ABOHNEMEHTSPRIIS f"3 ™77 7'Amcrv DE EEIVSLANDER" PRUS DER ADVERTEHTIËN roet inbegrip van een Het wegenvraagstuk ten platten lande. BUITENLAND. Willem Groenhuizen MEDAILLES Spoorhorloges f 13.50 FEUILLETON. De verüörgen vallei. 22e Jaargang No 261 ioort r 2.10, idem Uanco per post f 3.*—, per weck (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, alxondeilijkc nummers 1 G.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpoORTWAL 2 A. POSTREKENINQ M®.479I0. TEL. INT. 513. Woensdag 7 Mei 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitentiïn roor de hcllt der pr^s. Voor handel en bcdrijl bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Oorspronkelijk werden de wegen ten platten lande aangelegd met het een ge doel, om de landibouwproóucten daarlangs te -ver voeren van dien akker naar de boerderij. Men 'beschouwde d'en weg als verloren grond, en men stond daarvoor af wat als bouwgrond minder waarde had. Lagere ge deelten van de polders. Zoo kan men in oude polderlanden vaak zien, dat de wegen lager liggen dan het omliggende lend, terwijl uit hun kronkelende loop blijkt, dat inderdaad daarvoor bepaalde grond is aangewezen ge worden, kreken, overblijfsels van vroegere geulen. Men kon dat doen, omdat men veel weiland had en. omdat de verbouw van landbouwgewassen werd beperkt tot granen en peulvruchten-, welker oogst in de zomer maanden plaats vindt. Het onderhoud dier wegen bepaalde zich den ook tot het jaar- Jijks gelijk maken van de ingereden sporen, terwijl de onderhoudsplicht was opgedragen aan den aanpalenden eigenaar". Als ieder vóór zijn deur veegt, dan komt de heele straat schoon. Zoo was 't ook hier. Natuur lijk voldeed niet iedereen aan dien onder houdsplicht op dezelfde wijze, wat de polder besturen er reeds spoedig toe bracht om dien zorg aan zich te trekken. Dat was te meer noodiig, toen d'e cultuur zich wijzigde en men overging tot verbouwen in 't groot van aardappels, suikerbieten, enz. Verbete ring ven d'en waterafvoer ging hierbij ge paard, waardoor vale weilanden in bouw landen worden omgezet. Edoch, wat in 't klein was gezien, rag men nu in groot er om vang. Ook niet alle polderbesturen wijdden evenveel aandacht aan het onderhoud der wegen. Ook hier was geen uniformiteit en men trachtte deze te bereiken door den on derhoudsplicht ever te dragen aan de ge meentebesturen, tegen bij contract vastge stelde vergoeding'. Zóóver zijn we nu, maar niemand zal ook dezen toestand1 een ideale vinden. Ook hier weer hetzelfde. Niet alle gemeenten zorgen evengoed voor haar wegen, kunnen dat ook niet deen, zonder haar gemeentelijk budget overdadig te belasten. Wij kennen kleine, weinig kapitaal-krachtige gemeenten, die over verscheidene kilometers lengte een eerste klasse-weg zouden hebben fee onder houden. Dit is mogelijk. Daardoor komt het, dat van een uniforme weg door een be paalde streek niet kan worden" gesproken- En toch vraagt de tijd dat. Het snelverkeer1 ken geen „snelverkeer" zijn, als het niet be schikken kan over goede verkeerswegen. En hier spreken geen eigen-aars- of gemeente belang, ma-ar is het groote gemeenschaps belang aan de orde. De wegen ten platten lande ziin als de aderen in het menschelijk lichaam. Gelijk deze het bloed door geheel het lichaam rondleiden, zoo hebben de wegen tot taak om het verkeer, dat zich nog steeds uitbreidt', een altoos ruime baan, een immer gereede gelegenheid te geven, om, naast bevordering van eigen voorspoed, wel vaart -en vertier aan de gebeele samenleving te brengen. Went zooals het lichaam kwijnt bij onvoldoende bloedoirculafie doet de maatschappij dat bij een stechtrerzorgd en onvolledig wegennet; in de eerste plaats het platteland zelf, -maar van den weeromstuit ook de steden. Goede verkeerswegen vormen een groot algemeen belang, maar zooals nu de toe stand is, kan men dat ideaal niet bereiken. Ook niet door het -middel, dat sommige pro vinciale besturen hebben aangewend, om aan be-paalde gemeenten rentelooze voor schotten te verstrekken. Neen, de evolutie moet nog verdei" gaan. Wat eerst de ge meenten deden, den onderhoudsplicht der wegen van de polderbesturen overnemen tegen bepaalde vergoeding, moeten nu de provincies doen. Sommige der provinciale besturen deden dat reeds met enkele wegen, die men als de hoofdwegen beschouwde, maar near een vast plan gebeurt dat nog niet algemeen. En toch zal men in de toe komst, in de naaste toekomst zelfs, daar niet buiten kunnen. De ontwikkeling zal dan vol trokken zijn, els in laatste instantie het Rijk even planmatig optreedt. We krijgen dan Rijks-, provinciale- en gemeentewegen, elk a.h.w. met bepaalde bestemming, die dus elk voor zich aan bepaalde eischen hebben te voldoen. Met dergelijk wegennet kan het productievermogen van den bodem nog aan merkelijk worden verhoogd, want daarmede geeft men de landbouw tegelijk een volle dige cultuur vrijheid, iets wat naast gebririks- zekerheid van den grond een eerste factor is, om den landbouw intentief te kunnen uitoefen-en, terwijl daardoor tevens zal kun nen word-en voldaan aan de rechtmatige aanspraken van industrie, fabriekswezen en toerisme. Het h'jkt ons derhalve wenschelijk, dat ter juister plaatse nog meer dan tot dus ver de aandacht daarop wordt gevestigd. DUITSCHLAND. DE JONGSTE RIJKSDAGVERKJEZrNGEN. Dc soc.-dem. blijven dc sterkste partij. De moeilijkheden cener ka binetsformatie. Uit Berlijn wordt d.d. 6 Mei nan de N.R.C. gemeld Het allerlaatste „officioelo maar niet defini tieve resultaat" vermeldt de verkiezing van 471 afgevaardigden. In het geheel zijn cv tot dus ver 29.257.116 stemmen uitgebracht. Volgens deze laatste gegevens zullen de so ciaal-democraten wel degelijk de sterkste pur- tij blijven. Zij zullen over 100 mandaten be schikken. Den volgen de Duitseh-nationalen met 96, hot centrum met 65, de communisten met 63, de Duitsche volkspartij met 44, dc Duitsch-volkschen met 52, dc democraten met 28, dc Beie.schc volkspartij met 16, de B.ier- schc boerenbond met 10, de zoogenaamde londlijsten (nationalisten in enkele bondstaten) met 9, De Duitsch-socialcn met 4. Dc overige partijen hebben geen zetels veroverd. Dit re sultaat zal vermoedelijk geen wijzigingen meer ondergaan. Aangezien nu noch de rechte.zijde noch de linkerzijde over een meerderheid van stemmen beschikken, wordt dc parlementaire situatie ta melijk ingewikkeld. Twee mogelijkheden zijn er: de burgerlijke samenwerking cn de bekende groote coalitie. Tal van burgerlijke politici blij ken aanhangers van deze 1 natste oplossing te zijn. Zij willen dus samenwerking van alle par tijen, van de sociaal-democraten tot de Duit- sch Volkspartij. Bij het centum zelf, maar veel meer nog bij de Duitsche volkspartij, schijnt men veel voor een zuiver burgerlijke combina tie te voeicn, maar in alle kringen ziet men in, dat de buitenlandsche politieke opvattingen dit- maol den doorslag zullen moeten geven. De partijen, die de conclusies der deskundigen aanvaarden, zullen in dc eerste plaats voor de samenstelling van het nieuwe kabinet in aan merking komen. De partijen, die indertijd de groote coalitie vormden, hebben zich reeds voor dc conc'usies der deskundigen uitgesproken. Hun afgevaar digden zullen in den Rijksdag dus ook wel stemmen voor de wetsontwerpen, die in ver band met deze conclusies bij het parlement zullen worden ingediend. Onduidelijk is nog dc houding V3n de Diritsch-nationalen, die overi gens wel willen trachten het nieuwe kabinet tc. vormen. Helffcrich beschouwde het -rapport der deskundigen als een „tweede Versailles", cn zijn partijgenooten hebben in den afgeloopen verkiezingsstrijd dit woord vaak geciteerd. De Durtsch-nalior.alcn zullen echter deze opvat ting wei moeten wijzigen, indien zij in een of andere regeeringscombinatic hopen te worden JUWELIER. Langestraat 43, Tc'ef. 852. Poslr. 7582. geduld. Of de meerderheid van de Duitsch-na- tionale fractie voor een dergelijke mecnings- verondering zal te vinden zijn. moet nog wor den afgewacht. Aen de somenstelling van het nieuwe rijks kabinet hebban dc verschillende partijen tot dusver nog geen officieelc besprekingen ge wijd. Uit dc socianl-demorratischc bladen blijkt, dat sommige sociaal-democraten den terugkeer tot dc groote coalitie wenschcn, terwijl andere ele menten van mecning zijn, dat dc Duitsch-natio- nalen, die ten slotte als overwinnaars uit den strijd zijn gekomen, een deel van dc verant woordelijkheid moeten drogen. Ook in democratisch kringen is men het nog niet eens. Een groot deel van de democ.oten wil in geen gevol van een samenwerking met de Duitsch-nationalcn weten; ondere democra ten staan op het standpunt, dut vcor de door het rapport der deskundigen geëischtc wetten geen meerderheid zal kunnen worden gevonden zonder medewerking vnn Duitsch-netionalc zij de. Wat de Duitsche volkspartij betreft, deze schijnt den heelen verkiezingsstrijd reeds weer te zijn vergeten. Immers dc actie der Duitsch- nation&lcn was gTootcndecls tegen de volks partij gericht, wat nltt belet dat deze thans aanhongor vnn de groote coalitie schijnt te zijn. Zij stelt echter dc voorwaarde, dat in dat ge val dc Dirilsch-notionaisn de buitenlandsche politiek van Stresemonn zullen goedkeuren en voortzetten. Rijkspresident Ebert wordt tegen het einde van dc week ie Berlijn terug verwacht. Zoodra dsn rijkskanselier Morx het ontslag van het ka binet heeft ingediend, zal de ijkspresidont zich in verbinding stellen met de leiders der verschillende porlijcn. Als hij het officicelc re- sultoot der verkiezingen eerbiedigt, zal hij ver moedelijk de socioel-democraten nis sterkste partij uitnoodigen, het nieuwe kabinet somen te stellen. Mogelijk is het echter ook, dat de Duitsch- nationalcn zich met dc verkozenen van dc na tionalistische landsbonden vereenigen om dan iets ste.ker dan de sociaal-democraten te zijn en dat in een dergelijk geval rijkspresident Ebert dan de Duitsch-netioralen de opdracht zal geven de nieuwe regeering te vormen. Algemeen vermoedt men, dat de aanstaande kabindscrisis niet voor het einde van de vol gende week zol zijn opgelost. Bijeenkomst van 't rijkskabinet. Berlijn, 6 Mei. (W.B.) Het rijkskabinet zal vanmiddag bijeenkomen, voornamelijk om den uitslag van dc verkiezingen van den rijksdog te bespreken^ Men zal echter eerst wachten op den officieelen uilslag, voor het besluit geno- wordt, of dc regeering aftreedt, of welke maat regelen er moeten worden genomen. B c v 1 ij n, 6 Mei. (W.B.) In dc vergadering van het rijkskabinet heeft de minister van bin- ncnlandsche zaken medegedeeld, dot de offi cieel e uitslag van dc verkiezingen niet vóór 16 Mei kon worden verwacht. Het rijkskabinet blijft in elk geval in functie, totdot dc rijksdag weer bijeenkomt. HET DU1TSCH-RUSSISCH INCIDENT. Geen deelneming van Rusland aan de Kculschc Jaarbeurs Keulen, 6 Mei. (W. B.) Volgens een be richt uit Berlijn non dc Kölnischc Zeitung, zal tengevolge van het incident in het gebouw der Russische handelsdelegatie, de deelneming van Rusland aan de Kölner Messc worden afge zegd. Hiervan is echter noch bij het Messe- amt tc Keulen, noch in bevoegde kringen to Berlijn tot dusver iets bekend. Het uitgestelde vertrek van Kres tinski. Een Wolffbcricht meldt, dat het uitstellen van zijn vertrek naar Moskou door Krcstinski, dot Zondagavond reeds plants zou hebben, is ge schied op instructie zijner rcgcering. Communistische propagcndalccluur ontdekt. Ber 1 ijn, 6 Mei. (W. B.) Bij dc huiszoeking in het gebouw van de Russischo handelsdele gatie zijn ook strooibiljetten gevonden, dio be stemd waren om verspreid tc worden onder do manschoppen van de rijksweer en de Schupo. In die blaadjes wordt tot aansluiting bij de commu nistische beweging opgowekt. DE BEIERSCHE GRONDWET. Spiers, 6 Mei. (B. T. A.) In dc Palts heb ben 24,381 kiezers vóór, 223,352 tegen de ver andering van dc Beicrschc grondwet gestemd. UIT HET BEZETTE GEBIED. Stoking cn uitsluiting der mijnwerkers. Dusseldorp, 6 Mei. (B. T. A.) Nu de mijnwerkers in dc Roer besloten hebben te wei geren meer dan zeven uur per dag Ie arbeiden, hebben de patroons vanochtend tot uitsluiting besloten. Bochum, 6 Mei. (W. B.) (W. B.) De heden hier gehouden vergadering van vertegenwoor digers der Duitsche mijnwerkersbonden heeft te genover de uitspraak van het scheidsgerecht in zake de loon- cn werktijdkwestic het afwijzende besluit van de conferentie van 30 April gesteld, maur alle wachtwoorden van de politieke partijen cn in het bizonder dat van de communisten tot algemeenc stoking afgewezen. Bochum. 6 Mei. (W. B.) In de meeste mij nen in hei Rijnsch-Westtaalschc industriegebied ligt vandaag dc arbeid stil. Slechts in drie mij nen kon het bedrijf in vollen omvang gaande gehouden worden. Essen, 6 Mei. (W. B.) Bij de mijnen in het Roergebied werd aan a!le arbeiders, die gis teren slechts zeven uur hadden gewerkt, heden de toegang geweigerd. De meeste mijnen heb ben dc poorten gesloten. Duisburg, 6 Mei. (W. BJ Onder dc mijn werkers wordt weer een krachtige actie gevoerd voor den zevenurendag. Men vreest, t dc mij nen van Thyssen zullen worden stopgezet. In vele mijnen in het district Duisburg wordt ge staakt. Bochum, 6 Mei. (W. B.) In dc gezamen lijk met het communistische partijbestuur door de Unie van hand- cn hoofdarbeiders gehouden districtsconferentie, waor 247 mijnen uit het Roergebied vertegenwoordigd waren, werd een resolutie aangenomen, waarin met ingang van morgen de staking van alle mijnwerkers in het Roergebied cn ook de stopzetting van alle „Not- stondsorbeiten" wordt aangekondigd DE STAKING OP DE WERVEN. M a m b u r g, 6 Mei. (W. B.). Dc arbeiders van de werven hebben met groote meerderheid de scheidsrechterlijke uitspraak van 1 Mei af gewezen, zoodat dc strijd voortduurt. Ook de werforbcidcrs tc Bremerhoven en Flensburg hebben die uitspraak afgewezen. HOOG WATER. C ob I e n z, 6 Mei (W. B.). Het hooge water, dat hier gisteren vrij veel schade heeft aange richt. is echter sinds gisteren 20 c.M. gedaald. FRANKRIJK. SPOORWEGONGELUK. Dooden cn gewonden. Parijs, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). Te Pontaillcr sur Saónc in Haute* Saónc liep do exprestrein ParijsMülhouscn met een snelheid vun 65 mijl per uur op een goederentrein. Eenige personen werden gedood en verscheidene gewond. ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOTING. Londen, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Bij de behondcling van de begrooting in eerste le zing in 't Lagerhuis heeft dc conservatief Page Croft voorgesteld dc belasting op thee, binnen het Britsche rijk gegroeid, waarop do regeering een belasting van 4 stuiver wil blijven hclfen. te verlagen tot 2 stuiver per pond Hij wees erop, dot zijn voorstel niets nieuws bevat, doch voortvloeit uit het beginsel, dot in voorgaand* begrootingen is neergelegd. Snowdcn, de kanselier der schatkist, weiger de het amendement to aanvaarden, omdat de verloging op Britsche thee feitelijk een verla ging zou betcekcnen voor 90 pet. der gohcele in Engeland geïmporteerde hoeveelheid. De schatkist zou bij aanneming een verlies lijden van 1,900,000 pond per jaur, woortoo de in komsten niet toereikend zijn. Het amendement is daarop verworpen met 248 tegen 152 stem men. Dij de behondcling van het recht op cacao stelde de conservatief Lummey voor het recht op cacao, binnen het Britsche rijk geprodu ceerd, geheel of te schaffen. Hij zeide, dot, als dit amendement werd aangenomen, dc kosten een half millioen pond zouden bedrogen, daar 85 pet. der cacao uit het Britscho rijk afkom stig is. Hij kondigde een dergelijk amendement oon met betrekking tot koffie en cichorei, waarvan de vrijstelling aan dc scholkist niet meer dan 10.000 pond behoefde tc kosten, aan gezien de Britsche koffie, vergeleken bij het totale verbruik een veel geringer percen tage uitmookt dan bij thee cn cacao. Dc con servatief Burnley steunde dc amendementen en zeide, dot dc kanselier der schatkist door het stelsel der rijksvoorkcurtarieven tc ondermij nen dc basis van het rijk aanrandde. Snowdcn antwoordde, dot tijdens de discussie veel was gesproken over het algemeen beginsel der rijks voorkcurtarieven. Hij wenschte dit onderwerp thans in het algemeen niet oon tc roeren, om- dot dc rcgcering op wcnsch van het Huis had toegezegd een spcciolen dog voor een derge lijke discussie beschikbaar te stellen. Dc amen dementen werden met groote meerderheid ver worpen, waarop dc voorgestelde verlaging, zoo als die in dc bcgrooting was vastgesteld, werd aangenomen. Bij dc behandeling vnn de verlaging van het recht op suiker van 25/8 tot 11/8 per cwt. diende sir William Mitchell Thomson (conser vatief) een amendement in, waarbij de hand hoving der voorkcurstoricven voor Britschu suiker aan dc orde wordt gesteld. Hij wees er op, dot dit de eerste consequentie is van do aanbevelingen der economische rijksconferen- tr?, die in het Lagerhuis ter sprake komt. Deze conferentie oordeelde het n.l. nuttig, dat het recht op suiker zoo zou worden vastgesteld, dat Britsche suiker gedurende een periode van 10 jaar een voorkeur van 4/3 por cwt. zou ge nieten. Hij. wenschte echter thans geen langere stabilisatie voor tc stellen dun voor 1 jaar. Het voorkeurtarief van 4/3J4, dot de Britsche suiker tot dusver genoot, wordt door het nieu we tarief verlaagd tol 1/11M. Hij drong cr bij dc regecring op aan het verschil van 4/3# te handhaven in het belang van de suiker pro- ducecrendc kolonies zooals West-Indië cn St. Mauritius. Snowdcn wees in zijn antwoord op het feit, dot cr na de beraadslagingen der eco nomische rijksconfercntic ulgemccne verkiezin gen hebben plaats gevonden en dot door do uitsprnok van de kiezers dc toestand was ge wijzigd. Hij gaf toe, dat het voorkeurrecht, dat de laatste vijf joren had bestuan, aan de plan ters in Wesl-Indië ten goede was gekomen, maar voegde er aan toe, dat dit was geschied ten koste van dc verbruikers in Engeland zelf. In die 5 jaar was de gehecle productie van het rijk gestegen met niet minder don 100.000 ,m i ,rs door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 15 Zij deed geen poging meer, om haar tranen tegen te houden. Het geluid van haar snikken sneed Ralph door het hort. Hij had haar in zijn ormen willen nemen, maar een zuiverder instinct waarschuwde hem, haar thans niet aan te raken. „Nahnya, niet huilen, Nahnyal" smeekte hij. „Je hebt geen reden om verdrietig te zijn. Ik heb mezelf vergeten. Ik moet me schamen. Stil nu, Nahnya stil nu toch!" Langzamerhand bedaarde zij. Ze ging over eind zitten, en wreef met den rug van hoor hand langs haai oogen. „Zoo kinderachtig, zoo te huiler./' zeide zij. Er was een zachte, vriendelijke klank in haar stem, dien Ralph er vroeger nooit in gehoord hed. Het kostte hem moeite, haar niet even te streelen. „Waarom zou jij verdrietig zijn?" hield hij «tan. „Je hebt niets gedaan, wat niet goed was!" „Oh, ik geloof, dat alles wat ik wil doen, mis moet loopen," zeide zij mismoedig. „Ik geloof er een vloek op mij rusten, die mannen tot duivels maakt, als ze mij zien. Altijd cn overal maak ik, dat mannen slecht tegen mij zijn. Wat is er dan toch in me, dat hen slecht maakt? Ik niet weten." „Het is niet jouw schuld, dot jij mooi bent, en dat mannen den duivel in 't lijf hebben," bromde hij. „Be niet weten," herhaalde zij. Het stormachtige verdriet had een zachtheid bij haar achtergelaten, waarvan zij tc voren nooit blijk had gegeven. Ralph was bang, de betoovering te verbreken. Hij stamelde on samenhangende zelfverwijten. „Teen ik naar Fort Edward u komen be zoeken," ging Nahnya voort, „ik veel denken: bent u net als de ondere mannen? Ik goed op- Ietten. Ik gelooven, u anders en ben blij. Ik zoo u anders wil dan dc onderen. En gisteren wij hebben zoo'n pleizier. U mij oankijken recht en open. Ik zeker ben, het goed was, zoo. Maar vandaag," er kwamen weer tranen in haar stem „vandaag u is als alle nnderenl" „Nahnya. vergeel me, het spijt me zool" fluisterde hij. „Vannacht ik denken wat ik zai doen," ver volgde zij. „Wij niet samen kunnen voortgaan in dezelfde kano, als dc duivel los is. Ik zoo verdrietig. Ik zoo ver gekomen om dokter voor mijn moeder te halen. Ik denken het geeft niets. Toen ik huilen." „Nahnya, ik zweer je, dat ik je cr nooit meer aanleiding voor zal geven," zeide Ralph ernstig. „Tracht mij te gelooven. Dc zweer, dot ik je nooit anders dan met respect meer zal ann- rakenl" Zij liet hem hoer hand nemen. Hij drukte die oan de lippen, waarop zij haar snel terug trok. Ralph dacht, dat hij haar opnieuw ge kwetst had. Er was een stilte tusschen hen. Eindelijk zeide zij heel zacht: „Ralph denk je, dat ik slecht ben?" Ralph kroop bijna aan haar voeten. Zij luis terde naar zijn wanhopige verzekeringen, met de hand tegen de borst gedrukt, en deed geen poging ze te stuiten. Toen zij weer sprok, was haar stem zacht en vol gevoel als die van een nachtegaal. „Het wordt licht in hel oosten. Wc moeten naar onze tenten gaan." Dat was alles wat zij zeide. HOOFDSTUK V. De Rijsl-rivier, Den eersten dag van zijn reis was Ralph, ge trouw aan de sinds onheugelijke tijden door reizigers gevolgde gewoonte, begonnen met het aanleggen van een dagboek, welks inhoud hij met ruwe schetsen van het verloop der dag reizen illustreerde. Hij werkte het bij aan het kampvuur, gedurende de longc schemering, of terwijl zij rustten 's middags, wanneer de zonnegloed het felst was. Charley lette er nooit op, maar telkens wanneer hij het kleine zw"arte •boekje weer te voorschijn haalde, keek Nahnya er nieuwsgierig naar, cn een beetje achterdoch tig. Maar zij kon Ralph toch moeilijk verzoeken, het te laten. Op den middag, die volgde op Ralph's uit barsting en hun nachtelijke verzoening, kon zij haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Bij het oversteken van het grootste der meren waartoe de rivier zich verbreedde, was een he vige tegenwind opgestoken. Nadat zij er eenige uren tegen geworsteld hadden, waarbij zijzelf en de bagage doornat waren geworden, zonder dat zij nochtans veel verder waren gekomen, beval Nahnya aan tc leggen. Zij vlijden zich neer in het hooge gras op een punt waar de frissche bries hun koelte toewaaide en dat aan- geneam door de zon vedwormd werd. Charley was in slaap gevallen. Toen Ralph zijn dag boek voor den dag haalde, vroeg Nahnya: „Wat schrijven u in dat kleine boekje?" „Wat we eiken dag zien," zeide Ralph. Nahnya keek bedenkelijk. „U mij beloofd hebt, nooit te vertellen wot u ziet," herinnerde zij. „Dat zal ik ook nooit," haastte zich Ralph haar gerust te stellen. „Niemand buiten mijzelf zal het ooit lezen." „Maar een ander zou het kunnen vinden," zeide Nahnya. „Wat geven uw beloften dan?" „Het is in stenographic geschreven." zeide hij, het boekje openslaande. „Ik alleen kan het lezen." Dat stemde honr weer milde; „Het ziet er uit als Cree-schrift, dot dc zendelingen leeren," merkte zij op. „Lees er mij uit voor," liet zij er op volgen, zelf schrikkend van haar vrij- moeaigheid. Ralph wilde rtiets liever. Zakelijk en nuchter had hij de pen gevoerd. „Schat den afstand van Hocden-meer tot Bevermeer op 75 mijl," begon hij. „Waarschijnlijk hemelsbreed minder dan de helft, want dc rivier is bochtig als een kurketrekker. Noem het tweede meer Bever- meer, naar de heuvels in het westen; een mid- delgroote heuvel is dc kop, een heel groote is het lichaam, en een Innge, lage heuvel is de staart." „Dat is een goede naam," onderbrak Nahnffi. „Kon het Bever-meer niet dadelijk in zijn ge heel zien, maar het meer gevolgd in de lengte, dan weer een twintig mijl rivier tot het Broek- meer. Het heeft den vorm van een broek. Bij het oversteken schijnt een lange, smalle, voor uitstekende rots het bijna in tweeën te dcclen. De linkerpijp loopt dood, de rechter loopt door, Het water van al die meren is amberkleurig, maar zwart als onyx wanneer je er door kijkt. Breedc oevers nergens huizen die den in druk storen. Dc rivier is vol moeder-eenden met haar pas uitgebroed kroost. Grappige kleine donspopjes. De poppen aan het dansen wanneer wij eraan komen. Ma-eend gebruikt al haar eendenveretand om ons uit de buurt van haar klein grut te houden, cn de babies duiken net zoolang, tot ze te moe zijn om nog' langer met hun staart tc kwispelen." Nahnya lachte. „Kan niet zeggen welke richting wij op dc rivier volgen, maar alle meren strekken zich uit in dc richting zuid-noord, zoodat ik denk, dat we noordwaarts gaon. Charley heeft met een stuk tin als aas, een kolossale zalmforel gevangen. Zij noemen hem sa pi. De beste visch die ik ooit proefde. Het vierde meer noem ik het Zwaord-mccr; het is lang cn smal en recht, met een gebogen top, als een handvat. Lungs de oevers overal heuvels blauwglanzend. Wij kampeeren op het punt waar dc bocht be gint, cn ik kan niet zien wat voorbij de krom ming ligt." „Dit Mc. Ilwraith-mcer, zeide Nahnya Ralph noteerde „Is dat alles?" vroeg zij. „Dat is alles." „Niets over mij?" vroeg zij glimlachend op verbaasden toon. Ralph vermeed haar uan te zien, en schudde zwijgend het hooid. Het was de waarheid. Hij kon zijn hart niet uitstorten, waar het zijn ge voelens ten opzichte van Nahnya betrof, zelfs oon dit bescheiden boekje durfde hij ze niet toevertrouwen. „Waarom u dit schrijven?" vroeg Nahnya. „Och, als je zoo'n groote reis maakt, wil je er graag een overzicht van hebben om nog eens over te lezen, wanneer je oud bent geloof' ik." „Wanneer u oud, u zult wel hierom lachen, denk ik," zeide Nahnya, in dc verte starend. „Geloof je?" vroeg Ralph. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1