DAGBLAD BUITENLAND. 5rg-Hote8 De verborgen vallei. ABONNEMENTSPRIJS f"3 .\ooc Amcrs' „DE EEMLANDER" Nabetrachting over den gemeenteraad REGENKLEEDING Restaurant LUNCH - DINER FEUILLETON. 22e Jaargang No 290 loort 2 10, idem iianco per post f 3.—, per weck (met gratis verrekenng tegen ongelukken) f 0.176, aizondcilijkc nummers 1 CS)S. DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|oORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. Donderdag 12 Juni 1924 PRUS DER ADV£RTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitentiên roor de helft der prys- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertecrcn- licne ciiculairc, bevattende de vooiwaardcn. wordt op aanvraag toegezonden. Met de intrede van den heer Hofkamp is de Raad weder voltallig: en is het vrouwe lijk element verdwenen. Bij haar ztitti'n; nemen vond mej. Middelburg bloemen voor haar zetel; bij baar vertrek is geen woord tct afscheid geurt. Een reden te meer voor ons, om haar hiei van deze plaats een woord van dank te brengen voor hetgeen zij als lid van den Raad heeft gedaan. In een tijd, dat de verdiensten worden afgemeten naar ellen lange redevoeringen, kan het welhaast niet anders of mej. Middelburg, die geen groot spreekster was, wordt door velen te laag gesteld. Zij dve echter weten, hoe onver moeid zij steeds bezig was voor de belan gen onzer gemeente, zullen met dankbaar heid haar werk erkennen en herdenken. De heer HoR<aimp antwoordde met eenige sympathieke woorden op de gelukwenschen van den voorzitter, zoodat hij, nog voor hij zijn zetel had ingenomen, zijn maidenspeech reed's had gehouden. Onder de ingekomen stukken was de medeöeeling van B- en W. omtrent de rege ling voor het gra'lis zwemmen. De heer Polder wensch te er nu niet verder op in te gaan, maar de soc.-dem. fractie zal bij de begrooting met voorstellen komen. Dat was wel heel verstandig. Nu pas zijn parlijge- nooten in Amsterdam aan de gemeentelijke zweminrichtingen het gratis zwemmen heb ben geschrapt is het misschien taktisoher er op het oogenbhk geen al te grooten boom ovei op te zetten. Ook de werk'oozenzorg kwam reeds bij de ingekomen stukken ter sprake. De heer Polder brak een lans voor het laten vervaar digen van verschillende materialen door werkUoozerf. Wethouder Ruitenberg trachtte hem aan het verstand te brengen, dat we dan slechter en duurder materiaal krijgen dan de fabriek, met daarvoor vereisebte machines, kan leveren. Maar toen de heer Overeem vertelde, dat op vele werken tanks worden vervaardigd was de heer Polder zoo blij met zijn deskundigheid in deze materie, dat hij niet kon inzien, dat buizen, tegels, enz. heel andere eischen stellen. 'Het belangrijkste debat kwam natuur.ijk bij de vaststelling van den factor voor de inkomstenbelasting". B. en W. hadden een voorzichtige reming .gemaakt en de eenheid s(ellende op 60,000 in plaats van op 65,000 zooals vorig jaar, wilden zij den factor van 1.55 handhaven. De heer Hofland tastte de cijfers van B. en W. niet aan, maar wiMe door een andere groepeering het mo gelijk maken dat de belasting een half puntje lager kwam. 't Was niet gemakkelijk den heer Hofland te volgen en als de Raadsleden zijn redeneering duidelijk hebben begrepen, dan stijgen ze in onze achting. Wij meenen, dat 'hij geld uit de bedrijven wilde halen on\ zoodoende de financieele uitkomsten een gunstiger beeld te geven. Maar wie betalen dan die bedrijfswinsten? En nu moge het waar zijn, dat het belsstingcijfer meer in druk maakt dan hooge tarieveering, maar een feit is het dat de inwoners toch moeten betalen, zij het dan niet aan inkomstenbe lasting dan toch aan hoogere tarieven. De door den heer Hofland voorgestelde verla ging was dan ook min of meer camouflage, waarbij we al bitter weinig baat zouden vin den. De heer Van Veen was daarentegen erg pessimistisch, maar 'Heek over het hoofd te hebben gezien, dat B. en W. de eenheid 5000 lager stellen een vergissing, welke de heer Boas hem vriendelijk onder den neus wreef. Ten slotte werd het voors'el tot verlaging verworpen. Tooh is het een ver heugend feit, dat juist de heer Hofland zoo opkwam tegen den belastingdruk. Het be wijst dat ook aan die zijde de nuchtere wer kelijkheid zich meer en meer doet gevoelen. Versobering moet er komen, anders gaan we steeds dieper den put in, dat was de grondtoon. En dat is al veel gewonnen! Ook over de middelen ter bezuiniging zal wel langzaam aan meerdere eenstemmigheid gaan heerschen. Thans moge het nog tijd zijn voor „politieke fortuintjes", waartoe mr. Stadig zich echter heel verstandig niet liet provoceeren, ook die tijd gaat voorbij; de heeren realise eren zich steeds beter d en werkelijken toestand- Van waaT overigens de geprikkelde stem ming van den heer Hofland', tegenover de heeren Stadig en De Lange, kwam, begrij pen wij niet. 't Is hem toch genoegzaam be kend, dat die raadsleden zijn standpunt niet deelen. En zoolang Mussolini nog slechts een aangebeden ideaal voor hem kan zijn, zal hij anderer meening toch een beetje •beter moeten verdragen. Bij de rondvraag kwam de heer De Lange met een klacht over het optreden der deel nemers aan het op Pinksterdagen hier ge houden jeugdcongres. Dat optreden was ab soluut verkeerd. Ook al hadden zij niets andei's gedaan dan de kerkgangers met brochures lastig te vallen, dan is dat nog te veroordeel en. Dat toch is al op zichzelf pro vocatie en krenking van andersdenkenden, terwijl ook het gewone fatsoensbegrip er zich tegen verzet. Maar de taal, w elke er bij werd uitgeslagen, moet zoo ver beneden alle criliek zijn geweest, dat ieder weldenkend mensch zich er aan moest ergeren. Dat de heer Schrijver dat nog durfde verdedigen als een vrije meenirigsuiting heeft ons werkelijk verwonderd. Moreel hebben de jeugdige congressisten zich zeker zelf veroordeeld, en dat de leiders niet dadelijk hebben ingegre pen geeft geen hoog denkbeeld van die leiding. VOLKENBOND. BIJEENKOMST VAN DF.N VOLKEN BONDSRAAD. Geneve, 11 Juni. (B. T. A.) Do Raad van den Volkenbond is hedenmorgen onder voorzit terschap van Benes bijeengekomen. Alle ge wone vertegenwoordigers vun dc tien staten, die lid van den Raad zijn, waren tegenwoordig, met uitzondering van Bourgeois, die te Parijs heeft moeten blijven cn den Spaanschen gezant te Parijs, die morgen met Hymans, den Belgi schen minister van buitenlondsche zaken, mee komt. De vertegenwoordiger van Spanje merkte op, dat er een rechtstrceksche overeenkomst was aangegaan tusschen de rcgcering van Polen en Danzig. De Raad besloot naar dc volgende vergade ring te verwijzen het onderzoek von de nota van het Duitschc rijk, waarin het vraagt om de terugtrekking van dc Fransche troepen uit hot Sanrgebied. Daarna deed de Raad een aantal loopende zaken af, o. a. dc kwestie van den hongersnood in Albanië. De Raad sprak verder den wensch uit, dat sommige ïegeeringen meer belangstel ling zullen tooncn voor de kwestie van den han del in vrouwen en meisjes. Daarna werd dc vergadering tot morgen ver daagd. DUITSCHLAND. DE BELASTINGHERVORMING.' Berlijn, II Juni. (W. B.) De Vorwarts meldt: Zoo spoedig mogelijk zal bij den rijks dag worden ingediend het wetsontwerp ter her vorming der inkomstenbelasting, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de o.s. nieu we verplichtingen des rijks. Zij zullen in elk geval vóór den herfst worden afgehandeld. Om trent den inhoud heeft het blad vernomen, dat een ingrijpende hervorming der bestaande tarie ven kan worden verwacht. De loonbelasting van DAMESMANTELS in prima Gabardine. 32.50 27.50 22.50 dames-mantels in Covercoat-Gabar- dinr 12.50 7.50 Meisjesmantels en Capes prima loden damesmantels ZIJDE popeline Dames-Koismantel 25.— Dames-Mode-Huis 16/18 Langestraat. „Ifllroudelle Amersfoort. Goede Keuken Matige prijzen 10 pet. zal in den tegenwoordigen vorm blijven bestaan. DO SOC.-DEM. PARTIJDAG. Dc kwestie der schadevergoeding. B e r 1 ij n II Juni. (\V. B.) In de zitting zaal van den Pruisischcn Landdag kwam heden avond de soc.-dcm. partijdag bijeen. De deel neming was zeer groot. Het rijksdaglid Crispicn wees in zijn rede in de eerste plaats op het be lang van do herecniging van Neurenberg, die ook de herstelkwcstie gunstig beïnvloedde. De soc.-demccraten in alle landen, verklaarde hJj verder, deden bij hun regecringen stappen om te verkrijgen, dat de rede de overwinning zou behalen op de gcweldpolitick. De schadevergoe ding moest zich bepalen tot het herstel der ver woeste gebieden. Met do aanvaarding der des kundigen-rapporten zouden ook de soc.-dem. in Duitschland op vasten bodem komen te staan en don voor een rechtvaardige verdeeling der lasten kunnen strijden. DE VERDRAGEN VAN DE MICUM. B e r 1 ij n, II Juni. (W. B.) De heden gehou den knbinetszitting heeft zich bezig gehouden met den toestand, die in h«-t leven is geroepen door het expireeren von dc tot nu toe geldende Micum-verdragcn cn de aan de betrokken in dustrieën gerichte uitnoodiging tot het voeren \nn verdere onderhandelingen over deze verdru- gen. Dc rijksregccring neemt geen onmiddellijk deel ean de besprekingen tusschen de industrie cn de Micum, maar wordt natuurlijk voortdurend op de hoogte gehouden van d:-n stand der be sprekingen. DEUTSCHE SU1K ERUIT VOER. Amcrikaansche credietcn. B c r 1 ij n, II Juni. (W. B.) Naar de Mogde- burgischc Ztg. van bevoegde zijde vernoemt, is het dooi bemiddeling van de „Devisenbeschaf- fungsstelle" mogelijk gebleken om van vijf Amerikaansche banken een crediet van ver scheidene milliocncn dollors te verkrijgen voor de financiering vun don suikcruitvoer van 1924 25. HET INDEXCIJFER VOOR GROOTHANDELSPRIJZEN. Wolff seint uit Berlijn Het per 10 dezer berekende indexcijfer der Duitsche groothandcisprijzen geeft tegenover den stand van 5 dezer 'opnieuw een achtcruit- gang, en wel van 118.4 tot II7.2, te zien DE AFVLOEIING VAN STAATSPERSONEEL. B e r 1 ij n IT Juni. (N. T. A. Draadloos). Volgens een memorandum van het departement van financiën waren op dit departement op 51 Fcbr. p.l. bijna 25 pet. van alle ambtenaren, be ambten en arbeiders ontslagen, waardoor onge veer 434 miliioen goudmark aan salarissen cn loonen bespaard wordt. DE NOODTOESTAND VAN HET ONDERWIJS IN HET BEZETTE GEBIED. B e r 1 ij n11 Jon. (\V. B.) De Pruisische mi nister van ceredienst heeft een memorandum gepubliceerd omtrent den noodtoestand von het onderwijs in het bezette gebied. Daaruit blijkt, dat het aantal door de bczettingsoutoriteiten in beslag genomen schoolvertrëkkcn ruim 3200 bedraagt. Ruim 79.000 scholieren ontvangen onvoldoende onderwijs. De stad Essen moest 12 lokalen in verschillende scholen afstaan, om to dienen als scholen voor kinderen uit 2000 Fran sche gezinnen. Deze toestand is nodeclig voor de geestelijke, lichamelijk eft zedelijke vorming der jeugd. Het memorandum wordt besloten met een b- - rp de geheele beschaafde wereld om er toe mede te werken, dot de scholen in do bezette gebieden ten spoedigste worden ont ruimd. CARL AXENFELD. f Berlijn, II Juni. (N. T. A. Draadloos). Alhier is in den ouderdom von 55 jaar overleden de voormalige directeur von dc Missionsgcsell- schnft Corl Axenfeld. BELGIE. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN BELGIË. Uit Brussel wordt d.d. 11 Juni non de N. R. Ct. gemeld In den Senaot heeft Theunis. de eerste-minis- ter en minister van financiën, een longc uiteen zetting gegeven von den financièelen toestand van België. In de vier eerste maanden van het loopende jaar is 1158 miliioen francs ontvangen of 227 miliioen meer dan een derde van dc ra ming over een vol jaar. Wanneer men de ge heele vermeerdering slechts op 550 miliioen stelt, zouden de ontvangsten uit de belastingen dit jaar tot 5350 miliioen fconcs stijgen, waarbij dan nog 530 miliioen francs aan gewone staats- ontvangsten komen Alles bij elkaar dus 3910 miliioen. Zelfs uls de gewone uitgaven (gesteld op 3380 miliioen) 5500 miliioen zullen beloo- pen zou het overschot 400 milioen bedragen. Helaas moet men echter rekening houden niet de vaste lasten in de begrooting van verhaal bare uitgkaven. Deze omvat do burgerlijke cn militaire pensioenen en de lasten van de lee ningen aan de verwoeste streken, welke men tot dusver beschouwd heeft als verhaalbaar op Duitschland. Mocf men zo op de gewone bc- grooting overbrengen of onder een bijzondere begrooting blijven boeken De rcgcering acht het onvermijdelijk ze te dekken uit normale, essentieel Belgische inkomsten. Het bedrag van die vaste lasten, vcorkomer.de op de begrooting van verhaalbare uitgaven, is voor 1924 700 miliioen francs. In 1925 zullen zij nog maar G00 miliioen bedragen dank zij de stichting van dc Nationae Kas van Oorlogspensioenen. De ontworpen operatie bestaat in de vervanging van lasten van 100 miliioen op dot oogenblik, maar afnemende mettertijd, door een progressie van last beginnende met 50 miliioen en lang zaam stijgende om op het oogenblik duf dc Na tionale Kas zal kunnen ophouden met te leenen, een maximum te bereiken dat gehandhaafd kan worden tot aan het einde van de voorziene pe riode zonder ooi* hel tegenwoordige cijfer van 150 miliioen te bereiken. Wij hebben, vervolgde Theunis, op het oogtm- blik G00 miliioen aan lasten te dekken. De ge wone begrooting zal ons een batig slot van 400 tot 450 miliioen opleveren. Blijft een bedrag ven 150 tol 200 miliioen te vinden. Wij zullen dnt vol vertrouwen aan hel land vragen. Do eisch bctcekent slechts 5 opcenten op het geheel van dc belastingen. De betalingen van Duitschland kunnen ge heel cn al aangewend worden voor het herstel en dc delging van de bestaande schuld. Theunis eindigde met te zeggen, dot België over enkele maonden alleen of bijkans alleen den financieclen toestand volkomen hersteld zal hebben, een herstel waaraan men vier of vijf joor geleden nog wanhoopte. FRANKRIJK. DE POLITIEKE CRISIS. Millcrand's ontslagbrief. P a i ij s, II J u n i. (V. D.) In den minister raad heeft Millerond zijn ontslagbrief, dien hij "aan de Kamers zal richten, voorgelezen. De brief luidt als volgt: „Ik heb de eer mijn ontslag in te dienen als piesidcnt van de Fransche republiek." Eon brief von Millerond oon zijn concitoycns. P a r ij s, 11 Juni. (B. T. A.) Dadelijk nodot hij, door het voorlezen van zijn ontslagbrief oon dc beide Kamers weer simpel burger gv- worden was, zal Millerond een open brief tot zijn medeburgers richten, waarin hij de redenen zal uiteenzetten van de door hem aangenomen houding cn het verlangen bevestigen, dat hij belong zal blijven stellen in de openbare za ken, zij het don, dat hij op het oogenblik van 't parlement is verwijderd. P n r ij s, II Juni. (Havas.) Millerond heeft den volgenden brief tot zijn medeburgers ge richt Door driekwart der stemmen von de nationale vergadering dadelijk na den gruwc- lijksten en glorierijkstcn oorlog geroepen om te waken over het lot van Frankrijk, heb ik geweten, dat uw algemeen gekoesterde wensch begrepen was in het enkele woord „vrede". Buitenlondsche vrede, door overeenstemming met onze bondgenooten, door een ontwikke ling von dc internotionule overeenkomsten on der bescherming van den Volkenbond, door dc uitvoering van het verdrag van Versailles, dat ons veiligheid cn schadevergoeding moest waarborgen, door dc toepassing van dc diplo matieke akten, die het nieuwe Europa hebben geschapenbinnenlandsche vrede door het vergeten van de binnenlandsche verdeeldheden van voor den oorlog, eerbied voor het geloof en de mecning van anderen, door dc bescher ming van alle wettelijke rechten en belangen in rust, arbeidzaamheid en orde, door het onop houdelijke streven nanr moterieclcn en moree- len vooruitgang. Do rcgcering kon evenmin den heiligen plicht van Frankrijk vergeten je gens de in den oorlog verwoeste streken, waarvoor do Fransche belastingplichtige meer dan 100 milliard voorschoot in plaats van den in gebreke blijvenden schuldenaar. Alle mi nisteries hebben zich vier jaar lang aan dat werk gewijd. Vier jaar lang verlustigde de we reld zich in het indrukwekkend schouwspel van het arbeidzame en rustige Frankrijk, dat zich even moedig zette aan zijn vredestaak als het de beproevingen van den oorlog had door staan. Den Hen Mei, getrouw aan den plicht van den president van de republiek cn onder nauwgezette eerbiediging van den wil von het algemeen kiesrecht, heb ik mij gewend tot de politici, die dit had aangewezen cn met wie ik voornemens was eerlijk samen te werken. Deze mannen hebben mijn aanbiedingen geweigerd en eischten mijn aftreden, een niet te recht vaardigen aanmatiging, die lijnrecht indruischt tegen geest en letter van de grondwet. Dit besluit, door partijgeest aan enkele volkslei ders ingegeven, werpt den constitutioneelcn waarborg omver, dat de president, behalve in geval van hoogverraad, aan niemand reken schap verschuldigd zou zijn g-edurende zijn zevenjarige ambtsperiode. Onder den druk van deze leiders hebben vergaderingen buiten "het parlement om verklaard, dat de president, die niet oon dc meerderheid behaagde, onmiddel lijk heen moest gnon. Dit is een gevaarlijk pre cedent, dat het presidentschap in den verkie zingsstrijd mengt, dat langs een achterdeur het plebisciet in hun politiek binnenhaalt, dot aan dc grondwet dc eenige vastheid cn bestendig heid ontrukt, die zij bevatte. Ik zou het een daad van verraad gvocht hebben, als ik zelfs inanr door lijdznam te blijven, mij medeplichtig had gemaakt aan een nieuwigheid, zoo zwan ger van gevaar. Ik heb weerstand geboden cn doe, slechts na alle wettelijke middelen, dio mij ter bv-schikking staan, te hebben uitgeput, van mijn bevoegdheid afstond. Morgen zal ik aan de zijde der goede burgers, die uit alle dcelcn des lands mij aangemoedigd hebben door hun kostelijke sympathiebetuigingen, den strijd her vatten voor de vrijheid van d-e republiek en van Frankrijk. Morgenmiddag verkiezing van een president der republiek. P a r ij s, II Jun i. (Havas.) Het presidium van den Senaat heeft de bijeenkomst van dc nationale vergadering voor de presidentsver kiezingen bepaald op Vrijdagmiddag 2 uur te Versailles. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 44 „Wel ja," zeide hij langzaam, „als je een oogenblik geduld hebt, zal ik je van mijn par ticuliere aangelegenheden op de hoogte bren gen!" Allen lachten, behalve Joe zelf. Met een ver- wensching verwijderde hij zich. Ralph ging weer aan boord, cn pagaaide van het komp weg; hij ging echter niet verder dan dc eerste bocht. Daar sloeg hij zijn tent op tegen denzelfden overkant als de andeien. Het scheen hem alleszins waarschijnlijk, dot Stack in den loop van den nacht wel een poging zou doen, om zich met hem in verbinding te' stellen. Behalve dat hij omstreeks vijftig dollar rijker was geworden, had hij hun bewezen, dat hij niet bang was en bovendien hoopte hij hen op een verkeerd spoor te hebben geleid met betrekking tot het einddoel zijner reis. Hij legde een vuurtje aan, en trok zich onder Stijn tent terug, zonder echter van plan te zijn, te gaan slapen. Daarvoor was er te veel, dat hem den geest vervulde. Een uur lag hij zoo wakend te droomen, toen hij een geritsel in het kreupelhout meende te vernemen, en een oogen blik later hoorde hij een angstig fluisteren. „Dokter Cowdray! Dokter Cowdrayl" Ralph sprong overeind. „Niet schictenl Niet schieten!" klonk het in doodsangst. „Ik ben het maar: Stack!" Ralph lachte. De kleine man kwam kruipend nader. „Zou u het vuur niet uit willen doen?" jammerde hij „Een van de anderen mocht soms eens komen." Ralph doofde de brandende houtblokken. Stack behoefde niet lot spreken te worden aangemoedigd Alles kwam tegelijk: waarheid cn leugen, klachten en verontschuldigingen. „O dokter, wat vreeselijk ben ik er aan toe!" wee klaagde hij. „Ik weet niet hoe ik mij keeren of wenden zal. Ik heb Mixer tweehonderd vijftig dollar gegeven om mij de reis door deze stre ken te laten meemaken, en u hebt zelf gezien hoe ze mij behandelen! Ik moet de borden wasschen en me laten commandeercn door dien half-bloed! Ik, die voor advocaat heb gestu deerd! Eiken dag dien ik nog te leven heb, is een nieuw schrikbeeld voor me! Ik heb mij zonder eenig kwaad vermoeden bij Mixer aan gesloten, en nu merk ik, dot hij een of ander wraakzuchtig plan koestert tegen u! O, als u eens kon hooren hoe hij over u spreekt! Ik geloof, dat hij u wil vermoorden, als hij er kans toe ziet! En denkt u zich nu mijn toe stond eens in ik moet reizen met een moor denaarsbende! Welk een indruk moet u wel von mij krijgenl" Ralph hoorde hem kalm aan, en bleef onver stoorbaar doorrooken. „Waarom maakt u die reis?" „Om de streek eens te zien," lamenteerde Stack. „Dat heb ik u toch al gezegd? Ik zou den hemel danken, als ik er nooit aan begonnen was." „Dat is een leugen," constateerde Ralph ijzig. „Q dokter Cowdray! Aap u verteLik toch geen praatjes! Döt zal ik toch niet doen!" pro testeerde hij rad. „Heb je je bij Joe Mixer oongcsloten om mij te kunnen volgen, ja of neen?" eischte Ralph gebiedend. „Ja, ja!" jankte Stack, „mear met een vol komen gewettigd doel. Dat zweer ik u!" ,Heb je mij dsn geheelen weg, van de kust af, gevolgd, zooals Joc beweerde?" „Ja bekende hij, muor ik had waarachtig geen slechte bedoelingen, dokter het was volkomen gewettigd wat ik deed, volkomen gewettigd!" „Wel allcmachtigl" zeide Ralph. Een oogen blik was er een stilte hij blies eenige zware rookwolken uit, en vrceg toen: „En wat was dan dat doel eigenlijk?" „Het verhual klinkt zoo onwaarschijnlijk, dat ik het u niet durf te doen," zeide Stack. „En ik heb geen bewijzen om het te stoven." „Dan vertel je maar op, ik zal wel beoor- deelen of het steekhoudend is," antwoordde Ralph. Stack zuchtte diep, als iemand, die een pijn lijke bekentenis zal gaan afleggen, en begon toen met gladde tong: „Ik ben eigenlijk repor ter van de Pacific Herald. De redacteur stadsnieuws had gehoord, dat u hier ergens in de buurt een goeden slag had geslagen, en zond mij er op uit, om u te volgen, opdat de Herald de primeur zou hebben van het verhaal. Ik moest natuurlijk doen wat me opgedragen werd," jammerde hij, „anders zou ik mijn be trekking hebben verloren. Dat kunt u mij niet kwalijk nemen 1" „Wie heeft dien redacteur dat verteld?" vroeg Ralph met de uiterste verbazing. „Dat moet u mij niet vragen." zeide Stack. Ze hebben mij later verteld dat de krant het essaieeringsgebouw al een heelen tijd in het oog liet houden. Meer weet ik er ook niet van." Ralph kon uit het fleemcnde? volsch-nederige van zijn stem met onmiskenbare zekerheid op maken, dat hij ook ditmaal weer loog. Hij kon geen woorden vinden. Het was duidelijk, dat hij bij een man als Stack alleen iets bereiken kon, door hem te inlimideeren. Zij zaten naast elkaar bij de laatste, zwak nagloeiende nsch von het vuur. Ralph stiekte plotseling zijn hond uit cn greep Stack bij de keel. Een pijnlijke, be nauwde kreet ontsnapte den kleinen man, en hij boog zich willig in Ralph's krocht. „Ik heb mijn revolver in de andere hond," zeide Ralph, zijn stem heesch van woede. „En nu de waarheid, of je bent er gev%eestl Jij zelf was het, die het essaieeringsgebouw bewaakte." „Ja," fluisterde Stack, de oogen in verdwaas den schrik star op Ralph gericht. „Heb je mij hierheen gevolgd uit eigen be weging, in de hoop je door middel van mij te kunnen verrijken?" „Ja." Ralph smakte hem op den grond neer. „Zie zoo, nu weet ik. waar ik aan toe ben," sprak hij. Gelijk alle geboren leugenaars, bezat Stock een ongeëvenaarde vaardigheid in het herroepen van zijn praatjes. Zoodra Ralph hem losgelaten hod, trachtte hij bewijzen aan te voeren voor de waarheid van de hem afgeperste bekentenis. „Ik was hierheen gekomen om alles met u weer goed te maken," jammerde hij. „Ik voelde dat ik geen rust zou hebben voor ik u de waar heid hed verteld." „Wel allemachtig!" zei Ralph weer. „U is de eenige vriend, dien ik bezit!" „Vriend!" herhaalde Ralph met een verachte- lijken blik. „Die is goed! Vooruit zeg op! Geen uitvluchten! Wat kwam je hier eigenlijk doen, vannacht?" Stack's st<?m sloeg weer. ovgr,tot een jammer-^ kreet. „Ieder oogenblik kunnen ze me in mijn dekens vermoorden." „Natuurlijk," bevestigde Ralph, jn het minst niet met zijn lot begaan. „Maar wat had je je voorgesteld dat ik voor je zou kunnen doen?" „Neem mij mee in uw boot," bracht Stack angstig uit. „Nu nog mooier!" riep Ralph. „Och, weiger me dat nietl Laat mij toch met u meegaan!" smeekte Stack. „Wonneer ik bij u ben, durven ze mij met geen vinger aanra ken. Ze zijn bang voor u. Het was prachtig" van u, dot u bij hen in 't kamp kwam cn met hen ging zitten spelen als was er niets gebeurd. Dot heeft indruk gemaakt, dat kan ik u ver zekeren! Och, neemt u mij meel" herhaalde hij nog eens, stotterend van angst voor een tweede weigering. „Ik zou u kunnen helpen aan hun vervolging te ontkomen. Twee zijn vaak knapper dan één. Ik ben handig genoeg in het plannen maken, wanneer ik op m'n ge mak ben, en niet in een voortdurenden angst leef." „Zoo!" zeide Ralph. „En dun zeker den buit samen deelen, nietwaar ,Ik zal niet veeleischend zijn," beloofde Stock deemoedig. „Ik ben tevreden met alles wat u mij aanbiedt. Waarom zouden wij niet samen kunnen werken? U heeft in de stad een ver tegenwoordiger noodig. U heeft een massa for maliteiten te vervullen, u moet de terreinen laten registreeren, een maatschappij formeeren, en dat alles kan ik voor u bezorgen. Dat is juist mijn werk!" „En ik dacht dat je reporter van de Pacific Herald was?" merkte Ralph op. (Wo.dt vcrvolgdL)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1