„DE EEMLANDER" BINNENLAND. 22s Jaargang No 269 A80HNEMEHÏSPRIJS m"n'en ;;or *0,c~ foort 1 2.10, idem, iianco per post 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukkón) /'0J76, alzonderlijke nummers f 0 .05. t m Vrljcfan 16 Mel 1924 PRUS DER ADVERIEKIIËM DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWA1. 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. van 1 regels 1.05 met inbegrip van cen bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tcntiSn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vootdccligc bepalingen voor bet advcrlccrcn- licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. EERSTE BLAD. BUITENLAND. DUITSCHLAND. BIJEENKOMST VAN HET DUITSCHE KABINET. B 0 r lij n, 15 Mei. (V. D.) Het Duitsche ka binet komt morgen bijeen, om zich met den buitenlandschen politieleen toestand bezig te houden. DE POLITIEKE CRISIS. De Duitsch-nationalcn verlangen dat do rcgecring-Marx aftreedt. B er 1 ij n, 15 Mei. (W. B.) Het bestuur van de Duitsch-nationale volkspartij heeft vandaag een motie aangenomen, waarin het eischt, dat dc rijksregeering, gezien den uitslag der ver kiezingen, zal aftreden. De motie verklaart, dat de tegenwoordige regeering elk recht mist om Duitschland te vertegenwoordigen in de onder handelingen over de rapporten der deskundigen. De Duitsch-nationalen zullen mogelijke ver klaringen der regeering te dezer zake tegen over de Commissie van Herstel voor zich niet als bindend erkennen. Het Centrum en het blok van middenpartijen. Ber 1 ijn, 15 Mei. (W. B.) Een commissie uit de centrumfractie houdt Zaterdag cen ver gadering ter bespreking van den binnen- en buitenlandschen politieken toestand, met name van dc kwestie der vorming van een blok van middenpartijen. GENERAAL DEGOUTTE EN DE ENGEL- SCHE RADIO-IN STALL ATIES IN HET ROERGEBIED. B c r 1 ij n, 15 M e i. (V. D.) Uit Coblenz wordt gemeld, dpt twee Engelsche leden van dc commissie voor het Rijnland, die met goed keuring van die commissie cen radio-station hadden opgericht, van generaal Degoutte een 'brief hebben ontvangen, waarin deze hen er op opmerkzaam maakt, dat het oprichten van der gelijke stations ontoelaatbaar is. DE BADENSCHE BEGROOTING. Karlsruhe, 15 Mei. (W. B.) Dr. Koehler, de staatspresident, heeft vandaag in den Land dag de begrooting 1924'25 ingediend. Dank zij belangrijke bezuinigingen heeft men dc be grooting in evenwicht weten te brengen. Tot en met 1 April is het aantal ambtenaren en be ambten met 2755 verminderd. In zijn toelich ting'verklaarde de president, dat de Badenschc regecring zich inzake cie rapporten der des kundigen geheel bij het standpunt van de rijks regeering aansluit DE RECHTS- EN LINKS-RADICALE AGITATIE. Een Ulanendag to Fürstenwaldc. Een protest tegen het verbie den der Schlagctterherdenking. Aan het Hbl. wordt d.d. 15 Mei gemeld uit Beilijn: De rechtsradicolen ontwikkelen den laatsten tijd overal een koortsachtige actie. Overal wor den plannen ontworpen voor zoogenaamde Duit sche Dagen en Legeidagen. Nu wordt weer uit Fürstenwaldc, een stadje in de Mark Brandenburg, gemeld, dat aldaar Zondag een Ulanendag zal worden gehouden, Onmiddellijk hebben ook hier de communisten maatregelen genomen, om met medewerking van hun Beriijnsche partijgenooten een machtige tegendemonstratie op touw te zetten. Zoo deze beide demonstraties niet verboden worden, krij gen we zonder twijfel in Fürstenwalde een her haling van de bloedige gebeurtenissen te Holle. De communisten zijn het offensief reeds be gonnen: in den afgeloopen nacht hadden ze van het Ulonenstnndbeeld te Fürstenwald de linker hand afgeslagen, waarover natuurlijk in recht- scho kringen hevige verontwaardiging heerscht. Niet minder verontwaardigd is men van rechts over het verbod van de Schlagetter- herdenking, die men dezer dagen in het Stadion te Berlijn wilde houden. Het bestuur van den Verein Vaterlandischer Verbënde Deutschlands heeft tot den Berlijnschen hoofdcommissaris van politie een schrijven gericht, waarin het tegen dit verbod ten scherpste protesteert. Het bestuur wijst er op, dat nog nimmer een socialistische of communistische demonstratie door lieden van rechts is verstoord. Demonstraties van recht- sche groepen echter worden door de communis ten systematisch lastig gevallen. Het is een smaad voor het Duitsche volk, dat door cen Duitsche autoriteit dc herdenking van een held haftig slachtoffer der Fransche gcweldpolitiek eenvoudig verboden wordt. De Vaterlandische Verbande cischen dan ook onmiddellijke ophef fing van dit verbod. HET SUCCES VAN DE KEULSCHE MESSE. Keulen, 15 M e i. (V. D.) Wegens den grooten toeloop van koopers en bezoekers is de Keulsche Messe tot Dinsdag 20 Mei ver lengd. Ook de Technische Messe wordt tot dien dag gehouden. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. Essen, 15 Mei. (\V. B.) De werkgevers hebben de arbitrage-uitspraak voor de N. W. groep in de metaalindustrie geweigerd en be houden zich de vrijheid van handelen voor. Berlijn, 15 Mei. (W. B.) De besprekingen in het rijksdepartement van arbeid nopens de bijlegging van den strijd in den Roermijnbouw zijn heden voortgezet. Dortmund, 15 Mei. (W. B.) Van de'7000 arbeiders van het Eisen- en Stahlwerk Hösch moesten er 4000 wegens gebrek aan brandstof fen naar huis worden gezonden. Gelsenkirchen, 15 M.ei. (W. B.) De Gelsenk. Bergwerks-A. G. moest wegens kolen- gebrek drie hoogovens do oven. Bochum, 15 Mei. (W. B.) Indien de ko- lenp.oductie niet uiterlijk Zoterdog wordt her vat, moeten alle fabrieken in het district Bochum worden stopgezet. Mannheim, 15 Mei. (W. B.) Aan de uil- noodiging der mctaalindustrieelen om het werk te hervatten heeft het personeel nergens ge volg gegeven. FRANKRIJK. DE ROEMEENSCHE KONING TE PARIJS. P a r ij s, 1 5. M e i. (B. T. A.) De koning van DAMES MODE-MAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Roemenië, vergezeld van Duca, is tc arijs aangekomen. De koningin is fe Londen geble ven, waar zij nog korten tijd zal vertoeven. EEN BRIEF VAN POINCARÊ AAN MACDONALD. Parijs, 15 Mei. (Havas.) Poincarc heeft Macdonold cen langen, hartelijken, verzoenen den persoonlijken brief geschreven, waarin hij den tegenwoordigen stand van de Fransch-En- gelsche onderhandelingen vaststelt e.n opnieuw zijn leedwezen uitspreekt, dat hij hem niet op Cchequcrs ontmoeten kan. Hij constateert, dat de overeenstemming tusschen de geallieerden volkomen kan worden verwezenlijkt op den grondslag van de plannen der deskundigen, die unaniem aanvaard zijn. Verder schetst hij dc eventueel e bepalingen van een occoord en spreekt hij den wensch uit van een spoedige regeling van het herstel in het belang ven den wederopbouw van Europa. DE KABINETSCRISIS. De houding der socialisten. Uit Parijs wordt d.d. T5 Mei aan de Tel. be richt: Naar aanleiding van dc berichten over deelne ming der socialisten aan het toekomstige mi nisterie, geeft Leon Blum heden in de „Popu laire" een rechtzetting van de feiten. Blum herinnert daarin aan de motie, welke op het jongste te Marseille gehouden nationale congres aangenomen werd en welke zich tegen deze deelneming uitspreekt, doch wel aan een linksche ïegeering steun toezegt. Onmiddellijk vóór de bijeenkomst der Kamer zal dc sociab'stische partij cen nationalen raad of een buitengewoon congres bijeenroepen, welks taak het zal zijn deze principes op den huidigen politieken toestand toe te possen. Wat hem prsoonlijk betreft, Léon Blum ver klaart, daet hij dezelfde stellingen zal verdedi gen, als te Marseille zijn aangenomen, te weten: Tc. dat men, wat de samenwerking in een mi nisterie betreft, zich tegenover geen der uit zonderingsgevallen geplaatst ziet, zooals voor zien in de resolutie van Amsterdam; 2e. dat de samenwerking, zoowel voor de radicalen als voor de socialisten, de gevaarlijk ste moeilijkheden ten gevolge zou hebben; 3e. dat dc steun, welken de socialisten aan een radicale regeering bereid zijn te geven, zoo wel naar binnen als naar buiten zekerder en krachtiger zal zijn. Volgens „l'Ocuvre", dat wel het meest gezag hebbende orgaan van de racicalen is, zal bij de formatie van een nieuw ministerie als volgt te werk worden gegaan. Bij de aankondiging aan Millerand van zijn voornemen, om op 1 Juni a.s. of te treden, heeft Poincoré als zijn opvolger Herriot ge noemd. In tegenstelling van de gemelde berichten heeft Millerand echter nog geen onderhoud met Herriot gehad, daar deze nog niet in Parijs is geweest, doch van Lyon naar Avignon is ver trokken om rust te nemen. Noor alle waarschijnlijkheid zal Millerand Herriot naar het Elysée roepen en hem dc op dracht tct vorming van een nieuw kabinet ge- venè Deze opdracht zal hij met of zonder voor waarden aanvaarden. Indien Millerand echter voorwaarden stelt, zal Herriot waarschijnlijk verplicht zijn tc weigeren. In het tegenovergestelde geval zal Herriot zich tot dc socialisten wenden en hun medewerking inroepen. Deze zullen daarover op him con gres, dat op I Juni a.s. gehouden wordt, beslis sen. Stemmen zij toe ,dan krijgt men een ministe rie uit het „Cartel des Gauches", weigeren zij, dan zou Herriot ól aan de andere zijde steun moeten zoeken af dc opdracht teruggeven. In dit geval zal Millerand zich waarschijnlijk tot Briand wenden. De eerste stemming, welke in dc nieuwe Ka mer zal plaats hebben voor het verkiezen van voorzitters, zal daarbij van grooten invloed zijn. „L'OeuvTe" spoort daarom aan, dat voor den voorzitterszetel een condidaat gevonden zal wor den, waarmede de gehcele linkerzijde zich zal kunnen» vereenigen. ZWITSERLAND. DE ZWITSERSCHE VLAG OP DEN RIJN. Bern, 15 Mei. ('B. T. A.) De bondsraad heeft op straffe van boete het voeren van de Zwitsersche vlag op den Rijn verboden, zoo lang de voorschriften inzake het recht van het voeren der vlag niet in werking zijn getreden. ENGE' AND. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Londen, 15 Mei. (N. T. A. Draadloos.) Onder voorzitterschap van Ponsonbv, den on der-staatssecretaris van buitenlandsche zaken, heeft heden cen algemeene vergadering plaats gehad van de Britsch-Russische conferentie, De vergadering" heeft de werkzaamheden nage gaan, door de verschillende secties tot dusver verricht. Volgens het officicelc communiqué heeft de commissie voor de verdragen haa: ver slag ingediend, hetwelk is goedgekeurd. Dit verslag is de slotsom van het onderzoek van alle verdragen tusschen Engeland en Rusland, gesloten tot 7 November 1917. In het verslag worden deze overeenkomsten verdeeld in twee groepen rü. (1) een groep verdragen, die niet langer van kracht zijn en (2) verdragen, die zijn blijven bestaan, maar wijziging behoeven. Tot de eerste groep behooren een aantal ver dragen van politieken aard, die blijkbaar udt den tijd zijn, terwijl de andere groep wordt samen- Wollen Vesten mttiNSli kleines stel ol zonder MOUWEN |I 50.7.53. 4.30 klseciing Cipes 32.5017507.50 Wollen kousen in de .nisuwtle RUITEN EN STREEP EN 2.75 1.75 1.50 Col-Monchoirs in Zijde en Tricot 15- 12.50 7.50 3.75 KIPPEWHOUDERS, voor GAAS en ander IJZERWERK Is maar één adres P. WSEPOF, gesteld uit overeenkomsten van practischcn aa'/d, zooals de rechtspositie van naomloozo vennncotschappcn, uitlevering, tonnenmant en dergelijke. De genoemde sectie zal zich thans bezig houden met het aanbrengen der wijzigin gen, die noodig zijn om dc verdragen der tweede groep in overeenstemming te brengen met de eischen van het oogenblik'. Deze wijzigingen zijn van lechnischon aard. Voorts is besproken over de manier van handelen met verdragen, waarbij behalve Rusland en Grool-Brittanni«; nog andere landen als onderteekenaars optre den. Terwijl het onmogelijk werd geacht, dot dc conferentie vruchtdragende besluiten neemt bij ontstentenis dei andere ondertcekenaars, werd besloten na te gaan in hoever voor proc- tische doeleinden zoowel Rusland als Groot- Brittunië deze traclotcn kunnen noleven. Het betreft hier vooral onderwerpen als telegrafie, onderzeekabels, draodloozc telegrafie en post verkeer. Men kwam in principe overeen, dot dc bedoelde tractatcn door middel van cen een voudige formule in werking zullen treden. Dc sovjet-delegatie behield zich het recht voor aan de lijst der door Engeland vermelde tractatcn nog andere verdrogen toe tc voegen cn schrifte lijk han. houding ten opzichte daarvan uiteen te zetten, zoodra de normale diplomatieke be trekkingen tusschen de beid landen hersteld zijn. Van Engelsche bijde werd duidelijk ge maakt, dat, terwijl Groot-Brittanië bereid was elke wijziging, die dc Russen zouden voorstel en in dc lijst der verdragen met meer ondertee kenaars, in overweging te nemen, er geen spra ke van kon zijn, dat cenig verdrag, voortvloei end uit de nlgemeer.^ Etiropcesche vredesver dragen, in deze conferentie ter sprake zou kun nen komen zonder voorafgaande raadpleging met de mede-betrokken staten. De sovjet-dele gatie gal' dit toe, maar deed het denkbeeld aan de hand, dot dc bepalingen, in zulke verdragen voorkomend, voor zoover zij alleen op Enge land en Rusland betrekking hebben, wel ter spra ke kunnen worden gebracht. De conferentie heeft zich verder bezig ge houden met de aanspraken op schadevergoe ding- wegens gcvcnger.neming of persoonlijk let sel, Britschen onderdanen in Rusland sedert de revolutie aangedaan. De Engelsche delegatie stelde zich op het standpunt, dot het principe van wedcrkcerige behandeling dezer aanspraken reeds in de correspondentie tusschen de Brit sche en de Russische regeering in Mei cn Juni van het vorige jaar wes vastgelegd en deed het denkbeeld aan de hand door middel van scheids rechterlijke uitspraak, in het algemeen verdrag op tc nemen, de grootc cn rechtmatigheid van dergelijke aanspraken tc btcn vaststellen. Hier tegenover meende de Russische delegatie, dat alleen dan lot arbitrage behoorde te worden overgegaan, als een directe regeling onmogelijk was gebleken. Zij wenschte verder, dot de aan spraken op betaling van goederen, geleverd en diensten, bewezen aan de Russische regecring, waarvan de noodzakelijkheid in principe was i vastgelegd in een bijvoegsel tof hej Britsch- Russische handelsverdrag van 1957, tegelijk zouden worden behandeld met de aanspraken wegens persoonlijk nadeel. De Engelsche dele gatie was van meening, dot deze 'aanspraken deel uitmaken van de algemeene aanspraken in verband met eigendomsrechten er. ten op zichte dezer groep deed zij het volgende voor stel „Wat aanspraken betreft, die betrekking heb ben op de industriceic eigendommen cn conces sies, waai toe ook zullen worden gerekend fa brieken, mijnen, petrolcumbronnen, bosschen e.d., zouden wij v/enschen, dat de bond van sov jet-republieken de verplichting op zich nam een billijke en voldoende vergoeding te geven in den vorm van concessies of eigendommen of anderzin*, aan Britsche onderdanen of maat schappijen voor industrieele eigendommen of concessies, die vroeger aan hen toebehoorden en die thans genationaliseerd zijn of vervollen verklaard, don wel door gr in toe te stemmen, dot met de personen of lichamen in kwestie de voorwaarden der compensatie in elk afzonder lijk geval over een te komen. Mocht geen overeenstemming kunnen worden bereikt over de schadevergoeding of binnen bepaalden tijd geen behoorlijke regeling kunnen -worden getroffen, dan zou arbitrage moeten plaats hebben. De werkwijze van het scheidsge recht en de omschrijving der te beslissen pun ten zou een punt van overweging tuaschen de twee regeeringen moeten uitmaken. Dit Britsche voorstel werd door de Russische gedelegeerden ad notam genomen, terwijl over weging werd toegezegd. De Russen wezen er op, dat iedere poging om te geraken tot een algémeena formuleering voor een regeling der practische verschillen, zooals thans aan de orde is gesteld, natuurlijk bemoeilijkt wordt door het verschil in sociale inrichting van den Russischcn en den Engelschen st8at. Zij wezen er verder op, dat particuliere eigendomsvorderingen van Brit sche onderdanen in zekere groepen waren in- gedioi""* on dpnix^ppi^ aan de hand, dat zij, die aanspraak maken op vergoeding we gens schulden van voor den oorlog, het eerst in behandeling zouden komen, aangezien deze groep verreweg het talrijkst is. Hieruit ontspon zich ccn algemeene bespreking der andere groe pen van eischen cn tcgeneischen, waarbij de Russen zich op het standpunt stelden, dot ccn concreet aanbod ter vergoeding van vorderin gen met betrekking tot in Rusland verbeurd verklaarde Britsche eigendommen alleen moge lijk zou zijn, als men in het bezit was van meer bizonderheden nongaandc den omvang dier vor deringen. De Britsche delegatie verklaarde deze opmerking in overweging te zullen nemen. De bespreking der schulden van rcgcering tot regeering gaf aanleiding tot ccnig verschil van meening. In verbond met de technische moeilijk heden van het taxeeren dezer vorderingen stel den de Engelschen voor deze schulden voor- loopig buiten bespreking tc loten. Hiertoe toon den <Ic Russen weinig neiging, aangezien hier door do eenige eischen, die zij zelf hadden ge steld, van behandeling zouden worden uitgeslo ten, terwijl de Engelschen met hun vorderingen voortgang zouden kunnen maken. Na cen alge meene gcdochtcnwisseling hieromtrent werd de bespreking verduogd, om dc Russische delega tie gelegenheid te geven de verschillende voor stellen, door de Engelschen tijdens de bijeen komst gedaan, nader te overwegen. Do confe rentie zal 20 Mei opnieuw een algemeene ver gadering houden. HENDERSON OVER DE LOTERIJWET EN DE IMMIGRATIE. Londen, T 5 Mei. (R.) Bij de bespreking van dc begrooting von binnenlandschc zaken in het Lagerhuis zeide Henderson, dat hij alle beschikbare inlichtingen nopens dc loterijen^»an het inwinnen was. Hij zou dc instelling over wegen von ccn commissie om dc gcheele kwestie van de loterijwet te onderzoeken. On- dertusschen werd krachtig de hand gehouden aan de bestaande wet. Sprekende over dc vreemdelingen, zeidc Hen derson, dat zelfs een Labour-regeering niet ver langend kon zijn die toe tc laten, nis zij En gelsche werkkrachten moesten vervangen. HET CONFLICT IN DE MIJNINDUSTRIE. De staking afgewend. Londen, 15 Mei, (R.) Dc dreigende ramp zalige nationale staking in de mijnen is waar schijnlijk afgewend. Men is het vonmiddag eens geworden over de voorwaarden nopens dc mijn- werkersloonen, die aan het oordcel van dc con ferentie van mijnwerkersofgevoordigden op 29 Mei zullen worden onderworpen. De leiders der mijnwerkers raden de aanvaarding dier voor waarden aan, ofschoon zij niet geheel aan de eischen voldoen. De voorwaarden bieden in het algemeen den mijnwerkers een verhoogd minimum uun, dot 40 pet. hoogcr is dan do slandanrdlooncn van vóór den oorlog, terwjjl do standaardwinsten iets zullen worden verminderd. Verder genieten de mijnwerkers een verhoogd aandeel in alle surplus-winsten, n.l 88 pet., terwijl de eige naars 12 pet. van de surplus-winsten zullen krij gen De Engelsche draadlooze dienst meldt nog omtrent het compromis-voorstel: Als standaardwinst wordt beschouwd een be drag van 15 pet der gezamenlijke standaord- loorien. Het restant, dat overschiet no aftrek van dc algemeene kosten, behalve de loonen, en nadat dc standaardwinst is afgetrokken, zal tus schen dc eigenaars en loontrekkenden wqrden verdeeld in de verhouding van 88 pet. voor het personeel en 12 pet. voor dc eigenaars. VEREENIGDE STATEN. DE IMMIGRATIE-WET. Het weren der JapanncnC W a s h i n g t o n, 15 Mei. (R.) Het Huis van Afgevaardigden heeft met grootc meer derheid, niettegenstaando het veto van den president, dc herziene immigrotic-wet aange nomen, waarbij o.o. de Japanners na 1 Juli worden uitgesloten. DE GRATIFICATIE VOOR DE OUD-STRIJDERS. Washington, 15 Mei. (R.) De president hefcft zijn veto uitgesproken over do wet tot het toekennen van een gratificatie aan dc oud strijders. Dc voorstanders van de wet «hebben verklaard tc zullen trachten do wet ten slotte toch ingevoerd tc krijgen. VERSPREIDE BERICHTEN. EEN COMMUNISTISCH COMPLOT ONTDEKT. Ti1 Wilna is blijkens cen Duitscb draadloos bericht cen groot communistische samenzwering ontdekt. Er werd een congres gehouden, woa*.* opstanden werden voorbereid, die tegelijkertijd te Warschau cn Wilna zouden uitbreken. Tweede Kamer. •Aan dc orde is dc uitbreiding von Dokkum. De thccrcn Bakker on Hiemstra verzet ten zich, omdat Oostdongerodeel door afschei ding van het kopitoalkrnchtig gedeelte ten doo- de is opgeschreven. Dc heer S a n n e s is voor de uitbreiding, doch vraagt inlichtingen betreffende dc ver strekte cijlcrs. Dc heer Boon verdedigt uitbreiding van Dokkum, speciaal met Aolsum, dat ccn natuur lijke uitvloeiing von Dokkum is. De heer Van Dieren zal vermoedelijk te genstemmen. De heer v. d. Molen is voor annexatie van geheel Oost-Dongeradcel. Hij dient cen motie in vragende somenvoeging van Dokkum cn ge heel Oost-Dongeradeel. De heer Van Vuurcn beveelt aanneming van het wetsontwerp aan, waarna de mogelijk heid tot uitvoering van de motie-Von der Mo len kan worden overwogen. De heeren Ketelaar cn Hiemstra zijn tegen de motie, de heeren Snoeck Hcncke- mans cn Zijlstra zijn er voor. Minister Ruys acht cïe motie-Van der Molen slecht cn geen goede oplossing. De motie-Von der Molen wordt verworpen met 48—22 stómmen. De Minister deelt mede, dat de termijn voor betaling der schadeloosstelling belungrijk langer zal zijn dan 3 jaar. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 4719 stemmen. Bij het wetsontwerp inzake den waarborg en dc belasting van gouden cn zilveren werken dient de heer Staalman een motie in, vra gende om indiening van ccn ontwerp, waarbij de verantwoordelijkheid voor waarborgtcekens op dc vervaardigers cn importeurs wordt ge legd. Deze motie zal op een nader tc bepalen dag worden behandeld. ITet wetsontwerp wordt zonder discussie cn z. h. st. aangenomen. I Sluiling 5.25 uur. ITALIË. BENES TE ROME. Rome, 16 M e i. (B. T. A.) Minister Benes is hier aangekomen. BESPREKINGEN VAN MUSSOLINI. Uit Parijs d.d. 15 MeiMussolini heeft te Rome Benes ontvangen. Zondag zal hij de Bel gische ministers ontvangen. De bladen zeggen, dot Benes een verbinding tot stond zou willen brengen tusschen de Frnnsch-Tsjechische alli antie en ce Italinunsch-Zuid-Slavische Rykof, dc voorzitter der Russische volkscom missarissen, die in Italië verblijft, zou een on derhoud mei Mussolini hebben gehad DE LANDVERHUIZINGS-CONFERENTIE. Rome, 16 Mei. (B T. A.) Gistermiddag werd de eerste algemeene vergadering der im migratie-conferentie gehouden; 200 gedelegeer den, vertegenwoordigende 58 landen, waren aanwezig. Mussolini werd tot eerevoorzitter be noemd. GRIEKENLAND. REPOELIS. t Emmanuel Repocüs, cen vun Griekenlond's bekendste staatslieden, is in zijn geboorteplaats Kranidi, in de Peloponesus, overleden. Repoelis was minister van binncniandsche zaken in Veni- zelos' eerste kabinet. In 1913 was hij plaats vervangend minister-president, cn toen Venizc- los in den wereldoorlog in openlijken opstand kwam en zijn voorloopigc regeering te Saloniki instelde, was Repoeiis dc door het triumviraat benoemde premier. Later trad hij nog enkele molen, tijdens koning Constantijn's verbanning, als minister op. JAPAN. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Tokio, 15 Mei. (R.) De dagbladen voor spellen de aanstaande heropening van d* on derhandelingen tusschen Rusland en Japan. CHINA. SOEN-TAT-SEN. Honkong, 15 Mei. (R.) De dood van Soen-Yat-Sen wordt te Kanton officieel onf- kend, maar goed-ingclichte Chineesche cv. riten- landsche kringen hechten geloof aan het doods bericht, hetwelk moeilijk te verifio«ren is, daar pers te Kanton onder strenge censuur staat Berichten. DE UITVOERING DER WARENWET. Behangsel-, meubel- on gor dijnstof. In het Stsbl. 213 is opgenomen, gelijk we reeds kort meldden, het Koninklijk Besluit van den 28stcn April 1924, tot toepassing von de artikelen 14 en 15 der Warenwet op behangsel, meubel- en gordijnstof. Dit besluit verstoot onder „Behangsel, meu belstof, waaronder te verstaan ook tapijtstof en gordijnstof", behangsel, meubelstof en gordijnstof, die voor den hondel bestemd of in den handel gebracht zijn. Behangsel, van papier vervaardigd, mag niet meer dan 5 mgr. arsenicum (As) per vierk. M. bevatten. Behangsel van andere grondstof dan van papier vervaardigd, meubelstof en gordijnstof mogen niet meer dan 100 mgr. arsenicum (As) per vierk. M. bevatten. Voor de beoordceling of de waren, Li dit besluit genoemd, voldoende aan de daarin ge stelde eischen, moet gebruik gemaakt worden van d'o onderzoekingsmethode, aangegeven in de bij het besluit gevoegde bijlage. Dit besluit treedt in werking den 14en No vember en kon worden aangehaald onder den titel „Behongselbesluit-1924. DE DIENSTWEIGERJNGSWET. In het Staatsblad afgekondigd. In het Stbl. is afgekondigd het besluit, hou dende maatregelen1 ter uitvoering van de wei van 13 Juli 1923, betreffende dienstweigering. MOND- EN KLAUWZEER. Mcdcdeefingcn van den Minüster. Op vragen van het Tweede Kamerlid Broat, betref.endc opheffing, in het belang van den veehandel, van de afsluitingsmaatregelcn en veevcrvcerverboden ter bestrijding van het mon<L Cr, klauwzeer Is het Zijn Excellentie bekend dat het mond- en klauwzeer zich dagelijks sterk uitbreidt en thans reeds voorkomt in bijna de helft der gemeenten cn over geheel Neder land verspreid is dot alle thans nog genomen voorzorgs* en afzonderingsmaatregelen doel- en waardeloos zijn dat aJle veemarkten en vee vervoermiddelen besmet geacht kunnen worden dat er door de thans bestoande regeerings- maat.-egelen door veehandelaren, boeren, vee-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1