AMERSFOORTSCH DAGBLAD FEUILLETON. ABQNKEMEHTSPRIJS 3 m"nfnca v;or Amc~ „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD, BUITENLAND. REGEST KLEEDING Willem Groenhuizen GOUDEN TROUW EN VERL9VIN6S RINGEN. SsLKLEIN ufREcmscmsm. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 289 loort 2.10, idem lianco per post f 3.per week (met gratis verzeker ng tegen ongelukken) 0.17&, afzonderlijke nummers C.05. - DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKEMNO N°. 47910. TEL. INT. 513. Woensdag II Juni 1924 PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaanb c- dingen en Licldadigheids-adve.tentiïn roor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xcei voordccligc bepalingen voor het adverleeien Kcoe circulaire, bevattende de vooiwaardea wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE STAKING IN OPPER-SILEZIË GEËINDIGD. Blijkens een Wolff-telegram uit Beuthcn is er een einde gekomen aan de staking in het Op- per-Silezische bekken. In de meeste mijnen wordt weer normaal gewerkt. Ook in de ijzer smelterijen is het bedrijf over het algemeen hervat. TRANSPORTARBOIDERSSTAKING. Frankfort, 10 Juni. (W. B.) De arbeiders bij het zware transport legden hedenmorgen het werk neer. Men heeft met een loongeschil te doen, DR. SCHNEIDER IN VRIJHEID GESTELD. Keulen, 10 Juni. (W. B.) De op 21 Mei door de Britsche militaire autoriteiten gear resteerde „Ministerialrat" dr. Schneider is weer op vrije voeten gesteld. Het proces zal evenwel voortgang hebben. AUTO-ONGELUKKEN. B e r 1 ij n, 10 Juni. (N. T. A. Draadloos). Bij Harzburg is een auto, die een andere wilde inhalen, van een steile helling in een beek ge stort. Hierbij zijn drie personen om het leven gekomen, terwijl drie onderen zwaar gewond werden. Uit Berlijn wordt d.d. 10 Juni nog aan het Hbld. gemeld Bij gebrek aan politiek nieuws het is op het oogenblik inderdaad merkwaardig stil in Duitschland houden de Berlijnsche dagbla den zich uitvoerig bezig met eenige ernstige auto-ongelukken, die de olgemeene vreugd der zonnige Pinksterdagen zijn komen verstoren. Het ergste ongeval gebeurde in de nabijheid van Berlijn, waar een auto met acht inzittenden bij een onbeschermden overweg door een trein werd aangereden. Niet minder dan vijf perso nen werden op slag gedood, de overigen ernstig gewond. De locomotief werd door den schok uit de rails geworpen. De in Berlijn zeer bekende teekenaar Mattjko, die eerst sedert drie dagen een eigen auto heeft en zelf stuurde, reed tegen een motorfiets en daarna tegen een boom, waarbij hij een aantal ribben brak. Een dronken huurkoetsier in Berlijn reed een rijtuig, aan, met het gevolg, dat een vrouw, twee kinderen en eenige andere inzittenden ern stig gewond werden. In een ander gedeelte van de hoofdstad over reed een motorrijder een werkman, zoodat bei den een ernstige hersenschudding opliepen. Twee menschen kostte een autó-ongeluk bij Hamburg het leven. Tal van kleinere ongevallen kwamen elders voor FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Millerand's boodschap. P a r ij s, 10 Juni. (Havos). In zijn boodschap herinnert Millerand eraan, dat bij zich op den wensch van 695 stemmen bereid verklaarde naar het Elysée te gaan om er een politiek van socialen vooruitgang, orde, arbeidzaamheid en eendracht te verdedigen. Hij wijst er op, dot hij trouw zijn plechtige gelofte jegens het land ge houden heeft cn stelt vast, dat Frankrijk, dor stend naar vrede, arbeid en eendracht, een bui- tenlandsche politiek wenscht, die het bi overleg met de bondgenooten veiligheid, schadevergoe ding, toepassing van het verdrag von Versailles en eerbied voor alle diplomatieke handelingen, die de nieuwe Europeesche orde ingesteld heb ben, verzekert. Een dergelijke buitcnlandschc politiek vereischt een binnenlandsche politiek, geleid door de ervaringen uit den oorlog, een dracht tusschen alle Franschen, eerbied voor anderer meening en overtuiging, billijkheid en goedheid in dc sociale verhoudingen, den wensch tot het waarborgen van Frankrijk's cre- diet door een krachtige handhaving van het evenwicht tusschen de openbare inkomsten cn uitgaven. Deze denkbeelden, die steeds mijn handelingen geleid hebben, zuilen deze blijven leiden. De grondwet, die bepaalt, dat de pre sident van de republiek alleen jegens de Kamers verantwoordelijk is in geval van hoogverraad, heeft in het landsbelang vastheid en continuteit ge wenscht cn bepaald, dat de presidenticele macht zeven jaar zou worden gehandhaofd, ge vrij waaxd van politieke schommelingen. Gij zult de grondwet eerbiedigen. Zoo gij haar miskent, zoo voortaan zou vaststaan, dat de willekeur van een meerderheid een president kan dwingen af te treden om politieke redenen, zou de pre sident verder niet meer zijn dan een speelbal in de honden der partijen. Helpt mij een dergelijk verwerpelijk gevaar afwenden. Sta mij niet toe mijn post te verlaten, want van het parlement dat belast is met het goedkeuren van de wetten en het waken over hun eerbiediging, mag niet het teeken en voorbeeld uitgaan van hun schen nis. De Kamer zal weigeren de gevaarlijke raadslieden te volgen, die uit partijbelang trach ten te bereiken, dot nieuwe wetgevende perio de zal ingaan met een revolutionaire handeling. De Senaat, aan zijn overleveringen getrouw, zal ols steeds de wachter van de grondwet willen blijven. Een constitutioneel vraagstuk van zoo danig belang voor de toekomst der republikein- sche instellingen kan niet opgelost worden in het duister door besluiten van personen of groe pen. Ik doe met vertrouwen een beroep op de wijsheid dor Kamers, haar omzichtigheid en haar liefde voor Frankrijk en de republiek. Mij van mijn plicht bewust, heb ik mijn verantwoor delijkheid aanvaard het oogenblik is gekomen dot het parlement de zijne op zich' neemt." De rcgcexingsverklaring'. P a r ij s, 10 J u n i. (Havas.) De regeeringsver- klaring luidt ols volgt De tegenwoordige re- geeiing is alleen samengesteld om de Kamers in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over het constitutioneel© geschil, dat buiten het parlement is geboren, maar waarin het parle ment de eenige rechter is. Wij hebben derhalve geen regeeringsprogrammo aan te bieden. Gij zult hebben te beslissen öf dat de grond wettelijke voorschriften onaantastbaar moeten blijven boven de partijen en in dat geval zal het gezag van uw uitspraak de leiders van de meer derheid, die uit de verkiezingen van II Mei is voortgekomen, overtuigen, dat zij verploht zijn van den president der republiek de macht, die hij hun heeft aangebeden te aanvaarden, of gij zult hebben te verklaren, dat gij niet instemt met de in de boodschap van den president ge formuleerde beginselen, die wij verdedigen cn die de grondslag zijn van de constitutie. In laatstgenoemd geval zullen wij het hoofd van den staat rekenschap geven van de mislukking onzer zending, opdat deze dan de beslissing kon nemen, die daaruit voortvloeit. Wij doen een beroep op uw geweien en op het belang van den staat. De uitspraak dient volstrekt ondub belzinnig te zijn, want zij betrelt de toekomst van ons rcgecrmgsstclsèl. De eenheid van de wet toch is de woarborg voor onze rcpublikoin- sche instellingen cn voor onze openbare vrij heid. Een rede van premier Morsel. P a r ij s, 10 Juni. (Havas). In de Kamer heeft Marsal verklaard, dat zijn ambtgenooten cn hij er prijs op stellen uiteen te zetten, waar om zij het hun plicht achten de taak, die het staatshoofd hun heeft toevertrouwd, te aanvaar den. Marsal betuigde er zijn verrassing over, dat de meerderheid een motie tot verdaging heeft ingediend, aangezien de onderteckenaars daarvan weten, dat de leden der vorige regec- ring bereid waren hun portefeuiiles aan de lin kerzijde af te staan en er dus geen onzekerheid over da regeering bestaat. Hij betoogde verder, dat het gevaarlijk zou zijn den weg in te slaan, waarop de linkerzijde de Kamer wil dringen, want deze weg moet leiden tot het brengen van alle macht in handen van één Kamer alleen 1 („assemblée unique"), m. a. w. tot een dicta tuur. Marsal verzekert, dat de anti-constilutioneele strijd tegen Millerand van communistischen oor sprong is en een wraakoefening op dien Mille rand, die in 1919 minister-president was, waar van de aanstichting uit is gegaan van journalis ten, die een vreemde regeering ter wille willen zijn. Onder hevige interrupties van de linker zijde cn vooral van de communisten, besloot Marsal met te zeggen DAMES-MANTELS in prima Gabardine. 32.50 27.50 22.50 DAMES-MANTELS in Covorcont-Gabar- dïho 12.50 7.50 Meis|esmante!s en Capes PRIMA LOPEN- DAMESMANTELS 25. ZIJDE POPELINE Dames-Reismantel 25— Dames-Mode Huis 16 18 Lanpstraat- „1'HlroDdelle Amersfoort. JUWELIER—HORLOGI ER. Laogestraat <3, TeloL 852. Postr. 7582. PIANO'S ORGELS t© huur voor korten of langen termijn, ook mst recht van koop. Vraagt eens inlichtingen. „O! wel zal een minister-president gekozen uit de leden der linkerzijde, op constitutioneele wijze uit handen van den voor zeven jaar ge kozen president de opdracht ontvangen tot het vormen van een ministerie, of wel zal hetzelfde practische resultaat bereikt worden, maar door een stellige schennis van de grondwet." Dc motie der linker Kamcrgrocpcn. P a r ij s, 10 J u n i. (Havas). De groepen der linkerzijde hebben met algemcene stemmen de volgende motie aangenomen, die zij heden aan dc Kamer zullen voorleggen „De Kamer is besloten niet in relatie te tre den met een ministerie, dat door zijn samen stelling een ontkenning is van het recht van het parlement. Zij weigert het niet-constitulio- neel" debat aan te gootf,"waartoe zij is uitge- noodigd cn is beslotert elke discussie op te schorten tot op den dag, waarop de souvereine wil des lands zich zal hebben uitgesproken." De Korner neemt de motic- Hcrriot aan. P a r ij s, 10 Juni. (Havas). Dc Kamer heeft de motie-Herriot tot verdaging aangenomen. P a r ij s, 10 Juni. (Havas). Na aanneming van de motie-Herriot met 329 tegen 214 stem men, heeft dc Kamer besloten de motie en den uitslag -7an dc stemming daarover te laten aanplakken. Daarna is de vergadering tot mor genmiddag verdaagd. De voorlezing van Millerand's boodschap in den Senaat. P a r ij s, 1 0 J u n i. (B. T. A.) Na de voorle zing van de boodschap van den president cn de regceringsvcrklaring, die herhaaldelijk ap plaus bij dc rechterzijde en interrupties van links uitlokte, bracht de voorzitter het voorstel tot verdaging van de discussie in stemming. Dit werd met 154 tegen 144 stemmen aangenomen, waarop de zitting opgeheven werd. Millerand treedt af. P a r ij s, 10 Juni. (Havas). Officieel. Millerand, de president der republiek, heeft be sloten of te treden. P a r ij s, 10 J u n i. (Havos.) Dc ontslagbrief van Millerand zal slechts zijn besluit te kennen geven om af te treden. De vertegenwoordigers van de groepen der linkerzijde uit de beide Ka mers zullen morgen de bizonderheden voststel- len van de gemeenschappelijke bijeenkomst van Donderdag, die den candidont van de rcpubH- keinschc partij voor het presidentschop zol aan wijzen. Men verwacht voor het oogenblik een condidotuur van Doumergue of Poinlevé. Fran cois Marsal zal daarna den gekozene vergezellen noorhet Elysée, waar hij hem het ontslag von het kabinet zol aanbieden. Herriot zal Zaterdag opdracht krijgen het ministerie samen te stellen, dat hij waarschijnlijk Maandag of Dinsdag aan de Kamer voor zol stellen. Franschc persstemmen. P a r ij s, 11 Juni. (B. T. A.) De gematigde bladen betreuren algemeen het heengaan van president Millerand Eenige bloden zien in het geen zich heeft afgespeeld een gevaarlijk pre cedent. De bloden van links daarentegen geven uiting aan hun voldoening over de door de Kamers uitgebrachte stemming. ENGELAND. HET BEZOEK AAN DE RIJKSTENTOONSTELLING. Londen, 10 Juni. (V. D.) Vele duizenden bezoekers uit de provincie brengen thans hun vacantie door in Londen. Een groot aantal von hen is afkomstig uit Manchester, waar het zn- kenbedrijf nagenoeg stilstaat gedurende de gc- heele Pinkstcrwcek. Verscheidene andere plaat sen in Lancashire en Yorkshire houden thans Pinkstervucantie cn de Britsche tentoonstelling heeft velen van hen naar Londen gelokt. Vele duizenden bezochten heden Wembley, alwaar de hertog cn de hertogin von York onverwachts een bezoek brachten om de expositie von huis arbeid uit de Schotsche Hooglanden in oogen- schouw te nemen Het groote omnibusstation te Wembley is nu voltooid. Het is in stoot dagelijks 250,000 bezoekers naar de tentoonstelling te voeren. Het station bevat 8 parallel loopende perrons van 70 voet lengte met gerieflijke in- cn uitgangen voor dc 800 bussen, die dagelijks den dienst onderhouden. Elf verschillende wogen komen bij dit station tezamen cn gedurende de drukke uren goot er iedere 15 seconden een autobus. Een zeer druk autobusvcrkcer werd gisteren geconstateerd, door in totaal niet min der dan 4,480,000 personen langs* verschillen de routes werden aangevoerd. DE STAKING OP DE LONDENSCHE SPOORWEGEN. Geleidelijke verbetering in don toestond. Londen, 10 Juni. (R.) Het verkeer op de lijnen van dc ondergrondsche spoor wordt ge leidelijk beter. Van de 60 stations, die den eersten dog von de staking gesloten woren, zijn 21 heropend. Morgen zullen de directies van de onder grondsche spoorwegen een onderhoud hebben met vertegenwoordigers van den vakbond, om het officieele verzoek om verhooging yen de loonen te bespreken. Londen, 10 Juni. (V. D.) Hedenmiddag werd officieel medegedeeld, dat thans slechts 31 stations der ondergrondsche spoorwegen gesloten blijven. Zaterdag waren e; 60 stations, welke gesloten waren. Deze vooruitgang was mogelijk, doordat heden ongeveer 1500 man, die ten gunste van de stakingsbeweging het werk in den steek hadden gelaten, weer aan den arbeid gingen. Het reizend publiek ondervindt veel ongerief van het feit, dot, alhoewel op «lle lijnen treinen loopen, de diensten aanmerkelijk ingekrompen zijn, teneinde zooveel mogelijk te bezuinigen op de kracht, die opgewekt wordt op het krachtstation, alwaar vele employé's sta ken. ITALIË. OPSTANDIGE BOEREN'. Rome, 10 Juni. (B. T. A.) Een telegram uit Teano aan de Corriere Italinna meldt, dnt 3000 boeren uit den omtrek doar zijn samen gestroomd om hun verzet te uiten tegen de toe passing van de nieuwe belastingen. Zij hebben het gemeentehuis en het octrooibureau bestoi md en er de inboedel kort en klein geslagen. De ver tegenwoordiger van den prefect en twee karabi- niers werden gewond. De troepen te Tcono zijn versterkt. ALBANIË. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Dc nederlaag der regcering. Belgrado, II Juni. (B. T. A.) Volgens alhier binnengekomen berichten hebben de re gent en de regcering van Albanië tengevolge von de nederlaag der rcgecringstroepcn Tirana verlaten en zich naor Durazzo begeven. RUSLAND. DE RUSSISCHE SCHULDEN. Een verklaring von Sinofjef. B c r 1 ij n, J 0 Juni. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Riga heeft Sinofjef in een communistische vergadering verklaard, dat de hoop van Rusland op een communistisch# omwenteling in Duitschland schipbreuk heeft geleden cn dat Rusland geïsoleerd in dc wereld staat. Het kan het echter nog jarenlong uithou den. Rusland jaagt geen nieuwe erkenningen na, danr de Ondervinding heeft geleerd, dat dez# steeds worden gevolgd door kilometerlang# schuldenrekeningen. Rusland zal deze oud# schulden echter niet betalen. AANSLAG OP EEN TREIN. Verscheidene bekende politici ot#^ gekomen B e r 1 ij n 10 Juni. (N. T. A. Draadloos^ Vólgens een bericht uit Helsingfors heeft me# den express-trein MoskouRiga den nfgeloo» pen nacht in de lucht laten vliegen. Soldate# hebben de plaats van het onheil in wijde# kring afgezet. Verscheidene bekende politic! moeten omgekomen zijn. Men vermoedt met een politieken aanslag te doen te hebben. GRIEKENLAND. HET AFTREDEN VAN DEN MINISTER VAN OORLOG. Athene, 10 Juni. (B. T. A.) De minister van oorlog, generaal Kondilis, heeft zijn ontslag genomen. Hij verklaarde, dot de politiek van de regeering er toe strekte het communisme te be gunstigen. De voorzitter von den ministerraad verklaarde, ter verdediging tegen deze beschul diging, dot de bekende politiek van de regce ring geen wijziging heeft ondergaan. JAPAN. PETROLEUM-CONCESSIES VOOR JAPAN OP SACHALIN. B e r 1 ij n, 10 Juni. (N. T. A. Draadloos). Op grond von een overeenkomst tusschen Tokio cn Moskou zal Japon uitgebreide pctroleum- conccssies op Sachalin verkrijgen. VEREENIGDE STATEN. DE REPUBLIKEINSCHE CONVENTIE. Cleveland, 10 Juni. (R.) De republi- keinsche nationale conventie is vandaag ge opend. Burton, de voorloopigc voorzitter, zong den lof van Coolidge. Hij beval de partij aan Amcrika's toetreden tot het internationaal ge rechtshof, onder het voorbehoud van Harding en Hughes, te steunen en sprak er zijn leed wezen over uit, dnt het congres geen acht had geslagen op Coolidge's wcnschen inzake de im migratiewetgeving. CANADA. EEN VERKLARING VAN DEN PREMIER. Ottawa, 11 Juni. (N. T. A. Draadloos). In een gisteren gehouden redevoering heeft de premier Mackenzie *in herinnering gebracht, dat Canada niet vertegenwoordigd is geweest bij de onderteekening van het verdrag van Lau sanne en verder, dat werkelijke samenwerkirg met andere londcn het best verzekerd is door Canada zelfregeeringsrechtcn tc geven. GROOTO BOSCHBRAND. Volgens een bericht uit Winnipeg stoat het geheele boschlond tot 100 mijl ten oosten en westen van Mc. Murray in brand. De brand is de ergste sinds 75 jaar. De schade door het verlies der houtvoorroden alleen wordt reecis op een milliocn pond sterling geschat. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT - DOOR L. ALETRINO - 43 Naar het uiterlijk was Ralph zoo kalm als een ideaal pokerspeler maar zijn kan; toch was hij geheel paraat voor de uitbarsting, die ze ker komen moest. Zijn mondhoeken trilden ver raderlijk en een doffe glans gloeide in zijn don kere oogen. Hij verhoogde zonder veel rede neeren den inzet, en won en verloor met een zelfde blijmoedigheid. Zijn goede stemming deelde zich mee aan drie der medespelers. Ieder een speelt graag met iemand die zijn verlies weet te dragen. Joe alleen keek steeds nijdiger. Zijn gezicht was bruinachtig vaal-rood gewor den, en dreigend-dik stond zijn toornader op zijn voorhoofd- Toen de uitbarsting kwam, richtte zij zich niet tegen Ralph. Stack liet zich door de olge meene goede stemming verleiden tot het zeggen van een domheid. De kaarten werden gewus- schen en het spel rustte een oogenblik, toen hij zich tot Ralph en Joc richtte met den raad „Jullie moest elkaar nu de hand geven, en ver geten wat er gebeurd is." Joc Mixer's uitval was zoo heftig, dat net aan het bespottelijke grensde. „Jij smerige, kleine dubbelhartige verklikkerl schold hij met de voor hem stereotiepe reeks verwenschingen. „Wat heb jij je neus in mijn zaken te steken! Ik zal je leeren hoe je tegen je meerderen hebt op te treden! Ik word wee van je huichel achtige praatjes! Ben jij een kerel om poker mee te spelenl Schei er asjeblieft nice uit!" Stack trok zich haastig uit den kring terug. De Indiaan lachte. Crusoe Campbell naastte kalm Stack's lucifers. „Geef me nog een doosje cigaretten uit je tasch," zei de halfbloed hoffelijk. „Verbeeld je een halfbloed die bevelen geeft aan een blanke, en nog gehoorzaamd wordt op den koop toe", dacht Ralph. De kleine man was blijkbaar reeds tot kamp jongen aangesteld. Stock ging een eindje van den kring op den grond zitten met een kinderachtig air van ernstig verongelijkt te zijn. Terwijl de kaarten werden uitgegeven, ging Joe voort, hem beurtelings te hoonen en te beschimpen. Ralph kon moeilijk eenig medelijden met den kleinen man gevoelen. „Hij i s een gluiperd," dacht hij. Hij hield de ooren gespitst om elk woord op le vangen, dat hem maar eenig licht zou kunnen werpen op het onbegrijpelijke in den merkwaardigen toe stand. Na eenige oogenblikken zeide Stack nederig: „Dokter Cowdray, zou ik u even mogen spre ken straks, voor u weggaat?" „Dat zal niet gebeuren!" bulderde Joe. „Ik heb je in de gaten klein gedrocht! Hem tegen mij en mij tegen hem uitspelen hè, en door in troebel water te visschen je eigen zaakjes mooi opknappen hèl Ik en Cowdray kunnen elkaar niet zetten maar daar winden we geen doekjes om! Maar jijl Jij bent een zeldzame smuigerd. Nu wil je weer goeie maatjes met hem worden niet, nadat je mij verteld hebt, dat je den geheelen weg, van de kust af zijn spoor hebt gevolgd!" „Ik heb met jouw praatjes niets te maken!" schreeuwde Stack met zoo'n vermakelijke woede-uitbarsting, dat zijn drie reisgenootcn al len in een lach schoten. Daar ging Ralph een licht op. Zijn spoor van af de kust gevolgd! Zijn gong naar het vijandelijk kamp werd wel beloond! Maar welk belang eenig persoon er bij kon hebben om hem te volgen, was hem raadselachtiger dan het heele geval te voren. Hij was vast besloten, dat mysterie op te lossen. Ondertusschen werd het spel met vier spe- lerl> voortgezet. De kans keerde, en Joc Mixer begon te winnen, voornamelijk van Ralph. Zijn gezicht klaarde merkbaar op. Dit was ook een methode om zijn tegenstander klein te krijgen, en zij was zoo goed als eenig ander. Ralph s hoopje lucifers begon sterk te slinken, en Joe maakte vun de hem gunstige kans op de meest onbeschaamde wijze gebruik. Wanneer de beurt aan hem kwam, verdubbelde of verdrievoudig de hij den inzet. „Een dollar voor ieder die kaarten neemt, en tivee voor wie mee wil spelen! Gaat je dot niet te hoog, dokter?" „Wel neen," antwooidde Ralph koeltjes. „Dat is kinderspel, vergeleken bij wat je in de clubs in New-York te zien krijgt." „Nu, dan is het niet moeilijk daar iemand alles of te winnen," snauwde Joe. „Drie kaarten," zeide Ralph tot de man die de gift had. „Dit is het laatste spel, waaraan ik meedoe." Hij had een paar azen gekregen. Hij trok tot zijn inwendig genoegen nog een aas, cn twee zessen. Zijn gelaat was effen en ondoor grondelijk ols dat van een sphinx. Joe Mixer trok twee kaarten. Ralph, die hem scherp ga desloeg, zag een vonkje van voldoening in zijn oogen lichten, toen hij ze opnam, en giste, dat hij drie gelijken in de hand had. en een paar had getrokken. Wraak is zoet dat gold voor Ralph zoo goed als voor eenig ander. Joe begon met een lagen inzet. Rolph ver hoogde dezen bescheidenlijk. De anderen wil den niet spelen en waren dus uitgevallen. Joe verhoogde den inzet weer, cn Rolph deed ins gelijks. Toen Joe zog, dat Ralph zich niet liet af schrikken, werd hij roekeloos. Ralph's lucifers- voorraad was reeds long uitgeput, en hij wierp het geld op de deken, telkens een dollar meer op het spel zettend don Joe. Joe's adem ging snel en zijn gelaat werd zoo bleek als dat van een slager zijn kan, behalve zijn ooren. die van woede rood bleven. Hij ging telkens vijf, en eindelijk tien dollars hooger dan Rolph, in de hoop hem te overbluffen. Maar deze glim lachte slechts en ging telkens een dollar hoo ger. Een niet onaardig stapeltje bankpapier hoopte zich op de drken op. Crusoe cn de half bloed wierpen er begeerige blikken naar. Ein delijk toen de beurt weer aan hem was, zweeg Joc. Kleine zweetdroppeltjes glinsterden op zijn voorhoofd. „Wat is er?" vroeg Ralph onnoozel. „Gaot het je te hoog?" „Neen!" zeide Joe, met een knoop. „Ik heb geen geld meer!" voegde hij er schaapachtig aan toe. „Ik neem nooit veel mee als ik op reis ga. Wil je een schuldbekentenis van me aan nemen?" Ralph schudde het hoofd. „We spelen om contant, is gezegd. Dan neem ik mijn loatsten inzet terug, en spelen om dien van jou." Joe legde met veel vertoon en breed gebaar zijn kaarten open: drie heeren en twee vrouwen. Ralph deed ols was hij met stomheid gesla gen. Joe grinnikte en strekte reeds trillend zijn hand uit naar den pot; toen legde Ralph zijn drie azen en zijn paar zessen bloot. Het spijt me, dat ik je aüe's af moet winnen", zeide hij gemoedelijk. HOOFDSTUK XV De Stanlcy-wa ter vellen. Joe gai net verlangen te kennen met geleend kapitaal voort te pokeren, maar Ralph wees hem er op, dat hij vooraf had te kennen ge geven, dat hij niet verder wilde spelen. „Ik moet gaan slapen," zeide hij. „Blijf hier kampeeren, ols je lust hebt," noo- digde Joe uit. Rolph schudde het hoofd, „fk ga de rivier nog een eindje af," zeide hij. „Ik v.il morgen vroeg op." Jc zol vroeg op moeten slaan, wil je ons met die pieremegoggel vóór blijven," merkte Crusoë lachend op. „Het lijkt wel een wasclv zok die opgespannen is met halve hoepels." „U zult de Stonley-wetervallen met dot ding niet door kunnen komen", waarschuwde de in boorling. „Don gaot het zeker naar den kelder". „Ik ben niet van plan de Stanley-watervollen te nemen," zeide Ralph onverschillig. „Ik ben voornemens dc Stanley op te gaan." Het ontging hem niet, dat Stack en Joc aan dachtig toeluisterden „Daar komt u niet tegen op," zeide de In diaan verachteliik. „Mijn reisgenot wacht mij op bij de vertak king." loog Rolph. „Hij heeft een kano." „Een reisgenoot voor den duivel, waar heb je dien vandaan gehaald?" barstte Joe uit, uit zijn rol vallend. Ralph staarde hem met van voorgewende verbazing groote oogen aar (Wovdt vervoTgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1