ABOÜHEMEHISPRIJS r5 m"nf„cn v;or Amcrs' PRÜS DER ADVERTERTIEÜ „DE EEMLAMDEK" EERSTE BLAD. BUITENLAND. KIPPENHOUDERS P. HIEROP, Lanocstraai 30. 22e No 263 loort 2.10, idem iranco per post f 3.per weck (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers Y 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 9 Wiel 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. van 1 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids advc tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bcDalinccn voor het adverlccien ticne circulaire, bevaltcnde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De brief van Macdonald aan Poincaré over het bezoek der Belgische ministers. Uit Londen wordt d.d. gisteren draadloos gemeld Naar men verneemt, wordt in Macdonold's brief gewezen op het officieus en ongedwongen karakter van de besprekingen en het vertrou wen uitgesproken, dat zij zullen helpen om do atmosfeer te zuiveren, doordat zij bijdragen tot een juist begrip von elkanders inzicht. Door dat zij een paar dagen tevoren Poincaré hadden bezocht, waren de Belgische ministers in staat aan Macdonald zeer nuttige indrukken te ver schaffen over hun besprekingen met hem cn men gelooft, dat Macdonald zijn waardeering heeft te kennen gegeven over het feit, dat hij zoo volledig is ingelicht over de belangen van de betrokken partijen. Algemeen gelooft men, dot do bezoeken van de Belgische staatslieden te Parijs en Londen cn de buitengewoon vriendschappelijke cn on gedwongen wijze, waarop de besprekingen tus- schen de bondgenooten zijn gevoerd, het her-* stelvraagstuk, voor zoover de geallieerden be treft, op een buitengewoon gunstigen en veel- belovcnden grondslag hebben geplaatst. Gissin gen over de toekomst houden zich thans voor namelijk bezig met Duitschland en, ofschoon de politieke toestand daar vaag blijft, blijven do waarnemers te Londen vol hoop, dot de be trokken Duitsche partijen ten volle de tragi sche verantwoordelijkheid zullen begrijpen, die zou ontstaan bij het niet gebruik maken van de kans, welke door de deskundigen aan hen en aan Europa wordt geboden, om te geraken uit den politieken en economischen chaos dei- laatste jaren. Hymans' onderhoud niet den Franschcn gezant te Brussel. P a r ij s, 8 M e i. (B. T. A.) Hymons gaf den Franschen gezant te Bryssel een uiteenzetting van de lusschen Engeland en België gevoerde besprekingen, die in weerwil van hoar algemeen karaklei. een gunstige verwachting wekken, wat betreft de aanstaande besprekingen tus- schen de geallieerden. De Franschc regeering ontving nog geen verslag van den Britschcn linancicelen deskundige betreffende de toepas sing van het rapport der deskundigen. Een verklaring ven een Arrte- rikaanschcn oud-minister. De Temps verneemt uit Baltimore, dat New ton Bakker, de oud-minister van oorlog, heeft verklaard, dot het ontwcrp-Dawcs betcekcnt overlaten aan Duitschland van een voldoende aandeel in den internationalen handel om het in staat te stellen de noodigc bedragen te verdie nen voor dc kwijting van zijn schulden aan de beschaafde wéreld. Duitschland zal oide op zijn zaken moeten stellen en zijn schuldbekentenis sen moeten honorceren door middel van win sten, gemaakt door zijn handel en idustrie, DE MILITAIRE CONTRóLE DER GEALLI EERDEN. P a rij s, 8 Mei. (Havns.) De Temps meldt, dat de a.s. nota, die dc gezantenToad aan Duitschland zal renden, de bepalingen van 5 Maart zal handhaven. Zij zou dus eischen, dot de geallieerde commissie voor de militaire controle een reeks van onderzoekingen zal in stellen. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Ber 1 ijn8 Mei. (W. B.) Naar de bladen melden, is noch van Duitsche, noch van Rus sische zijde het voorstel gedaan een scheidsge recht in te stellen tot bijlegging van het inci dent, dat in het gebouw der Russische handels delegatie heeft plaats gevonden. Wel heeft man het denkbeeld geopperd door een speciale com missie de tegenstrijdigheden in de Duitsche en de Russische lezing op te helderen en de werke lijke toedracht der feiten te doen vaststellen. VON SEISSER VERZOCHT AF TE TREDEN. Be r I ij n, 8 Me i. (W. B.) De Bciersche re- gecring heeft den chef der Beiersche politie Von Seisser uitgenoodigd zijn functie neer te leggen, daar dit ambt moet worden bekleed door een persoon, die niet zelf een voorwerp van poli- rieken strijd uitmaakt. BETALINGSMOEILIJKHEDEN. Hamburg, 8 Mei. (W. B.) De Hamburger Privatbank Aktiengesellschaft heeft aangevraagd onder gerechtelijk toezicht te worden gesteld. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. Essen, 8 Mei. (W. B.) In den toestond van dc groote niijnwerkersbcweging in het Roerge bied is vandaag geen verandering' van beteekenis ingetreden. Ook thans staat het werk op onge veer 90 pet. van de mijnen stop. Van wei-inge lichte zijde wordt het' verlies voor de mijnin dustrie op 8 a 9 millioen goudmark per dag geschat. Essen, 8 Mei. (W. B.) De opperpresident van Westfalen heeft aan de staats- en rijksre- geeringen verzocht dc bemiddeling inzake het conflict tusschen werknemers en werkgevers in de Roermijnen op zich to nemen. Essen, 8 Mei. (W. B.) Van het totale aan tal ochtendploegen in dc geheclc mijnindustrie in het Roergebied is slechts 7.65 pet. op het werk verschenen. Van deze heeft 31.71 pet. vóór den lijd het werk verlaten. Op verschil lende mijnen hebben tal van mijnwerkers zich beheid verklaard het werk te hervatten, bij de mijnen van Thyssen alleen reeds meer dan 1000 man. P a r ij s, 8 M ei. (Havas.) De uitsluiting in de Roermijr.en schaadt de belangen van de P/an- sche industrie niet. Deze beschikt over groote cokes-vocrraden. De uitbreiding van de leve ringen ingevolge de Micum^ovei eenkomsten heeft den Franschcn fabrieken mogelijk ge maakt groote voorraden te maken. Aan de Franschc grenzen cn elders liggen 60 duizend ton ter beschikking. Dc mijnen onder Franschc (regie werken op normale wijze cn leveren da gelijks 6000 ton. Ten slotte blijven ook vroeger in beslag genomen voorraden, die nog niet zijn weggevoerd, zoo noodig beschikbaar. Bcuthen, 8 Mei. (W. B.) Met betrekking tot dc staking in de Opper-Silezische mijnen is geen verandering van beteekenis ingetreden. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Mei aan de Tel. gemeld De strijd in, het Roergebied is vandaag nog verscherpt, daar heden nog eenigc ploegen, die na zeven uur werken "naar boven waren gegaan, zonder eenigen opzeggingstermijn zijn ontsla gen. Dientengevolge is het aantal mijnen waar gewerkt wordt, nog 'verminderd. Ook de Micum (intergeallieerde ingenieursmissie) wordt door de actie getroffen. Zij heeft nl. een aantal co kesovens in regie van mijnen, waarvan het be drijf door de eigenaars beheerd wordt, zoodat tengevolge van de staking in dc mijnen nu ook dc cokesovens 'stilstaan, bij gebrek aan kolen. Aan een deputatie van mijnwerkers, die zich buiten de organisatie om tot de Micum wend de, is medegedeeld, dat de Micum voorloo- pig een afwachtende houding aanneemt. Dc gevolgen van de staking beginnen zich thans reeds te doen gevoelen. Op de hoog ovens van de ijzergieterij „Union" is het bedrijf ten gevolge van cokes- en gasgebrek ingekrom pen. Naar uit Essen wordt gemeld, was ook heden het mijnbedrijf in het Roergebied voor onge veer 90 stilgelegd. De uitsluiting der arbeiders, die aan de ver korting van den arbeidstijd vasthouden, wordt streng doorgezet. Officieele onderhandelingen tusschen de partijen hebben nog niet plaats gehad. Wel heeft de Christelijke vakcentrale aan do rijksregeering verzocht zoo spoedig mo gelijk in het conflict te bemiddelen. Naar ver luidt, heeft ook de Oberprasidcnt von Westfo-r len de staats- en rijksregeering verzocht, in het geschil tusschen de werknemers en de werkge vers in den mijnbouw in het Roergebied be middelend op tc treden. Dc minister von ar beid heeft in zooverre aan dit verzoek voldaan, dat hij tegen hedenmiddag de besturen der betrokken arbeidersorganisaties uitnoodigdc tot een conferentie, teneinde hen op dc hoogte tc stellen van den toestand. Aan deze uitnoodiging is gevolg gegeven door dc Hirsch-Dunkersche en de Christelijke organisaties. Met dc werk gevers is van de zijde van dc regeering nog geen contract gezocht. Overigens lijkt dc kans po bijlegging voor het oogenblik niet groot beide partijen staan sterk op haar stuk. Aanvankelijk was hot een looncfnflict. In het begin van dit jaar hebben loonsverlagingen tot 50 plaats gehad. Dit conflict is echter thans op den achtergrond ge raakt door het geschil over den arbeidstijd. De arbeiders weigeren te werken, zoouls tot nu toe, van 8 tot 8 lA uur onder den grond en 10 uur boven den grond cn de mijneigenaars ver zekeren, dat dit noodzakelijk is, daar zij anders niet in staat zijn de lasten van dc Micum-dvcr- eenkomst tc dragen. Het ongeluk is, dat inder daad dc mijneigenaars getracht hebben een groot deel der Micumlasten op de arbeiders af te wentelen, waardoor de stemming onder de arbeiders in hooge mate geprikkeld is; daar bij komt de uiterst-linksche propuganda, die van deze omstandigheid gaarne en'overvloedig gebruik maakt Bij de rijksdog verkiezingen is ten duidelijk ste gebleken, hoezeer die stemming dooi werkt cn men komt nu langzaam voor het feit te I staan, dat dc arbeiders zich niet meer tevreden zullen stellen met enkele concessie inzake loo- j nen en arbeidstijd. In hun streven om de lasten op *de arbeiders te schuiven, hebben de indus- Irieelcn den communistischen agitatoren de I voor GAAS on ander IJZERWERK is maar één adres ontstaan doo.- den eisch tot loonsverhooging van dc vakbonden. Hef scheidsgerecht heeft een motie aangenomen, waarin het zegt. dat het, naar aanleiding von den niet-overzienboren toe stond in de metaal-industrie, een beslissing in zake de eischen der vakbonden tot 15 dezer ver daagt. Beide partijen verklaarden ten opzichte von toekomstige onderhandelingen zich geheel hun vrijheid voor te behouden. HET VERMOGEN VAN HET PRUISISCHE KONINKLIJKE HUIS. B er I ij n, 8 M e i. (W. B.) Bij de behandeling van het proces von den gewezen prins F.ederik Leopold van Pruisen is vandaag voor dc gierde stTafkomer van dc echtbank tc Berlijn de vraag von de rechtmatigheid van het in beslag nemen van het verrnogen vnrj het Pruisische konink lijke huis ter sprake gekomen. Lüdcrmann, de vroegere Pruisische minister van financiën, had op grond van dc verordening tot in bcs'ag ne men van 30 November 19T8 ook het vermogen dot dc prins bij zijn bank tc Berlijn had staan, in beslag genomen en aan de bank iedere uit betaling aan den p. ins verboden. Deze deed de bank een proces -aan wegens het afgeven van zijn vermogen cn liet beloogcn, dat de verorde ning tot in beslag nemen in strijd was met dc grondwet, daar zij dc door deze gewaarborgde vrijheid von eigendom schend. De rechtbank sloot zich bij dit standpunt aan en stelde de on rechtmatigheid van de verordening vast cn ei- kende dc aanspraken van den prins. DE INSTORTING BIJ MOSSE. haar aandacht tot de bestaande belnsti.ig en het zol waarschijnlijk enkele maanden duren, alvorens zij aan het meer aanleiding tot mee- ningsverschil gevende onderwerp van dc Uapi- ta al heffing hoor aandacht schenkt DE MARINEGEBROOTING IN HET LAGERHUIS. Londen, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). Bij het debat over de marinebegrooting is in het Lagerhuis de vraag ter sproke gekomen of alle marinewerven moeten blijven voortbestaan. De liberale zee-officier Kenworthy zcide, dat alle bestaande werven niet noodig waren en hij drong er bij de regcering op aan na tc gaan, hoe het aantal kon worden verminderd en of niet sommige ervan geschikt waren te maken voor het bouwen van koopvaardijschepen. Hij wees er op, dat cr dit jaar voor de werven een half millioen pond meer werd aangevraagd dan het vorige jaar. De conservatief Burney; eveneens zee-officier, zr-ide, dat tengevolge"van dc ontwikkeling van de luchtvaart de controle over de smalle zee straten meer cn meer in handen van het luchw wapen overging, wat nog een extra-reden was voor een verandering der politiek ten opzichte van het wervcnstelsel. Hij drong er bij de admi raliteit op aan dc mogelijkheid te overwegen om de haven van Londen uit te breiden met Chatham. Do vroegere lord der admiraliteit, Amcry, hoopte dat het vlootbestuur de werven zooveel mogelijk in het tegenwordig aantal zal laten voortbestaan cn hij betwijfelde, of het jn dezen tijd raadzaam was af te zien van een der drie historische wervenChatham, Portsmouth cn Plymouth. De parlementaire secretaris der ad miraliteit, Amnion, zeide, dat de wijziging en ontwikkeling der aanvalswapens van strategisch standpunt een zeer belangrijken invloed zouden kunnen hebben op het vraagstuk der werven. In elk geval zegde hij overweging toe von de gemaakte opmerkingen, maar thans kon hij al leen verklaren, dat de admiraliteit een aanbod tot aankoop von de marinewerf tc Sheerness in overweging zal nemen. In Januari 1923 werd het gebouw van dc be kende Berlijnschc uitgeversfirma Rudolf Moss? met twee verdiepingen verhoogd. Toen het work bijna kiaar was, stortte het gebouw in. Een gr ooi aantal arbeiders van de bcuwonderne- rr.ing en leden van het personeel der firma Mosse werden onder het puin bedolven 13 personen werden gedood en een groot cdtital zwaar gevrond. De firma Mosse stelde de bouw onderneming aansprakelijk vcor het ongeval Gisteren is het proces begonnen. Niet niindc>' dnn 9 personen, architecten cn bouwonaernc rners hebben zich voor dc rechtbank te verant woorden. Hei proces zal drie dagen duren. ENGE' AND. DE MCKENNA-REtHTEN. CHURCHILL OVER SAMENWERKING TUS SCHEN CONSERVATIEVEN EN LIBERALEN. Winston Churchill heeft Woensdagavond in een rede voor de conservatieven ie Liverpool aangedrongen op samenwerking tusschen cc conservatieven en de liberalen cn dc vorming van een. sterke conservatieve partij met ecu liberalen vleugel bep'eit. Winston Churchill, die els liberaal enndidaat bij de verkiezing te Leyccster en als onafhankelijk canciidoat te Westminster bij dc onlangs gehouden tusschen- tijdsche verkiezing verslagen werd, is tijdens zijn beZoek door den voorzitter van de conser vatieve partij te Royton uitgenoodigd bij dc a.s. verkiezing als conservatief condidaat voor Eon proces begonnen district uit te komen. zeilen \ol geblazen, met het resultaat, dot ook dc meer gematigde organisaties thans mee moeten varen, willen zij niet de kans loopen Ie stranden. Het spreekt vanzelf, dot deze strijd aan beide partijen zeer veel geld kost. Aan do. zijde der industrie wordt het verlies geschat op 8 a 9 millioen goudirork per dog. Er komt den nog bij het dringend geldgebrek, dot het den on dernemers uiterst moeilijk mankt den strijd vol le houden. Anderzijds zijn ook de kassen der werknemersorganisaties sedert den infotrastrijd in dc hoogste mate noodlijdend. En ook de groote vakcentrales zijn niet in staat een uit gebreid conflict te financieren. Het is dus voor beide partijen van belang, dat de duur van het conflict zooveel mogelijk wordt bekort. De Pruisische minister van handel heeft in een loonsverhooging van 15 voor de mijn werkers in de staatsmijnen toegestemd. De mi nister houdt evenwel vast aan den acnturigen urbeidsdag onder den grond, zich beroepende op de lasten van de Micum-overeenkomst. Daar de arbeiders hun standpunt handhaven, zijn de poorten van dc staatsmijnen gesloten. De arbeiders, die den achturigen arbeidsdag hebben afgewezen, zijn ontslagen. Een later bericht meldt Het Berliner Tcgeblatt verneemt van goedin- gelichte zijde uit Dusseldorp, dat generaal De- goutte gisteren naar Brussel is geweest om met de Belgische regeering maatregelen te be spreken, die genomen moeten worden in ver band met den toestand in het Roergebied. De Fransch-Belgischc bezettingsautoriteiten hebben cr het grootste belang bij, dat de loc- pende reparatie-leveringen verzekerd zijn cr. zij zullen met het oog daarop zoo noodig nieuwe mijnen in eigen regei nemen. Voorts wordt overwogen de algemene uit sluiting zoowel als de algemeene staking te verbieden. Het werk zou moeten worden voort gezet krachtens de tot nu toe geldende rege ling inzake loonen en werktijd, d. w. z. dat dan de 7-urige arbeidsdag onder den grond zou worden gehandhaafd- HET CONFLICT IN DE DUITSCHE METAAL INDUSTRIE. Essen, 8 Mei. (W. B.) Vandaag heeft het scheidsgerecht inzgke het loon-geschii in de metaal-industrie van de noordwestelijke groep vergaderd om uitspraak te doen in het conflict, De regeering beschouwt dc motie van Baldwin als een votum van wantrouwen. Londen, 8 Mei. (R.). De bespreking van de motie-Balduin nopens de McKenna-rechten vindt plaats op 13 Mei. Ei is groctc belang stelling in die bespreking gewekt, aco.dot Cly- nes vanavond mededeelde, dat de regcering tiic motie als een motie van wantrouwen be schouwt. Hoewel de voorgestelde afschaffing v-in die rechten in beginsel wordt gesteund dooi de liberale en de Labour-partii, zijn er groepen in beide partijen, die induslrioele kiesdistricten vertegenwoordigen, welken een tijdelijke voort zetting- van die .rechten wonschen om het be lang, dat zij hebben voor dc werkgelegenheid. Het besluit echter van de regeering om die moïic als een motie van wantrouwen te beschou wen, zal waarschijnlijk tengevolge hebben, dat olie Labour-lcden tegen de motie zullen stem men. Er is in den laatsten tijd eenigc wrijving geweest tusschen de liberalen en de regeering, maar men verwacht, dat bijna alle liberalen cck tegen de motie zullen stemmen. Dientengevolge is de mogelijkheid, dat dc regeering cp die mo tie verslagen wordt, zeer onwaarschijnlijk. Dc liberale Daily News verneemt, dat de regeering van Baldwins motie niets heeft te weazen. In verbond met geruchten, dat een aantal arbcidersafgevaardigden de motie van Baldwin zouden steunen, zegt de Daily News, dat de kanselier van de schatkist de kritiek ion dezo leden zijner partij reeds afdoende in dc portijvergadcring heeft beantwoord. Snowden schijnt de twijfelaars te hebben overtuigd zoo wel van dc juistheid der rcgceringspolitiek o!s van het belang, dat cr eenstemmigheid bij de arbeiders bestaat over de verschillende onder deden van een begrooting, die zoo algemeen bij het Britsche volk in den geest is gevallen. Hier door schijnt hij de kritiek zoo tevreden te heb ben gesteld, dat er van haar kant Dinsdag niets te vreezen is. DE BRITSCHE FINANCIËN. Uit Londen d.d. 8 Mei De commissie, die öz nationale schuid en de druk der belasting op de nijverheid onderzoekt, heeft thans driemaal vergaderd en 'heeft o.a. Sir Felix Schuster en lord Clinton hierover ge hoord. De Times zegt, dat thans reeds vast staat, dat 'het onderzoek z^pr in bizonderheden zal afdalen en ds commissie verwacht dan ook niet, dat zij binnen twaalf maanden haar ar beid kan voltooien. Voor het oogenblik bepaal, de commissie DE VERHOUDING TUSSCHEN LI3ERALEN EN LABOUR. De liberale leider Asquith heeft gisteravond in een rede te Chelmsford dc houding van zijn partij tegenover de nrbeidersregeering nogmaals uiteengezet. Hij verkloarde, dut de arbeiderspar tij hoor positie als regeering direct dankt aan dc, actie van de liberale partij en hij zag nog geen reden om berouw te hebbeiv over den ruud, dien hij bij die gelegenheid had gegeven. De liberalen, voegde hij cr aan toe, achten het hun plicht om de arbeidersregeering te steunen, zoolong- zij haar politiek voortzet op liberalen cn democratischen grondslag. Het zou dwaas heid zijn de moeilijkheden te miskennen, die aaa zulk een toestand verbonden zijn. Indien de regeering van die gedragslijn zou afwijken, zou den de liberalen zich volkomen vrij echten om hun eigen politiek op eigen wijze te voeren. DE KWESTIE DER RUSSISCHE EIGEN DOMMEN IN ENGELAND. Londen, 8 Mei. (R.) Birtner, de eerste secretaris van het Russische gezantschap, heeft medegedeeld, dat alle bezittingen van do keizer lijke Russische regecring en andere vroegere Russische regeeringen nu wettelijk eigendom van de sovjet-regeering zijn geworden. Er zullen in de allernaaste toekomst stappen worden gedaan om teruggave van deze bezittingen te vragen aan diegenen, die zc thans in onwettig bezit hebben. Dit slaat in het bijzonder op het ge bouw van het vorige Russische gezantschap to Londenf HET INCIDENT MET HET AMERIKAANSCHE CONSULAAT TE NEWCASTLE. L o n d e n, -8 Mei. (R.) De nieuwe Ameri- kaop.sche consul te Newcastle heeft vandoag medegedeeld, dat hij hoopte binnen twee we ken het consulaat tc heropenen, dot gesloten was sinds Augustus 1922 wegens de beweerde actie van de consulaire ambtenaren ten be hoeve van Amerikaansche scheepvaartmaat schappijen. DE TENTOONSTELLING TE WEMBLE7. Een rede van Macdonald. Londen, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Ramsay Macdonald heeft heden een officieel bezoek gebracht aan dc tentoonstelling te Wembley, waarbij hij werd vergezeld door Thomas, den minister van koloniën. Macdonald heeft deze gelegenheid te baat genomen om het clublokaal te openen, dat bestemd is voor de pers. Een groot aanlol Britsche en buiten- landsche journalisten was aanwezig om hem le ontvangen. Macdonald verkloarde zich zeer ver heugd zijn medcdagbladschrijvers te zien. Hij zeide, dat binnen dc muren der tentoonstelling iets was gebouwd, dot in zekeren zin het Brit sche rijk in miniatuur weergaf. Binnen zeer beperkte grenzen was hier de geheele werk zaamheid en bedrijvigheid van het gemcene- best en zijn bestuurslcunst tentoongesteld. De premier sprak verder over het feit, dat, toen du koning de tentoonstelling opende door toe passing van een dier buitengewone ontdekkin gen, die ons tijdperk vermoedelijk als „een der wonderen zullen doen voortleven", ook dc zwakste uiting van den monarch door de ether was opgevangen en zoo de ooren van millioe- ncn luisteraars had bereikt. Hijzelf als hoofd der regeering hoopte één ding te kunnen bijdragen ter gelegenheid van deze tentoonstelling, n.l. dat binnen een maand of twee een bruikbare draadloozo dienst voor het ryk in werking zal zijn. Dit was dc eerste groote stap, die zal worden gedaan om de verbinding van de verschillende deelcn van het gemecnebest tot stond to brengen. Op een onder onderwerp overgaand, zcidc de premier, dot een der toonbeelden von de grootheid von het rijk de vlootrevue zal zijn, die eerlang te Portsmouth zal worden gehou den. Men heeft de marine den „zwijgenden diensttok" genoemd cn juist in dit zwijgen ligt een bewijs van do kracht der vloot. Het Brit sche rijk bezit echter een nog veel grooter bron van kracht, n.l. de geschiktheid von het En- gclschc volk voor een vrijheidlievend bestuur cn de intellectueels cn morcclc krochten der natie, het idealisme cn de eenvoud van eind doel, waarmede het Britsche volk het loven van het rijk wc<jt te sieren cn waardoor de bnhd tusschen'de verschillende deelcn des rijks alleen linar hechtheid krijgt. De snelheid von opvatting, het wakend verstand, de afkeer von omwenteling en het streven naar evolutie, dot is de geest, die het aan het Britsche rijk mogo- iijl; maakt krachtig te leven. NOORWEGEN. f STAKINGSRELLETJES TE CHRISTIANIA. Berlijn, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Christionio worden ernstige botsingen tusschen slakende spoorwegbeambten, in hoofdzook communisten, cn politic gemelddc stakers zouden hebben betoogd voor het koninklijk pa leis en ruiten daarvan hebban ingeworpen. SPANJE. UIT DE SPAANSCHE POLITIEK Volgens den Duitschen drondloozcn dienst hebben graaf Romonones, de leider der libera len, on Alvarez, hoofd der reformisten, zich schriftelijk tot Primo dc Rivera gewend met het verzoek hun politieke werkzaamheden tc mogen hervatten. Zij verplichten zich evenwel niet, dat zij het directorium niet meer zullen aanvallen, maar zij zullen zich wel onthouden von elke opruiende propaganda tegen dc regeering. Deze heeft intusschen aon dc kranten verboden mel ding te maken van dezen brief der beide leiders. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. B c r I ij n, 8 M c i. (N. T. A. Draadloos.) Naar uit Madrid wordt gemeld, zijn Woensdag 12 vliegtuigen van Seville naar Mebllo vertrokken. Tc Madrid is volgens dc Tel. bericht ontvon- gen van ccn nieuwen hevigen strijd aan het Melilio-front» Zeven bataljons Sponnsche troe pen, waarvan drie tot het vreemdelingenlegioen behooren, nemen cr oon deel. Tot dusver zijn 2 officieren, beiden tot het vreemdelingenlegioen bchoorend, gedood cn 7 gewond. Verder wer den 3 soldaten gedood en 20 gewond. De Span- jnaiden troffen de Mooren oon in een sterke positie over een uitgebreide linie. Officieel wordt medegedeeld, dat het vlieg en» ps gisteren een krachtig bombardement zou ondernemen en dut de krijgsverrichtingen wor den voortgezet, zoolang dit noodig wordtge acht DE AANSLAG OP DEN ANDALUSISCHEN EXPRESTREIN. Madrid, 8 Mei (B. T. A.) In dc zaak van den aanslag op den Andalusischen exprestrein heeft de krijgsraad drie beschuldigden te.- dood en^cen tot vijf jaar opsluiting veroordeeld en dc drie vrouwen, die werden beschuldigd, vrij gesproken. ITALIË. MONSEIGNEUR CIEPLAK. Cieplak is gisteren, naar het B. T. A. uit Rome seint, aldaar aangekomen. Hij zou 's avonds door dep. paus worden ontvangen. TSJECHO-SLOWAKJJE. DE GRENSKWESTIE TUSSCHEN POLEN EN TSJECHO-SLOWAKIJE. Praag, 8 Mei. (T. S. P. B.) Dc commissie voor de oplossing der kwestie van de grenzen tusschen Polen en Tsjccho-SIowakije heeft 6 Mei haar werkzpomheden beëindigd. Het ont werp bevat bepalingen betreffende het over schrijden der grenzen von de zijde der bewo-« ners, het vrije vervoer met het oog op de eco nomische betrekkingen en het vrije toeristen verkeer. Het verslag is aan den gezantenread gezonden. OOSTENRIJK. EEN DREIGENDE STAKING VAN STAATSPERSONEEL. Volgens dc Neue Freic Presse zal het Oosten- rijksche staatspersoneel tegen 2 Juni overal het werk neerleggen, als vóór I Juni de looneischen niet zijn ingewilligd. Deze staking zol niel alleen alle slaatsministcries cn -bureaux omvatten, maaT ook de posterijen, de spoorwegen, enz, ZUID-SLA VE. DE KABINETSCRISIS. Belgrado, 8 Mei. (W. B.) Omdat de ko ning geweigerd had hen te ontvangen, zijn d« Kroaten uit Belgrado vertrokken. Een proclamatie, waarin de regeering ervan beschuldigd wordt, dot zij aanstuurt op een ge wapend conflict met Bulgarije, is door de politie in beslag genomen. Positsj was belast met de vorming van een zakenkabinet, maar heeft deze opdracht niet aanvaard met het oog op zijn eisch tot ont binding van de Skoeptsjino. RUSLAND. INTERNATIONAAL COMMUNISTISCH CONGRES. Moskou, 8 Mei. (B. T. A.) Het vijfde in ternationale communistische congres is tot 15 Juli verdaagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1