MINERALE en MEoIcINALe' WATEREN ZOMER J ABomispRüs^r^r^ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. v» d. WEG Lancgesiraat-23 O m O FEUILLETON. De verborgen vallei. Hotel „DE ZWAAN Bij abonnement a f 1.25 MANÏELS IAP0NNEN BLOUSES „L'HIRONDELLE" 22e Jaargang No 272 ioort f 2J0, idem Ir in co pn post f 3.—per week (met gratis rcrrckcnng tegen ongelukken) f 0J7* afzonderlijke nummers 1 Oj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD D,RSC™«.UiI«V.8, J. „IKHOFF. ,„„emsc"h™S»TW.L Dinsdag 20 Mei I924 PRUS DER ADVERTENTIÊH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Liefdadighcids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor bondel cn bedrijt bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advcrtccrcn- Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DU1TSCHLAND. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het bezoek der Belgische ministers aon Mussolini. Milaan, 19 Mei (B. T. A.) Officieel. De Belgische ministers en de Italiaansche mi nister-president hebben vastgesteld, dat het vcr- gocdingsvraagstuk de ernstige oorzaak blijft van politieke beroering en economische crises. Zij achten het noodzakelijk het onverwijld op te lossen door toepassing van dc verslagen der deskundigen, die een grondslag tot overeen stemming opleveren, mits de Duitsche regeering de vereischte maatregelen eerlijk cn trouw ten uitvoer legt. De toestand, die zou voortvloeien uit een moedwillig in gebreke blijven van Duitschland, maakte eveneens een onderwerp van bespreking uit. Een overeenkomst tusschen de geallieerden te dier zake schijnt mogelijk te zijn. Zoodra de onderlinge gedachtenwisseling tusschen de geallieerden ver genoeg gevorderd zal zijn, zijn de ministers voornemens een con ferentie bijeen te roepen der geallieerden ter bezegeling van de aldus verkregen overeen stemming. De Belgische ministers en de Italiaan- 5>ehe permier zullen al het mogelijke doen om onverwijld tot verwezenlijking van het plan der deskundigen te komen cn erkennen, dat het vraagstuk van de schulden der geallieerden on derling vast verbonden blijft aan een duurzame en algehcele oplossing van het vergoedings- yraagstuk. De besprekingen zijn geëindigd. Milaan, 1 9 Mei. (B T. A.) Mussolini heeft aan het B. T. A. verklaard: De conferentie te Milaan is zeer belangrijk geweest en beteekent een groote stap voorwaarts naar een oplossing van het vraagstuk van het herstel. Zij heeft de volkomen overeenstemming bezegeld nopens de bedoeling cn dc verwezenlijking der beide lan den. De beide ministers hebben op mij een alleraangenaamstcn indruk gemaakt. Ik waar deer bijzonder hun pogingen om een oplossing van de internationale kwesties te verhaasten en den vrede te verstevigen. Door het B. T. A. ondervraagd, bevestigden de Belgische ministers dc belangrijkheid van de bijeenkomst te Milaan, die van groot nut zal zijn voor de voorbereiding van een algemeene overeenstemming. Wij hebben bevonden, dat de Italiaansche regeering in precies dcnzclfden Cfeest staat tegenover dc dringende noodzakelijk heid van een algemeene overeenstemming. In antwoord op vragen van Italiaansche jour nalisten verklaarde Theuns, dat hij niets kon toevoegen aan het officiecle communiqué, dat zeer omstandig is. Nopens de waarborgen kon hij niets zeggen, want dit is een uiterst netelige kwestie, waaraan uit de school klappen nadeel zou kunnen berokkenen. UIT HET BEZETTE GEBIED Dcgouttc cn dc werkloosheid. Dusseldorp, 19 Mei. (B. T. A.) Gene raal Degoutle heeft in verband met de staking en dc werkloosheid, die daar uit voortvloeit, last gegeven het aantal volkskeukens uit te brei den. Een conflict tusschen dc stad Dusseldorp en de Fronschcn. Het gemeentebestuur van Dusse dorp heeft Hen bouw van een ofooir dc F.-anschsn geëischte ertilleriekazerne geweigerd, daar h?t rijk niet bereid was de kosten op zich te nemer.. De Etad had opdracht gekregen niettemin uiterlijk op T7 Mei met den houw to beginnen Geschied de dit niet, dan zouden de leiders van het ge meentebestuur en ven de groepen .n den raad in hechtenis worden genomen Zate. dag is met den bouw geen begin gema-i;<t. Dientengevolge zijn de Franschen gisteren begonnen een aantal voorname gebouwen ir. besla? te nemen te we ten een fabriek van dc Rheir.metall, de fabriek Rheinstahl, verschik en de slachthuizen, de ma nége van de politie, elle indertijd vooi de Schu- po gebouwde woningen, T45 ;n getal, verschil lende vergaderloka en cn het ^eele Kunstpalast. HANDELSTOEZICHT AANGEVRAAGD. Het bestuur van het Stahlwerk-Bccker A. G. te Wittlich heeft verzocht onder staatstoezicht te worden geplaatst. Volgens mededeeling van de directie is dit in hoofdzaak een gevolg van de zware belasting, voortvloeiende uit Micum- overeenkomsten. Bremen, 19 Mei. (W. B.) De Bergisch'e Bank heeft verzocht om onder handelstoczicht te worden geplaotst. Naar Wolff uit Bremen seint, heeft de Textil- industrie Akt. Ges. haar aanvraag om onder gerechtelijk toezicht te worden geplaatst, weer ingetrokken, aangezien er kans op een andere regeling- van de moeilijkheden bestaat. HET HANNOVERAANSCHE SEPARATISME. Berlijn, 19 Mei. (W. B.) Blijkens het offi ciecle resultaat der „Vorobstimming" over de zelfstandigheids-verklaring van Hannover ont breken 140.000 stemmen aan het vereischte derde gedeelte voor het houden van een defi- tieve stemming over de afscheiding. Berlijn, 19 Mei. (N. T. A. Draadloos). De uitslag der stemming in Hannover wordt in de pers cn in politieke kringen te Berlijn met bevrediging ontvangen. Men legt er den nadruk op. dat de terugwerking, vooral op de Rijnland- kwestie, gunstig zal zijn. DE IILANENDAG. Nadere bizonderheden. Ovc den „Ulaiwr.dsg" meMt Wolf nog, dat de communisten op tal var. plaatsen met de veiligheidspolitie ;n botsing kwamen. Drie Schupongenten zijn door slapen en messteken ernstig gekwetst. Tweehonderd communisten zijn opgepakt, van wie 75 zijn vastgehouden. De communistisch* Landdag'eden Geschke en Hoffmann, die de <ci ie tegen den Ulancndag 'eidden, werden ook ip hechtenis genomen, doch weer op vrije voeten gesteid Zij zu"en vervolgd -worden wegens landvredebreuk, mits de land dag bereid wordt gevonden hun immuniteit op heffen. Ook teg*n dc 7 5 in hechtenis geno men communisten wordt eer. vervolging inge steld wegens Inndv. edebreuk zoowel als wegens ansporing tot daden van geweld, mishandeling enz. DUITSCHLAND EN HET VREEMDELINGEN- BEZOEK. Het Duitsche gezantschap verzoekt ons het volgende mee te deelen: I. De Bcicrsche regeering heeft voor buiten landers in het vervolg ee-n schriftelijke toestem ming voor de reis naar Beieren voorgeschre ven. Deze toestemming is echter slechts dan vereis'cht, wanneer een buitenlander op een plaats in Beieren langer dan 6 maanden zich wcnscht op te houden. Bovendien zijn buitenlanders in 't vervolg niet meer verplicht zich' persoonlijk aan en nf te melden; dit kan door hotels, familieleden enz. geschieden. II. Tot de badplaatsen, die in het vervolg geen stedelijke logeerbelostingen meer hebben, behooren tot dusver: Baden-Baden, Homburg, Wiesbaden, Bad Pyrmond en Bad Eilsen bij Bückeburg. De badgast behoeft dus behalve de overal Nin badplaatsen gebruikelijk Kurtaxe geen bijzondere betalingen te doen. DE STAKING EN UITSLUITING IN DUITSCHLAND. Een beroep van mijnwerkersbonden op hun leden. Essen, 19 Mei. (W. B.) Vier mijnwerkers- vereenigingen hebben een oproep aon hun leden uitgevaardigd, waarin op het personeel van en kele mijnen een beroep wordt gedaan, om met alle middelen zich te verzetten tegen hen, die geneigd zijn den tegenwoordigen toestand te verscherpen en te pogen de noodzakelijke werk zaamheden te verhinderen. Dit moet met kracht worden bestreden. Alleen de besluiten van de organisaties zijn geldig en moeten worden op gevolgd. De vier organisaties noodigen hun le den uit alleen die vergaderingen te bezoeken, die door" hen zijn uitgeschreven. Dc omvang der staking in dc mijn industrie van 't Roergebied. Een B. T. A.-telegrom uit Dusseldorp meldt, dat in het Roergebied slechts wordt gewerkt op drie mijnen, die door de Micum worden geëx ploiteerd en wel met zeer beperkt personeel. 99 Het bekende PLAT DU JOUR in bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. en GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar tot 's avonds 8 uur. RUIME KEUZE EN TEGEN DE LAAGSTE PRIIZEN Bl| HET DAMES MODE-MAG AZIJN 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Aanvaarding der arbitrage-uit spraak voor de patroons. B e r 1 ij n T 9 M c i. (N. T. A. Draadloos). De bond vnn mijneigenaars voor het Roergebied beeft de te Berlijn gevelde scheidsrechterlijke uispraok aangenomen. De raad van ccn jurist ingeroepen. B e r 1 ij n T 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). De rijksminister van arbeid heeft den voorzitter van den cconomischen rijksraad verzocht een onpartijdig jurist, kenner van het arbeidsrecht, te benoemen, ten einde een rapport op te stel len inzake het arbeidsgeschil in het Roergebied. BELGIE. DE ZAAK-COPPfcE. Eindelijk heeft gisteren, aldus het Hblh^t proces tegen baron Coppée voor het Assissen- hof van Brabant een £>!.<h'ar.g genomen. En er zal haast achter gezet worden vier zittingen per weck, zoodat het einde binnen twee maan den wordt verwacht. "Tiet proces-Coppce is reeds vóór het begin een lijdensgeschiedenis. Den T4en April 1919 opende de toen nog' in functie zijnde krijgs raad bij het Groot Hoofdkwartier een onder zoek in deze zaak, waaromtrent de eerste gege vens aan het licht waren gekomen uit papieren, welke het Duitsche bezettingsleger bij zijn ver trek had achtergelaten. Uit die papieren bleek, dat dc fi.mn Coppce, vader cn zoon, benzol cn leer voor militaire doeleinden aan de vijande lijke bezetting hadden geleverd. Toen in 1919 de Krijgsraad weid opgeheven, ging dc zaak in handen der civiele rechtbank over. Den 7cn Juni 1920 werden de beide Coppée's aangehouden, om in October weer in vrijheid te worden gesteld dartk zij dc interventie van oud- minister-president baron de Brocqucville en oud-minister Rcnkin. Meer en meer ging de openbare meening zich met dc zaak bemoeien, daar zij van" oordeel was, dat de Coppée's door hun hooge positie in den lande bijzondere gunsten hadden weten te verwerven, waardoor het recht Zlin 1°°P zou worden gestuit. De „Soir" en de „Pcuple" voerden een heftige campagne tegen Coppée de arbeiders der fabrieken van Coppée staakten 24 uur als piotest tegen het niet verder vervol gen hunner directeuren Demblon, Mnthieu en Picrard interpelleerden in de Kamer. Een nieuw onderzoek werd gelast, hetwelk tot Juni 1923 duurde. De zoon Coppée werd toen van rechtsvervolging ontslagen, de vader zou in Januari 1924 terechtstaan. In December 1923 echter diende baron Coppée $cn klacht tegen den heer Winckelmons, president van het Assisenhof, wegens het beïnvloeden von hoogc rechterlijke autoriteiten. Mr. Winckelmons trad eerst werd daarna toch bevoegd verklaard, maar inlusschcn werd de zonk weer verschoven. Ten slotte werd medegedeeld, dot boron Cop pce wegens een slepende ziekte niet zelf in dé rechtzaal zou verschijnen. Brussel, 19 Mei. (B. T. A.) Hedenochtend zijn de debatten in de zonk-Coppce begonnen. Coppée wordt er van beschuldigd hulp te heb ben verleend, met e.rbciders en munitie, aan dc vijanden van België en zijn geallieerden. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Een regccring van radicalen cn socialisten Uit Parijs wordt d.d. 19 Mei aan de Tel. bericht In kringen der linkerzijde verluidt, dat, wan neer de socialisten zich beperken tot het vcr- lecner. van steun aan het komende kabinet cn daarin geen zitting nemen, Herriot het voorne men heeft zelf president van den ministerraad to worden zonder portefeuille en aan Aristide Briand die van buitenlondschc zaken aon te bieden, terwijl Painlcvé zijn plaats op het mi nisterie van oorlog zou hernemen. Verdet zouden er in het kabinet zitting ne men Bicnvenu Martin, Francois Albert, Dc Mon- zie, Archimbnud, Violet, Codord, Doladier en Pierre La vail. Morgen komt Herriot te Parijs nan en het staat wel vast, dot hij voor het.einde der weck ter consultatie naar het Elysce zal worden ge roepen. Indien de socialisten wel in het kabinet zit ting nemen, is het hoogstwaarschijnlijk, dat Alexondrc Varenne binncnlandsche zaken zal krijgen. Vincent Aureuil financiën, Paul Bon cour oorlog, Moutet justitie en misschien Léon Blum buitenlandsche zaken Over dc evcntueele samenwerking tusschen radicalen en socialisten schrijft Robert de Jóu- venel in TOcuvre „Welk programma zou een regecring, samen gesteld uit radicalen en socialisten, kunnen rca- liseercn De schrijver noemt dan ten aanzien van de buitenlandsche politiek dc volgende on derwerpen op de uitvoering zonder reserves van het plan der experts het afzien van dwangmaatregelen naarmate Duitschland zijn verplichtingen nakomt de bevrijdiging der Duitsche. gevangenen, zelfs zonder tegen-prestatie, daar men in humanis tische kwesties niet marchandeeren moet; dc verwijzing naar den Volkenbond van de kwesties van de veiligheid en ontwapening de erkenning der Sovjets, welke de voor gaarde is van oen gemeenschappelijke politiek van de geallieerden in Rusland cn, wat de binncnlandsche politiek betreft volledige amnestie, de weder tewerkstelling der spoorwegbeambten hervorming vnn het kiesstelsel, afschaffing van de hervorming-Bérard betreffende het onderwijs, herstel van het lucifersmonopolie. Ten slotte dient president Millerond le wor den genoopt zijn ontslag le nemen. Te zelfder tijd zou een democratisch budget worden samengesteld, de nieuwe militaire wet kunnen worden uitgewerkt cn een sociaal pro gramma geredigeerd Maar dat is een werk van langeren duur. „Wij verzoeken" schrijft De Jou venei ten J slotte onze socialistische vrienden, wel te willen bedenken, dat met hun medewerking dit pion gemakkelijk kon worden gerealiseerd zonder hun medewerking en hun steun zou het misschien ook verwezenlijkt kunnen worden, maar dc socialisten weten zoo goed als wij dat het dan veel moeilijker zou zijn." DE BUITENLANDSCHE HANDEL VAN FRANKRIJK. Havas seint, dot dc waarde van den invoer van Frankrijk over dc eerste vier maan den fr. 13,516,476,000 heeft bedragen of fr. 4,011,466,000 meer dan over de overeenkom stige periode van 1923 en fr. 10,691,437,000 meer dan over de overeenkomstige periode vnn 1913. De waarde van den uitvoer bedröcg fr 14,999,848,000 of fr. 5,997,178,000 meer dan over de overeenkomstige periode van 1923 en fr. 12,738,281.000 meer dan over de over eenkomstige periode van 1913. ENGELAND. HET ROEMEEVSCHE BEZOEK. Londen, 19 Mei. (R.) In het Lagerhuis verklaarde Macdonold, dot er geen officieel© politieke besprekingen waren gehouden met Duca tijdens het bezoek van het Roemcensche koninklijk poor nan Londen. De nict-officiecle besprekingen waren van volkomen algemccnen aard en er waren geen overeenkomsten of af spraken getroffen. DE BESPREKINGEN MET DE RUSSEN. De kwestie der communistische propaganda. Londen, 10 Mei. (R.) De kwestie vnn de mogelijkheid, dat de Russische delegatie te Londen propaganda zou voeren, was het onder werp van vele vragen in het Lagerhuis. Macdo nold antwoordde, dat de afgevaardigden hier met een vriendschappelijke zending waren cn dat men moet aannemen, dat zij zich zouden onthouden van een actie, die dc onderhandelin gen tot onvruchtbaarheid zou doemen. DE VIERING VAN DEN „EMPIRE DAY". Londen, I 9 M c i. (V. D.) De „Empire Day" die ieder jaar op 24 Mei gevierd wordt op den geboortedag van koningin Victoria zal dit jaar een bizondcrc dog worden, althans wat Londen betreft, zulks in verbond met de Brit- sche tentoonstelling. Op de tentoonstelling zelf zal het een gala-dag worden. Don volgenden dag. Zondag, zal in een der tentoonstellings gebouwen een plechtige dienst worden gehou den. Het zal een soort van „Thanks Giving"- plechtigheid worden, die door den koning en de koningin zal worden bijgewoond. Er zijn voor deze gelegenheid in totaal voor 25,000 personen vrijkaarten uitgereikt cn het oudito* rium kon op ongeveer 30,000 personen ge- schot worden. Den toehoorders zal verzocht worden het Engelèchc volkslied cn enkele andere nationole hymnen tc zingen, begeleid door de muziek van eer machtigorkest, terwijl mede een koor van 3000 stemmen aan het gezang zal deelnemen. DE „DOODELIJKE STRAAL". Grindcll-Mntthews, do uitvinder van den „doo- dclijken straal", waardoor hcclc legers buiten gevecht kunnen worden gesteld, heeft aan de Daily Chronicle verteld, dat hij uit Frankrijk een vorstelijk aanbod heeft gekregen, een oanbod, dot hij, om zijn eigen woorden te bezigen, schier onmogelijk kon afslaan. De Fronsche firma, die hem het aanbod heeft gedaan, is dc maatschap pij „Chantiers du Rhone" tc Lyon. Hij gaat er heen om proeven te nemen. Dc uitvinder klaag de daarbij over gebrek aan waardcering in zijn eigen lond, al heeft dan de Britschc regeering blijken van belangstelling in zijn werk gegeven. Voorts vertelde hij o. o. nog, dat zijn uitvinding op twee wijzen kon worden toegepast: zij kan dooden of op oen afstond van drie of vier mijl menschen machteloos maken, zoo, dat zij ge vangen kunnen worden genomen cn na hun her stel geen nadeelige gevolgen ondervinden. EETBARE OLIËN. Ncderlondschc concurrentie. Londen, 19 Mei. (R.) In het Lagerhuis antwoordend op de kwestie betreffende het ge vaar voor dc West-Afrikaanschc eetbare olie- door HULBERT FO0TNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRIN© - 26 Zij kwam bijtijds weder, om nog aan het avondmaal te kunnen deelnemen. Hij voelde zich ontzaglijk verncht toen hij haar weer be houden op den oever zag. Haar gelaat stond thans effen cn kalm. Zij toonde geen toenade ring tot Ralph. Zijn maal van gebakken ste- kelvarkenvlcesch werd hem afzonderlijk opge diend. Veel liever had hij samen met de an deren gegeten, maar het was een beleefdheid hunnerzijds, die hij moest aanvaarden. Nie mand zette zijn mond aan het eten, voor hij was begonnen. Daarna verzamelden zij zich allen om het ikampvuur. Zelfs de oude Marya werd uit de hut gedragen om haar plaats in den kring in te nemen. Nahnye zot tusschen haar moeder en Jcan Bateese en hield de oogen neerge slagen. Ralph zat aan den anderen kant van St. Jean. Van de overzijde van het vuur waren verscheidene paren onbewegelijke zwarte oogen op den blanke gevestigd. St. Jean Bateese vertelde een geschiedenis. De bcteekenis der woorden gingen voor Ralph verloren, maar de grillige, sprekende gebaren illustreerden bet genoeg. Daarop herhaalde St. Jean, beleefd, alles in het Engelsch. „Het is heel lang geleden verteld," zoo be gon hij, ,loen het winter was, toen het voor de eerste maal gesneeuwd had, en toen de sneeuw nog op den grond, drie mannen vroeg in den morgen uitgaan om te jagen. Komen op een plek van een heuvelhelling, waar is veel dicht laag kreupelhout. En een beer was daarin gegaan. Hen zien zijn spoor, oah! Een man hem acterna gaan, en begint beer te jagen. Een roept: rHij gaan naar de plaats waar kou de vandaan komt!' wat gij noemt het noor den. Andere man hij al voortgeloopen, naar de plaats vanwaar koude komt. Hij roepen: ,Beer snel teruggaan, naar waar middagschaduw vandaan komt!wat gij noemt het zuiden. Derde man hij al gegaan naar den kant, van waar middagschaduw komt. Hem roepen; „Beer gauw loopt naar plaats waar de zon neervalt!" hem roept. „Zoo nu dien kant, en dan anderen kant, laten zij den beer loopen van den een naar den ander. En eindelijk, wordt verteld, toen de man die achteraan kwam, hem naar beneden kijken, en zien de wereld ver, ver weg, oahl oahl en groen. Het is de waarheid: dien beer hem brengen recht omhoog de lucht in, al den tijd, zij dachten hem te jagen in dat dich te kreupclboschje. En nu was het lenlel „De' man die achteraan komt, hem roepen tot den anderen man daar voor hem: „O, SamenvIoeiïng-van-Rivieren, wij moeten terug gaan. Hij heeft ons naar den hemel gebracht!'4 hem zeggen tot Samcnvloeiïng-van-Rivieren» Die niets terugzeggen. SamenvloeiTng-van-Rivieren, hij loopt tus schen voorman en achterman, en hebben zijn kleine hond „Hou-vast" naast zich loopen. „Eindelijk, in den tijd dat de bladeren val len, zij vangen den beer. Zij hem dooden Na dat zij hem dooden. snijden zij veel takken van populieren en sumaks. Zij gooien den beer op de takken, en villen hem, en snijden het vleesch af. Altijd wanneer de zomer voorbij gaat, populier en sumak krijgen roode bla deren. Waarom in dat zoo? Omdat zij den beer gestoken hebben aon de stokken, cn alle bladeren met bloed zijn bevlekt. Daarom is het, dat de populier en de sumak rood worden na den zomer. „En daarna, toen die drie mannen dien beer hadden gevild ,en vleesch van hem hadden gesneden, toen strooien zij, wat er nog over is, in het rond. Naar de plaats waar het licht in den morgen het eerst komt, wierpen zij den kop. In don winter, wanneer het licht bijna zal komen, slaan daar sterren. Ze vertellen, dot is de kop van den beer. Zijn ruggegraat werpen zij naar het oosten. In den winter ziet ge daar vaak sterren, dicht opeen. Dat is de ruggegraat!" St. Jean zweeg een oogenblik, en wierp een blik rond den kring om aller aandacht voor den climax van het verhaal te vragen. Of schoon zij de woorden niet konden verstaan, wisten zij toch, wat er volgen zou, en wacht ten dit gespannen af. Plotseling wees de oude man mei theatraal gebaar noar het oosten. „Zie!" riep hij. „Daar komen zij aan, de sterren van die jachtpartij! Vooraan staan er vier. Dat, zeggen zij, is de beer! En de drie die achteraan komen, zijn dc drie mannen die hem jagen! Kijk nu goed met uw jonge oogen. Ziet ge tusschen de middelste en de achterste ster niet een kleine, zwakke ster hangen?" Allen keken Ralph in spanning aan. „Ja, ik zie het," zeide hij, voelend wat van hem werd verwacht. „Dat is de kleine „Hou-vast", de lieveling van Samenvloeiïng-van-Rivieren!" sprak St. Jean triumfantclijk. „Dat is het eind van de geschiedenis." Uitroepen van groote verbazing deden zich rond het vuur hooren. Blijkbaar verloren deze verhalen nooit hun aantrekkelijkheid. Den heelen dag werken en jagen, en om het kamp vuur verhalen vertellen vol poczic. Wat een heerlijk, gelukkig leven! dacht Ralph. Hij zocht Nahnya's blikken, om haar te beduiden, dat hij niet vreemd stond tegenover haar leven. De uitdrukking van haar gelaat bracht hem in verlegenheid. Nooit nog had hij een derge lijke droefenis er op mogelijke geacht. Caesar begon van de andere zijde van het vuur te spreken. ,JJem zeggen, hem nu een verhaal doen," zeide Jean Bateese. Toen de jongen voortging, met schitterende oogen, cn dezelfde drukke gebaren als hij van zijn vader gezien hod, vertaalde St. Jean Bateese zacht jes voor Ralph. „Kleine spin reisde eens alleen, ergens ver weg wordt verteld Hij alleen ga6n. etend, door een bosch. Hij komen aan een rivier, cn staan op den oever. Hem over willen gaan, maar er is geen weg. Toen spin zeggen: „Daar sta ik nu al den tijd te denken, hoe op den anderen kant te komen!" Daar iets groots opzwommen komt tegen den stroom. Maar alleen zijn groote horens laat zien. Spin zegt weer: „Daar sta ik nu aldoor maar te denken, oh! hoe komen aon den anderen kant!" Toen het beest met lange horens, hem daar stilhouden, en zeggen tot spin: „Hallo, vriendl Ik wil je wel meenemen het water over, maar don je wat voor mij moet doen." „Spin zeggen: „Wel, mijn jongere broeder, ik zal alles doen, wat je mij beveelt." „Dan zeggen Langhoorn: Ik aldoor zwem men met mijn kop niet uit het water. Dus jij moet vcror mij zitten uitkijken." Spin zrrrt: „Goed." Dan zegt Langhoorn weer: „Wanneer kleine -wolk komt, moet .je het .mij zeggen.- Dan_ ik harder zwemmen cn teruggaan naar diep water." Toen zegt Spin: „Oah, mijn jonge broeder, en wat zal ik doen, wanneer ge hord zwemt, cn teruggaat naar diep water?" Langhoorn zeggen: „Wanneer je mij dot zeggen en ik hord zwem cn terugga, dan jij vallen op het strand. Wanneer je tegen mij zeggen: „Daar komt je grootvader, dot 'be teekent het gebrul van donder." „Zoo ging Spin over het water, zittend op den hoorn. En dicht bij anderen oever, daar kwamen zwarte wolk opzetten. Dus Spin zeggen: „Oah. mijn jonge broeder, daar komt je grootvader!" „Oah, oah, towasasuoh! Overal rond in het water springen cn brullen en wit schuimen! En waar Spin belanden, hij niets meer van herinnert. Langen tijd niets zich meer herin neren. Eindelijk, wanneer zinnen weer terug komen, liggen half op het land en huif in het water. Hij kijken om zich heen, en al het water is modderig, en hem dat groot ding met lange horens ook niet meer zien, en hem hooren donders brullen. Daarna, wordt ver teld, Spin verder reizen als ieder ander. Ahmet herinnert zich er niet meer van." Dc groep om het vuur brak op zonder dat Ralph o'ok moor een oogenblik gelegenheid had gehad, een woord met Nahnya te wis selen. Zij stuitte iedere poging die hij aan wendde. Toen hij haar dc oude vrouw naar de hut zag leiden, voelde hij zich alle hoop ontzinken: hij verwachtte haar niet voor den volgenden morgen weer te zien. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1