Berg -Hotel „DE EEMLANDER" BUITENLAND. DAMESMODEHUIS „L HiRONOELLE" De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS 3 ™a;n'cn rc 'Wrv Restaurant LUNCH - DINER 11.50 8.25 6.50 4 20 Hotel „DE ZWAAN" Bij abonnement a f 1.25 FEUILLETON. 22s Jaargang No 285 loort 2.10, idem lianco per post 3.—, per week (met gratis verzekering tegen onge'ukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C .05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCB„UER^ORTWAL 2 A. POSTKEKEN.NC ,79,o. TEL. INT. 513. Donderdag 5 Juni 1924 PUDS DER AOVERTENTIÉN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieldadigheidvadveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het advcrtceien Hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU ITSCHLAND. MET NIEUWE OUDE KABINET. De regccringsverklaring van dr. Mar$. B e r 1 ij n, 4 J u n i.. (W. B.) Na de voorstel ling- der rijksregeering in den rijksdag- besprak de rijkskanselier Marx allereerst de moeilijkhe den bij de regecringsvorming, die haar diepere oorzaak vinden in den benarden buitenlandschen politieken toestand óes rijks. Hij wees op de lange vruchlelooze pogingen van Duitschland om tot een waren vrede te komen en zcide voorts o.a. het volgcr.de De kwestie, die de groote internationale po litiek beheerscht, is de houding, die moet wor den aangenomen tegenover het rapport der des kundigen. Naar de overtuiging der rijksregcc- ring is dit voor Duiischland de levenskwestie. De regecring ziet in het rapport een uitweg uit de reeds tc lang durende zware economische crisis, waarop spoedig een ontspanning moet volgen, zal niet het geheclc Duitsche bedrijfs leven ten onder gaan. Zij heeft derhalve de C. v. H. medegedeeld, dat zij bereid is haar me dewei king aan de plannen der deskundigen toe te zeggen. De rijksregeering zal ae voorbe- ieider.de werkzaamheden ter uitvoering van het rapport, die aan den gang zijn en door de re- geeringsvorming niet zijn vertraagd, voortzet ten. Het zal de taak zijn der comité's voor de goudnotenbank, voor de rijksspoorwegen en de industrieele obligaties, dc desbetreffende in het rapport in ontwerp opgenomen overeenkom sten aan te vullen en onduidelijkheden en te genstrijdigheden in den tekst tc verbeteren. De bevoegdheden der comitéleden moeten volko men worden duidelijk gemaakt en de twijfel ten opzichte van de Duitsche meerderheid in den raad van bestuur der rijksspoorwegen uit den weg worden geruimd. Wanneer deze comité's tot overeenstemming zijn gekomen, zal de rijks regeering spoedig de noodige wetsontwerpen indienen. Dc kwesties in verband met de aan spraken op douanerechten en de verbruiksbe lastingen moeten eveneens met de tegenpartij worden behandeld en de bevoegdheden der comitéleden worden vastgesteld. Buitendien moet de taak der agenten voor dc betaling der schadevergoeding rog in bizonderheden worden geregeld. Dc rcgecring is bereid om dc voor bereiding te bespoedigen teneinde het deskun digenrapport te verwezenlijken. Zij hoopt, dat daarbij de rijksdag bii zijn medewerking spoed zal betrachten. De door Duitschland uit te vaardigen wetsontwerpen zullen pas in werking treden, wanneer ondubbelzinnig vaststaat, dat ook óe tegenpartij het deskundigenrapport als een ondeelbaar geheel en onveranderd aan neemt en wanneer er waarborgen zijn gegeven, dat de tegenpartij tevens alle in het rapport ge noemde maatregelen tot herstel van het Duit sche prestatievermogen neemt. De rijkskanselier wees vervolgens op de nood zakelijkheid van het herstel der economische, financiecle en administratieve eenheid van Duitschland, zonder welke de van Duitschland geëischle leveringen niet kunnen worden ver richt. Nopens de verbannen en gevangen Duii- schers verklaarde de rijkskanselier, dat dc rijks regeering er onafgebroken naar streefde, hun de vrijheid en het vaderland terug te geven. Wanneer het rapport in den geest van eerlijke overeenstemming als ccn gehe.-l door alle be trokken regeeringen wordt aanvaard en uitge voerd, zullen wij met onze schadevergoedings crediteuren weder op den grondslag- van het vredesverdrag slaan. Het is slechts consequent en onafwijsbaar, dat in de oude bezette gebie den dc Rijnlandovereenkomst wordt hersteld en. dat de buiten het verdrag van Versailles om bezette streken worden ontruimd. Daarnaar zal de rijksregeering met al haar kracht streven. De deskundigen hebben er zelf ten duidelijkste' op gewezen, dat de politieke kwesties tusschen de Duitsche regeering en de geallieerden on middellijk moeten worden geregeld. Alle aan gelegenheden van binncr.landsch politicken aard moeten voorlóopig* op den achtergrond worden geschoven voor deze kwesties, die voor de een heid des rijks en het Duitsche bedi ijfsleven van oven groot belang zijn De rijkskanselier besloot zijn ïede met de dringende vermaning aan den Rijksdag om ds saneering van Duitschlard, die de laatste maan den langzaam is begonnen, niet te verstoren. Het buitenland moet zien, dat het Duitsche volk aaneengesloten den weg naar de vrijheid, die het wordt aangeboden, wil bewandelen. Het moet echter ook het bewijs leveren, dat het tot een eerlijke overeenkomst bereid is. Slechts dan zal het door tallooze teleurstellingen en ver nederingen geschokte geloof aan een waren en duurzamen vrede zich weder bij het Duitsche volk vestigen. Heden beginnen dc discussies over dc regeeringsvcrklaring. B e r 1 ij n, 4 Juni. (W. B.) Na de rede van den rijkskanselier werd de zitting van den rijksdog tot morgenochtend 10 uur verdaagd alsdan zal over de regeeringsvcTklaring wor den beraadslaagd. Verder zal de noodbegroo- ting voor 1924 in eerste en tweede lezing worden behandeld. Een motie van vertroqwen der middenpartijen. B e r 1 ij n, 4 Juni. (W. B.) Naar de avond bladen melden, zullen de middenpartijen, in aansluiting bij het debat over de regeerings- vci klaring, in den rijksdag een motie van ver trouwen indienen, dot volgens Die Zeit slechts op het deskundigenrapport betrekking zal heb ben en waarin er op zal worden gewezen, dot het in het belong van het bedrijfsleven en de bezette gebieden dringend noodzakelijk is het rapport zoo spoedig mogelijk uit te voeren. Vóór deze motie zullen de D.V.P., het cen trum, de democraten, verder de soc.-dem. en Waarschijnlijk ook dc Bcierschc Volkspartij en de „Wirtschaffèportei" stemmen, zoodat er waarschijnlijk wél een meerderheid voor ge vonden zal worden. DE CRISIS-BEGROOTING B e r 1 ij n, 1 Juni. (W. B.) De rijksraad heeft de begrooting voor 1924 goedgekeurd, die, zooals dc regeeringsvertegenwoordiger op merkte, zij met de uiterste zuinigheid is opge steld. Zij sluit in uitgaven cn inkomsten 'met een bedrag van zes milliard. De regeeringsvertegenwoordiger deelde rnr1- de, dat tot I Apri! 1924 in totaal 396.838 personen of 24.9 uit den rijksdienst waren ontslagen, waardoor 421 millioen was be spaard. Vnn nieuwen bouw cn uanleg van ver ken was nagenoeg geheel afgezienook de credieten voor andere cultureelc doeleinden, met name de bevordering van kunst en weten schap, waren tot het uiterste beperkt. De inkomsten worden als volgt begroot in komstenbelasting 1.3 milliard, omzetbelasting 1.4 milliard, vermogensbelasting 376 millioen, verbruiksbelasting cn douanerechten 1.09 mil liard, waaronder tabaksbelasting 360, suiker- belasting 237, bicrbclnsting 126 cn bronde- wjinmonopolie 140 millioen. In verband met cle uitvoering van het vre desverdrag zijn in totaal 641.5 millioen uitge geven, waarvan evenwel slechts 72 millioen op de herstelrekening van Duitschland zijn ge boekt. Van deze 641.5 millioen kunnen slechts co. 160 millioen worden gedekt uit het over schot der gewone bcgrooting, terwijl de rest, 479.7 millioen, door de uitgifte van rente- markschatkist wissels moet worden verkregen, daar een lecning op het oogenblik niet kan worden geplaatst. In de voor de uitvoering van het vredesver drag genoemde som zijn begrepen voor het onderhoud van 200.000 man bezettingstroe pen, voor de bezettingskosten in het sanctie- en Roergebied 53.1 millioen. De regeeringsvertegenwoordiger verklaarde, dat dc begrooting slechts kan worden uitge voerd, indien de administratieve en economi sche eenheid van het bezette cn het onbezette gebied wordt hersteld. Indien Duitschland in het bezette gebied geen belastingen cn geen douanerechten kan heffen, dan stoit de geheele bcgrooting ineen, daar de voorzier.v? inkomsten dan 800 millioen mark minder worden. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Poinlcvé gekozen tot voorzitter der Kamer. ,P a rijs, 4 Juni. (Hnvas). Poinlcvé is tot voorzitter van de Kamer gekozen met 296 stemmen. Op Maginot werden 209 stemmen uitgebracht. Dc communisten stomden op Mar- Goede Kéuken Matige prijzen SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN IN VOILE, FROTTc, MOUSSELINE EN CRêPE HOUDEN WIJ IN ZEER GROOTE SORTEERING OOK VOOR U. IN VOOR. RAAD EN BIEDEN DEZE AAN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN ALS: ZIE DE ETALAGES VAN HET 16/18 LAHGESTRAAT - AMERSFOORT Het bekende PLAT DU JOUR in bestaande uit: SOEP, VLEESCH, AARD. cn GROENTEN (Gebak, kaas of fruit naar verkiezing). Is ook verkrijgbaar lot 's avonds 8 uur. Dc verkiezing vnn de vicc-voor- wettigen. De minister zei niet te gelooven, dat Ec van Puinlevé. Par ij s, 4 Juni. (Havas). In dc Kamer heeft Painlevc een redevoering gehouden, waarin hij zijn collega's bedankte. Mij beschouwde zijn ver kiezing als een belijdenis van geloof in de toe komst van de democratie cn de hoop op den vrede. Niemand ter wereld, zeide hij, kan te goeder trouw ontkennen, dut het Fronschc volk, niettegenstaande zijn lijden cn rouw, iets anders begeert dan een rechtvaardigen vrede voor zichzelf en voor alle volken. Puinlevé herinnerde eraan, dut in 1917, midden in de benauwdheid, dc Kamer in haur geheel deze verklaring toe juichte: „Onze cischcn zijn onafhankelijk van den afloop van den strijd. Zij zijn die van het recht zelf. De overwinning zal ze in staat stellen te zegevieren, maar kan ze niet verscherpen." Dit was, zei Puinlevc, het ideunl dat onder de grootste beproevingen onze soldaten aanmoe digde cn onze bondgenootschappen handhaafde. Aan dat ideaal zullen Vwij getrouw blijven om een stevigen vrede op tc bouwen. Wij weten zeer wel, dat er slechte krachten, die van een revanche droomen. Europa veront rusten. Als er zich aan gene zijde van onze grenzen imperialistische partijen mochten be vinden, die ons streven noar mcnschelijkhcid zouden toeschrijven nan de uitwerking van hun dreigementen, zou dit een betreurenswaardige dwaling zijn, waarvan zijzelf cn het volk, dat zij zouden hebben bedrogen, de eerste slacht offers zouden zijn. Wij weten eveneens, dat er menschelijkc aspiraties naar vrede cn vrijheid opkomen. Het zou een misdaad zijn die tc on derdrukken onder voorwendsel, dot zij nog zwak zijn, in plaats van ze bij hun ontwikkeling tc helpen, tot dot zij sterk genoeg zijn om tc zege vieren. Pninlevé constateert, dat alle democratieën de verkiezingen van onlangs met vreugde begroe ten. Zij zijn Frankrijk dankbaar en wanhopen niet meer aan het heil van de wereld. Hij ver oordeelt de campagne, die wantrouwen zaait cn het werk van de aanstaande regcering in ccn ongunstig licht stelt. Het vertrouwen, dat de begrooting in evenwicht brengt, is de waarborg van een nationale regcering. In orde cn stand vastigheid willen wij de democratie verwezen lijken. Painlevé deed een beroep op de Kamer om aan het begin vnn haar wetgevende periode ccn edelmoedige geste tc maken door verleening van amnestie. Hij dead een beroep op dc samen werking van alle partijen om de Kamer te hel pen hnnr moeilijke taak te vervullen. zitters der Kamer. P a r ij s, 4 Juni. (B. T. A.) De Kamer is overgegaan tot de verkiezing der vier vicc-voor- zitters. Gekozen zijn Godhort, socialistisch radi caal, met 308 stemmen, Dumesnil, socialistisch radicaal, 289 stemmen, Raynnldy, links-rodicanl, 301 stemmen, Varennc, geünifieerd socialist, 299 stemmen, EEN REDEVOERING VAN MILLERAND. P u r ij s, 4 Juni. (Havas.) Millcrond heeft vandaag een redevoering gehouden op de bij eenkomst van voorzitters der hnndelsrechtbon- ken, uun wier sociule rol hij hulde bracht. Sprekende over den juridischen gr?est zeide hij, dot de rechtsgeleerden, aan wie Frankrijk zoo veel tc dunken heeft, de natuurlijke neigin; hebben aan de teksten soms een bovenmatig© betcekenis te hechten. De woorden van den tekst verbergen voor hen den geest ervan. Maai de magistraten van de handelsrechtbanken, ge kozen door hun gelijken uit industrie en han del, ontsnappen aan dit gevaar, want zij blij ven in directe dagclijkschc aanraking met het leven cn zijn moeilijkheden. Millerond legde cr vervolgens den nndruk op, dnt de eerbiediging der wetten de opperste bescherming \nn de democratie is en het eerste vereischtc voor cle veiligheid vnn het handelsverkeer, zonder wel-* ke cr slechts anarchie en ellende is. In den loop van een strijd zonder genade heeft het nijvere Frankrijk beter dan ooit de waarde van eensgezindheid en discipline leeren kennen. De lust tot arbeiden, de zin voor zuinigheid, het hélder gezond verstand, dnt dc voor zijn eco nomische opheffing onvermijdelijke linnncieclo lasten op zich heeft doen nemen, zijn deugden, die een hechte wapenrusting- vormen, die Frankrijk omringt cn steunt, deugden, die het in staat stelden een onwrikbaar front op te wer pen tegenover het offensiet tegen den frank Deze economische overwinning en dc nlgc- mcene overeenstemming, waarmee het land zijn goedkeuring gehecht heeft aan de buitcnlond- sche politiek dor opvolgend-a ministeries, die alle den onwrikbnren wil te kennen goven van Duitschland de vervulling van zijn ver plichtingen te verkrijgen, veroorloven ons met rustig vertrouwen cle toekomst van het land te gemoet te zien. ENGELAND. DE WONINGBOUWPOLITIEK DER REGEERING. Londen, 4 Juni. (R.) In hel Lagerhuis is de financieele motie over de woningpolitick aan genomen met een amendement, waarin wordt gezegd, dot de subsidie zal worden ingehouden, als het bouwbedrijf geen behoorlijke schikkingen Jreft voor de noodige grooterc toevoer van bouwmaterialen tegen redelijke prijzen. i Uit Londën wordt d.d. gisteren draadloos ge- meld: Nu de indiening door den minister van ge zondheid, Whentley, van de reeds vermelde fi noncieele resolutie, behelzende het woningbouw- plun der regeering, sprak de minister ook over zijn voorbereidende beraadslagingen met ver schillende vertegenwoordigers uit het bouwbe drijf omtrent het plan. De leveranciers vnn bouwmaterialen waren hem, zoo zei hij, op edelmoedige wijze tegemoet gekomen. Spr. prees hun daad als vaderlandslievend; hij hod bevon den, dat het beter was tc onderhandelen met deze belangengemeenschap van leveranciers dan met individueele ondernemingen. Echter zijn er daarbuiten nog firmó's, die de prijzen op drijven. Voorts zei hij, dat een over langen tijd loo pend bouwprogram dringend noodig is, wil er schot kornon in het bedrijf; dc vertegenwoordi gers van de werkgevers cn van de werknemers hadden hem gewaarborgd, te zullen zorgen, dat minstens vnn het aantal huizen uit het re- geeringsplnn ieder jaar, gedurende vijftien jaar, als alleruiterst minimum zal worden opgeleverd. Iedere drie jaar zal deze regeling herzien wor den en wanneer dc oplevering onvoldoende plaats vindt, loopt de overeenkomst nutomc- tisch af. Het aanbod der combinatie van leveranciers bedoelt, dat dc prijzen zullen worden aanvaard, die in Januari jl. golden en garantie tc geven, dot die prijzen niet zullen worden verhoogd, tenzij dc omstandigheden zulk ccn verhooging het land ccn edelmoediger aanbod van ecnigerlei zijde kon krijgen. Er zullen drie commissies voor de tenuitvoerlegging van hot plan komen: een van werknemers cn -gevers uit het bouwbe drijf, een vnn leveranciers van materiaal en een voor dc prijzen controle. Boven deze drie komt een comité van drie personen uit elk der drie groepen tc staan. Sir William Joynson Hicks leidde de oppo sitie van conservatieve zijde tegen het regee- ringsplon. Hij zei te betwijfelen, oï het uitvoer baar zal blijken. Masterman, die namens de liberalen het woord voerde, zei o.m. dat, tenzij de rcgecring betere voorwaarden uit het bouwwerk krijgt, waardoor een aontnl wcrkloozen aan den arbeid kan worden gezet, het plan gedoemd is te mis lukken. STAKING BIJ DE LONDENSCHE SPOORWEGEN. Londen, 4 Juni. (R.) Het personeel der ccntrules en herstelwerkplaalsen vnn den Lon- dcnschen ondergrondschcn spoorweg en de Great Western heeft besloten heden te mid- demucht in staking te gaan wogens een loon-* kwestie. De staking wordt afgekeurd door de Nationale Unie van Spoorweglicden, welker le den aan den arbeid willen blijven, om aldus een algemeene stopzetting van den dienst te voorkomen. De toestond wordt echter gecompliceerd ten gevolge van de actie van dc Locomotive So ciety, die een kruchtigcn brief tot de spoorweg maatschappijen heeft gericht, waarin zij een ter mijn vaststelt, waarbinnen een aantal eischen, voortspruitend uit dc jongste stoking, moeton zijn ingewilligd cn waarin mot een drastisch optreden wordt gedreigd, indien niet aan do cischcn wordt voldaan. PORTUGAL. OPSTANDIGE MILITAIRE VLIEGERS. P a r ij s, 4 J u n i. (B. T. A.) Do Intransigeant verneemt uit Lissabon, dot dc luchtvaartofficie ren, die weigerden het gezag van hun nieuwen chef, kolonel Sarlento, te erkennen, zich op het vliegterrein van Amodoro, bij Lissabon, hebben verschanst. Dc troepen sympathiscercn met hen evenals een deel van het garnizoen te Lissabon. OOSTENRIJK. DE AANSLAG OP DR. SEIPEE. W pene n, 4 Jun i. (W. B.) Dc toestand van dr. Seipel blijft bevredigend. Jaworek blijft hardnekkig volhouden, dot hij door niemand tot den aanslag is aangespoord. Ween en, 4 Juni. (B. T. A.) Het bulletin omtrent Seipel's toestand luidtPols 37.5, long en olgeraeenc toestand l*»vrcdigend. De. behoefte r.nn voedsel neemt toe. HET INTERN. VAKVEREENIGINGS- CONGRES. W e e n e n, 4 Juni. (W. B.) Op het Tntern. Vakvcrecnigingcongres sprak Oudegeest (Ne derland) over de sociale wetgeving en de be tcekenis van de oplossing der hcrstelkwestis voor de beëindiging der werkloosheid cn Mer- ten (België) over de verdediging van den dcht- urendag. POLEN. DE MOEILIJKHEDEN DER KÜNIGSHOTTE. K n i g s h ft 11 e, 4 Juni. (W. B.) Volgens den Oberschlesischen Kurier heeft de Poolsche regeering, teneinde de aangekondigde sluiting der Kónigshütte waardoor meer dan 5000 ar beiders broodeloos zouden worden, tc voorko men, aan de onderneming belangrijke orders gegeven, zoodat het bedrijf kan worden voort gezet. VEREENIGDE STATEN. DE NIEUWE 1MMIGRATIEWET. Betuiging van leedwezen aan Japan. Draadloos wordt uil Berlijn gemeld, dat pre sident Coolidge en staatssecretaris Hughes hebben besloten dc Jnpanschc regeering hun leedwezen te betuigen, in geval de vorm, waarin het buitensluiten van Japanners uit Amerika is vastgesteld, de persoonlijke gevoe lens der Japanners mocht Lebben gekwetst. H •Wie zich waagt op breede wateren: bedenke. dat~zijn oog gericht moet blijven op het kompas. door HULBERT FOOT N ER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 3'j „Nou, dokter, vertél eens wat!" „Mijne hcerenl" begon Ralph met een air van gewichtigcn ernst. „Een verbazingwekken de geschiedenis is mij Overkomen. Den morgen dat het gebeurde, werd ik wakker in het blok huis van Joe Mixer. Ik had ccn branderigen, akelige-, smauk in mijn mond van Morony's whisky van den vorigen dag, cn om mijn hoofd wat af te koelen, gdng ik een beetje langs de rivier wandelen. Toen ik daar het landschap zoo stond te bewonderen, hoorde ik een ge zoem als van een hommel van zestig paarde- krachten boven mijn hoofd, en waarachtig, daar komt me zoo'n vliegmachine, waar jullie allemaal wel eens van gehoord hebt, naar be neden strijken. Het ding kwam naast mij zitten in het' gras als een reiger. Je kunt je voorstel len hoe ik keekl Ik voelde me niet erg op m'n gemak. Maar de man die in het gevaarte zat, al evenmin. Hij had nog maar een kwart liter benzine, en moest nog een heel eind vliegen eer hij weer thuis was. Hij vroeg- mij, waar hij hier in de buurt wat krijgen kon. Ik vertelde hem, dat er geen druppel in de heele streek vinden was. Maronsy koopt zijn wiskey te doen, zei ik." es op, om Ralph hield even op, om zijn toehoorders te laten uitlachen. „De man zat in groote verlegenheid," ging hij voort. „Hij wist niet wat hij beginnen moest. Op eens kwam mij het Teer-eiland in de ge dachten. Ik zei: „Ongeveer tien mijl hier van daan is een pfaats, waar de petroleum zoo maar uit den grond spuit. Zouden we daar niet wat van kunnen opvangen, cn er wat benzine uit dis- tilleeren?" „Jij bent mijn mnn," zei hij. „Kom aan boord!" Binnen vijf minuten waren we op het Teer-eiland, maar de rest van den dag was ik doof, zoo had de wind in mijn ooren ge suisd. We schoten maar heel langzaam op, want we hadden enkel een blikken emmertje, een whisky-flesch en een paar berketakjes oin ons met raffinecren tejtelpen. Drie weken bleven we daar aan het werk, toen hadden we de reservoirs gevuld, hij heesch z'n zeilen en koerste naar het zuiden; in Kimowin zette hij mij af. Dat is alles." Het verhaal opgedischt in die soort humo- ristischen stijl, welke bij Maroney het meest gewild was, maakte grooten opgang. Maroney zelf moest toegeven, dat nu het woord aan hem was. In elke gemeenschap van mannen is een stilzwijgende overeenkomst van kracht, dat ieder het recht heeft, zijn particuliere aange legenheden voor zichzell te houden, mits bij anderen niet tot last is door de stemmingen welke die zaken in hem opwekken. Toen zij dan ook bemerkten, dat Ralph niet geneigd was, hun te vertellen waar hij was geweest, vroegen zij er niet verder naar. De kleine Stack beet zich de lippen stuk van spijt. Stack was nog geen vijf minuten in de gelagkamer, of hij was reeds het mikpunt van een kruisvuur van spotternijen. Zijn prikkeldraadachtig, muisklcu- ïig haar verschafte hem weldra de bijnamen „Hooiberg" en „Stofferhoofd." Later liep Dan Keach met Ralph mee naar diens huis. Nu werd de toestond voor hem lastiger: Den had, als vriend, een zeker recht van vertrouwen. Ralph was reeds met zichzell te rade gegaan, wat hij den telegraphist op de mouw zou spelden, maar voor hij daarmede begon, moest hij eerst weten in hoeverre zijn verhaal met de praatjes die op Fort Edward de ronde deden, klopte. Joc Mixer wist wuar hij heengegaan was; Joe had waarschijnlijk de bemanning van de stoomboot ingelicht, deze had het nieuwtje mee teruggenomen, cn zou zich we! gehaast hebben, het hier bekend tc maken. Toch had, tot zijn verrassing en ver lichting nog niemand bij Maroney eenige toe speling gemaakt op, laat staan hem geplaagd met een Indiaansch meisje. „Wat hebben ze hier van me verteld?" vroeg hij Dan. „Niets," luidde het antwoord. „Na Gisbovne heeft geen mensch je blijkbaar meor gezien. Het heet dot Joe Mixer weet, waar jc bent heengegaan, maar dat hij hel niet heelt willen zeggen." Ralph's gewetensstem riep hem reeds ver wijten toe over het verzinsel dat hij op het punt was op te disschcn, maar er was niets non te doen. „Ik wil er in 't minst geen geheim van ma ken," zcide hij quasi-onverschiflig. „Ik kwam een paar Indianen tegen die de Campbell op voeren, en die hebben me meegenomen. Ik had een be paald punt in het hoofd uaar ik heen wilde, in een mooie streek, cn vlak aan de daar ont worpen spoorlijn. Ik ging de rivier op tot den Zwarte Paardcnpas, en verder langs de nieuwe spoorbaan. Toen ik in San Francisco was, heb ik gebruik gemaakt van mijn claim, cn nu moet ik no<* weer terug om een stuk grond daar te ontginnen cn cr een blokhuis te bou wen; je weet, dat staat in dc bepalingen." ,Is dat het verhaal, dat je verspreid wilt hebben?" vroeg Don, een tikje achterdochtig. „Zoo als je wilt," antwoordde Ralph stijf. Zij keerden tegen den tijd van het souper naar Maroney terug Bij het binnentreden van de cetkumer zagen zij, dat er nog slechts twee plaatsen aan de al gemeene tafel open waren. Toen Ralph zijn hand op den stoel legde, om hem onder tafel uit te trekken, keerde zich een breede, dikke rug aan zijn linkerkant om, cn keek hij plotseling in het glimmend, opgeblazen gericht van Joe Mixer. Hij wachtte ijzig, wat gebeuren zou. Joe sprong op. „Hallo, dokter!" riep hij jo viaal. „Welkom thuis! ik ben hier ook pas aan gekomen op mijn vlot. Er wordt daar juist verteld, dat je zulke avonturen hebt beleefd. Ga zitten, cn vertel eens op!" Ralph was genoodzaakt dc hand tc drukken die hem toegestoken werd, wilde hij niet een hoogloopende ruzie uitlokken. Het souper werd zonder verdere incidenten genuttigd. Een groot gezelschop is doorgaans niet rijk aan opmerkers, en slechts een enkel paar scherpe oogen aan de andere zijde van de tafel ontging Ralph's afgemetenheid niet, één paar slechts zag de kwaadaardige glinste ring in Joe's kleine oogen wanneer hij zichzelf onopgemerkt waande. Stack wachtte geduldig zijn beurt af. Toen het later werd vertrokken Ralph en Don in de richting van Ralph's blokhuis. Stack ma noeuvreerde net zoolang tot hij er in geslaagd was, Joe een eindje van de anderen weg te krijgen. „Ik heb een flesch Schotsche whisky op m'n kamer/* fhiisterdc Stack, Ga mee die kraken." Schotsche whisky kostte op Fort Edward vijf dollar de flesch. Graagl" zei Joe, terwijl hij in het blijde vooruitzicht reeds zijn mond af- wischte met den rug van zijn hand. „Niet aan de anderen zeggen," waarschuwde Stock. „Er is niet genoeg in een flesch voor Je heele bende. Zij zalen op Stack's kamer, met dc flesclt tusschen zich in. Stock speelde êc rol von den bescheiden vrager naar inlichtingen be treffende de streek, tot hij oordeelde dat Joe ver genoeg heen was om uit hem te krijgen, wat hij wer.schte. Voorzichtig tastend begon hij: „Er schijnt meer achter dat reisje van den dokter te ste ken, dan hij weten wil." Joe sprong op als geëlectriseerd. Zijn adem siste tusschen dc tanden. Zijn gezicht werd van rood purper. „Je hebt gelijk, er rit meer achter! riep hij uit met een groven vloek. „Een vrouwmcnsch zit d'r achter." „Zool? zcide Slack, die zich den smaragd- honger herinnerde. Hij heeft haar door een smerigen streek van mij afgetroggeld," ging Joe voort. „Door den heilige voor haar tc spelen, die melkmuil met z'n zoetzappig gezicht. Een maand geleden zijn ze er met z'n tweeën vondoor gegaan. Moar ik zal het hem betaald zetten, al zou het mij m'n leven kosten." „Hij heeft een boot bij z'n bagage," zeide Stack zachtjes. „Misschien is hij nu op den te- r weg naar haar." (Wo.dt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1