PIANO'S-VLEUGELS BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS rv5 rrjr ^.°°r Amerv DE EEMLANDER" i P. E. R I N T E L I 18 NOG HET VOORDEELIGST 1 Zie onze speciale Zomer aaa- biedingen in de etalages. LOOSS KLEI^ „L'HIfiOWDELLE" KSPPEMHOODERS, P. tangestraat 38 BINNENLAND^ FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 280 ioort f 2.10^ idem iraoco per poet f 3.—p«r «eek (stel gnrtb eerrthenng tegen oogelokken) f 0.17& afzonderlijke nummers 1 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 513. Vrijdag 30 Mei 1924 PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitentlën eoor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeei voordccligc bepalingen voor het advcrlecrcn licne circulaire, bevattende de voos waarden wordt op aanvraag toegezonden. •DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Wallrof voorzitter von den rijksdag:. B e r 1 ij n, 2 8 M e i. (W. B.) Bij de presidents verkiezing in den Rijksdug verkreeg- Wallraf (Duitsch-nationaal) 202 stemmen, Löbc (soc.- dem.) 107, Fehrenbach (Centrum) 63 en Thai- mann (comm.) 47 stemmen. Bij de herstemming tusschen Wallraf cn Lobe behaalde Wallraf 227 cn Löbe 151 stemmen. Wallraf nam onmiddellijk het voorzitterschap op zich. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Coolidge over het vraagstuk der schadeloosstelling. Draadloos wordt uit Parijs gemeld, dat de Amerikannsche ambassadeur te Londen op een feestmaal der buitenlandsche persvereeniging een verklaring van president Coolidge inzake de herstelkwcstie heeft voorgelezen. Het plan der deskundigen, zegt hij, schrijft een leening aan Duitschland voor. Redenen van practischen aard leidden ons er toe financieele medewer king te verlecnen aan het Europeesche vredes werk. Het buitenlandsche goud is naar de Ver. Staten gestroomd, ons belang brengt mee het in Europa te gebruiken. Het is onze plicht overal te helpen en de vreedzame politiek te bevor deren. De economische onafhankelijkheid van Europa zal toenemen, wanneer de stabiliteit van Europa *zal zijn hersteld. DE MILITAIRE CONTROLE VAN GEALLIEERDEN. Parijs, 2 8 Mei. (Havas). De nota. die de gezanten raad aan Duitschland zal richten, be antwoordt de mededeeling, door Duitschland gedaan naar aanleiding' van de hervatting van de geallieerde militaire controle in April. Klaar blijkelijk heeft de raad met olgemeene stem men de Duitsche stelling verworpen en de vijf punten van onderzoek, die door de geallieerden werden geëischt, gehandhaafd, t. w. (I) reor ganisatie van de politie; (2) vervorming van de fabrieken van oorlogsmateriaal; (3) uitlevering van het resteerende oorlogstuig, waarvoor geen toestemming is verleend; (4) uitlevering van de bescheiden nopens het Duitsche materiaal op het oogenblik van den wapenstilstand en (5) het maken van de noodige wetten voor een kracht dadig verbod van in- en uitvoer van oorlogstuig en het in overeenstemming' brengen van de recruteering en organisatie van het letfer met de militaire toepassingen in het vredesverdrag. P a r ij s, 2 8 Mei. (B. T. A.) Het antwoord van den gezantenrood op de Duitsche nota van begin April nopens de hervatting van dc mili taire controle dei geallieerden is vanavond aan den Duitschen gezant overhandigd. De nota zal pas worden gepubliceerd, als zij te Berlijn is aang'ekomen, t w. Vrijdag. HET CONPLICT IN HET MIJNBEDRIJF. Stopzetting- van bedrijven. Bochum, 28 Mei. (W. B.) De Bochumer Verein heeft heden het geheele bedrijf stopgc- eet, daar de reservckol en voorraad verbruikt is. De mijneigenaren wijzen de arbi trale uitspraak van dc hand. Berlijn, 2 8 Mei. (W. B.) In het conflict in de Rijnsch-Westfoalsche steenkool-industrie is een scheidsrechtelijke uitspraak geveld, vol gens welke dc April-loonen van 1 Mei af met 15 en van 1 Juni af met 20 0ó (volgens de Aprilloonen) worden verhoogd. Overwerk zal voorloopig slechts tot 30 November worden verricht. Voor de cokes-arbeiders wordt de we- kelijksche arbeidstijd van 65 tot 62 uur gere duceerd. Het mantel-tarief geldt tot 50 Juni 1925. De bondvan mijneigenaren heeft deze uit spraak wegens de loonsverhcogingcn afgewe zen. HONGERSTAKING VAN COMMUNISTEN. Münche n, 2 8 Me i. (W. B.) Alle te Mün- chen gearresteerde communisten zijn in honger staking gegaan. DE VOORGENOMEN AANSLAG OP VON SEECKT. D.d. 28 Mei wordt uit Berlijn aan dc N.R.C. gemeld In het proces ThormannGrondel zijn <fc processen-verbaal voorgelezen van de vèrkla- iingcn, die de beide beklaagden voor den rech ter van instructie hebben afgelegd. Daaruit blijkt dat Thormann bij zijn verklaringen ge bleven is. Opmerkelijk is alleen dat hij een week na zijn eerste verhoor verzekerde ervan overtuigd te zijn dat hij een slachtoffer van politieke spionnen was geworden. Grondel heeft tijdens het proces echter het tegenover gestelde verteld van hetgeen hij na zijn arres tatie heeft gnzc'gd. Hij had bij het eerste ver hoor uitdrukkelijk verklaard, dat hij bij het smeden van de plannen tegen het leven v in generaal Von Sceckt betrokken was geweest en daartoe door Justizrot Class was opgestookt. Class wilde na het proclnmeeren van de dicta tuur zelf de politieke leiding in handen nemen. Hij zou zich ook bereid hebben verklaard de noodige fondsen bijeen te brengen voor den aanslag en Grande! 12.000 mark hebben gege ven. Grandel heeft dit geld later aan Thor mann gegeven, die zich bereid verklaarde Von Seeckt te dooden. Ook Kocpke, die Grandel was later ontmoette, verklaarde zich tot de daad bereid. Hij eischte echter 50.000 mark voor zijn moeder. Class verzekerde toén dot het geld zou worden gevonden Deze verklaring heeft Grondel later herroe pen en ook thans beweert hij bij zijn eerste verhoor te hebben gefantaseerd. De rechter van instructie, als getuige ge hoord, verzekerde dat Thormann nooit ontkend heeft een rol in het complot tegen Von Seeckt te hebben gespeeld. Voorts was hii van mee ning dat dr Grondel bij zijn eerste verhoor heel goed wist wat hij zeide. Justizrat Class, die niet onder cede ge hoord werd, verzekerde nooit met Grondel over een aanslag tegen Von Seeckt te hebben gesproken. Grondel had ook een rol gespeeld in den strijd tegen de separatisten. Voor dat doel had hij van getuige geld ontvangen. La ter heeft Class geen geld meer aan Grandel verstrekt. Op een vraag van den president of getuige met Grandel over genei aal Von Se*eckt heeft gesproken, antwoordde Cluss„Natuurlijk;- ik sprak vaak over Von Sceckt met Grandel en met andere geestverwanten". Getuige heeft Von Seeckt gekend en eerst veel eerbied voor hem gekoesterd. Later is dat veranderd, doch hij heeft nooit ruzie met den generaal gehad. Op dc vraag van het O. M. hoe de vork eigenlijk in den steel zit, eischte de verdedi ging dot de behandeling met gesloten deuren zou worden voortgezet. Class zelf zeidc, dat hij dit niet in het publiek kan vertellen, aangezien de veiligheid von den staat ermede gemoeid is. Maar onmiddellijk wilde hij reeds verklaren, dat hij nooit met Von Seeckt heeft gesproken over plannen om met geweld het bestaande stelsel omver te werpen. Het O. M. zou gaarne weten wat Grandel heeft gezegd op de bijeenkomst, die ten tijde van den staatsgreep van Hitier fa München is gehouden. Tegen deze vraag protesteerde dc verdediging, aangezien dit .niets met het proces te maken heeft. Nadat dc voorzitter had mede gedeeld, dat generaal Von Seeckt ook als ge tuige is gedagvaard, werd de zitting tot Vrij dag verdaagd. FRANKRIJK. EEN KONINKLIJKE GIFT VAN ROCKEFELLER. P a r ij s, 2 9 Mei. (Huvas). Rockefeller heeft aan Poincaré meegedeeld, dat hij een millioen dollar ter beschikking stelt van het Fransch- Amcnkaansche comité voor het herstel van Frankrijks verwoeste monumenten, met name- hel dak van de cathedraal van Reims, het kas- 'leel cn park van Fonlainebleau en de gebouwen en fonteinen van Versailles. CAMBON. 7 P a r ij s, 3 0 Mc i. (N. T. A. Draadloos). Paul Cambon, dc vroegere gezant te Londen, is op 8ï~jarigcn .leeftijd overleden. M&&R ORHEL-HARMONIUMS Ook in huur verkrijg baar voor korter ol laugeren tijd, met KS recht van koon HZ Utrcchtschesfr. 44 tel. 297 DOOR ONZE GROOTE VOORRADEN KUNNEN WIJ THANS NOG TEGEN ZEER COULANTE PRIJZEN AANBIE DEN, DOCH BINNEN ENKELE WEKEN ZULLEN ZOOWEL CONFECTIE ALS MODE-ARTIKELEN VEEL DUURDER WORDEN TENGEVOLGE DE ALGE MEENS PRIJSSTIJGING. DOET DUS UW VOORDEEL EN GAAT NOC- HEDEN NAAR HET DAMES-MODE-HUIS 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT voor GAAS en ander IJZERWERK is maar adres DE VLIEGTOCHT PARIJS-TOKIO. Dc prestaties von Pclletier d'Oisy. Shanghai, 29 Mei. (R.) D'Oisy is naar Peking vertrokken. Peking, 29 Mei. (R.) D'Oisy is hier aan gekomen. ENGELAND. DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND. Een verklaring von lord Parmoor. Londen, 28 Mei. (R.) In het Hoogerhuis heeft lord Parmoor in een verklaring inzake de Engelsch-Russische onderhandelingen gezegd, dat de Engelsche regcering hoopte, dat dc be sprekingen zouden worden voortgezet, totdat een overeenkomst bereikt was, die beide landen zou bevredigen. Er wos geen reden, waarom dit resultaat niet bereikt zou worden, mits buiten staande belanghebbenden zich van bemoeiing onthielden. Het bereiken von overeenstemming is van het hoogste belang voor den bloei van geheel Europa cn van Rusland. HET WERKLOOSHEIDSVRAAGSTUK. De regcering blijft in de meerderheid. Londen, 29 Mei. (R.) Het Lagerhuis ver wierp de tegen de regeering gerichte mctic der conservatieven inzake haar ten opzichte van het werkloosheidsvraagstuk gevolgde politiek met 300 tegen 152 stemmen. Vele liberalen stemden met de regcering, nadat Asquith be pleit had de regeering meer tijd te Jetcn om haar voorstellen uit te werken. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. Londen, 29 Mc i. (R.) De conferentie van mijnwerkersafgevaardigden heeft dc compromis voorstellen der mijneigenaars aangenomen. ITALIË. DE VERHOUDING TOT UECHO-SLOWAKIJE Rome, 28 Mei. (B. T. A.) Benes on Mus solini hebben dc acte van hartelijke samenwer king tusschen Tsjecho-Slownkijc cn Italië ge- pa rofeerd. OOSTENRIJK. DE WERKLOOSHEID W ee n c n, 2 8 Me i. (W. B.) Het aantal werk» loozen in Oostenrijk is aanzienlijk gcdauld, doordat op de arbeidsmarkt een werkelijke ver betering is ingetreden. ROEMENIE. HEVIGE MUNITIE-ONTPLOFFING BIJ BOEKAREST. Parijs, 27 Mei. (B. T. A.). Uit Boekarest wordt aan de Intransigeant gemeld Een ontploffing, die de munitiemagazijnen vernielde, ontstond door een vonk, die uit een locomotief ontsnapte. Het aantal slachtoffers is onbekend, maar is waarschijnlijk niet aan zienlijk, hoewel verscheidene kazernes en mili taire inrichtingen volkomen zijn vernietigd De koning en dc koninklijke familie zijn van residentie veranderd. De prémier en minister van oorlog zijn naar de plants van 't onheil ver trokken. De koning, die met den minister van oorlog vertrok, kwam onmiddellijk op het ter rein van de ramp aan en werd bijna gewond. Duizenden granaten ontploffen onophoudelijk. Het militaire depot en de school voor jonge meisjes, die uan het arsenaal grenzen, zijn ift brand gevlogen. Men denkt, dat dc arbeiders, die in het depot werkten, gedood zijn. Over het lot der meisjes men nog in het onzekere. Het arsenaal, dat 1C00 spoorwagons cn 12000 groote granaten bevatte, is totaal verwoest. De beide volgende telegrammen van dc Cou rant geven verder een idee van den om :,g der ontploffing Boekarest, 28 Mei. Een hevige ontplof fing, als gevolg van brand, had hier heden plaats in het centrale munitiemagazijn Cotzoceni nabij Boekarest. Om elf uur werden rookkolommen gezi welke uit de vensters van de putronenknmer op stegen. In allerijl werden de werklieden en de bevolking uit de omgeving gewuarsohuwd dc vlucht te nom n. Kort daarop had een gewel dige ontploffing plaats, welke vele mijlen in den omtrek gehoord werd. Talrijke ruiten werden vernield, o. n. die van het koninklijke paleis. Dc vorstelijke familie nam haastig de wijk naar het paleis in de hoofdstad. Een recks van ontplof fingen volgden, welke bij liet verzenden van dit bericht hedenavond om acht uur nog niet ten einde was. Het nontol dooden of gewonden, alsmede de aangerichte motcrieelc schade, l;cn nog niet wotden vastgesteld. Boekarest, 2 9 Moi. Omtrent dc muni tie-ontploffing in een voorstad te Boekarest, welke, zooals gemeld, gistermiddag heeft plaats gevonden, Avordt nog het volgende bericht Een militair munitie-magazijn, een kruit fabriek cn een pyrotechnische werkplaats zijn in de lucht gevlogen. Er ontstond oen reeks vi n ontploffingen, welke van 's middags 4 tot 6 uur duurden. De ramp verwekte een geweldige paniek, óók te Boekarest, ofschoon de plaats, waar dc ontploffing plaats vend, een kilometer van de stad verwijderd is. Overal in den '.in trek sprongen dc ruiten en talrijke huizen hort ten in. Er waren juist bijna 1000 wagons gra naten aangekomen van dc Skoda-^iVcrkeook een groot deel oudere granaten zijn ontploft. Men hoopt een ander groot munitie-mugazijn, dat in dc nabijheid staat en waar 2600 wagons granaten zijn opgeslagen, nog te kunnen redden. Dc bronden duren voort. Groote zware rook wolken hangen boven de stad. Het koninklijk slot Toerroteri is ontruimd, evenals alle wonin gen in den omtrek. De oorzaak van de ontploffing ïs onbekend. De schade wordt op 2 milliard lei geschat. Koning Ferdinand begaf zich met dc ministers naar de plaats van het ongeluk en wilde zoo dicht mogelijk het punt, waar de ontploffing had plaats gevonden, naderen. Hij werd echter door dc ministers tegengehouden. Tot zijn geluk, want even nadat hij zich verwijderd had, ontploften op dc plaats waar hij gestaan had, verschillende handgranaten. Tal van personen zijn gedood cn gewond; het juiste aantal is echter nog niet bekend. VEREENIGDF. STATEN. DE NIEUWE IMMIGRATIEWET. Dc ongunstige indruk in Japan. Tokio, 28 Mei. (R.) Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft een officieel com muniqué uitgegeven, waarin het het diepe leedwezen van de regcering uitspreekt over dc aanneming van de Amevikuansche immigratie- wet, wanrin een bepaling voorkomt, dio dc Ja panners uitsluit. Tokio, 26 Mei. (R.) Coolidge's ondcitec- kening von dc immigratiewet vcroorzaokte hier een storm von kritiek, niet alleen tegen Ame rika, maar ook tegen de beweerde diplomatie ke onbedrevenheid hier. Ofschoon men dc on- dertcckening verwachtte, wekte het feit een diepe teleurstelling in heel Japan. AMERIKAANSCHE VLOOTU1TBREIDING. Uit een Reiitertelcgram d.d. 29 Mei uit Washington blijkt, dut het Hliis van Afgevaar digden dien dag een wetsontAverp heeft aange nomen inzake uitbreiding der oorlogsvloot tot de verhouding, die vnstgestcld is op de vloot- conferentic te Washington. Door dit wetsont werp wordt dc regeering gemachtigd tot den bouAv van 8 verkenningskruisers, 6 rivierkonon- ncerbooten en uitgebreide verbeteringen aan 6 slugschepen. Dc kosten van een cn onder zijn geraamd op Til millioen dollar. ZUID-AFRIKA. EEN NOODLOTTIGE TROEPENSCIIOUW. Een bom valt tusschen het publiek. Kurumun (Bachuonuland), 2 8 Mei. (R.) Tijdens een troepenschouw is een bom gevallen uit een militair vliegtuig. Dc bom kwam tus schen de toeschouwers terecht, van wie drie werden gedood en vijftien gewond. Kurumo n, 2 9 Me i. (R.) Nuur nader wordt gemeld, zijn vier personen gedood en 32 meest licht gewond. VERSPREIDE BERICHTEN. BLOEDIGE BOTSINGEN TUSSCHEN WERKLIEDEN EN POLITIE. Uit Suloniki wordt, blijkens een B. T. A.-tele- grnm uit Parijs d.d. 29 Mei, gemeld, dat er onlusten zijn uitgebroken tengevolge van een lock-out in dc tabaksindustrie. Dc troepen kwa men tusschen beide. Er zijn twaalf stokers ge dood en drie soldaten gewond. De Stontscourant van Wocnsdugfljtond bevat nog dc volgende Koninklijke besluiten: te rekenen van I Mei T924, op zijne aan vrage, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan den reserve-luitenant-kolo nel D. Toekomp Lnmmers van het 5de Regi ment Infanterie te rekenen van I Juni T924 een eervol ont slag uit den militairen dienst verleend aan den reserve-kapitein N. J. Langenhuysen, van het I7c regiment infanterie, ter zake van onge schiktheid voor de vefdere waarneming van den militairen dienst tengevolge van lichaams gebreken aon den reservc-ecrstc-luitenunt C. A. W. Hulsman, van het 2e regiment infanterie, en den reserve-ecrste-luitenant C. J. B. Doude von Troostwijk von het regiment vesting-artillerie, als zoodanig tijdelijk benoemd, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst wegens lichoomsgc- breken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DRENTHE. Met programma. Omtrent het bezoek von de Koningin aan Drenthe wordt bericht, dril de Koningin cn de Prins Vrijdag 6 Juni, W3A uur uit Assen te Ernmen zullen aankomen. Zoo mogelijk zal een défilé voor de hoogc bezoekers gehouden Avor- den von alle organisaties cn scholen, die daar toe den wensch te kennen geven. In dc Rijks- landbouwwinterschool zal waarschijnlijk een Alles tc Aveten heeft alleen waarde, wanneer Ket óns daden laat doen. Eötvös. jij*' door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L'. ALETRINO - 34 Hij kwam dadelijk weer aan de oppervlakte. Het vlot thans bevrijd van zijn last, wgs weer vlak komen te liggen, cn dreef naast hem voort. Beide Averden zij door den stroom meegevoerd. Hij ^greep de bolken en wendde het hoofd om. Een onvergetelijk schouwspel grifte zich in zijn geheugen: Nahnya tot aan het middel in het water, met alle macht pogend naar hem toe te komen, terwijl Charley haar met wanhopige kracht terug trachtte te trekken. Eén uitleg Avas slechts aan die daad te geven: één be- teekenis had de gil maar kunnen hebben, die er aon voorafging. Alles was veranderd. Het leven biocide weer op. Hij voelde de verlammende koude van het water niet. Als op vleugelen verdween het smartgevoel in hem, om plaats, te maken voor een vreugde, zóó hevig, dat zij bijna nog smartelijk Avas. Maar blijmoedig zou hij voor deze smart het leven hebben gelaten. Hij wist nu zeker, dat ze hem liefhad HOOFDSTUK XE. Aanschouwelijk onderwijs. Ralph werkte zich weer op het vlot, en greep dc pagaai. Doch de brcedc stroom gaf slechts weinig toe, ondanks zijn Avanhopige pogingen: het water vloeide voort met een snelheid van vijf mijl per uur, cn trachtte alles Avat dreef, mee te sleepen naar het midden van de baan, en al zijn insponning kon niet vei hinderen, dat hij om een bocht werd gevoerd, Avaarbij hij Nuhnya en Charley uit hel gezicht verloor. Het nat vloeide als een cascade van het pogaoi- blod, en toch scheen hij den oever geen cen timeter nader tc komen. Hij had kunnen huilen van woede over die onverschilligheid der levcn- looze watermassa jegens zijn verlangen. Hij werd ongeveer een derde mijl vooit ge dreven, voor hij er 'in slaagde tc landen. Het vlot sleepte hij een eind den oever op, om daarna terug te rennen als een waanzinnige. Toen hij de bocht weer om was, zag hij dat Charley en Nahnya Avarcn verdwenen. Zonder zich ook maar een oogenblik rust te gunnen om op adem te komen, begon hij met handen en voeten tegen den hoogen oever op te klauteren, Avaarvan het kiezelzand voortdurend onder den druk week, zoodat hij weer terug gleed. Hij had een gevoel, als had de geheele natuur tegen hem samengezworen. Toen hij eindelijk den bovenrand bereikt had, Avas er in de heele grasvlakte die zich voor zijn oogen uitbreidde, geen spoor te ontdekken van het tAveetal dat hij zocht. Toen liet hij zich hulpeloos, de diepste wanhoop ten prooi, op den gTond vollen. Het was als had hij een blik in den hemel mogen slaan om slechts dieper dan ooit in de hel Aveg te zinken. Het zweet gutste hem langs het hoofd, en zijn hart bonsde als zou het barsten. Hij had te veel van zijn krachten gevergd Toen hij weer bedaard avos, en weer in staat om geregeld te denken, ging hij alles nog eens na. Hij zag in, dat een vervolging von het tweetal, wanneer zij niet wcnschten achterhaald te worden, gecncrlei resultaat zou opleveren. Hij bezat niet genoeg bedrevenheid in het sporen zoeken, dun dat hij den weg, dien zij genomen hadden, in het gras had kunnen te rug vinden. Wel meende hij met vrij groote zekerheid te kunnen aannemen, dat zij de heu vels in tvaren gegaan, cn verder langs het pad, a'/oarover hun Avcg naar de rivier had geleid, maar voor hij erin geslaagd was dit te berei ken, zouden -zij zeker reeds een voorsprong van verscheidene mijlen hebben. Lang voor hij hen had ingehaald, zouden zij al bij de boot zijn. Hij had geen leeftocht, noch de vuur wapenen om zich dete te kunnen verschaffen. De moed ontzonk hem. Werkeloos en onver schillig bleef hij liggen. Lang zou dat echter niet duren, daarvoor Avas zijn hart te jong en te gezond. Er begon Aweer eenige hoop in hem te ontwaken Wel be- schouAvd, stond hij er gunstiger voor don eerst. Ze hield van hem. En nu dat zoo was/ zou hij •wel heel ondankbaar zijn, wanneer hij den strijd opgaf. Hij ging overeind zitten.- Wat belette hem om zich een behoorlijke uitrusting aan te schaffen in de naastbijzijnde factorij en terug te keeren? Gelukkig dat zijn instinct hem er van had weerhouden, te beloven om niet terug te komen. De zomer was nog jong: Juni had haar loop nog niet volbracht. Als Nahnya hem nu liefhad, zou het na een Aveek of na een maand nog zoo zijnl Hij stond op, zich schamend over zijn zwak heid, en spoedde zich terug naar zijn vlot. De zon gaf thans een aangename, koeste rende warmte. Hij trok zijn bovenkleeren uit, en legde ze ter droging uitgespreid op het kiezel. Het pak was ook gedeeltelijk vochtig ■geworden, en hij maakte het-los om ook dat te kunnen drogen, Hij Avas nieuwsgierig, wat Nahnya er avcI mocht in gedaan hebben. Het was- niets voor hnnr om hem op een onbe kende rivier aan zijn lot over te latcrt, zonder ook maar met een enkel woord aon te duiden, Avat hem vcj'der te wachten stond. Gelijk hij ook half hud verwacht, was het eerste, dal hij bij het losmaken van het bundeltje zag, een briefje, geschreven met Nnhnyn's fijne letters; er stond niets boven. „Er zijn geen stroomversnellingen in deze rivier, vóór ge aan Fort Checvcr komt," luidde het. „Houd steeds het midden van do rivier. Voor de zon ondergaat, zult ge Fort Cheever bereiken. Ge ziet de huizen reeds van verre. Dan moet gc dicht op den oeArer aanhouden, zoodat ge niet tc ver drijft. De stoomboot neemt ge in Fort Cheevor. Vaarwel, Annie Crossfox." Ralph las en herlas deze prozaïsche mede deeling, tusschen de regels iets zoekend, dat hem de verzekering von huar liefde zou ge\>en. Maar hij vond niets van dien aard „Hoe had ze ook onders kunnen schrijven, onder die om standigheden?" redeneerde hij, verstandig. Maar die redcnecring kon niet verhelpen, dat zijn herkregen hoop vervluchtigde. Zorgvuldig borg hij den brief op. In het bundeltje was een lanta] rijstkoekjes gepakt, en koud geroosterd hertenvleesch, als mede een klein koperen potje met thee cn suiker. Het vinden dezer beide laatste artikelen bemoedigde Ralph weer. Thee had voor Nahnya en de haren meer waarde dan goud; het ge bruik van suiker was een weelde, die zij zich volkomen ontzegden. Behalve de levensmiddelen vond hij ook zijn medicijnenkistje, zijn mousse er al het andere wat hem tpebehoorde; achte loos gleden zijn blikken erover. Een dik, klein zakje van hertenleer trok zijn aandacht. Tocn( hij het ophief, hoefde hij er niet meer in te, kijken, om te weten wat het bcvutte. Het was goud, en een cerbiedwaurdig quantum ook: een tweeduizend dollar, naar hij schatte. Rulph voelde zich pijnlijk getroffen. „Ze be taalt me, cn daarmee is de kwestie sschcn ons uit, dacht hij bitter. „Zou ze dcnl. n, dat het mij doorom is te doen geweest?" Zn eerste opwelling was het in de rivier te werpen. Doch dadelijk bezon, hij zich. Hij trachtte zichzelf in Nahnya's toestand te ver plaatsen. „Ze is consciëntieus," docht hij, „ook al heeft ze misschien vermoed mij ermee te kwetsen, toch achtte zij zich verplicht mij te betalen. Maar 2ij hod mij niet zooveel moeten geven." En toen hij verder dacht, een hand op het kleine, volgepakte zakje, kwam er een glans in zijn oogen. „Nu weet ik, hoe ik mijn schuld bij' haar kan vereffenen," dacht hij. „Ik zal er hoor een prachtig cudeou voor koopen. Ze blijft een vrouw hoe ze ook zijn mag. Ze kan niet onverschillig zijn voor iets moois!" Den heelen dog nog had Ralph ruimschoots tijd om over alles Avat er gebeurd was, te kunnen nadenken. Urenlang dreef hij nog voort op het vlot; te veel werd hij echter door on- dere zaken bezig gehouden, don dat hij om zich heen kon zien: nooit had hij kunnen ver tellen, welken aanblik hem dat deel zijner reis geboden had. En steeds keerden zijn gedachten Aveer terug tot het uitgangspunt: „Dwaas die jc AvasI Je zoo door haar te laten wegsturen! Je hod haar moeten grijpen, haar vasthouden, cn haar moeten dwingen, haur liefde voor je te bekennen!" (Wo.dt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1