WATERGLAS PRIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een EERSTE BLAD. voor heft inmaken van eieren, per lifter 40 cent Wollen Vesten 7.50. 4.90 Willem Groenhuizen BINNENLAND. 22e Jaargang No 264 ABONNEMEMIS f" ma;n'cn rr Aracrv loort 2 10, idem üanco per posl f 3.per week (met cratis vei zekering tegen ongelukken) 0.175. alzondcrlijkc nummers 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD „UE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Zaterdag 10 Mei 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-adveitcntiHn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcet voordccligc bepalingen voor het adverlccicn bene circulaire; bevattende de vootwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. De Britschc premier noodigt Poincaré tegen 20 Mei te zijnent. Draadloos wordt d.d. 9 Mei uit Londen ge meld: Olschoon het onwaarschijnlijk is, dat in de naaste toekomst een volledige geallieerde con ferentie zal worden gehouden, is het nochtans waarschijnlijk, dat binnenkort een samenkomst zal plaats hebben tusschen Macdonald en Poin caré. Zondag hebben de verkiezingen in Frank rijk plaats en gehoopt wordt, dat de Fransche premier daarna in staat zal zijn naar Londen te komen, zoo mogelijk nog in den loop der vol gende week. Pa r ij s, 9 Mei. (Havas). Havas verneemt, dat de Engelsche gezant uit naam van Macdo nald Poir.caró heeft uitgenoodigd hem 20 Mei op Chequers te ontmoeten. Het onderhoud zal van officieuzcn cn particulieren aard zijn. Waar schijnlijk zal geen enkele medewerker van dc beide ministers erbij aanwezig zijn. P a r ij s, 9 Me i. (Huvas). Het onderhoud van Macdonald en Poincaré zal bij gemeenschappe lijk overleg '20 Mei op Chequers plaats vinden, aangezien de parlementaire werkzaamheden Macdonald niet toestaan Londen te verlaten. De Duitschc soc.-dem. stellen een volksstemming voor. Uit Berlijn wordt d.d. 9 Mei aan de N. R. C. gemeld: Het bestuur van dc Duitschc sociaal-demo cratische partij, dat heden, te Berlijn vergaderd heeft, heeft met algemeene stemmen besloten te eischcn, dot cr een referendum zou worden georganiseerd, ten einde het Duitschc volk in staat te stellen zich voor of tegen de voorstel len der deskundigen uit te spreken. Een derge lijke uitspraak is, volgons^ de sociaal-democra tie, van gTcot belang, aangezien uit den verkie zingsstrijd, waaraan 23 partijen hebben deelge nomen, niet duidelijk is gebleken, hoe het volk over deze kwestie denkt. Het besluit van het sociaal-democratische partijbestuur heeft natuurlijk betcekenis voor de binncnlandsche politiek. De sociaal-democraten begrijpen, dat ontelbare kiezers uit verbittering voor de Duitsch-nalionalen, de volkschcn en dc communisten hebben gestemd. Dc sociaal-de mocratische partij wil echter thans door dit referendum het volk in staat stellen zijn mec- ning over dit belangrijkste aller politieke vraag stukken te zeggen. Uit het resultaat van het re ferendum zou duidelijk blijken, hoe de bevol king denkt over het uitvoeren van het vredes verdrag. De sociaal-democratie is cr voorts vast van overtuigd, dot de groote meerderheid van de kiezers zich voor het rapport der deskundi gen zal uitspreken, aangezien dit rapport her stel cn vrede beoogt. In dit geval zou de be volking dus haar goedkeuring hechten aan een politiek, die voor dc verkiezingen door de uiter ste rechterzijde en uiterste linkerzijde bestreden is. HET DU1TSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Weigert Rusland arbitrage? Pa r ijs, 9 Mei. (B. T. A.) Uit Moskou wordt aan het Journal des Débats gemeld, dat do sovjct-regcering weigert het Duitsch-Russischc conflict aan scheidsrechterlijke uitspraak te on derwerpen. HET IIANNOVERAANSCHE SEPARATISME. Hannover, 9 Mei. (W. B.) De Duitsch- notionalen en sociaal-democraten hebben procla maties uitgevaardigd, waarin zij de bevolking aansporen bij de stemming op Io Mei over dc- alscheidingsbcweging tegen te stemmen of zich van stemming te onthouden. HET DUITSCHP; INDEX-CIJFER. Berlijn, 9 Mei. (W. B.) Het index-cijfer voor de kosten \an het levensonderhoud be draagt voor 1 Mei het 1.15 biilioenvoudige van dat van voor den oorlog. Verge.eken bij dc vorige week is het 0.9 procent gestegen. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. Essen, 9 Mei. (W. B.) De werkwillige mijn-arbeiders verschenen vanmorgen onder stortregens voor de ingangen tot de mijnen. Zij werden echter niet toegelaten. In het Roerge bied zijn gisteravond driehonderd mijnwer kers-vergaderingen gehouden, die een rustig verloop hadden en het önmeedoogende optre den van de mijn-eigenaars op scherpe wijze veroordeelden. De mijnwerkers wijzen het com munistische wachtwoord algemeene staking nf en verklaren zich bereid den arbeid te hervat ten. Zij weigeren echter de losten der vergoe ding alleen te dragen cn langer don zeven uur per dag te werken. Zij verlangen, dat dc rcgec- ting ingrijpt, Dortmund, 9 Mei. (W. B.) Wegens ge ringd' kolenvoorraden zijn dc ijzer- en staalfa brieken van Hösch en de Dortmunder Union reeds begonnen het bedrijf in te krimpen. Essen, 9 Mei. (W. B.) Vier mijnwerkers- bonden .bestrijden in een manifest dc opvatting, dat het conflict in het mijngebied van dc Roer aan politieke oorzaken toegeschreven moet worden en dat de mijnwerkers onder den in vloed van de communisten staan. Slechts an derhalf procent van de mijnwerkers hebben aan het wachtwoord der communisten, algemeene staking, gehoor gegeven. De geschillen liggen uitsluitend op het gebied van economie cn vak- vereeniging. Be r 1 ij n, 9 Mc i. (W. B.) Op de Gutc Hoff- nungshüttc is een proclamatie aangeplakt, dat wegens gebrek aan hoogovcnorders het werk moet worden stopgezet, waardoor slechts voor een klein deel van het personeel werkgelegen heid is. De toestand in het stakingsgebied aan de Roer blijft nog onvcrandei'd, doch dc pogingen om een einde te maken aan het geschil worden met kracht voortgezet. Driehonderd groote ver gaderingen hebben geweigerd gevolg te geven aan den wensch der communisten tot het pro- clamcercn van een algemeene stoking. Eenige oude mijnwerkersbonden publicecrcn een ver klaring, waarin nadrukkelijk wordt ontkend, dat de tegenwoordige actie een politieken onder grond zou hebben. Mannheim, 9 Mei. (W. B.) In de Badi- sche Aniiin- und Sodafabrik is heden het werk hervat. Incidenten vielen niet voor. Het conflict in de mijnindustrie. Uit Berlijn wordt d.d. 9 Mei gemeld aan het Hbld. In het conflict in de mijnindustrieën in het Roergebied, Sileziü cn Saksen is nog geen ver andering ingetreden. Alleen wordt door ver schillende bladen geconstateerd, dat zich heden den loop van den dag een zeer groot aan tal werkwilligen heeft aangemeld. In het Roer gebied waren heden weer ruim 28,000 man aan het werk. De communisten probeercn natuurlijk overal de werkwilligen tc verhinderen aan het werk te gaan, waardoor het op verschillende mijnen tot botsingen is gekomen, die echter geen ern- stigen omvang hadden. Meer en meer beginnen de gevolgen van de stopzetting dor kolcnproductie zich ook in an dere takken van industrie tc doen gevoelen. Na dat reeds verschillende gasfabrieken wegens ebrek aan kolen het bedrijf aanzienlijk had den moeten inkrimpen, deelt thans dc directie van dc Krupp-fabiiekcn te Essen mede, dat waarschijnlijk van a.s. Maandag of het bedrijf zal moeten worden beperkt. De Gutc Hoifnungs- hlitte in Oberhausen heeft gisteren wegens ge brek aan gas en elcctiischcn stroom een groot gedeelte von haar werklieden naar huis moeten sturen. Aan een bericht van d.jn Dusseldorpschen berichtgever wordt nog ontleend, dat onder handelingen tusschen de mijndirccties cn de arbeiders in het Roergebied geen resultaat op leverden. In dc beweging zou zich ihans ook de separatistische agitatie doen gelden. De bezettingsautoritcitcn hebben gisteren ver klaard een strikte neutraliteit in acht te nemeen cn een verzoek van communistische zijde, om nog eenige mijnen in Fransche regie te nemen, van dc hand gewezen. BELGIE. HET BEZOEK VAN HET ROEMEENSCHE KONINGSPAAR AAN BRUSSEL. Brussel, 9 Mei. (V. D.) Morgen legen 11 uur zullen de Roemeensche soevercinch in het slation du Quarticr-Leopold te Brussel aanko men. Zij zullen ontvangen worden door het Belgische koningspaar en prins Leopold. Ver volgens zal gereden worden naar het Palais dc Biuxellcs, waar dc hoogc gasten zullen worden voorgesteld aan de voorzitters van senaat cn Kamer, de ministcis cn aan de leden van het hof. Daarna zullen de soevereinen een krans leggen op het grol' van den „onbekenden sol daat". Verder zullen de vorsten verschillende Rcemecnsche en Belgische missies ontvangen. Zondag zal een bezoek worden gebracht aan het stadhuis. Maandag 12 Mei tegen 8 uur in den morgen zullen de Roemeensche vorsten uit Brussel vei- t rekken om in strict incognito een bezoek tc brengen aan Oslende, van waar zij zich ook in zullen schepen voor Londen. FRANKRIJK. DE BELASTINGONTVANGSTEN. De raming aanmerkelijk over schreden. P a r ij s9 Mei. (Havas). De opbrengst van de Fransche indirecte belastingen en de mono polies heeft in April bedragen fis. 1870 mil- lioen, waarmee de raming met frs. 29T millioen is overschreden. Do opbrengst in dc eerste vier maanden van 1924 .overtreft dc raming met frs. T220 millioen en dc ontvangsten in dezelfde periode van 1925 met frs. 1356 millioen. De meerdere opbrengst is ten deolc een gevolg van de nieuwe belastingen, doch eveneens van de gunstiger economische situatie, die rricde in de terugbetaling van frs. 200 millioen aan de Bank van Frankrijk en de vermindering van den bil- jettenomloop dezer instelling tot uitdrukking komt DE FRANSCIT-TURKESCHE VERHOUDING. Een tegenspraak. Beiroet, 9 Mei. (B. T. Het gerucht, volgens hetwelk de Turken twee Fransche vliegtuigen in beslag zouden hebben enomen, wordt formeel tegengesproken. Het is evenmin juist, dat Fransche vliegtuigen Turksche dor pen zouden hebben gebombardeerd. PARIJS—TOKIO. D'Oisy tc Rangpon gearriveerd. Rangoon, 9 Mei. (R.) De Fransche vlie ger Pelletier d'Oisy is venmiddag hier aange komen. Tengevolge van een defect aan den mo tor. vcioorzaakt door de hitte, is hij niet door gevlogen naar Bangkok. Hij zal morgen zijn reis daarheen voortzetten. ZWITSERLAND. HET ROEMEENSCHE KONINGSPAAR AANGEKOMEN, Geneve, 9 Mei. (\V. B.) Het Roemeen sche koningspaar is alhier heden aangekomen. ENGELAND. DE KWESTIE VAN ZELFBESTUUR VOOR SCHOTLAND. Roerige tooncelcn in het Lagerhuis. Londen, 9 Mei (R.) Het debat in het La gerhuis bij de tweede lezing van de wet om zelfbestuur aan Schotland te geven, heeft tot stormachtige tooneelen aanleiding gegeven, die den Speaker aanleiding gaven het Huis te ver dagen. Een dergelijke wet was reeds negenmaal h\ tweede lezing behandeld, maar vandaag was er hevig verzet van dc conservatieven tegen dien LUNCHROOM PRJNGESSE. ZONDAG. II 8VSEI. MIDDAG-EN AVOND-CONCERT 4-6 UUR 7'/'i-I0f/s UUR CONCERT MONNÉE A. v. si» WEI® LaES£f?©str>ë8af: 23 DAMES MODE MAGAZIJN „L'HÜRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT niemlt kleuren met o! zondBi Regen- kleetling Hoeden, Capes 32.501750 7.5G Wollen kODsen ia (ie nieuwste RUITEN EN STREEPEN 2.75 1.75 1.50 Cot-lVloiJclioirs in Ziids en taf 15- 12.50 7.50 3.75 NV. MIDDENSMS CREOIETBANK Voor Amersfoort en OmsircUen. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders KOSTEtQOIE OVERSCHRiJVING «mar een ieder en naar -iJle plaatsen in rVcderland. Vraagt inlichtingen cn vraagt giroboekje. JUWELIER. Lancjcstraat £3. Telet. 852. Poslr. 7582. g^EDASLLES SpoorSiorlofjes f 13.50 maatregel, die door het Labour-lid Buchanan werd ingediend, terwijl dc liberalen hem steun den. Dc legcering had in principe de wet ge steund cn goedgevonden een commissie le be noemen, om dc gcheele kwestie tc bespreken. Tegen het einde van de vergadering weigerde dc Speaker echter loc te staan, dat ci van daag over dc wet zou worden gestemd, hetgeen bctcckent, dat het wetsontwerp van de baan is. Deze beslissing leidde onmiddellijk tot kabaal op de Labour-banken. Vele leden maakten nij dige opmerkingen tegen den Speukcr, die wei gerde zi^n beslissing te laten bespreken. Dc Speaker waarschuwde de leden enkele malen, dot, ols zij zich niet bij zijn beslissing neerleg den, hij hun zou gelasten het Huis te verlaten, maar omdat het einde van de vergadering aan gebroken was, behalve vooY formeelc aangele genheden, ve: daagde dc Speaker ten slotte hel' Huis cn gingen de leden zonder verdere inci denten uiteen. De beslissing van den Speaker schijnt gebaseerd te zijn, geweest op de mcc- ning, dat het belangrijke onderwerp niet naar behooren was besproken. Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het Lagerhuis heeft heden het wetsontwerp behan deld, ingediend door het Schotsche lid Bucha nan, lot invoering van zelfbestuur voor Schol- land. Buchanan zeide, dat het misschien niet in het karakter lag van het Schotsche volk cm een dergelijkcn wensch naar zelfbestuur te uiten op dezelfde wijze, waarop dc Ieren het gedaan hadden, maar hoewel de methodes der twee verschillende rassen verschillend mochten zijn, verlangt het Schotsche volk even oprecht cn hartgrondig naar zelfbestuur als de Ieren het deden. De conservatieve leden sir John Boind cn de hertogin van Atholl stelden verwerping der motie voor. Daartegenover zeide de liberaal Ian Macpherson, dat zijn partij het ontwerp zou steunen. Het systeem, zeide hij, krachtens het welk Schotland wordt bestuurd door een tc Londen zetelend staatssecretaris, is verre van afdoende. Schotland behoort zijn eigen beheer te hebben. Het is juist, dat er in Schotland geen hevige begeerte naar zelfbestuur bestaat, doch slechts een zwijgende, maar oprechte wensch. De behandeling van het ontwerp moest wor den gestaakt, aangezien de tijd verstreken was. Dit is de achttiende maal in 35 jaar, dat een dergelijk initiatief-voorstel oan de orde komt on nog nooit heeft zulk een voorstel het sta dium der verwezenlijking kunnen bereiken. BALDWIN AAN HET WOORD. Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Baldwin, dc oud-premier, heeft heden het woord gevoerd over het program der conservatieve partij. Hij zeide, dal, in verbi nd met de buiten- landsche politiek, het een traditi? was der partij, waarop alle leden trotsch zijn, dot zij steeds do aan het bewind zijnde regecring ondersteunt, mits deze den weg van continuïteit bewandelt en cr naar streeft dc eer on onschendbaarheid des rijks hcog te houden. Londen, 9 Mei. (R.). In een toespraak tot een organisatie van vrouwenbonden tc Londen heeft Baldwin hulde gebracht aan dc laatste verklaring van Churchill te Liverpool en ge zegd, dat hij geloofde, dat samenwerking von conservatieven cn liberalen metterdaad zou bij dragen tot dc nederlaag, die onvermijdelijk het socialisme bedreigdo, zoodra den kiezers klaar en duidelijk werd gevraagd er uitspraak over te doen. DE LOONEN DER MIJNWERKERS. Het verslag der commissie van cnucrzcck. Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Dc enquête-commissie, door de regecring inge steld om de loonen der mijnwerkers te onder zoeken, heeft haar rapport aan den minister van arbeid aangeboden. Er blijkt uit, dat krachtens dc overeenkomst, drie jaar geleden met dc mijn eigenaars aangegaan, dc arbeiders een dagloon ontvangen, hetwelk belangrijk minder is dan dc waarde van hun Icon vóór den oorlog. Dit slaat ook op dc stukwerkers in het mijnbedrijf, wat bepaalde mijnen betreft, moor niet op allen. Do commissie zegt verder, dat dc toen gesioten overeenkomst aan de mijneigenaars winsten toe staat die belangrijk grooter zijn dan die van vóór den oorlog en dat bovendien de overeen komst in verschillende mijndistrcten niet wordt nageleefd. Verder Is het rapport het eens iret do bewering der mijnwerkers, dat het verschaf fen van een minimumloon vooraf meet gaan aan uitkccring van winst, doch dc commissie ziet geen kans de bepalingen vast te stellen ten op zichte van de basis, waarop het minimumloon zou moeten worden vastgesteld. Dc'commissie ziet in c hervatting der onderhandelingen tus schen beide partijen een weg om dadelijk tot practisch resultaat te geraken ten opzichte ven een loo.noverecnkomst. Anderzijds wijst het rap port'erop, dat bij den tcgenwoordigen stand van het steenkolcnbcdrijf de winsten der onderne mers, vooral in sommige districten, niet vol doend- zijn cm ten volle tegemoet tc komen aan de eischcn van het personeel. Men herinnert zich, dat deze tommissie van onderzoek docr de regecring is benoemd, nadat het aanbod van de mijneigenaars inzake ren nieuwe regeling door het personeel was ver worpen. Vernomen wordt, dat het dagelijksch bestuur van den mijnwerkersbond Dinsdag een bcspieking met dc eigenaars zal hebben ter be handeling van het bovenbedoeld rapport, waar bij een nieuwe overeenkomst op den grondslug daarvan zal worden behandeld. DENEMARKEN. DE DEENSCHF. KONING BEZUINIGT Naar uit Kouenhagen wordt gemeld, werd op verzoek van den Drcnschcn koning het trakte ment van den kroonprins Olaf met het oog op cJen ongunslivcn i'inancicelen toestand van de begrooting geschrapt. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Berlijn, 9 Mei. (V.-D.) De operaties in Marokko zijn weer begonnen; 5000 Spanjaar den hebben in dc Meülla-zóne de Riffs aange vallen, die echter krachtigcn tegenstand bie den. Ze trekken zich langzaam terug. HONGARIJE. WERKNEERLEGGING. Boedapest, 9 Mei. (W. B.) De arbeiders in de mijnen tc Pees cn omgeving en bij de Donau Dampsc'niffahrtgeselischaft hebben ten getale van ruim 20.000 man vandaag het werk neergelegd 7?nn_SLAV E. DE KABINETSCRISIS. Belgrado, 9 Mei. (W.-B.). In politieke kringen gelooft men, dat de ministerieelc crisis door het aanblijven van het kabinet-Pasitsj be ëindigd is. RUSLAND. VEROORDEELING VAN INDUSTRIEELEN. Een draadloos bericht uit Londen meldt, dat in een telegram uit Moskou mededeeling ge daan wordt, dat twee industrieelen ter dood veroordeeld zijn en 14 lot lange gevangenis straffen wegens economische spionnogv, om- kooping cn unfaire praktijken. EEN ZWEEDSCH-RUSSISCHE POST -CONVENTIE. Dc dircctcur-gcncraoi der Zwccdschc poste rijen, J. Julien, vertoeft op het oogenblik te Moskou. Volgens een bericht in de bladen is een postconvcntie tusschen Zweden en Rus land gesloten, die den 15dcn dezer na beves tiging door dc Zwccdschc regecring in wer king treedt. Onder deze conventie vallen brie ven, pakketten en aangctcckcnde stukken. FINLAND. DE KABINETSVORMING. De Finschc president heeft prof. Louri Ing- mann met de vorming van een nieuw kobinyt belast. MESOPOTAMIA BLOEDIGE BOTSINGEN. Ruim honderd dooden. Londen, 9 Mei. (R.). Het ministerie nn koloniën verneemt uit Bagdad, dat op 14 Mei ernstige relletjes te Kirkuk hebben plaats gehad. Het begon met ccn woordenwisseling tusschen eenige plaatselijke winkeliers en miliciens, waar van het einde was, dat de loatstcn hun wapens grepen en erop los trokken. Zes miliciens cn ongeveer 100 burgers zijn gedood. JAPAN. OPNIEUW EEN TREINAANSLAG: Volgens can bericht uit Tokio is een aqnslng gepleegd op den trein, waarin de leider der oppositie-partijen, Takahasji, was gezeten. Dc trein ontspoorde, waarbij vier personen ge dood cn verscheidene gewond werden. Takahasji bleef ongedeerd. VEREENIGDE STATEN. GEEN PREFERENTIEELE TARIEVEN VOOR AMERIKAANSCHE SCHEPEN. Washington, 9 M eêi- (R-) Gehoor ge vende aan klachten van handelslieden cn ande ren in de Vcrecnigde Staten, heeft de Shipping Board dc bepaling ingetrokken, dat de exploi tatie van een voldoende Amerikuunschc schccps- ruimtó prefercntieelc spoorwegtarieven voor het vervoer over den Oceaan garandeert. Dit be sluit doet automatisch dc dezer dagen uitge vaardigd „Interstate Commerce Order" te niet, die prefcrenliecle tarieven verleent voor goe deren, vervoerd in Amcrikapnsche schepen cn 20 Juni van kracht zou worden. EEN AMERIKAANSCH-EUROPEESCHE MAILDIENST. B e r I ij n, 9 M e i. (V. D.) Volgens ccn me dedeeling van den morinesecretaris Wilbur zal met de in Duitschland voor de Vcrecnigde Sta ten gebouwde Zeppelin in den herfst beproefd worden, of de mail tusschen Amerika en Euro pa in twee dagen of minder vei zonden kan worden ZES INTALIANEN IN AMERIKA OPGEHANGEN. A m i t o-C i t y (Louisiana), 9 M e i. (R.) Zes Itulinncn zijn vandaag opgehangen wegens hot doodschieten in 1921 van een eigenaar van een restaurant, ofschoon er vastgesteld was, dat slechts ccn het noodlottige schot had gelost. Deze zaak heeft groote internationale belang stelling gewekt, die haar toppunt bereikte in een beroep van Mussolini op Coolidge. ZUID-AMERIKA. DE ARGENTIJNSCHE STAKING GEËINDIGD. Bucnos-Ayres, 9 Mei. (B. T. A.) De staking, die werd geproclameerd als teeken van protest legen dc door de regecring voorgeno men wijziging der pensioenwet, is geëindigd. DE LOONEN DER RIJKSWERKLIEDEN. Het Christelijke standpunt. Donderdag zijn dc afgevaardigden der afdee- lingen Rijkspersoneel van den Ncderl. Christ Bond van personeel in publickcn dienst tc Am sterdam bijeen gekomen, ter bespreking van de Joonvoorstellcn van minister Westcrveld voor de Rijkswerklicden. De vergadering sprak hu re verontwaardiging en afkeuring uit, dat de minister bij het samen stellen van zijn ontwerp, de loonen uit dc me taalnijverheid tot voorbeeld had genomen. Dc lonnen in dat bedrijf zijn ook in vergelijking met andere particuliere bedrijven zeer laag. Al was men niet blind voor de voordeelen, welke het overheidspersoneel in een beier gere gelde rechtspositie bezit, toch oordeelde men dc plannen der regecring anderzijds zoo verstrek kend, dat deze voordcelen, wanneer deze plan nen inderdaad zouden worden uitgevoerd, een groot deel von hun betcekenis zouden verlie zen cn vele gezinnen aan dc grens der armoede zouden worden gebracht. Voorts sprak de vergadering de wcnschelijk- heid uit dat de regeering het totaalbedrag zou •bekend maken van wat reeds op de ambtenoren bezuinigd is, en in verband met deze voorstel len bezuinigd zal worden. Wat de speciale punten in liet ontwerp-Wcs- tcrveld aangaat, sprak dc vergadering nog als haar meening uit: dat de grocpsindceling zooveel mogelijk in- toct worde gelaten, dat er naar verhouding minder van dc lagere dan van dc hoogere loongroepen bij onvermij delijke verlaging ingekort dient te worden, om dat de lagerbezoldigden eerder aan de uiterste grens van hun bestaan komen, dat de kinderbijslag gehandhaafd biijve op f I - tot aan den I8-jarigen leeftijd, dat de voorgestelde standplaatsenaftrek veel te hoog is en dat, wanneer bovendien ook dc gemeenten weder opnieuw zouden worden inge deeld, gelijk eerv krantenbericht meldde dit op een dubbele verslechtering zou kunnen neerkomen cn daarover overleg evenzeer noo- dig zal zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1