Sb* LM UfRECHTSCHISTR „DE EEMLANDER" BUITENLAND. I P. HIEROP, Langeslraat 80 WATERSLANG, IJSMACHINES. HORREGAAS, STERILISEERGLAZEH. Enorme Uitverkoop tot spotprijzen Damss Mode-huis L'hirondclle, Amersloorf' BINNENLAND.1 arc FEUILLETON. De verborgen vallei. 22e Jaargang No 297 lw»rt f 2W, idem lu&co per p«*t S.—per «va* finct p«atb verrcMxt»g te«ce c*£C lukken) 0.17*. afzonderlijke nummers U05. TSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. Vrijdag 20 Juni 1924 PRUS DER ADVERIENIÜH mei inbegrip van een bewijsnummer, elke «egel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-advc.tentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advertecrcn. liene circulaire, bevattende de vooiwaaidcn, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. OVERPLAATSING VAN DEN FRANSCHEN GEZANT B e r 1 ij n, T 9 Juni. (V. D.) Volgens dc Parijsche Journal is de Fransche gezant te Berlijn De Magerie naar Parijs vertrokken om instructies te ontvangen. Het zou in de bedoe ling van dc Fransche regecring liggen hem over te plaatsen naar Rome. DE OPVOLGER VAN GENERAAL NOLLET. Berlijn, 19 Juni. (N. T. A. Draadloos). Tot opvolger van generaal Noliet als voorzit ter der intergeallieerde militaire controle-com missie in Duitschland zou generaal Dupont be noemd zijn. DE SPOORWEGAMBTENAREN EN DE REGEERING. B e r 1 ij n, 19 Juni. (W. B.) De rijksminis ter van verkeerswezen richtte tot de vereeni ging van Duitsche spoorwegambtenaren het verzoek om 2 van haar statuten, welke de stakingskwestie behandelt, definitief te schrap pen, daar zij anders niet meer lot besprekingen in het rijksministerie van verkeerswezen zal worden uitgenoodigd. FRANKRIJK. DE VOORZITTER VAN DEN FRANSCHEN SENAAT. Parijs, 19 Juni. (Havos). De Selves, de candidaat van het nationale blok, is met 151 stemmen tegen 154 op Bicnvenu Martin, den enndidant van de linkerzijde, gekozen tot voor zitter van den Senaat. UIT DE FRANSCHE KAMER. P a r ij s, 19 Juni. (Havas). De Kamer heeft een interpellatie van Bokanowski behandeld, die verklaarde, dat het nieuwe kabinet het bewind op zich. neemt op een oogenblik, dat Frankrijk zich in den gunsligsten toestand bevindt sinds het einde van den oorlog. Hij legde er den nadruk op, dot de belastingmaatregelen, welke de vorige Kamer had goedgekeurd, de ont vangsten tot 30 milliard hebben laten stijgen en de begrooting volkomen in evenwicht heb ben gebracht, zelfs zonder dat de wet tot be zuiniging van I milliard in werking was ge treden. Het overschot op de ramingen zal ten minste 4500 milliocn meer opbrengen dan op de rekening van 1923 en de handelsbalans sluit met een overschot van meer dan 1400 millioen. De voorgeschreven maatregelen zullen de re geering in staat stellen om in alle gerustheid haar plan tot consolidatie van de vlottende schuld uit te voeren. Bokanowski besloot rnet het vertrouwen von zich cn zijn vrienden uit te spreken in den nieuwen minister van financiën. Nadat nog Le Trocquer over de buitenland- sche politiek had gesproken, nam de minister president het woord. Herriot verklaarde, dat hij vandaag ai leen zou spreken over het gezantschap bij den paus, de financieele vraagstukken en de buitenlnnd- sche politiek. Hij herinnerde er aan, dot hij in 1919 het herstel van het gezantschap bij den paus heeft bestreden, niet in een geest van on verdraagzaamheid en vervolging, noch om een geloofsovertuiging te kwetsen, welke hij eer biedigt, doch in het belang van den godsdienst vrede. Hij herinnerde aan de groote katholie ken, die, omdat zij de partij opnamen van de zwakken tegen de sterken, voor den katholie ken godsdienst den eerbied veroverden van allen, zelfs van hen, die, als hij, zich niet aan de tucht von dc kerk onderwerpen. Frankrijk, zoo ging hij voort, moet niet alleen als een moeder zorgen voor do katholieken, maar voor al haar kinderen. Hij acht de tijd niet geschikt om het gezantschap te hondhaven. Tengevolge van een insinueerende interruptie ontstond daarop een tumult, waarop de zitting geschorst werd. Na de hervatting Aespiak Herriot de finan cieele kwestie, waarbij hij zeide steeds de ver bruiksbelastingen te hebben bestreden en immer een voorstander van het evenwicht in de be grooting te zijn geweest. Hij wijst de aanne ming van nieuwe uitgaven van dc hand, indien daar geen nieuwe inkomsten tegenover staan en verklaart, dot de regecring zal trachten te bezuinigen, dat zij de besluitwetten zal intrek ken en een strenge toepassing van de inkom stenbelasting zal eischen. Overgaande tot de buitenlondsche politiek zei Herriot, dat Engeland, België cn Frankrijk het er unaniem over eens zijn, Duitschland te verplichten, de waarborgen te eerbiedigen, die 't zou geven. Hij voegde eraan toe: Frankrijk, dot vastbesloten vredelievend is, het wil de kwesties van betaling cp veiligheid oplossen, het hoopt, dat de Duitsche democratie zal begrijpen, dot zij evenzeer als Frankrijk belang heeft bij de op lossing dier kwestie. Frankrijk moet niet alleen worden betaald, het moet ook niet worden aan gevallen. Herriot verklaarde, dot het zeker is, dat hij aan het hoofd van de Engelsche regec ring den loyaaisten cn betrouwbonrsten vriend zal vinden. Dc gemeenschappelijke ondervin ding der beide volken zal aan de somenwerking in het belang van alle andere volken volledig effect verlecnen. Hij eindigde mot de Kamer te verzoeken haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dc vergadering werd om kwart over 9 ge schorst tot 10 uur. De rcgcering-Herriot krijgt een vertrouwensvotum. Parijs, 1 9 J u n i. (V. D.) De Kamer heeft hedenavond met 313 tegen 234 stemmen haar vertrouwen uitgesproken in de nieuwe regee ring. Tevens werd een voorstel aongenomen om aan het Itoliaansche parlement een sympa thiebetuiging te zenden met betrekking tot de verdwijning van den socialistischen afgevaar digde Matteotii. De Kamerzitting werd te 1.30 opgeheven. STORING IN DO TELEFONISCHE VERBINDING PARIJS-LONDEN. B e r 1 jj n, 19 Juni. (N T. A Draadloos). In den nacht van Donderdag is de telefoon kabel Parijs—Londen gebroken, zoodot e'!c verbindingen verbroken werden. Men hoopte den kabel binnen 24 uur te hebben hersteld. DENEMARKEN. HET DEENSCHE VORSTENPAAR OP REIS. B e r 1 ij n, 19 Juni. (V. D.) Het Dccnsche koningspaar komt a.s. Zondog te Londen aan. ITALIË. DE ZAAK MATTEOTI. Een protest uit België. Dc Belgische socialisten deden Woensdag middag in den Senaat het voorstel, aan de Itn- lioanschc Kamer een telegram te zenden ter zake van den aanslag op Matteoti. De katholieke Senaatsleden verzochten opschorting van het voorstel, aangezien het bericht van den dood van Matteoti nog niet was bevestigd, waarop groot rumoer ontstond. Het - oorstel der socia listen werd echter met 73 stemmen tegen cén aangenomen, terwijl 19 stemmen in blanco wer den uitgebracht. ZUID-SLAVIE. DE POLITIEKE TOESTAND GESPANNEN. Weenen, 19 Juni. (W. B.) De bladen melden uit Belgrado, dat de binnenlandsche politieke toestand zoozeer gespannen is, dat met verrassingen rekening moet worden gehou den. In verschillende deelen des lands zijn afge vaardigden dsr oppositie lastig gevallen. Twee boerenafgevaardigden zijn mishandeld cn heb ben zich naar aanleiding daarvan tot den ko ning gewend CHINA. CHINA EN RUSLAND. B e r 1 ij n 19 Juni. (V. D.) Bij decreet van dc Chineesche regeering wordt de ratificatie van het Chineesch-Russisch verdrag bekend gemaakt. MEXICO. HET GESCHIL MET GROOT-BRITANNIË. Londen, 1 9 J u n i. (R.) Ramsov Macdonald zeide in het Lagerhuis dal dc houding dor Tel 288 Om sleohls iets to noomen: JALONNEhT «.50 4.50 2.90 blouses 1.2 35» 2.25 ROKKEN' 5.25 4.90 &tk> wollen vesten' «i t»4.75 2.95 Mantels van 35.voor 10.50 Zie de Etalages van het PIANO'S ORGELS tc huur voor korfen o# langen termijn, ook met recht van koop. Vraagteenc inlichtingen. regeering van Mexico tegenover Coram ins, den Britschen zaakgelastigde in Mexico, in geen enkel opzicht te verontschuldigen was, daar Cummins eenvoudig de belangen ven Groot- Britannic beschermde. Dank zij de zorgen der Vereenigdc Staten zijn regelingen getroffen voor het spoedig vertrek vnh Cummins. Mac donald gcf ook te kennen, dat de Engelsche regeering er van afzag, de Britsche missie naar Mexico te zenden, die, alvorens Mexico even tueel te erkennen, e,en onderzoek zou instel len. Mexico, 9 J u n i. (R.) Obregon heeft last gegeven dot de maatregelen tegen Cummins zullen worden stopgezet, na een bespreking met den minister van buitcnlandsche zaken. N e.w-7 o r k, 19 Juni. (R.) Een telegrom uit Mexico meldt, dat Cummins met den nachttrein naar de Amerikaansche grens is ver trokken. De zaakgelastigde w.n Mexico te 's Graven- hage zendt aan de per. een uiteenzetting van den Mexicaanschen minister van buitcnlandsche zaken, door de Mexicaanschc pers gepubli ceerd over de uitzetting von den Britschen ver tegenwoordiger, den heer H. A. Cunnnrd Cum mins. 9 Daarna v.ordl cr op gewezen, dat de lieer Cummins nooit eenig diplomatiek karakter ge had heeft cn dit ook nog niet heeft; hij is alleen belast met dc hoede over de archieven der legatie van Groot-Britannië en daar de diplomatieke betrokkingen tusschcn Mexico en Engeland geschorst zijn, kon hij niet op offi- cieele wijze eonigerlei zaak van zijn regecring met die van Mexico behandelen. Dc heer Cummins is volgens het officieele stuk de voornaamste hinderpaal geweest voor de hervatting der betrekkingen tusschen Mexico en Engeland, daar zijn ooroordeelen en zijn be langen maakten, dat hij zijn regeering schier steeds in een onjuistcn of tendentieuzen vorm inlichtte. Met het oog op den heftigen toon en het ge brek aan eerbied tegenover de regeering, die schier steeds de nota's van Cummins kenmerk ten, gaf de Mexicnansche regeering reeds twee jaar geleden aan de Britsche in overweging hem terug te roepen en door een ander, meer* serieus cn beleefd, te vervangen. Zij gaf dus te ver staan, dat de heer Cummins geen „persona grata" was. Daar aan dit verzoek geen gevo'g werd ge geven, deelde de Mexicaonsche regecring op 15 Januari von dit jaar aan den Engclschen consul- generaal mede, dot zij alle briefwisseling met den heer Cummins zou staken cn deze eventueel met den consul, den heer King, zou voeren, waarbij den consul werd verzocht twee onbe leefde brieven van Cummins aan zijn regeering door te zenden. Den 3en Mei j.l. werd opnieuw aan dc Brit sche regecring verzocht Cummins terug te roe pen. Toen de Britsche regeering echter ver klaarde vertrouwen te blijven stellen in haar vertegenwoordiger, gaf de Mexicaanschc regecring te kennen, dat zij zich verplicht zou achten den heer Cummins als ongcwenscht vreemdeling het lurid uit te zetten. De Britsche regcering antwoordde, dat hour nieuwe verte genwoordiger, de heer Hohler, in Juni zou ver trekken cn dat dan, maar niet eerder, de heer Cummins zou worden teruggeroepen. Met het oog op de waardigheid van het land gaf de Mexicaanschc regecring daarop aan den heer Cummins te kennen, dat hij binnen acht dagen het gebied der republiek moest verlaten. Echter werd toen nogmaals non de Britsche regeering in overweging gegeven, den heer Cummins terug tc roepen. Toen ook dit niet baatte, zag do Mexicaanschc regcering zich ge noodzaakt olie noodige maatregelen tc gelasten om het bevelschrift tot uitzetting uit tc voeren. Bij haar optredén beroept de Mexicaonsche regeering zich op een onbetwist punt van het internationale recht, dat een land te allen tijde al of niet inet opgaaf van redenen dc terug roeping knn vragen van een of anderen diplo maat of agent, zonder iets anders te doen dan te verklaren, dat hij geen „persona grata" is; het is een elementaire plicht van beleefdheid van het betrokken land hem onmiddellijk terug te roepen. Als precedent haalt zij het geval aan van een Engelsch gevolmachtigd minister uit 1916, die, vernomen hebbende, dot men hem, als zijnde geen „persona grata", 'zou aan zeggen het land te verlaten, daags nadat hij hiervan kennis kreeg, vertrokken was. ZUID-AFRIKA. DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. Kaapstad, 19 Juni. (R.) Generaal Smuts aanvaardde het aanbod van kolonel Clansscn, Volksraadlid voor Standorton, om te zijnen behoeve zijn mandaat ter beschikking te stellen. Smuts zal om het district moeten vech ten. Eerste Kamer. Bij de voortgezette behandeling van de Wu- terstaatsbegrooting deelt minister van Swaoy mee, dat hii het nut niet inziet van de haven te Vlissingen, terwijl tal van zaken in Zeeland op dringender voorziening wachten. Ook voor de hoven van Delfzijl is nog geen geld beschik baar. De mijnraad is slechts een advies col lege, waarin noch werkgevers noch werknemers vertegenwoordigd dienen te zijn. Een verlaging der spoorwegtarieven is nog niet mogelijk, door de mindere ontvangsten niet door meerder ver voer worden gedekt. Voor brugbouw bij Nij megen is geen geld zonder dot door tolheffing de rente gedekt wordt. De electrificntie van liet Gooi is voor onbepoalden tijd van de baan. Dc^begrooting van Waterstaat wordt z.h.st. aangenomen. Hot ontwerp inzake de rijwielbelasting wordt na bestrijding door Wibaut aangenomen met 538 stemmen. (Tegen soc.-denr.) De heer Hasevoet verzet zich tegen het daarna aan de orde komende ontwerp, houden de nadere bepalingen omtrent de waarborgen de belasting der gouden en zilveren werken. Na verdediging door minister Colijn wordt het ontwerp aangenomen met 291 stem. Bij de bcgrooting van Suriname betoogt da heer v. Kol, dat Nederland aan deze kolonie steeds de noodige steun onthouden heeft. Spre ker dringt aan op een regeling von de grens kwestie tusschen Nederland en Britsch Guinea en betoogt dat Nrderlr.nd Suriname steeds heeft verwaarloosd. Dc heer 1 denburg komt hiertegen op en zegt dal al is de toestand er thans ongunstig er in de toekomst wel iets te verwachten is. Dc heer de Jonge geeft een overzicht van de cultuur op Suriname. De kolonie vraagt om ontplooiing cn de regcering moet hier regelend optreden. Minister de Gr oaf antwoordt, dat in Suriname ecnige opleving plaats heeft. Neder land doet wat het kan. Wat dc landbouw daar geworden is dankt hij hoofdzakelijk aan bestuur en regeering. Het ontwerp wordt aangenomen. De vergadering wordt geschorst tot Vrijdag. Tweede Kamer. DE DAGERAAÖQUAESTIE. Do heer K o r s t n wcnscht de wijziging le gronden op het uthelsme zelve. De heer v. S c h a i k ocht dc erkenning van het Godsbestaan noodwendig voor het men- schelijk bestaan cn ontkenning in strijd met de goede zeden. De erkenning von 't Godsbestaan wordt door dc Dageraad ondanks het vrije denken onmogelijk gemaakt. Spr. betoogt, dot othcismc niet is verboden maar wel het corporatieve leven der atheïsten als strijdig met het algemeen belang. Hij be pleit wijziging van de wet von 1855, waarbij rechtspersoonlijkheid knn worden gegeven en wettelijke eischen voor dc stotuten worden ge steld. De heer Rutgers zet uiteen dot de anti revolutionaire partij in do T9do eeuw heeft ge streden tegen dc groeiende stoots-nlmocht. Spr. oordeelt het evident dat het christelijk beginsel het staatsbestuur moet inïnvloodcn en dot een stoat tusschcn de verschillende begin selen een keus moet doen. Bij de Kamer is ingekomen een Initiatief voorstel v. d. Woerden tot toekenning von het enquête-recht aan sociolisotie-commissies. De interpellatie-Boon wordt voortgezet. De heer Merchant oordeelt, dat de mi^ nister een strafvervolging moet instellen togen de leden van „De Dageraad". Dc anar chie, waarvoor de minister vreest is geen anar- chic in den Staat, maar een geestelijke anar chie. Een geheel andere zaak, wourmee de openbare orde niets te maken heeft. De heer Schok king acht het streven de zer vereeniging hei ondermijnen aan wat ons volk als goede zeden beschouwt. Hij kan niet concludeeren dot 's Ministers beslissing ver keerd zou zijn, ol zi'et hij de noodzakelijkheid er van niet geheel in. De Minister dupliceert. De beschikking is op zuiver juridische gronden gebaseerd. Dd vereeniging leeft voort onder de oude statuten| goedgekeurdde wijziging kan niet plaats heb- oen, omdat daarmede een verboden vereeniging zou worden gesanctionnccrd. Spreker wil wel herziening der wet van 1855, maar acht dit een zeer moeilijk vraagstuk. De heer Boon tripliceert. De moties-Boon en -Gerhard worden beiden verworpen, zuiver rechts tegen links. Berichten. Aan dc Staatscouront van hedenavond onl- Iconen wij de volgende Kon. Besluiten: Toegekend do bronzen ceremcdoille Oranje- Nossauorde aan W. Hofstra tuinman in dienst van J. J. van den Sandc, arts te Wolvega op verzoek eervol ontslagen met donk wegens over bodig geworden werkzoamhden Jhr. A. E. van Forcest als hoofdinspecteur der posterijen cn telegrafie op verzoc-k eervol ontslagen A. En gelman nis leeraor R. H. B. S. tc Leeuwarden C. II. Postel als idem te Vcnlo. DE KONINKLIJKE FAMILIE OP REIS. Een bezoek van dc Koningin aan den Koning van Zweden. V. D. seint ons uit Stockholm Koningin Wilhelmino van Nederland, Prins Hendrik en Prinses Juliana zullen inet hun ge volg 21 Juni n.s. in Zweden aankomen. Ko ningin Wilhelmina reist incognito en zal 23 Juni op Tullgorn Castle een bezoek brengen aan Koning Gustanf. Zij zal denzelfdcn dog naar Upsala en daarna naar Abisko (Lapland) vertrekken, alwaar de Vorstelijke Familie zooals bekend ccnigen tijd zei vertoeven. Wie zich niet geneert, geneert anderen. •Diane. door HULBERT FOOTNER VOOR NEDERLAND BEWERKT DOOR L. ALETRINO - 7 51 „Ik verlang zoo naar wat vriendschap," zeide zij stil. „Naar iemand oni mee tc praten zoo als nu met jou. De jongens zijri Jiei voor me, maar ze behandelen me als een kind. Ik heb zoo'n behoelte aan vriendschap var. een vrouw, van een meisje. Het is anderhalf jaar geleden sinds ik een vrouw sprak." Met een heerlijke spontaniteit knielde Nohnya naast haar neer cn de honden op het hart ge drukt, boog zij zich over Kitty heen. „Ik zal al tijd een vriendin von je zijn altijd I" fluisterde zij, hear slem trillende van warme ontroering. „Wanneer je dat wilt," voegde zij er ernstig ööii toe. Als eenig antwoord sloeg Kitty haar armen om Nahnya's hals. Nahnya nikte zich los mot een zwakken kreet van schrik. „Je ie heot mij gekust 1" stamelde zij. „Mij heb je omhelsd, mij I" „Ja, en ik wil het weer doen Y* riep Kitty uit, „en nog eensen nog eens I Ik vind je zoo lief 1" Met een snik verborg het donkere meisje haar gelaat aan Kitty's schouder zij sloeg de armen om haar heen en weende stil. Met gebroken stem beleed zij haar smart „Ik heb nooit vriendschap gekendAltijd voel ik mij alleenIk geloof dat het zoo be schikt is, dat ik alleen moet blijvenMijn hart wordt gepijnigd als dat van elk andere vrouwmaar ik moet altijd doen, alsof niets mij schelen kan Een uur later hoorden zij een luid geroep van stroomopwaarts. Kitty sprong opgewonden overeind. Nohnya riep terug. Zij wist haar stem uit te, zetten zóó dat zij ver droeg. Eindelijk kwamen zij de bocht om, de vader cn dc jon gens, allen pagaaiend zoo hard zij maar kon den, en elk oogenblik heesch en angstig roe pend, Nahnya rukte een tak vol bladeren aff, drukte dien Kitty in dc hond, en duwde haar in de richting der rivier om er mee te wuiven. Toen zij haar behouden en wel op den oever bemerkten, hieven de mannen luide juichkreten aan. Nahnya had zich teruggetrokken, dc oever- hélling op Zij Üeten de boot op het strand loopen, cn Kitty werd dadelijk in haar vaders armen ge sloten. Dick beefde in de boot en Bill trilde op zijn beer.cn. Beide jongens schaamden zich hun tronen niet. „Wij hoorden de watervallen," bracht Bill uit. „En we dachten, dat we net te iaat kwa men." Zij herstelden zich snel ran hun schrik. Kitty moest zich nu onderwerpen aan hun beerach tige liefkoozingen en aan haar vaders omhelzin gen. Allen spraken tegelijk, en lachten nerveus. Kitty voelde zich verlegen worden. Nooit had zij de mannen zoo opgewonden gezien. En toen kwamen schielijk de vragen, „Hoe kwam het dat je afdreef, zonder het zelf tc merken „Waarom trachtte jc niet naar het strand te krabbelen, cn liet je de boot niet gaan „Hoe ben je hier op den oever kunnen komen zonder pagaai of iets?" „Wie was daar bij je „Wel allemachtig! Ze is weg!" riep Bill plot seling uit. En zoo was het. Tevergeefs zochten zij in het rond. Van de algemeene opgewondenheid toen dc mannen landden, had het donkere meis je gebruik gemaakt, om onopgemerkt naar de andere kano te loopen. Zij lag een eindje stroomafwaarts, cn gedeeltelijk onder struikge was verborgen. Zij zette af, en was, dicht onder den oever blijvend, weldra uit hun gezicht ver dwenen. Kitty's gelaat betrok als dat van een kind. „Zonder een woord ten afscheid," zeide zij. „Ze heeft onze beste boot meegenomen," zei de Jim Sholto met gefronst voorhoofd. „Ze heeft de hare prijsgegeven aan de stroom versnellingen, toen ze mij trachtte te redden," verdedigde Kitty verontwaardigd. Jim haastte zich hel weer goed te maken. „O, dan is het iets anders," gaf hij toe. „Maar waarom is ze zoo geheimzinnig- verdwenen „Echt iets voor een vrouw vond Dick waanwijs. „Altijd geheimzinnigheden." „Ik kan niet zeggen, dat je erg dankbaar bent," zeide Kitty zij voelde tranen in haar oogen opwellen. Ik vertel je toch. dat zij mijn leven heeft gered." „Je hebi ons nog niets verteld, merkte haar vader op. „Wie is zij „Annie Crossfox." „Ik zag haar nog even," zeide Bil!. „Ze ziet er machtig goed uitIk begrijp niet, waarom ze niet even wachten kon, dat we haar bedan- ten." Kittv keek hem scherp aan, cn rug een vreemd, fel, begeerig licht in zijn oogen. Plot seling voelde zij, wat misschien wel de reden was geweest von Nahnya's plotseling verdwij nen. „Zij zal de boot komen terug brengen in ons kamp," antwoordde zij rustig. „Ze heeft liec ine beloofd zoodra ze haar eigen boo* kan gaan halen I" „Maar dan zijn Dick en ik wegmompelde BUI. „Als wij zoo'n aardig buurmeisje hebben^ wil ik daar wel eens kennis f I Kitty viel hem in de rede. „Zij heeft mij het leven gered," herhaalde zij nog eens, hem doordringend aanziend. „En z j is een vriendin van mij." j „Nu wat zou dat zeide Bill met een groot vertoon van onschuld. Hij keek zijn zuster aan en zag iets in haar oogen, dat hij te voren daar nooit gekend hert het weten. Hij sloeg zijn blikken neer cn bloosde. BiU was nog onbedor ven. HOOFDSTUK XVII. Het verhoorde gebed. Kitty stond doeken te strijken in de keuken van het blokhuis, dat haar en den onderen tot woonhuis diende. Reeds vier dagen was zij nu met haar vader alleen in het kamp. In dien tijd had het zwaar geregend, cn het groen van het Milbumravijn scheen nieuw gepolijst en ver guld te zijn. De deur van het blokhuis stond open cn een eenzame, groote vlieg zoemde heen en weer over den drempel, als kon zij het niet met zichzelf eens worden, wat zij nu eigenlijk liever hadzonneschijn of schaduw. i envijl Kitty het strijkijzer heen en weer be- Woog, was haar hoofd vervuld met meisjesge dachten die een onderwerp even, ols strcelend kunnen aanraken gelijk een vlinder, om ook licht en snel als deze, weer er van weg te flad deren. Sedert zij dot vreemde, felle licht in Bill's oogen had gezien, toen hij over tiet don kere meisje sprak, was de vredige rust uit Kitty's geest verdwenen. Zij dacht thans aan de verhouding tusschcn man cp. vrouw. „Annie weet er wel rneer von" klonk hef steeds in hoor hoofd. „Lk wilde dat ze het mij maar vertelde. ïk meet het weten I Maar waar om wil ik weten wat Jcelijk is? Maar hot is niet leelijk, en ook niet mooi; het is mooi en leelijk door elkaar. Mannen zijn geen heiligen. Zoo zie je ze alleen maar ïn je droomen. En. ik zou in werkelijkheid ook geen man willen hebben die zoo vreesclijk braaf was. Je moet nooit zoo heelemaal zeker van hem wezen een zweempje gevaar meet cr bii zijp." Kitty fcioosdc en keek schldbewust om 2ich heen, ols vseesde zij, d<.t iemand die schande lijke gedachte had kunnen beluisteren. Zij klem de de lippen opeen, en ging weer aon 't strijken. „Wat ben ik nog onnoozcl," darht zij. „Annra weet veel meer dan ik. Kwam ze maar eens hier Kitty's gedachtcnloop werd plotseling onder broken door het geluid van voetstappen om het blokhuis. Zwaar en ongewoon klonken zij, zoodal zij onwillekeurig luide noar buiten ri-am „Bent u daar, vader (Wordt vervoigJ.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1