Essences voor Limonades per M 30 ct. mmm simt mmm oversghsüvins F.H.Lomans „DE EEfVILANDER" Electr. Technisch Bureau «BOhÉEIiïSPiiijS r5 m";n;'cn v;or Amc" Zaterdag 7 Juni 1024 PRUS DER ADVERTENTIE}!%ao 1 EERSTE BLAD. BUITENLAND. BERG-HOTEL l Middag- 4 Avondconcert. CITROENZUUR A, v. d. WEQ Langesiraat 23 ötrechtschestraat 15 Te!. 483 Willem Groenhuizen HANGKLOKKEN PENDULES 11.50 8.85 6.50 4 20 ÖMNiöDÊHÜIS „LHIRÖHÖELLE" N.V. MIDDENSTANDS CIEDIETUNX 22e Jaargang No 287 ioort 2 10, idem nanco per post 3.per weck (met eralis vcizc&ci ng tegen onge ukken) f 0.17° alzondcilijkc nummers C.05. RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNKEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 613. 1.C5 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstzsRb dingen en Licidadigheids-adve tentién voor de kclft der prijs. Voor handel cn bedrijf be>ta.-.:i acei vooidccligc bepalinccn voor het advcr.ecicn bene ciicu a re, bevallende de vooi waarden wordt co aanvraag toegezonden. DUÏTSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Een motie van wantrouwen ver worpen, een motie van ver trouwen aangenomen. Berlijn, 6 Juni. (\V.-B.) De motie vi-n wantrouwen, die dc Duitsch-nationalen in den rijksdag hadden ingediend, werd met 239 tegen 194 stemmen-verworpen. De Beiersc'ne Volks partij stemde met de coalitiepartijen. B e r 1 ij n 6 Juni. (W.-B.). !n den rijksdag werd de motie van vertrouwen der coalitiepar tijen met 247 tegen 163 stemmen aangenomen. VERDAGING VAN DEN RIJKSDAG. Nadat dc rijksdag in het verdei© verloop der zitting van gisteren de noodbegrooting had aangenomen, werd het Huis tot 24 Juni ver daagd. DE RIJKSDAG-COMMISSIE VOOR BUITENLANDSCHE ZAKEN. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.) Dc commissie uit den rijksdag voor buitcnlandsche aangele genheden heelt heden den socianl-democrati- schen afgevaardigde Müller-Franken tot voor zitter ep tot zjjn plaatsvervanger graaf Westarp van d*e Duitsch-nationole partij ge kozen. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Op zoek naar een kabinets formateur. P a r ij s, 6 Juni. (Havas). Millerand heeft hedenochtend het raadplegen van verschillen de personen voortgezet. Tegenover Choumet, Franklin Bouillon, Thomson cn Brunet heelt hij uiteengezet, hoe hij zich dö oplossing der mi- nistcrieele crisis denkt overeenkomstig de aan wijzingen der jongste verkiezingen. Hij zou he denmiddag nieuwe personen raadplegen en van de verkregen aanduidingen gebruik maken bij het aanwijzen van den politicus, wien hij de op- vólging van Poincaré zal aanbieden. Dit schijnt niet vóór morgenochtend tc 2ullen geschieden. Tot dusver heeft Millerand geen der personen, met wie hij heeft gesproken, een aanbieding ge daan. Een communistische motie door den Kamervoorzitter geweigerd. P a r ij s, 6 Juni. (Havas). De Kamer heeft zich met de verkiezing op Corsica beziggehou den. De voorzitter-weigerde een motie der com munisten in behandeling tc nemen, waarin de Kamer w erd vei zocht op den dag van heden zelf haar houding tegenover de zaak-Millerand te formuleeren, daar deze motie anti-constitu tioneel was. ENGELAND. VERDAGING VAN LAGER- HOOGERHUIS. EN i, on den, 6 Juni. (R.) Het Hoogerhuis is tot 24 Juni uiteengegaan, het Lagerhuis tot 1G Juni. DE SPOORWEGSTAKING TE LONDEN. Verergering van den toestand. Londen, 6 Juni. (N. T. A. Draadloos.) De staking* op het Londensche spoorwegnet duurt nog voort. De vakvereeniging voor de elcctrotechnische arbeiders heeft haar leden, die op de Londensche spoorwegen dienst doen, bevelen het werk neer tc leggen Dit is de eerste officieele daad van een vakvereeniging in deze stoking. De nationale bond van spoor wegpersoneel, waarto'e de groote meerderheid behoort van degenen, die thans het werk heb ben neergelegd, keurt de staking van haar le den absoluut niet goed. In het Lagerhuis is dit onderwerp ter sprake gebracht. De minister vün arbeid, Shaw, zeide dat de regeering volkomen bereid was ieder te beschermen, die tijdens dit conflict aan het werk bleef en dat de regeering alles, zou doen wat zij kon om de publieke diensten voor licht, water en kracht gaande tc houden. Sprekend over het geschil zelf zeide hij, dat dc regeering onmogelijk een groep stakers kon erkennen, die noch door hun vakvereeniging, noch doot de maatschappijen werden erkend. Inmiddels waren vertegenwoordigers van zijn departe ment in voortdurend persoonlijk contéct met vertegenwoordigers uit de spoorwegwereld, zoowel met dc directies als met de vokvereeni- gingen en de regeering zou al het mogelijke doen om zoo spoedig mogelijk een eind aan het geschil te maken. Londen, G Juni. (R.) De vakvereeniging der electriciens droeg zijn leden op, die in de werkplaatsen van den ondergrondschen spoor weg werkzaam zijn, den arbeid te staken. Daar door wordt de staking ten deele officieel. De National Union of Railwayman, waartoe de meerderheid van het werkplaatspersoneel, dat staakt, behoort, erkende de staking nog niet. De toestand is erger dan gisteren 55 stations zijn gesloten, terwijl 6000 leden van het trein en stationspersoneel zich met de stakers soli dair verklaarden. HET CONFLICT IN HET BOUWBEDRIJF. Draadloos uit Londen d.d. 6 Juni: Omtrent de meeste geschilpunten is gisteren te» Conferentie van werkgevers en werknemers in het bouwbedrijf overeenstemming bereikt. Thans wordt moeite gedaan om de overblijvende punten, met name de plaatselijke staking te Li verpool, door een nationale regeling te doen oplossen GHANDI EN DE BRITSCH-1NDISCHE NATIONALISTEN. Bombay, 6 Juni. (R.) Ghandi heeft in een persgesprek de motie van de Bcngaalsche provinciale conferentie veroordeeld. Hij zeide voorts, dat wanneer de Swarajistcn de uitvoe rende macht van het nationaal congres wensch- Icn over te nemen hij geen weerstand zou bic den, maor een organisatie buiten het. congr^S zou Vormen. LETLAND. VLIEGONGELUK. B e r 1 ij n G Juni. (W.-B.). Uit Koningsber gen wordt gemeld aan de Voss. Ztg., dat te Libau een Letlandsch watervliegtuig op een oefeningstocht omlaag is gestort cn vernietigd Dc twee militairen, die in het toestel zaten, wer den op slag gedood. PORTUGAL. DE VLUCHT DER PORTUGEEZEN. Rangoon, G Juni. (R.) De Portugeeschc vliegers zijn hier vanmiddag aangekomen. Ze vlogen van Akyab in vier en een half uur. Ze vertrekken morgen naar Bangkok. ITALIË. NITTI IN FRANKRIJK. Marseille, 6 Juni. (V. D Hedenmorgen is aan boord van het stoomschip Patria gearri veerd de heer Nitti. Hij verklaarde, dat hij naar Zurich zou gaan, doch dot zijn reis geen poli tiek doel had. Nitti verklaarde verder, dat hij noch naar Amerika, noch naèr Nederland zou gaan, doch voornemens is naar Scandinavië te reizen om daar twee groote redevoeringen tc houden. Nitti „wees verder op de noodzakelijkheid von ccn toenadering cn blijvende vriendschap tus- schcn Italië cn Frankrijk, welke gebaseerd moet zijn op de basis van ccn duurznmen vrede. OOSTENRIJK. DE TOESTAND VAN SEIPEL. Wccnen, G Juni. (W. B.) Betreffende den toestond van dr. Scipcl werd hedenmorgen acht uur het nhvolgende communiqué verspreid: Tempeiatuur 57, pols 9G, ademhaling 28. Dc toestand van de borstorgonen en de stofwisse ling is onveranderd. De patiënt heelt een rusti- gen nacht doorgebracht en de indruk is alge meen gunstig. Het ingestelde X-strolen-ondcr- zoek heeft dezelfde resultaten opgeleverd uls de klinische diagnose. Een niet-vervormdé revol- verkogcl ligt in het aan de rugzijde gelegen deel van de rechter benedenlong. ROEMENIE. DE TOESTAND IN ROEMENIË. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Dc Roemeensche legatie alhier publiceert een mede- deeling, waarin de sensationeele berichten om trent een acjie van generaal Averescu worden ontkend. De mededeeling brengt verder ter ken nis, dat de berichten omtrent de onlangs plaats gehad hebbende munitie-ontploffing overdreven zijn. Ook de Fransche bladen bevatten een tele gram Van Havas uit Boekarest, waarin alle ge ruchten omtrent een revolutie onder leiding van Averescu worden tegcengesprokcn. Het congres van diens partij, gehouden buiten dc hoofdstad, is volkomen rustig vcrloopen. Tc Boekarest schrijft men de geruchten toe aan bcursmanoeuvres. ALBANIË. DE OPSTANDIGE BEWEGING. De houding van Zuid-Slaviü cn Itulië. Weencfi, 6 Juni. (W. B.) Volgens be richten uit Belgrado aan de bladen hebben de gezanten vnn Engeland, Frankrijk, Italië cn de Vercenigdc Staten een bezoek aan het departe ment van buitenlandschc zaken gebracht om inlichtingen in te winnen over het standpunt der Zuid-Slavische regeering in verband met den toestand in Albanië. Volgens de Tribuna van Bclgiudo beschouwt de Zuid-Slavische regecring ,de gebeurtenissen in Albanië als van zuiver binnenlandsch-Al- baneescncn aard en acht zij elke interventie overbodig en van onpas. De Italiaanschc ge zant te Belgrado legde tegenover Nintsjitsj ge ruststellende verklaringen over de houding van Italië af. De president dor Nat. Verg. vermoord. Volgens een bericht aan dc Neue Frcie Presse uit Athene zou de voorzitter van de Al- banecsche Nationale Vergadering, Frassari, door opstandelingen vermoord zijn, evenals de voorzitter van de commissie, die het vriend schapsverdrag von Albanië met Turkije in Mei te Angora heeft gesloten. RUSLANO. OPSTAND TEGEN DE SOVJET- REGEERING Odessa, G Juni. (Orient). Volgens berich ten uit Toerkestan is er in het Nabije Oosten een ernstige opstand tegen het bolsjewistisch régime uitgebroken, tengevolge van het ter rorisme, dat op de bevolking wordt toegepast. De inwoners van Kaukosic nemen aan de bewe ging deel. GROOTE BRAND TE JEKATERINENBURG. 300 huizen in de asch gelegd. Volgens een bericht uit Jekaterinenburg (Oeral) heeft daar een groote brand gewoed, waarbij meer dan 300 huizen in de asch werden gelegd. AARDVERSCHUIVING BIJ KIEF. Volgens een bericht uit Kief hebben aan den Dnjepr ernstige aardverschuivingen plaats ge vonden, ten gevolge waarvan o.a. een klooster is ingestort. VEREENIGDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE PETROLEUM- SCHANDAAL. W.a shington, G Juni. (R.). De commis sie uit den Senaat, die een onderzoek moet in stellen inzake hei petroleum-schandaal, is tot de meening gekomen, dat de contracten in het ge heim zijn verhandeld, dat de regeering een mil- lioen dollar betaald heeft voor v.aardelooze con- ,n i JUWELIER—HORLOGI ER. Langcstraat 43, Tclct. 852. Postr. 75S2. SNOEZIGE ZOMERJAPONNEN IN VOILE, FROTTc, MOUSSELINE EN CRÊPE HOUDEN WIJ IN ZEER GROOTE SORTEERING OOK VOOR U. IN VOOR RAAD EN BIEDEN DEZE AAN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN ALS: ZIE DE ETALAGES VAN HET 16/18 LANGESTRAAT- AMERSFOORT Voor Amersfoort cn Omstreken. Langegracht 4 - Teleioon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders uaar een ieder en nnar -*IIe plaatsen in Nederland. Vraagt inlichtingen en vraagt giroboekje. - te huur vaor Vorten of tanoen termijn, ook me recht van koop. Vraagt eens rn!ïcht»nger». FiAllQHAÜUIL LM cessies om de baan vrij te maken, opdat Sin clair, de petroleum-magnaat, het toezicht zou verkrijgen en dat de adviezen van marine-des kundigen in den wind zijn geslugen. Het comité veegt erbij, dat het corrupte karakter van de leening van honderdduizend dollar aan Fall, den vroegeren secretaris van binnenlandschc zaken, door Doheny, den olie-magnaat, verstrekt, geen commentaar behoeft. Londen, 6 Juni. (N. 1 A.) Uit as- hington wordt gemeld, dat de Senaats commissie voor de olieschandalen een defi nitief rapport in het licht heeft gegeven, waarin ■c'ritiek wordt uitgeoefend op wijlen president Harding en op den oud-minister van binnen- landsche zaken, Fall. Er wordt in gezegd, dot de oider van den president, om de olievelden der marine over te dragen aan Fall, onwettig is geweest en dezen laatste in staat heeft ge steld de drevelden over te doen aan dc parti culiere speculanten Doheny en Sinclair. Voorts wordt gezegd, dat Fall zijn bevoegdheid is te buiten gegaan cn op onverdedigbare wijze verkwistend is geweest. BINNENLAND p'icht en de lager onderwijswet 1920 wordt voortgezet. Verschillende omendementen worden verde digd, ten eerste, dat V0T* den ^eer Su ring om drie jaar kweekschool als geschiktheidsbc- wijs tc doen gelden, cn ten tweede dnt vnn den heer S a c i n g om assistenten niet de ncte la ger onderwijs te salarieercn als bevoegden, t?n derde dn^ von den he«r Kersten om H. B. S. cn drie-jarige Handelsschool als geschiktheids- bewijs te doen gelden, ten vierde dat von den heer Rutgers om assistenten ook toe te la ten op scholen met meer don 144 leerlingen. De minister i\ccmt hét Bmendemcnt-Karstun over. Hij udviseert tot intrekking vnn l\et 2de umendement-Suring. Het eerste nmchdeiront- Suring leidt tot ongcwenschte complicaties. Hij laat dc beoordeeling van het amcndcment-Rut- gers aan de Kamer over. Het omcndemcnt-Rutgcrs (toeloting van as sistenten op alle scholen) wordt verworpen met 45 tegen 43 stemmen. Het nniendcnient-Suring (kweékeüngen-nssis tenten) wordt verworpen met 57 tegen 32 stem men. Het amendcinent-Suring(solarieering von assistenten met acte lager Onderwijs die zelf standig werkzaam zijn) wordt verworpen met 59 tegen 30 stemmen. Hct artikel betreffende instituut der assisten ten wordt daarop aangenomen mej 56 tegen 33 stemmen, d.i. zuiver rechts tegen links, be halve mej. v. Deep, die voor was en de R.K. Bulten, Suring, v. d. Bilt en van Rijsewïjk, die tegen waren. Mej. W e s C e r fn-a'n verdedigt het amende ment om aan Gcd. Stalen bevoegdheid te vcr- leenen schoolstichting te verhinderen wanneer binnen 4 K.M. een andere schcol van dezelfde of verwante richting stoot, en om scholen von dezelfde of verwante richting binnen 4 K.M. afstond te combineeren. Dc heer Gerhard verdedigt het sub-amen dement om advies van den onderwijsraad in te winnen voor het nemen der beslissing. De hoeren TiJnnus, Van Wijnbergen, cn Rut gers bestrijden dit amendement op principieele gi enden. Het is in strijd met de grendwet. De Minister is eveneens tegen het amen dement, dat ook piuctisch geen effect kan sor- tceren. De heer Marchant, en Gerhard verdedigen het amendement, dat met 57—31 wordt verworpen. De heer R u t g e i s (a.r.) verdedigt een amendement om vcor de langste vier klassen halveering der schooltijden mogelijk te maken. No bestrijding door den Minister werdt dit verworpen met 7216 stemmen. De heer Snoeck Henkcmans (C. H.) verdedigt een amendement om de scholen ven art. 195 neg 5 jaar te 'aten bestaan. Dat 's een bezuiniging, waardoor het zevende jaar tijdelijk kon worden opgeschort. De Minister zegt, dat het amendement iets gc-eds heert en iets verkeerds. Hei gaat edhtec tegen een bepoöld principe van dc wet in en daarom is spr. er tegen. Het eerste deel van het omendement wordt verworpen met 59 tegen 28 stemmen. H?t tweede deel wordt aangenomen met 49 tegen 33 stemmen. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 57 tegen 30 stemmen. Rechts tegen Links, behalve mej. Van Dorp. De vergadering wordt verdaagd to^ Woensdag ccn uur. Tweede Kamer. Bij den aanvang von de zitting van Vrijdag wordt de wijziging van de motor- en rijwielwet aangenomen met 6425 stemmen. Dc behandeling der wijziging van dc leer- Berichten. DE POSTCHEQUE- EN GIRODIENST. Verslag der ccmmissie-König over de wcdcropenstelling van den dienst. De commissie ingesteld door de ministers van waterstaat cn van financiën met opdracht om van advies te dienen omtrent de principieele vrajen, welke zich voordoen bij de wederopen- stc'.lihg van den postcheque- en girodienst en bij den overgong van den ouden naar den nieu wen toestand, met name wat betreft het stelsel van cien dienst, de rentevergoeding cn de pro visie-berekening, heeft aan hare lastgevers rapport uitgebracht. Die commissie was samengesteld ols volgt de he e ren ir. A. A. H. W. König, directeur- generaal der posterijen en telegrafie, tevens voorzitter; prof. mr. dr. G. W. J. Bruins te Rotterdam; mr. dr. A. van Doorninck, thesau rier-generaal bij het departement van financiën; mr. dr. H. H. A. van Gyklank Oosterhoff; P. 't Hoeft, waarn. directeur van den P. C. G. D. (bij zijn aftreden als zoodlnig op I April 1.1. te vens ontslag genomen als lid der commissie); A. P. F. Duynstee. inspecteur der posterijen en telegrafie te Maastricht; mr. F. R. J. Dubois, secretaris van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; prof. J. G. Ch. Volmer, te 's Gra- venhage. Het rapport der commissie bestaat behalve uit een inleiding uit een negental hoofdstuk ken 1. Bestendiging van den dienst; 2. Het te volgen stelsel 5. Locale rekeningen 4. Zelfstandigheid van den dienst; 5. Personeel. G. Rentevergoeding. 7 1 arieven. 8. Belegging. 9 Opening von den dienst. ie Bestendiging van den dienst. In haar eerste hoofdstuk adviseert de com missie met eenparigheid tot bestendiging von den dienst. Zij acht d? oeconomische en maat schappelijke voordeelen, die aan een goed func- tionncercndcn postcheque- en girodienst ver bonden zijn zóó groot, dot het een cisch is landsbelang, dat een spoedig herstel kracht g moet worden bevorderd. Reeds hier wordt er op gewezen, dat door dro betrekkelijk hoogen retitevoet de postchëque- en girodienst nnost zijn eigenlijke bestemnving ,.het doen van betalingen zonder gcldverplaa»- sing" de functie kreeg von depositohed: ijf. Dat dientengevolge gelden aan het particu liere bedrijfsleven werden onttrekken acht ce commissie in hooge mate ongewenscht. Zij vertrouwt, dot wanneer dit element van wedijver verdwijnt, de verhouding tusschen den girodienst en de overige in het betalingsverkeer werkzame organen zich op de jitiste wijze zal ontwikkelen en tot een nauwe somenwerking ril leiden. De commissie wijst in dit verband op een zoodanige samenwerking iri het buitenland, mef name in België en Frankrijk. Met een enk*! woord roert zij aan de verhouding von den girodienst tegenover de gemeentelijke girodien sten. De commissie is van oordeel, dot naait een goed geregelden rijksgirodienst voor der gelijke locale diensten geen plaats is. In het hoofdstuk omtrent „het te volgen stel sel" zegt de commissie, dnt het gedecentrali seerd stelsel in Nederland populair is geworden en wel deze voorname verdienste heeft, dot el!e locnle handelingen in den korst mogelijken tijd worden afgedaan cn ook in het interlocaa! ve - keer dikwijls bespoediging wordt verkregen in vergelijking met de gecentraliseerde werkwijze. Geen decentralisatie. De commissie komt echter eenstemmig tot de conclusie, dat de bezworen tegen een gedeeen- trnlisccrdcn dienst te groot zijn om danrtor te rug te keeren. Do bezwaren culmineeren in dc ingewikke'de. minder zekere administratie cn contróle en de hooge kosten der exploitatie. Bij een gecentrali seerde werkwijze, zooals in België bestaat en ook elders in het buitenfond, zouden in Nederland alleen aan loonen per juar ongeveer 1 millioen gulden minder behoeven te worden uitgegeven don bij de gedecentraliseerde methode, afge scheiden dot van de vraag, wat door 'verdere mechnnisecring is tc bereiken en ongerekend ook dc meerdere kosten aan materieel cn aan huisvesting welke een gedecentraliseerde dienrt medebrengen. Het centrale giroknntoor zal naar het oord^l der commissie in Den Hnog moeten gevestigd blijven. t)e meerderheid wcnscht naast dit kantoor nog 2 locale kontoren, n.l. één te Amsterdam cn één te Rotterdam. Zij is is von oordeel, dat een rijksgirodienst, die niet aan deze'centra ce voordeelen bood, von dadelijke behondeling van het plaatselijk verkeer cn van directe verzilve ring von tegoed voor een ieder, in zijn functie zou tekort schieten. Deze leden maken het voor behoud, dat de directe oprichting der buréelen te Amsterdam en Rotterdam niet zon moeten leiden tot verdere vertraging cn mer- nen, dat eventueel later daartoe kan worden overgegaan. De grootst mogelijke minderheid wil wel de mogelijkheid tot \estiging van meer don cên girokantoor in de toekomst openlaten, maar meent, dat vooralsnog de aanleiding daartoe ontbreekt. Zij wijst op het voorbeeld van België, waar één centraal kantoor uitstekend voldoet. Afschaffing von locale rekeningen. Eenstemmig wordt in Hoofdstuk III geadvi seerd tot afschaffing von de locale rekeningen (dit zijn neven-rekeningen ter plaatse, waarvan dadelijk contanten kunnen worden weggetrok ken), welke vnnof 24 Augustus 1923 werdén ingevoerd tegen een jaarlijksch recht van 5. De kosten (voor 1924 was alleen ten oai\zien van de postkantoren de meerdere uitgaaf be groot op zes ton) en de groote omslag op de centrale directie worden niet evenredig genekt aan het nut. De comré-i« wijst er op, dot de dienst met tertijd dec 'de! van postcredietbrieven kos teloos gelegenheid kan leveren om dadelijk kas geld tc verkrijgen. Zij* acht het overigens aan gewezen, dnt zoo spoedig mgelijk gelegenheid wordt gegeven op het Centrale Girokantoor, (eventueel op andere girokantoren) cheques aan toonder te doen uitbetalen. Reeds eerder ves tigde de commissie er in hoofdstuk I de aan dacht op, dat in België de postdienst met de Nationale Bank en dc groote particuliere ban ken van de verschillende chambres de com pensation (clearing instellingen) deel uitmaakt cn dat door die deelneming de directe verzil vering der postcheque wordt bevorderd. De aangesloten banken toch nemen over en weer eikaars cheques in betaling aan. Dc zelfstandigheid van den dienst. De vraag of cn in hoever de postcheque- en girodienst als zclfstondig instituut moet worden ingericht, wordt in Hoofdstuk IV uitvoerig be schouwd. De conclusie vnn de commissie met uitzondering van één ïid fs uat het ver band met het postbestuur moet behouden blij ven en dnt overigens de directie van den pos*- chèque- en girodienst die zelfstandigheid en zeggingsmacht moet hebben, die noodig is om de verantwoordelijkheid voor den goeden gong van zaken te kunnen drogen. Het eene lid is van oordeel, dat de postcheque- en girod?»««t moet worden geconstrueerd ols zelfstandigen t~- von dienst, ressorteerende onder het Depart ment van Financiën. Personeel op arbeidscontract. De commissie spreekt eenstemmig de wer- schelijkhéid uit, dat het personeel der centrale directie op arbeidscontract in dienst zal wor den genomen. De contrectvorm breng4 naar hare eening in het algemeen nieer soepelheid in het"öedrijf, met name verruimt zij voor de leiding de ge legenheid om meer naar verdiensten te beloo- nen, om zich van de arbeidskrachten te verze keren, dre zij noodig acht en hen te verwijderen die zij voor den dienst minder bruikbaar oor deelt. Voorts wordt gewezen op de bezwaren, die de uitvoering van de arbeidswet voor de giro dienst medebrengt en bij inwerkingtreden der wet ten aanzien van kantoorwerk door volwas senen kan medebrengen. Ten slotte acht zii het

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1