Essences voor Limonades per m 30 ct. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. 08 verborgen vallei. .1 CITROENZUUR A. v. d. WEG Langestraaft 23 REGENKLEEDING Kinder Capes Zwart of Bruin 4.50 375 Loden Mantels Keuze uit ruim 159 mantels. FEUILLETON. 22e Jaargang No 283 ABONNEMEHTSPRIJS f"3 7ln'cn Tr Amcrs- ioort 2.10, idem Uanco per post f 3.—, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, alzondcrlijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING Nc. 47910. TEL. INT. 513. Dinsdag 3 Juni 1924 PRIJS DER ADVERIENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb:c- dingen en Lieldadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het advertecrcn. Ecne r circulaire, bevattende de vooiwaardcn, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS. Nog- steeds green oplossing. B e r 1 ij n, 2 Juni. (N. T. A. Draadloos). Ook Maandag is dc toestand nog niet opgehel derd. De Duitsche Volkspartij kon ook tot des middags nog niet definitief tot een besluit komen en nam opnieuw een motie van vertrouwen in Stresemann aan. Naar verluidt, hebben de Duitsch-nationalen zich opnieuw tot den rijkskanselier en de Duiti sche Volkspartij gewend, mededeelend, dat zij, ondanks hetgeen gebeurd is, de onderhandelin gen nog niet als afgebroken beschouwen. OP 20 JUNI BIJEENKOMST DER GEALLIEERDE PREMIERS? B e r 1 ij n, 2 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Daily Herald acht het waarschijnlijk, dat de premiers van Frankrijk, Italië, Engeland en België op 20 Juni bijeen zullen komen. DE RAPPORTEN DER DESKUNDIGEN. Het organisatie-comité voor de spoorwegen. P a r ij s, 3 Juni. (B. T. A.) Naar de Com missie van Herstel mededeelt, heeft het comité van organisatie der maatschappij van Duitsche spoorwegen heden het eerste gedeelte zijner werkzaamheden geëindigd. Na een eerste on derzoek der wetsontwerpen op het statuut der spoorwegen, is de zitting van het comité ver daagd, opdat er gelegenheid zij de nieuwe tc reóigeeren teksten op te stellen, waarbij dan re kening zal worden gehouden met het eerste on- derzoek. Op 16 Juni komt het comité opnieuw tc Berlijn bijeen. DE „BEWAPENING' VAN DUITSCHLAND. Londen, 2 J u'n i. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis zeide de premier, dat de re geering voortdurend in contact bleef met de Franschc regeering cn met de commissie van controle op de bewapening in Duitschland en dat haar niets was gebleken, dat met eenige juistheid kon worden voorgesteld als een nieu we bewapening van Duitsche zijde. DE VERHOUDING TOT SPANJE. B e r 1 ij n 2 Juni. (W. B.) De Duitsche re geering en de Spannsche hebben den modus vivendi, die op 31 Mei afliep, met een maand verlengd. Binnen dezen tijd zal cr een defini tieve beslissing worden getroffen. DE ERNSTIGE CREDIETNOOD. B e r 1 ij n 2 J u n i. (V. D.). De bond van. Sak sische industrieelen heeft te bevoegder plaatse de rijksregeering opmerkzaam gemaakt op de buitengewoon bedenkelijke gevolgen van den credietnood, die, nis er niet spoedig verandering in komt, ernstige gevolgen voor Saksen zal heb ben. HET LOONCONFLICT IN DE RIJNSCHEEPVAART GEËINDIGD. Duisburg, 2 Juni. (W. B.) Het loon- conflict bij de Rijnscheepvaart is geëindigd, door het ingrijpen van den rijksminister van arbeid. De scheidsrechterlijke uitspraak, die de werkgevers hadden verworpen, is daardoor bindend verklaard. DE AANSLAG OP HARDEN. Uit Berlijn wordt d.d. 2 Juni aan het Hbld. bericht Vandaag is voor de jury te Berlijn het proces begonnen tegen den gewezen eerste-luitenant Ankermann, die op 3 Juli 1922 in het villa park Grünewald een aanslag pleegde op Maxi milian Harden. Zijn medeplichtigen zijn ander half jaar geleden reeds veroordeeld tot resp. 2cn 4/2 jaar gevangenisstraf. Ankermann wist no den aanslag naar het bui tenland te ontkomen en werd eerst eenige maan den geleden te Wccncn gearresteerd. Vandaar dat hij eerst thans terecht staat. Hij bekende Harden met een ploertendooder op het hoofd te hebben geslagen, zeide echter niet van plan te zijn geweest hem te dooden, maar hém al leen maar eens flink af tc rossen, wat natuur lijk een uitvlucht is. De officier van justitie eischtc dan ook wegens poging tot moord 10 jaar tuchthuis en eerverlies, eveneens yoor den tijd van 10 jaar. Een Wolff-bericht meldt nog, dat Harden zelf bij het proces niet tegenwoordig was. Hij had uit Nederland een geneeskundige verklaring gestuurd, volgens welke hij zonder schade voor zijn gezondheid dc reis naar Berlijn niet kon ondernemen. Ankermann verklaarde den aanslag op Harden te hebben gepleegd, omdat hij hem voor een landverrader hield. DE MOORD OP DEN SCHOLIER BEYER. Berlijn, 2 Juni. (W. B.) In de Mahsdorfer moordzaak legde heden dc verdachte Liebeck voor de politie dc verklaring af, het doodclijk schot op den scholier Beyer te hebben gelost. BELGIE. HAVENSTAKING TE GENT. Gent, 2 Juni. (B. T. A.) Aangezien de patroons besloten de loonen der stuwers met één frank per dog te verlagen, is er een olge- mecne staking van dokwerkers in de hoven uitgebroken. Hedenavond zal een bespreking tusschen gedelegeerden van patroons en arbei ders worden gehouden om te trachten het con flict bij tc leggen. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Het programma van Herriot. P a r ij s, 2 Juni (Havas.) Herriot heeft een brief geschreven aan Blum, waarin hij hem het programma van actie meedeelt, dat hij moet onderwerpen aan dc goedkeuring varv de exe cutieve coipmissic van de socialistische radi calen Herriot is van meening, goi opheffing van de besluitwetten, herstel van het lucifers- monopolie, algemcenc amnestie, behalve voor rebellen en verraders, en wedci-in-dienst-ne- raing van het spoorwegpersoneel onmiddellijk kunnen plaats hebben. Vervolgens noemt hij de ande.e maatregelen, die op het programma van de partij staan opheffing van het gezantschap bij het Vati- kaan, toepassing van dc uct op <k- congrega ties, vermindering vaa den militairen diensttijd door invoering van e**n volksleger. Er zullen ingrijpende finoncieole maatregelen worden genomen. Dc inkomstenbelasting zal de grond slag worden van een werkelijk democratisch belastingstelsel. In een hervorming van de di recte belastingen zal een middel worden ge zocht om dc lasten te vermindeien, geschapen door de verbruiksbelastingen, in het bijzonder do belasting op den omzet. De partij, vervolgt Herriot, acht een hervor ming \on het onderwijs onmisbaar. Wij zullen den eerbied voor de wet op den achturendag én de rechten der vakvereenigingen verzeke ren. Wij zullen het aannemen en het toepos sen van sociale verzekeringen tot stand bren gen en een loyale samenwerking met arbei dersorganisaties in praktijk brengen. Wij zul len het vakvcreenigingsrecht der ambtenaren erkennen. Wij achten een hervorming van dc administratie onvermijdelijk. Wat betreft de buitenlnndsche politiek, zijn wij besloten den vrede te verwezenlijken door overeenstemming tusschen de volkeren. De vrede zal een feit zijn op den dag, waar op Frankrijk de rol van den Volkenbond, h^t gerechtshof in den Hung cn het intörnationnal arbeidsbureau zal hebben begrepen en ver sterkt. Wij willen de normale betrekkingen met Rusland hervatten. Wij aanvaarden zon der eenige bijgedachte de rapporten der des kundigen. Met het oog op den tegenwooidigcn toe stand in Duitschlanci en tegenover de noodza kelijkheid om niet alleen Frankrijk, maar alle volken te wapenen tegen een hernieuwing van het offensief der nationalistische pongërmanis- ten, gelooven wij, dat het niet mogelijk is het Roergebied tc onliuimen, voordat de waarbor gen, door de deskundigen aangegeven, zijn overgeleverd cn onder het beheer gesteld van de intei nationale lichamen, die daartoe be voegd zijn. Het is noodig, dot er controle wordt geoe fend op de ontwapening van Duitschland cn in de eerste plaats zal dat moeten geschieden Prim3 wol Gabardine Damesmantel 27.50 22.50 Iste Qual Covercoat Gabardine 12 50 Prima 25.- in 2 kleuren. Bijpassende Regenhoeden. Lage prijzen. Correcte beoieninn, Groot assortiment Dames Meelis-Huis ,,L'HirondelIe' Langestraat 16-18 Amersfoort. te huur voor korten of langen termijn, ook met recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. fUHOHAHOÏll KI flNüïalCHTSüMff door de actie van den Volkenbond. Het is noo dig, dat het vraagstuk van de veiligheid worde opgelost dcor waarborgverdragen, die zijn gesloten onder het gezag van den Volkenbond. Geen deelneming der socialisten aan de regeering. Pa r ij s2 J u n i. (B. T. A.) Het congres der partij van de geünifieerde socialisten besloot een regeering-Herriot te steunen en machtigde haar ft actie in hel parlement voor de begrooting te stemmen. DE PRESTATIES VAN PELLETIER D'OISY. M o e k d e n, 2 Juni. (R.) Dc Franschc vlie ger Pelletier d'Oisy is hier om elf uur 's och tends aangekomen. ENGELAND. EEN KONINKLIJKE RECEPTIE EN COMMUNISTISCHE BEZOEKERS. Londen. 2 Juni. (V. D.) Onder dc per sonen, die dc laatste partij van den koning bij woonden, bevond zich Rnkofski, die momen teel te Londen vertoeft in zi.in functie van leider der Russische delegatie bij de Russisch-Britsche conferentie. HET VERDRAG BETREFFENDE JUBALAND. De Italiaansche cn Britsche deskundigen, die de bizonderheden regelen van het ontwerp-vcr- drng inzake Jubaland, dat door Engeland aan Italië is afgestaan, nebben gisteren hun tweed» bijeenkomst in het departement van koloniën gehouden. DE ONDERHANDELINGEN MET DE RUSSEN. Reuter verneemt met betrekking tot de be wering, als zou het afbreken der Britsen-Rus sische conferentie aanstaande zijn, dat, of schoon de arbeid naar erkend wordt traag vordert, er tot dusver geen onoverkome lijke moeilijkheden zijn gerezen cn cr op het oogenblik geen teeken is, dot op ccn afbreken wijst. VERBETERING VAN DE POSITIE DER LANDARBEIDERS. Londen, 2 Juni. (R.) Het Lagerhuis heeft met 245 tegen 214 stemmen de tweedo lezing aangenomen van het rcgceringsontwcrp, hetwelk voorziet in een regeling voor het .vast stellen van dc arbeidsuren en loonen voor land bouwers. Het ontwerp is bestemd om de po sitie der landorbeiders te verbeteren. GROOTE OVERSTROOMINGEN. Londen, 2 Juni. (V. D.) Als gevolg van den hevigen regenval van de laatste dogen was sen de rivieren, voorol in dc noordelijke en wes telijke gedeelten van Engeland. In verschillen de districten worden groote oppervlakten over stroomd. Loogliggendo huizen staan onder water. 1 reindiensten zijn gestremd. Vele hoofd wegen zijn onbegaanbaar. In het dal van de Ihecms staat het water 3!4 voet boven het zomcrpeil. Het is met niet minder dan 2 voet in 38 uur gewassen. NOORWEGEN. EEN DOODELIJKE PARACHUTE-SPRONG. Naar uit Noorwegen wordt bericht, heeft Zon dag dc marine-ingenieur Fogt, een zoon van den Noorschen gewint te Londen, een doodc-iijken sprong mc-t een parachute uit een watervliegtuig gedaan. De parachute werkte niet behoorlijk, waardoor Fogt van een hoogte van 150 meter in zee stortte. Een reddingsmotorboot pikte hi m op, doch hij was reeds dood. ITALIË. EEN FASCIST DOODGESCHOTEN. Rome, 3 Juni. (B. T. A.). Ir^d-n afgeloo- pen nacht is alhier tengevolge van incidenten, ontstaan door meeningsverschillen, door een koopman der partij van de constitutioneelc op positie de chef van een sectie fascistische militie doodgeschoten. OOSTENRIJK. DE MOORDAANSLAG OP SEIPEL. Dc toestand van den bonds kanselier bevredigend. Wcenen, 2 Juni. (W. B.) Bondskanselier Seipel is na de operatie geheel bij zijn bewust zijn en lijdt geen pijn. Zijn toestand is gunstig. Vice-kanselicr Frank is heden te Wcenen aan gekomen. NV c e n c n, 2 Juni. (B. T. A.) Het bulletin omtrent de gezondheid van den kanselier, dat vanochtend is gepubliceerd, verklaart, dat de nacht een kalm verloop had cn de algemcene tocsland bevredigend is. De temperatuur be- druagt 36.7. Er is geen aanleiding chirurgisch in te grijpen. Weencn, 2 Jun i. (B. T. A.) Volgens hei om 2 uur 's middags gepubliceerde bulletin is er in clan toestand van monseigneur Seipel geen verendering gekomen. Hij gebruikte eenig voed sel cn dc bloeding is geheel gestuit. Waarom de dader den uanslog pleegde. Weencn, 2 Juni. (W. B.) Over dc oorza ken van den aanslag wordt nog gemeld, dat de dader in zijn fabriek zich aan verduistering had schuldig gemaakt, waarom hij had besloten zich van het leven te berooven, maar tevens het plan opvatte vooraf nog iemund „mee in 't gra? te nemen". Wcenen, 2 Juni. (W. B.) De dader ver klaarde nog, dat hij opdracht hud gekregen dr. Seipel te dooden. Hij weigerde echter uit sluitsel tc geven over den persoon van don opdrachtgever. Hij vroeg zijn moedor naar We enen te laten komen. Dun zou hij alles zeggen. Ween en 2 Juni. (B. T. A.) Volgens het soc. blad Morgen heeft dc moordenaar verklaard een brief to hebben achtergelaten met een be kentenis. Deze brief is in het bezit gevonden van zijn vrouw. Jaworek erkent gelden verduis terd te hebben op de fabriek, waar hij werkte. Vreezcndo voor ontdekking, had hij besloten zelfmoord te plegen, maar alvorens te sterven, wilde hij met zich in het grof nemen dengene, die den Oostcnrijkschen arbeiders ongeluk be reidt. Dc Morgen is een soc. blad met communis tische tendenzen. In dit verband schijnt de ont hulling niet geheel betrouwbaar. De minister raad is gisteravond bijeen gekomen. Nadere bizonderheden. De V. D.-corrcspondcnt tc Weenen meldt Een der gcnecsheeren, die dr. Seipel behonde- Jen, heeft mij verklaard, dat hij dr. Scipcl's toe stand niet hopeloos acht. Men wil door een ge forceerde insulinbchandeiing de grondslagen voor een operatie scheppen. De dader toont be rouw over zijn daad. Hij weigert voeding tot zich te nemen, totdat dr. Seipel genezen is. Dr. Zimmerman verklaarde mij het volgende „Deze aanslag heeft mij met diepen afschuw vervuld. Ik ben er zeker van, dat in het buiten land slechts één stem van afschuw zal opgaan tegen dezen vcrschrikkelijken aanslag op een staatsman, die zonder acht te slaan op zijn per soonlijke belangen en gezondheid, ieder uur van zijn leven gaf voor zijn vaderland en voor wiens karakter cn gaven ieder de grootste bewonde ring gevoelde. Het zou onjuist zijn, als door deze misdaad twijfel zou ontstaan aan de sta biele verhoudingen in Oostenrijk. Dergelijke beweringen zal ik steeds op dc meest pertinente wijze logenstraffen." Een telegram van deelneming van dr. Mürx. B e r 1 ij n, 2 Juni. (W. B.) Rijkskanselier dr. Marx heeft uan den bondskanselier dr. Sei pel een telegram gericht, waarin hij zijn deel neming uitdrukt over den vcrschrikkelijken aan slag en dr Seipel ccn spoedig herstel toe- wenscht. Persstemmen. Uit Weencn wordt d.d. 2 Juni uan dc N. R. Ct. gemeld De Joumal noemt den aanslag op Seipel een vrceselijke misdaad tegen Oostenrijk. De scho ten op den bondskanselier hebben Oostenriik ze!l in het hort getroffen. De aanslag' is een gevolg van de gewetenlooze socialistische cum- pegne. De Arbeiterszeitung betreurt den aanslag le vendig. Zij constateert, dat dit de eerste poli tieke moord is in de republiek Oostenrijk, en brengt aan den persoon van Seipel den hoog- sten lof. Het blad noemt den aanslag een tra gedie van zelfmoord, muur geen politieke. Dc radicale Tag looft Seipel cn noemt den aanslag de daad van een verdwaasde. Het Tageblatt is van meening, dat de dader een linksche socialist is. bijna een communist De eenige mogelijkheid tof vermijding van een chaos is.vereöitiging van allo partijen en hei sluiten' van een godsvrede tusschen hen. De Fremdenprcsse eischt uchtersle'ling vun alle partijkwesties. De aanslag is het gevolg van een systematische politiek van ophitsing. In het bijzonder een zekere pers in Oostenrijk heeft thans te Geneve goede vrienden noodig, opdut de uanslug geen nawerking in de buitcn- lundschc politiek zal hebben. De links-rudicale Abend, die in den laatsten tijd in het bijzonder tegen Seipel heeft opge hitst, deelt mede, dot de dudcr de drie laatste jaren niet meer socialistisch was georganiseerd. Hij stond bekend als ccn zonderling en verkeer de in uitersten nood, hetgeen ook uit zijn af scheidsbrieven cn uit naspeuringen van de po litie is gebleken. De doder zou reeds berouw hebben en in het hospitaal hebben verklaard, dat bij niet zou eten. voordat Seipel buiten ge vaar zou zijn. De socialistische afgevaardigde Deutsch, die vroeger minister van oorlog* is geweest, heeft Ieder mensch kan dwalen, doch in zijn dwa ling volharden, kan alleen een gek CICERO. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 37 - Zijn eerste gang in de stad leidde naar het munt- en cssaieeringsgebouw. Het stofgoud had een waarde van juisr tweeduizend dollar. Na het verlaten van het bureau volgden hem bij zijn wandeling door de straten een poor scher pe oogen, waaraan geen enkel zijner bewegin gen ontsnapte. Toen Ralph inkoopen deed in een magazijn, waren die oogen schijnbaar ge richt op artikelen, welke op een dichtbijzijnde toonbank lagen uitgestald; toen hij in een res taurant iets gebruikte, bespiedden die oogen hem over den rand van een spijskaart op de tafel achter hem; cn toen hij terugliep naar het spoorwegstation en een kaartje nam naar Yewcroft en. een bed reserveerde voor don slaapwagen in den volgenden nachttrein koch ten die oogen, die weer vlak in de buurt waren, eenzelfde plaatsbewijs en bespraken zij een slaapcoupé in denzelfdcn wagon. Niet voor zij zich terdege er van overtuigd hadden, dat Ralph den nacht veilig cn wel in zijn hotel zou doorbrengen, staakten de oogen hun bewaking. Toen keken zij uit naar, een taxi-auto. Die oogen waren muiskleurig, hetgeen niet wil zeggen, dat zij de kleur bezaten vun een of ander soort muis, maar dat zij geelachtig grijs waren. Zij stonden in het hoofd van een kleinen, zcnuwachtigen man met een ziekelijke gelaatstint van een iets lichter gelig grijs; met muiskleurig haar dat pieken vertoonde naar alle'kanten, en een knevel met neerhangende einden, die merkbare sporen droegen van steeds door den eigenaar beknabbeld tc worden. Hij liet zijn auto stilhouden voor een groot huis in het westelijk deel der stad. Daar liet hij zich aandienen als John Stack: Na geruimen tijd te hebben geantichambreerd, werd hij door den bewoner van het huis in diens bibliotheek ontvangen. Het was een chevalier d'industric wiens pad op rozen ging', welgedaan van het goede leven, en royaal met geld. „Wel Stack, wat kom jij, deen op dit nachte lijk uur?" zcice hij, {net goedaardige onge geneerdheid Stack's kruiperigheid voelde zich door deze wijze van ontvangst niet in het minst gekwetst. Hij glimlachte vriendelijk-welwillend. „Ik geloof dat ik nu een goed zaakje aan de hand heb," zeide hij, beproevend denzelfden hooghovtigen toon aan te slaan als de andere. „Dat heb ik meer van je gehoord," zeide de geldman, met aandacht zijn nagels be schouwend. „Maar zooicts prachtigs als dit! Je zult zelf zeggen „Nu, wat is het dan?" „Ik heb het cssaieeringsgebouw bewaakt, zei de ^tock gretig. „Een idéé van mij. We weten allemaal, dat er in het Noorden nog massa's goud moeten zijn. Geld om me in mijnspecula- ties te intcresseeren heb ik niet en evenmin om' mijn werkers om te koopen, of om me bij hen in de gimst te dringen. Daarom bewaak ik het cssaieeringsgebouw. Alles wat opgegraven wordt, moet daar terecht komen." „Nu en don verder?" vroeg de geldman. „Geen mensch die beter met die dingen op dc hoogte is, dun ik," vervolgde Stack op wiens gezicht zich langzamerhand twee ongezonde roode vlekken begonnen af te tcekenen. „Ik ken alle groote mijnen en goudwasscherijen. Ik ken alle oud-gedienden uit de mijnstreken cn de agenten der maatschappijen hier in dc stad. Vandaag kwam cr een nieuweling met een aardig zakje stofgoud. Een jongen van een-jnar-of-vijfentwintig; jc kon aan zijn huids tint zien, dat hij pas uit het hooggebergte kwam. Hij was nog groen: wist niet wnar hij wezen' moest om z'n rommel in te wisselen. Hij had een hcrtenleeren zakje. Indioansch werk tweeduizend dollar. Hij kent hier geen mensch. Ik heb hem geen oogenblik uit het oog verleren. „En ais hij nu werkelijk daar wat gevonden heeft, hoe wil jij er daar aan komen? Wat is je bedoeling, dat ik zou doen?" „Geef mij vijfhonderd dollar, dat ik hem kan volgen, wonneer hij terug gaat." Tot zijn onuitsprekelijke verlichting lachte de ander hem niet in zijn gezicht uit. „Weet je dan, dat hij teruggaat?" vroeg hij slechts. „Hij heeft een opvouwbare kano van zeildoek gekocht," haastte Stack zich te orgumenteeren, „een geweer, een revolver, en een kamptent. Hij heeft een kaartje genomen naar Yewcroft, en een bed gereserveerd in den nachttrein van morgen." „Hm! Wat heeft hij met die tweeduizend dollar uitgevoerd?" „Die heeft hij uitgegeven voor een hals snoer, een smaragdhanger, het mooiste juweel uit de heele stad." „Een vrouw in het spel dus? Ben je niet bang voor je hachje onder die ruwe kerels?" „Hij is een aardige, nette jonge man," zeide Stack. „Ik zal me wel bij hem aangenaam we- .tcn tc maken. Voor wc in Fort Edward komen, zijn we de beste vrienden." „Waarom kom je, nu juist bij mij?" vroeg de geldman met een zijdelingschen blik. De kleine man kroop bijna voor hem, cn antwoordde fleemcnd: „Ik dacht zoo wij beiden hebben toch wel meer eens een zoakje samen opgeknapt." En schuw vervolgde hij zoetsap pig: „Ik heb je vroeger toch wel eens een dienst bewezen. Nu heb ik een gelegenheid om mij zelf er boven op te helpen, cn ik dacht dat jij rrij wel „Wat laat je mij?" Dc helft. Ik droag alle risico Ralph hr.d niet het flauwste idee, dat er iemand in de stad was, die in zijn aangelegen heden belang zou stellen, en of hij in den loop der twee dagen, welke hij daar doorbracht wel een enkel maal achterom keek, is nog de vraag. Eerst toen hij zijn plants innam in den vracht wagen te Yewcroft, merkte hij de kleinen, muis- kleurigen man dp, met het vrijpostig glimlachje. Ralph kreeg geen bijzonder gunsligen indruk van hem, maar hij moest iemand hebben om eens mee te kunnen praten op dc vier dagen lange reis naar Lecky's Creek Van de andere passagiers een promotor met zijn opzichtige vrouw, cn nog een andere opgeprikte alleen- reizende dame, een branieachtig jongmensch, en een drankgeuren uitwasemende mijnwerker was cr geen enkele naar zijn smaok. Bij de eerste holteplaats wisselden zij de eerste woorden van kennismaking. Stack had er belang bij, deze voort te zetten. Ralph, buiten zichzelf van blijdschap, dat de stad nu achter hem lag, en de reis thans ein delijk noordwaarts ging, daarheen waar zijn hart en zijn gedachten waren, voelde een drin gende behoefte zijn gemoed bij iemand uit te storten. Toer. de wagen voortging, kwam Stack naast hem zitten. „Mooi is liet hier," begon deze. Dot brak bij Rulph het ijs. „Mooi!" riep hij uit. „Het is een pnradijsf En hoe verder je van de stad af komt, hoe heerlijker het wordtl De lucht wordt zuiverder, de menschen worden eerlijker! In de wouden staat een man tegen over feiten. Ik kan me niet begrijpen hoe een jonge kerel met merg in zijn body er vol doening in kon vinden, door het stadsslijk rond te slenteren!" Stuck moedigde hem oun om zich uit tc spreken. Ralph's enthousiasme was zoo alge meen mogelijk. Stack deed geen poging om het gesprek in een bepuulde richting te leiden, uitgoar.de- van de overweging, dat hij oiien tijd had. Den eersten dag vermeed hij alles, wat ook maar het geringste verband hield met hetgeen hij wenschte te weten. s Den tweeden dag begon Ralph op zijn plaats onrustig' heen cn weer te schuiven. „Goeie hemel, wat een vervelend eindl" mopperde hij. „Je wordt stijf van het zittenl Neen, dan lie ver in een kano!" „Hebt u de reis misschien reeds eerder ge maakt?" zeide Stack beleefd belangstellend. „Begin Mei ben ik hier al geweest," ant woordde Ralph. Stack dacht: „Tweeduizend dollur in twee maandenl Die heeft een slog gesalgen!" Hard op zei hij: „U gout zeker ook naar Fort Ed ward, ner als wij allemaal?" «Ja, daar ben ik thuis." t (Wpcdt üvervolffd.ï

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1