de EEMLANDER" feuilleton" BUITENLAND. De verborgen vallei. PrTiS DER ADVERTEREN met inbegrip van een WollenVsstan Col-Moachoirs in Zijde en Tricot 15 - 12.50 7.50 3.75 22e Jaargang No 268 (mm t 2 10. loeM Uaaco par poet f 3.—, par «uk Iwet rr»tfa verzekering tapan ongelukken) f 0.176, «tsooderiijkc nummers f 0j05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEUINT.SI3. Donderdag fti Mei 5924 bewijsnummer, elke rejeei meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheidi-adTeitentiên voor de hel Et der pr^s. Voor handel cn bedrijt bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het advertecrcn. tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KANKERCOMMISSIE VAN DEN VOLKENBOND. Blijkens een B. T. 'A.-bericht uit Rome is de kankercommissie van den Volkenbond gisteren op het ministerie van binnenlandsche zaken al daar bijeengekomen. De Nederlandsche afge vaardigde woonde die bijeenkomst bij. De di recteur-generaal van den openbaren gezond heidsdienst in Italië gaf een uiteenzetting van het statistisch werk in de hospitalen en klinie ken in dat land. DUITSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het standpunt der Duitsche bankiers. B r 1 ij nT 4 Mei. (W.-B). De centrale bond van Duitsche bankiers heeft zijn instemming be toond met de rapporten der deskundigen. Mocdonal(Ts opvatting. In de rode, die Macdonald Dinsdag heeft ge houden, zei hij met betrekking tot het rapport der deskundigen het volgende „Het groote probleem is thans voor dc Brit- Bche regeering het rapport der deskundigen uit gevoerd te krijgen. Er zijn bepaalde dingen in dat rapport, waartegenover ik eenigszins arg wanend sta. Maar veronderstel, wij beginnen rnet iederen regel, iedere alinea, ieder voorstel fe onderzoeken waar gaan we dan naar toe? Ik beweer nog steeds, dat datgene, wat de rc- geering deed binnen 24 uur, nadat zij haar bc- studeering van het rapport ten einde had ge bracht, n.l. het nemen van het initiatief, door oan de wereld bekend te maken, dat het rap port .en bloc ten uitvoer moet worden gelegd, juist gedaan was en dat wanneer dit inderdaad geschiedt. Europa een nieuwe kans krijgt om weer op de been te komen. Noch Duitschland, noch Frankrijk, noch Italië, noch België, noch .wijzelf kunnen ons thans veroorloven in détails t« treden. Op het oogenblik is het hcclo rap port en niets dan het heelo rapport van belang. .Wanneer wij al doende op moeilijkheden stui ten, is daar nog altijd het gezond verstand cn kunnen wij de omstandigheden daaraan laten gehoorzamen. Maar ik verzoek allen anderen betrokken landen de gedragslijn te volgen, die wij hebben aangenomen, het gehecle rapport van harte ten uitvoer te leggen cn hun uiterste best te doen om de verplichtingen, door het rapport opgelegd, na te komen en te vertrou wen op het rechtvaardigheidsgevoel van de wereld, dat zal zorgen dot ten langen leste recht geschiedt." De premier hield in zijn rede bovendien een krachtig pleidooi voor de reconstructie van Europa en dc beperking der bewapeningen. Zijn doel is, zeide hij, de buitcnlandsche politiek van Groot-Brittannië te plaatsen op de basis van een vriendschappelijk gezind gezond verstand en de kleine onverkwikkelijkheden, die stellig nog wel eens zullen rijzen, voorbij te zien. Hij zei te gelooven, dat er een verandering aan den gang is en dat een gezonder en rustiger denken de hersenen van alle Europeesche naties begint te beïnvloeden. Bij een reconstructiepolitiek is het niet vol doende, dat één of twee naties medewerken. Zijn hart klopt voor de kleine naties van Euro pa. Hij is een overtuigd en onwankelbaar natio nalist. Hij eerbiedigt bestaande nationale toe standen en nationale eigenaardigheden. Een nationalisme bcteekent nietagressie. Natio nalisme is zelfrespect en diegenen, die zichzelf respecteeren, zijn het meest geschikt om ook enderen te respecteeren. De regeering richt niet niet alleen tot de groote mogendheden, maar tot alle mogendheden, dus ook tot Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Polen, Tsjccho-Slowakije en eiken anderen Europee- schen staat. Niemand kan beter weten dan de kleine naties, dat een militaire politiek haar kosten niet opbrengt. Groote staten kunnen hun legers als enorme stoomwalsen over dc kleine landen laten heenrollen; en de zwakke, of zij gewapend zijn of niet, zijn gedoemd aan de «terken ten prooi te vallen, wanneer de wereld uitsluitend krachtens het recht van den sterkste geregeerd wordt. De ecnige politiek, die nationale veiligheid en rechtvaardigheid zal brengen, is een politiek van ontwapenng. Zekere critici vragen, waarom dan niet dadelijk een internationale conferentie wordt bijeengeroepen, maar men kan wel een internatioale conferentie beleggen op een oogenbük, dat deze onmogelijk kon slagen, ter wijl een mislukking zeer noodlottig zou zijn. De naties treffen nog eerst haar toebereidse len. Zoodra het drukkende vraagstuk van Mid den-Europa uit den weg is geruimd en hij hoopte, dat dit niet lang meer zou duren dan zullen, zoo gelooft hij, de moeilijkheden over wonnen worden door denzelfden geest, die cok <lc moeilijkheden van het verleden te boven is gekomen. De tijd is hier dc onmisbare factor en het is hoogst verkeerd de dingen te overhaasten. Mac- donald hield echter vol dat de vredesbeweging langzaam cn rustig vooruitgaat. Dc opvatting der D. V. P. Berlijn, T4 Mei. (\V. B.) De rijksgroep en het partijbestuur van de Duitsche volkspartij hebben vandaag in hun bijeenkomst, die door de ministers Stresemann en Jnrres werd bij gewoond, het <^or het bestuur bekend ge maakte standpunt inzake de rapporten der deskundigen goedgekeurd. Zij verwachten, dat de rijksregeering bij dc uitvoering der rappor ten de Duitsche belangen krachtig zal hand- ha ven- De houding van dc Amcrikaansche Federal Reserve Board. Washington, 14 Mei. (R.) De commissie van advies der Federal Reserve Board dringt er op aan, dot allo mogelijke stappen zullen wor den gedaan, die er toe kunnen bijdragen om de financieeie regeling voor dc in het ropport- Dawes voorgestelde oprichting ecner Duitsche emissiebank tot stand te doen komen. Tenzij, verklaart de commissie, Amerika middelen vindt om zijn overtollige financieeie kracht oan te wenden tot steun van andere landen, die pogen hun zaken weer in orde te brengen, kon de dollar niet de positie van standaard-ruilmiddel behouden en zullen vreemde landen opnieuw en in hoogerc mate afhankelijk worden van en schatplichtig aan het pond sterling. De com missie besluit, dat het duidelijk is dat, indien deze Duitsche bank ook op een sterling-basis wordt geplaatst, de wereld zich moet voorbe reiden op een gebrek aan evenwicht in de ruil middelen, terwijl de aanvaarding van een dollar- basis het herstel van dat evenwicht in de wereld zou bespoedigen. HET DU1TSCH-RUSSISCHE INCIDENT. B c r 1 ij n, 14 Mei. (W. B.) „Oberregie- rungsrat" Weiss, de chef van de politieke afdee- ling aan het Berlijnsche hoofdcommissariaat van politie, is op non-activiteit gesteld, in afwach ting van de opheldering der gebeurtenissen op do Russische handelsmissie. DE VERHOUDING TOT POLEN. Dc behandeling der Duitsche minderheden. B e r 1 ij n. 1 4 Mei. (W. B.) Op dc Duitsche nota aan de Poolsche regeering over de zich steeds herhalende uitspattingen tegen de Duit sche minderheden in Poolsch Opper-Silezië heeft de Poolsctre regeering, naar het Poolsch Tel. Ag. meldt, geantwoord, dat in de republiek Polen de veiligheid van alle inwoners, zonder onderscheid van nationaliteit grondwettig ge waarborgd is. Voor het overige gispt de Pool sche regeering het, dat in de Duitsche nota geen concrete gevallen genoemd zijn en ontf- zegt zij tevens de Duitsche regeering het recht in gevallen als deze tusschenbeide te komen. Hierbij valt op te merken, dat het Duitsche gezantschap te Warschau no het overhandigen van de principieele nota aan de Poolsche re- peering een groot aontol gevallen heeft meege deeld, waarin DuitscherS in Poolsch Opper-Si lezië gekneveld zijn. De Duitsche regecring cischt voor zich Hit recht op bij dc regecring van oen vreemden staat verzet oan te teekenen, als haar onderdanen in dien staat aan vervol gingen en uitspattingen zijn blootgesteld. VON SEISSER PROTESTEERT TEGEN ZIJN- ONTSLAG. - r' München, 14 Mc i.ï (W. B.)^Von^Seisser heeft bij het staatsperechtshof geprotesteerd ""te- 'gen zijn ontslag. De natuur is het eenige boek, waar op elke bladzijde een groote inhoud staat. Goethe. mi Tgf door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 22 De gewaarwordingen, die zich in dit hol zoo sterk aan hem opdrongen, voerden Ralph's ge dachten naar zijn kinderjaren, naar zijn boeken waarin verteld werd van grijze beren en berg leeuwen. Niet bijzonder op zijn gemak hij was ongewapend snoof hij onderzoekend dc lucht op. Maar er was geen spoor van eenigen dierlijken geur. En, zooeven nog was Charley er door gekomen. De fakkel wierp een vreemd, onvast licht op de rotswanden het herinner de hem aan een flakkerend gaspitje thuis, in den kelder. Het hol was er niet een met een hooggewelfde zoldering, zooals hij zich grotten steeds had voorgesteld, het was zuiver een spleet in den rotsbodem; de beide wanden lie pen naar boven schuin op elkaar toe en het licht van zijn toorts bereikte het hoogste punt waar zijn elkaar Taakten, niet meer. Ralph stond voor de keus om links dan wel rechts de gang in te gaan. Hij zocht bij het licht van zijn fakkel naar voetstappen. Op de zandplekken waren zij duidelijk te onder scheiden. en in grooten getale, bijna een pad vormend, dat naar rechts leidde. Naast die van Charley onderscheidde Ralph onmiddellijk de indrukken van Nahnya's kleine, rechte voe ten, en nog een ander soort indrukken daar- ncven blijkbaar die van haar moeder. Het zien van al deze voetsporen verminderde Ralph's vices, en deed haar ten slotte verkeeren in een steeds grooter wordende opgewondenheid. Tot op dit oogenblik had hij de mogelijkheid voor oogen gehouden, dat Charley alleen maar van het bestaan van dit hol afwist. Nu leed het niet langer twijfel of Nahnya's geheim, wat het ook zijn mocht, lag aan het einde van dit pad. Hij ging dus voort, voelend dat hij op den drempel stond van een verbazingwekkende ontdekking. Niets had hem thans nog kunnen weerhouden. „Ondanks al haai moeite om mij er buiten te houden, ben ik haar toch een beetje te slim af gcweestl" dacht hij triomfantelijk. Op enkele punten was de gang tien voet breed, dan weer vernauwde zij zich tot vier. De lucht had dat eigenaardige doode,h et welk specifiek is voor diepe grotten; toch was zij volkomen zuiver; de fakkel brandde helder. Da stilte deed hem de ooren suizen. De rustigo kamer, de kalmste nacht buiten was trillend van muziekgeluid hierbij. Zijn eigen ademhaling klonk hem schor, heesch en knarsend toe De toorts hoog boven zijn hoofd houdend, elke zenuw gespannen, ging hij snel voort over den effen grond. Bij het omslaan van een hoek viel het flikkerend licht op een mcnschelijke gedaante, die zich roerloos voor hem verhief. Met een Tuk van plotselingen schrik bleef hij staan. De fakkel liet hij uit de hand vallen, zij doofde uit. Met geweld trachtte hij zichzelf weer meester te worden, wat hem eindelijk ge lukte. Zich vermannend, riep hij de gedaante toe. Het geluid schalde in de donkere stilte met een ongekenden, onnatuurlijken klank, die hem het bloed in de aderen deed stollen. De doodsche stilte die volgde, was vrceselijk Er kwam geen antwoord. DAMES MODE-MAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT nieuwste kleuren mat o! zonder HOUWEH |150,7.50. 4.90 Regen' kleeding MANTELS Hoeden. Capes 32.5017.507.50 Wollen koosen in de nieuwste RUITEN EN STREEP EN 2.75 1 75 1.50 EEN SCHLAGETTER-HERDENKJNG VERBODEN. Berlijn, 14 Mei. (W.-B.) De door de Duitsch-Völkischen te Berlijn uitgeschreven her denking von Schlagetter is door don hoofdcom missaris van politie verboden. DE STAKING EN UITSLUITING TN DUITSCHLAND. Marx over het conflict in den Roer mij nbouw. Gemeld wordt aan de Tel. uit Berlijn d.d. T4 Mei: Hedenmorgen zijn, onder voorzitterschap van den rijkskanselier dr. Marx, vertegenwoordi gers van werkgevers en werknemers in de mijn- bouw-industrie bijeengekomen, ter voorberei ding van de onderhandelingen over de arbeids voorwaarden in het Roergebied. De bijeenkomst werd eveneens bijgewoond door de betrokken rijksministers en die van Pruisen. In de door hom gehouden toespraak ver- kloardc de rijkskanselier, dat de rijksregeering ten volle overtuigd is van den nood, waarin beide partijen zich bevinden. Deze nood aldus dr. Marx is ontstaan gedeeltelijk ten gevolge van den Roer-strijd, deels door den fi- nancieelén druk der Micum-verdragen en den crediet-nood en ten slotte ook door de stijgende duurte en de daaruit voortvloeiende moeilijk heden wat betreft het levensonderhoud. Hiertegenover zoo vervolgde dr. Marx staan echter de dringende eischen, zoowel op binnen- als op buitenlondsch politiek gebied, welke het voor de beide partijen tot een natio- nalen plicht maken, een spoedig einde aan het conflict te maken. Eiken dog zoo zcide dr. Marx welken de strijd langer duurt, worden de economische moeilijkheden grooter, stijgt de crediet-nood en baart de buitenlandsche politiek meer gevaren en dal op ccn oogenblik, dat in verbond met de kwestie van het plan der experts en'de her vatting van de hcrstelonderhandclingen, vrede en eensgezindheid in Duitschland geboden zijn. Voortgaande zeide de rijkskanselier: In het bijzonder voor den mijnbouw zou ccn langere strijd de redding uit den tegenwoordigen nood toestand ten zeerste bemoeilijken. Nadat beide partijen den stand van zaken hadden uiteengezet, constateerde de rijksminis ter van arbeid, Brauns, dat de beide partijen bereid zijn voort tc gaan met de besprekingen over het grondtorief cn onderhandelingen tc voeren over de bijlegging van het geschil. Op voorstel van den minister van arbeid be gaven beide partijen zich daarop naar het rijks ministerie van arbeid, teneinde aldaar tc bespre ken op welke basis de onderhandelingen zullen kunnen worden gevoerd. DE MOORDEN OP ERZBERGER EN RATHENAU. Een arrestatie. M n c h e n, 14 Mei. (V. D.) De politie heeft een zekeren Tonnis, medeplichtig aan den moord op Erzberger en Rathenau, gearresteerd. BELGJE. DE DUITSCHE GEZANT BIJ THEUNIS. Brussel, 14 Maart (B. T. A.) De minis ter-president heeft heden von Keiler, den nieu wen Duitschen gezant te Brussel, ontvangen, die hem een belecfhcidsbezock kwam brengen. Von Keller had sedert zijn komt in België nog geen gelegenheid gehad Theunis zijn opwach ting te maken. Hij dwong zich, de toorts weer op te rapen, een iuciicr aan tc steken cn haar opnieuw te doen ontvlammen. Hij liet het licht op dc ge daante vollen, die nog steeds onbewegelijk voor hem stond. Ralph trad behoedzaam er op toe hij zag toen, dat zij niets mcnschelijks had: het was een soort vogelverschrikker, een stok die in den grond was geslagen, met een dwarslat, waarover een jas cn een hoed waren gehangen. Waarschijnlijk een voortbrengsel van Charley; met welk doel het hier was neergezet, kon Ralph onmogelijk gissen. Hij ging oen oogenblik zitten om zich de druppels van zijn voorhoofd te wis- schen, en het kloppen van zijn hort te doen bedoren. Toen hij weer voortging, begon een gemur mel tot hem door te dringen, hetgeen later kenbaar werd als het geluid van stroomend water. Ralph vroeg zich ongerust af, of mis schien bij tijden een bergstroom tusschen deze rotswanden zijn boon zou kiezen zijn huid prikkelde bij de gedachte. Niets zou hem hier hebben kunnen verrassen. De vogelverschrikker stelde hem ten decle gerust. Het was duidelijk dat hij er niet neergezet was om slechts een paar uur dienst te doen Hij bleef een oogen blik stilstaan, en constateerde dat het water niet nnor hem toe kwam. Het geluid nam slechts in kra.cht toe, naarmate hij voortging. Weldra was het vlak bij, niet een luid gc- druisc'n, doch het harmonische gekabbcl van een snel voortschietend beekje. Het water kwam recht op hem toestroomen, om zich plot seling af te buigen en geheimzinnig te ver dwijnen. Eenige schreden verder vond hij de oplossing. Een gapende opening in den grond slokte het hcele stroompje geluidloos op. Het glipte over den rand van een rotsplaat en was er niet meer. Het ontbreken van alle geluid van val DE UITGEVER VAN HET NIEUWSBLAD VAN ANTWERPEN AANGEHOUDEN. Do politie was ter oore gekomen (aldus „De Schelde"), dot de uitgever van het Nieuwsblad van Antwerpen, een dogblad dat tijdens den oorlog verscheen, meermalen naar Antwerpen kwam, om zijn familie te bezoeken. Een waak zaam oog werd gehouden in den omtrek waar hij gewoonlijk vertoefde. Maandagnacht is deze uitgever, zekere Van Opstraeten, aangehouden. No den wapenstilstand had Van Opstraeten dc wijk genomen naar Nederland. Dc uitgever van het Nieuwsblad werd een eerste maal ver oordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Nadien werd hij andermaal gestraft met 2 jaar gevan genisstraf wegens heling van ontvreemde zet machines ten nadccle van een Brusselsch dog blad. FRANKRIJK. DE TOESTAND AAN DE TURKSCH- S7RISCHE GRENS. B a i r o e t, 14 Mei. (B. T. A.) Er heerscht een volkomen rust aan dc Turksch-Syrische grens. ENGELAND. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Londen, T4 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vermoedelijk zal er morgen een algemeene ver gadering plaats vinden van de Engelseh-Rus- sische conferentie. Gcchirendc de laatste 14 da gen hebben de verschillende secties, waarin dc conferentie zich heeft gesplitst, talrijke bijeen komsten gehouden ter behandeling der ver schillende vraagstukken mei betrekking tot dc politieke cn economische relaties der beide lan den. EEN BRITSCH LUCHTVAARTPLAN. Londen, 14 Mei. (N. T. A. Draadloos). Macdonald heeft heden in hot Lagerhuis een verklaring afgelegd omtrent dc plannen dor re gecring betreffende het schema van comman dant Burncy voor een verbinding der verschil lende doelen des rijks door middel van lucht schepen. Macdonald zcide, dot dc regecring no zorg vuldig onderzoek besloten had het plan op tc geven. Volgens hoar meening zou het plan lei den tot een feitelijk monopolie, terwijl er te vens een 'aantal andere punten aan vost zaten, die moeilijkheden zoowel van technischen als van fitToncicelcn aard zouden kunnen oplevc.cn. Tevens echter deelde de regcering de opvatting harer voorgangsters, dat 't noodzakelijk was zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het vaststel len van een programma voor het bouwen van luchtschepen. Daarom was zij voornemens voor het ministerie van luchtwezen volmacht te vra gen voor ten uitgebreid programma van onder zoeken cn proefnemingen inct luchtvaart- tuigen lichter don lucht. In dit program zou den dan proefnemingen kunnen plaats hebben te Cardington met een der bestaande luchtsche pen, dat voor dit doel opnieuw in orde zou worden gemaakt, terwijl een nieuw luchtschip met een inhoud van 5 millioen kubieke voet zou worden geBouwd. Bovendien zouden er eind- en tusschenstations in de gewesten over zee moeten worden aangelegd, teneinde deze twee luchtschepen in staat te stellen zich veilig tusschen Engeland en Indic te bewegen. Tevens zou het ministerie van luchtwezen aan dc maatschappij, die het pion van Burney steunt, in de gelegenheid stellen te controcteeren voo. het bouwen v3n een tweede luchtschip voo. koopmansdoeleinden. In dit contract zal een bepaling worden opgenomen, dat de bouwers het recht krijgen het luchtschip tegen lager prijs terug te ncrtVcn, nadat dit bij proeftochten zijn deugdelijkheid zal hebben bewezen, mits het don gebruikt wordt voor een goedgekeurden Britschen koopvoordijdienst en dat bet ten allen tijde voor den staat beschikbaar is. Zoodoende zou het pnrticulic: initiatief van den beginne met het staatsbelang samengaan teneinde het gebruik van luchtschepen te bevorderen en kan men de hoop koesteren op een snelle ontwik keling van het handelsverkeer door middel van luchtschepen. De dienst zelf zou voor olie be langhebbende kooplieden te.* beschikking zijn. Het hebben van een tweede luchtschip zou vnn groote waarde blijken voor het verkrijgen van een reserve van personeel en materiaal, hetgeen zoo.- gewcnscht is, aangezien het is te verwach ten, dat luchtschepen een belangrijke took te vervullen krijgen, vooral ook door de belang rijke besparingen, dio op den langen duur van hun gebruik het gevolg moeten zijn. Macdonald zcide to verwachten, dot bij aanneming zijner voorstellen de twee luchtschepen voel spoedi ger ter beschikking zouden zijn don volgent het oorspronkelijk plan, ook omdat het rogcc- rings- cn het koopvourdijluchtschip tegelijker tijd zouden kunnen worden gebouwd. Bovendien zou door het hebben von tweo vei schillende bouwwerven een veel sneller ontwikkeling op dit gebied mogelijk zou worden. De bestaande luchtstations te Cardington cn te Pulham zou den staatseigendom blijven, terwijl ook de lucht havens overzee den staat zouden behooren. Hij' schatte, dot bij terugkoop van het tweede schip door de bouwers dc netto-uitgaat niet meer don 1.200.000 pond zou bedrogen. DE TOCHT VAN MACLAREN. Allahabad, I 3 Mei. (R.) Mnclorcn is hier hedenmiddog aangekomen. Hij legde 500 mijl in zes uur nf. Hij vertrekt morgen naar Colcuttn. HET ROEMEENSCHO KONINGSPAAR TE LONDEN. De koning cn koningin van Roemenië hebben gisteren verscheidene uren in gezelschop van 't Engelschc koningspaar doorgebracht met een bezoek aan dc rijkstcntoonstelling. MACDONALD OVER DE SCHADEVERGOE DING EN DE OORLOGSSCHULDEN. In het Lagerhuis werd den eerste-minister gisteren gevraagd of hij, nu dc Commissie von Herstel rapport heeft uitgebracht, het bijeenroe pen eener conferentie inzoke de oorlogsschul- den tusschen de geallieerden onderling zou overwegen, die ook de Ver. Stoten zou omvat ten. Macdonald zeide dot, totdot cr een conclusie is verkregen ten opzichte van do door de rap porten der deskundigen opgeworpen punten, het volstrekt voorbarig zou zijn zulk een voor stel tc aonvanrden. In het tegenwoordige sta dium der dingen moest hij er van afzien deze beide nog onduidelijke onderwerpen (schade vergoeding cn oorlogsschulden) met elkaar te verbinden. HET INTERNATIONAAL SCHEEPVAART- CONGRES. Londen, 14 Mei. (R). Bij dc bespreking over de havenfaciliteiten heeft de internationale scheepvaartconferentie een motie aangenomen, waarbij erop wordt aangedrongen, dat de zee varende naties alles zullen doen wat zij kunnen om tc maken, dat de zeehavens op de hoogte blijven van de moderne vercischten voor den handol. DE TENTOONSTELLING TE WEMBLE7. Dc Britschc rijkstentoonstelling was gisteren avond het onderwerp eener bespreking in het parlement, toen de parlementaire secretaris van het depurtcment voor den overzeeschcn han del betoogde, dat het wenschclijk is het bedrog tot steun der tentoonstelling van 100.000 pd. st. te verhoogen. Hij wees cr op, dot sedert het bedrog von 100.000 pd. st. was goedgekeurd, de tentoonstelling veel uitgebreider is gewor den dan het parlement vermoedde, toen het wetsontwerp van 1920 werd oongenomon. Elk deel von het rijk neemt een aandeel in de ten toonstelling en hij heeft alle hoop, dat zij in ruime mate zal bijdragen tot ontwikkeling van den handel. DE BRITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Lc-ndcn, 14 Mei. (R.) Dc dreigende sta king von kolentremme.s in de kolenhavens is uitgesteld, in ofwochting van het ingrijpen der regeering. ITALIË. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DON PAUS. Rome, 14 Mei. (B. T. A.) De geruchten over ongesteldheid des pausen zijn onjuist. TSJECHO-SLOW AKIJE. DE VERHOUDING TOT ZUID-SLA VIL Belgrado, 14 Mei. (W.-B.). Bcnes heeft, op weg naar Rome, te Vcrdi een samenspreking gehad met Nintsjitsj, den Zuid-Slcvischen minis ter van buitenlandsche zaken. len, beneden had iets bovennatuurlijks. Ralph wierp een klein steentje in de opening en hoorde niets. Eerst toen hij plat op den grond was gaan liggen, en zijn oor hield boven de spleet, kon hij, boven het zachte gesuis van het neerstroomend water, heel in de verte den gedempten plof von den val hooren. De diepte moest te oordeelcn naar het geluid duizeling wekkend zijn. Ralph kreeg van de oude spreek wijze: de ingewanden der narde een nieuw, schrikwekkend beeld. Aon een zijde vormden twee rotsplaten een ruwe brug over de gaping. Ralph zette zijn weg longs dc beek voort, nu eens aan dezen, dan weer oan den anderen kont, en nu cn dan. daar waar zij den geheelcn bodem overstroomde, was Ralph genoodzaakt haar tc doorwaden. Op en kele punten v;6s een zeer zwakke prikkeling in dc lucht waar tc nemen, iets frisch, cn on willekeurig begon hij te kijken of hij nog geen daglicht zag. Eindelijk kwam het heel in dc verte, een krom uitroepteeken van wit. Haastig spoedde hij zich er heen, voelend een ontzaglijke ver lichting Hij was er op voorbereid geweest, te komen staan voor een mysterie onder een of anderen vorm hij had zich niet juist voor gesteld hóe of voor iets verschikkelijk* "n het donker. En ziedaar eerlijk, open dagli< I Een ondraaglijke nieuwsgierigheid joeg hem voort, als zou het daglicht nog moor een of twee minuten blijven stralen. Toen hij oan de opening kwam, slingerde hij wat cr van de fakkel nog over was, in het water. De glanzende blauwe hemel spande zich weer boven zijn hoofd. Eerst toen hij zich dat geheel bewust werd, drong het ten volle tot hem door, hoe zeer de verschrikkingen van onder den grond, hem hadden benauwd. Eerst Mg hij slechts de blauwe lucht, en rotsachtige terrassen aan weerszijden, vanwuor hel kleine stroompje in het hol neerschoot. Ralph klom als een aap over de rotsblokken omhoog. Door lag een kleine weide met sappig, groen gras, kleurig van groote bloemen. Boomcn in de laagte benomen hem nog het uitzicht. Hij snelde verder over de begroeide helling, tot een wijd uitzicht zich voor hem opende. Toen ging hij zitten, om alles wat hij zag, in zich op to nemen. Hij was niet teleurgesteld Het overkof zijn stoutste verwachtingen. Reeds de eerste oog opslag stelde hem ruimschoots schadeloos voor zijn tocht onder den grond Lieflijker was het ponoramu dan hij er ooit ccn had gezien, lief lijker dan eenig natuurtafereel waarheen zijn droomen hem ooit hodden gevoerd. Hel was uniek en het was ongekend. De artist in .hem smaakte de rijke, zeldzame voldoening, die dc aanblik van iets volmaakts schenkt. Om de schoonheid ervan geheel te kunnen genieten, moest hij zijn schoonheidsbegrippen verruimen. Het was een doj, dot aan alle zijde was in gesloten door ruwe, steile rotsen, die zich met scherpe pieken omhoog verhieven De bergen hielden zijn oogen geruimen tijd geboeid; het was de eerste maal dat hij den aanblik van da bergen der aarde in al hun majesteit onbelem merd genoot. Als fantastische, machtige rots- gestalten rezen zij op, met mantels van snocuw over hun schouders en grijze, bloote hoofden/ elk voor zich von een aparte waardigheid, als oude koningen. Een scherp contrast vormde hun indrukwekkende grootscheid met de lieflijk heid van het dal, waarin zij nederzagen, cn dat zij schenen te bewaken. En zorgvuldig was hun wacht: vast aaneengesloten, kon geen srtijdgcwoel van de wereld ver-of tot dc ge lederen van hun puntige spiesen doordringen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1