ABONNEMENTSPRIJS f"3 m;\n^n .v°°r Amc" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. OAMEMEHUIS „LHIBONOELLE" F*. HIEROP, Langestraat 90 BINNENLAND.^ FEUILLETON. De verborgen vallei. PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een 11.50 8.25 6.50 4.20 KIPPENHOUDERS, 22e Jaargang No 285' ioort 2.10, idem lianco per post t 3.per week (met gratis verzekering ttgen ongelukken) f 0.17^ aizondcrlijkc nummers CJC*. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. Ar^HEMSCHERpOORTWAL 2A. postaekenimq N®. 4T)I0. TEL. ltt=. 5lï. Donderdag-5 Juni 1924 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advertccren. Ecnei circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt ot>, azTTrraag tocgerzadrn. DUrfSCHLAND. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. B e r 1 ij n, 5 Juni. (\V. B.) In strijd met de berichten in de binden, dat de Commissie von Zes uit het Roergebied nieuwe voorstellen voor een wijziging (verlenging der Micum-vcrdra- gen zou uitwerken, verneemt Die Zeit, dat men het in de mijnindustrie erover eens is, dat on der de tegenwoordige omstandigheden een wij ziging voor de Rijnsch-Westfaalsche mijnen ab soluut niet mogelijk is. LOGAN TE BERLIJN. B e r 1 ij n5 Juni. (W. B.) De Amerikaun- sche toehoorder bij dc C. v. H.r generaal Lo gon, is hier voor een kort verblijf aangekomen. Hij zal waarschijnlijk vanavond weer naar Parijs teruggaan. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. De Russische nota. De ant woord-nota der Russische regecring nopens het Berlijnsche incident is te Berlijn ont vangen. In de nota, waaraan een memorandum is toegevoegd, wordt volgens de Duitsche bla den nogmaals gewezen op het belang, dat beide staten hebben bij een opheldering der kwestie. De Russische regeering hondhoaft evenwel haar standpunt, dat de instelling van een scheidsge recht niet noodzakelijk is. HET CONFLICT IN *T MIJNBEDRIJF. Dc staking bij Aken vrijwel geëindigd. 'Aken, 5 Juni. (W. B.) Do wilde staking bij verscheidene mijnen ven het Akensche steen kool dist riet nadert haar einde. Slechts op een mijn te Eschweiler wordt r.og gestaakt. De toestand in Oppcr-Silczic wordt gunstiger. G 1 e i w i t z, 5 Juni. (\V. B.) De toestond in de Opper-Silezische bedrijven is aanzienlijk verbeterd. Op de meeste mijnen is het werk reeds gedeeltelijk hervat. DE STAKING BIJ DE BERLIJNSCHE BROUWERIJEN. •De staking der arbeiders in dc Berlijnsche brouwerijen omvat thans, blijkens een draadloos bericht uit Berlijn, alle groote bedrijven, zoo dat er reeds gebrek aan bier begirtt te ontstaan. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Milicrand spreekt met Poinlevé cn Doumergue. Parijs, 5 Juni. (Havas). Millerond en Pain- Ievé hebben protocolnire bezoeken gewisseld naar aanleiding van de verkiezing van den Ka mervoorzitter. Het onderhoud, dut zij hadden, duurde slechts zeer kort en ging niet over de politiek van den dog. In den loop van den middag zul Millerand naar gewoonte Doumergue, voorzitter van den Senaat cn Painlevé, voorzitter van de Kamer, ontbieden voor een bespieking van den politie- ken toestand. Vervolgens zal hij Herriot ont bieden, aan wien hij de taak van het vormen van een nieuw kabinet zal aanbieden. De president der republiek weigert af te treden; Herriot ziet van de kabinetsformatie af. P a r ij s, 5 Juni. (Haras). Nn eon bespreking met de voorzitters van Senaat en Kamer heeft Millerond Herriot ontboden en bood hem de taak aan een kabinet te vormen. Herriot bracht toen de kwestie ven het presidentschap der repu bliek ter sprake, waarop Millerond verklaarde, dat hij deze kwestie niet wenschtc (c behande len. Hij zcide het zijn plicht tegenover de repu bliek te achten op het Elysée te blijven tot aon het eind van zijn weltcliikcn ambtstermijn. Herriot antwoordde, dat hij dan niet de taak kon aanvaarden een kabinet te vormen. Millerond zal zijn besprekingen hedenavond voortzetten. P a r ij s, 5 Juni. (Havas). Op het Elysée her innerde Millerand Herriot aan de grooto lijnen van den politieken toestand in buiten- cn bin nenland. Hij bood hem aan het kabinet te vor men. Bij de gedachtenwisseling bleek van geen enkel verschil van meening over het program ma. Herriot bracht de presidentieele kwestie te berde. Millerand verklaarde, dut hij die kwestie niet kon bespreken, die de eerbied voor de wet verbiedt te stellen. Voor zeven jaar op het Elysée geroepen, acht de president het zijn plicht jegens de republiek en Frankrijk daar te blijven tot het wettelijk einde van zijn mandaat. Millerand is vast be sloten alles te doen om den eerbied voor do constitutie te verzekeren en geen precedent te scheppen, waarvan het gevaar niet te meten zou zijn. Herriot antwoordde eenvoudig, dat hij niet geloofde persoonlijk de hem aangeboden taak te kunnen aanvaarden. Millerand denkt vanavond zijn raadplegingen voort te zetten. Herriot is, toen hij van het Elysée kwam, naar de Kamer gegaan om te conferecren met Painlevé en Blum. Millerond zoekt oen onderen kabinetsformateur. P a r ij s, 5 Juni. (V. D.) Herriot, de leider der radicaal-socialisten, heeft geweigerd een kabinet te vormen. Millerand ontbood daarna Milliès la Croix. Deze heeft geweigerd een ver klaring af te leggen. Het onderhoud wordt he denavond 10 uur hervat. P a r ij s, 5 Juni. (Havas). Millerond heeft een onderhoud gehad met Ratier, den vice-president van den Senaat en Rio, gewezen onder-staatssecretaris. De besprekingen worden morgen voortgezet. ENGELAND. DE KONINGIN VAN ROEMENIË KEERT NAAR HAAR LAND TERUG. Koningin Maria van Roemenie, die na het officieel bezoek met den koning te Londen nog ecnigen tijd in Engeland was achtergebleven, is naar Boekarest teruggekeerd. ZELFBESTUUR VOOR SCHOTLAND, WALES EN ENGELAND. Clynes verklaarde gisteren in 't Lagerhuis, dot de benoeming van een commissie van* on derzoek aangaande het vraagstuk van zelfbe stuur voor Schotland, Wales en Engeland werd overwogen cn dat hij hoopte in staat te zijn na Pinksteren nadere mcdedcclingcn te doen. DE WONINGPOLITIEK DER REGEERING. Dc bouwplannen der regeering zijn Woens dag in het Lagerhuis gccritiseerd door Neville Chamberlain, die minister von gezondheid in de vorige regecring was. Hij gaf uitdrukking aon de mecning', dot de prijzen van huizen ingevol ge het plan zouden stijgen én dut het niet zou leiden tot verwezenlijking van de oogmerken, die de regeering zich stelt. De 'liberale critick richtte zich verder tegen de financieel e basis van het plan. Minister Wheatley ging accoord met het libe rale amendement om behoorlijke maatregelen te treffen tot vergrooting van het voor het plan te gebruiken aantal werkkrachten en der hoe veelheden materialen, alles tegen redelijken prijs. Hiermee staat de weg naar indiening der woningwet open. Men verwacht echter nog langdurige debatten over de tweede lezing er van. DE BRITSCHE SCHULDEN AAN AMERIKA. Er zijn thans, naar draadloos uit Londen wordt gemeld, regelingen getroffen ter betaling op 15 Juni a.s. van de volgende kwartaaltermijn van Engclands schuld aon Amerika. Deze tor mijn beloopt 69 millioen dollar en zal ingevolge den wensch van Washington in goud worden voldaan. Daarmee zal don het totooi der beta lingen, door Engeland verricht sinds de fundee ring der schuld, 228 millioen dollar bedragen hebben. EEN TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING. Een succes voor dc conservatieven. Londen, 5 Juni. (R.) De tusschentijdsche verkiezing in Oxford leverde de volgende resul taten op: Bourne (conservatief) 10.079 stemmen. Fry (liberaal) 8237 stemmen, Lindsay (Labour) 2709 stemmen, zoodat de conservatieve candi- annt is gekozen. SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN IN VOILE, FROTTé, MOUSSELINE EN CRêPE HOUDEN WIJ IN ZEER GROOTE SORTEERING OOK VOOR U. IN VOOR RAAD EN BIEDEN DEZE AAN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN ALS: ZIE DE ETALAGES VAN HET 16/18 LAKGESTRAAT - AMERSFOORT PIANO'S ORGELS te huur voor korden of langen termijn, ook m ai recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. j^-. FIAHOHAHOtL j Kg UrRECHTSCHtSlR |j voor GAAS en ander IJZERWERK is maar één adres EEN BRITSCHE VLOOTREVUE. Volgens bericht uit Londen vindt op 26 Juli een groote Britschc vlootrevue plaats, waaraan 200 oorlogsschepen, kruisers, torpedojagers, onderzcebooten cn andere oorlogsschepen zul len deelnemen. DE LUCHTLIJN LONDEN-PARIJS. Een rcuzenvliegtuig. De Britsche draodlooze dienst meldt, dot de Daily News het bericht lanceert, dat op de luchtlijn Parijs—Londen binnenkort cc-n nieuw groot vliegtuig in dienst zal worden gesteld: het grootste, dat tot nu toe ergens ter wereld voor pnssagiersverkecr gebezigd wordt. Zulks in ver band met de te verwachten groote drukte in het komende zomerseizoen- Dat nieuwe vliegtuig zóu plaats bieden voor een bestuurder en een mecanicien en bovendien voor niet minder dan 23 passagiers. Het wordt een tweemotorig toestel, voorzien van twee zwa re Napier-motoren. DE SPOORWEGSTAKING TE LONDEN. Londen, 5 Juni. (R.) Bijna 40 stations van dc ondergrondschc c!ectrische spoor waren vandaag gesloten in verband met de staking von het personeel bij de spoorwegwerkplaatsen en dot van de oleclrische centrales. Het vak- vereenigingscongrcs wijt de staking aan com munistische invloeden, aangezien alle vakver- eenigingen zerr tegen de staking zijn. De elec- trische treindiensten zijn ingekrompen, ten ein de stroom te besperen. Het publiek ondervond groot ongemuk. Er zijn nog geen stappen ge daan om aan het geschii een einde te maken door de spoorwegmaatschappijen of door den nationalen bond van spoorwegpersoneel, oonge- v/en de omvang van ce staking nog niet duide lijk is. Men hoopt, dat tie toestand zich spoedig zal verbeteren en dat in elk geval een olge- meene staking van machinisten op dc groote spoorwegen zal worden afgewend. IERLAND. DE IERSCHE GRENSKWESTIE. Londen, 5 Juni. (N. T. A. Draadloos). Macdonald deeldt in 't Lagerhuis gisteren mede, dat dc Britsche regeering met goedvinden van die der Zuid-Afrikaansrhe Unie rechter Feet- ham von het Zuid-Afrikaanschc hooggerechts hof had uitgenoodigd als voorzitter op to tre den van de Iersche grenscommissie. Feetham heeft de benoeming oanvoard cn zal dc volgen de week uit Zuid-Afrika hierheen vertrekken, SPANJE. PERSVRIJHEID. Uit Mnrtriu wordt gemeld, dat het dagblad „Solidaridad Obrero" niet meer kan verschijnen, doar olie redacteuren en zetters gearresteerd zijn. ITALIË. w HET ITALIAANSCHE KONINGSPAAR NAAR SPANJE. Het Italiaanscho koningspaar is Woensdag, vergezeld van den kroonprins cn den minister van marine, naar Spanje vertrokken. OOSTENRIJK. DE TOESTAND VAN DR. SEIPEL'. W e c n e n, 5 Juni. (W. B.) In een heden morgen uitgegeven bulletin over den toestond van mgr. dr. Seipcl wordt gezegd, dat dc beter schap aanhoudt. Temperatuur 37,3, pols 106, ademhaling 28. De bloeduitstorting begint op gezogen tc worden. Wcenen, 5 Juni. (W. B.) Het bulletin van negen uur 's avonds omtrent Seipel's toestond luidt: Temperatuur 35.9, pols 110, ademhaling 50. Dc prikkeling van het borstvlies, welke met iedere opzuiging eener bloeduitstorting gepaard gaat, is duidelijker geworden. De systematische behandeling der diabetischc stofwisselingssto ring toont langzame verbetering. ROEMENIE. DE ONRUST IN ROEMENIË. Een officieuze tegenspraak. Boekarest, 5 Juni. (W. B.) De officieuze Roemeensche berichtendienst spreekt alle sen- satieberichtcn over de houding van generaal Avarescu, die aon het hoofd von 50,000 boe ren tegen Boekarest zou zijn opgerukt, tegen. In Roemenie zou volkomen rust heerschcn. DE ONTPLOFFINGSRAMP TE BOEKAREST. 97 dooden. Berlijn, 5 Juni. (V. D.) Volgens een te Parijs uit Boekarest ontvangen telegram zijn bij de ontploffingsramp in de munitiedepots te Boekarest 97 personen gedood, w.o. 70 solda ten, 7 officieren en 20 burgers; 29 infnnterie- cn 20 artillerie-munitiedepots zijn vernield. ALBANIË. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Belgrado, 6 Mei. (B. T. A.) Het bericht omtrent den val van Tirana blijkt voorbarig. Hier werd dienaangaande geen enkele bevesti ging ontvangen. Bij de ontvangst von diplomaten verklaarde Nintsjitsj de gebeurtenissen in Albanië tc be schouwen als een binnenlondsche Albaneesche aangelegenheid en dat het Zuid-Slavische kabi net dus tegen elke inmenging van buiten is. Belgrado, 6 Juni. (V. D.) Volgens de laatste berichten uit Tirana zijn de revolutio nairen volkomen meester van den toestand. De leider der revolutie ontving vertegenwoordigers der regeering te Skoetori en begon onderhande lingen met hen over een reconstructie van het kabinet. De Zuid-Slavische minister van buitenlandschc zaken acht de regeering te Tirana sterk genoeg om den vrede in het land te herstellen. Volgens verdere berichten duren de gevechten nog steeds voort. Beide partijen krijgen verster kingen. Dc leider der Albaneesche benden zond ongeveer 1000 man naar de revolutionairen als eerste hulp. Dc Albaneesche regeering heeft de algemeëne mobilisatie geproclameerd voor olie burgers van 20 tot 40 jaar. Er zijn evenwel teekenen, welke wijzen op het zoeken door beide partijen naar een compromis. Londen, 6 Juni. (V. D.) De correspon dent van de Daily Express te Constantinopel meldt, dat de Britschc gezunt te Athene liet ministerie van buitenlandsche zaken te Londen ervan in kennis gesteld, dat Griekenland het Albaneesche territoir zal binnenrukken om zijn belangen te beschermen, indien Zuid-Slavië er toe overgaat zekere zones in Albanië te be zetten. i POLEN. VERLENGING DER MACHTIGINGSWET, 1 Warschau, 4 J u n i. (P. T. A.) Dc buiten-* gewone volmachten, die aan de regeering van Polen verstrekt zijn met het oog op de finnn- ciecle hervormingen, loopen 1 Juli af; gezien echter het gelukkige resultaat door minister president Grobski bereikt, is het zeker, dat des gevraagd de termijn der machtigingswet op nieuw met zes maanden zal worden verlengd. TURKIJE. I l«*Y DE CONFERENTIE INZAKE MOSOEL', Het Britsche standpunt. Reuter meldt, dat de Britsche regeering in structies heeft gezonden aan Cox, den Britschcn gedelegeerde, betreffende de onderhandelingen inzake Mosoel. Naar wordt geloofd, is de regec ring besloten een krachtige houding tegenover den Turkschcn eisch ten opzichte von het gc- hcele vilajot Mosoel non te nemen. Ingeval de Turken op hun stuk mochten blijven staan, zal de geheele kwestie aan den Volkenbond wor den voorgelegd, overeenkomstig het verdrag van Lausanne. Dc conferentie afgebroken. Constantinopel, 5 Juni. (R.) Dc con ferentie inzake Mosoel is mislukt. De Turken weigerden de voorwoorden voor het verwijzen der kwestio aon den Volkenbond goed te keu ren cn gaven in overweging onderhandelingen tusschen de beide regeeringen te voeren, ten einde overeenstemming te bereiken omtrent een andere arbitrage-rechtbank. JAPAN. AFTREDEN DER JAPANSCHE REGEERING< B e r 1 ij n, 5 Juni. (V. D.) Volgens do bla den is dc Jopanschc minister-president Kyoura voornemens morgen den prins-regent het ont slag van het geheele kabinet aan te bieden. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Dc vijf inzittenden gedood. Tokio, 5 Juni. (R.) Een marine-vliegtuig is tengevolge van een ontploffing verongelukt. De vijf inzittenden werden gedood. Eerste Kamer. Na oanneming van ecnige kleine wetsontwer pen wordt. Donderdag aangevangen met de be handeling der Waterstaats-begrooting. De heer Arntz komt op tegen dc hooge kos- ten van den havenaanleg te Vlissingen, die niet anders dan afbreuk kun doen aan do Rottcr- damscho havens. De heer De Veer vraagt, waarom en bij wicn de zaak der Vlissingsche havenaartleg in onderzoek is. De heer do Woal Malefijt bepleit ont eigening ten behoeve van den wnterwvïg Rot terdam—Gouda—Amsterdam. De heer H. Fransen vraagt een vosten brug bij Koterveer over den LJsseL De besprekingen worden geschorst füt 'Dins- dug 17. Juni. i - Tweede Kamer. Na de behnndeleing der huishoudelijke ra ming vervolgt Donderdag minister de Visser zijn rede bij de wijziging der Leerplichtwet en Lager Onderwijswet 1920. Do minister erkent, dat alleen do meest erge noodzakelijkheid tot deze moatregclcn mag dwingen. Wisselvalligheid in bezuiniging kent spr. niet; opschuiving van den toelatingsleeftijd is opgeschort om Amsterdam te helpen, nieuwe maatregelen moeten worden aangewend omdat anders de oude weer moeten worden ingei voerd. Wil men ook die niet, dan is de tijd ge komen, dat een ander sprekers plaats inneemt- Andere bezuinigingsplannen heeft niemand kunnen vinden. Spr. betoogt, dat op het onder wijs 30^, millioen moet worden gevonden, waarvan dit ontwerp 29>< levert, zoodat geen enkel amendement kan worden aanvaard, dat het eindcijfer zal verminderen. Pacificatie is niet dood; do schoolstrijd woedt Keer uw gelaat niet anders naar het verleden, dan om te leeren hoe gij de toekomst ontmoe ten moet. door HULB'ERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRrNO - 40 „Natuurlijk gaat hij weer naar haar toel" knikte Joe, en met dronkemans-geheimzinnig- heid liet hij er op volgen: „Ik wacht juist, dat hij vertrektl" Het wilde Stock voorkomen, dat hij nu wel meer gewaar zou kunnen worden, en vroeg zich of. hoe l.ij dit het handigst zou aameggen. „Ik heb het land aan dien vent!" Darstte hij plotseling uit, en onverholen haat vonkte in zijn muizenoogen. „Hij verbeeldt zich wonder watl Ben ander behandelt hij als een stuk vuil! Ik wou, dat ik hem eens een toontje lager kon doen zingenl" Joe boog zich over de tafel heen, en strekte zijn hand uit. ,31a toe, kameraad!" lalde hij met dikke tong. „Het doet iemands hart goed, je zóó te hooren spreken. Ik heb m'n maag van dien kerel vol ik word dol, als ik er aan denk, dat die vlasbaard Joe Mixer een maal te slim of is geweest. Maar ik heb geen rust, voor ik met hem heb afgerekend." Nog een glos en zij waren gezworen 'bond- genooten. f,\Vat ben je van plan?" vroeg Stack. „Ik hcJb een paar lui aangenomen, die daar bij mij rondhingen," zeide Joc, „kerels die voor niets staan een blanke en een rood huid. Die neem ik mee, cn samen volgen we hem als hij teruggaat naar die meid. Ik weet niet, waar hij haar achtergelaten heeft. En dan," Joe wreef zich vergenoegd de vettige honden „don zullen wij met z'n drietjes dat broekje eens een lesje geven." Stock overlegde sneb de lippen, als proe vend, toegespitst. De toestand werd ingewik keld. Het was duidelijk, dat Joe niets van goud ■wist. Misschien zou hij, Stack, dat geheim voor zichzelf kunnen houden, en toch nog Joe tegen Ralph uitspelen. Dat Joe gezelschap meenam, beviel Stack niet, maar hij 'had gelegenheid Ralph op zijn tooht te kunnen volgen. Dit gaf den doorslag. „Neem mij ook mee," zeidc Stock in adem- looze spanning. „Hè wat?" zeide Joe gedeeltelijk ont nuchterd. Hij mat den kleinen man van het hoold tot de voeten en lachte smalend. „Waar zou jij goed voor zijn?" „Van vechten heb ik geen kaas gegeten," bekende Stack nederig. „Maar ik zou je goeden road kunnen geven. Zie je, ik heb hersens ik heb voor advocaat gestudeerd." „Loop naar den duivel met je advocatcrij," vloekte Joe. Hij monsterde Stack met een slu- wert blik. „Je moet je reis betalen," zei hij. „Ik* neem geen possagiers voor niets mee. „Hoeveel?" vroeg Stack bang. Joe keek hem aon met oogen als spelde- knoppen. „Nu laten we zeggen een ronde som voor de heele reis," stelde hij voor. „Bij voorbeeld tweehonderd vijftig dollar." Stack slaakte een zucht van verüchtipg „Goed!" zei hij. Joe keek teleurgesteld. „Misschien wordt het iets meer," begon hij. „Gezegd is gezegd!" riep Stack opgewonden, „Nu vooruit dan!" Met hondslag werd de overeenkomst bezegeld. „Hebben we die andere mcnschcn bepaald noodig?" vroeg Stack met bedoeling. „Ja, de halfbloed moet sturen," zeide Joe. „Die andere moet koken. Ik ga nooit op reis zonder mijn kok mee te nemer.." „Zooveel menschen praten ook weer zooveel meer," protesteerde Stack nog zwakjes. „Dat wil ik ook!" zeide Joe. „Ik wil dat er gepraat word'.! Iedereen moet weten, dat geen mensch Joe Mixer te na kan komen, zonder het te moeten bezuren!" HOOFDSTUK XIV. De tweede reis. Den volgenden middag zc-tte de Tcwskbury weer koers naar Gisborne, met Ralph, Joe Mixer en Stack als passagier aan boord. Stock had tot Ralph gezegd: „Ik ga mee naar Gis borne, en dan meteen weer terug. Een mooie gelegenheid voor een nieuweling als ik, om eens wat van dc streek te zien." Dat scheen aannemelijk, en klonk onschuldig. Op den toclu heersente een zeer vriendschappelijke toon. Stack veinsde een groote bewondering voor Ralph. Joe was minzaam. Ralph zelfs speelde ook nu de rol, welke hij eenmoal had aan genomen: die van iemand, die met alles te vreden is en niet veel zegt. Intusschen vroeg hij zich niet zonder cenige bezorgdheid af, hoe hij het moest aanleggen om in Gisborne on opgemerkt weg te komen. Zij kwamen op hetzelfde uur aan als bij den vorigen tocht, en ook nu werd Ralph uitge bet pakhuis door te noodigd, den nacht brengen. „Dank jel" zei hij vriendelijk. „Ik ben van plan een tent op te slaan. In de open lucht slapen is een manie van me geworden." „Ik blijf ook buiten slapen," zei Stack. „Ik zou het u niet aanraden," merkte Ralph koeltjes op. „Do muskieten zouden u geweldig toetakelen,, en ik heb maar een éénpersoons tent." Hij plantte zijn linnen woning op den rand van den rivieroever, niet ver van de opslag plaats von Mixer en Staley. Zeer ostentatief ging hij vroeg ter ruste. Zoodra alles veilig was, kroop hij naar buiten, sjorde het bun deltje dat zijn opvouwbare boot bevatte op zijn rug, cn begon het pad te beklimmen, dat de Campbell over het land met het Hoeden- meer verbond. Tegen twee uut 's nachts kwam hij weer terug. Al zijn andere bagage pokte hij bijeen, en vertrok, nu voor goed, nog voor het was begonnen tc dagen. Om vijf uur stond hij met al zijn draagbare bezittingen op den oever van het meer. Om zes uur had hij zijn boot in el kaar gezet cn bepakt, en stak van wol. Dit alles werd later Joe Mixer ter kennis gebracht. Ralph voelde zich, toen hij weer op het water voortdreef, dat hem naar Nahnya moest brengen, en hij de uitwerking van de kracht in den stroom nog vergrootte door forsche pagaaislagen als een balling die eindelijk in zijn eigen land terugkomt. De wereld met zijn onrustige gejaagdheid scheen ver achter hem te liggen, en toen hij in zijn boot was ge stept, had hij zijn nuchtere, zakelijke helft op den oever achtergelaten. Dit was Nahnya's land. Met een gevoel van innige voldoening zag hij om zich heen, als wilde hij het tooneel zich laten etsen in zijn herinnering. Ralph vergat nooit iets, wat hij eenmaal goed in zich opge nomen had. Toen zijn blik de typische eilandjes ontmoette, glimlachte hij. „De voorjoars-éta- luge van Mevrouw Natuur," mompelde hij. Het riet en de groote leliebladen schenen hem goede, oude bekenden, toen hij de kleine rivier was ingevaren, cn* iedere bocht bracht hem weer de eerste reis in herinnering; ja, zoo sterk wekten zij dc gedachte aan Nahnya bij hem op, dat hij het gevoel kreeg, als zat zij achter hem, al datgene ziende, wat ook hij bewonderde. Hij gaf zich geheel over aon dat gevoel en durfde zijn hoofd niet omdraaien, uit vrees de heerlijke illusie te verbreken. Hij had zich voorgesteld om bij ieder punt wear zij op de eerste reis hadden gerust, ook nu halt te houden, maar hij begon in te zien, dat dit ondoenlijk was, hoe hord hij ook pa gaaide. Zijn veel logger boot hod niet de snel heid van de smalle spoelvormige kano, en zijn pagaai werd niet gehanteerd met Nahnya's ervaring. In do stroomversnellingen raakte hij weldra de richting kwijt, maar hier bJrken de elastische wanden van zijn vaartuig ee^ ver deel te bieden boven de starre boorden vw de kano: zij werden even ingedrukt door do zware golven, maar herstelden zich dadelijk weer door hun veerkracht, zonder ook maar in 't minst te hebben geleden. En wanneer zij door het hooge water op het droge werd ge stuwd, was het niet moeilijk haar weer terug* te duwen in de vaargeul. (\Vo:dt vervplgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1