van het ropport-Dawes zal worden besproken. De algemeene indruk in de verantwoordelijke kringen is, dot het niet moeilijk zal zijn de geallieerde eensgezindheid ten aanzien van dc Franschc bezetting aan de Roer te verkrijgen. Het schijnt, dat de Franschc regeering vooral bezorgd is over de kwestie van de spoorwegen in het Rijnland. Hoor op vatting is, dat de Fransche troepen aan de Roer niet uitsliriend afhankelijk mogen zijn van een door de Duitschers uitgcvcerden spoorweg dienst. Londen, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos.) De Belgische ministers Theunis en Hymans hebben hedenmiddag op Chequers een onderhoud ge had met Macdonald, waarin van gedachten werd gewisseld over den legenwoordigen toestand en de vooruitzichten van het vraagstuk der scha devergoeding. bezien in het licht van het ver slag der deskundigen. De premier werd bij de besprekingen bijgestaan door een ambtenaar van het departement von buitenlandsche zaken, maar er was geen enkele minister bij aanwezig en er is na afloop ook geen communiqué over het besprokene verspreid. Dc Belgische minis ters brengen den nacht op Chequers door en zu! len waarschijnlijk morgen naar Brussel terug- k e eren. Londen. 5 Mei. (N. T. A, Draadloos). Macdonald heeft zich gisteren aan eon lunch bij den Belgischen gezant met Theunis en Hy mans onderhouden. De Amerikaonsche gezant Kellogg was onder de gasten. DE HANDELSRELATIES MET FRANKRIJK. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Volgens de Matin begon Loucheur reeds in groote lijnen het Diritsch-Fransche handelsver drag te onderzoeken, dat a.s. jaar in de plaats zal komen von de handelsbepalingen van 't verdrag* van Versailles. EBERT NAAR KEULEN. Keulen, 2 Mei. (W.-B.). Behalve de rijks kanselier zal ook rijkspresident Ebcrt deelnemen aan de opening van de Keulsche jaarbeurs. Hij bestreedt daarbij voor de eerste maal het be zette gebied. DE A.S. VERKIEZINGEN. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Een Berlijnsche radiofirma zal in dc stad vier luidsprekers opstellen om in den nacht van Zondag op Maandag den uitslag der verkiezin gen bekend te kunnen maken. Een moord. In den nacht van I op 2 Mei is blijkens een bericht uit Berlijn de arbeider Gëdke te Köpe- nick door deutsch-völkische aanplakkers van verkiezingsbiljettcn doodgeschoten. Gadke pro beerde het aanplakken te verhinderen, waarop een der Deutsch-völkischen, een 24-jarig koop man, Gadke een kogel door het hart joeg. De dader werd aangehouden. BENOEMING VAN EEN RECTOR DER UNIVERSITEIT. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Tot rector der universiteit te Halle werd in plaats van prof. Von Stern, die Zondag is overleden, de professor in de oogheelkunde Schieck gekozen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het conflict in 't mijnbedrijf. Essen, 2 Mei. (W. B.) Nu de mijnwer- tersvereenigingen de aTbitragcuitspraak hebben geweigerd, hebben de werkgevers hun met in gang van 31 Juli het werk opgezegd. Essen, 2 Mei. (W.-B.). Ook dc Christe lijke mijnwerkers hebben de scheidsrechterlijke uitspraak inzake den werktijd en dc loonen ver worpen. Morgen worden op uitnoodiging van den rijksminister van arbeid te Hamm in West- falen opnieuw onderhandelingen geopend. DE OPPER-SILEZISCHE KWESTIE. Een conflict met Polen. Berlijn, 2 Mei. (W. B.) De Duitsche over heid heeft eenigen tijd geleden in Duitsch Op- per-Sflezië Duitsche onderdanen in hechtenis genomen, die lid waren van een buitenlandsche geheime vereeniging, welke naar aangetoond is, aanstuurde op het losscheuren van gedeelten van het Duitsche gebied. Op een nota van de Poolsche regeering daarover aan de Wflhelm- strasse wees de Duitsche regeering op den stand van zaken, waaraan zij toevoegde, dat het nog steeds uitblijven van het herstel van de rust in het gebied van de volksstemming uitsluitend te wijten is aan het terroristisch gedoe van Poolsche insurgentenverecnigingen. Sinds de verzending dezer nota heeft de bedreiging van de Duitsche bevolking in Poolsch Opper-Silezde een vorm aangenomen, die, blijkens het 4 April in den Landdag aangenomen dringende voorstel tot uitzetting van Duitschers uit de provincie Silczië, het ergste laat vreezen. Dc rijksregee- ring heeft dientengevolge 25 April een nieuwe nota aan Warschau gezonden, waarin zij uit drukkelijk op den dreigenden toestand wees en de verwachting uitsprak, dat Polen zich zal aan sluiten bij de Duitsche opvatting, dat er geen reden is tot vergeldingsmaatregelen van Polen, als Duitschland jegens zijn eigen onderdanen in Duitsch Opper-Sileziê van de machtsmiddelen van den staat gebruik maakt. UIT DE OPPER-SILEZISCHE MIJNINDUSTRIE. Beu then, 2 Mei. (W. B) De arbitrage- uitspraak over den werktijd in de Opper-S''e- 2ischc mijnindustrie, waarbij die werktijd voor de volgende vier maanden is vastgesteld, is door het rijksministerie van arbeid verbindend verklaard. VON BÜLOW 75 JAAR Dc vroegere Duitsche rijkskanselier Vorst Bülow viert heden zijn 75sten verjaardag. BETALINGSMOEILIJKHEDEN. Naar Wolff uit Koningsbergen seint, heeft de Ostcuropaische Bank für Handel und In dustrie aangevraagd om onder gerechtelijk toe zicht te worden gesteld. 1 MEI-RELLETJES. Berlijn, 2 Mei. (W.-B.). Uit verschillende deelen des rijks komen thans berichten omtrent wanordelijkheden op 1 Mei. Te Bremen kwam het tot botsingen met de politie, zoodat dc laatste zich genoopt zag met de blanke sabel tegen de communisten op te treden. Te Bauzen in Saksen werd de politie door een groote menigte met stokken, boksijzers en mes sen aangevallen. Dc politie dreef dc massa met gummistokken uiteen en arresteerde dc rad draaiers. Vele personen liepen kwetsuren op. Te Saarbrücken deed de menigte met steencn en stokken een aanval op dc politie. UITSLUITING IN BEIEREN. M n c h en 2 Mei. (W.-B.). In het geheele Beiersche bouwbedrijf werden de bouwvakarbei ders uitgesloten. HET ARBEIDSCONFLICT OP DF. WERVEN. Homburg, 2 Mei. (W. B.) De vertegen woordigers van de werfarbeiders hebben de arbi trage-uitspraak verworpen. Morgen zal de vol ledige vergadering daarover uitspraak doen. DE LAND ARBEIDERSSTAKING. Koningsbergen, 2 Mei. (W.-B.) De toestand met betrekking tot de landarbeiders- staking heeft zich verscherpt. Dc stakingsactie breidt zich thans vrijwel over de geheele pro vincie uit. De technische noodhulp werd inge steld. EEN SPION VEROORDEELD. Te Breslau is gisteren Adolf Bachner, eerste- luitenant bij de politie, wegens apionnage voor Frankrijk en Polen tot 15 jaar tuchthuis veroordeeld. Bachner zou in brieven aan een Fransch nieuwsbureau te Kattowitz mededee- lingen hebben gedaan, waarvan de geheimhou ding in het belang van het Duitsche rijk was. BELGJE. EEN JOODSCH STUDENTENCONGRES. Brussel, 3 Mei. (B. T. A) Het eerste we reldcongres van Joodsche studenten werd gis teren te Antwerpen geopend. Er heerschte een zekere opwinding en er vielen heftige inciden ten voor. De vertegenwoordiger der socialisti sche studenten te Warschau verklaarde in de zitting van gisteren, dot hij en zijn vrienden naar Antwerpen waren gekomen, om hun onte vredenheid tc betuigen aan de Hongaarsche studenten, alsmede over de strekking van het congres en om mede te deelen, dat zij wei gerden er verder aan deel te nemen. ENGELAND. HET LIBERALE VOORSTEL INZAKE E. V. VERWORPEN. Londen, 2 Mei. (R.) Het Lagerhuis heeft het liberale voorstel tot invoering van even redige vertegenwoordiging cn het uitbrengen van een alternatieve stem bij de Lagerhuisver kiezingen verworpen met 238 tegen 144 stem men. Dergelijke voorstellen zijn reeds herhaal delijk in vroegere parlementen verworpen. De Britsche draadloozc dienst meldt, dat de liberale partij bijna „cn bloc" voor het ont werp stemde. De mceningen der ministers we ren verdeeldde conservatieven stemden in hoofdzaak tegen, ofschoon enkele vooraan staande leden der partij voorstemden. Als be wijs hoe verdeeld de stemming aangaande het voorstel der evenredige vertegenwoordiging- was, kan dienen dat de conservatieve hertogin van Atholl de verwerping voorstelde en dot de medeonderteeker.aar der motie tor verwerping de arbeidersatgevaardigde Monsson was. Na dat Asquith erop hod gewezen, dat door E. V. het parlement <^n juister beeid van de volks overtuiging zou geven, zette Henderson dc houding der regeering uiteen, erop wijzend dat het kabinet het voorbeeld volgde van vroe gere conservatieve regeeringen, door het vraagstuk aan de beslissing van het Huis over te laten. De regeering kon geen toezegging- doen gelegenheid te zullen geven tot verdere behandeling, noch om zelf met een voorstel te komen. Hij geloofde niet, dot een der par tijen bij de twee jongste algemeene verkiezin- gen het vraagstuk op haar programma aan de kiezers had voorgesteld en bovendien be stond er in den boezem van alle paTtijen ver deeldheid. Reeds viermaal is een dergelijk voorstel door het Lagerhuis verworpen. Per soonlijk zou hij voor het ontwerp zijn geweest als het principe van de alternatieve stem er in was neergelegd en indien dit het geval was geweest, dan zou de houding der regeering vermoedelijk geheel verschillend zijn geweest. Hoewel het onmogelijk was in verband met MORGEN (ZONDAG) 4-6 UUR 8-11 UUR Voor Amersfoort en Omstreken. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naar een ieder cn uaai ïllc plaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen cn vraa^l euroboekje. Heden ontvingen wij een 1D groote verscheidenheid van kleuren 8n modellen Samesconfectie en l:oe«eumagaziin 16-18 Langstraat Amersfoort JUWELIER. Laugesiraat 43, Telef. 352. Poslr. 7582. het veie wetgevende werk dat moet worden verricht te beloven, dat de regeering met een wetsvoorstel voor alternatieve keuze zal ko men, kon hij toch toezeggen, dat do regeering dit vraagstuk zeer ernstig zou overwegen, daar ook zij niet met het tegenwoordig stel sel. (Uit het Reutor-telegram krijgt men overi gens den indruk, dat het ontwerp inderdaad ook betrekking had op da alternatieve stem. De z.g. „alternatieve vote", die in Queensland en West-Australië bestaat, bepaalt, dat de kie zer de candidaten in de volgorde van zijn voor keur kan nummeren.) DE ROCMEENSCHE PREMIER IN LONDEN. De Manchester Guardian meldt, dat dc Roe- meensche premier Ducn in Londen aangeko men is en vandaag een onderhoud zal hebben met Macdonald. Hij zal vervolgens naar Pa rijs terugkeeren en dan waarschijnlijk het Roe- meensche koningspaar vergezellen bij het be zoek aan het secretariaat van den Volkenbond. DE RIJKSTENTOONSTELLING. Koninklijk bezoek. De koning en de koningin van Engeland, vergezeld van den hertog en de hertogin van York en van prins Axel van Denemarken, heb ben gisteren, blijkens den Britschen draadloo- zen dienst een bezoek gebracht aan de rijks- tentoonstelling. Het bezoek droeg een geheel informeel karakter, zoodat de vorstelijke be zoekers zich tusschen het gewone publiek be wogen en vrijuit sproken met de tentoonstel- Iers. De koning legde groote belangstelling aan den dag voor verschillende machinerieën en had herhaaldelijk lange gesprekken over technische bizonderheden. Het bezoek duurde 5 uur. Ter loops kwam er een geheim aan het licht. De koning kon geen weerstand bieden aan de ver leiding van een automatische wecgschaol cn zoo bleek, dat Z. M. met zijn overjas aan onge veer 140 pond weegt. Londen, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). De prins van Wales heeft gisteren 50 leden van de Australische Jongelings-vereeniging ont vangen, die Engeland bezoeken in verband met de Britsche tentoonstelling. DE VLIEGERSSTAKING GEËINDIGD. Londen, 2 Mei. (R.). De staking in het vliegstation Croydon, die meer dan een maand duurde, is heden bijgelegd, doordat er een be vredigende regeling is getroffen tusschen de „Imperia! Airways Limited"" en de bestuurders en mecaniciens. Het werk wordt Maandag her vat, ZWEDEN. ZWEDEN EN HET DEENSCH-DUITSCHE GRENSCONFLICT. Stockholm, 2 Mei. (W. B.) De Eerste Kamer heeft gisteren geweigerd de socialistische interpellatie over dc houding van de Zwcedsche regccring ten aanzien van het Decnsch-Duit- sche grensconflict in behandeling te nemen, aangezien die interpellatie makkelijk tot poli tieke verwikkeling zou hebben kunnen leiden. NOORWEGEN. DE NOORSCHE VISSCHERSVLOOT IN GEVAAR. Berlijn, 2 Mei. (N. 1. A. Draadloos.) Volgens een bericht uit Tromsö bevindt zich de geheele Noorsche walvischvloot in een kri tieken toestand. Meer dan 80 vaartuigen zit ten in de Noordelijke IJszee vastgevroren en loopen gevaar door de ijsmassa's in elkaar te worden gedrukt SPANJE. DE POLITIEK VAN DEN SPAANSCHEN DICTATOR. B e r 1 ij n, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Madrid spoort het Spaan- sche directoire in een circulaire alle gouver neurs cn rogeeringsgedelegeerden aan lid te worden van de Union Patriotica. Tevens wordt iedere actie der vroegere politieke partijen ver boden. De voorbereidingen van een krochtigc orga nisatie als basis voor de toekomstige regee ring' alsmede de oplossing van het Marokko- problecm worden als de belangrijkste taak van hel directoire aangeduid. ITALIË. HET INTERNATIONAAL 1NSTIITUUT VOOR DEN LANDBOUW'. Rome, 2 Mei. (B. T. A.) Vanochtend is, onder aanwezigheid van den koning, de mi nisters, de afgevaardigden von 70 stoten cn tal van belangstellenden do zevende vei gade- ring van het internationaal instituut geopend. Mussolini verzekerde het instituut dc icvcndige sympathie van dc Italiaanschc regeering. Hij sprak dc hoop uit, dat het zou bloeien en zich geleidelijk ontwikkelen. Hij eindigde met te wijzen op het belong van doze vergadering, die een datum zal zijn in de geschiedenis van het instituut en don wensch uit 1c spreken, dal de positieve resultaten, die noodig zijn voor dc belangen van den landbouw in de geheele wereld, zullen worden verwezenlijkt EEN NATIONALE OPERA TE ROME. De Italiaanschc ministerraad heeft, op voor stel van Mussolini, besloten tot de oprichting van een groote nationale opera tc Rome. DE BANCA ITALIANA Dl SCONTO. Rome, 2 Mei. (B. T. A.) De Senaat, zete lende als hooggerechtshof, heeft in het proces in zake dc Banca di Sconto een onderzoek van deskundigen in het beheer van de bank gelast, dat binnen vier maanden afgcloopen moet zijn. HONGARIJE. DE HONGAARSCHE NATIONALE VERGADERING. Het dogbladvcrbod cn hel ver bieden van I Mei-betoogingen. Boedapest, 2 Mei. (W. B.) In de Nat. Verg. heeft een sociaal-democraat dc door zijn partijgenooten aangevraagde tusschentijdsche bijeenkomst van het Huis gemotiveerd. Er dien de verzet aangeteckend te worden tegen het verbod van het verschijnen van dagbladen en het verbod x-an de I Mei-viering. Graaf Bcthlen verklaarde, terwijl de sociaal-democraten hem telkens in de rede vielen, dot deze op hun Paaschcongres een algemeene staking in Mei* hadden aangekondigd. Het Mei-feest xvos verbo den, omdat de Ontwakende Hongaren voor dien dag eveneens vergunning voor het houden van een vergadering gevraagd haddeh, zoodat bot singen tc verwachten xvaren. De minister-presi dent gaf vervolgens een overzicht van dc zetters- staking, die nu drie weken aan den gong is en zei dat het niet tot de taak der regeering behoort om met geweld in tc grijpen. Zij dient alleen alle politiek uit den strijd te weren. In zake het kritieke punt van het loongeschil had den Goembos en een sociaal-democratisch af gevaardigde een overeenkomst gesloten, die als politiek aangemerkt moest worden. Arische en sociaal-democratische propaganda zouden vrij gelaten worden, maar andere meeningsuitingen onderdrukt worden. Nadat nog twee Arische sprekers het xvoord gevoerd hadden, werd het Huis tot 14 Mei ver daagd. POLEN. DE MILITAIRE CONVENTIE MET FRANKRIJK. Generaal Haller bezoekt Fochi. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Uit Warschau wordt aan de Voss. Ztg. ge meld, dat generaal Holler zich in gezelschap van ccnige Poolsche opperofficiorcn de \'ol- gende weck naar Porijs begeeft om met Fóch ox-er dc revisie van de Poolsch-Fransche mili taire convenlie te onderhandelen. RUSLAND. EEN VERKLARING VAN TROT2KI. Moskou, 2 Mei. (\V. B.) In een rede naar aanleiding van het I Mei-feest wees Trotzki op de Japonschc boxvnpcningstoebe- rcidselen en verklaarde hij, dot Ruslond voort durend op wacht moet blijven stoan. GRIEKENLAND. DE I MEIRELLETJES TE ATHENE. Athene, 2 Mei. (B. T. A.) Uit het offi cieel bericht blijkt, dat bij 4e botsing bij de communistische bvtooging van gisteren ,17 personen gewond zijn, van wie 5 soldaten. Niemand is getroffen door militairo wapens. Een communistische poging om oen staking uit tc roepen is mislukt. MESOPOTAMIE. ONLUSTEN IN IRAK. Beiroet. 2 Mei. (B. T. A.) Uil Bagdad xvordt gemeldDe toestand is verergerd ten gevolge von den tegenstand x-on de meerder heid van dc constituerende vergadering te gen het verdrag tusschen Engeland en Irak. Slechts 14 afgevaardigden van de 100 xvaren voor het verdrag. Er hebben lal von arresta ties plaats gehad, waarvan 12 zijn gehand haafd. Dc; bladen zijn geschorst. De ;oestand wordt gecompliceerd door het feit, dat de Wahobiten aanvallen doen op de stammen aan dc grens. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN CUBA. Washington, 2 Mei. (R.) Op verzoek van dc Cubannschc regcering hecit president Coolidge een proclamatie uitgevaardigd, waar bij een vervoerverbod wordt gelogd op alle verzendingen van wapens naar Cuba. DE AMERIKAANSCHE FINANCIËN Reuter seint uit New-York Op 50 April was in schatkist dor Ver. St. beschikbaar 4,543,021,000; de publieke schuld vermeerderde in de afgcloopen maand met 3.460,000. DE AMER IK A ANSCHE VLUCHT OM DE WERELD. Washington, 2 Mei. (R.) Luitenant Smith heeft telegrafisch opdracht gekregen de vlucht om de wereld met de drie toestellen, die thans tó Dutch Harbour zijn, voort te zet ten zoodru het weer zulks toelaat. Ihtusschen xvordt dc opsporing van Martin, den vermis ten leider von den tocht, voortgezet. AUSTRALIË. DE WEDLOOP DER BEWAPENING. Bc r 1 ij n, 2 Mei. (V. D.) Naar uit Mel bourne gemeld wordt omvat het vlootbouwpro- grnm van de Australische regcering den bouw van vier lichte kruisers cn verscheidene onder zeeërs, die voor de vaart in dc volle zee be stemd zijn. BEGROOTING STAATSBOSCHBEDRIJF 1924. Voorloopig verslag der Eerste Kamer. Verschenen is het voorloopig verslag over het ontwerp tot voststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staatsbosch- bedrijf voor 1924. Het aanzienlijk verlies, dat het Stoatsbosch- bcdrijf jaarlijks oplevert, werd door onderschei dene leden bedenkelijk geacht. Aon eenigen hun ner kwam het dan ook wenschelijk voor tot ver mindering van dot verlies, dc ontginningen jn te krimpen, of x-an de hand tc doen. Hierdoor werd door anderen opgemerkt, dat dit oogenschijnlijk groote verlies v-an 1.009,116 gulden in werkelijkheid vee) kleiner is, omdat de bcgrooting geen rekening houdt met de toe neming der houtxvaorden door joorlijkschcn aan- xvas, door ontzetting van woeste gronden in boscli, cn ook, omdat een deel der uitgaven wol ten behoeve von 's rijks dienst, maar niet recht streeks ten behoeve van het boschbedrijf wordt gedaan. Er werd voorts op gewezen, dat principieel geen bezwaar kon worden gemaakt, indien de Slaat op dit bedrijf iets moet toeleggen, omdat groote algemeene belangen van klimotologi- schen en hygiënischen aard, vastlegging van duinen en zandverstuix'ingen en dientengevolge de gelegenheid tot werkverschaffing daarmede gemoeid zijn. Het aanleggen van woeste gronden tot bouw en grosiond echter zogen deze leden liever over gelaten aan particulieren, omdat dezen in het algemeen beter dan staatsambtenaren bedocht zijn op het verkrijgen van economische resul taten. Men wees er op, dat het onderhoud van het Haogschc Bosch cn de bosschen in de omstre ken van Breda groote uitgaven vordert, maar dot, niettegenstaande deze improductieve uitga ven, waartegen de productieve niet opwegen, het bedrijf moet worden x'oortgczet. Men kwam op tegen de gelijkstelling van de loonen van dc landarbeiders bij het staatsbosch- bcheer met die van de overige landarbeiders. De overheid behoorde zich niet te richten naar het peil der landarbeidcrsloonen in de stre ken, woar het staatsbedrijf ook werkt en waar de loonen door de omstandigheden abnormaal gedaald zijn. Anderzijds werd dit evenwol als wenschelijk beschouwd. De wensch werd uitgesproken, dat overal waar bosschen rnet rijkssteun worden aangelegd, de gelegenheid zou xvorden geboden, evenals zulks in Gieten was geschied, om dc wegen te doen beplanten door de schooljeugd. Dit werkt daar zeer opvoedend cn veredelend op de jeugd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1